DAGBLAD Strijd op Malakka nadert Kwala Loempoer Lagerhuis oefent critiek op de Britsche oorlogvoering Levenslang geëischt tegen beide verdachten Gen. Terpoorten niet in den staf van gen. Wavell Blanco-volmacht voor Stalin De nieuwe bons DE EEMLANDER Bezorgdheid over Singapore De dood van Balbo Turkije en Edens bezoek aan Moskou Von Ribbentrop te Boedapest ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05per maand 0.68 per week 0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- derlijke rtummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN: 1—4 regels 1.elke regel meer Jo.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 regeli 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. VRIJDAG 9 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 162 SJANGHAI, 9 Jan. (D.N.B.). In tegenstelling tot Britsche frontrap porten meldt een ooggetuige, die de reis van Singapore naar Ivwala Loempoer heeft gemaakt, dat hij on derweg groote kolonnes vluchtelin gen uit Kwala Loempoer heeft ge zien. Deze stad zelf maakt een uitge storven indruk. Er is geen doorgaand treinverkeer tusschen Singapore en Kwala Loempoer meer. Hij moest zijn reis dientengevolge gedeeltelijk per auto maken. Volgens Japansche frontrapporten wordt de Japansche opmarsch onweer staanbaar voortgezet. De Britsche troe pen hebben zich ten noorden van de ri vier de Pahang teruggetrokken. De Ja pansche voorhoede nadert de buitenste verdedigingsgordels van Kwala Locrn- pocr, doch van Japansche zijde heeft men nog geen officieele bevestiging omtrent de inneming van deze stad ontvangen Het Britsche front aan de Westkust van het schiereiland kan niet meer wor den gestabiliseerd als gevolg van nieuwe landingen achter den rug der Britten. Naar het Spaansche blad Ya uit Lon den meldt verdiept rnen zich daar op het ooeenblik in vergaande beschouwingen over de mogelijkheid van Singapore om weerstand te bieden. Daaruit blijkt dat men in Britsche deskundige kringen het voorterrein van het schiereiland Malak ka reeds heeft opgegeven. Gesprekken van dien aard veroorza ken het Britsche publiek bittere teleur stellingen. daar men in Britsche deskun dige .kringen de verovering van het schiereiland Malakka steeds als een on mogelijke onderneming heeft voorge steld. Naar de Londensche correspondent van Goefeborgs handels- en scheepvaart blad meldt, heeft de Japansche opmarsch op Malakka reeds ernstige gevolgen mee gebracht voor de grondstoffenverzorging van Engeland en Amerika Malakka pro duceert n.l. een vierde deel van het tin en bijna de helft van de rubber der ge heel e wereld. In een bijzondere vergadering van de afdeeling rubber van het Britsche minis terie voor de materiaalvoorziening zijn Dinsdag voorstellen behandeld, volgens welke de rubbervoorwaarden van Enge land zouden worden berekend en een ac tie zou worden begonnen voor de inza meling van rubberbanden. Onlangs heeft deze afdeeling reeds de kwestie der productie van synthetische rubber onderzocht. Hef, Lagerhuis begint groote belangstelling agn den dag te leg gen voor de afdeeling rubber van het mi nisterie voor de materiaalvoorziening Er is een aantal interpellaties aange kondigd, waaronder de volgende: „Is hef. den minister voor de mate riaalvoorziening bekend, dat de chef der afdeeling rubber geruimen tijd afwezig was en dat in dien tijd het werk der af deeling onder leiding stond van een per soon, die belang heeft bij rubb'erplanta- ges en die de vervaardiging van synthe tische rubber niet wenschl? „Waarom zit er geen deskundige voor rubberafval in de leiding van de afdeé- ling?" liet is mogelijk, zoo besluit het bericht van den Zweedschen correspon dent. dat hierover in het Lagerhuis een debat zal gehouden worden. In dit geval zal hef weer stormachtig toegaan met be trekking tof de conti ólebureaux voor de verschillende