RTSCH DAGBLAD JAPANNERS BEZETTEN MANILA Goederen voor het Oostfront Expeditiecorps der V.S. naar Ned. Indië? Ir. Mussert in Oost-Pruisen Zondag sluit de inzameling Het Vlaamsch in België DE EEMLANDER Nieuwjaarsreceptie bij rijkscommissaris Met Duitschland voor een vrij Nederland TIEN JAAR WEGENS ROOFMOORD Penang, de poort naar Thailand v Waalsche vrijwilligers aan het Oostfront De strijd op Malakka Kinderzegels langer verkrijgbaar ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN 1—4 regels f'l.elke regel meer ƒ0 25. Spec, prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. ZATERDAG 3 JANUARI 1942 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 157 STOCKHOLM, 2 Jan. (D.N.B.). Het ministerie van oorlog te Washington heeft volgens Associated Press medegedeeld, dat voor uitgeschoven troepen van het Japansche leger den 2en Januari om drie uur in den namiddag, plaatselijken tijd, de hoofdstad der Philip- pijnen zijn binnengerukt. Alle troepen der Ver. Staten zijn teruggetrokken en alle installaties tot verdediging van Manila zijn vernield. Reeds eerder was te Washington officieel medegedeeld, dat het Amerikaansche ^ylootsteunpunt op de Philippijnen, Cavite, voor het binnenrukken der Japanners in Manila, ontruimd was. Naar het D.N.B. uit Tokio meldt, hebben volgens nog niet beves tigde berichten, de Japanners den Amerikaanschen opperbevelheb ber der Philippijnen, Mac Arthur, uitgenoodigd te capituleeren. Naar Domei uit betrouwbare bron verneemt is generaal-Mac Ar thur gevlucht naar het eiland Corregidor in de Bocht van Manila. Onbevestigde geruchten melden, dat Mac Arthur tijdens een der laatste Japansche luchtaanvallen op Manila door een granaatsplinter aan den rechter schouder is gewond. EEDS Vrijdagmiddag meldde Domei van een Japansch legersteunpunl ip Luzon, dat de van het front van Lin- ayen uit met kracht naar het Zuiden prukkpnde Japansche "voorhoeden he ioorden Manila deze stad tot óp 10 km. enaderd. waren, terwijl een andere co- onne, die uit Zuidelijke richting opmar hpert, nog slechts 50 km. van de hoofd larl verwijderd was. De Amerikaënsche roepen werden steeds verder terugge- rongen Naar de Britsche berichtendienst ui+ Vashineton meldt., had de val van Ma- ila nlaats achttien dagen na de eerste andine van sterke afdeelingen Japan se troepen in de golf van Lingaven. In Amerikaansche marinekringen acht men de beteekenis van het vér- te van het marinestounpunt van Ca- ite nie* te verkleinen, daar dit liet ippst vooruitgeschoven Amerikaansche tP'inpunt voor de duikhooten en oor- oe«schppen der Aziatische vloot was. Dp Amerikaansche marine moet nu an nieuw steunpunt zoeken voor her tellingen én ravitailjeerine van' duik- ootpn. De bouwkosten van het steun- imt Cavite hebben 9^ millioen dollar en ragen- Na het verlies van Cavite houden de itnerikanen op Luzon alleen nog het eunpunt van tweede rang Olongapo ver. Het nut van dit steunpunt is echter oor de terugtrekking van de meeste larinestrijdkrachten van het eiland wijfejachtig. Bovendien is Olongapo eer kwetsbaar voor luchtaanvallen. Het Pt aan de golf van Subig op ongeveer "O mijlen ten Noordwesten van Manila 'é-GRAVEXHAGE. 2 Jan. In den ochtend van den Nieuwjaars dag heeft rijkscommissaris-rijksmi nister Seyss-Inquart een delegatie ontvangen van leden van den staf van het rijkscommissariaat, als woordvoerder waarvan commissa ris-generaal Schmidt den' rijkscom missaris de beste wensehen voor het nieuwe jaar overbracht. De rijkscommissaris dankte met hartelijke woorden en sprak de hoop uit. dat de gemeenschappelijke arbeid ook in het iaar 1942 tot lieil moge strekken van het. Duitsche en het Nederlandsche volk. BERLIJN. 