DAGBLAD Engelsch pessimisme over Singapore Japan beheer sde zeeën Nieuwe brandstoffen-bons aangewezen „De laatste slagboom" r Nieuwe zeeslag in Pacific? Distributie van peulvruchten DE EEMLANDER DE VERDEDIGING VAN BIRMA DE CONFERENTIE TE RIO Met Duitschland voor een vrij Nederland TURKSCH OORDEEL Distributie gesmolten rundvet ABONNEMENTENper 3 maanden vpor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers ƒ0 05. IP o s t r e k e n i n g 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—4 regels 1.elke regel meer 0 25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. WOENSDAG 7 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 160 STOCKHOLM. 7 Jan. (A.N.P.) Volgens den Britschen berichtendienst is de toestand op Malakka zeer ernstig. „Wij verliezen zeer veel terrein," aldus de berichtendienst, „wij hebben op Malakka bittere ervaringen opgedaan en dat zal nog zoo blijven." De Britsche nieuwsdienst meldt verder uit Singapore, dat Japansche „gue- rillastrijders". die door de Tengi moerassen naar het Zuiden oprukken, een ver dere verplaatsing van hef Britsche front tusschen Ipoh en Kwala Loempoer. de hoofdstad van Selangor, hebben afeedwongen. In Oost-MalakKa Jiebbë'n Japansche afdeelingen de stad Kwantan met vlieg veld bezet, waardoor Singapore, dat ruim 2-50 km. naar het Zuiden ligt, binnen hef hereik van de Japansche jagers komt. Naar het heet, hebben de Japanners al de omgeving van Kwala-Selangor aan de monding van de rivier de Selangor op 55 km. ten Noordwesten van Kwala Loempoer bereikt. Volgens de laatste berichten zijn de Japanners doende met een waaiervor mige omsingeling over 150 km van de Britsche strijdkrachten, die onder per soonlijk bevel van Sir Henry Pownall staan. TOKIO, 7 Jan. (Domei). Naar de Asahi uit Nanking meldt is Tsjang Kai Sjek voornemens, een leeer van 250.000 man naar Birma te zenden om tot de verdediging van dit land bij te dragen Met hesluit hiertoe zou genomen ziin in een conferentie van militaire leider* van het Tsjnenerking regime op 27 De cember i.l. welke geleid heef* tot een aceoord met Engeland inzake de weder- zijdsche verdédiging van de grens van Burma. PORTUGEESCHE TROEPEN NAAR KAAP VERDISCHE EILANDEN LISSABON, 7 Jan (A.N.P.) Een dezer dagen zal opnieuw een troepen transport naar de Kaap Verdische eilan den vertrekken. IJ E? voortdurend verschijnen van I-I Japansche bommenwerpers boven Singapore maakt de bevolking dezer stad nerveus, zoo meldt Martin Agrons- ky. de correspondent van de B.B.C. te Singapore. Daar er .geen schuilkelders zijn moet een groot deel der bevolking in schilil- loopgraven bescherming zoeken. De Japansche luchtmacht bestookt Voort durend de Britsche troepen ten zuiden yan Ipoh. Hierdoor en door de groote numerieke meerderheid der Japanners, die voortdurend nieuwe versterkingen krijgen, worden de Britsche troepen neerslachtig. Churchills woorden vol vertrouwen hadden een zekere verlichting gebracht, doch de schijnbaar eindelooze conferen ties der vertegenwoordigers van de ge allieerden en het voortdurend gepraat over wat zij voornemens ziin te doen, wordt vermoeiend, vooral als men be denkt. dat het Japansche offensief on gehinderd voortgaat. Dp. Australische premier, Fraser, heeft voor den Britschen omroep ver klaard, dat de. topstand „ongunstig" is voor de geallieerden. Weliswaar vech ten Amerikanen en Filippino's hardnek kig, doch het blijft epn „verloren slag" Men had wel luiip voor de Philippijnen jeorganisp.p.rd, maar die was toen „el- lers noodig" Na bezetting der Philippijnen zou- ien groote^ massa's Japansche troepen njkomen voor den strijd orn Singapore. De laatste Japansche landing op Ma- akka zal de Engelsrhen waarschijnlijk hvingen, zich terug te trekken op een ordedigingsstelling „die niet van te oren kan worden aangegeven." De lontstrijdkrachten der geallieerden lehhen de Japansche landingen niet innen verhinderen. Men maakt zich in het geallieerde kamp trouwens toch geen illusies over Je hulp die de vloot kan verschaffen. 