DAGBLAD Japanners veroveren Kwala Loempoer GEDRUKTE IN LONDEN Tegenoffensief in den Pacific voor onafzienbareit tijd onmogelijk )pmarsch van 50 k.m. per dag Maatregelen op het gebied van het onderwij s-p ersoiuel Groote actie bij Solloem Onrust in Bolivia DUFF COOPER IS TERUGGEROEPEN Operaties in nieuwen aanvalssector VAN DER NEUT GEARRESTEERD DE CONFERENTIE VAN RIO Aftreden van kabinet- Churchill? ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen* land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijk» nummers ƒ0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a MAANDAG 12 JANUARI 1942 DE EEMLANDER TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—4 regel^ 1elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve pr\js „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60. ct., elke regel meer 12 et, 3 maal plaatsen 1.20. 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 164 TOKIO, 11 Jan. (D.N.Ö.) De op Malakka opereerende Japansche troepen ebben Kwala Loempoer veroverd, de belangrijkste stad in het sultanaat Se- wgor, nadat de Japansche troepen reeds Vrijdagavond een vier km. ten Zuid esten gelegen vliegveld, en verder .het vliegveld van Kwala Kaboe, 60 km. ?n Noorden van Kwala Loempoer. bezet hadden. In de vroege ochtenduren van aterdag werd het algemeene offensief op het Zuidelijke deel der stad ge pend, met welker val een strategisch uiterst belangrijke hindernis op den weg aar Singapore is weggenomen. De gevechten in hel gebied van Trolak ten Noorden van Kwala Loempoer •orden de zwaarste sedert het begin van de operaties genoemd. Het terrein leent zich-zeei^ goed voor de verdediging, de vijand had reeds ?r^r pruimen tijd een zevental verdedigingslinies achter elkander aange- gd. Tallooze landmijnen, tankvallen en artilleriestellingen en machinegeweer esten aan beide zijden van de rimboe bemoeilijkten het oprukken der Ja- ansche troepen Door tactische manoeuvres en het vernielen van bruggen is het echter ge- ïkt den vijand de achterwaartsche verbindingen af te snijden, hem te omsin- elcn en bijna volkomen te vernietigen. \olgens de Jomioeri Sjimboen zijn alle militaire inrichtingen in Kwa'a oernpoe*- door Japansche luchtbombardementen verwoest. De Japansche lucht macht brengt in nauwe samenwerking met de oprukkende landmacht den vluch- nden tegenstander de zwaarste verliezen toe. De naar Singapore leidende wegen .zijn bezaaid met terugtrekkende troepen D bieden, naar het blad meldt, een onbeschrijflijk beeld van ontbinding. De Engelschen trekken zich terug in de richting van de havenplaats Ma- kka, aan de Zuidwestkust van het schiereiland. BUENOS AIHES, 12 Jan. (D.N.B.). United Press meldt uit La Paz, dat de Boliviaansche regeering over de gehee- le laagvlakte den staat van beleg heeft afgekondigd. Men vreest vooral voor onlusten in de mijndistricten Potosi en Oruro in het Zuidoosten van het. land. De bevolking is zeer opgewonden over de bestemming, die regeering wil geven aan een bedrag van 113 milliosn boliviano, dat de staats als successiebe lasting heeft verkregen uit de nalaten schap van den tinmillionnair Patinjo Het parlement had besloten, dat deze som gebruikt zou worden voor werken van openhaar belang in de twee miji districten, doch de regeering was voor nemens een.- spoorweg bij Cochahamba aan te leggen. SOCIAAL ARBEIDSFRONT TE PARIJS PARIJS, 12 Jan. (D.N.B.). Te Pa rijs is een sociaal arbeidsfront (Front Social de Travail) opgericht op initia tief van de Rassemblement Populaire Dit front stelt zich ten doel, den ar beiders de mogelijkheid te geven wen- schen en voorstellen naar voren te brengen. He^ werkt tevens aan de voorbereiding' der staten-generaal voor de productie. BERLLJN. 