DAGBLAD Nog grootere aanvallen op komst? De remmen van de Britsche bewapeningsprodu ctie Singapore van landzijde moeilijk te verdedigen Boter of vet op bon „03" DE EEMLANDER Oorlogsbodems der V.S. in Indisclie wateren Dr. van Mook naar Washington Een beschouwing van de „Times" Amerikanen ingesloten op Bataan VLIEGKAMPSCHIP DER V.S. GETORPEDEERD Verdedigers vragen om versterking ALLE LANDARBEIDERS IN HET N.V.V. ZWARE GEVECHTEN DUREN VOORT Goedkeuring noodig voor drukwerkorders ABONNEMENTEN: per 3 raaanden voor Amersfoort 2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers ƒ0.05. postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTEKTIEN1—I regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct„ 3 maal plaatsen 1.20. WOENSDAG 14 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 166 De strijd in Nederlandsch Indië BERLIJN, 14 Jan. (V.P.B.) In politieke kringen van de Rijks hoofdstad helt men over tot de opvatting, dat de bezetting van Tarakan en de landing op Celebes slechts een inleiding vormen van operaties op grooten schaal. Duit- sche bladen ontvangen van hun correspondenten te Tokio tele grammen waarin dezelfde ver wachting wordt uitgesproken. Men had er te Berlijn reeds eerder op gewezen, dat Japan, hoewel Nederland na het uitbreken van den oorlog in Oost-Azië de eerste was geweest, die dit land den oorlog verklaarde, zich nog steeds van aanvallen op Ned. Oost- Indië onthield. De Japanners moesten zich hij het feit der oorlogsverklaring uiteraard neerleggen en zij gingen dan ook over tot sluiting van het Ned. gezantschap te Tokio, maar daar bleef het dan ook 'ij. Bij hun verschillende landingen »p Borneo hebben zij uitsluitend Britscti in geen Nederlandsch-Indisch gebied (ezet. Zij -hebben op Malakka de Engelsche liegvelden gebombardeerd, rnaar toen Engelsche vliegers 'de wijk naar de stkust van Sumatra namen zijn de 'spanners hen niet gevolgd. Japan leeft gedaan wat het kon om de bevol ing van Ned. Oost-Indië van hun vre- Jelievende bedoelingen te overtuigen. Wie zich echter niet wilde laten over- nigen, was de regeering te Batavia, "eze stelde de Ned. Indische vloot ter (■schikking van haar partners in het .B.CD.-blok. Zij zond een deel van aai' luchtmacht naar Maiakka en stel le alle eilanden van het Ned. koloniale jk ter beschikking van Engeland en mc-rika. [Wat te Tokio vooral een pijnlijke in ■ruk heeft gemaakt., is het feit, dat de Iraniër. waarop Japan tot nu toe Ned. J)ost-Indië heeft ontzien, in Ned/'Oost- Bndische kringen tot de felste spot en Joon heeft geleid. I Inmiddels neemt men in Tokio met ge- mannen belangstelling kennis van de uit fatavia binnenzekomen berichten, vol- le/rs welke zich Amerikaansche strijd machten in de wateren van Nederlandsch jdië bevinden. In gewoonlijk goed inge Échte kringen legt men er den nadruk op. mat zich enkele Amerikaansche oorlogsbo dems blijkbaar tot een eskader hebben ver Jenigd, voorzoover zij niet in de bocht van Éhiïla ingesloten iof gezonken zijn. On lor deze sfltepen moet zich ook het slag- whip ..Houston" bevinden, met Admiraal mart aan boord, alsmede het vliegkamp- hip Heron". Tegelijkertijd wordt echter gewe zen op de opzienbarende verklaring van dert Amerikaanschen minister van marine, Knox, die zeide, dat de .Amerikaansche vloot niet in staat is om in te grijpen in den Stillen Oceaan. De Engelschen die steeds den nadruk ebben gelegd, bp clen slag in den At ntischen Oceaan, trachten onder den druk der 'gebeurtenissèn in het