3it blijkt uit een debat in de Daily II a i 1. Admiral Yates Stirling schrijft in dit /lad, dat de Amerikaansche vloot niet root genoeg is om de Japanners in de dille Zuidzee voor haar rekening te lemen en tevens de £ngelschen bij hun trijd op den Atlantischen Oceaan te lélpen. De Ver Staten met hun vloot, slechts oldoende voor één Oceaan, aldus Stir ling, moeten al hun moed bijeengaren oor een besluit van zeer verre strek king. Japan heheenscht thans met zijn >orlogsschepen en vliegtuigen Oost- iziè. Groot-Brittannië heeft evenwel niet :enoeg oorlogsschepen over. voor een lootactie in Oost-Azië. Het zwaartepunt Ier geallieerde oorlogvoering aldaar ter en in de lucht drukt dus op de ^houders der Ver. Staten Als Amerika nu vloofformafies naar len Gronten Oceaan wil zenden,- die ook naar penipermate opgpwasspn zouden ijn fegpp Japan, zon het zijn oorlogs chepen uit den Atlantischen Oceaan noeipn terugtrekken. Een vraag, waar- »p niemand een antwoord weet, is nu *at in deze situatie moet worden ge- laan. Stirling staat op het standpunt, dat iet misschjpn maar het beste zou zijn die strijdkrachten voorloopig op )'iitsrhland te concentreeren, zonder ritening tp houden met de situatie in ie Stille Zuidzee. Tegen deze redeneering van Stirling teert Ward Price zich in hetzelfde num ber van de D a i 1 v M a ij. Ter inleiding merkt hij op. dat.admi "aal Stirling inderdaad in zooverre ge •Jk beeft. dat Wahington thans zeer ernstige beslissingen moet nemen over isf optreden van zijn vloot Stirling schijnt evenwel over te bellen tot de leerling, dat men de Japanners eerst n rle tweede plaats moet .bestrijden. Mocht deze opvatting echter zeer ver bid zijn te Washington, zoo schrijft Jrice, dan kan men er van op aan. dat -hurchi11 daartegen met alle kracht zal 'ptreden, want Singapore moet hehou- len blijven het kosle wat het wil. Als Singapore eenmaal door de Ja panners is ingenomen, dan zou daarmee !e «te slagboom verdwijnen, die de 'apansche oorlogsschepen belet enkele Ier allerbelangrijkste Britsche zeewegen tf te snijden. Het gaat daarbij om de Britsche ver bindingen met Britsch-Indië, Australië 'n Niéuw-Zeeland, den verbindingsweg Pet de Perzische golf en den zeeweg orn k'aap de Goede Hoop. Derhalve pischt Ward Price, dat de lefensie vap Singapore wordt versterkt °ik al moet men daartoe troepen en materieel van andere oorlogstooneelen halen Als men het-van F.ncelsrhe zijde bii de verdediging van Singapore laat Ontbreken aan de noodige energie, ge raakt een halfrond in handen der Ja panners.- Do inzameling van wol en bont voor de soldaten aan het front is in vollen gang. De oproep van den Führer heeft ook in Nederland goeden weerklank gevonden. Ski-uitrustingen worden met groote dankbaarheid toanvaard (Polygoon-Sagers, Pax m.) Commentaar van de Berliner Borsenzeitung BERLIJN. 