DAGBLAD Japansche aanvallen op vijandelijke schepen Müssert spreekt te Berlijn Uit de keuken der DE EEMLANDER Noord-Batan door de Japanners bezet De Japansche scheepvaart onder regeerings leiding De Fransche frontstrijders Moord op Franschen secr.rgeneraal van Binnenl. Zaken? Sovjet diplomatie Japan en de Sovjet-. Unie De Diplo over Edens reis naar Moskou Luchtparade boven Tokio Australië en Nieuw-Zeeland zijn ontevreden Aanval op Faroer-eilanden Met Duitschland voor een vrij Nederland De Australische vliegers Koersdaling in Calcutta en Bombay ABONNEMENTENper maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON «20 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—1 regels 1elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DINSDAG 6 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 159 TOKIO, 6 Jan. (D.N.B.) Formaties Ja pansche marine-vliegtuigen hebben gis teren hevige aanvallen gedaan op vijan delijke vrachtboofen die ten Noordoosten van het eiland Corregidor verzameld waren, en een aantal kleine en middel matige schepen in brand gestoken. Eer. schip, dat gelijkenis vertoonde met een hulpkruiser, werd eveneens door bom men getroffen. De Japansche toestellen lieten voorts ontplofbare stoffen vallen op een stel ling der luchtdoelarlillerie in het Noordoosten van het eiland, waar groote schade werd aangericht. Ondanks hevig afweervuur zijn alle Japansche toestellen op hun basis te ruggekeerd. Vólgens Japansche berichten is de vernietiging van de restanten dér Ame- rikaénsehe troepen op het eiland Luzon zeer spoedig te verwachten. De Japan sche troepèn, die den vijand na de ont ruiming van Manila zonder ophouden hebban achtervolgd, hebben zijn tegen stand op verschillende plaatsen gebro ken. Het geheele Noordelijke deel van 'het schiereiland Batan is reeds in .Ja pansche handen. De verdere opmarsch I dér Japanners naar het Zuiden maakt goede vorderingen. De Britsche berichtendienst publiceert I epn bericht uit Singapore, volgens het welk de Britsche strijdkrachten in het gebied van Kwala Selangor zich heb ben moeten terugtrekken De Japanners staan thans 35 mijl ten Noorden van de rivier de Burnam. Het is niet bekend, al dus de Britsche berichtendienst, of de Japanners door de operaties te land deze stellingen hebben veroverd, of een nieuwe landing hebben ondernomen. Wellicht kunnen de Japanners'thans de Britsche troepen in den rug aanvallen. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington melflt^ heeft het Amérikaansche ministerie van ma rine medegèdèèld, dat de „Heron", een klein moederschip voor water vliegtuigen, tijdens een luchtaanval, die zeven uur duurde, door een bomtreffer beschadigd is, doch een haven heeft kunnen bereiken. De stemming in Amerika DE corresponded van de Daily Mail te New York, meldt omtrent de gebeurtenissen op de Philippijnen en de tegènslagen der Amerikanen aldaar, dat niemand in Amerika poogt den ernst van den toestand te verkleinen. De Japanners, aldus deze correspon dent, hebben thans de geheele Zuidkust der Baai \ian Cavite veroverd, terwijl de Amérikaansche opperbevelhebber. Mc Arthur, bij gebrek aan versterkingen en steun, met zijn troepen blijft terug trekken. De Japanners werpen steeds nieuwe troepen en tanks in den strijd. Daarte genover beschikken de Amerikanen over slechts weinig tanks, stukken geschut en vliegtuigen. De Japanners versterken hun troepen contingent op de Philippijnen bijna ieder uur. Mc Arthur heeft weinig kans op een overwinning in den slag op de Phi lippijnen. daar hij in het geheel geen versterkingen krijgt. Ook de Daily Express verneemt uit New York, dat de val van Manila en de vlootbasis Cavite den Amerikanen iedere hoop heeft benomen op een over winning van generaal Mc Arthur. Ambtenaren van het. Amerikaansche ministerie van*oorlog hebben volgens dit blad, het verlies van Manila en Cavite eveneens een zeer zwaren slag voor Amerika genoemd. Mc Arthur heeft thans geen andere kens meer dan steeds verder terugtrekken of zich met zijp troepen opsluiten in de vesting Corregi dor aan den ingang der Baai van Manila en daar volhouden tot tien laatsten man. met bont! K olge' genb 0.08' dustt ƒ0 tzonf 0.07', c. o.o? AAK I BERLIJN. 