AM ERSFOORTSCH DAGBLAD SINGAPORE De militaire beteekenis van Soerabaja Hoe de burgers der V,S. met den oorlog kennismaken Een maand oorlog in Oost-Azië Het bloedbad te Abbeville DE EEMLANDER r\T Thans wordt Singapore van de land- zijde door de Japanners bedreigd. )ok als men alle propagandistische 'lementen uit de berichtgeving elimi neert, dwingt de huidige situatie op Malakka tot het oordeel: Een doodelijke bedreiging voor het Britsche Rijk Het ot van Singapore bepaalt tevens het lot van Nederlandsch-Indië.Gelijk het lot an Australië er ook door wordt bepaald De dezer dagen gebleken verinniging der betrekkingen tusschen Australië en de Vereenigde Stalen is als symptoom van de bedreiging der Emnire-posities zeer zeker opmerkelijk. Gelijk ook do reis van "ien heer StarkenHorgh naar Australië mede als svmptoom van den ernst \an den toestand op Malakka hioef worden aangemerkt. Door de eeuwen hee.n zijn Malakka pn Singapore sleutelsJollirigen Reweest. Is bet wonder, dat de Japan ners bij hun streven naar bet vormen van een Oost-Aziatische levens- of wel vaartruimte ohmiddclliik hun krachten °P en tegen Singapore hebben gericht? Immers neen! Wip de geo-politie-ke en Sco-oeconomisrlie beteekenis van Singa pore uit het verleden en het heden kenl. begrijpt, dat zulk een aanval in bet ge val van oorlog ondernomen zou wórden. Verwonderlijk is het echter wel, dat de verdediging van bet achterland van Sin gapore na zooveel jaren van voorberei ding nog zoo weinig afdoende bleek te zijn. Duitsch - J apansche DE VERDEDIGING VAN BIRMA Tsjangsja weer ontruimd Ongerustheid en critiek Met Duitschland voor een vrij Nederland J VORDERINGEN OP MALAKKA EN DE PHILIPPIJNEN „Vet uit eigen bodem" Deensche verklaring Kailani veroordeeld AANVAL OP FRANSCH SOMALILAND GEBREK AAN SCHROOT IN ENGELAND ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand'ƒ0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden ƒ.2.50. Afzon derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—4 regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen by contr. Liefdadigh. adv. halve prys. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 rcgelj 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DONDERDAG 8 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 161 TOEN Vasco da Gama den 20en Mei 1498 het anker uitwierp aan de kust van Malabar, was de directe verbinding over zee tusschen Europa en het Oosten totstandgebracht: Doch de weg naar Oost-Azië was hier mede nop niet ter beschikking, laat staan onder controle van de Europea nen gekomen. De beheersching van Straat Ma lak ka was daartoe onontbeer lijk. Reeds in 1511 had de Portugeesche landvoogd ter kust van Malabar het echter zoover gebracht, dat hij den toe gangsweg in Portugeesche handen wist. Daarna gaat het met Malakka. zooals jV a n V uuren1) het.- kernachtig uit drukt: De machtsopschiiivingen in het Westen bepalen verder hef lot van het Oosten. De Nederlanders namen de machtspositie en de functies der Por- tugeezen in Zuid-Oost-Azië over. Aan vankelijk achtten zij Malakka te sterk orn het aan te tasten. Vandaar, dat zij zich nederzetten aan de straat tusschen Sumatra en* Java, een zeestraat van groote, doch niettemin, vergeleken bij Straat Malakka. van secundaire betee kenis. Pas in 1611 slaagden de Neder landers er 1n om Malakka te veroveren en hiermede de volkomen beheersching van den zeeweg naar China en Japan te venverven. Gedurende de periode van welhaast twee eeuwen die op deze ver overing van Malakka volgde, hadden de Nederlanders dan ook den handel op China en Japan uitsluitend in handen. Dan komen de Napoleontische oorlogen en het verlies der Nederlandsche kolo niën aan Engeland. Bii het herstel van Nederland's onafhankelijkheid behoudt Engeland sleutelposities als Cevlon de Kaap en het deel van het schier eiland Malakka. waar thans