12 Jan. (V.P.B.). Om trent den val van Kwala Loempoer verneemt men te Berlijn nader, dat de stad zelf niet verdedigd werd en dat de Engelschen zich o\ haast te rugtrókken, zoodra zij inzagen, dat de Situatie hopeloos was geworden. Op die manier is de hoofdstad van de traits Settlements met haar rijkdom ten aan historische gebouwen en cultu- ele instellingen onbeschadigd geble- ,en. Generaal Pownall de opperbevelhebber er Britsche strijdkrachten op Malakka idde de verdediging van Kwala oempoer persoonlijk. Hij is naar Singa- ore gevlucht. I> Japanners zijn cr in geslaagd om, esteund door de sterke gepantserde for- aties. de Slim. een rijrivier van de arnan, over te trekken en door de Brit- Jie stellingen op den anderen oever te eken. Het vliegveld van Kwala "Werd »zet en op die manier beschikt het Ja- msche luchtwapen over een nieuwe tsis voor ziin aanvallen op Singapore, ie nu ononderbroken voortduren en aardoor de vitale installatie der stad i de havens, worden lamgelegd. De grootste verrassing in den strijd 'om Kwala Loempoer bestond daarin, dat de Japanners plotseling zware tanks in het vuur brachten, die zich zonder veel moeite een weg door de rimboe baanden, en de En gelschen na korten tijd uit hun stel lingen verjoegen. Achter deze tanks volgde onmiddellijk artillerie, die op vrachtauto's werd transporteerd. De Japansche opmarsch op Malakka, [e aanvankelijk een gemiddelde snel- id had van 25 km. per dag. bewoog ch de laatste dagen gemiddeld 50 km. r dag in de richting van Singapore, e Engelsche verdediging heeft sterk te don onder de absolute Japansche su- ïrioriteit in de lucht Uit Tokio meldt het D.N.B.: het hoofr^- «vartier maakt bekend, dat de voorhoe der Japansche troepen, die met steun in legervliegtuigen naar Kwala .Loeni ter waren ópgerukt. in de nabijheid in Kelang zijn gekomen Andere afriee- ngen znn tot bij Rawang opgerukt. Het officieele communiqué meldt ver- ?r, dat Japansche vliegtuigen 23 Brit- he rupstractor? henevens 7 tanks en ïpantserde verkenningsauto's ergens .1 noorden van Kwala Loempoer heb- n vernietigd en twee treinen met Blit he soldaten bii Kajang. Japansche legervliegtuigen zetten hun rwoestende nachtelijke aanvallen op lilitaire installaties en vliegvelden in e omgeving van Singapore voort. De Philippijnen Het Japansche hoofdkwartier meldt, it de Japansche troepen op 10 Januari lotigapo. een belangrijk steunpunt aan Oostkust van het schiereiland Bataan de Philippijnen geheel bezet hebben, longapo liet ongeveer honderd kilo eter van Manila en was een gewich ?e duikbootbasis voor de Amerikaan- he vloot. Het bezit een drijvend dok, aarin oorlogsschepen met een inhoud >t twaalfduizend ton kunnen worden Jtrenomeri. Te Londen verklaart men aangaande en toestand op de Philippiinen. dat de evelhcbber Mc Arthur zonder versier ing van vliegtuigen niet in staat is den *"d nog eenigen tiid vol te houden. Aanval op een der Samoa-eilanden Het Amerikaansche departement van 'arine heeft volgens d^n Britschcn euwsdienst vanavond te Washington kend gemaakt, dat een klein .Tapansch orlogsschip Zondagochtend kort na Mdprnacht nlaatseliiken tiid een aan al heeft gedaan de Amerikaansche basis on Toetoeila, éen Ier Samoa 'landen in het Zuiden van den Grooten '"eaan. Het oorlogsschip beschoot de vlootba waarvan h(terrein door veertien fanaten werd getroffen, die aan drie den der bezetting het leven kostten. Het departement ian marine beweert, at de. basis zelf geen schade heeft opge- oapen. Bii den afweerstrüd atm het Oostfront en bij tegenaanvallen der Duitsche infan terie. baant het zgn. „Stormgescliut" den soldaten een weg. De hierbij ingezette pantserwagens zijn gecamoufleerd om event, ontdekking door den vijand te bemoeilijken. (Scherl-P.K.