5 Jan. (A.N.P.). Müs sert. sprak hier Zaterdagavond voor de overvolle groote zaal van het Lehrer- vereinhaus na zijn bezoek aan de Ne- derlandsche soldaten van het Oostfront De bijeenkomst was belegd door het dis trict Noord- en Oost-Duitschland der N.S.B. ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Nationaal-socialistische be weging in Nederland. De leider werd bij zijn binnenkomst met luid houzee-geroep begroet, waarop het lied ..De zwarte soldaten" werd ge zongen. Na het. plechtige binnenkomen der vlaggen, hield de districtsleider Jan Visser een begroetingsrede. vooral ook aan het adres der aanwezige Duitsche autoriteiten en gaf een kort overzicht van de geschiedenis der beweging in Berlijn. Het Berliner Konzertorchester bracht vervolgens de Egmontouverture 'en een deel uit de Lohengrin ten ge- hoore en Alcx de Meester declameerde de ballade „Het geuzenvendel op den thuismarsch". De groot rede van Mussert, die ruim een uur duurde, had vooral ten doel te I wijzen op het groote gebeuren van cTezen tijd. nl. de ingrijpendste revolutie aller leeuwen, welke voor honderd, tweehon derd, misschien wel vijfhonderd jaar bet lot der wereld zal bepalen. Niet het goud zal meer heerschen. doch moed, iromv, eerlijkheid, godsdienstszin en arr |beidszaamheid. Ons ouderen benauwde de neergang van de vorige periode, die met de Fransche revolutie aanving, de Un'ergane des Abendslandes. waar door dreigde, dat niet langer Europa over de wereld doch de wereld over Europa zou heerschen. Dat is nu echter onders. door bet Nationaal socialisme en bet Fascisme ontstaat een nieuwe Europa, En evenals de behoudende machtén voor 150 jaar tevergeefs tracht ten de Fransche revolutie te vernieti gen. pogen ook nu tevergeefs de mach ten der reactie het nieuwe Europa te omsingelen. De revolutie heeft den Engelschen invloed weggeveegd uit Europa. Het grootste succes van het afgeloopen jaar is echter, dat door het genie van Hitier en de staatsmanswljsheid van Mussolini aan hét bolsjewisme is belet Europa onder den voet te loopen. Een ieder weet, dat bet ginds nog niet h afgeloopen. Ook eenige duizenden Ne derlanders staan daar aan het front, en vij kunnen hen hooit dankbaar genoeg lr!jn, dat zij zich opofferen voor gansch Europa. Ook de Engelsche macht gaat ten onder, aldus spreker, hetgeen ons als Europeanen niet gehbeft te vèrheu doch Engeland liet zich door de joden overheerscheh. Ons gelaat moet [weer van Engeland naar het Oosten worden gekeerd. Overgaande tot de ge schiedenis der beweging, wees spreker erop. dat het program der N.S.B. in tien jaar in niets gewijzigd behoefde te wor den. Als wij aan de macht waren ge- weest, had het nooit tot een tienden Mei Ifl-iO gekomen, doch waren wij met I Duitschland opgemarcheerd. Men be- Prijpt. dat onze positie niet .gemakkelijk is. b.v. door de blokkade Er zijn er die zeggen: de nieuwe orde. dat is leege bor den Cal zijn die nocr niet zoo leeg). Maar [bet is thans de laatste keer. dat Enge land Europa blokkeerén kan. Ten aanzien van de houding der R.K. en orthodox-protestants'che ker ken verklaarde spreker: Wij willen geen strijd tegen de kerk: integen deel, doch de kerk zal zich tot haar taak hebben 1e bepalen. De politiek voeren wij; wij zijn ook geen refor matoren. Thans is dan de N.S.B. tot draagster der politieke gedachte, tot staatspartij, geproclameerd. Zij moet de toekomst an ons volk op de schouders nemen. Wij hebben nu honderdduizend leden doch de geest is van meer