Verre osten van de Amerikanen gedaan te ïigen, dat deze met hun vlootstrijd- achten Singapore te hulp zullen ellen. De Amerikanen daarentegen in a artikel in de Daily Mail heeft de merikaans<jhe admiraal Stirling dit andpunt onlangs nadrukkelijk verde- gd toonen zich thans verwoede nhèngèrs der vroegere Britsche these, t de huidige oorlog in den Atlanti hen Oceaan wordt, beslist. Knox kon natuurlijk moeilijk toege" n dat de Japansche aanval op Pearl arbour de Amerikaanscbe admirali it heeft gedwongen haar strategie ondig te herzien. Hij zeide dat men te ashington steeds het zwaartepunt der rlogvoerjng ter zee in den Atlanti* hen Oceaan heeft willen leggen en achtte er zijn auditorium van te over igen dat Japan niet zoo'n gevaarlijke and is. en dat de strijd in de eerste aats tegen Duitscliland gaat Tarakan Naar Domei uit Tokio meldt, merkt, en daar in hooge militaire kringen ar aanleiding van een radiobericht Singapore, volgens hetwelk alle icvoorraden en -bronnen op Tarakan aren verwoest, alvorens de Japanners t eiland veroverden, op. dat deze nvoestingstaetiek in het geheel geen ilitaire voordeelen oplevert, maar uit litend inheemsche bewoners doet den. Hoe grondig deze tactiek ook* wordt egepast, ze zal de verdediging van derlandsch-Indië tegen de Japansche nvallen niet mogelijk maken. Onder vérwijzing naar het feit., dat de lebronnen uit Britsch-Borneo, dat vo se maand is veroverd, al bijna de nor ale productie verloonen, verklaarden aarnemers, dat de zinnelooze vcrwoes- g nutteloos is. (Het eiland Tarakan ligt op enkele K.M. stand voor de kust van N.O. Borneo. Door aardoliewinning heeft Tarakan groote be ekenis gekregen. Van de totale productie n Ned.-Indië, die in 1939.pruim 8 millióen a bedroeg, bracht Ned. Borneo ruim 1,7 millioen ton voort, terwijl het aandeel van Tarakan iets minder dan de helft van deze hoeveelheid bedroeg. De ruwe olie kan groo- tendeels onmiddellijk als stookolie worden afgeleverd. De hoofdstad Linkas ligt op korten afstand van de belangrijke Voorterreinen bu" Pamoe- sian, waar ook de employe's en het verdere personeel van de oliemaatschappij wonen. De aardolie wordt voornamelijk door de Bataaf- sche Petroleum Maatschappij geëxploiteerd, terwijl ook 'de Nederlandsche Koloniale Pe troleum Maatschappij, gecontroleerd door de Standard Oil, in geringe mate op Tarakan werkzaam is. De verdediging van Tarakan en de olie haven Balikpapan in het Z.O. van Borneo heeft den Ned. Indischen autoriteiten altijd groote zorg gebaard. Een sterke vloot voor de bescherming van deze ver afgelegen pun ten was niet aanwezig, zoodat vooral aan de verdediging in de lucht veel aandacht schijnt te zjjn geschonken). BATAVIA, 14 Jan. (A.N.P.) De luitenant-gouverncur-generaal dr. van Mook, is uit Australië te San Francisco aangekomen, op doorreis naar Washington. CRIPPS WIL AFTHEDEN GENÉVE, 14 Jan. (D.N.B.). De po- litieke correspondent van de Eve ning News meldt, dat. de Britsche ambassadeur te Moskou, Sir Stafford Cripps, aan zijn regeering heeft mede gedeeld, dat hij in de naaste toekomst zijn ambt wil neerleggen. Zoodra het tijdstip hem gunstig voorkomt, keert hij naar Engeland terug. Het blad merkt op, dat nog niet vast. staat, of Cripps zal toetreden tot de regeering dan wel deel blijft uit maken van de oppositie- Op marsch dpor de woestijn. Een colonne van het Duitsche Afrika-corps baant zich een weg naar het front Hoffmann-Stapf-P. K. Dörner LISSABON. 