3 Jan. (V.P.B.). De Duit- che pers verneemt via Tokio, dat de re- ering van Washington zou hebben be lten. een expeditiecorps naar Ned. lost-fndiê te zenden. Omtrent de sterkte an dit corps en ook omtrent de wijze, an hel üi-'siip. waarop dit naar Ned 'ost-lmü. worden gebracht is niets aders bekend. Het ziet er naar uit, dat p regeemig fin Batavia zich in ver in ding heeft gpsteld met Londen en Washington, teneinde zich te verzekeren an Britsch-Amerikaansche hulp in ge- al van Japansche aanvallen op Ned. "ost-Indic. Men zal zich herinneren dat 1 minister-president vanAustralië, U'tin een zelfde stap heeft ondernomen oor het geval van Japansche aanvallen P Australië. Terwijl Curtin min of meer evredigènd antwoord ontving, valt uit |e Ned. Indische bladen, die door de •npelsche pers uitvoerig geciteerd wor- 511, af te leiden, dat men te Batavia net het verkregen antwoor^ hoege- aamd niet tevreden is. De Ned. Oost- ndische pers maakt er Noord-Amerika n Engeland een verwijt van. dat er nog Itijd geen geallieerd plan de campagne lestaat. De opperbevelhebber der Ned. Oost-In- ische strijdkrachten, generaal Ter 'oorten. heeft in een interview ver aard, dat Noord-Ainerikaansche en Iritéche zendingen bombardeer- en achtvliegtuigen zoowel als luchtdoelge- chut ten zeerste w elkom zijn. mits zij in |pn kortst mogelijken ti|d arriveeren. ■lechts dan zou Ned. Oost-Tndie in staat iin om Japansche landingspogingen op iro'oten schaal af te wijzen Generaal 5r Poorten legde er nog den nadruk op, Ned. Oost-Indié vast besloten is, om ich tot het uiterste te verdedigen. De ,verige leden van bet A-B-C-D-blok moe- en echter'inzien, dat Ned. Oost-Incjië voorste vercjedfgingslinie is van Australië en Britsch-Iridië en dus alle maatregelen nemen, welke daarmede in lyereenstemming zijn. De evacuatie van 5,ngapore is in volleij gang. De geeva- Mjpprde bevolking wordt ten deele zelfs n*t vrachtschepen naar Ned. Oost-Indië ïebraclit. Het Amerikaansche departement Oorlog heeft bepaald^ dat alle ingeschreven Reservisten onder de wapenen geroepen zal- kn worden De minister van oorlog Slim 8°n heeft verklaard, dat het leger vru'willi Eers in dienst zal blijven nemen. BREDA, 3 Jan. De rechtbank alhier heeft hedenmorgen uitspraak gedaan in de zaak van den op 12 Ju ni te Rijsbergen gepleegden roof moord op den 39-jarigen landbouwer J. A. Geerts en veroordeelde den* verdachte, den 24-jarigen bedrijfslei der F. J. G. uit Breda tot een ge vangenisstraf van ti »n jaar met af trek van den tijd, in voorloopige hechtenis doorgebracht. De officier van justitie had vijf tien jaar geëischt. 's-GRAVENHAGE. 3 Jan. Het Ne- derlandsóhe Legioen, dat over enkele weken aan 'hjet.'Oostelijk, front in den strijd zal worden gebracht, heeft den Oudejaarsavond op zeer bijzondere wijze gevierd in het oefenkamp in Oost-Prui sen. De leider der N.S.B., Mussert, wae zelf gekomen om met de soldaten van het Legioen, die voor het grootste deel lid zijn van zijn beweging, afscheid te nemen van het oude jaar. In zijn gezelschap bevonden zich de hoeren Van Geelkerken. Rost van Ton ningen. Muller Lehning, Feldmeier, voorman der Nederlandsche S.S., Van 't I-Ioff, chef van den staf der W.A. en plaatsvervangend commandant der W.A., jhr. de Block van Scheltinga en Max Blokzijl, hoofden van afdeelingen van het hoofdkwartier der N.S.B. In het kamp sloot zich hierbij aan de comman dant der W.A.. Zondervan, die als Un- tersturmführer het legioen aan bet front zal begeleiden en den winterveldtocht zal meemaken alsmede A an den Hout van den staf der W.A. die bij het Jegioen is ingelijfd. Ir. Mussert werd in het kamp verwel komd door den commandant van het legioen. S.S. Oberfuehrer Reich, waarna hij met den S.S. Brigadefuehrer Knob lauch en den S.S. Gruppenfuehrer