ill AMERSFOORTSCH DAGBLAD Afweergevechten worden voortgezet Zware aanvallen op Balanga Gemeenschappelijke verklaring der anti-spil mogendheden Bardia gevallen Nieuwe boterbon Luchtactie boven het Oostfront Met Duitschland voor een vrij Nederland Artilleriegevechten aan Finsche front REDE VAN CIANO Gastankstation in de lucht gevlogen GOEDEREN VOOR maanden 2.50. Afzon- "P\"C T7T7A/T1 A XTTMTT? bij vooruitbet. v. 1—5 regels derlijke nummers ƒ0.05. LJU JiliJyiJ^/lIN LIJDIA. 60 ctelke regel meer 12 Postrekening -17910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEURR. LEENKNEGT, AMERSFOORT ct, 3"maal plaatsen 1.20. MAANDAG 5 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 158 DUITSCHE WEER MACHTSBER1CHTEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 4 Jan. (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelde Zaterdag mede: „In den Zuidelijken en den Noor delijken sector van het Oostelijke front slechts plaatselijke gevechts handelingen De afweergevechten in den centralen sector duren bij felle koude voort. Talrijke aanvallen van den tegenstander zijn op den»vast beraden weerstandswil van onze troepen gestrand. Het luchtwapen heeft met forma ties gevechtsvliegers en jagers in gegrepen in de gevechten op den grond en op verscheidene plaatsen in seheervlucht. het gereed stellen van Sovjet strijdkrachten uiteenge dreven. Bij nachtelijke aanvallen op Mos kou hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen voltreffers geplaatst op een station en op opslagloodsen. In Noor d-A f r i k a is na een heldhaftigen tegenstand van Duitsch-Italiaansche troepen van verscheidene weken Bardia door den vijand bezet. In het gebied van Agedahia levendige wederziidsche verkenningsactiviteit. Britsche co lonne*» auto's ziin door luchtaanval len uiteengedreven. Doeltreffende luchtaanvallen zijn gericht op Prit sche vliegvelden op Malta." Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt: „In de Zuidelijke zóne van het Oostelijke front bleef de ge vechtsactie bij strenge vorst be perkt tot plaatselijke verken ning en storingsvuur der artille rie. In de centrale en de Noor delijke zóne zette de vijand zijn aanvallen voort. Zij werden in zware gevechten, deels bij tegen aanvallen. afgeslagen. Plaatserf? waar de vijand was binnenge drongen. werden gegrendeld. De luchtmacht heeft overdag en des nachts havenwerken, schepen en het vliegveld van Feodosia aan gevallen. Verscheidene vliegtuigen werden op den grond ver"!ield of be schadigd. In de haven zonk een klein koopvaardijschip, dat door bommen was getroffen. Een groo- tere koopvaarder en een drijvende bok werden ernstig beschadigd. Andere aanvallen, welker zwaar- tepunt in het gebied om Moskou lag, waren gericht op marcheerende en rijdende colonnes, gereedstaande pantserwagens, garnizoensplaatsen, spoorwegen en vliegvelden der bols jewisten. De vijand leed daarbij aan zienlijke verliezen aan menschen en materiaal. In het hooge Noorden werd de Moermanlijn op verscheidene plaat sen door bommen vernield. In Noord-A frik a levendige verkenningsbedrijvigheid aan weers kanten. In het gebied van Arredahia mislukten eenige Britsche aanval len. Tenten- en barakkenkampen en colonnes voertuigen der Engel- schen werden met succes bestookt met bommen en schietwapens. Geslaagde luchtaanvallen werden voorts gedaan op Tobroek. Op een vliegveld bij Benghazi konden tal rijke bomtreffers worden geplaatst tusschen geparkeerde vliegtuigen. Voor Benghazi werd een vijandelij ke torpedojager doorbommen zwaar beschadigd. De dag en nacht voortgezette aan vallen van sterke afdeelingen Duit sche gevechtsvliegtuigen en jagers hebben groote verwoestingen aan gericht op de Engelsche vliegvelden op Malta. Bomtreffers op vlieglood- sen en tusschen geparkeerde vlieg tuigen veroorzaakten hevige bran den en ontploffingen. Overzicht van de verliezen Van 27 December 1941 tot 2 Ja nuari 1942 verloor de Sovjetlucht macht 98 vliegtuigen, waarvan 72 werden, neergeschoten in luchtge vechten en 13 door luchtdoelge schut. