AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD WEER ONRUST IN HET NABIJE OOSTEN Ingelschen trekken in snel tempo terug Finnen slaan aanvallen af £wala Loempoer DE EEMLANDER spoedig veroverd? SCHIP DER Y.S. IN OOST INDIE Engeland als voorpost van Amerika Weer distributie van eieren DE MOORDEN TE ABBEVILLE De moeilijkheden in Iran ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2-05per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a .TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTF.NTIF.N'1—-t regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdad'gh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 rggels 60 ct,, elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1 20. ZATERDAG 10 JANUARI 1942 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 163 DE STRIJD OP MALAKKA i BERLIJN, 10 Jan. (V.PB) Via Tokio verneemt men te Berlijn, dat Japansche vliegers boven Malakka voor het eerst slaags zijn geweest met gevechtstoestellen nit Ned. Oost- Indië en Australië. Men heeft thans eveneens op Malakka de eer ste gevallen Chineezen gêYonden. Het valt nog niet te z.eggen of het hier leden der vrij talrijke Chipee- sche bevolking op Malakka betreft dan wel soldaten van Tsjang Kaï Siek. De Japansche troepen, die Brit- sche stellingen bij Tandjong Malin hebben dorbroken waren gisteren genaderd tot minder dan 10 mijl ten Noorden van Kwala Loempoer. De laatste 24 uur waren zij bijna 50 mijl opgeruk4. Andere Japansche afdee- lingen, die van het Noordwesten naderen, hebben Ra wang. 15 mijl van Kwala Loempoer. genomen en zetten hun aanvallen op de Britsche stellingen voort. Te Berlijn verwacht men iéder oogen- ik bet bericht dat Kwala Loempoer ge- allen is. Uit Japansche berichten valt te leiden, dat de Engelsche strijd machten zich in een snel tempo terug trek ken en Kwala Loempoer waar schijnlijk niet zullen verdedigen. Ten zuiden van deze stad ligt een berg- ichtige streek, waardoor de opmarsch Japanners naar Singapore waar- hijnlijk belangrijk zal worden ver- ra a gd. Tot nu toe hadden de Japanners op Jalakka weinig natuurlijke hindernis- n van beteekenis te overwinnen. Of- choon het in de lijn der verwachtingen ïgt dat de Engelschen in de bprgen tus- hen Kwala Loempoer en Singapore machtiger weerstand zullen bieden dan tot nu toe hebben gedaan, valt er toch ïauwelijks mee te rekenen dat zij in taat zullen jtijn dm Jnpanschen op- narsch tot staan te brengen. In Japansche militaire kringen ver- uidt dat de Engelschen oogenblikkpliik beschikking over minstens 100000 aan blanke troepen, eenige gepantserde ivisies en een paar duizend vliegtuigen noeten hebben om Malakka op afdoende vijze te kunnen verdedigen. Het ligt voor de hand dat generaal 'avell niet in staat is om binnen afzien- •aren tijd een, dergelijkcn rliacht in het 'eld te brengen Via Fransrh Indo-China is. zooals ge leld. intusschen bekend gemaakt dat de "ngelsche vlootsfrijdkrachten Singapore et onbekende bestemming hebben ver ^ten. Krachtens de bepalingen inzake en gemeenschappelijk geallieerd opper- evel in Óost-Azië stnan deze Britsche larinestrijdkrachten thans onder den imerikaanschen admiraal Hart. In verband met de berichten uit andere bronnen dat eenheden van de Amerikaansche vloot onderweg' zijn naar Soerabaia begint men in Japan, naar het schijnt, ernstig reke ning te Houden met een geallieerde vlootconcentratie in de wateren van Ned Oost-Indië. Naar het D.N B. meldt hebben volgens n bericht van een nieuwsagentschap it Singapore'de Japansche troepen, on- ersteund door tankeenheden, zware anvallen gedaan op de Bri'sche stellm- fen aan de Westelijke kust van Ma- akka. Het is den Japanners bij deze aanval- n blijkhaar erom te doen, de kleine, laatselijke