Rau- ter. een eeréóompagnie inspecteerde. In den loop van Woensdag bezocht ir Mussert met zijn Nederlandsche gezel schap den Reichsfuehrer-S.S. H. Hinim- ler. in zijn hoofdkwartier, waar hij na langdurige* beraadslagingen nog hot middagmaal gebruikte. Des avonds vierde ir. Mussert den Oudejaarsavond bij de troepen, waarbij het middernachtelijk uur werd ingeluid door zijn redevoering tot de soldaten en officiei-en. De manschappen hadden rij1 kelijk eesohenken gekregen, die uit Ne derland waren meegebracht. Op den eersten Januari werden vele soldatenvertrekken door Mussert bezich tigd, waarna hij een toespraak richtte tot het gebeele legioen, waarvan meer dan 3000 soldaten waren aangetreden De indruk van het bezoek was zeer groot en voor de troep zelf onvergete lijk. Mussert is weer naar Berlijn vertrok ken. waar hij hedenavond voor een ver gadering van 2000 Nederlanders het woord zal voeren. Britsche officieren bij de Egyptische politie TUNI-S 3 Jaii. (D.N.B.) Volgens be richten uit Cairo blijven op voorstel van de Britsche autoriteiten in Egypte, En gelsche, officieren tijdens den duur van den oorlog hij de Egyptische politietroe pen. in het Egyptische parlement was den laatsten tijd verscheidene malen hun ontslag geëischt op grond van het Engelsch-Egyptische verdrag. De Engel- sohen willen echter de directe controle over de Egyptische poli'ie niet uit han den geven. Zij hebben zich thans echter bereid verklaard om de betaling der politieofficieren zelf te bekostigen, WEDEROM BROODTEKORT IN ISTANBOEL ISTANBOEL. 3 Jan. (D.N.B,). In de dagen van het Beiremfeest is het in Istanboel w eer tot een hroodcrisLs'geko men, welke, naar het blad I s t a'n boel schrijft, evenals reeds vroeger eenmaal bet geval was, ontstaan is tengevolge van het zinlooze hamsteren van brood door de bevolking. De politie moest in grijpen. omdat voor de bakkerswinkels vechtpartijen ontstonden. In het huis van een \rouw .werden zestig geham sterde bfooden gevonden. De Noord-Zuid-verbinding te Brussel Aan de verbouwing van de emplace menten van de groote spoorwegstations Brussel-Noord en Brussel-Zuid wordt thans, aldus de Belgische correspondent van de N.R.C., met bekwamen spoed ge, werkt. Reeds zijn in bet station Brussel- Zuid verscheidene nieuwe spoorlijnen voor gewoon personenverkeer in gebruik genomen. Ook met den houw van het aan de Noord-Zuidverbinding gelegen Centraalstation en de tunnels, bij den Berg van 't Hof en den Kruidtuin, wordt flink voortgang gemaakt. Behalve het Centraal Station zijn, oji de Noord-Zuid verbinding, nog twee andere balten voor zien, een eerste bij de Congreszuil en een tweede bij de Kapellekerk. Het ligj in de bedoeling liederen dag 300 treinen door de tunnel te laten loopen wat ge middeld een trein om de 3.6 minuten is in elk "der beide richtingen. De zes sporen liggen twee aan twee in drie kokers van S.30 m. breedte. De vrije hoogte, boven de sporen, bereikt 5.40 m. Bij het Dinnntplein en de Gasthuisstraat heeft het peilverschil tusschen het tun neldak en de naburige straat het bou wen van een overdekte autoparkeer plaats mogelijk gemaakt, welke een oppervlakte van ruim een halve hectare zal beslaan. Op Nieuwjaarsdag ontving de Rijkscommissaris, dr. cSeyss Inquart, een aantal hooggeplaatste autoriteiten van weermacht en partij, die hem bij de jaarwisseling hun gelukwenschen kwamen aanbieden. De Rijkscommissaris dankt gen. komm. Schmidt voor de aangeboden gelukwenschen Stapf-Mol (Van een V.P.B.