mWs AMERSFOORTSCH DAGBLAD ISI Britten trekken terug op Singapore Toch Nederlandsch-Indische officieren in Wavells staf DE STRIJD IN OOST-INDIE De landarbeider als bloedbron van de natie iVeinig tegenstand bij de stad Malakka Iet warmte-offensief een groot succes Philippijnschehoop op onafhankelijkheid Batavia heeft een millioen man onder de wapenen Gevechten in de centrale zóne Hevige gevechten bü Solloenr Kerels gevraagd maanden ƒ2.50. Afzon- TAr rrj/Il A "NTT*TIT) i bij vooruitbct. v. 1—5 regels derl.jke mimrntn ƒ0.05. LJlL JllliVLLALNlJJijR. 60 ct., tike rtgel mctr 12 Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ct.. 3 mall piaauen 1.20. DINSDAG 13 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 165 BERLIJN, 13 .Tan. (VPB) Vol gens berichten uit Tokio beweegt de Britsche terugtocht op Malakka zich in versneld tempo naar het Zuiden. Waarnemingen van Japansche vliegers wijzen er op, dat de Engel- schen in de omgeving van de stad Malakka nog een soort tegenstand willen forceeren. Er zou hier echter slechts sprake zijn van een achter hoede, die den Japanschen op- ma rsch tijdelijk zal trachten op te houden, daar de hoofdmacht der Britsche Strijdkrachten zich op Sin gapore terugtrekt. De stad Singapore wordt in koorts- ichtige haast voorbereid op straatge- echten. Overal worden barricaden op- :ericht terwijl op alle hooger gelegen uinten der stad machinegeweren zijn ipgesteld. In talrijke groote gebouwen worden net behulp van zandzakken in de ven ters machinegeweernesten gebouwd. )e stemming onder de bevolking wordt ils zeer pessimistisch geschilderd. De evensmiddelen zijn nu reeds schaarsch n zeker ontoereikend voor een beleg an langeren duur. Ook het drinkwater :ou binnen korten tijd zeer schaarsch •orden. De val van Kwala Loempoer Eerst in den afgeloopen nacht heeft laar het ANP meldt de Britsche lieuwsdienst den val van Kwala Loem- loer erkend. Hij beriep zich daarbij op en bericht uit Singapore, dat „een half lur geleden", te Londen was ontvangen. De „prachtigste transportprestatie in geschiedenis van dezen veldtocht" loemde de Britsche berichtendienst in en latere uitzending de vlucht der En- ;elsche troepen uit Kwala-Loempoer. Tachtig kilometer hadden de troepen •ingend" en zonder eenig ongeval af- elpgd. Bij twee luchtaanvallen, die de Ja- ianners gistermiddag op Singapore on- ërnamen, hebben zij 15 Britsche vlieg- uigen, voor het grootste 'deel Buffaló- oestellen, neergeschoten, zonder zelf erliezen te lijden. BERLIJN. 13 Jan. De AN.P.-corres- ondent meldt Zondag was het de laatste dag der in- ameling van bont, wol en winteruit- ustingen voor het Oostelijk front. Stad n land hadden zich opgemaakt voor een imax in bereidwilligheid om te geven ilfs wat men zelf gaarne tegen de kou- in gebruik had willen nemen, om te feren wat men in deze tijden van oor- igsinspanning aan weinigen vrijen tijd t beschikking heeft. Verschillende bijzonderheden illustree reeren dit: ift Berlijn waren 334 wijk- ipots ingericht en 35 hoofddepots, waar verzamelde goederen werden ingele gd. Meer dan honderdduizend përso- :n hadden de taak van het ophalen der oederen alleen al in Berlijn op zich ge- omen. Aan de stations was heel de militaire itendance aanwezig, om de voor direct februik geschikte goederen verder te ansporteeren. De 100.000 hulpkrachten es tonden uitslüitend uit SA-mannen, itlerjongens en andere vrijwillige bur- ers. Hoe snel de hulp'aan het front kwam, oonde b.v. een brief van een soldaat an het front in het hooge Noorden, elke brief reeds Zaterdag j.l. den ge- pr van een paar ski's met een hartelijk edankje voor zijn gave verblijdde. Een speciaal voor het warmte-offen- ief opgericht naai