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 12 Duitsche vliegtuigen verloren. De Britsche marine heeft ook in December zware verliezen geleden. Duitsche strijdkrachten ter zee en in de lucht brachten tot zinken: 3 kruisers, een vliegkampschin. 3 tor- pedohootjagers, 3 motortornedoboo- ten. een kanonneerboot en een duik boot. Bovendien werden ten deele zwaar beschadigd: 6 kruisers, 5 tor- pedobootjagers, 4 motortornedoboo- ten. een mijnleggër, 2 bewakings vaartuigen en 2 duikbooten. In den strijd tegen dTBritsche ra- vitailleeringsscheepvaart ziin in De cember 1941 74 vijandelijke koop vaardijschepen met een gezampnlij ken inhoud van 257.000 ton tr/ zin ken gebracht, wa.arvan 23 schepen met een gezamenlijken inhoud van 115.700 ton door de duikboot vloot." STOCKHOLM, 4 Jan. (A.N.P.) Het ritte Huis heeft bekend gemaakt, zoo eldt de Engelsche berichtendienst uit Washington, dat de Ver. Staten, de Sov- t-Unie. Groot Britannié. het nog onder en invloed van Tsjang Kai Sjek staan- le deel van China, de Nederland- che emigrantenregeering en nog an- ere tegen de spil gerichte naties, een emeenschappelijke verklaring hebben nderteekend. waarbij zij zich verbin- en tot „volledig gebruik van alle hulp- iddelen tegen de spil en tot het niet luiten van een afzonderlijken vrede." Roosevelt en Churchill hebben mede- edeeld. naar Reuter in een extrabe- cht uit Washington meldt, dat gene ral Wavell benoemd is tot oppersten evelhebber van het Vereenigde com- andndistrict in het Zuidwestelijk deel an dpn Stillen Oceaan. Het opperbevel ver alle marinestrijdkrachten in dit ebied zal wörden gevoerd door den op- ërhevelhëbher van het Aziatische es- ader der Ver Staten admiraal Hart. 'ot chef van den eenpralen staf van l'avejl is benoemd generaal Pownwall. irwijl generaal-majoor Brett benoemd tof nlaatsvervangenden oppersten be- elhpbber. Generaal Tsjang Kai Sjek riiet het opperbevel over allp land- en Ufhtstrijdkraohtpn van de geallieerden, ie op het Chineesche oorlogstooneel pereeren. Inmiddels schrijft de Daily Mail, lat men in Amerikaansche marinekrin- len te verstaan geeft, dat maanden ja elfs een geheel jaar misschien, kunnen erstrijken alvorens de Amerikaansche narine in staat zal zijn een hpslissen- pn strijd te vopren met de Japanners In dit verband schrijft een blad in 'janehal, de Shanghai Mainichi: >.Of de vijandeliike mosendheden in 1043 I 1944 in staat zullen zijn Japan met "cces aan te vallen, moet uiterst twijfel- chtig geacht worden, aangezien Japan teh intusschen in h»t bezit zal hebben ge teld van grondstoffen als tin en rubber te den anglo-Amerikaanschen landen zul- 'n /inbreken. Het bezit der grondstoffen lelt Japan in staat den oorlog ook tien f wintig faar voort te zetten, wanneer dat nvermijdelijk mocht zijn." Ook de bolsjewisten critiseeren Ame- ika. Volgens in Washington ontvangen erich-ten heeft de P r a w d a in een van p laatste edities in een hoofdartikel cherpe kritiek geleverd 'op de maatre gelen, welke de Amerikaansche legerlei ding eenomen had voor de verdediging der Philippijnen. 