-Kriegsberichter Knödler) STOCKHOLM. 12 Jan. (A.N.P.) De ♦amelijk gedrukte 'stemming in het En gelsche Lagerhuis na de jongste politie ke debatten komt volgens den politie- ken correspondent van Reuter ook in politieks kringen te Londen tot. uit drukking. De redevoeringen van Attlee en Eden worden beschouwd als onbe vredigende antwoorden op de bestaan de klachten ten aanzien van de strate gie. de ravitailleering en andere kwes ties. De afgevaardigde Southby prees het leger der Sovjet Unie, doch merkte op, dat de successen der bolsjewisten niet in staat zijn om Singapore te redden. Door eventueele successen in Noord- Afrika worden de eilanden Goeam en Midway niet heroverd. Het zou beter geweest zijn, indien de Yereenigde Sta ten de verdediging van deze vitale steunpunten hadden verzekerd, in plaats van tijd en materiaal te verlie zen met het vestigen van steunpunten, die Groot Brittannië in West Indië ter beschikkine heeft gesteld. Na den dood van Lees Smith, die als belangrijk woordvoerder van de Labour partij in het Lagerhuis gold. komt de naam van David Lloyd George weer naar voren. Zijn optreden als leider van de „back-bench" leden van alle par tijen. behoort nog steeds tot de moge lijkheden. Ook in het Hoogerhuis is critiek op de regeering uitgeoefend wegens de ge brekkige voorbereidingen van den oor log in Oost Azië. Lord Addison (Labour) s'elde 'de vraag, boe liet mogelijk is ge weest. dat Brooke Popham nok kort voor het uitbreken van den oorlog ver klaringen vril van vertrouwen bad afge legd. Ofschoon de opperbevelheber in het Verre Oosten een officier van de luchtmacht was. heeft hij tevoren geen maarregelen genomen ter verdediging van de vliegvelden. Lord Strabolgi (Labour) sprak over de verdediging van Hongkong en Malakka en zeide, dat de Britsche regeering reeds veel eerder voor een samenwer king met China had .moeten zorgen, ten einde een groot aantal Chineesche di visies voor de verdediging der Britsche bezittingen in Oost Azië beschikbaar 'e hebben. Tengevolge van het ernstige en steeds nog grooter wordende gebrek aan <;chpepsruimte in Engeland vreest men. in Engeland dat de levensmiddelenre serves in dezen winter in aanzienlijke ma4e aaneesnroken zullen moeten wor den. Dit bliikt ui4 een bericht van Uni ted Press uit Londen.'waarin verklaard wordt, dat ook de handel met Zuid- Amerika in de eerstvolgende maanden aanzienlijk beperkt zal moeten worden, daar bet gebrek aan tonnage s4eeds ernstiger wordt. Troepen- en materiaal- transporten naar de verschillende oor logsfronten hebben, zoo wordt in dit be- ri.chf, uit Londen gezegd, reeds een uiterst groot gebrek aan scheepsruim- te doet ontstaan. Dientengevolge zijn ook de stapelplaatsen in de vèrtrek- havens overvol. Officieele kringen te Lónden onthou den zich van een commentaar over de vraag of ook de leveranties naar de Sovjet LTnie en China als gevolg van het gebrek aan tonnage beperkt zullen moeten worden. Ook de Yereenigde Sta ten zijn om dezelfde redenen gedwon gen koopvaardijschepen uit het verkeer met Zuid-Amerika terug te trekken. BERLIJN. 