7 Jan. (D.N.R) On der het opschrift „De valkuil van Rio" publiceerde de Berliner Borsen zeitung gisteravond een hoofdartikel van den bekenden Duitschen publi cist Karl Megerle- over de a.s. con- 4 ferentie van de ministers van bui- tenlandsche zaken der Midden- en Zuid-Amerikaansche staten'in Rio de Janeiro. Het doel, dat Roosevelt aldaar, nu Amerika aan den oorlog deelneemt, na streeft is, zoo schrijft Megerlir geheel Zuid-Amerika in den oorlog van Roose velt tegen Europa en Japan te storten en om zoo mogelijk de landen afzonder lijk tot actief deelnemen aan de vij andelijkheden te bewegen. In wezen gaat het hierbij om de souvereiniteit en onafhankelijkheid van de Zuid-Ame rikaansche staten, die door het lot van hun kleine midden-Amerikaansche zus terrepublieken. welker regeeringen reeds thans deels door afpersingen, deels door corruptie, deels uit angst voor den Amerikaanschen pro consul willoos in het zog van Roosevelt's oor log zijn gaan varen, kunnen wéten, waar het einde van den weg zal zijn, waarop zij in Rio de Janeiro( gebracht moeten worden, wanneer zdj niet in een vastbesloten solidariteit weerstand bie den aan de poging der Yereenigde Sta ten om ook Zuid-Amerika te onderwer pen aan het Amerikaansche imperium en met de Zuid-Amerikaansche onaf hankelijkheid ook het Zuid-Amerikaan sche economische leven te ruineeren. Dat men zich op de tot dusver gehou den pan-Amerikaansche conferenties vooral tot een solidaire neutraliteitspo litiek heeft verplicht, wordt thans dooi Washington met een handbeweging ter zijde geschoven. Roosevelt zah ditmaal in Rio de Janeiro vermoedelijk een nieuwe lijmstok ophangen en wel de zg. overeenkomst van Washington, krachtens welke alle .schijn- en vazal're- geeringen zich verplicht hebben tot on dersleuning van de bolsjewisten en An gel.sakkers Naar men verneemt, zoo schrijft Me gerle verder, koestert Roosevelt het voornemen om volgens* het beginsel stemmen te tellen en niet te wegen, met behulp van die zwerm kleine staatjes, die thans reeds de- hevelen van den Amerikaanschen ambassadeur uitvoe ren, de middelgroote en groote landen van Zuid-Amerika te overslemmen. De ze Janden hebben, naar de schrijver meent, tot dusver, om Roosevelt geen voorwendsel aan de hand te doen, heel wat geslikt wat in den,grond genomen, tegen hun belangen indruischte. Ze we ten ook, dat Duitschland. Italië en Ja pan tegenover hen zoowel in het verle den als ook in de toekomst een politiek van hartelijke, eerlijke vriendschap, van een hlocicndcn handel en een onvoor waardelijke respecteeripg van hun vrij heid, onafhankelijkheid en veiligheid wenschen te voeren. Alle drie verbon den groote mogendheden zouden het be treuren, wanneer zonder noodzaak de tot dusver bestaande verhouding óp buitenlandsch bevel verstoord zou wor den. Wat voor een kunstmatige of eco- nomische uitweg voor Zuid-Amerika uit den oorlog zal voortspruiten, aan het feit, dat het door den oorlog met Euro pa en Oost-Azië geruïneerd, door een economische onderwerping aan de Ver- eenigde Staten, die op den duur de pro ducten van Zuid-Amerika niet kunnen afnemen, verarmen en als bondgenoot der Yereenigde Staten tegelijkertijd bondgenoot van liet bolsjewisme zou worden, wordt door geen enkele nog zoo handige formule, welke van Washington uit zal worden voorgelegd, iels te niet gedaan. OVER DEN OORLOG ANKARA. 