't Bolsjewistische blad noemt het besluit ora Manila tot open stad te verklaren een uiting van lafheid en wijst er op, dat ook deze stad haar tegenstand, evenals Londen, Leningrad, Moskou, Tula. Sebastopol en Tobroek had kunnen voortzetten. Het leven in Amerika De Daily Mail geeft uit New -York een schildering van het leven in de Ver. Staten sinds deze zich in oorlog bevin den. In deze beschrijvine wordt o.a. ge zegd: Het gezicht van New York is vol komen veranderd. Advertenties voor lu xc-artikelen zijn in de dagbladen volko men verdwenen. Niemand wordt mee door reclame uitgenoodigd. nieuwe ge stroomlijnde auto's en modellen var 1942 te koopen. Inmiddels is het reeds moeilijk geworden om braadpannen, e.d. en zelfs papier in de winkels te koo pen. Tn de Amerikaansche bladen staan thans in plaats van de advertenties voor luxe-voorwerpen groot opgemaakte op roepen van de regeering of van de bur gerlijke overheid, waarin van de Ame rikaansche burgers rust en offervaardig heid verlangd wordt. In de Ver. Staten begint men de buikriem nauwer aan te halen. Deze oorlog zal de Ver. Staten ongetwijfeld zeer hard treffen. Het feit, dat de Ver. Staten het voornemen heb ben, vijftig procent van de staatsont- vangsten voor oorlogsdoeleinden te be steden. zal stellig de oude verhoudingen in,het land van de onbeperkte mogelijk heden op dpn kop zetten Reeds thans zijn de ko&ten van levensonderhoud in de Ver. Staten krachtig gestegen en de Amerikaansche hurgprs, die slechts over een matig inkomen heschikken. begin nen zulks, sterk te gevoelen. JAPANSCHE AANVAL OP NIEUW- GUINEA STOCKHOLM. 4 Jan. (A.N.P.). De Japanners zouden vandaag een vlieg veld op Noord-Nieuw-Guinea hebben aangevallen, naar de Engelsche nieuws dienst meldt. Volgens dezelfde bron zijn van West- Borneo nieuwe Japansche landingen ge meld. Ondanks de gevechten in Noord-Afrika is het Italiaansche ingenieurscorps onaf gebroken bezig met het herstellen en in stand houden van de strategisch belang rijke verkeerswegen. (Atlantic - Holland) TOKIO, 5 Jan. (D.N.B.). Na den terugtocht der Amerikaansche strijdkrachten uit Manila, hebben deze zich geheel begeven naar het schiereiland Balanga, volgens be richten van het front op de Philip pijnen. Tevens probeeren andere strijdkrachten onder bescherming van de duisternis, van dit schier eiland over te steken naar het eiland Corregidor. De voornaamste aanvallen van de Ja pansche luchtmacht zijn derhalve in de eerste plaats gericht op de havenstad Balanga en op Mariveles en Corregi dor. Daar zijn tal van militaire installa ties verwoest en zware schade aange richt. Zondagochtend hebben verscheidene formaties der luchtmacht van het leger voortdurend aanvallen gedaan op colon nes vijandelijke vrachtauto's, die langs de Westkust van het schiereiland Ba langa trachtten te ontkomen naar het Zuiden. Hierbij werd een groot aantal vrachtauto's vernietigd. Tegen het eiland Fort Corregidor tre den sedert Zaterdagavond vooral mari ne-stuka's op, wier taak bestaat in ver nietiging van artilleriestellingen lucht afweer en andere belangrijke installa ties. Andere Japansche formaties zijn doen de landingen van Belanga uit op Corre gidor te beletten. Verwacht moet worden, aldus de rap porter. dat op Balanga nog meer gevech ten zullen worden geleverd, daar voor al de havensteden Balanga en Marive les, benevens andere plaatsen aldaar, krachtig zijn versterkt. Wellicht zal de tegenstand overigens