grondstoffen. In deze bu reaux zijn de producenten het sterkst vertegen w oordigd. Luchtaanvallen op Ran goon en Bangkok Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat vliegtuigen op 4 Jan. en in den nacht van 5 op 6 Januari aanvallen hebben ondernomen op Mingaladon een vliegveld tien mijl ten Noorden van Ran goon in Birma en treffers plaatsten op opslagplaatsen en andere militaire doe len. Daarbij zijn zware branden ontstaan. Op 4 Januari daagden de Japansche vliegtuigen zes spitfires tot den strijd uit en schoten deze alle zes neer. Alle Japan sche machines zijn behouden terugge keerd. De stad Bangkok heeft. Donderdag om 4.30 uur in den ochtend haar eersten luchtaanval beleefd. Er werden enkele bommen geworpen. Volgens een bericht van den zender Rangoon is Woensdagmiddag de stad Moelmein in Birma zwaar gebombar deerd. BERLIJN, 9 Jan. (V.P.B.) De Duit- [sche pers verneemt via Shanghai uit Ned. Oost-Indië dat het besluit, om het hoofdkwartier van generaal Wavell te Soerabaja te vestigen, er toe heeft ge beid, dat er van Nederlandsche zijde druk wordt uitgeoefend om het gedaan Ie krijgen, dat er Ned. Oost-Indische offi cieren worden opgenomen in Wavell's Ctaf. In dit verband worden vooral de hamen genoemd van generaal Terpoor- pen, den opperbevelhebber der gezamen- pijke Ned. Oost-Indische strijdkrachten en van admiraal Helfrich, den comman dant der Ned. Oost-Indische strijdkrach ten ter zee, die men minstens als advi seur van het geallieerde opperbevel voor pet Zuid-Westen van den Stillen Oceaan Opgenomen wenscht te zien. Generaal jTerpoorten laat geen gelegenheid voor pij gaan om er den nadruk op te leg hen, dat de militaire heteekenis van Ned. jOost-Indië in de eerste plaats afhanke lijk is van Amerikaansche leveranties. Er bestaat vooral behoefte aan vliegtui gen en tanks, omdat de Amerikanen hun jbeloften dienaangaande niet nagekomen pijn. Aan alle firma's in Ned. Oost-Indië lis een circulaire gericht, waarop zij moe iten aangeven hoeveel employee's, die Indertijd zijn vrijgesteld van den mili tairen dienst, zij thans kunnen missen. jNadat het besluit is genomen generaal rVavell naar Soerabaja te sturen inplaats P'an naar Singapore en het Britsche be stuursapparaat in Malakka zich gereed jhoudt om eventueel de wijk naar Bala ria te nemen, worden er in Ned. Oosf- fndië maatregelen getroffen om in gé- van nood alle militaire en regee- ringsbureaux naar Australië te evacuee- Berichten uit S> dney maken mel ding van onderhandelingen tusschen de FCgeeririg van Ned. Oost-Indië en Austra lië over het. uitwisselen van diploma [tieke vertegenwoordigingen. Deze onder [handelingen schijnen practisch reeds lot Jeen overeenkomst te hehhen geleid. ■Australië zal zich door een gezant doen [vertegenwoordigen bij de Nederlandsche fcrnigrantenregcering te Londen en te pns een consul-generaal naar Batavia (zenden. Als vertegenwoordiger van don Vouvemeur-generaal van Ned. Oost-In ■die verblijft, gelijk reeds in kort is be- picht, dr. van Mook momenteel te Cam ion-a De besprekingen, welke hij in de hoofdstad van Australië voert, hebben pitsluitend betrekking op kwesties, tvelke voortvloeien uit de vorming van leen centraal opperbevel voor de eoza- |>nenlijke strijdkrachten van het A B C.D. Ihlok in het Zuid-We&ten van den Stil |'en Oceaan. Generaal Wavell zal de volgende week |zijn werkzaamheden als opperbevelbeb Iher der gezamenlijke strijdkrachten van ■het A-B-C-D-blok in het ZW. van den P'illen Oceaan aanvaarden. Hij wordt l^aterdag te Soerabaja verwacht. Men is zich verder in Ned. Oost-Indië Ivolkomen bewust van de heteekenis l^plke, na den val van Hongkong en Ma Ifila. het Nederlandsche koloniale rijk Ivoor Engeland en Amerika heeft ge |Megen. Zoo schrijft het Alg. Indisch Dagblad. l-.Nooit in de geschiedenis was Ne.d. In (die van meer belang dan