infiltraties, die zij enkele en geleden hier en daar tot stand onden brengen, uit te breiden Tevens was ook de Japansche lucht macht zeer actief. Terwijl verscheidene kaders fort Swettenham aan de Wes- lijke kust aanvielen, hebben andere eskaders het gebied van Mersing aan de Oostelijke kust met talrijke hommen be stookt. Militaire correspondenten zijn van meening. dat het bij de acties van de Japansche vliegers gaaf om voorberei dingen voor nieuwe troepenlandingen. Domei meldt in verband biermede: Sinds de oorlogsverklaring hebben de Japansche troepen een voNtrekte supe rioriteit in de lucht veroverd. De meeste Engelsche vliegtuigen; waarvan er bij he4, begin van den oorlog 500 aanwezig waren, zijn neergeschoten of vernietigd Ondanks het zPiiden. van 50 vliegtui gen uit. Australië, welke gevoegd zijn bij de 500 vliegtuigen welke thans in Sin gapore zijn gestationneerd, stelt cfe Brit sche leiding alleen pogingen in het werk om deze vliegtuigen te verbergen, opdat zij niet neergeschoten of vernietigd zul len worden. TOT ZINKEN GEBRACHT STOCKHOLM. 10 Jan. (A.N P.) - Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het Amerikaansche mi nisterie van marine medegedeeld, dat hetv^185 ton metende s.s. ..Ruth Alexander" van de American Pre sident Line in de wateren van N e- derlandsch Indië door ©en vijandelijk vliegtuig it aangevallen Het schip is door de bemanning ver laten en wordt verloren geacht. Een der opvarenden werd gedood Vier gewond. De anderen bevinden zich, aldus het Amerikaansche ministerie, in een „bevriende haven". De oproep Van den Führer voor het Inzamelen van wol, bont, ski's enz. voor de soldaten aan het front, Is ook te Amsterdam niet onbeantwoord gebleven. Meer dan 200 paar ski's zijn van het Inzamelingsbureau naar het station vervoerd, om naar de plaats van bestemming te worden gébracht Stapf-Borrtus LONDEN, 9 Jan. (A.N P.) In het Hoogerhuis heeft de minister van kolo niën, Lord Moyne, verklaard, dat het onheil, dat de vloot getroffen heeft, het, evenwicht der zeemacht tijdelijk ten gunste van Japan heeft gewijzigd. De vrees, dat Engeland een bui tenpost v&n de Vereenigde Staten zou kunnen worden, is in de Lager huiszitting van Donderdag openlijk uitgesproken door twee leden, toen de resultaten werden besproken van de conferentie van Washington. Richard Rapir Stokes zeide:vIk heb een afkeer van de gedachte, dar het mi litaire zwaartepunt en de controle ver plaatst wordt naar Washington. Ik heb het afschuwelijke gevoel reeds maan den,'ja ik mag zeggen, reeds jaren, dat wij ons op een goeden dag omlaag ge drukt zullen vinden tot de positie van een naar ik zou willen zeggen, bezette stelling van Amerika, een Helgoland voor de Europeéscbe kust". Het liberale lid Louis Granville z°ide- „Engeland zal hebben te kie- n tusschen een westelijken buiten post van een totalitair Europa of een Oostelijke buitenpost van "een door Amerika gecontroleerde be schaving." Zuinig met rubber Onder het motto „maakt een vervan gingsproduct voor rubber" publiceert de Daily Mail een appèl toj de Engelsche bevolking, waarin deze wordt aange spoord voldoende rubberreserves op te Ook in Heerlen heelt de N. S Frauenschalt het bijeonder druk met het lorteeren van de warme kleedmqstukken en dekens welke els onderdeel van de inzameling voor de soldaten aan het Iront worden bijeengebracht Het Zuiden-Farla st&pelen, om ook na het totale verlies van Malakka dezen oorlóg te künnen voortzetten. Half Malakka is reeds door de Japanners veroverd. Reeds thans moet de automobilist, die dobr onnoodig rijden zijn bandên verslijt, beschouwd worden als een even groote landsverra der als de huisvrouw, die roekeloos met levensmiddelen omgaat. lier staat vast, clcit Groot-Britta nnië zich spoedig voor een ernstige schaarschteïaan rubber ge- nlaatst zal zien. Op het oogenhlik "'kan men weinig hiertegen doen Duitsch- !and gaat het in dit opzicht veel heter, daar het bijtijds langs svnthetischen weg zijn heroemde „buna" heeft ver vaardigd. In Engeland echter dient men van nu af aan autobanden als oorlogs wapens te beschouwen. Daarom moet men in geheel Engeland ieder stukje rubber opsparen. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De Zwitsersche medische hulpgroep, be staande uit een tachtigtal doktdlren en ver plegend personeel, is \an het Oostfront irf Duitschland teruggekeerd op doorreis naar Zwitserland. Een nieuwe gcoep van dezelfde stérkte staat gereed, om de teruggekeerde te vervangen. Voor de civiele en strafkamer der recht bank te Laibach (Ljoebljana) is het proces begonnen tegen een gewezen luitenant van het Joegoslavische leger, die op 11 April 1941 b'o de ineenstorting van Joegoslavië een di- visiekas met 13*4 millioen dinar had gesto len. William Bullitt, die met bijzondere op dracht van president Roosevelt op reis is, is volgens den BritscherT nieuwsdienst uit Bagdad te Teheran aangekomen. Hii wil van daar naar Britch-Indië gaan en naderhand naar Turkije. Naar de Londensche nieuwsdienst uit Washington meldt, is de taak van Laguardia als leider der civiele verdediging ten deele overgedragen aan het Amerikaansche depar tement van oorlog. De opperbevelhebber der Italiaansche strijdkrachten in Noord-Afnka, generaal Bastico, en zyn stafchef, generaal Gam'oara. zijn door den Fuehrer onderscheiden met het IJzeren Kruis eerste klasse, dat hun in het operatieterrein is uitgereikt door gene raal RdVnmel. Go©teborgsPosten verneemt uit Lon den, dait z.g. synthetische whisky en clande stien gedestilleerde gin in zulke hoeveelhe den in Engeland wordt verkocht, dat pol it ie- razzia's daartegen steeds veelvul'diger voor komen. PREMIER VAN NOORD-IERLAND NAAR LONDEN LISSABON. 10 Jan. (ANP.) De premier van Noord-Ierland, Andrews, is, volgens den Britschen berichten dienst. vandaag vergezeld v^n den se1 cretaris van bei Noord-Iersche kabinet Grariclsen, te Londen aangekomen voor een „dringende beraadslaging" niet de Britsche ministers. Vp WINTERHULP IN DUITSCHLAND BERLIJN, 10 Jan. (D.N.B.) De vierde rijksstraatcollecte van 20 en 21 Decem ber heeft voor het oorlogswinterhulp werk als voorloopig resultaat een be- •lrag opgeleverd van 10.7 milliom rm., d.w.z. dat he4, vergeleken met het jaar tevoren gestegen is met rond 37 BERLIJN, 10 Jan. (D.N.B.) Aan het Karelische front hebben de Finsche troe pen in de afgeloopen dagen nieuwe, be langrijke successen behaald, naar het D N B van welingelichte zijde verneemt. 7nn hebben dp troepen van een Finsche divisie infan4erie hij ppn plaatselijken aanval in het gehied tusschen hpt T.ado\ ga- en Onpga-meer opnieuw terrein gej wonnen. Tn hevigp gevechtpn werden hierbij dertig zwaar versterkle bolsje wistische vpldkazemat'en vernietigd. In denzelfrlen sector ondernam de vijand twee te^naènvallen. die echter lnor de Fiitnen met succes werden afge >'agen. De bolsjewisten verloren hierbij '00 doodpn en verscheidene nantserwa- gpns. In het kader van deze eevech'en heb ben de Finsche troepen een bolsjewisti sche ge\Pchtsgroep in een plaatsje inge sloten. De vijandelijke strijdkrachten, die bier blootgesteld zijn aan hë4 samen gebundelde. vuur van de Finsche artil lerie. staan voor hun vernietiging. Ook- aan de Finsche zijde van bet fi*ont voor Leningrad werd de toestand gekenmerkt door onafgebroken pogin gen der Sovje4troppen om plaatselijke doorbraken te forceeren ep daardoor den geest onder hun eigen mannpn |e ver beteren, dpn tegenstander te verzwak ken en het. initia'ief