-medewerker) "TX E bezetting van Penang door de Japanners is vooral daarom van zoo groot belang, wijl de Japanners daardoor voor het eerst vasten voet heb ben gekregen aan den Indischën Oceaan. De bezetting van Penang biedt den Ja panners twee voordeelen: in dc eerste plaats de mogelijkheid om het scheep vaartverkeer tusschen Singapore, Birma en Indie te hinderen en in de tweede plaats om gebruik te maken van den naast den spoorweg in het Westen van het schiereiland Malakka loopenden autoweg, die naar Singapore voert. In het Oosten bestaat wel is waar een spoorweg, doch geen weg voor auto's. Vergeleken met Singapore en Sjanghai, is Penang sléchts een klein stadje, dit neemt echter niet weg dat bet een zeer belangrijke overlaadhaven is voor het schiereiland Malakka en ten deele ook voor goederen, die afkom stig zijn uit Nfiderlandsch Indië, Pe nang werd van nog veel meer belang, toen na het einde van den wereldoorlog de spoorweg van Singapore naar Bang kok werd voltooid, zoodat de reizigers naar Bangkok en Thailand zich' de lange reis over zee* van Singapore uit konden besparen en zich per sneltrein naar liet Noorden konden begeven. De stad Penang vormde dus een nieuwe poort, naar Thailand, die in Engelsche handen was. Na het uitbreken van den oorlog is het merkbaar stil geworden in Penang. De Duitsche en Italiaansche passagier- booten legden er niet meer aan en ook schepen onder andere vlag werden er zeldzaam. Hoewel zich hier groote tin- smelterijen .bevinden en de Engelsche» van hier uit riist en rubber verscheep ten. maakt, de stad een bijna verlaten indruk. VON THERMANN NAAR BERLIJN ONTBODEN BUENOS 'AIRES. 3 Jan. (D.N.B.) Naar officieel bekend wordt gemaakt, heeft de Duitsche ambassadeur, von Thermann, Vrijdagmiddag den minister van buitenlandsche zaken, Ruiz Ouina- zu. er van in kennis gesteld, clat de rijksregeering hem voor bet uitbrengen van rapport naar Berlijn heeft ontbo den. DE ONTPLOFFING IN EEN FNGEL- SCHE STEENKOOLMIJN STOCKHOLM, 3 Jan. (D.N.B,). Be treffende de reeds gemelde ontploffing in een steenkoolmijn in Staffordshire, meldt de Londensche nieuwsdienst, dat aangenomen moet worden,.dat de ruim 50 bedolven mijnwerkers om het leven zijn gekomen. WEER LUCHTAANVALLEN OP SINGAPORE SAIGON. 3 Jan (Domei). De zender van Singapore heeft gemeld, dat Singa pore van den avond van 2 Japuari tot den ochtend van 3 Januari het voor werp is geweest van felle aanvallen van Japansch^ bommenwerpers. De Leuvensche Universiteits bibliotheek In aansluiting met een vroeger be richt betreffende de bijna totale ver nietiging, in Mei 1940, van den boeken schat der Leuvensche universiteitsbiblio theek, deelt de Brusselsche correspon dent van de N.R.C. thans nader mede dat, blijkens een meer recente opgaaf, van de 900.000 boekdeëlen er elechts _15.000 gespaard bleven. De bibliotheek bezat. S000 bandschriften. Daarvan zijn er enkel nog 15 over. Al de incunabelen, ten getale van $11, werden door de vlam men verteerd. Bovendien is een verza meling van 3000 tijdschriften verloren gegaan, samen' met niet minder dan 22.606 foto's van alle bekende koptische geschriften. Nieuwjaarsboodschap van Staf de Clerq BRUSSEL, 3 .Ian. (A.N.P.) In een Nieuwjaarsboodschap heeft de leider van de Vlaamsphe eenheidsbeweging, Staf de Clercq uitdrukking gegeven aan zijn onverwoestbaar geloof in de zeker heid der overwinning van het nationaal socialisme op de machten der duister nis. In het bijzonder spreekt hij in zijn boodschap over de bij de Waffen SS in het Vlaamsche Vrijwilligerslegioen en de bij de NSKK dienende Vlamingen, „die met op het spel zetten van hun bloed, getuigenis afleggen van den le venswil van het Vlaamsche volk en on der het opperbevel van Adolf Hitler ver beten en heldhaftig zijde aan zijde niet de Duitsche soldaten strijden voor den opbouw van een nieuw Europa onder Germaansche leiding." De nieuwjaars groeten van Staf de Clcrcq zijn voorts ge richt tot de 'tienduizenden Vlaamsche arbeiders, .die