thans. Tusschen Twee Oceanen gelegen, heeft het De strijd is beslist en de krijgsgevangen gemaakte bolsjewisten moeten hun wapenen en munitie inléveren Atfantic-Holland-P. K. Bauer De Italiaansche aanval op Alexandrië BERLIJN, 9 Jan. (D.N.B.). De aan- val van Italiaansche oorlogsvaartuigen op de haven van Alexandrië, waarhij één Engelsch slagschip zwaar bescha digd werd, wordt door de pers een niéuwe roemrijke daad van hét jongste wapen van Italië genoemd. De bladen herinneren er aan, dat reeds bij de ver overing van Kreta de nieuwe. Italiaan sche „stormbooten" op het tooneel kwa men. Sindsdien hebben zij den vijand het vuur na aan de schenen gelegd. De L'okal An zei ge r ziet in het nieuwe succes der Italiaansche marine het bewijs, dat geen enkele Britsche vlootbasis in de Middellandsche Zee veilig is voor dit handige aanvalswapen der Italiaansche marine. De Deutsche Allgemeine Z e i t u n g schrijft: „Voor de. vierde maal spreekt niAn over het nieuwe, ge heimzinnige sir.jdmiddel der Italiaan sche vloot, dat thans reeds met on\er- gankelijken roem overladen is." Japansche waarschuwing aan Sovjet-Unie TOKIO, 9 Jun. (D.N.B.). De Hodsji S j i m boen richt een waarschuwing lot de Sovjet Unie om den geest van het, neutraliteitsverdrag met Japan strikt toe te4passen. Een verkenningstroep van de .Blauwe Divisie" bereidt zich voor op een speur tocht. De witte sneeuwmantels maken de manschappen onzichtbaar voor den vijand Hoffmann-Stapf-P. K. v. d. Becke HELSINKI, &-Jan. (Stefani). Naar aanleiding van tendentieuze geruchten omtrent den dood van maarschalk Bal: bo, als zou deze het slachtoffer zijn ge weest van een valstrik, hem door de Italianen zelf gespannen, publiceert de Svenska Pr esse de verklaringen van commodore Collishaw, commandant der Britsche luchtstrijdkrachten in Egypte ,die dezen infamen leugen eer lijk en openhartig heeft geloochend. De commodore, heeft verklaard, dat Balbo, een man van edele inborst, had vernomen dat soldaten, die slaags waren geraakt met Britsche tanks, in de woes tijn waren verdwaald. Per vliegtuig ging hij hen zoeken. Toen hij lien had gevonden, bracht hij hen naar een Ila- jiaansch hospitaal en vertrok vervolgens weer door de lucht naar Tobroek. Toevallig deden de Engelschen juist een luchtaanval op deze stad. Toen Bal bo boven Tobroek vloog, trof het lucht afweergeschut van een Italiaanschen kruiser zijn toestel, dat brandend neer stortte. Dit was een tragische vergissing al dus Collishaw maar ook niets dan een vergissing. Alle geruchten omtrent een valstrikt, waarin hij zou zijn geval len, zijn slechts infame leugens. Admiraal Balbo was een bewonderens waardig man, aldus besloot Collishaw, en ik ben blij dat ik deze kwestie heb kunnen ophelderen. STOCKHOLM. 9 .Tan. (D.N.B.) De plaatsvervangende Engelsche minister president, Attlee, heeft in het Lagerhuis een rede gehouden, waarin hij sprak over de gebeurtenissen van den laatsten tijd. Hij ging slechts zeer kort in op de ne derlagen in den Stillen Oceaan. Daarbij keerde hij zich tegen het verwijt, dat de regeering in den Stillen Oceaan geen vooruitzienden blik had getoond. Het feit, dat Japan onze gebieden in' het verr^ Oosten minder sterk bezet en uitgerust aantrof dan wij dit zelf zouden hebben gewenscht, is, zoo zeide hij, geen gevolg van niet vooruitzipii maar van het feit, dat het onze hulpbronnen te boven gaat overal sterk .te zijn. Wij hebben ongeveer 15 vliegvelden op Ma lakka verloren, omdat liet, gebied,-waar in deze lagen, verloren ging. De Engelsche minister van luchtvaart, Sinclair, heeft o.a. het volgende ver klaard: „De Britsche luchtstrijdkrach ten in Oost-Azië zijn onvoldoende, doch men kan hen niet zonder ondersteuning laten. Men heeft in Oost-Azië risico's aanvaard, doch men heeft dit gedaan om de Sovjet-Unie te helpen en omdat men op de