12 Januari. In een me- dedeeling van het Britsche ministerie van butenlandsche zaken wordt gezegd: „De te Washngton getroffen maatrege len en de benoeming van generaal Wa- vell tot opperbevelhebber in het Zuid westelijke deel van den Grooten Oceaan maken een einde aan de missie van Duff Cooper. Duff Cooper is door de regeering uitgenoodigd de laatste hand aan zijn werk te leggen en van Singa pore'naar het moederland terug te kee- ren." De Berlijnsche pers beschouw4 deze terugroeping als een onmiddellijk ge volg der zware slagen, die de Engel schen in het Oosten in ontvangst heb ben moeten nemen. Door de opgewon den stemming. een gevolg van de voort durende nederlagen, aldus de Mon- t a g, is Churchill gedwongen, den storm van verontwaardiging naar eenige le den van z'iin kabinet af *e leiden en een zondenbok voor Oost-Azië te zoe ken. Als eerste slachtoffer heeft hij blijkbaar Duff Cooper uitgekozen. Het Z w o e 1 f Uihi r-B 1 a 11 spreekt het vermoeden uit, dat Duff Coopers neven-regeering" te Singapore den op- pebevelhehber de geallieerde strijd krachten in het Westen der Stille Zuid zee. generaal Wavell, niet beviel. De politieke carrière van Duff %Cooper. die in de geschiedenis roemloos te boek zal staan als de domste minister ter we reld. is daarmede vóorloopig geëindigd. Maar zijn afzetting, aldus vervolgt het blad. is een illustratie lan de terneer geslagen stemming in de Britsche hoofdstad. Vandaag verduisteren om 17.49 uur 'Vandaan (Maandag) gaat de zoi op om 9-48 uuronder om 17.49 uur. De maan gaat op om 4.19 uur; on der om 14.21 uur- Dinsdag gaat de zon op om 9.47 uur; onder om 1/ 51 uur. De maan gaat óp om 5.36 uur; onder om 15.00 uur. TOKIO, 12 Jan. (D.N B De woord- voerder van het keizerlijke hoofdkwar tier, kapitein Hiraide. heeft voor de radio een overzicht gegeven van den militairen toestand. Beslissend voor het verloop der krijgs verrichtingen achtte hij het feit., dat de Ver. Staten niet op den aanval op Hawaï en niet op het verlies der vloot te Pearl Harbor gerekend hadden. De Japansche opmarsch naar het Zui den. aldus kapitein Hiraide. verliep vol gens de plannen, nadat te Saigon (Indo- China) en Bangkok (Thailand) politieke en militaire waarborgen gevestigd wa ren tegen de Engeteche bedreiging uit Birma of Malakka. De val van. Hongkong nam de laatste bedreiging in den flank weg. In korten tijd werden op verschillende kustplaat sen landingen verricht, als uitgangspunt der operaties, die in nauwelijks drie we ken tijds leidden tot omsingeling der vijandelijke strijdkrachten te land en ter zee in de Baai van Manila. Eenige schepen, die voor de omsinge ling naar Nederlandsch-Indië of Hawaï probeerden te ontkomen, vielen ten offer aan Japansche duikboöten. zooals de vliegtuigmoederschepen Herron en Langley en twee duikbooten. In verband met de gevechten bij Singapore en ,de landingen op Britsch Borneo en in verband met de voorbereide en ten deele reeds begonnen operaties in den nieuwen aanvalssector tusschen Sumatra en Nieuw-Guinea, kan Japan in vegen- 6telljng tot den vfjand op den be schermden aanvoer van onbeperkte reserves rekenen. Over de definitieve nederlaag van Enge land en zijn hulptroepen kan geen twij fel bestaan. Wanneer er over een nieuw verdedi gingsfront van Engeland en Amerika gesproken wordt, zijn daarmede de wan hopige pogingen bedoeld, om zich in Nederlandsch-Indië te nestelen en de hier de nog overgebleven resten uit Ma lakka en de Philippijnen te verzamelen. Het Japansche opperbevel heeft zich principieel ten doel gesteld, zoo vervolg de Hiraide, OosUAzië van vreemde in vloeden te zuiveren. Dit veronderstelt, dat tegen den 'IndiSchen Oceaan en te gen Britsch Indië zelf uit de richting van Birma stellingen worden opgewor pen, die een poging van den vijand, om met behulp van Tsjoengking nieuwe strijdkrachten te mobiliseeren, onmoge lijk maken. Tegenover Amerika heeft Japan reeds getoond, dat het besloten is. geen enkele inmenging van de Yer. Staten in een nieuwe ordening van Oost-Azië te dul den. Samenvattend kan gezegd worden, dat Japan na den ondergang van