14 Jan. (A.NP-) Onder het opschrift „remmen der bewapenings productie" houdt een bijzondere corres pondent van de Times zich in twee uit voerige artikelen bezig met de hindernis sen, welke de Engelsche oorlogsproductie nog steeds ontmoet- Lord Beaverbrook had gelijk, aldus do Times, toen hij verklaarde, dat de Britsche bewapeningsproductie nog niet op volle laracht. werkt, en Bevin verlangde niets onmogelijks, toen hij zeide, dat. men de productie nog met 40 procent kan opvoeren- De meening van deze twee ministers wordt door brëede kringen der arbeiders en ook van hun leiders gedeeld. De reden voor dit falen der Engel sche bewapeningsondernemingen is de omstandigheid, dat. niet alle machines volledig gebruikt, worden. Ook ont breekt in vele gevallen een zekere con tinuïteit der verdeeling van orders. Zoo konat het voor, dat een fabriek volkomen stilligt, terwijl een naburig bedrijf met orders overladen is. Hier ontbreekt het dus aan de juiste orga nisatie. Hetzelfde geldt, wanneer een- en hetzelfde wapenbedrijf zich steeds moet. omzetten op de vervaardiging an ander oorlogsmateriaal, zoo b.v. vandaag torpedo's maakt, morgen af fuiten, en na geruimen tijd weer heel iets anders. Ook speelt de geldkwestie bij de ge brekkige productie eén zeer groote rol. Ja vele bedrijfsleiders, arbeiders zelfs, zoggen, dat die kwestie de wortel is van het kwaad. Zij verklaarden, dat al Ie hooge loonen veel tot- de storingen in de productie bijdroegen. In andere gevallen werden arbeiders onwillig ómdat zij zich het waandenkbeeld in bet hoofd gezet hadden, dat hun werk gevers geweldigeoorrlogswirfsten maakten. De winstkwestie houdt in het alge meen de gemoederen van vele arbei ders bezig. Voortdurend gepraat over den wederopbouw na afloop van den oorlog en het maken van plannen voor de toekomst belemmert voorts de oor logsindustrie en werkt het verrichten van maximale prestaties tegen Een ander euvel is het nog altijd niet in volle omvang functionneerende verkeerswezen. Onvermijdelijke' op stoppingen worden veroorzaakt door troepentransporten, luchtaanvallen en moeilijkheden in de organisatie. Ook iieeft men in Engeland nooit geleerd, «goederentransporten met een maxi mum aan economisch inzicht uit te voeren. De meeste goederentreinen rij- dèh, zooals dat in vredestijd gebruike lijk is. niet met volle lading. De pro paganda die in Engeland gemaakt wordt om de productie op te voeren, is cokj niet erg doeltreffend en de ver schillende slagwoorden, die van offi- cieele zijde worden uitgegeven, bren gen bij de arbeiders of een geeuwen of onwil teweeg. De laatste zes maanden, waarin er slechts betrekkelijk weinig luchtaanvallen hebben plaats ge had, zijn voor de Britsche bewape ningsproductie zeer slecht geweest omdat de rechtstreeksche aanspo ring, welke het gevaar en de strijd met zich mede brengen, ontbraken. Steeds nog wordt er geklaagd over een onvoldoende aantal vrouwen in de uapenbedrijven. De tot, de vrouwen ge richte oproepen waren echter onhan dig opgesteld en hadden niet. overtui gend genoeg gewerkt. Daar komt bij, dat men een beroep deed op het eigen belang der vrouwen. Jonge moeders zouden gaarne zoo werd er ge zegd bij duizenden haar arbeids kracht in dienst van het. vaderland willen stellen, maar de kinderbewaar- plaalsen, waar de kleintjes tijdens af wezigheid der moeders verzorgd wer den, ontbrekjen. Een andere hinder nis voor den vrouwenarbeid wordt ge vormd door de moeilijkheden bij het verrichten van inkoopen. De Times-correspondent meent ten slot te het volgende: Wat aan de Engelsche be- tvapeningsproductie ontbreekt, zijn cen trale staatscommissies, die echter niet al leen adviseerend doch ook bevelend zou den moeten kunnen optreden. TOKIO. 