kransje men kon eter van een atelier spreken omvatte uim 60 dames en meisjes, die van i morgens 9 tot 's avonds 7 uur in de eer waren om de geschonken goederen laar voor het gebruik te maken. Wat daar al niet versteld, vermaakt f geheel nieuw vervaardigd werd, i6 una niet te tellen. Zooals het in Berlijn ?organiseerd was. zoo ging het in alle ouwen van Groot-Duitschland. Elke ouw gaf 's morgens 11 uur een dagbe- icht uit, waardoor het mogelijk was, agelijks om 2 uur den stand der in- ameling in het heele rijk hekend tg laken. Ook de Duitschers in het buitenland eden aan de actie mee, en al spoedig uamen de giften ook van daar in de Tots aan. Het geheel was een toon geld van perfecte organisatie. In de aaikransjes zal nog wel eenigen tijd l*erk in overvloed zijn. ROCHAT SECR-GEN. VAN BUITEN- LANDSCHE ZAKEN PARIJS, 13 Jan. (A.N.F.) De hear lochat is benoemd tot secretaris-gene- aal van het ministerie van buitenland se zaken. lp 1926 was hij secretaris an het gezantschap te Den Haag en in 936 werd hij benoemd tot „ministre 'lenipotentiaire" en nam hij te Parijs 'o leiding waar van de af deeling Ame- ika. In Juli 1940 werd hij benoemd tot. di- "ecteur van politieke- en handelszaken. Landverhuizing naar de Warthegouw BERLIJN, 13 Jan. De A.N.P.-cor- respondent meldt: De overplanting naar het vaderland van de Rijksduitschers uit Estland, Letland, Litauen, het gouvernement- generaal. Galicië en Wolhynië is. voor wat de boerenbevolking betreft, hoofd zakelijk naar de huidige Warthegouw geschied. Daar hebben zich tot nu toe ongeveer 50-000 boerengezinnen met een. totaal zielental van ruim 200.000 gevestigd. Uit Bessarabië en andere gebieden, waarop de „volksruil" van toepassing was, kunnen in de naaste toekomst ze ker nog een 15.000 gezinnen ter verster king van de Duitsche landbouwende be volking in de Warthegouw venvacht worden. BERLIJN. 13 Jan. De correspondent van de Deutsche Allgemeine Z e i t u n g te Tokio, Wilhelm SChulze, meldt aan zfjn blad de volgende bijzonder, heden over den Philippijnschen vrijheids held Ricarte, die thans naar zijn geboorte land is teruggekeerd: Ruim veertig jaar geleden vochten de bewoners dea* Philippünen, het lijk der 7000 eilanden, tegen de Spaansche over- heersching ?n tot hun aanvoerders in de zen strijd om de onafhankelijkheid behoor den generaal Artemio Ricarte en generaal Aguinaldo. Toen in 1899 de Amerikanen de Span jaarden van de eilanden verjoegen, geloof den de Philippiinsche vrijheidshelden aan vankelijk. dat het uur der verlossing was aangebroken, maar zij hadden zich deer lijk vergist. De bevrijders hadden hun eigen plannen en bedoelingen zij kwamen en bleven, en van een Spaansche kolonie werden de Phi lippünen een Amerikaansch mandaat. De beide generaals Ricarte en Aguinaldo. in him verwachtingen wreed bedrogen, bon den den strijd opnieuw aan. thans tegen de Amerikaansche overheerschers. Drie Jaar lang duurden de schermutse lingen. Toen werden de Philippijnsche ge neraals met hun geringe strijdkrachten definitief verslagen. Ricarte. als de voor naamste aanvoerder, werd als oproerling tot een gevangenisstraf van zes jaar ver oordeeld. J Terwijl hij in den kerker zuchtte, deden de Amerikanen, die hem gaarne op hun hand hadden gehad, menig aanlokkelijk voorstel. Men bood hem geld en schitte rende posities aan, maar de voorvechter der onafhankelykheid liet zich niet paaien en bezat zelfs zooveel karakter, dat hij. onmiddellijk nadat hij uit de gevangenis was ontslagen, zijn vaderland verliet en den duren eed zwoer, de Philippijnen niet te betreden alvorens de Amerikaansche vlag zou zijn neergehaald. Dat was dertig jaar geleden en al dien tijd heeft de generaal zün woord