de anglo-Amerikaansche zeestrijdkrachten in het geweldige gebied tusschen Ame rika en den Indischen Oceaan niet alleen de absolute heerschappij ter zee verworven heeft, doch ook tevens de toegangen tot den Stillen Oóeaan via Hawaï en Singapore controleert. Dit beteekent. dat noch de Ver. Staten noch Engeland voor afzienbaren tijd in staat zijn, met nieuwe strijdkrachten in den Stillen Oceaan actief te worden, of de door Japan voorgeschreven ontwik keling, tegen te houden, welke zich he den na vier weken van oorlogvoering diudejijk afteekent. Deze ontwikkeling werd door de „wereldomvattende as-strategie" moge lijk gerrfëakt. die den vijand een groepee ring van krachten opdwong, welke es- 6entieele wijzigingen niet meer toelaat. Verdachte in het drama te Driebergen BLEISWIJK, 12 Januari. - De 21-jarige melkslijter, G. van der Neut, verdacht van den moord te Driebergen, die sedert de vorige week voortvluchtig was, is te Bleiswijk gearresteerd. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN In Spanje tusschen Soria en Torralba is een trein sedert drie dagen ingesneeuwd. Meer dan honderd man werken aan de be vrijding van. den trein. In de provincie Pa- lencia zjin vele plaatsen door sneeuwstormen geïsoleerd. Het Engelsche ministerie voor de voed selvoorziening heeft medegedeeld, dat do rantsoenen suiker, boter, vet en kaas vanaf 12 Januari verlaagd zullen worden. Het Australische oorlogskabinet heeft op 12 en 13 Januari een bijzondere vergade ring belegd ter bespreking van strategische vraagstukken van den oorlog in den Stillen Oceaan. Hieraan zal o.a. ook de Britsche hooge commissaris /deelnemen. Volgens een officieele mededceling van het Roemeenschc Agrarisch Instituut, zou Europa binnen 18 maanden geheel in z\jn be hoefte aan sigaretten en pijptabak kunnen voorzien. Het jaarlijks tabaksverbruik in Europa bedraagt circa 50 000 ton. BUENOS AIRES. 12 Jan. (D.N.B.). In Washington is de officieele agenda voor de conferentie te Rio de Janeiro be kend gemaakt. Op het program staat o a. de bespreking van maatregelen tot handhaving der territoriale onschend baarheid \an de Amerikaansche repu blieken. Vóórts zullen maatregelen be- proken worden ter versterking van de economische solidariteit tusschen de Amerikaansche republieken. Cordell Huil zeide te hopen, dat de conferentie de continentale solidariteit zal verstreken. Ten aanzien van de ver klaringen van den Argentijnschen mi nister van buitenlandsohe zaken. Gui- nazu, dat Argentinië aan geen pan-Ame rikaansche beweging zal deelnemen, die het land in den staat van oorlogvoering kan brengen, toonde Huil zich weinig bevredigd, doch -hij ontweek een defini tief standpunt. Hef Japansche standpunt De woordvoerder van de Japansche re geering, Tomokazoe Hori, heeft in een radiorede verklaard, dat de Ver. Staten in de komende conferentie van Rio on getwijfeld intrigues in het s'chikl voe ren tegen Zuid-Amerika. De z.g. pan-Amerikaansche politiek van Noord-Amerika is niets anders dan een met mooie woorden omkleede ep met gift doordrenkte dollarpolitiek, die ten doel heeft de nog neutrale staten in den oorlog te trekken. Hoewel slechts Amerika en Enge land Japans vijanden zijn, zal Japan natuurlijk maatregelen tegen de lan den moeten nemen, die gehoor geven aan de influisteringen van Engeland en de Ver. Staten. Ik behoef nauwelijks te zeggen, zoo ervolgde Hori, dat Japan geen kwade bedoelingen Jegens de Zuid-Amerikaan- 's-GRAVENHAGE. 