14 Jan. (Donaei). De oorlogs correspondent der Nits.fi N i t s j i meldt, van het front der Philippijnen, dat de Japanners thans het schiereiland Ba- taan beheerschen en dat een Amerikaan sche strijdmacht van 50.000 man een laatste "wanhopige verdediging voert in stellingen aan dep voet van een berg van 1280 m en^voorts langs de kust. De Japanners treden nu op tegen de Amerikaansche artilleriestellingen, waar de Japansche infanterie met steun van de luchtmacht, een krachtig offensief ont ketent. Het kanongebulder is zelfs te Manila hoorbaar. Blijkens de binnen gekomen berichten zijn' de Japanners thans meester van dp. Amerikaansche oorlogshaven Olongapo op dit schiereiland. Tn Japansche militaire kringen neemt men aan. dat. de laatste tegenstand op groote schaal gebroken is en dat het lot van het eigenlijke schiereiland heslist is. In Olongapo zijn rust en orde reeds hersteld. De Japansche. militaire autori teiten gingen terstond na hun komst tot verdeeling van levensmiddelen over Meer dan 100 Japanners, die hij het uit breken van den oorlog te Manila waren geïnterneerd, konden terugkeeren naar hun woning te Olongapo. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw' en Vis- scherij maakt bekend, dat geduren de het tijdvak van Donderdag 15 Januari tot en met Vrijdag 23 Januari a.s. bon „03" van de boter- zoowel als van de vetkaart. recht zal geven op het gebruikelijke rant soen van 125 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak kunnen houders van vetkaarten, die hun mei .,03" gemerkte bonnen in de periode van 31 December j.l. tot en met 10 Januari 1942 bij hun slager hebben ingeleverd, per twee bonnen een rantsoen gesmolten r u n d v e t, d.i. 200 gram, betrekken. Te gen inlevering van bon 03 van de vet kaart, ter verkrijging van boter, zal", als gewoonlijk, een reductie worden ver leend van 22'/2 cent per 250 gram. LEDEN FINSCHE GEZANTSCHAP TE LONDEN NAAR LISSABON HELSINKI. 14 Jan. (D.N.B.). Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft vernomen, dat de leden van het Finsche gezantschap te Londen, die nog in de Britsche hoofdstad vertoefden onder wie de gezant. Gripenberg naar Lissabon zijn vertrokken. TOKIO, 14 Januari- (Domei). Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat een Japansche duikboot op 12 Januari des avonds twee torpedo- treffers heeft geplaatst op een Ame rikaanse h vliegkampschip van het type Lexington, groot 33.000 ton. De aanval werd ondernomen in de wateren bewesten Hawaï. De bemanning der duikboot kon niet met zekerheid zeggen, of het vliegkatnpschip gezonken is, doordat de duikboot, moest duiken, toen zij door een torpedojager werd aan gevallen. Niettemin gelooft men, dat het Ame rikaansche schip gezonken is, daar men twee zware ontploffingen waarnam, na dat de dpikboot onder water was ge gaan. Het. hoofdkwartier meldt voorts, nat een vijandelijke duikboot, die opereerdp in het Zuiden der Chineesche zee, op 10 Januari het 5000 ton metende Japansche hospitaalschip Harbin Maroe heeft ge torpedeerd en tot. zinken gebracht. Met uitzondering van zes personen zijn de gewonden, die aan boord waren, en de bemanning, gered. Het hoofdkwartier verklaart, dat deze daad een onmensohelijke handeling en een flagrante schending van het inter nationale protocol van 1912 beteekent. TOKIO. 