ondersteuning van de Vereenigde Staten vertrouwde." Ondanks „het vreeselijke karakter" van de Duitsche luchtafweer, zoo meen de Sinclair, heeft de Britsche lucht macht bij de nachtelijke aanvallen van de laatste drie weken geringere verlie zen als gevolg van vijandelijke actie ge leden. dan vroeger. De labour-afgevaardigde Stokes heeft scherpe critiek geoefend op de Britsche oorlogvoering. Hij verklaarde onder oneer, dat hij zich menigmaal ergert aan de zelfvoldaan heid der bejaarde mannen in het kabi net, die geen behoorlijke ervaring in het voeren van een oorlog bezitten. Hij klaagde over een lange reeks fouten, die moesteVi worden toegeschreven aan de chefs der .generale staven, den minister van defensie of het oorlogskabinet. Stokes klaagde onder andere over het feit, dat bij den ondergang van het vlieg tuigmoederschip Glorious de bevelheb ber van de kustpatrouüles niet op de hoogte was van de bewegingen van dit schip. Hij meende tevens, dat de. bevel hebbers, van home fleet en duikbooten hiervan evenmin verwittigd waren. Dientengevolge dreven 2000 man, daar het escorte onvoldoende was, 48 uur lang op vlotten op zee rond En nie mand kwam naar hpn kijken, zoodat slechts 35 man werden gered Als de juiste maatregelen waren getroffen, had den er veel meer gered kunnen worden. Onder het opschrift „onbeantwoorde vragen" publiceert de T imes een com mentaar op de verklaringen welke Att lee over den oorlogstoestand beeft, af gelegd. Het blad vraagt of het beperkte aantal troepen, dat voor den oorlog in het Verre Oosten beschikbaar gesteld kon worden, op de beste wijze gebruikt is en schrijft: „heeft men de juiste stra tegische schikkingen voor de verdedi ging van Singapore getroffen? Heeft mén voldoende voorzorgsmaatregelen genomen tegen een verras- senrlen aanval, vooral op de vooruitge schoven vliegvelden? Heeft men de ge varen, waardoor de aan de kust van Malakka opereerende slagschepen be dreigd werden, onderschat? Moesten de ze slagschepen beter beschermd zijn door vliegtuigen, afkomstig van vlieg kampschepen of landbases of van bei de? Was het juist, dat men de Prince of Wales en de Repulse zoo groot risico heeft laten loopen?" De Times merkt tenslotte op, dat de ze vragen in het parlement onbeant woord zijn gebleven. -4- overheerschende, strategische positie. Laat ons hopen, dat de mannen, die mo menteel over de strategie der geallieer den beslissen, dit begrijpon. Laat ons hopen, dat de heteekenis van onzen strijd begrepen wordt." Het blad voegt hier een dringend appèl aan de Veree nigde Staten toe om spoedig wapefis te een leveren. DE GEMEENTERAAD IN SJANGHAI STOCKHOLM, 9 Jan. (D.N.B.) Na het aftreden van de Engelsche. Amerikaan sche en Nederlandsche leden van den gemeenteraad heeft deze besloten het voorzitterschap op te dragen aan het Japansche lid Okasaki. Dit is de eerste maal in de geschiedenis van de interna tionale nederzetting, dat een Japanner het voorzitterschap van den gemeente raad bekleedt. Het aantal leden va>n den nieuwen gemeenteraad is in het vervolg beperkt tot 3 Japanners. 3 Chi- néezen, een Duitscher en een Zwitser. Berlijn, 9 Jan. (D.N.B.) In de Ber liner Boersenzeitung schrijft Karl Me- gerle onder het, opschrift „Blanco-vol macht voor Stalin", een artikel, waarin hij zich bezig houdt met de concessie, die Engeland de Sovjet-Unie heeft ge daan ten aanzien van de hegemonie in Europa. „Engeland, aldus schrijft Megerle, heeft het tot dusverre niet gewaagd zich te verdedigen tegen de aanklacht, dat Eden Europa aan het bolsjewisme heeft verkocht". Met verwijzing naar de po gingen van Eden om zijn concessies aan Moskou te verkleinen, citeert Megerle de Amerikaansche journaliste Helen Pa trick, die gemeld heeft, dat de bolsjewis ten bij de besprekingen met Eden alle kwseties hebben aangeroerd, die reeds voor den oorlog ter sprake