7 Jan. (A.N.P.) In het officieuze Turksche blad Oeloes pu bliceert de hoofdredacteur, afgevaardig de Atay. een interessant artikel over de verdeeling van de krachten op de we reld, zooals- deze zich tegenwoordig be gint af te teekenen. Aan den eenen kant, aldus Atay, staan de mogendheden van het anti- kominternpact, aan den anderen het bojsjewistische-democratische front. ïlet anti-kominternfront is ^stbera- den, straf georganiseerd en goed voorbe reid en het is meester van het initiatief. Het bolsjewistisch-democratische front is daarentegen weinig geslo ten en niet in dezelfde richting ge oriënteerd. In dit. front bevinden zich regeeringen van staten, die in den loop van, de militaire acties zijn bezet, dus voor de oorlogvoering niet meer in aanmerking komen. Voorts zijn er staten in opgenomen, die op geenerlei wijze voorbereid zijn op den oorlog en deriialve evenmin door hun kracht gewicht in de schaal leggen Als in dit pas begonnen jaar 1042 de Japanners kans zien op nieuwe over winningen in de Stille Zuidzee en de Duitscliers den Russischen veldtocht ten einde kunnen brengen, zijn de kansen voor het bolsjewistisch-democratische front klein. Dat*weet men zoowel .te Berlijn als te Tokio. Het antï-kominternfront zal du* in de komende maanden in het hes'-f van ziin kans alle krachten verzamelen om den oorlog tot een gelukkig einde te brengén. HET DUITSCH-TURKSCHE HANDELSVERKEER BERLIJN. 7 Jan. De A Nf.P.-cor- respondent meldt: Naar verluidt zouden momenteel alweer onderhandelingen ge opend zijn over een uitbreiding van het nog pas kort geleden tot stand gekomen Duitsch-Turksche handelsverdrag. Na dere inlichtingen hieromtrent waren evenwel nog niet te verkrijgen. Amerikaansche strijd krachten naar Britsche eilanden STOCKHOLM, 7 Januari (D.N.B.). Associated Press meldt uit Wash- ington, dat president Roosevelt be kend heeft gemaakt, dat land-, lucht en zeestrijdkrachten van de Ver- eenigde Staten zouden worden ge- stationneerd op de Britsche eilan den. De strijdkrachten van de Ver. Sta ten, aldus Roosevelt, worden niet alleen gebruikt ter verdediging van het Weste lijke halfrond, doch ook buiten dit half rond, en derhalve moeten zij dienover eenkomstige steunpunten betrekken. De Ver. Staten zullen in dezen strijd wellicht een' ho'ogen prijs moéten beta len. Vervolgens maakte Roosevelt be kend, dat voor het oorlogsprogram van het nieuwe financieele jaar 56 milliard dollar noodig zullen zijn. TOKIO, 7 Januari (D.X.B.). Volgens berichten van den zender te San Francisco, die te Saigon zijn opgevangen, zou er op 600 mijl ten Oosten van Mindanao een slag hebben plaats gevonden tusschen twee Amerikaansche slagschepen en verscheidene Japansche torpedo- bootjagers. Een der slagschepen zou tot zin ken gebracht, het tweeSe bescha digd zijn Ook vliegtuigen zouden aan den strijd hebben deelgenomen. Voorts verluidt, dat hier sprake is van de slagschepen New Mexico en Mississippi, die op weg naar Port Darwin door Japansche oor logsschepen ontdekt en aangeval len werder. Dit bericht is te Tokio nog niet bevestigd. 's-GRAVENHAGE, 7 Januari. Dé secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis- scherij. maakt bekend, dat geduren de de periode van Donderdag S tot en met Zaterdag 24 Januari a.s. te gen afgifte van den met .195' genum- merden bon van de bonkaart alge meen de peulvruchten mogen wor den afgeleverd, welke gedurende het tijdvak van 15 December tot en met 3 Januari j.l. besteld zijn door af gifte van den met .109' genummer- den bon van de bonkaart algemeen. Uitsluitend degenen, die bon ,169' heb ben afgegeven ten einde peulvruchten te bestellen, kunnen deze peulvruchten dus thans bij hun leverancier, waar die bon werd ingeleverd, verkrijgen tegen afgifte van bon ,195' van de bonkaart algemeen. Per bon kan 250 gram peul vruchten worden gekocht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat personen, die hun maaltijdeA betrekken bij centrale keukens, bon ,195'. niet bij hun leveran cier maar bij de betrokken keukens moeten inleveren. 