door de Japanners te spoediger worden gebroken, daar zij ook in dezen sector de bijna onbeperk te heerschappij in de lucht bezitten. Naar uit Manila wordtgemeld, marcheeren steeds nieuwe Japan sche troepen deze stad binnen, ter wijl andere zich reeds verder op marsch bevinden in de kuststreek van de baai van Manila, waar de omsingeling van de verslagen vij andelijke troepen vordert. De Ame rikaansche troepen hebben voor hun vlucht de olietanks en kazer nes in het centrum van Manila in brand gestoken. De vlootafdeeling van het keizerlijk hoofdkwartier heeft in een overzicht van de Japansche vlootoperaties in de wateren van de Philippijnen tot den 4cn Januari, bekend gemaakt, dat de Japan- sche marine in totaal 360 vijandelijke vliegtuigen heeft neergeschoten of op den heganen grond vernield. Tn lucht gevechten werden 103 vliegtuigen neer geschoten terwijl 257 toestellen op den heganen grond vernield werden. In het zelfde tijdvak heeft de Japansche mari ne vier torpedojagers. 7 duikbooten en 5 andere schepen tot zinken gebracht en bovendien twee hulpkruisers en 30 an dere vaartuigen beschadigd, terwijl één torpedojager, twee kleine patrouille schepen en vier andere vaartuigen ten deele beschadigd werden. Eén schip werd buitgemaakt. Volgens te Tokio ontvangen berich ten, beschikken de Amerikanen op de Philippijnen nog slechts over 5 vliegtui gen. die zich tot dusverre aan den strijd hebben onttrokken. Eenige toestellen zouden zijn ontkomen naar Australië en Nederlandseh-Indië. Naar Domei meldt, voert de Japan sche luchtmacht haar aanvallen op de haarden van tegenstand en op de vestin gen in de Baai van Manila ongehinderd uit. De val van Manila heeft in de DuiU" sche hoofdstad begrijpelijkerwijze groo- ten indruk gemaakt, hoewel men dit Ja pansche succes reeds dagen lang had zien aankomen. Op zichzelf acht men dit in militaire kringen nog niet zoo opmerkelijk als het feit, dat de V.S. niet in staat zijn gebleken om in den tijd van 24 dagen eenigerlei hulp over den Stillen Oceaan te zenden. De slag tegen Pearl Harbor was al verbluffend ge noeg. ROME, 4 Jan. (Stefani). Het Ita liaansche weermachtbericht van Zater dag luidt als volgt: „Levendige verkenningsactiviteit der wederzijdsche lichte afdeelingen in het gebied van Agedabia. Na twee dagen verbitterde gevech ten, waarbij aan weerszijden scheepsartillerie in den strijd werd gebracht, werden de stellingen van het verdedigingssysteem en het garnizoen van Bardia overweldigd. In den sector van Solloem felle vuur- actie der vijandelijke artillerie. In Cyrenaica hebben Italiaansche en Duitsche vliegtuigen herhaaldelijk aan vallen in seheervlucht ondernomen en op marsch zijnde troepen met machine geweervuur bestookt. Zij vernielden tal rijke vrachtauto's. Luchtstrijdkrachten der spil wierpen van' geringe hoogte bommen van het zwaarste kaliher op installaties en vlieg velden van Malta. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is door enkele Engelsche vliegtuigen een aanval op Napels ondernomen. Lich te schade aan woonhuizen, o.m. het zie kenhuis Ascalesi. Geen slachtoffers. Het Zondag uitgegeven 5Sl?te commu niqué van het Italiaansche hoofdkwar tier luidt: „Aan het front van Agedabia heb ben wij plaatselijke aanvallen afge slagen en detachementen pantser wagens van den vijand verstrooid. Bij Solloem en Halfaia'wordt gevoch ten. Afdeelingen Italiaansche en Duit- sche vliegtuigen hebben talrijke aanval len op de vijandelijke achterhoede ge daan en batterijen en havenwerken te