zijn gekomen en dat er daarom geen reden is om aan te nertien, dat dat de Sovjet-eischen van toen, waaronder de uitlevering der rand staten, van Bessarabië en de Boekowina en „de noodzakelijkheid van een uiterst nauw contact met Bulgarije" zijn ver minderd. „Het is zeer waarschijnlijk, aldus schreef Helen Patrick, dat niet alleen deze, maar ook andere punten uitvoerig zijn besproken". Megerle constateert dan, dat de Engel sche censuur slechts de hier geciteerde mededeelingen van de Amerikaansche journaliste heeft doorgelaten en de ver melding van de belangrijker punten heeft verboden. „Maar het noemen van Bulgarije en de aanwezigheid van den Britschen ambassadeur te Ankara, ge ven de richting aan waarin zich de En- gelsch-bohjjewistische besprekingen heb ben bewogen. De belangstelling der Sovjet-Unie is niet alleen gericht op Bulgarije, maar op geheel Roemenië, bef vroegere Zuid-Slavië. Turkije en vooral de zeeëngten." „Alle authentieke berichten over Eden's onderhandelingen, aldus besluit Megerle. bevestigen, dat Stalin ten aan zien van deze streken en Noord-Êuropa nog harder en onbuigzamer tegenover de Engelschen is geworden dan hij in den zomer van 1039 was en dat rle En gelschen, bedreigd als zij zijn. elke blan co volmacht tegen Europa, die Stalin voorlegde, moesten teekenen." BERLIJN, 9 Jan (A.N.P.), De be richten. volgens wélke de onderhande lingen van Eden te Moskou in Turkije met bijzondere belangstelling zijn ge volgd, worden te Berlijn zeer begrijpelijk geacht, nadat de rol hekend is geworden, welke aan de Sovjet-Unie in Europa is toegedacht. Het feit, dat het Zuidoosten van Europa met de hieraan grenzende gebieden niet uitgezonderd zijn van deze door Engeland aan Moskou toegestane missie, wettigt naar Duitsche opvatting de veronderstelling, dat ook de kwestie der Dardanellen bij de besprekingen van den Britschen minister van buitenland- sche zaken met Stalin is aangesneden. Om deze redenon acht.men' het hier zeer begrijpelijk, dat in Turkije de verklarin gen over' de Engelsch-Bolsjëwistische overeenkomsten niet als eén bagatel ad acta zijn gelegd, doch nauwkeurig be studeerd worden op den inhoud en de hieruit voortspruitende mogelijkheden. Het bericht van het militaire verdrag tuschen de Vereenigde Staten en Austra lië, waarbij Australië zich in militar op zicht volledig ondergeschikt maakt van de V.S., heeft in toonaangevende Turk- sclie kringen eveneens groot opzien ge baard. Men constateert naar aanleiding daarvan, dat te Washington tusschen Roosevelt en Churchill onderhandeld is ovpr wereldgebieden en dat geheele we reldgebieden werden versjacherd. In An kara is men overtuigd, dat Engeland Australië thans definitief verloren heeft. Mf>n eelooft met stelligheid, dat men in Moskou tijdens de onderhandelingen tusschen Eden en Stalin over de reorga nisatie van Europa en de wereld, op even royale wijze te werk is gegaan. De moordzaak van Aart ROTTERDAM, 8 Jan. In de ochtendzitting is het getuigenver hoor met den koopman v. d. Berg, voortgezet. De president las den ge tuige de verklaring voor. die deze voor den rechter-commissaris had afgelegd. Hierin had getuige gezegd, dat er tusschen hem en verdachten eenerzijds en van Aart anderzijds wrijving was ontslaan over de pro visie. toen men in Terminus over de zaken sprak. Getuige heeft ge zegd: deze wrijving kwam de ver dachten blijkbaar goed te pas. President: Hoe kunt u zeggen, dat. dit de verdachten goed te pas kwam? U wist toch niet wat er later zou gebeu ren? Getuige: Tk weet het. niet, het kwam zoo maar bij "me op. Van Aart had in Terminus op verzóek van Slont zijn geld laten zien. Dit. bedroeg ongeveer 700 gulden. Op verscheidene punten zegt getuige zich alles niet meer nauw keurig te kunnen herinneren. Verd. Slont deelt op een vraag van den president, of Dils ook het plan gehad