gehouden. AJs banneling heeft hij een half menschen- leven gewacht op de vervulling van zijn vurigstifn wensch: de verdrijving der Ame rikanen uit zijn vaderland. Als leeraar op een handelsschool te Yokohama verdiende hij een karig stukje brood en bijna in ver getelheid sloeg hü zich door het harde leven heen. Thans is de 76-jarige grijsaard naar Manila teruggekeerd, want opnieuw Is in zijn geduldig hart de hoop herleefd, dat de droom zijner vroegere dagen in vervul ling zal gaan en dat de Philippijnen weer vrij en onafhankelijk zullen worden. Bij zijn aankomst in de hoofdstad der Philippijnen smaakte hij de voldoening daar zün vroegeren wapenbroeder gene raal Aguinaldo te ontmoeten en beiden zullen nu opnieuw al hun krachten inspan nen om de vrijheid voor hun land te ver werven. Als derde in dezen vrijheidsbond is de veertigjarigen zoon van den Philippijn schen "vice-president Osmenia opgenomen. Het driemanschap heeft goede relaties met toonaangevende persoonlijkheden in de Japansche regeering en hoopt, dat men te Tokio aan de nationale wenschen der Phi lippijnsche bevolking te gemoet zal komen. Britsche moeilijkheden in Noord Afrika GENEVE, 13 Jan. (D.N.B.). Een bij zondere correspondent van de Times meldt uit Cairo, dat het Engelsche offen sief in Noord-Afrika „langzamerhand aan élan inboet. De troepen van Rommel strijden „volkomen wanhopig" en de Ep- gelschen worden niet slechts door deze hardnekkige gevechten, maar ook door groote koude, regen en zandstormen op gehouden. De Britsche troepen in de voorste linies hebben het dientengevolge ook zwaar te verantwoorden. Langzamerhand blijkt het voor de En- gelschen ook moeilijk regelmatig verbin ding met de voorste linies te onderhou- den. De militaire correspondent van de Times van zijn kant meent de belemme ring van den Engelschen opmarsch te moeten toeschrijven aan de mijnenvel den. die door Rommels troepen zijn ge legd. Bovendien maakt, de zachte zand bodem het moeilijk vooruit te komen. Het valt nauwelijks aan te nemen, dat er binnen afzienbaren tijd verbetering .komt in de2e „ellendige omstandighe den". want de -woestijn, die zich in het westen voor de Engelschen uitstrekt, is nog veel zanderiger en onbegaanbaar der. DE VERLIEZEN VAN TSJOENGKING NANKING 13 Jan. (D.NB.) Vol gens' berichten van het persbureau van het Japansche leger hebben de legers van Tsjoengking in den tijd van 8 Dec. tot 8 Jan. 37.000 manschappen aan doo- den en 9(100 aan gevangenen verloren, voorts 24 stukken geschut. 459 machine geweren en" vijf vliegtuigen. Ook in Italië is men bezig wol in te zamelen Oostfront. de soldaten aan het (Scherl - m.) BERLIJN, 13 Jan. (V.P.B.) En geland en de Ver. Staten zijn tege moet gekomen aan den eisch van Ned. Indië, dat ook Ned. Indische of ficieren zeggingschap krijgen in de oorlogsvoering van het A-B-CU-blok. In den staf van generaal Wavell zijn behalve Engelsche en Amerikaan sche ook Ned. Indische. Chineesche en Australische officieren opgeno men. Het plan om onder leiding van Duff Cooper een geallieerden krijgs raad voor den Stillen Oceaan op te richten heeft !men laten varen. Het Australische leger zal niet onder generaal Wavell ressorteeren, daar het zelfstandig blijft en zijn eigen opperbevel houdt. De bescherming der Australische kust. is eveneens de taak der Australische strijdkrachten. Met het voorbèeld van Maiakka voor oogen heeft Australië spe ciale troepen geformeerd voor de verde diging der vliegvelden en den strijd te gen parachutisten. Volgens berichten uit Batavia omvat het Ned. Indische leger momenteel circa een millioen man. Het vormt de kern der strijdkrachten, die generaal Wavell ter beschikking staan. Dit leger bestaat