Tobroek op doeltreffende wijze gebom bardeerd. De vijand verloor vier vlieg tuigen, waarvan twee door het afweer geschut werdeh vernield. In het Oostelijke deel der Middelland- sche Zee heeft een Italiaansch verken ningsvliegtuig den strijd aanvaard met drie vijandelijke jagers. Het schoot één toestel neer en slaagde er in, zich fe bevrijden. De vijand heeft zonder resultaat een luchtaanval op Tripoli gedaan. Op een dorp in Libye werden eenige bommen geworpen, waardoor twee slachtoffers te betreuren zijn. De Italiaansch-Duitsche luchtmacht heeft haar operaties tegen rpilitaire in stallaties en vliegvelden op Malta in versterkte mate voortgezet. Eenige vlieg tuigen werden op den grond vernield. Men nam talrijke ontploffingen waar; een munitie-opslagplaats, rechtstreeks getroffen, vloog in de lucht." Smuts over den oorlog STOCKHOLM, 5 Jan. (D.N.B.). De Zuid-Af nkaansche minister-president Smuts, heeft, naar United Press meldt, in een interview onder meer verklaard, dat het bondgenootschap tusschen de Vereenigde Staten, het Britsche Rijk en de Sovjet Unie als .natuurlijk fropt" tot stand is gekomen voor het ondernemen van „een kruistocht voor het behoud der menschelijkheid". Smuts vervolgde: „Niemand moet den ken, dat het iaar 1942 gemakkelijk zal zijn. Japan heeft ongetwijfeld een reeks nieuwe hevige aanvallen beraamd" Over de oppositie tegen den oorlóg in Zuid-Afrika zeide Smuts: „Dit alles zal tenslotte nog in orde komen-' Wij moe ten tijd. geduld en begrip hebben". AMERIKAANSCH VRACHTSCHIP VERNIETIGD TOKIO. 4 Jan.®fD.N.B.). Een Japan sche bommenwerper heeft, naar uit Sai gon gemeld wordt, een Amerikaansch vrachtschip op de Zuidzee in den grond geboord. HELSINKI, 4 Jan. (D.N.B.). Het Finsche legerbericht van 3 Januari luidt als volgt: Kareli6che landengte: Voortzetting van het wederzijdsche infanterievuur, waarbij ook de batterij van de vesting Totleben in actie kwam. Enkele kleine vijandelijke verkenningstroepen werden verdreven en vernietigd. Landengte van Aunus: Hier en daar levendig wederzijdsch vuur. van artille rie en granaatwerpers. Een vijandelijke afdeeling werd bij het aanleggen van versterkingswerken door artillerievuur verdreven. Van weerszijden activiteit van verkenningstroepen. Oostelijk front: Plaatselijke aanvallen van den vijand in het Zuidelijke deel werden afgeslagen, waarbij de vijand aanzienlijke verliezen aan menschen leed. In den Noordelijken sector werd een vijandelijke afdeeling, welke na een gevecht van verscheidene dagen in een van onze stellingen was doorgedroneen, deels ingesloten en vernietigd, deels verdreven. De vijand liet 70 dooden op het slagveld achter. In het Finsche legerbericht van 4 Januari wordt, o.a. gezegd: In den zui delijken sector van het Oostelijk front ondernam de vijand gisteren verschei dene aanvallen, die alle werden afge slagen. waarbij de vijand zware verlie zen leed. Het aantal gesneuvelde bolsje wieken bedroeg ruim 600. Vier vijande lijke pantserwagens werden vernield. Het aantal gesneuvelde en gewonde Fin nen i6 slechts gering. ROME, 4 Jan. (D.N.B.) De minister van ^uitenlandsche zaken, graaf Ciano, heeft te Bologna een rede gehouden bij de herdenking der gebeurtenissen van 3 Januari 1925. Ciano zeide, dat alle pogingen van den Duce, om de verhoudingen in Euro pa zuiverder te maken, strandden op de hebzucht der vroegere bondgenoot en van Italië. „Wij beschikken over on weerlegbare bewijzen die wij te zijner tijd zullen publiceeren dat Engeland, terwijl het met ons onderhandelde