zou hebben v. d. Berg eveneens te vermoorden, mede, dat Dils, toen verdachten van Aart be groeven. heeft gezegd: Schiet een beetje op. v. d. Berg moet er ook nog in. Griezelige woning Den 13en November heeft getuige Slont weer gezien, 's Avonds is ge tuige naar de woning aan de Fran- sche laan gegaan. In de keuken vond zij gebruikte kopjes en boter hambordjes. Voorts trok het haar aandacht, dat, het vloerkleed tus schen de tafel en een stoel nat was en hol opstond. Een kamerplant was beschadigd. De woning maakte op getuige een griezeligen indruk en zij heeft eerst alles geïnspecteerd. Er waren veranderingen in de plaat sing van het -meubilair. Den volgenden dag kwam Slont en zij vroeg hem wat er in de kamer was ge beurd. Slont vertelde haar toen. da/t hij iemand had neergeslagen. Hij ligt in den kelfjer. Als hij er niet. gelegen had, zou ik er gelegen hebben," zei Slont. tot getuige. Nadat in de morgenzitting de laatste getuigen waren gehoord, is de middag- zitting bëgonnen met het verhoor van de verdachten. Beiden deden nog eens het verhaal van den moord volgens hun lezing. Verd. Dils ontkende van Aart te heb ben vermoord. „Slont heeft van Aart gedood." zoo zeide hij. „Maar u was er tOGh bij," merkte de president op. „Hebt u overleg gepleegd met Slont?" Dils antwoordde ontkennend. Hoewol hij aan dezelf-de tafel zat als van Aart, verklaarde hij niet te hebben gezien, dat Slont van Aart neersloeg. Hij op pèrde de veronderstelling door iets te zijn afgeleid, want plotseling zag hij den koopman bloedend op den grond lig gen. Slont was in de keuken gcweesl en moet achter van Aart om deze van achteren den ha-merslag hebben toege diend, volgens Dils. Wel had hij gezien, dat Slont van Aart een tweeden slag gaf. Verd. Dils verklaarde zich niet schul dig to gevoelen, noch aan den moord noch aan diefstal. Wel heeft hij een deel van het geld aangenomen, maar hij lura het niet weggenomen, doch het van Slont gekregen. „U hebt anders uw medewerking wel verleend," mprkte de president op. ,.Ll hcbt*le partijen tot elkaar gebracht. U hebt meegewerkt om het lijk ,te verber gen en slotte meegeholpen orn het geld van het slachtoffer op te maken. De schijn is wel sterk tegen U." Verd. Dils zeide nog. dat hij feitelijk een willoos werktuig was geweest in de handen van Slont en niets met de zaak te maken had. Dils was tot nu toe vol komen koud en onbewogen geweest en had, als totaal niet geïnteresseerd, de zitting gevolgd, -maar thans werd hem de ontroering een oogenblik te machtig en hij snikte het uit. zoodat er even ge- pauzeer moest worden. Binnen enkele oogenblikken was hij zichzelf evenwel weer meester en kon het verhoor worden vervolgd. Ook verd. Slont ontkende medeplich tigheid aan den moord op den koop man van Aart. „Dit is anders wel het geschikte oogen- blik om u erop te wijzen, dat u reeds enkele malen een volledige bekentenis hebt afgelegd. Er rust thans de plicht op u te bewijzen, dat. deze bekentenis onjuist was en hierin bent u nog niet geslaagd." zeide de president.. „Ik heb bekend, omdat ik was be dreigd door Dils," gaf verd. ten ant woord. „Ik wilde zien. welken indruk mijn bekentenis maakte en daarom heb ik die aan eenige personen gedaan. Toen ik op 8 Januari hoorde, dat Dils was ge arresteerd heb ik direct mijn bekentenis ingetrokken." Ook Slont doet dan een omstandig ver haal van het gebeurde op den dag van den moord. Hii vertelde hoé hij. in de keuken bezig zijnde, plotseling een bons hoorde. Toen hij kwam toesnellen zag hij dat Dils naast van Aart stónd, die bloedend op den grond lag. Daarop boog Dils zicli over den koopman heen en kneep hem de kept dicht. Hij wilde weg- loopen, maar Dils greep hem heet en sloeg hem op den neus. zoodat liet bloed eruit kwam. „Je wilde toch wat verdienen, nu heb- ben we geld," zei Dils. Slont vertelt dan