beteekenis. Van die 100.000 is de helft vrouwen en van de. mannen staan er elfduizend als vrijwilligers in het veld, die de Neder- landsche vlag weer een beetje omhoog hebben gehaald. Wij staan er thans even slecht voor -als in het rampjaar 1072. Hoe kon de "regeering in Londen den oorlog aan Japan verklaren en daarmee in gevaar brengen het. kost baarste wat wij in méér dan 300 jaar hebben opgebouwd. Curacao was al door de Engelschen bezet (Aruba niet, want daar zitten dnze menschen in concen tratiekampen) en Suriname door de Amerikanen. De vlag waait/halfstok, en wij hebben de taak die weer ornhbog te halen. Ons dichtbevolkt land moet er gens aan meedoen, en door Hitier kun nen wij medewerken aan het nieuwe Europa. Behalve de Standarte Westland hebben wij bet legioen, waarvan spre ker op Oudejaar afscheid nam en 4000 man in de N.S.K.K. ^Spreker hoopt,dat die elfduizend van thans er 200.000 zul len worden. Aldus schakelen wij lang zaam ons volk om van vijand tot bond genoot van ons broedervolk. Spreker be sloot niet hulde te brengen aan den Führer aller Germanen, Hi*ler. Tot slot werden het Deutschlandlied, het Host-Wessellied en het zesde cou plet van het Wilhelmus gezongen. TOKIO, 6 Jan. (A.N.P.). Het cen trale verbond van de Japansche indus trie, Nippon Keizei Remmei, heeft een plan goedgekeurd voor de toekomstige vorming van de Japansche' scheepvaart, volgens hetwelk alle schepen onder regeeringsleiding geplaatst worden, zon der het voorafgaande onderscheid tus- schen regeeringscharter en militair- charter. Voorts zullen de controlevoor schriften en de salarièecing uniform ge* maakt en het aantal scheepstvpen ver minderd worden. De machine-installa ties en scheepsuitrusting zullen genor maliseerd worden. Op grond van de tot dusver opgedane ervaringen wordt een totalp 'onnage van 15 millioen brt. nood zakelijk geacht, waartoe de. vereisehte bemanningen zullen worden opgeleid. RANGOON GEBOMBARDEERD BANGKOK, 5 Jan. (D.N.B.)Naar de zender Rangoon meldt, zijn Rangoon en vier andere plaatsen in Burma hevig gebombardeerd. VICHY. 6 Jan. (D.N.B.). De direc- teur-generaal van het legioen van Fran sche oudstrijders, Valentin, hééft in een prineipieele rede een omschrijving ge geven van taak en oogmerken dezer organisatie, die in bet onbezette gebied tegenwoordig anderhalf millioen leden telt. De revolutie der frontstrijders, aldus Valentin, is niet een gewelddadige revo lutie. maar een van overlég én redelijk heid. Het is de taak van Frankrijk, het noodzakelijke gpzag t£ combineeren met de zoo gewenschte vrijheid. Het legioen van frontstrijders is geen eenheidspartij, die op de bouwvallen der oude partijen werd opgericht. Daar de regeering in haar gezag onafhankelijk moet zijn om haar sqhéidsrëchtersrol te spelpn. moet de lovalp macht van het legioen deze onafhankelijkheid waar- borgpn Het legioen is dus de eenige be weging tot ondersteuning van de natio nale revolutie. HEVIGE KOUDE IN ANATOLIE ÏSTANBOËL, 6 Jan. (D.N.B.). Uit Anatofië komen de eerste berichten over strenge koude en ongewone sneeuwvél, waardoor de dorpen geheel geïsoleerd zijn. De National Sozialistische Volkswohlfahrt heeft een groote actie op touw gezet voor het inzamelen van jassen, wollen kleeding, pelsen enz. voor de Duitsche soldaten, die in de felle koude hun plicht aan het front vervullen voor het vaderland. Dat er heel wat binnenkomt, toont bovenstaande foto t (Stapf - Mol, Pax m.) VICHy, 6 Jan. (D.N.B.) Naar in be voegde Fransche kringen te Vichy ver nomen wordt, zou de secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandschc zaken, Paringaux, in den trein v$m Pa rijs naar Troyes vermoord zijn. In Vichy is gisteravond over den plot- selingen dood van den secretaris-gene raal het volgende officieele communique uigegeven: „De secretaris-generaal van het ministerie van hinnenlandsche