RTSCH DAGBLAD Snelle opmarsch naar Singapore De Japansche visie op den strijd in Oost Indië DE EEMLANDER Geen vernielingen op i Tarakan DE STRIJD IN NED. INDIE Japanners vorderden in één dag 60 k.m. Vandaag begint de conferentie te Rio De Britsche landings poging in Noorwegen Minister Goebbels over De toenemende druk op Ierland Nieuwe vlootbasis bij Soerabaja ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden ƒ2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON «20 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIÈN1—4 regels 1.$lke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bjj vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1,20. DONDERDAG 15 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 167 „De operaties zullen niet ophouden vóór de Nederlandsche regeering te Londen allen invloed op Indië heeft verloren" BERLIJN- 15 Jan. (V.P.B.). De spreker der Japansche regeering heeft zich heden op de dagelijksche persconferentie uitvoerig beziggehou den met de Japansche oorlogsvoering tegen Nederlandsch Oost-Indië. Hij legde er op zijn beurt sterk den na druk op, dat de Japansche actie niet tegen de Indonesische bevolking is gericht, doch uitsluitend tegen het Nederlandsch gezag, dat zich geheel in den dienst der Engelsch-Apieri- kaansche oorlogsvoering heeft ge steld. De hartelijke ontvangst der Japansche troepen op de Phi lippijnen en op Malak- ka was reeds een bewijs van de werke lijke gevoelens der inheemsche bevol king van die eilanden, die niets liever wil dan samenwerking met Japan. Jegens de Indonesiërs koestert Japan geen andere gevoelens, dan medelijden. Als de Indonesiërs toon en dat zij bereid zijn om met Japan samen te werken, zullen zij dienovereenkomstig worden be handeld. Er is Japan uiteraard veel aan gelegen de inheemsche bevolking ken- rjis te geven van houding, welke de Japansche regeering jegens haar aan neemt. Te dien einde maakt. Japan gebruik van de radio om desbetreffende verkla ringen in de landstaal te laten voorlezen. Ook de door dc Japanners veroverde zen ders worden voor dit doel gebruikt., Ook de Japansche pers houdt zich blij kens een ander V.P.B.-bericht bezig met- het feit., dat thans ook Ned. Oost-Indië in den oorlog in het Verre Oosten is be trokken. Unaniem spreken .de bladen nun leedwezen uit. dat deze nieuwe üit- ireiding van den wereldbrand niet ver rieden kon worden. In het algemeen, neemt men aan, dat ie vestiging van het- geallieerde opper bevel te Soerabaja de druppel is geweest' lie de emmer deed overloopen. De ag ressieve handelingen der Ned. Indische strijdkrachten, waarvan Japan tot nu toe ïennis heeft, genomen, zonder er conse- plenties uit te trekken, worden thans volgt opgesomd: 1. Den 17den December hebben Ned.-Indische vliegtuigen Japansche landingstroepen op Britsch-Borrieo viermaal gebombardeerd, waarna zij werden verdreven. 2. Den 2Ssten December hebben Ned.-Indische onderzeeërs bij Koets- jing Japansche oorlogsschepen en lan dingstroepen aangevallen. Zij werden tot zin-ken gebracht en de bemanning is gevangen genomen. 3. Den Oden en den lOden December vielen Ned.-Indische onderzeeërs gedu rende de landing bij Patani (eiland) Japansche transporten aan ep vernie tigden eerutransportschip. 4. Ned. Oost-Indische onderzeeërs en vliegtuigen verschenen herhaalde lijk bij en boven Davao en stoorden de Japansche actie op Mindanao. 5. Ned. Indische luchtstrijdkrachten zijn té Singapore aangekomen en 'heb ben deelgenomen aan den strijd op Ma- lak ka. 6. Het vliegveld van Medan op Su matra is ter beschikking gesteld van de Engelsche luchtmacht. 7. Ned. Oost-Indië heeft zijn lucht strijdkrachten in het Noordelijk deel van Ned. Borneo geconcentreerd en vandaar uit ingegrepen in den strijd op Britsch-Borneo. De Ni t s i N i t s j i constateert dat iet lot, het we) k Japan N. O.-I. wilde be sparen zijn, loop moest hebben, nadat de pbp '-g. Ned. regeering te Londen zich heeft ?e 1 Mitpopt als een troep marionetten, die de| laar de pijpen van Londen en Washing- on dansen. ae! iar. P0; Het verlies van het eiland Tarakan en het schiereiland Minahassa vor men slechts een begin. De operaties zullen niet ophouden alvorens de Ned. regeering te Londen allen in vloed in N O.