14 Jan. (D.N.B.). Als voorhoede der Japansche- s.trijcf- krachten heeft gistermiddag om vijf uur een tankafdeeling de grens van den Staat Negri Semhilan overschre den bij de achtervolging van den vluchtenden tegenstander. De Brit sche strijdkrachten trekken ijlings terug op de stad Malakka. Opnieuw hebben formaties der lucht macht van de Japansche marine ondanks slechte weersomstandigheden hevige bomaanvallen op Singapore ondernonten Daarbij werd zware beschadiging van militaire installaties waargenomen. Alle Japansche vliegtuigen keerden op hun basis terug. Een correspondent, van United Press heeft intusschen na een onderhoud met Britsche officieren te Singapore gemeld, dat deze stad niet. kan standhouden te gen de Japansche aanvallen, indien niet aanzienlijke versterkingen en afdeelin- gen der luchtmacht uit Engeland komen. Want nu de tegenstander aldus meldt een V.P.B.-correspondent verder Sin gapore tot op zoo korten afstand is gena derd. komen de gebreken dezer machtige zeevesting aan het licht. De oorlogshaven ligt in het Noorden van het eiland, aan de Straat van Tohore. Hierin kan de heele Engelsche vloot een onderkomen vinden. Er zijn twee enorme dokken, waarin ook de grootste oorlogsschepen hun even- tueele schade kunnen herstellen. De oorlogshaven beschikt over herstel- werkplaa+sen, voorraadzolders* arsena len en kazernes, en vormt een stad op zichzelf. Singapore, wordt verdedigd door bat terijen met buitengewoon sterk geschut, Deze liggen overal op het eiland zelf ver strooid en ook op de kleine eilandjes, die voor de kust. liggen en den 'toegang tot Singapore, verdedigen. De. betrekkelijk smalle waterwegen kunnen gemakkelijk door middel van mijnenvelden versperd worden. De zwaarste kanonnen zijn stukken van 45 cm, die 50 kilometer ver dragen. Sedert het uitbreken van den oorlog zijn de forten nog versterkt door lichte kustartillerie en batterijen lucht afweergeschut. Het strand wordt bestreken door bun kers en machinegeweernesten, terwijl de talrijke met bosschen bedekte hemels in het. binnenland van het eiland eveneens talrijke batterijen luchtafweergeschut verbergen. Het luchtwapen beschikt, over verschei dene vliegvelden; het grootste daarvan Sevindt zich in de nabilheid van de oor logshaven en beslaat een aantal vier kante kilometers. Binnen de grenzen van het moge lijke is Singapore in sterken staat van verdediging gebracht. Doch elke vesting is slechts zoo sterk als zij op haar kwetsbaarste plek is. Nu is het waar. dat in den allerlaatsfen tijd de vestingwerken aan de land zijde aanmerkelijk zijn uitgebreid en versterkt; maar het blijft niet. min der waar, dat zich hier de zwakste plek in hel verdedigingssysteem van de vesting bevindt. De Engelschen hebben de fout Ingaan, te meenen, dat de djunglewoldoende be scherming bood .voör de •achterdeur van Vandaag verduisteren om 17.52 uur Vandaag (Woensdag) gaat de zon op om 9-46 uur; onder om 17.52 uur. De maan gaatop om 6.50 uur. on der om 15-50 uur. Donderdag gaat de zon op om 9-46 uur; onder om 17.54 uur. De maan gaat op om 7.57 uur, onder om 16-47 uur. Singapore". Hierop vertrouwden zij even sterk als op hun kustbattenjen aan de andere zijde. In verband met deze ver meende zekerheid hebben de Britten hun in Singapore liggende troepen dan ook geoefend in liet voeren van den djungle- oorlog. Veel succes hebben zij daarmede niet gehad, getuige de uitslag van den strijd op Malakka. Een tweede punt, dat als een zwakke zijde in de verdediging