Singapore ligt! Raffles is de man geweest, die zon der op bestaande afspraken en verdra gen tusschen de toenmalige Nederland sche en Britsche regeerineen te letten. Engelsche troepen ter plaatse van het later door hem gestichte Singapore aan land .deed gaan. Raffles had een open oog voor de eminente beteekenis van de Straat van Malakka en bijaldien be greep hij van hoe groot gewicht de bp heersching van die Straat zou zijn. Hii stichtte Singapore, welke stad vooral na de emancipatie van Japan en China in de negentiende eeuw nog aanzienlijk in beteekenis gestegen is. TDENS den wereldoorlog Van wam de oppermachtige positie van ingafore eerst recht tot uiting. Sléchts net Toestemming van de Britsche ge- :agsdragers kon de Nederlandsche icheenvaart zeer beperkte verbindingen net Europa onderhouden, terwijl Japan :ot het onmiskenbare inzicht kwam, dat ie strategische grenzen der Japansche )ost-Aziatische machts- en oeconomi- ;che positie in de Soenda-bogen, dus Nederlandsch-Oost-Tndië :ijn gelegen. En toen in 1921 het Vier- dogendheden-Verdrag tot stand kwam (usschen Engeland de Vereenigde Sta len. Frankrijk én Japan, zorgde Londen r voor, dat Singapore buiten bet ge- lied viel, waarbinnen het zich bij ge wemel verdrag verbonden had om geen fersterkingen aan te leggen. Dan begint il ras de uithouw van Singapore tot lootbasis. Millióerién ponden sterling :ijn er uitgegeven om de versterking en ie outillage van Singapore tot in de.per- ectie in orde te doen zijn Dit streven vas, volkomen terecht, gefundeerd in iet inzicht, dat Singapore de sleutelstel- ng is tot Oost:Azië en Australië. Ook in Australië besefte men dit ter dege en het weft dan ook niet aan vermaningen uit lat deel der wereld ontbroken om Sin- ra note sneller en doeltreffender te ver- erken. ..De machfsonsch'uivingen in het Vesten bepalen verder het lot van het lesten" Naarmate de Amerikaansche «elangen in en hij Oost-Azië waren toe- :enomen. was ook het Amerikaansche wlang bij de handhaving van Singapore ds vlootbasis eesfegen. De Britten, door ien oorlog in Europa en elders reeds tot Toote krachtsinspanning gedwongen, lieten dan ook sedert eenigen tiid niet na >m voor de verdediging van Singapore en beroep te doen op de Amerikaansche ulp; een beroep, daf door de heeren te Vashinetnn niet ongaarne werd ge» word In den geest dpr machfsopschui- dngen in het Westen hing Singapore lus reeds het lot van eeri Amerikaansche lontbasis te zullen worden, boven het ïoofd. toen de oorlog in den Pacific uit- irak en. on den eersten dae een einde naakte aan een belangrijk deel der Amc- 'ikaansche Pacific-vloot. soldaten worden met kleine booten in een haven van Fransch Indo- land gezet, om vandaar naar het front op Malakka te worden getransporteerd. Schcrl) opinie L. van Vuuren De beteekenis van Straat Malaka; historisch beschouwd naar aanleiding van SingaporeVlootbasis en on ze, vlootwet. Utrecht, 1925. BERLIJN, 8 Jan. (V.P.B.). Naast Port Darwin, de oorlogshaven van Aus tralië, is door het militaire hondgenoot schap tusschen de Ver. Staten en Aus tralië Soerabaja thans de belangrijkste oorlogshaven in het Z.W. deel van den Stillen Oceaan geworden. Volgens Reu ter is hier in kortei} tijd een sterke ves ting ontstaan, die met Singapore kan worden vergeleken. Soerabaja beschikt over dokken, waarin schepen van ieder type met uit zondering van slagschepen gerepareerd kunnen worden. Tn de diepe wateren rond Soerabaja zijn uitgestrekte mijnen velden gelegd, die het naderen van deze vesting voor pen .vijandelijke vloot zoo goed als onmogelijk maken Van Duitsch-Japansche zijde merkt men op. dat Ned ïndië. momenteel zeer aan strategisch belang heeft gewonnen. Tn tegenstelling tot Reuter maakt men zich niet schuldig aan de overdrijving dat Ned.v Tndiè uitsluitend door dit feit plotseling veel sterker zou zijn gewor den dan het in .werkelijkheid