in banden te ne men. Dp Finnpn wisten zich echter taai Ie verdedigen, de aanvallen af te slaan en zelf door offensieve bewegingen bun stellingen op verschillende plaatsen te verbeteren. Het hardnekkigste waren de Sovje4- Russische aanvallen aan de kust van de IJszee. Hier eindigde op den 29sten De cember. na een duur van negen dagen, het Sovjet-Russische Kerstoffensief, dat ten doel had om. gebruik makende van den Poolnacht en de hevige sneeuwstor men. het front van den 'egmslander te vermorzelen. Het is wel noodeloos te zeggen, dat dezp poging jammerlijk mis lukte, hoewel zij van dp zeezijde werd ondersteund door het geschut van sche pen van de «Sovjet-Russische vloot Dij dpn afweer werkte de lucht mach4 krach tig rpede ondanks de oneunstigp weers gesteldheid Aan het Swir-front waren dp aanval len het hevigst. Hier was aan heide zij den dp artillerie liet werkzaamste. De strijd was he4 sterkste op de heide vleu gels. Tn dpn Zuidelijken sector gingen de Ffnnen over tot pen tegenoffensief, waarbij zij een half afgphouwde bunker- groep. bestaande uit 60 hunkers, ver overden. Tn weerwil van talrijke tegen aanvallen van den vijand wist men deze terreinwinst 1p handhaven. Aan den benedenloop van de Swir werden de 4al rijke pogingen van de Sovjettroepen, om in het Noorden deze rivier over t,e trekken, verijdeld. Het Finsche achterland bleef geheel bevrijd van Luchtaanvallen. Sovjetvlieg- tuigen voerden enkele verkenningen uit boven het ijs van de Finsche Golf, waar door in pnkele kustplaatsen luchtalarm ontstond. Maar alleen voor personen in den leeftijd tot en met 20 jaar 's-GRAVENHAGE, 10 Jan. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat in het tijdvak van Maandag 19 Januari a s. tot en met Zaterdag 7 Februari as. voor personen in den leeftijd tot en met 20 jaar één ei zal worden beschik baar gesteld. In genoemd tijdvak zullen de met 04d, 04c' en 04b ge merkte bons van de bonkaart-re serve elk recht geven op het koopen van één ei. De genoemde bons* zullen bij den leverancier moeten worden ingeleverd in de periode van Maandag 12.Januari tot en met Zaterdag 17 Januari a.s. De leverancier is verplicht om, op verzoek van dengene, die bons heeft afgege ven, hiervoor een ontvangstbewijs te verstrekken. De aflevering van de eieren zal eerst mogen geschieden mei ingang van Maandag 19 Jan. a,s. Zulks zal even wel in verband niet vervoersmoeilijkhe- den niet in alle gemeenten reeds op 19 Januari a.s. mogelijk zijn. In verband daarmede is bepaald, dat de bons geldig blijven tot en niet Zaterdag 7 Februari. PARIJS, 10 Jan. (D.N.B.). Te Aniiens wordt thans het proces gevoerd tegen deii vroege ren Franschen luite nant Caron en den vroegeren Franschen onderofficier Mol let, die op 20 Mei 1940 21 personen van een transport geïnter neerde bergers, dat aan hun hoede was toevertrouwd, 'vermoord hebben. Het transport bestond uit 78 burgers, die de Belgische politie te Brugge naar Frankrijk wilde laten overbrengen. Toen de drie autobussen van het trans port te Abbeville in Frankrijk aankwa men, verklaarde men daar in de gevan genis geen plaats te hebben, daar het gebouw reeds overvol was. De gevangenen uit België werden toen ondergebracht in een concertpaviljoen. Den volgenden dag werden 21 personen, en wel 4' Duitschers, 5 Italianen, 2 Hon garen, 7 Belgen, 2 Nederlanders en een .Canadees op bevel der beide be klaagden met vuur-, slag- en steekwa pens omgebracht De beklaagden trachten zich thans van de verantwoordelijkheid te ontdoen door zich te beroepen op een bevel van een zekeren Dingeon. die toen hun ka pitein was. Dingeon is inmiddels over leden. De Italiaansche verliezen in December ROME. 10 Jan. (Stefam). Hot Italiaan sche hoofdkaartier maakt bekend.: De verliezen in de maand December j.l. en die. ^elke niet in de vorige lijsten zyn opgenomen, zijn als volgt: leger en burger wacht. in Noord-Afrika 618 gesneuvelden, 529 gewonden en 620 vermisten, in de Sovjet- Unie (derde lijst) resp. 237,. 