grootendeels uit inlanders, die sedert het vorige jaar onder den algemeenen dienst plicht vallen. Volgends sommige oncontroleerbare ge ruchten is generaal Wavell të Soerabaia aangekomen. Volgens den correspondent van de Times te Camberra heeft de verte genwoordiger van den gouverneur- generaal van Ned. Oost-Indië, dr. van Mook, de Australische regeering voorgesteld een tegenoffensief «tegen Japan te beginnen. Bovendien besprak ihij 'met den Aus- tralischen minister-president Gurtin de noodzakelijkheid om de productie der Australische bewapeningsindustri$ zoo veel mogelijk op të voeren. Het is 'te'llaat om in IN. O.-I. alsnog een bewapeningsindustrie in het leven të roe pen, maar N. O -I. kan wel arbeidskrach ten naar Australië zenden. Hieruit, blijkt nogmaals hoe dringend N. O.-I. verlegen is om wapenen, die Amerika weliswaar beloofd, maar nog steeds niet gegeven heeft, DUITSCH OORDEEL OVER: BERLIJN, 13 Jan. (V.P.B.) De lan ding van Japansche troepen op het eiland Tarakan en van Jhpansche pa rachutisten op Celebes staat te Berlijn in het. middelpunt, der belangstelling. Sedert het begin der vijandelijkheden heeft men hier in de strategische po sitie van het A-B-C-D-blok drie linie6 onderscheiden, waarvan de Philippij nen, Goeam en Wake de eerste vorm den, Ned. Oost-In dië de tweede en iNieuw-Guinea en Australië de derde. Door den aanval op Celebes zijn vol gens deze zienswijze de Japanners niet alleen in de tweede geallieerde verde digingslinie binnengedrongen, doch en dit achten Berlijnsche politieke krin gen voorloopig nog liet belangrijkste Tokio heeft door zijn onderneming te gen Celebes te kennen gegeven, dat het den stiiid op Malakka practisch reeds als in zijn voordeel beslist, beschouwd. Naar verluidt. zijn de Japansche strijdkrachten in het gebied van Mina- hassa zoo talrijk, dat. de plaatselijke militaire macht practisch op een verlo ren post vecht. De Ned. Indische troepen bieden krachtigen tegenstand, maar aangezien tegelijkertijd bekend wordt gemaakt, dat systematisch alle inrichtingen, wel ke den Japanners tot voordeel zouden kunnen strekken, worden vernield, is deze tegenstand klaarblijkelijk ontoerei kend. htaf- W in ae Britsche vliegtuigen hebben te kampen met ijs- vorming BERLIJN. 13 Jan. 'V.PB.). De Engel sche minister van luchtvaart. Sinclair, heeft In een radiorede het feit trachten te ver klaren. dat de Engelsche luchtaanvallen op Duitschland den laatsten tüd weinig betee- kenen en Berlijn in het geheel niet wordt aangevallen. Hü wees er" op. dat de R A F. haar krach ten niet meer op Duitschland kan concen- treeren, daar zij in drie werelddeelen mili taire doelen moet bombardeeren. Voorts merkte hij op, dat het Duitsche Juch weergeschut zeer nauwkeurig schiet en Duitsche zoeklichten veel beter zijn dan Engelsche. De voornaamste oorzaak der verminder de activiteit van het Engelsche luchtwapen is volgens Sinclair het zeer ongunstige weer, dat behalve in 1938 in de laatste vijftien jaar niet zoo slecht geweest ls als op het oogenblik. Van bevoegde Duitsche militaire zijde merkt men naar aanleiding hiervan op. dat Sinclair zijn toehoorders uitvluchten op de mouw tracht te spelden. Het weer; dat de voornaamste spelbreker zou zün, is geens zins ongunstig en in «te laatste maanden was het geen enkele maal zoo slecht, dat geen luchtaanvallen konden ondernomen worden. Het valt niet te ontkennen, dat Engeland thans gedwongen is op verschillende fron ten te strijden. Dit kan echter niet als een afdoende verklaring van het uitblijven van luchtaanvallen op Duitschland beschouwd worden. Ook Sinclairs bewering over de kwaliteit der Duitsche zoeklichten is niet steekhoudend. Dutsche militaire kringen