is. Wel wordt toegegeven, dat Soerabaja sinds 10 Mei 1910 belangrijk is versterkt, maar de Indische regeering werd hierbij belemmerd door de beperkten aanvoer van materiaal. De scheepswerven op Java hebben liet verwerkte materiaal met eeltige honderden percenten kunnen opvoeren. aar om'hun eigen plannen te kunnen verwezenlijken,' Jjadden zij over speciale fabrieken moeten beschikken in plaats van aangewezen te zijn op leveranties uit de Ver. Staten, die toch reeds overbe last waren Te'Batavia zelf heeft men toegegeven, dat het met een overwegend agrarisch achterland niet mogelijk was, werven- voor groote schepen uit den grond te stampen. Tot het uitbreken van den oorlog met Japan zijn er te Soerabaje talrijke klei ne eenheden als mijnenleggers en mij nenvegers. motortorpedobooten en pa trouillevaartuigen van stapel geloopen, maar geen oorlogsschepen van groote- ren omvang. Toen Nederland in Mei 1940 werd bezet, hield het parlement zich juist bezig niet de kwestie of Vnen zou overgaan tot het bouwen van slag kruisers. Om deze plannen te 'verwe zenlijken was men echter aangewezen op de scheepswerven in Europa. Zoo be slaat de Ned. Indische vloot naar schat ting uit slechts drie of vier lichte krui sers. 8 tot 12 torpedojagers, 40 tot 50 tor- pedomoterbooten en circa 20 moderne duikbooten. Soerabaja is niet alleen oorlogshaven, maar tevens het middelpunt der Ned. Indische luchtmacht. Ned. Indie heeft in de laatste anderhalf jaar al zijn krachteji geconcentreerd op de vorming van een zoo sterk mogelijk luchtwapen. Tijdens de capitulatie van het moe derland schatte men, dat de luchtmacht over circa 400 vliegtuigen beschikte. Na dien is er steeds weer gewag gemaakt van belangrijke Amerikaansche leve ranties van Glenn Martins. Lockheeds en Cuttin Falcons. Er zouden ook tal rijke Amèrikaansche officieren op Ja va verblijven om het vliegend personeel, dat voor een belangrijk deel uit inlan ders bestaat te instrueeren. Het aantal vliegvelden ki den Indi- schen Archipel is groot, evenals het aantal tankstations voor marinevlieg- '.uigen. Omtrent het Ned. Indische leger tast. men in bet duister. In 1940 werd het gesShat op 30.000 man, welk getal intusschen vijfmaal zoo groot geworden Zou zijn, waarbij men echter voor een belangrijk deel was aangewezen op inheemsche recruten. In het algemeen rekent men er op dat de verdediging der overige eilanden betrekkelijk zwak is, zulks tot groote ontevredenheid van Batavia's oonJge- nootcn omdat vijandelijke strij.lkrnch ten daar desgewenscht over steunpun ten zelfs geheime zouden kunnen beschikken. GENERAAL MAJOOR BRAUN GESNEUVELD BERLIJN. 8 Jan. (D.N BDe laat ste dagen van December is aan het oos telijk front generaal-majoor Georg Braun, commandant van een Branden- denburgsche divisie, gesneuveld. Een bolsjewistische landmijn heeft een ein de aan zijn leven gemaakt, TOKIO, 8 Jan. t'D.N.B.) Met groote belangstelling volgt men hier berichten, volgens welke Chineesche troepen, naar beweerd wordt, reeds in Birma z'ijn aan gekomen. De Engelschen trachten thans, naar de Tokio Nitsji Nitsji schrijft, met alle mogelijke middelen de verdediging van Birma te versterken, want zij hebben moeten inzien, dat geen doeltreffende hulp van de Ver. Staten kan worden verwacht. Bovendien be- teekent de ineenstorting van Birma, al dus het blad verder, een gevaarlijke be dreiging'van, ïndië. Desondanks zal ook in Birma hetzelfde Int de Engelschen achterhalen als in het gebied van Ma lakka. De opheffing van den invloed al daar is nog slechts een kw estte van tiid. Uit eigen en vrij besluit zal het moeilijk tot vijandelijke handelingen tusschen Japanners en Birmeezen komen. Moge generaal Wavell ook nog zoo fantasti sche strategische plannen uitwerken, hij zal niet in staat zijn de Birmeesche be weging voor onafhankelijkheid des lands tegen te houden. SJANGHAI. 