za ken, Ives Paringaux, is. tusschen Parijs en Troyes dood op de rails aangetroffenrMen beschikt nog niet over nadere bijzonderheden over de omstandigheden waaronder hij den dood gevonden heeft." Met betrekking tot deze officieele me- dedeeling verklaart men in bevoegde Fransche kringen, op bet oogenblik nóg niet nauwkeurig te kunnen zeggen, of hier sprake is van epn moord of van een ongeluk. Pas de lijkschouwing kan de noodige opheldering hieromtrent ver schaffen. Paringaux, die 41 jaar oud was, is BUENOS AIRES, 6 Jan. (D.N.B.) De Washingtonsche vertegenwoordiger an de Nacion, Ortiz Echague, maakt melding van de zoojuist verschenen ge denkschriften an den Amerikaanschen mbassadeur in de Sovjet-Unie, Joseph Daviès. In deze memoires schrijft de ambassadeur, dat Duitschland er ver standig aah gedaan heeft de bolsjewie ken aan te vallen, voor zij zélf tot den aanval overgingen. Zijn uiteenzettingen worden toegelicht met een reeks be langrijke vertrouwelijke documenten, aldus dit correspondentenbericht ver der, uit de Sovjetdiplomatie van den tijd vóór den Duitschen opmarsch in Polen. De - ambassadeur - verklaart, dat het Kremlin reeds in 1937 had gestreefd naar een militair bondgenootschap met Engeland en Frankrijk tegen Duitsch land en bereid was reeds tijdens de Tsjechoslowaaksche ertvis er op los te slaan. Dé overeenstemming werd echter door het wederzijdsche wantrouwen -niet tot stand gebracht, vooraf daar Chamberlain zijn geheele vertrouwen op Polen had gesteld en daardoor Stalin voor het hoofd had gestooten. Het pact met Duitschland is volgeps de opvatting van den ambassadeur te wijten geweest aan de wenschen van Stalin, die zich eerst wilde meester maken van strate gische steunpunten in Polen, Finland 'en Bessarabië. In het voorjaar van 1941 voélde Stalin zich echter sterk genoeg om Duitschland te tarten. Dit blijkt uit de diplomatieke acties van het Krem lin, ten eers'te uit de afkeuring van dc aansluiting van Bulgarije hij de spil- inogendheden, ten tweede uit de nadruk kelijke bevestiging van het niei-aanvals- pact van Moskou met Ankara en ten derde uit het sluiten van het vriend- schapspact met de revolutieregeering- Simowitsj te Belgrado. reeds vroeger als medewerker van Pu- cheu, den huidigen minister van hinnen landsche zaken, -werkzaam geweest, toen deze nog aan het hoofd stond van het, ministerie voor de nationale pro ductie. Van beroep was Paringaux elec- trotechnisch ingenieur. Pucheu, die zich op het oogenblik in Parijs bevindt, heeft persoonlijk belang stelling voor het gerechtelijk onderzoek aan den dag gelegd. Voor den komen den ministerraad wordt hij in Vichy te rugverwacht. In bevoegde Fransche kringen spreekt men de door Reuter verspreide bewe- ring tegen, als zou de Fransche minister van hinnenlandsche zaken, Pucheu. te zamen met Paringaux vermoord zijn Alleen laatstgenoemde werd dood op de rails aangetroffen in de buurt van liet station FlamboinGouaix. TOKIO, 6 Jan. (D.N.B.) Eén offi cieele bevestiging van de zoogenaamde overeenkomst van Washington en van den inhoud hiérvan is nog niet ontvan gen, zoo verklaarde de woordvoerder iler regeering op de persconferentie. Het is (^erhalve nog te vroeg om op deze kwestie een officieel commentaar te ge ven. Ilij geloofde echter r\auwelijks, dat de Japdnsch-Russische betrekkingen als gevolg van de overeenkomst vau Washington een verandering zouden ondergaan. De toestand zou ecKter een geheel nieuw aspect krijgen, wanneer dè Sovjet-Unie beslolen zou'hebben te gen Japan te strijden. Volgens de tot dusver ontvangen of ficieele inlichtingen bewaart de So\*jet- Uhie tegenover Japan nog de neutrali teit. Sprekende over de Visscherjjovereen- komst tusSchen Japan eri de Sovjet-Unie verklaarde de woordvoerder, dat nog geen overeenkomst is geteekend en dat de onderhandelingen hiervoor nog aan den gang