weigeren dit compliment te aanvaarden en wijzen er op. dat de Engelsche zoeklichten minstens evengoed zün. 4. De grootste belemmering voor de activi teit dei- R.A.F. ziet men te Berlijn in het feit. oSt de toestellen der Engelsche lucht macht in veel hoogere mate aan het gevaar van üsvorming zün blootgesteld dan de Duitsche. Zoolang men in Engeland en de Ver. Staten er niet in slaagt ln dit opzicht belangrijke verbeteringen aan te brengen, zal de vyandelijke luchtmacht in het koude jaargetijde sterk gehandicapt blüven. Wat de Duitsche luchtafweer betreft, wordt opgemerkt, dat deze in 1941 twee maal zooveel vliegtuigen heeft neergehaald als in 1940. Dit feit is des te opmerkelüker, daar de Duitsche luchtafweer een gebied heeft te beschermen, dat vele malen zoo groot is als Engeland, terwijl er bovendien nog veel luchtdoelgeschut naar de Sovjet- Unie is gezonden. Inzake de stratosféervliegtuigen, waarvan de geallieerde propaganda zop hoog opgeeft, hoort men te Berlijn het vermoeden uitspre ken. dat het vliegen in de stratosfeer zich in Engeland en de Ver. Staten evenals in anders -landen nog in een experimenteel stadium bevindt. Een der grootste moeilijk heden is, dat men wèl de bemanning, maar niet de "motoren lucht kan toevoeren en zonder lucht kan een motor evenmin func- tioneeren als een mensch ademen. Met den grootsten nadruk wordt ver klaard. dat nog nooit een Engelseh of Sov jet-Russisch stratosfeervliegtuig bommen op Duitsch grondgebied heeft geworpen. Het secretariaat-generaal voor het pers wezen der regeering te Vichy heeft het be kende Fransche dagblad Figaro een ver schijningsverbod opgelegd van 24 uur. De Figaro had een artikel gepubliceerd, waarin een loflied werd gezongen op de militaire macht der Sovjet-Unie. 's-GRAVENHAGE. 13 Januari. Het groeiproces van de nieuwe orde voltrekt zich ook in ons boerenbedrijf. De politieke splijtzwam heeft in dat bedrijf wellicht niet zoo welig kunnen tieren als in de groote stad, toch was de verdeeldheid, ook ten plat- telande, al bedenkelijk ver doorgedrongen, waarvan de verschünselen zichtbaar waren geworden in een ontwrichting onzer volks belangen. De stichting van den Nederlandschen Landstand, die het geheele agrarische le. ven, met inbegrip van de vlsscherij. over. koepelt, heeft weder bü elkander gebracht wat tezamen behoort en dat zijn allen, die zooals de verordening betreffende den Landstand het uitdrukt door hun werk. zaamheld deelnemen aan het productief maken van den Nederlandschen Bodem met inbegrip van de binnen- en kustvis- scherü- Daarin zijn dus behalve de eigen boeren, alle land- en tuinbouwarbeiders on dergebracht. Over deze het gansche platteland omvat tende instelling bestaat nog veel misver stand en weinig goed begrip, vooral wat de landarbeiders betreft. Het is daarom, dat twee vertegen woordigers van den Nederlandschen Landstand, namelijk de heeren J. de Lange, landarbeidersleider en F Tul- ninga, hoofd van de afd arbeidsbe scherming. in de dagelijksche perscon ferentie in Den Haag de gelegenheid hebben gehad om hun licht over dit fundamenteele deel onzer samenleving te laten schünen. De heer De Lange betoogde o.a. dat. zoo. als verschillende dieren en planten gebon den zijn aan klimaat en bodem, wü den mensch precies zoo daaraan verbonden zien. zelfs in socialen zin. Hij schetste de patriarchale verhoudingen tusschen een boer en diens arbeiders in het verleden en herinnerde aan de invloeden van liberalis me en marxisme, waardoor de klassenstrijd werd aangewakkerd^n waarachter steeds de politieke drijver, de makelaar ln stem men. verscholen zat Natuurlijk moest dit., bedrog gepaard gaan met merkbare verbeteringen in het leven van