8 Jan. (D.N.B.) Naar Domei meldt, heeft het hoofdkwartier der Japansche strijdkrachten in,midden- China bekend gemaakt, dat de Japan ners Tsjangsja weer hebben ontruimd en op hun uitgangspunt zijn terugge keerd. Tijdens" de bezetting hebben de Japansche troepen alle installaties Van militair belang vernield. DE AMERIKAANSCHE FINANCIEN STOCKHOLM, 8 .Jan. (D.N.B.) Naar United Press uit Washington ver neemt, heeft president Roosevelt het tekort der Amerikaansche schatkist voor het komende financieele jaar geschat op 35.500.000.000 dollar. TOKIO, 8 Jan. (Domei). Hawai, Goeam. Wake. Hongkong. Manila, vijf overwinningen die „de wereld hebben veranderd" aldus de Ja pan Times and Advertiser in een beschouwing over het feit, dat Japan vandaag een maand ge leden de taak op zich nam om Oost Azië te bevrijden van.de Engelsch Amerikaansche overheersching. Het blad brengt de belangrijke ge beurtenissen in herinnering, die in de korte periode zijn voorgevallen: 1. Fei lelijke vernietiging van de .Amerikaan sche vloot der Stille Zuidzee in den slag van Hawaï die het einde bcteekent van de Amerikaansche macht in den Stillen Oceaan, op zijn minst voor langen tijd, en met één slag de onmiddellijke bedrei ging te niet deed van Amerikaansche interventie hetzij in Azië of Europa. 2. Vernietiging van de Britsch Aziati sche vloot, die, de veiligheid verzekert van de Japansche vebindingen naar bet front van Malakka, alle hulp voor Sin gapore afsnijdt en aldus het succes ga randeert van de Japansche operaties naar het Zuiden. 3. De overgave van Hongkóng. die het definitieve einde be- tëekent van een eeuw van Britsch im perialisme in China en een rede tot verheugenis is voor alle vrijheidslieven de Aziatische volken. 4. De verovering van Manila, een eerste belemmering voor de .Amerikaansche expansie naar de Atlantische en Stille Zuidzeekusten en de dageraad van een nieuw tijdperk voor den Filippino. 5. De bezetting van tweederde van het schiereiland Malak ka en de aanstaande val van Singapore hetgeen betéekent. dat de knoop, dip de halve wereld in slavernij van Groot Brittannië hield, op het punt staat te worden doorgehakt. Het blad zegt. ver der: Onze overwinningen beteekenen een verandering ir\ dpn status der Azia tische rassen, doch voegt er de waar schuwing aan toe: Hoe-verpletterend onze overwinningen ook mogen zijn ge weest, onze taak is eerst begonnen Het doel van onze inspanning is dc stichting,van een nieuw wereldsysteem, dat de economische welvaart'zal verze keren en de vrije, politieke wilsuiting door wederzijdsche samenwerking voor alle volken, die bevrijd zijn van het juk der Engelsch-Amerikaansche overheer sching. De door de regeering te Washington met veel ophef aangekondigde oprich ting van een verbond van anti spilmo- gendheden kenmerkt de Japan Times and Advertiser niet het oude Japansche spreekwoord „In het ongeluk wordt het verstand verward". In dit verbond, zoo schrijft het. blad, zijn in hoofdzaak die landen vertegenwoordigd, welke slechts nog in naam bestaan. In werkelijkheid behooren er slechts twee onafhanke lijke souvereine staten toe, namelijk Amerika en Engeland. Welke samen werking deze beide landen van de ove rige leden verwachten, moet men aan hun staatslieden overlaten. Zouden zij zich echter illusies maken, dan zullen de asm ogendheden hen ongetwijfeld zeer spoedig uit den droom helpen. Over de rol der zoogenaamde emjgran- tenregeeringen behoeft men in het ge heel geen woorden te verspillen. De Londensche Financial News schrijft o.a.: Eén ding hebben de Japan ners tot dusverre in den Stillen Oceaan met hun militaire successen zeker be reikt: Zij hebben de economische blok- BERLIJN. 