waren. BERLIJN, 6 Jan. (D.N.B.). De Deut sche Diplornarisch-Politische Korre6pon. denz noemt Edens radioverslag over zijn indrukken van de Sovjet-Unie een poging, om bij zijn toehoorders een sfeer van vér trouwen in de nieuwe Sovjet- vnenrlen te doen ontstaan. „Hij hoedde er, zich echter voor, aldus vervolgt de Diplo, te herinneren aan het afschuwe lijke vernielingswerk van het bolsjewis me, dat overal begint, waar het den bolsjewisten gelukt, tijdelijk vasten voet te krijgen. Eden is bereid, met het oog op den noodtoestand, waarin het Brit sche rijk zich bevindt, het bolsjewisme te doen deelnemen aan de organisatie van den vrede. Zooals hij bereid is het ecne 6tuk van de Britsche erfenis na het andere aan Roosevelt af te staan en thans reeds werkloos toeziet op den be- ginnenden overgang van Canada en Australië aan de V. S., zoo aarzelt hij niet, de wieg der eigen beschaving, Euro pa, prijs tp geven aan rle bolsjewisten als loon voor hun 6leun. Hij heeft, echter één din®, vergeten, nl. dat. Duitschland en Italië met hun bondgenooten Europa zullen behoedpn voor de vernietiging en de onderdrukking door het bolsjewis me". TOKIO, 6 Jan. .(D.N.B Vandaag wordt boven Tokio de grootste luchtpa rade gehouden, die de Japansche hoofd stad ooit heeft aanschouwd. Mepr dan 1000 \hegtmgen zullen er aan deelne men. Eerst verschijnen 500 marinevlieg tuigen hoven de stad en daarna 500 le gervliegtuigen. Volgens een officieele med°dëelirig vormen deze. toestellen "slechts een klein deèl der luchtstrijd krachten welke beschikbaar zijn voor de verdediging dézer zóne. BERLIJN, 6 Tan (VP.B De be sprekingen. welke Churchill met Roose velt heeft gevoerd, genoten te Berlijn uiteraard een groote belangstelling, °.ok al stond men in Duitsche politieke krin gen van meet af aan op het standpunt, dat de resultaten in geen verhouding stonden tot het. propagandistische vuur werk, dat er bij afgestoken werd. Nu de besprekingen van Washington ten einde zijn en men de resultaten in hun geheel kan overzien, krijgt men den indruk, dat noch Churchill, noch Roosevplt. er in ge slaagd is, zijn haan victorie te laten kraaien. Roosevelt schijnt sterk te heb ben-aangedrongeii op snelle hulp van Engelsche zijde voor een gemeenschap pelijke actie tegen Japan. Churchill daar entegen stond op het standpunt, dat men in het Verre Oosten gerust nog verdere slagen kan incasseeren en dat alle be schikbare krachten oogenblikkelijk moesten worden aangewend tegen Duitschland. Churchill's ideeën werden in Australië en Nieuw Zeeland scherp becritiseerd Tenslotte heeft Churchill er in moeten bewilligen, dat een Britsch expeditiecorps, hetwelk zich reeds op weg naar de Sovjet-Unie bevond, naar de bedreigde gebieden in den Stillen Oceaan werd gedirigeerd. Zoo blijven er drie oorlogszones be staan, met een autonoom opperbevel, het welk ressorteert onder de betreffende re- gcering: De Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan en de Sóvjet-Unie. Het plan om te Washington een permanente commissie van vertegenwoordigers der geallieerde staatshoofden op te richten, verandert hier niets aan. De Times verneemt van haar correspondent te Washington, dat de militaire leden dezer commissie eventueel slechts een advi- seerende stem zullen hebben en dat de autoriteiten der nationale hoofdkwar tieren door deze commissie niet in het minst worden beïnvloed. Naar het heet, zal de voormalige chef van den Brit- schen generalen staf, Dill, als vertegen woordiger van Koning George VI in deze commissie zitting krijgch, ló zuiver po litieke kvvestiès heeft Engeland het laat ste woord in den Europeeschen sector, daarentegen is uitsluitend Noord-Ameri- ka competent in den Stillen Oceaan, wat natuurlijk gepaard gaat met een ernsti ge verzwakking van den Britschen in vloed in Australië en Nieuw Zeeland. Op het gebied der