den arbeider. In het eerit van den strijd is dit ook gebeurd en later werkte men er aan mede. dat de steuntrekker zoo veel mogelijk steun kon krijgen. Pi E landarbeider werd opgeofferd aan U de nart li-politiek. Men zag hem niet als mensch. laat staan als grootsten bloedverzorger van de natie. Wij moeten ter wille .van ons volk den landarbeider brengen tot een veel hoogere ordeDat zal kunnen als wij hem zien als mensch. als werker, als boer. maar bo venal als bloedbron. Zien wij hem als m e n s c h. dan ko men hem een loon en een behandeling toe in overeenstemming met andere menschen. Uit naastenliefde zullen wü dus voor hem ln de bres kunnen en moeten springen. Zien w(i hem als werker, mede verzor gende dus de eerste levensbehoeften, dan zullen vooral in dezen tijd de meesten ge neigd zün hem goed te betalen en te zien als een heel nuttig wezen. Zien wü hem als boer, dan treedt hij ook in de rechten van den boer. dus ook in de plichten. Wij zien hem dan als een mensch. levende in de natuur en die aan vaardende als zijn meesteres, levende dus daar, waar 's menschen bestemming is. Ieder onbevooroordeelde zal moeten toege ven. dat het anker van een volk ln de na tuur ligt en dat een boer dus van funda menteel belang is. De landarbeider leeft onder dezelfde natuuromstandigheden. doet hetzelfde werk. bebouwt denzelfden grond. Het verschil is alleen dus dit, dat de een boer is mét, de ander zónder grond Dit alles ls van zeer groot belang, doch het voornaamste hebben wij nog niet ge noemd. Pas dan zien wij den landarbeider juist, als wij hem zien als de grootste bloed, bron van ons 'volk. Het ziin vooral de groote gezinnen der landarbeiders, die den steden de bloedverversching brengen. De landar. beider, zoo ging spreker verder, kan zich alleen uitleven op zijn eigen terrein. Het belang van den landarbeider valt nooit te behartigen alleen als arbeidersgroep, maar wel als een volksonderdeel in het belang van het volk. De gemeenschap en de over heid hebben groote verplichtingen aan den landarbeider Sinds de Landstand is uitgeroepen, zijn boeren en landarbeiders principieel ver- eenigd en zün beiden daarvan lid. Dit ls de eenige mogelijkheid om den landarbeider op te voeren tot zün grootste waarde en hem te bekwamen voor de volksgemeen schap. Tot zoover de beschouwingen van den landarbeidersleider In een volgpnd artikel zal het. referaat van den heer Tuininga worden weergege ven. BUITENGEWONE MINISTERRAAD TE LISSABON LISSABON, 13 Jan (B N.BGis teravond is onder voorzitterschap van minister-president Salazar een buiten gewone ministerraad gehouden. Voor dat. de ministerraad begon, heeft de minister van koloniën met Salazar ge confereerd In politieke kringen Ie Lis sabon gelooft men, dat deze minister raad gehouden is in verband met de kwestie Timor. Om zwaargewonde Duitsche soldaten uit het verafgelegen front in kunnen transporteeren, heeft het Duitsche Roodë~ Kruis vliegtuigen gebruik genomen. Duitsch legerbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 13 Jarr. (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt me de: „Op de Krim en i:i de bocht, van den Donetz slechts geringe gevcchts- actie. In hei gebied ten oosten van Charkof hebben onze troelen ge slaagde verkenningsaanvallen op vij andelijke steunpunten ondernomer* De vijand verloor 219 dooden en 93 gevangenen. In de centrale zone en in het gebied van Waldai duren de gevechten voort. Rij een operatie van een stootfroep aan het omsingelings- front van Leningrad werden 22 vijan delijke kazematten met de bezetting vernietigd. Sterke afdeelingen gevechtsvlieg tuigen, stuka's en jagers'grepen in de gevechten te land in. De Bolsje wisten leden bizonder