in Duitschland werken voor de overwinning der spilmogend- heden. HET DIRECTORIUM DER FASCIS TISCHE PARTIJ ROME. 3 Jan. (D.N.B.). De Duce heeft, naar cle Italiaansche radio meldt op voorstel van den secretaris der par tij. dgn minister van onderw js, Bouai, benoemd tot lid van het nationale di rectorium der fascistische partij De \oormalige secretaris van lui fasris- tischen studentenbo i:l. Ippolito, werd opnieuw tot lid van dit liivctorium be noemd. HET? CONFLICT TUSSCHEN ECUADOR EN PERU BUENOS AIRES, 3 Jan. (D.N.B.). Naar heLministerie van buitenlandsche zaken heeft medegedeeld, beeft Ecuador de grondslagen voor het voorstel .betref fende een oplossing in het conflict met Peru aangenomen. Zooals reeds was gemeld, hebben de bemiddelende mo gendheden. Argentinië. Brazilië, de Ver. Statten en Chili een principieel voorste! tot een oplossing voorgelegd aan Peru en Ecuador. De inhoud van het voor stel is nog onbekend. AN Nederlandsche zijde is vaak, met het oog op de omstandig heid. dat immers ook Nederlanders aan den kruistocht der Duitsche weermacht en haar bondgenooten tegen het bolsjewisme deelnemen en da»t zoodoende cte Duitsche kleeren- inzameling ook den leden van de vrijwilligerslegioenen van de andere Germaansche landen ten goede komt,, de wensch tot uiting gebracht, hun deel aan de inzameling te mogen bijdragen. Al dezen Nederlanders is thans de gelegenheid daartoe gebo den. Zij kunnen vandaag en morgen nog de door hen beschikbaar te stel len kleedingstukken en andere arti kelen bij het voor hun woonplaats bevoegde plaatselijke Duitsche in zamelingsbureau afleveren. De inzamelingsbureaux zijn gevestigd aan de, volgende adressen: Utrecht: Deutsches Heim, Nieu- wegracht 53, tel. 17951. Amersfoort: Voltastraat 30K, tel. 5209. Doorn, Haus „Doorn", tel. 2244. en Driebergen, Oranjelaan 18, tel. 8430. Zeist: Donkerelaan 44, tel. 2955. Baarn: Deutsches Heim, Prins Hendrikstraat 8, tel. 2084. Oji telefonisch verzoek worden de poederen afcehaald. Sluitinp van afgif te Zondap te 16 uur. BRUSSEL, 3 Jan. (A.N.P.). Met de vrijwilligersformaties der verschillende Europeesche landen is sedert eenigen tijd ook het Waalsche vrijwilligersle gioen op het oorlogstoonecl der Sovjet? Ünie actief in dep strijd gewikkeld. Om trent de- eerste geveohtsres'ultaten der Waalsche vrijwilligers hebben dezer dagen twee met verlof zijnde leden van dit legioen, verteld in een bijeenkomst van Belgische journalisten. De vrijwilli gers kregen hun vuurdoop in een klein Oekrainsch dorp, "waarbij de Rexisten- leider, Degrelle, die als eenvoudig mi trailleurman dienst doet, zich bijzonder onderscheidde. Bij dezen eersten strijd bewees de troep zijn strijdvaardigheid en vastberadenheid. De vrijwilligers zijn onderling door een hechte kameraad schap verbonden en allen zijn vastbe sloten om met de Duitsche soldaten den strijd tegen het bolsjewisme tot het ein de voort te zetten. STOCKHOLM, 3 Jan. (A N P.). De militaire correspondent van Reuter wijst er op, dat men,de terughouding, die het Engelsche luchtwapen bij de ge vechten op Malakka aan den dag legt, probeert te rechtvaardigen met de op merking, dat het later wel eens noodza kelijk zou kunnen zijn luchtgevechten om het behoud van Singapore te voeren. Het is echter een brandende vraag; aldus de Reuter-correspondGnt, of er vol doende versterkingen aan vliegtuigen kunnen worden geleverd. NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN TSJANG KAI SJEK SJANGHAI, 3 Jan. (A.N.P.). In zijn nieuwjaarsboodschap heeft Tsjang Kai Sjek gezegd, dat de Jafansche niet al leen den Indischën Oceaan, maar ook Burma en Engelsch-Indiè bedreigen. Het is niet gemakkelijk, aldus Tsjang Kai Sjek, China van de buitenwereld af te snijden, maar wij moeten toch op het ergste voorbereid zijn. 