8 Jan. (V.P.B.) Nadat Hi tl er geconstateerd heeft, dat tusschen Duitschland en de Ver.» Staten de oor logstoestand bestaat, was de berichtge ving uit Noord-Amerika, die toch al in het ongereede was geraakt, door de ar restatie der vertegenwoordigers der Duitsche pers, nog sterker beperkt, om dat men voortaan geheel was aangewe zen op de Engelsche pers. die er ui ter aard voordeel bij heeft, om de verhou dingen in het huishouden van Uncle Sam zoo rooskleurig mogelijk, voor te stellen. Thans is de Duitsche berichtgeving in zooverre gereorganiseerd, dat men via Zuid-Amerika eenig beeld krijgt van hetgeen zich in de Ver. Staten afspeelt. De balans is na een maand oorlog niet bepaald gunstig. De slag van Pearl I-Iarbour heeft de bevolking ernstig ge troffen, maar nog veel grooter is de te leurstelling, dat. het machtige Amerika in gebreke blijft, Japan van repliek te dienen. Er hcersclit een groote nervositeit, welke het best lot uiting komt in al lerlei deels nutteiooze, deels schrome lijke overdreven maatregelen van lucht bescherming. Het ontbreken van vol doende schuilkelders drukt de stemming zeer. Fen officieel communiqué dat ver meldde, dat wolkenkrabbers geen af doende bescherming bieden tegen lucht aanvallen, heeft een ware consternatie teweeg gebracht. De verduistering he-eft geleerd, dat er te New York 27.000 man noodig zijn om de straatlantarens te doo- ven. Men heeft nieuwe sirenes aange kocht, welke niet goed blijken te func- tionneeren. Het feit, dat er sprake was van een evacuatie van San Francisco, heeft zoo veel onrust teweeg gebracht, dat offi cieel verklaard moest wordeta, dat nie mand aan zulk een evacuatie heeft, ge dacht en dat alleen de theoretischè mo gelijkheid hiervan ter sprake was geko men. De ontevredenheid over het beleid van La Guardia als leider der civiele lucht verdediging is groot. De openbare mee ning eischf. dat het ministerie van Oor log zich met de luchtverdediging belast, omdat La Guardia als burgemeester van NeWxYork al werk genoeg heeft. De productie van particuliere auto's is stopgezet. Tennis- en golfballen mo gen niet meer vervaardigd worden. On danks alle voorbereiding,bestaat er een tekort aan grondstoffen. Zelfs staal beeft men te weinig. In Zuid-Amerika worden nagels besteld, omdat zij in de Ver. Staten niet Ie krijgen zijn. Relang- rijke hoeveelheden industrieele produc ten, welke voor den export gereed lagen, zijn voor eigen gebruik in beslag geno men: Een ware razzia van het kooplus tige publiek heeft de voorraden van den 'kleinhandel in een korten tijd uitgeput. Men hoopt dat Engeland belangrijke strijdkrachten naar den Stillen Oceaan zal zenden. De eisch is algemeen, dat de bulpver- leening aan de Sovjets moet worden stopgezet. De scheepsbouw moet-belang rijk worden opgevoerd. De opheffing van de Zondagsrust in de bewapeningsin dustrie die zooal's b.y. bij Fowl slechts vijf dagen per week werkt, wordt over wogen. Hetzelfde geldt voor* dep mijn-' bouw en de staalindustrie. Er wordt ge klaagd dat nien te veel experimenteert en te weinig doet. De productie dei- tweede oorlogsweek lag een weinig on der die van de eerste oorlogsweek. Men vreest dat dergelijke inzinkingen meer zullen voorkomen, wanneer de produc tie nog hooger wordt opgevoerd. kade van Engeland, Amerika en Ned. ïndië verbroken. Het is thans voor de bondgenooten uiterst moeilijk, een economische blok kade tegen Japan te handhaven, daar de Japanners in het bezit zijn van bijna alle belangrijke grondstoffenbronnen in Oost-Azië. Ook zijn de Japanners in staat de producten zonder al te groote risico's te vervoeren, daar de bondgenooten noch over voldoende vliegtuigen, noch over voldoende oorlogsschepen beschik ken om de Japansche verbindingswegen aan te vallen. Doch zelfs wanneer zij over de ver- ■eischte militaire macht beschikten, blijft het een feit. dat de Japanners de steunpunten in bezit hebben, vanwaar men tegen de Japansche verbindingen zou kunnen opereeren. BRUSSEL. 