bloedige ver liezen en verloren veel krijgsmate- riaal In talrijke garnizoensplaatsen en treinen werd brand \eroorzaakt. In Noord-Afrika werden heftige Britsche aanvallen in het gebied van Solloem afgeslagen. De zware ge vechten duren voort. Ten zuidwesten van Agcdabia mislukte een vijande lijke pantseraanval. Duitsche ge vechtsvliegtuigen en stuka's bombar deerden concentraties van Britsche auto's en pantserwagens in het ge bied van Agedabia, alsmede haven werken en vliegvelden in Cvrenaica. Bij luchtgevechten werden drie vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. Overdag en des nachts zij:i de luchtaanvallen op vliegvelden op Malta met succes voortgezet." ROME, 13 Jan. OStefani). In zijn weermachtbericht no. 590 maa;kt. h'èt Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Hevige aanvallen op onze stellingen in de zóne van Solloem zijn afgestuit op het heldhaftige verzet van onze detache menten. Er worden verwoede gevechten geleverd. Ten Zuidwesten van Agedabia is een aanval van vijandelijke pantser wagens snel afgeslagen. Eenige vijan delijke strijdmiddelen, werden vernie tigd. Formaties vliegtuigen vielen her haalde malen den vijand met zichtbaar resultaat in den rug aan. De vijand ver loor drie Curtiss machines tijdene luchtgevechten mët. .Duitsche jagers. En gelsche vliegtuigen deden aanvallen op Homes en Tripolis zonder ernstige scha de aan te richten. De actie in de lucht op de doelwitten van Malta wordt voort gezet. In de geschiedenis van ieder land ko men perioden voor, waarin een beroëp gedaan moet worden op de besten. Wan neer op dit beroep geen afdoend ant woord komt, dan gaat het. land ten on der. De geschiedenis is vol van voorbeel den, waarin wereldlijken van de land kaart verdwijnen, omdat er geen onver saagde strijders waren die hun bloed veil hadden voor hun vaderland. Ook de geschiedenis van ons land be wijst ons de waarheid van het boveiy» staande. In deze dagen wordt weer een beroep gedaan op de besten onder ops. Weer worden er kerels gevraagd, vurige pa triotten. die bereid zijn zware lasten en geweldige verantwoording op de schou ders te nemen, die ontberingen en ge varen durven trotseeren. die met volle dige» inzet van goed en bloed ons vader land w illen verdedigen en onze tóekomst zeker stellen. Zulke kerels zijn er in ons land Duizenden zijn er reeds ge komen en evenveel zullen zich nog mél den want er word» een beroep ge daan op de besten onder ons, omdat letterlijk alles op het spel staat. Neen landgenoot, het is nu geen tijd voor poli tieke bezwaren, listige betoogen of zwaarmoedige argumenten. Daarmede zijn in de laatste jaren te veel kansen verloren gegaan. Het vaderland vraagt nu alleen nog maar naar daden Daar om worden er nu kerels gevraagd, Ne- derlandsche mannen, die niet vragen, niet praten, niet aarzelen, maar doep. Landgenoot, het vaderland doet een beroep op u. Het vraagt u een daad te stellen, u een kerel te toonen. Bewijst, dat gij een Nederlander zi|t in hart.-en nieren. Meldt u aan bij het VnjwiHigere- legióèn „Nederland". Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. ZWEDEN NAAR DUITSCHLAND BERLIJN, 13 Jan. Een Zweedsche hoksploeg zal einde Februari gevolg ge- ven aan de van Duitsche zijde ontvan gen uitnoodiging om in een drietal vriendschappelijke ontmoetingen, res pectievelijk te Berlijn, Leipzig en Han nover uit te komen. j Vandaag verduisteren om 17.51 uur v Vandaag Dinsdaggaat de zon j op om 9 47 uur; onder om 17-51 uur. De maan gaat op om 5.36 uur; onder om 15.00 uur. Woensdag gaat de zon op om 9.46 j uur; onder om 17 52 uur. De maan gaat op om 6-50 uur. onder om 15.50 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1