's-GRAVENHAGE. 7 Jan. De eecre- taris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakf bekend, dat de met „03" genummerde bon van de vetkaart en de met „vet Y ranteoen. 1117 Januari" gemerkte bons, wel ke zijn uitgereikt aan personen, die zwaren en zeer zwaren arbeid verrich ten, nog tot en met Zaterdag 10 Jan. a.s. bij de slagers mogen worden inge leverd tér verkrijging van gesmolten rundvet. Zooalö reeds eerdei- is bekend ge maakt, zal dit gesmolten rundet eerst gedurende de periode van 15 tot en met 23 Jan. a.e. door de slagers afge leverd mogen worden. Een rantsoen ge- si olten rundvet. bedraagt 200 gram. Degenen, die boter in plaats van spijsvet wenschen te koopen, kunnen bovengenoemde bons daartoe tot de voor deze bons aan te wijzen periodes bewa ren. DE JAPANSCH-RUSSISCHE BETREKKINGEN BUENOS AIRES. 7 Jan. (D.N.B.) Ofschoon de Sovjet-Unie tot de onder teekenaars van het pact der 26 naties behoort, heeft het daarmede, naar United Press in diplomatieke kringen te Washington verneemt, niet de verplich ting op zich genomen, oorlog met Japan te voeren. Men hoort de opvatting ver kondigen, dat het in het Verre Oosten gelegen deel der Sovje'-Unie tamelijk van troepen ontbloot is. daar deze in het Westen der Sovjet-Unie in den strijd zijn geworpen. Bovendien worden de Sovjet-Russische vlootstrijdkrach*en te zwak geach* om den strijd met Ja pan aan te binden. VAN de gebeurtenissen aan de ver schillende fronten vragen die in den Stillen Oceaan voor het oogenblik de meeste aandacht. Japan heeft, nu precies een maand geleden, den knoop doorgehakt en den toegeworpen hand schoen opgenomen Met een slagvaardig heid en zelfbewustheid, welke' den uit dagers i.e. Amerika en Engeland reeds duur te staan zijn gekomen. Ame rika wel in het bijzonder. Het ervaart nu aan den lijve het verschil tusschen oorlog laten en helpen voeren en zélf oorlog voeren. Japan heeft getoond, een beter kenner van Roosevelt's politiek en streven te zijn, dan omgekeerd. Impul sief en snel heeft het zich van een la- bielen en langzamerhand onhoudbaar geworden toestand overgeschakeld op oorlogshandelingen met een zeer agres sief karakter. De oorlog op het vasteland van Europa bleek een leermeester: Ja pan valt aan en deelt de klappen uit, Amerika en Engeland zijn ip een ver dedigende houding gedrongen. Afge wacht moet worden, in hoeverre zij in staaj zullen zijn al deze slagen te in- casseeren. Immers, de strijd, welke daar gevoerd wordt, is van een geheel ander kaliber, dan men hier in het Westen en Oosten inzettte. De geweldige afstanden, welke alleen, via de zeewegen overbrugd kun nen worden, maken het onmiddellijk op treden van groote troepenmassa's on mogelijk. Zn eisehen in de eerste plaats voorbereiding. En juist daarin heeft la- pan zijn tegenstanders overtroefd. De feiten zijn er, om dat te bewijzen. De Philippijnen beleefden de landing van meer dan honderddui^er d Jipanners met vliegtuigen en tanks, een invasie, waartegen de Amerikaansche bezetting niet opgewassen bleek. Nu Manilla en de strategische punten van Noord Lu- zon vast in Japansche handen zijn. be hoeft het geen twijfel meer, dat Amerika zich een zijner belangrijkste steunpun ten in de Zuid-Chineesche Zee heeft la ten ontnemen. Een gevoelig verlies, dat. nog zwaarder weegt, sedert de Japansche vloot een gedeelte van Engeland's en Amerika'6 sterkste eenheden uitschakelde en door haar overheersching landingen op tal van andere vitale oorlogspunten moge lijk maakte De strijd orn Hong Kong is reeds gestreden, de strijd om het