van Singapore Ie beschouwen is, vormt de verzorging van de bevolking, voor het geval de vesting mocht worden ingesloten, zoodat zij ge heel van de buitenwereld is afgesneden en in haar eigen behoeften moet voor zien. Een van de voornaamste dingen is in dit opzicht het drinkwater, zooals dp re- vechten in Noord-Afrika hebben gelewrd. Dit wordt bewaard in reusachtige reser voirs. Het staat evenwel niet vast, dat deze reservoirs en de buisleidingen be stand zullen blijken tegen de bommen \an de Japanners. Men herinnert zich, dat het gemis aan drinkwater ook hij de overgave van Hongkong een belangrijke rol heeft gespeeld. De stad Singapore feit niet minder dan 600.000 inwoners, voor het grootste deel Chineezen en Maleiers, wier voornaam ste voedsel uit rijst bestaat, waaraan op het oogenblik nog geen gebrek is. Daar aan zal evenwel spoedig gebrek komen* wanneer dp insKiiting een voldongen feit mocht worden. Met het oog op deze mo gelijkheid is Engeland dan ook reeds be zig. een deel van de bevolking te eva- cueeren, hij wijze van voorzorgsmaatre gel en ook. om niet gehinderd te worden bij de krijgsoperaties. 's-GRAVENHAGE, 14 Tan. De pers dienst van hel N.V.V. deelt ons het, vol gende mede: Teneinde misverstand te voorko men, vestigt het N.V.V. er de aan dacht op, dat evenals tot. nu toe het N V.V. de 'sociaal-économische he langen der landarbeiders blijft be hartigen, met name door middel van de werkloozenkassen. Wil de daadwerkelijke sociale poli tiek van het N.V.V. pracfische resulta ten blijven afwerpen, dan is ook voor de landarbeiders een krachtige organi salie noodzakelijk, djp zij vinden in den Nederlandschen Bond van» arbeiders in liet landbouw-, tuinbouw- pp zuivelbe drijf. Utrecht. Catharijnesingel 38; Tusschen den Nederlandschen land stand en hel N.V.V. worden sedert eeni- gen tijd besprekingen gevoerd om tot een wederzijds<jhe samenwerking en een doelmatige orgatfisalie te geraken. STRENGE VERKEERSCONTROLE zal op 23 en 24 Januari gehouden w orden. Winterhulp-cóllectanten zullen op die da gen iedereen aanhouden, die geen ver- keersinsigne heeft gekocht ten bate van zijn noodlijdende landgenooten. Duitsch weermachtbencht Viér schepen uit een convooi tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. li Januari (D.N.B.), Het opperbévcl dei* weermacht deelt mede: „In de Zuidelijke zóne van het Oostelijke front zijn verscheidene aanvallen van den vijand afge slagen. In de centrale en de Noordelijke zóne duren de zvvai'e gevechten voort. ^Door hel, af- weervuur en de tegenaanvallen der Duitsche troepen, alsmede door het ingr.jpen van de lucht macht in de gevechten op den he- ganen grond, leed de v ijand ook gisteren bloedige verliezen. In de Noordelijke IJszee hebben ge vechtsvliegtuigen een koopvaardij schip van 5.000 ton lot zinken ge bracht. Een duikboot onder bevél van „Kapitaen-Leutnant" Luéth heeft door hardnekkige aanvallen op den Atlantische» Oceaan vier vijandelijke koopvaardijschepen •met een gezamenl.jken inhoud van 21.000 ton. die deel uitmaak ten van een krachtig beschermd convooi. lol zinken gebracht.. Aan de Oostkust van Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag een fabriek en havenwerken met succes gebombardeerd en een koopvaardijschip van .8.000 1on tot zinken gebracht. Een tweede schip van gelijken inhoud werd door botn- nipn zwaar beschadigd. In Noord-Afrika zette de vijand, ge steund door hel vuur zijner vloot- strijdkrachten, zijn hpffige aanvallen op rfe Duitsch-Italiaansche stellingen in hel gëhied van Solloem voort. In het Westen van Cv ren ai ca vve- dérzijdsche verkennings- en artillerie bedrijvigheid. Duitsche gévechtsvlieg- luigen en Stuka's hebbpn Britsche. colonnes, concentraties van aulo's en vliegvelden gebombardeerd. Overdag en des nachts zijn lucht aanvallen gedaan op de havenwer ken van I-a Valeria en de Britsche vliegvelden op Malta. Daarbij zijn rirf»» vijandelijke bommenwerpers peergeschoten. 