over de verschillende overeenkomsten, sa menwerkte met de sluipmoordenaars te Athene en Belgrado en de samenzwe ring voorbereidde, die Palië in zijn eigen zee moest verdrinken." Na de stichting van hef keizerrijk is Italië zonder eenige win- of veroverings zucht Spanje te hulp gesneld, om de door het bolsjewisme bedreigde Euro- ^jeesche beschaving te redden. Daardoor ontstond de moreele en kameraadschap pelijke solidariteit met het nationaal- socialistisifhe Duitschland, dat eveneens den strijd tegen de bolsjewistische arg list had aanvaard. Men behoeft niet in de archieven naar de verantwoordelijkheid voor den oor log te zoeken: bij alle fatsoenlijke men schen en volken staat reeds ondubbel zinnig vast, wie de schuldigen zijn. De strijd tegen het bolsjewisme is de be langrijkste voorwaarde voor het behoud van huis. gezin en kerk in Italië. Wie het Kremlin vernietigt, redt de bescha ving der wereld. Daarover behoeft nie mand zich illusies te maken, ook Enge land en de Vereenigde Staten niet, „Wij weten aldus besloot de minis ter dat de strijd nog hard en lang zal zijn, dat wij met een sterken en vast heraden tegenstander te doen hebben. Maar wij zullen nog sterker en vastbe radener zijn dan hij." Engelsche aanval op Spaansch schip SANTANDER. 4 Jan. (D.N.B.). Het Spaansche schip Jaime Girona van 4500 brt. is ter hoogte van Pina Mayor in de onmiddellijke nabijheid van het plaatsje Suances aan de Cantabrische kust in de Spaansche territoriale wateren door een gevechtsvliegtuig overvallen. De aanvaller wierp eerst verscheidene lichtkogel6 uit, waardoor het Spaansche schip daghelder werd verlicht en liet vervolgens verscheidene bommen vallen, die naast het schip tot ontploffing kwa men. Verder werd van zeer geringe hoogte mitrailleurvuur op het schip ge opend. waardoor slechts geringe schade werd aangericht. Voor den kapitein alsmede voor de marine-autoriteiten die de Spaansche matrozen een verhoor hebben afgeno men, bestaat er niet den eeringsten twij fel over de nationaliteit van het vlieg tuig. Het vliegtuig was van Engelsche nationaliteit. Het schip had een lading stikstof aan boord, bestemd voor een firma in Santander. DE INNEMING VAN TSJANGSJA DOOR DE JAPANNERS SJANGHAI, 5 Jan. (D.N.B.). Het be richt van het Japansche hoofdkwartier in Centraal China vermeldt omtrent de krijgsverrichtingen der afgeloopen week. dat door de inneming van Tjangs- ja, de grootste hoop van Tsjoengking is verloren gegaan. In de derde oorlogs zone ten Zuiden van de Yangtze wer den de 40ste, 144ste. 147ste en 148ste di visie van Tsjoengking verslagen. In het Noorden van China werden Chi neesche troepenconcentraties verstrooid DE ONDERGANG VAN DE „BISMARCK" BERLIJN, 4 Jan. CD.N.B.). De Füh- rer heeft als posthume onderscheiding het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan kapitein ter zee Linde- mann, die als commandant van het slag schip „Bismarck" den 27sten Mei 1941 aan boord van zijn schip den dood vond. 's-GRAVENHAGE, 5 Jan. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Dinsdag 6 Januari a s. tot en met Woensdag 14 Januari 1942 de met „02" genummerde bons van boter- zoowel als van de vet- kaart elk recht geven op het koopen van 125 gram boter. Per tweo bonnen van de vetkaart zal de gebruikelijke reductie van 22^ per 250 gram boter worden ver leend. Aanzienlijke materieele schade te Eindhoven EINDHOVEN, 5 Jan Zondag morgen om kwart over zes warden de inwoners van Eindhoven gewekt door het geluid van een geweldige ontploffing, die tqt