economische oorlogs voering wil men overgaan tot de oprich ting van een bijzonderen raad, die bin dende besluiten zal kunnen nemen in zake de' aanwending der economische en mènscbelijke krachten van iederen staat afzonderlijk Zoodra deze organisatie een feit is, worden de Leen- en Pachtwet en alle verdere int,er-geallieerde overeen komsten betreffende materieele onder steuning opgeheven, om den raad voor economische oorlogvoering op dit gebied volkomen de vrije hand te gevoh, Het plan schijnt te heslaan, om het aandeel der oorlogsindustrie in de alge- meene ecopomie voor alle geallieerde staten op hetzelfde niveau te brengen. Dit beteekent.-dat de beperkingen in het particuliere leven in alle geallieerde staten aan elkaar gelijk worden ge maakt. Het geproduceerde oorlogsmate riaal wordt daarheen getransporteerd, waar er naar hel. ortfrleel van 'den ge noemden raad, de meeste behoefte aan bestaat. Hoe deze inter-geallieerde samenwer king financieel geregeld zal worden, is nog niet bekend. De Times legt er den nadruk op, dat in hét kader van deze nieuwe samenwerking, Engeland niet al- leen wapenen uit Noord-Amerika zal ontvangen, maar ook op zijn beurt wa penen aan Noord-Amerika zal moeten leveren. Het ligt. in de bedoeling de fa bricage van dè belangrijkste wapenen zoo te concentreeren. dat sommige in En geland, andere in de Vereenigde Staten worden vervaardigd en dat er tusschen beide landen een soort ruilhandel zal bestaan. WAVELL NAAR BATAVIA? BERLIJN, 6 Jan. (V.P.B.), De Duit- sche pers houdt zich nog steeds bezig met. de benoeming van generaal Wavell tot opperbevelhebber in het Verre Oos ten over de strijdkrachten te land. ter zee en in de lucht van Noord-Amerika, Engeland, Ned. Oost-Indië en Australië. Men staat op het standpunt, dat van Wavell practisch het onmogelijke wordt geëischt. Hij moet het empire, de posi ties der Ver. Staten in het Verre Oosten, Nederlandsch O o s t-I n di en Australië redden, nadat door de in het verleden begane fouten en het 'doortas tend optreden van Japan. de belangrijkste uitgangsstellingen reeds in handen van den tegenstander gevallen zijn en hem niet voldoende strijdkrach ten ter beschikking slaan om de opruk kende Japanners tegen te houden. Wa vell heeft in New.Delhi, waar hij tot nu toe zijn hoofdkwartier had, een af- scheidsconferentie geliouden voor de pers. Terloops noemde hij zijn nieuwe taak een groote eer, om verder uitsluitend den nadruk te leggen op rld verantwoor ding, welke hij thaiv: draagt. „De situa tie zal nog belangrijk slechter worden, voor dat er 'n wending te verwachten is.' constateerde Wavell, om daar in een adem aan toe te voegen, dat het „niet mogeliik is om met één slag een veran- ring in de situatie te for méér en." Hij beschouwt het als zijn taak." met datgene, wat wij hebben, stand te hou den tot wij onze krachten voor een te genaanval geconcentreerd hebben." Wavell schijnt zijn nieuwe hoofdkwar tier niet te Singapore tp willen vestigen, omdat deze 6tad reeds te zeer een oor logszone is geworden. Of hij gehoor zal geven aan de wenschen der Ned. Indi sche regeering en hij zijn hoofdkwartier te Batavia zal opslaan, is nog niet be kend. BERLIJN, 6 Jan. (D. N. B.). Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben, naar het D.N.B. verneemt, op 4 Januari in het kader der gewapende verkenning, de Faroer-eilanden aangevallen en in- dUstrieèle doelen, alsmede een ïadiosta- tion op de faroer-eilanden. de Shetland- eilanden en de kust van Noord-Schot land aangevallen. Een barakkenkamp werd met goede uitwerking beschoten. DE ONTVANGSTEN VAN HET CHINEESCHE DOUANEBEHEER SJANGHAI, 6 Jan. (A.N.P.). De ont vangsten van het Chineesche douane- bpheer bedroegen in bet afgeloopen jaar 52 millioen standaarddollar, tegen 476 millioen in het vorig jaar. In deze ont vangsten zijn niet. begrepen de opbrengst voor December van de door Tsjoenkmg bezette douanekantoren. Houdt men rekening met de devaluatie, dan zijn de ontvangsten niet toe- maar afgenomen. Sjanghai heeft voor tweederde aandeel in de gezamenlijke ontvangsten. Tien tsin voor 13 en Tsingtao voor 5 procent. Verreweg het grootsle deel van alle douane-ontvangsten, meer dan 80 proc., valt ten deel aan het door de Japanners bezette gebied VON RIBBENTROP NAAR HONGARIJE BERLIJN. 