on neembaar geachte Singapore komt in het zicht, naarmate de Japanners in den rug gedekt door Thailand het Malakkeesche schiereiland opmarchee- ren. Hoe sterk.de reactie op deze Japan sche successen aan gene zijde van het Kanaal en den Atlantischen Oceaan is, laat zich uit verschillende conferenties en vergaande besluiten afleiden. Ver gaand- door de benoeming van den En- gelschen generaal Wavell tot opperbe velhebber van alle strijdkrachten in Oost-Azië. Deze Engelsche zeggenschap is veelbeteekenend. Zij sluit ook in, dat admiraal Hart als opperbevelhebber van de Amerikaansche oorlogsschepen in Oost-Azië naar Wavell's strategie'te han delen heeft. Alleen den Chineeschen generaal Tsjiang Kai Sjek. Japan's veeljarige te genstander, is op eigen gebied de vrije hand gelaten. Vermoedelijk, omdat, sinds den val van Hong Kong en Thai land's oriëntatie op 'Japan, een samen gaan van Cliineesche niet Engelsche troepen ten Noorden van Singapore tot de vrome wenschen is gaan behooren. De wig, welke Japan in het vijandelijk kamp'gedreven heeft, .laat zich du6 ook op deze wijze gevoelen. 1-Ioe verder het Japansche offensief zich uitbreidt, des te dichter komt. Ned. Indië in het strijdgebied te liggen. Britsch Noord-Borneo is reeds een aan rakingspunt geworden. Kenmerkend is wel de verklaring van generaal ter Poor ten. dén opperbevelhebber van het Ncd. Indische leger, dat men daar fn afwach ting is van Amerikaansche hulp. Op aandrang van Londen en Washington is een oorlogsverklaring over zee gestuurd, zonder dat men althans zeker te land over middelen beschikt, om zich af doende te kunnen verdedigen. De ge volgen laten zich denken. Eens te meer een bewijs, dat hier de zwakke krachten van een land gespannen worden voor een wagen, dien de geallieerden zelf niet vermogen te trekken. AAN het Oostfront wordt nog dage lijks heftig gestreden. De bittere koude, waarbij het kwik tot dertig gra den Celsius onder het nulpunt daalt, laat. evenwel in de Noordelijke sectoren geen groot sch opgezette bewegingen meer toe. De Duitsche legerleiding heeft .zulks al geruimen tijd geleden aange kondigd. Dat er niettemin bloedig ge vochten wordt, komt op rekening van de Sowjettroepen, die alles in het werk stel len. om stabilisatie van het front te ver hinderen. Zij doen dat in het besef van hetgeen hun in het voorjaar te wachten staal. Vooral de Duitsche vangarmen om Moskou en Leningrad haren hen zorgen. De Siberische troepen zijn er niet in ge slaagd die. dreiging weg te nemen, hun aanvallen worden afgeslagen Ook in het uiterste Zuiden, op de Krim, wordt hef tige strijd gemeld. De Sowjets trachten daar door landingen op het schiereiland het zwaar belegerde Sebastopol te ont lasten. T N Noord-Afrika heeft generaal Rom- -1- 'mei aan den rand van dé Syrië, bij Agedabia, zijn trqepen in gunstig terrein verschanst en daarmede den doortocht naar Tripolis versperd. De Engelsche expeditie langs de kust loopt zoodoende de kans hetzelfde lot te ondergaan als het. offensief, dut generaal Wavell vorig jaar tot voorbij Benghazi voerde. In af wachting van een herhaald treffen, wordt de rustpooze aan beide kanten ge bruikt voor het aanvoeren van verster kingen en het afbreuk doen.aan elkaar's toch al zoo moeilijke ravitailleering. De Italiaansch-Duilsehe strijdkrach ten in Solloem en Halfaia verkeeren, ver van hun basis, in een lastige positie Zij hebben tot taak zich te handhaven en tot nu toe hebben zij alle aanvallen het hoofd weten te bieden. 's-GRAVENHAGE. 