643 en 54', Grieksch-Albanee-ehe en Albaneesch-Joego- slavische front 385 gesneuvelden en aan verwondingen bezwekenen en 407 gewonden, moederland (tijdens luchtaanvallen) 9 dooden Marine. 133 gesneuvelden, 55 gewonden en 1151 vermisten. Luchtmacht resp. 79, 48 en 33 Amerikaansche vloot- eenheden bij Java STOCKHOLM. 10 Jan. (A.N.P.1 Ra- dio-Boston bevestigt, dat de Aziatische vloot der Ver. Staten enkele eenheden op Java heeft gestationneerd. HET TOT ZINKEN BRENGEN VAN DE „LANGLEY" TOKIO, 10 Jan. (D.N.B) Naar offi cieel omtrent het tot zinken brengen van 't Amerikaansche vliegtuigmoèder- schip „Langley" ten Zuidwesten van het eiland Johnston in den Stillen .Oceaan wordt, medegedeeld, is het schip Don derdag door een Japansche duikboot ge torpedeerd. Het had een w aterverplaat sing van 1105 ton en een bemanning van 460 koppèn. Het bezat vier stukken geschut van 12.7 cm en twee machine geweren en kon 16 watervliegtuigen dragen. DE BEVOEGDHEDEN VAN WAVELL STOCKHOLM. 10 Jan. (A.N.P- De Engelsche berichtendienst heeft medege deeld. dat het opperhexel van Wavell is beperkt. Britsch-Indië en Australië, vallen buiten het gebied, dat ressorteert onder liet opperbevel van Wavell Het opperbevel van Wavell strekt zich uit over Birma en loopt over het Noor den van de Philippijncn langs een op de Noordelijke kust van Australië toeloo- pende liin. Vervolgens loopt deze lijn rondom de eilanden van den Maleischen archipel. DE MOORD IN DEN HAAG 's-GRAVENHAGE. 10 Januari. De 27-jarige jnej. p H. J.. die Woensdag morgen haar 62-jarige moeder op gru welijke wijze heef4 vermoord, heeft gis teren velschillende zenuwtoevallen ge kregen. Op advies van een psychiater van den Geneeskundigen Dienst is zij gisteravond omstreeks 8 uur naar een inrichting voor geesteszieken overge bracht. (Van een V.P.B.-correspondent) "D IJ de onderhandelingen over het verdrag tusschen Iran en Engeland Sovjet-Rusland hebben zich zekere hin derpalen opgedaan, zoodat er van Iran- sche zijde neiging schijnt te bestaan om de onderhandelingen op nieuwe basis voort te zetten. De Engelschen schijnen hiertoe niet ongeneigd, doch de Sovjets nemen een afwijzende houding aan. De oppositie tegen het verdrag berust vooral op het wantrouwen der Iransché bevolking ten aanzien van Sovjet-Rus land. Zij is zich er zeer goed van be wust, dat de politiek van Moskou er steeds naar heeft gestreefd, niet alleen om geheel Afghanistan, doch ook een groot deel van Iran bij Sovjet-Rusland in te lijven. Engeland daarentegen is er steeds op uit geweest om een zekere mate vap integriteit en onafhankelijk heid van deze beide landen te handha ven, omdat het er naar streefde, ze te gebruiken als bufferstaten voor Indië. De Sovjet-Unie en Engeland beloven wel is waar volgens "9le letter van het verdrag om Iran zes maanden na het einde van de vijandelijkheden te ont ruimen, doch het volk van Iran vreest dat de Sovjettroepen het land nooit zul len verlaten. De onderteekening van het verdrag zou trouwens toch niets andérs zijn dan een formeele bevestiging van den be- staanden toestand, waaraan Iran niets kan veranderen. De Britsche en Sovjet- Russische troepen gedragen zich al3 heeren en meesters. Zij beheerschen in de allereerste plaats de verkeerswegen, die zij met man en macht trachten te verbeteren. Daarbij stuiten zij op moeilijkheden van allerlei aard. Aangezien de Trans- Iransche spoorweg nog altijd niet veel kan presteeren, moet het grootste deel van het verkeer over de