verder, dat Dils en bij het lijk hebben weggewerkt. Dils had van tevoren de zakken van het slachtoffer leegge maakt en den inhoud op de tafel gelegd. Deze verklaring werd afgelegd op Ie- vendigen toon. Langzaam en nadrukke lijk vertelde Slont het geheurde. Ook hij zeide zich niet schuldig te gevoelen. De president wees er nog op. dat verd. Dils reeds elf veroordeelingen ach ter den rug heeft en reeds bijna 19 jaar in de gevangenis heeft doorgebracht. Het requisitoir Onder doodsche stilte begon daar na de officier van justitie, mr. H. A. J. Reumer, zijn requisitoir. Hij wijd de enkele woorden van deernis aan de nabestaanden van het slachtof fer. Nadat de heer van Aart op 12 November naar Den Haag was ver trokken, vernam mevrouw van Aart van den heer v. d. Berg. dat haar man op 12 November voor het ladtst in een café te Rotterdam was ge weest, waarna de politie in de zaak werd gemengd. Door een toeval heeft Slont. ^ie voor een ander feit op het hoofdbureau van politic was ontboden, een bekentenis afgelegd, waarna het lijk spoedig was gevon den. Zonder de bekentenis van Slont was dit waarschijnlijk nooit ge beurd. Toen Dils was gearresteerd wijzigde Slont zijn verklaring en zeide, dat. Dils de moordenaar was, waarna de justitie moest uitzoeken wie van beide mannen loog. De po litiemannen v. d. Lu'bbe. Ehrisman en Melles hebben in deze zaak prachtig werk verricht. De officier eischte schuldig ver klaring van beide mannen aan moord in vereeniging, gevolgd door roof. Spr. eischte tegen beide verdachten levenslange gevange nisstraf. 's-GRAVENHAGE, 9 Jan. Voor de week van Zondag 11 Januari tot Zaterdag 17 Januari zullen dj ge bruikelijke rantsoenen brood of ge bak, aardappelen en vleesch ver krijgbaar zijn op de bons 03a en 03b van de daarvoor aangewezen kaar ten. BOEDAPEST. 9 Jan. (D.N.B.) Do Duitsche rijksmfhister van buitenland- sche zaken, von Ribbentrop. is gisteroch' tend met gevolg te Boedapest aangeko men om twee dagen de gast te zijn van den rijksbestuurder Hor thy op dieng landgoed. De minister van buitenland- solio zaken werd op het station ontvan gen door den Hongaarschen minister president en minister van buitenland- sclie zaken von Bardossy, die hem har- lelijk verwelkomde. Voorts waren OP het station aanwezig de leden der Hon- gaarsche regeering, vertegenwoordigers van de Honved, de gezanten van de mo gendheden van het anli-komTnternpact en het pact van drie. alsmede vertegen woordigers van het Hongaarsche open bare leven. Na de begroeting schreed von Ribbentrop in gezelschap van den minister-president en minister van bui- tenlandsehe zaken onder de klanken van het Duitsche en het Hongaarsche volkslied langs het front der aangetre den eerecompagnie der Honved. Op weg naar zijn hotel werd de Duitsche gast in de met vlaggen versierde straten lui de door de bevolking der Hongaarsche hoofdstad toegejuicht. JJe rijksbestuurder heeft Donderdag middag om 13 uur den' Duitschen minis ter van huitenlandsche zaken, von Rib bentrop, in audiëntie ontvangen en hem daarbij een foto overhandigd. Vervol gens was von Ribbentrop rie gast van den rijksbestuurder tijdens een noen maal in kleinen kring. DE ACTIE IN CHINA TOKIO. 9 Jun. (D.N.B). Domsl meldt uit Hankau, dat de 32e, 42e en 98e divisie van Tsjoengking, die uit Tsjangeja verdreven werden vluchten In de richtine van Joengansjih in de pro vincie Hoenan, waar de andere resten van den vijand zijn geconcentreerd. Bij Joengansjih sluiten de Japansche troe pen den ring om de strijdkrachten van Tsjoengking. Vandaag verduisteren om 17.45 uur Vandaag t^'rijdag) gaat de zon op om 9.48 uur; onder om 17.45 uur. De maan gaat op om 0-34 uur; on der om 12 52 uur. Zaterdag gaat de zon op om 9 48 uur; onder om 17.47 uur. De maan gdat op om 1.47 uur; onder om 1319 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1