8 Jan. (A.N P.) Giste ren is te Amiens het proces begon nen inzake den massamoord van den 20sten Mei'f940.. Den 10pd Mei van dat jaar waren, naar uit de gisteren gehouden rede van het. openbaar ministerie blijkt. 78 personen gearresteerd, die. naar Frankrijk werden overgebracht en in den nacht van 19 op 20 Mei uit Duinkerken in Abbeville aan kwamen. Den 20sten Mei werden vier personen weggehaald en doodgeschoten. Korten tijd daarna noe 17 andpre perso nen, die eenzelfde lot ondergingen. On der deze laatsten bevond zich een zes tigjarige vrouw. Uit het onderzoek is gebleken, dat de slachtoffers niet slechts doodgeschoten waren, doch ook mishan deld waren. Tevens kwam daarbij vast te staan dat er een drietal hoofdschul digen zijn. waarvan er pen inmiddels in Frankrijk om het leven is gekomen. De heide anderen zaten op de beklaagden bank. Het proces zal waarschijnlijk zps da gen duren. Vooral de Vlaamsehp bevol king, die epn van haar bpste strijders, Joris van Severen. verloor door den moord van Abbeville, eischt de strengste straf voor de verantwoordelijke moor denaars. TOKIO, S Jan. (D.NB.). Na aan krachtigen opmar^ch door de berg- engten aan de grens tusschen de sultanaten Selangor en Perak heb ben de Japansche strijdkrachten het algemeene offensief geopend. De tegenstanders maken gebruik van de rimboe en van hooge borgstellingen om den Japanschen opmarsch tegen te houden. Een te Singapore gepubliceerd oor logscommuniqué erkent, dat Japansche pantserstrijdkrachten de Britsche stel lingen in Beneden-Perak zijn binnenge drongen. In het Oostelijk deel van het schiereiland trekken 'de Britten „vol gens de plannen" terug. In een hoofdartikel schrijft de T i- m e dat de laatste berichten van Ma lakka verontrustend zijn. Het blad geeft onomwonden toe, dat de Britsche troe pen aan de Westkust, opnieuw tot den terugtocht moesten overgaan tengevol ge van nieuwe Japansche landingen. Afgezien van de strategische beteeke nis van Singapore is bet reeds een ern stig gevaar voor de Britsche oorlogs industrie, dat rubber, tin en andere kostbare grondstoffen in handen der Ja panners zijn gevallen. De Daily Mail schrijft: men heeft gezegd, dat al het zware geschut te Pe- nang op zee gericht was en dat men niet heeft getracht de vesting aan de landzijde te beschermen. Is Singapore misschien ook alleen'aan den zeekant onneembaar gemaakt? Naar uit Washington gemeld wordt, heeft admiraal Robinson in de vloot- commissie van den senaat verklaard, dat de bescherming der Japansche trans portschepen door de vloot voor Luzon zóó uitgebreid was, dat de Amerikaan sche duikbooten de landingen „eenvou dig niet konden verhinderen." Naar United Press uit Washing ton verneemt, heeft het Amerikaan sche ministerie van oorlog medege deeld, dat de Japanners een „on stuimig offensief" tegen de troepen van generaal Mac Arthur hebben ingezet. Voorts deelde, het ministerie me de, dat de vesting Corregidor thans onophoudelijk wordt gebombar deerd. WEENEN, S Jan. (A-.N.P.) De Weensche voorjaarsmesse 1942, die van S tot 15 Maart gehouden wordt, zal on der de leus „\et uit eigen bodem" weer in het teeken slaan van den landbouw. Het op den voorgrond plaatsen van de gestegen capaciteit in de vetverzorging als vraagstuk van algemeene Europee- sche beteekenis verdient groote aan dacht van de landbouworganisaties der naburige en bevriende landen. KOPENHAGEN. 8 Jan.'