gewone wegen worden geleid. De voornaamste van de ze wegen nu loopt van Sjiraz over Is pahan naar Teheran. Wel is waar wordt beweerd, dat deze w eg in goed bruikba- ten staat verkeert, doch hieraan ont breekt heel wat. De Engelschen wijden dan ook meer aandacht aan den Afghaajhschen heer weg, die het Öerkmenische eindstation Koesjk via Herat en Kandahar ver bindt met het Indische station Quetta (Beloecj&jistan). Op papier bestond van Sovjet-Russische zijde een 7<an om, ingeval het tot een Engel.sch-Sovjet- Russisch conflict mocht komen, hei spoorwegtraject over Koesjk ten spoe digste te verlengen tot Herat, terwijl de Engelschen van hun kant in dat geval het plan hadden, een spoorweg aan te leggën van Quetta naar Kandahar. Nu zou dit dubbele julan gemeen schappelijk kunnen worden uitgevoerd-, zoodat dan alleen het. traject van He rat naar Kandahar o\er den straatweg zou behoeven te worden afgelegd. Doch zoowel in Koesjk als in Quetta beschikt nfén niet over het noodige materiaal. In weerwil van den druk. die wordt uit geoefend op de Indische spoorwegauto riteitcn, heeft men pr nog niet in kun nen slagen, het noodige materiaal naar Quetta te dirigeeren. In het lieele Nabije Oosten heerecht een winter, die buitengewoon streng is. Zelfs in Irak heerscht een ware pnol- koude. Hierdoor wordt de uitvoering van de verbeteringswerke'n tusschen de Perzische Golf en de Kaspische Zee sterk vertraagd. De ongewoon strenge winter vormt overigens niet de eenige hinderpaal. Óp verschillende plaatsen hebben zich op standige bewegingen voorgedaan, zoo op de lijn Bokhara—Teheran. Ten gevol ge van de bedreiging der wegen door ongeregelde benden moeten de meeste transporten begeleid worden door troe pen, Tal van knooppunten van Wegen mopten worden bewaakt door sterke militaire posten» een taak, dip den voor dpn strengen winter niet uit berus ten Britschen soldaat zeer zwaar valt. Zelfs in Syrië, beeft men dergelijke maafrpgelen moeten toepassen, want ook daar steekt de oni'uot het hoofd op verschillende plaatsen op. In het ge bergte van dpn Libanon vinden voort durend schermutselingen plaats tus schen de gendarmerie en de Arabische stammen. Zélfs de stad aan de kust. La- takije, wordt naar hét schijnt bedreigd. In Beiroet is hekend gemaakt dat ieder, die zonder identiteitsbewijs» op straat wordt aangetroffen, zal worden gearres teerd. Uit dit alle- bliikt. dat de toe stand in hef Nabije Oosten verre van bevredigend is. PERU EN ECUADOR LIMA, 10 Jan. (D.N.B.). De pers publiceert een merledeeling van het mi nisterie van buitentandsche zaken over het Peruaansche bezitsrecht op het eiland Ma'tapalo. dat voor het gehied ligt, dat Peru en Ecuador elkander be twisten. 1-Iet Peruaansche ministerie zegt. in de ze mededeeling, dat hel eiland van oudsher aan Peru behoorde, dat het in Maart 1938 wederrechtelijk door troepen van Ecuador bezet werd en pas na her haalde diplomatieke vertoogen ontruimd werd. De bladen herinnerde eraan, dat later opnieuw troepen van Ecuador op het eiland aan land werden gezet. Óp 2S Juli 1941 meldde liet* Peruaansche legerbericht, dat Peruaansche 'troepen het eiland weer in bezit hadden geno men. Bij de soldaten van het Duitsche Afrika- corps. Kleinere voertuigen worden op vrachtauto's geladen en naar de voorste linies gebracht Transatlantic-Recla P. K. Valtingojer Vandaag verduisteren om 17.47 uur Vandaag flater dag) gaat de zon onder om 17.47 uurDe maan gaat op om 1.47 uur; onder om 13-19 uur. Zondag gaat de zon op om 9.4S uur; onder om 17.48 uur. De maan gaat op om 3 03 uur; onder om 13.48 uur. Maandag gaat de zon op om 9.46 uur; onder om 17-50 uur. De maan gaat op Om 4 21 uur; onder om 14.21 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1