7 Jan. De se cretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat ge durende het tijdvak van Donderdag 1 Januari 1942 tot en met 30 April 1942 de bonnen genummerd „13 h. k." en „17 h.k." van de brandstoffen- kaarten J. en K„ welke aan verbrui kers zijn uitgereikt, die hup woning door middel van haardeii en kachels verwarmen, elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brand stoffen. Gedurende bovengenoemd tijdvak geven bonnen „23 c.v„24 c.v.". „25 .c.v.", „26 c.v.", „27 c.v/' en „28 c.v." van de bandstoffenkaart L. welke aan verbruikers is uitgereikt, die Pun huis doop middel van een centrale verwar ming verwarmen, eveneens elk récht op liet koopen van een eenheid vaste brandstoffen. De bonnen „21 c.v". „22 c.v." van de kaart L. zullen niet worden geldig verklaard en kunnen derhalve worden vernietigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de overblijvende bonnen van de kaarten J„ K. en L. of van de periode- bonstcllen in geen geval vernietigd mogen worden. Tevens geven gedurende het tijdvak van Donderdag 1 Januari 1942 tot en met 30 April 1942 de met de woorden „brandstoffen een eenheid zevende pe riode" en ..brandstoffen een eenheid achtste periode" gemerkt bons van de periodebonstellen, recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen. Zooals bekend, zijn de periodebonstel len uitgereikt aan verbruikers, die voor een extra rantsoen van ten minste twaalf eenheden in aanmerking komen, of aan kleinverbruikers in de groepen b. c en d wier rantsoen ten minste twaalf een heden bedraagt. Voorts zal in de maand Januari wor den overgegaan tot het uitreiken van de toewijzingen voor de zevende en achtste periode aan grootverbruikers in de groe pen b. c en d en aan de in aanmerking komende verbruikers in de groep e. De plaatselijke distributiediensten zullen# het tijdstip van deze uitreiking nader bekend maken. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Radio Bagdad maakt melding van een nieuwe koudegolf in de Iraksche hoofdstad. Het vriest vyf graden. In Noord-Irak blijft het hevig sneeuwen. Ook uit Teheran wordt vorst van acht graden gemeld. Tot uitbreiding van de lu'st der 26 „re geeringen", die de verklaring van Washing ton hebben onderteekend, is naar uit Was hington verluidt, 'de vorming van nieuwe emigrantenregeeringen aangekondigd. Daar onder bevindt zich behalve de Dcensche ook de regeering van het „vrije Thailand". De gezondheidstoestand van den Fran- schen minister van koloniën, vice-admiraal Platon, die sedert ruim drie weken ziek is, is naar men uit gewoonlijk goed ingelichte kringen \-erneemt, de laatste dagen minder goed geworden. Door het opnieuw optreden van een vroegere tropische ziekte hebben zich complicaties voorgedaan. Alle universiteiten in de Britsch-Indi- sche provincie Bengalen zijn tot nader or der gesloten. De krijgsraad van het 17e militaire dis trict te Montauban heeft 25 communisten veroordeeld tot straffen van 20 jaar dwang arbeid tot een jaar gevangenis. HET CONFLICT TUSSCHEN PERU EN ECUADOR STOCKHOLM. >7 Jan. (D.N.B.) Naar radio Caracas meldt, zou de regeering van Peru alle bemiddelingspogingen tot bijlegging van het grensconflict met Ecuador hebben afgewezen. Peru zou niet bereid zijn. de bij de jongste ge vechtshandelingen bezette gebieden terug te geven. Vandaag verduisteren j om 17.43 uur Vandaag (Woensdag) gaat de zon op om 9.49 uur; onder om 17-43 uur. De maan gaat onder om 12.06 uur; op om 23-22 uur Donderdag gaat de zon op om 9-48 j uur; onder om 17.44 uur. De maan j gaat onder om 12-27 uur; op om uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1