(D.N.B.) Dc Deensche regeering heeft een verkla ring gepubliceerd naar aanleiding van een uitlating van den vroegeren Deen schen gezant in Washington, Kauf- mann Zij keert zich daarin in scherpe bewoordingen tegen een „vrij Dene marken. In de verklaring wordt er op gewezen, dAt Kaufmann in April 1941 uit den Deenschen staatsdienst werd ontslagen, omdat hij onder misbruik van den naam van den koning van Denemarken een overeenkomst met de regeering der V. S. had gesloten over de vestiging van Amerikaanse he steun punten op Groenland, Verder wordt er in geconstateed, dat hij sedertdien er naai* heeft gestreefd tweedracht te zaaien onder de Denen. Den 3en Januari van dit jaar heeft Kaufmann zich volgens berichten in radio en buienlandsche pers met een verklaring tot de Amerikaansche re- geering gericht, waarin hij zegt, dat de Denen in de vrije wereld zich aan sloten bij de in de verklaring van den lsten Januari 1912 vervatte principes, alsof deze verklaring onderteekend was door een „vrije Deensche regee- ring'' Deze verklaring van Kaufmann is een nieuw bewijs voor zijn verant woordelijke houding. Kaufmann dien de te weten, dat, o'ok indien Dene marken niet bezet ware, er geen spra ke zou kunnen zijn van een Deensche aansluiting bijde genoemde verkla ring, daar dit in regelrechte tegen spraak zou zijn met Denemarkens tra- ditioneele politiek bij conflicten tus schen groote mogendheden- Tenslotte volgt nog een schrijven van den Deenschen koning van den 13en December 1941, waarin deze Kaufmann zijn bezorgdheid te kennen geeft, dat Kaufmann de opvatting had gehuldigd een ander Denemarken te moeten ver tegenwoordigen, dan datgene daf door den koning en zijn regeering wordt bestuilrd. ADANA. 8 Jan. (D.N.B.). De Irak- sche radio heeft het vonnis van den krijgsraad te Bagdad tegpn Kailani en zijn aanhangers bekendgemaakt. Kailani, twee leden van zijn kabinet en verscheiden hooge officieren, onder wie de plaatsvervangende chef van den generalen staf, Amin Tsaki, zijn veroor deeld tot den dood door den strop. Tsaki kreeg evenwel niet het oog op zijn ge zondheidstoestand, zijn geestesgesteld heid en de omstandigheid, dat hij onder dwang had gehandeld, gratie en werd veroordeeld tot levenslange tuchthuis straf Tal van kabinetsleden ïrH ifc» be windsperiode van Kailani kregen tus schen de een en vijftien jaar tuchthuis. Een reeks andere aanhangers van hem moeten later-terechtstaan. A llet ge vonnisten, die niet reeds gede tineerd zijn, worden uitgenoodigd zich binnen' een half jaar bij liet naaste po litiebureau te melden, alvorens h^t vonnis, waartegen beroep mogelijk is, in kracht van gewijsde -treedt. Tót daf tijdstip blijft het beslag op hun vermogen gehandhaafd. Daarna word4 dit onder toezicht van een rijks commissie verkocht. VICHY, 8 Jan. (D.N.B.). Naar hier vanavond is bekend gemaakt hebben de Engelschen nieuwe vijandige hande lingen ondernomen tegen de Fransche Somalikust. Volgens berichten uit Dzjiboeti heb ben Engelsche vliegtuigen 20 en 23 De cember j.l. het dorpje Loyada met mi trailleurs beschoten. Voorts werden de voorposten van Kol hol den 30en door vliegtuigen aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gevallen. LISSABON, 8 Jan. (A.N.P.). De schrootinzameJing in Engeland heeft nien tot alle gemeenten met meer dan 5.000 inwoners moeten uitbreiden. Volgens berichten uit Londen was de inzameling tot dusver vrijwillig ge schied, doch daar de resultaten hierbij niet erg gunstig geweest zijn, is de inzameling thans onder officicele con trole geplaatst. De invoer aan schroot uit de Vereenig de Staten, waarop de Engelsche staal industrie vroeger zoo goed als geheel was aangewezen, schijnt inmiddels vol komen te hebben opgehouden. Gemeld wordt, dat er sinds September vart het jaar 1041 geen schrootinvoer van betee kenis meer heeft plaats gehad. KARL RUNKWITZ OVERLEDEN Te Oberursel, in den Taunus. overleed in den ouderdom van 92 jaren, de archi tect Karl Runkwitz. Hij was de bouwer van-het theater te Bayreuth en de laat ste tijdgenoot van Richard Wagner die hem den bouw van het theater in Bay reuth had opgedragen. Vandaag verduisteren om 17.44 uur Vandaag Donderdaggaaf de zon op om 9.48 uur; onder om 17-44 uur. De maan gaat onder om 12 27 uur; op om uur. Vrijdag gaat de zon op om 9-48 uur; onder om 17.45 uur. De maan gaat op om 0-34 uur; onder om 12.52 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1