's GRAVENHAGE, 14 Januari. De •huidige papiersittiatie maakt, het nood zakelijk de hoeveelheid uit te voeren drukwerk fe beperken De secretaris generaal van het departement van Han del. Nijverheid en Scheepvaart, heeft daarom den directeur van het rijksbu reau voor de grafische industrie ge machtigd daartoe een regeling te tref fen. Volgens den door genoemden direc teur nu getroffen regeling dienen de drukkers met ingang van 15 Januari a.s. voor elke drukwerkorder een door of vanwege lief rijksbureau voor de grafische industrie afgegeven vergun ning aan te vragen, ook indien het pa pier door den opdrachtgever wordt bij geleverd. In liet algemeen zal geen vergunning worden verleend, voor de vervaardiging van dip drukwerken, waarin niet, tot liet, uiterste op papier is bezuinigd en voor die, welke in verband met de hui dige papierschaarschte niet als onont beerlijk kunnen wordp» beschouwd. Tpneinde ppfi vlotte afwerking van de aan. vrapen te bevorderen 7.iin door het, rijksbu reau in lipt land vier districtskantoren, nl. Ie Zwolle, Eindhoven. Den Haasr en Amster dam opgericht hu welke de verRunning-aan- vragen dienen te worden ingediend, Tegen de beslissingen van de districtskan toren van het rijksbureau staat beroep open hij den secretaris-generaal van bet departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, die hiertoe de „commissie van beroep goed keuring drukwerkorders" heeft ingesteld. Opdrachtgevers van drukwerken doen goed met hef bovenstaande rekening te houden, dd^r ter besparing van onnoodige moeite en kosten, opdrachten van niet noodzakelijk drukwerk achterwege te laten en eventueele spoedeischende opdrachten tijdig door te ge ven Wat dit. laatste betreft kan worden op gemerkt. dat de regeling voor de behandeling van de aanvragen zoodanig is getroffen, dat verwacht mag worden, dat voor drukwerk, waarvan de vergunningsaanvraag op de juis te wijze is ingediend het door de regeling ontstane oponthoud hoogstens twee of drie dagen zal eischen. Voorts wordt nog de aandacht gevestigd op het onlangs gepubliceerde bericht., volgen» welk voor llict drukken van boeken toestem ming Mi de afdeeling boekwezen van het de partement van Volksvoorlichting en Kunsten diont te worden verzocht. WAT IS EEN UITGEVER? Wii lezen in De Uitgever: Een collega, die zijn persoonsbewijs kwam halen, kreeg OTider meer de vraag te beant woorden, wat zijn werkkring is. „Uitgever". De belangstellende ambtenaar wilde weten: Waarvan? „Van boeken". Dit antwoord no- teerende, informeerde de vrager nog: „Ook van andere dingen?", waarop onze collega naar waarheid toegaf: „Ja van geld...." Wjj hebben het persoonsbewijs gezien en met eigen oogen gelezen: „beroep: uitgever van boeken en geld." PORT SWETTENHAM ONTRUIMD STOCKHOLM. 14 Jan. (D.N.B.). Dc Dagens Nyheter publiceert een bericht van l'nited Press uit Malakka,»waarin wordt gezégd, dat de Engelschen dé ha ven Port Swèttenham ten Zuidwesten va Ti Kwala Loempoèr hébben moeten opgeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1