ver buiten de stad hoorbaar was en in het centrum van Eindhoven een ware paniek veroorzaakte. Het bleek, dat het in de onmiddellijke nabijheid der stad gelegen gastankstation, dat aan den verbindingsweg Paradijslaan—Wal in liet voormalige waaggebouw was ingericht, en eerst enkele maanden geleden in gebruik was genomen, in de lucht was gevlogen. De persgas- inrichting werd van den aardbodem weggeveegd en de brokstukken wer den honderden meters in den om trek weggeslingerd. Aangezien de explosie midden in een dicht bebouwde kom plaats vond, waren de gevolgen ernstig. Een aan het tank station grenzende woning, bewoond door het gezin van Hout, chauffeur van den G.G.D., werd volkomen vernield en de bewoners werden onder de puinhoopen bedolven. Onmiddellijk na de ontploffing boden de leden van den luchtbescher mingsdienst hulp en zij slaagden er in de leden der familie van Hout onder do puinhoopen vandaan te halen, waarna zij naar het St. Jozefziekenhuis werden vervoerd. Hier bleek, dat geen van hen ernstige verwondingen had opgeloopen. De aan den Wal en de Paradijslaan ge legen woningen werden, op een enkele uitzondering na, alle van de ruiten be roofd. terwijl tot op 2 km. afstand ver* schillende grootq étalageruiten waren vernield. Verschillende personen liepen nog lichte verwondingen op door bin nenvliegende glasscherven, doch van ernstige persoonlijke ongelukken was wonderlijk genoeg geen sprake. De oorzaak van deze exploisie moet ge zocht worden in het ontstaan van over druk in het persgasstation. HET OOSTFRONT BERLIJN, 4 Jan. (D.N.B.). Vol gens de eerste voorloopige telling heeft, de inzameling van bont-, wol len- en winterkleeding voor het front een overweldigend resultaat gehad. Tot op dit moment zijn niet minder dan 32.144.201 stuks van al lerhande slag afgestaan. Onder deze voorwerpen bevinden zich o.a. 1.511.079 bontmantels, bontvesten en andere bontartikelen. Tot dusver zijn reeds 1260 wagons met warme wollen kleeding naar het Oosten af gezonden of naar de herstelinrich tingen gebracht. In tal van steden van eenigen omvang kregen de troepenformaties, die naar het oostelijk front vertrokken, op het station winteruitrustingsstukken uit de opbrengst van de inzamelingen. Het Duitsche volk heeft aan den oproep van den Führer om zijn soldaten in de kou de woestenijen van het oosten door schenkingen van winterartikelen te hel pen, gevolg gegeven met een geestdrift, die nauwelijks te overtreffen valt. Van daag was op de inzameling6bureaux het gedrang zoo groot, dat vele duizenden niet meer geholpen konden worden, zoo dat de inzameling verlengd moest wor den. Behalve de hontartikelen zijn nog in geleverd 1.274.353 hemden, 1.208.660 on derbroeken, 3.058.601 borstrokken, pullo- verg en wollen vesten, 3.714.630 sjaals, 1.092.388 lendengordels. 5.026.583 paar kousen en sokken, 376.229 paar ski's, 1.779.940 hoofdbescherniers. 2.219.171 paar handschoenen, 3.963.730 paar nolsmoffen, 1 324.068 oorbe6chermers, 2.67S.169 kleeding6tukken van allerhan de slag en een geweldige hoeveelheid van andere passende wollen en bontar tikelen. Voorts zijn tal van kostbare her melijnen en persianer mantel6 geofferd voor de verpleegstèrs in het oosten. Vandaag verduisteren j om 17.39 uur Vandaag (Maandag) gaat de zon j op om 9-50 uur; onder om 17.41 uur. De maan gaat onder om 11.06 uur; op om 21.04 uur. Dinsdag gaat de zon op om 9.49 uur; onder om 17-42 uur. De maan gaat onder om 11-36 uur; op om 22.13 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1