11 Jan. Op grond van de bepalingen der veror dening nr. 137/40 heeft de Rijkscom missaris bepalingen uitgevaardigd, waardoor de rechtspositie van zeke re leerkrachten en ambtenaren van het toezicht op het onderwijs wordt geregeld in afwijking van het tot duöver geldende recht. De beschikkingen van den Rijkscom missaris zijn in deel 2 van het veror deningenblad afgekondigd en op 10 Ja nuari 1012 van kracht geworden. Beschikking nr. 3/42 bepaalt, dat hoogleeraren en privaat-docenten aan universiteiten en hoogescholen, waar de cursussen gestaakt zijn, men denke aan de Rijksuniversiteit te Leiden in dezelfde functie kunnen worden over geplaatst naar andere universiteiten en hoogescholen. Deze overplaatsing wordt voorgeschreven' door den secrelari6-ge neraal van het departement van opvoe ding, wetenschap cn cultuurbescher ming. De reis- en verhuiskosten worden den betrokkenen vergoed volgens de geldende rechtsvoorschriften; bovendien knn de secretaris-generaal speciale ver blijfkosten vergoeden. De beschikking heeft ten doel een doelmatig gebruik van de universitaire leerkrachten, dio voorhanden ziin en vooral een logische verdeeling over de<b°OKpscholen in het land. Beschikkine nr. 4/42 sluit aan bij de bepalingen van beschikking nr. 73/41 vojgens welke de benoeming van leer krachten aan gemeentelijke of particu liere onderwijsinstellingen afhankelijk is van de toestemming van den secretaris generaal van het departement van op voeding, wetenschap en cultuurbescher ming of van een door hem aangewezen instantie. Deze toestemming kan worden geweigerd; in dat geval moet een nieuw benoemingsvoorstel ter goedkeuring wordpn vonrgplegd. In aansluiting op deze bepalingpn wordt thans bepaald, dat in de gevallen, waarin ook dit twee de voorstel niet kan worden goedge keurd, het recht van benoeming over gaat op den secretaris-generaal. Hij kan dit recht aan andere instanties overdra gen, voor zoover het scholen voor lager onderwijs of voor uitgebreid lager on derwijs betreft. Dit bestuursvoorschrift heeft ten doel, de bezetting van vacatu res aan gemeentelijke en particuliere scholen te waarborgen ook dan, wanneer de 6choolinstantie. die daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komt, daar toe niet in staat is. Beschikking nr. 5/42 opent de mo. gelijkheid tot het verleenen van ont slag aan docenten, hoofden van on derwijsinstellingen, inspecteurs en hoofdinspecteurs, die hun functie uitoefenen op een wijze, welke in strijd is met een vruchtbare ontwik keling van het Nederlandsche onder wijs. Het ontslag wordt, verleend door een bijzonderen gevolmachtigde van den se cretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuur bescherming, die daarbij terzijde wordt gestaan door een adviseur, benoemd door den secretaris-generaal. Tegelijk wordt beslist, of, en zoo ia. in welke ma te de ontslagene wachtgeld ontvangt. Hierbij moeten de bepalingen van be schikking-nr. 124/41 over de verzorging van ontslagen ambtenaren worden toe gepast. De ontslagene mag zijn beroep niet uitoefenen, zoolang de secretaris-ge neraal niet vaststelt, dat de voorwaar den voor het ontslag zijn vervallen. Wie in strijd met deze bepaling het be roep van docent uitoefent, met. ontdui king van het verleende ont6lag door een ander laat uitoefenen, wie dit verboden onderwijs uitlokt, mogelijk maakt, zijn hulp toezegt of verleent of als leerling daaruit voordeel trekt, wordt krachtens artikel 3 der verordening nr. 138/41 over de bescherming van de orde gestraft met gevangenisstraf tot twee jaar of met een boete van onbeperkte hoogte of met beide straffen. sohe landen koestert, met wie het sinds decennia hoogst vriendschappelijke be trekkingen onderhoudt. Voortgaande hesprak de woordvoerder de onderlinge verhouding tusschen de geallieerden. Men zou aldus zijn woorden den indruk krijgen, dat de deelnemers aan