's-GRAVENHAGK. 3 Januari. Op verzoek van de centrale propaganda commissie voor de weldadigheidszegels is de termijn van verkrijgbaarstelling der zegels voor het kind verlengd tot met Dinsdag 20 Januari e.k. De verlenging hójidt ó.niverhand met de vraag naar déze zégels', die zich niet alleen tot. liet binnenland beperkt, ook buitenlandsche philatelisten toonèn veel belangstelling voor deze serje. Florimond Grammens over: BRUSSEL, 3 Jan. (A.N.P.) Zoo als reeds gepield werd, is kort gele den een nieuwe Vlaamsche taalcom missie ingesteld, tot welker voor zitter de bekende voorvechter van de Vlaamsche taul, Florimond Grammens, benoemd is. In een in terview met het Belgische nieuws agentschap Belga Press deelt Gram mens opmerkelijke bijzonderheden mede over hetgeen de taalcommis sie tot. dusverre gedaan ^Seft. Vooral in het gebied der Vlaamsch Waalsche taalgrens werden correcties aangebracht ten gunste van de Vlamin gen. dus in een gebied dat tot dusverre zeer sterk onder den druk stond der Franscbe cultuur en taal. Juist deze grensgemeenten, welker inwoners voor liet grootste deel van Vlaamsche af komst zijn, worden door de Vlamingen terecht beschouwd als belangrijk bol werk van den Vlaamsche» volksaard. In veertien van die plaatsjes, waarvan o.m. Ronse en Meen genoemd kunnen worden* en die tot dusverre onder Waalsch bestuur stonden, wordt thans liet Ncderlandsch als cenige nfficieelo taal ingevoerd. Dezelfde regeling is ge troffen voor acht gemeenten aan de Vlaamsche kust. Ofschoon het kustge bied geheel tot den Vlaamsehen volks grond behoorde, had in de mondaine badplaatsen, zooals Oostende en Blan- kenberghe, het Fran^ch de overhand gekregen op het Vlaamsch'. Ook in zes gemeente"» van Groot Brussel, waar cle bevolking overwegend Vlaamsch is, is de Vlaamsche eentaligheid ingevoerd. In andere Brussclseiie gemeenten, zoo als in de stad Brussel zelf, zijn dc auto riteiten overgegaan tot toepassing der laalsplitsing, zoodat het Vlaamsch rechtsgelijk naast het Fransch komt. De ambtenaren, die het Vlaamsch niet meester zijn. zijn op andere posten aan gesteld. De Belgische staatspolitie, die door cle Vlamingen riiksv.au' t ge noemd wordt, is ingedeeld in een Vlaamsch en een Waalsch regiment met twee afzonderlijke of ficierssc holen. Vroeger was de staatspolitie bekend als het machtsinstrument der Fransch ge oriënteerde heerschende laag in België. Vooral opmerkelijk ook is het invoeren van de tweetaligheid aan de effecten beurs te Brussel, die vroeger doorging voor de burcht van de Fransch spreken de zakenlieden. Op het belangrijke ge bied van liet schoolonderwijs heeft men eveneens eenige vorderingen kunnen maken. Voorzoover nog Fransche schoolklassen bestonden in zuiver Vlaamsche gemeenten, zijn deze natuur lijk uitgeschakeld. Daardoor zijn rond iOOO kinderen van Vlaamsche ouders uit het Fransche onderwijs genomen en weer in Vlaamsche klassen geplaatst. Ia Brussel zelf zijn rond 6000 schoolkinde ren weer in Vlaamsche klassen ge plaatst. j Vandaag verduisteren om 17.39 uur Vandaag (Zal er dug) gaat de zon onder om 17-39 uur. De maan gaat onder om 9.53 uur: op om 1S-57 uur. Zondag gaut de zon op om 9.50 uur; onder om 17.40 uur. De maan gaat j onder om 10.32 uur; op om 19.57 uur. j Maandag gaal de zon op om 9.50 uur; onder om 17-41 uur. De maan gaat onder om 11-06 uur; op om 21.04 uur. De Noord Oostpolder zal dit jaar zijn aandeel leveren in de vcedselvoórziening van ons volk. Voor den productieslag 1942 zijn in het nieuw gewonnen land do werkzaamheden begonnen. Ploegen scheuren den bodem, om dezen te veranderen in'vruchtbaren grond Van Buiten

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1