6 Jan. (D.N BDe mi nister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, heeft, zich vanavond op uit- noodiging van regent Hortby en de Hongaarsche regeerine voor een bezoek van enkele dagen, naar Hongarije be geven. VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHT MACHT IN BURMA BANGKOK, 6 Jan. (A N P.) Onge veer ^5 procent van de Britsche lucht macht in Burma is, naar hier bekend wordt, reeds vernietigd. Het ovërschót is in kleine groepen verdeeld over de vliegvelden in Burma, STOCKHOLM, 6 Jan. (A.N.P). Naar de Britsche nieuwsdienst uit Can berra meldt, is daar officieel bekend ge maakt, dat de regeering thans nagaat hoe een grooter aantal Australische vliegers op het oorlogstooneél in defi Stillen Oceaan kan optreden. Australië is voornemens geen vliegers meer af te staan aan vreemde luchtmachten. De Australische vliegers mogen voortaan nog slechts met vliegtuigen in Austra lië vliegen. STOCKHOLM, 6 Jan. (A.N.P.). De handelskringen van Britsch-Indië en Australië hebben "op den door Roosèvelt en Churchill veroorzaakten oorlog in den Stillen Oceaan, terstond scherp en op kenmerkende wijze gereageerd. Ter stond na het uitbreken van den strijd met Japan is aan de beurzen van Cal cutta en Bombay een scherpe koerSJ daling ontstaan, zoodat. de autoriteiten zich genoodzaakt zagen tot sluiting der beurs over te gaan. Om een verdere daling der fondsen en daarmede ge paard gaande uitwerking op het be drijfsleven te verhinderen, zijn de be voegde instanties voornemens, naar de Financial News meldt, voor alle beurs- affaires minimum koersen voor te schrijven. Onder deze koersen mogen geen affaires gedaan worden. Ook aan de beurs van Sydney zijn de industrieele en vooral de tinpapieren scherp gedaalde ENGELSCHE STEM OVER DEN OORLOG IN DE LUCHT STOCKHOLM, 6 .Tan. (D.N.B.). Oliver Stewart heeft volgens den En gelschen berichtendienst, gesproken over deu ooHog in de lucht en onder meer verklaard: „In het gebied van den •Stillen Oceaan zijn vele vliegtuigen noo-* dig, vooral om het verloren terrein te herwinnen. In Groot Brittannië, de Ver eenigde Staten en de Sovjet-linie is de totale productie echter te gering om overal voldoende vliegtuigen te station- neeren. Het. is voor Groot-Brittannië zeer wel moeilijk zijn luchtmacht van het eene oorlogstooneel naar het andere over te brengen. Als men versterkingen zou zenden, zou dit een' verzwakking van de luchtmacht in Groot-Brittannië of op andere plaatsen beteekenen. ST. PIERRE £N MIQUELON STOCKHOLM, 6 Jan. (A. N. P.). Naar de Brit6che berichtendienst, meldt, heeft de Fransche ambassadeur te Was. hington, Have, met. minister Huil de kwestie der bezetting van St. Pierre en Miquelon door de Gzullisten besproken. Tegenover de pers verklarde Have, dat de aangelegenheid noe in studie is. NIEUW POMMEREN GEBOMBAR DEERD SJANGHAI, 6 Jan. (D N B). Het op perbevel van de Australische luchtmacht heeft, volgens een bericht van Domei medegedepld, dat het. vliegveld Rabaul op Nieuw Domineren, tweemaal door jachtvliegtuigen is gebombardeerd. Het officieele bericht geeft toé, dat schade is aangericht. Vandaag verduisteren om 17.42 uur Vandaan (Dinsdan) gaat de zon op om 9.49 uur; onder om 17.42 uur. De maan gaai onder om 11 36 uur; op om 2213 uur. Woensdag goal de zon op om 9 49 uur; onder om 17.43 uur. De maan gaat onder om 12.06 uur; op om 23.22 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1