de recente conferentie van Washington een gesloten eenheids front tegert Japan gevormd h|bhen. doch hoe kunnen landen met zoo groote gees telijke verschillen een eensgezinde poli. tiek voeren? In de conferenties van Washington en Moskou zijn tusschenEngeland en de Ver. Staten me-eningsverschillen aan den dag getreden over de vraag, of de Oost-Aziatische of de Europeesche oor log de eerste aandacht verdient. Engeland zou er te Washington op ge staan hebben, dat de Europeesche oorlog den voorrang verkrijgt. Deze opvatting wordt echter noch dooi* de Ver."Staten noch door Australië gedeeld. De Ver. Staten doen voorts pogingen, om de Sovjet-Unie tot een optreden tegen Japan te bewegen, terwijl Enge land de Sovjet-Unie tot den scherpsteri strijd tegen Duitschland aanzet Hieruit blijkt reeds, dat de versterking der Britsch-AmerikaanscTie samenwerking op zwakke voeten'staat. Die tegenstel lingen zullen aai den loop van den oor log" nog wel grooter worden* ROME, 11 Januari (Stefani) Het 587ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „Aan het front Solloeni Halfaja heb ben de vijandelijke strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht het bombar dement van onze stellingen versterkt. Bedrijvigheid van patrouilles in het gebied ten Zuidwesten van Agedabia. Formaties der Italiaansche lucht macht hebben Mijke vliegvelden aangevallen en j'e toestellen op den grond verni» n beschadigd. Bege leidende jagers slaagden er in vier Cur- liss toestellen neer te schieten en ver scheidene andere zware schade toe te brengen in hevige gevechten met een numeriek sterkeren vijand. Een Italiaansch toestel is niet terug gekeerd. Gisteren zijn alle vloot- en luchtbases op Malta voortdurend ge bombardeerd, waarvan het vernielende effect kon worden waargenomen." Het weermacht bericht van Zondag luidt De vijandelijke actie op onze stel lingen \an Solloem en Halfaja duurt met onverminderde hevigheid voort. In Westelijk Cyrenaica zijn vijan delijke gepantserde afdeelingen. die een verkenning ondernamen, ver dreven. Onze vliegtuigen hebben autocolonnes en kampen van den vijand met machinegeweren bescho ten. Tijdens luchtgevechten, die zich op 8 Jan. boven Agedabia hebben afge speeld, werd nog een vijfde Curtiss toe stel neergehaald. Een vijandelijke lucht aanval op Syrte veroorzaakte vier doo- den, vijf gewonden en schade aan de gebouwen. Ook Zaterdag zijn bommen van elk kaliber geworpen op vliegvelden van het eiland Malta. STOCKHOLM, ll Jan. (A.X.P.). Volgens een Reuterbericht achy men met het oog op de ontevredenheid in het parlement over.de militaire fias co's in de Stille Zuidzee een aftre den en bloc van het kahinet-Chur- chill na terugkeer van Duff Cooper en Churchill te Londen zeer waar- schijnlij'k. Tarakan gebombardeerd SJANGHAI, 11 Jan. (D.NJg.). Ja- pansche vliegtuigen hebben, naar of- ficieel uit Batavia wordt gemeld, het eiland Tarakan gebombardeerd. Tarakan, dat voor de Oostkust van Borneo ligt, i6 een der rijkste petro- leumgebieden van Oost-Azië. Naar uit Batavia wordt gemeld, is „eeni ge schade" aangericht. DE BONT- EN WOLINZAMELING IN DUITSCHLAND GESLOTEN BERLIJN. 11-Jan. (D.N.B.). De door 1en Fuehrer bevolen inzameling van )orU-, wol- en winterartikelen voor het front is vanavond gesloten. In 16 dageit- heeft het Duitsche volk voor de soldaten eerj prestatie volbracht die in de gehee- e wereld haar weerga zoekt. Het voor- loopige resultaat tot gistermiddag om vat reeds 56.325.930 stuks in totaal, waaronder 2.958.155 stuks bontartikelen en 1.174.748 paar,ski's. Reeds 3056 wa gons met de ingezamelde goederen zijn vertrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1