-I. heeft verloren. De Minahassa Omtrent den strijd op het schiereiland Minahassa wordt nader bericht dat aan de landing der Japansche troepen 'een zwaar bombardement is voorafgegaan. Dit bombardement eindigde met de ver nieling van alle militaire installaties. Ondanks het hopelooze van de -situa tie. hebben de Ned. Indische vlootslrijd- kraenten de Japansche transportschepen aangevallen. Er volgde een hevig zeege vecht, waarbij de Ned. Indische strijd krachten werden vernietigd. T arakan Wat de bezetting van Tarakan aan gaat, beschikt men nog niet over nadere bijzonderheden. Het lijdt echter geen twij fel- of ook hier is krachtig weerstand ge boden, daar men een zoo rijk oliegebied uiteraard'niet onbeschermd laat. Het verzet moet betrekkelijk spoe dig gebroken zijn, daar de technische outillage onbeschadigd in de handen der Japanners is gevallen, ondanks het feit, dat er voorbereidende maat regelen waren getroffen om alles in de lucht te laten vliegen.. De olie van Tarakan bevat weinig ben zine, maar is uitstekend geschikt voor Dieselmotoren. Daar de Japansche vloot uilsluitend op Dieselmotoren vaart waarvoor de olie tot nu toe op Tarakan werd gekocht, beteekent. de bezetting van dit eiland een belangrijk voordeel van Japan. Tankschepen van 10.000 ton, passagier schepen van 20.000 ton, kunnen de ha ven aandoen. De olie van Tarakan wordt bewaard in groote tanks, die in het heu velachtige landschap ten Noorden dqr stadjiggen. Van deze tanks loopt" een pijpleiding naar de haven. De technische inrichting is van dien aard, dat er 2.000 ton olie per uur. in de schepen kan wor den gepompt. TOKIO, 15 Jan. (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat Japansche duikbooten, die in de Nederlandsch-Indische wateren ope reeren, op 15 Januari vier» vijande lijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 37.000 ton tot. zinken hebben gebracht. In dezelfde wate ren hebben Japansche oorlogssche pen drie vijandelijke koopvaardij schepen met. een gezamenlijken in houd van 4000 ton opgebracht.. Het communiqué deelt voorts mede, dat Japansche oorlogsschepen, die- met de luchtmacht, samenwerken, op 9 Ja nuari in den Stillen Oceaan twee vijan delijke duikbooten tot zinken hebben gehracht. De in Menacto gelande speciale Ja pansche formaties hebben, naar ver luidt. tot gisteren alle militaire steun punten en. de luchthaven op den N.O. punt van Celebes bezet. Tn een later bericht meldt, het kei zerlijke hoofdkwartier dat een speciale afdeeling Japansche marinesoldaten, die van Menado (Celebes) uit opereer den, op 14 Januari de bezetting van alle vijandelijke vliegvelden van.de Mi nahassa in het noordelijk deel van Ce: lehes voltooid hebben. Tn het, communi qué wordt voorts medegedeeld, dat de Japansche strijdkrachten in het verloop der ^operaties een groot aantal vijande lijke pantserwagens, veldkanonnen, ma chinegeweren, ontplofbare stoffen, mu nitie en ander oorlogsmateriaal hebbèn buikmgemaakt Op de Philippiinen hebben Japan sche duikbommenwerpers gisteren een belangrijk Amerikaansche vlieg veld ten oosten van de golf van Subic aangevallen en o.a.. een Cur- tiss geréchts vliegtuig vernield. In den avond van den 14den Januari zijn de Japansche troepen, naar Domei van het front op Malakka meldt,, van het oosten en van het westen uit de provincie Johore binnengerukt, waar zij hun-bliksemsnellen opmarsch voortzet ten. Ongeveer 30.000 Britsche soldaten van het verifledigingsfront. van Singa pore zijn volkomen ingesloten. Zware lichamelijke prestaties worden gevraagd van de mannen, die de colonnes door het met sneeuw en ijs bedekte landschap van het sovjet-gebied naar het Oostfront moeten brengen Deutscher-Verlag-Recla-P. K. Knittel SJANGHAI, 15 Jan. (D.N.B.) Volgens berichten van Malakka vordert de Japansche opmarsch naar Singapore onweerstaanbaar. De Japansche troepen rukken in twee kolónnes op. Die aan de West kust is door de vlakte van Sel&nger getrokken en heeft Jam pin bezet. Pogingen der Britten om een,nieuw front te vormen zijn tot dusver mis lukt door de snelheid der Japan sche troepen. De Britten hebben geen kans gezien zich van den vij and los te maken. De prestatie der Japanners blijkt uit het feit, dat na den val van^Kwala Loempoer- (lagmaj'schen van 60 K.M. ia doorsnee zijn gemaakt. Een deel der Britsche troepen vlucht in Zuidelijke richting, terwijl andere afgesneden en omsingeld zijn. De Staten Malakka en Jonore liggen na het be zwijken van de laatste Britsche stellin gen open voor den Japanschen inval. De Japansche strijdkrachten hebben gistermiddag reeds de grens van den staat Malakka overschreden en blijven naar het Zuiden oprukken. De staat Negri Sembilan is van den vijand ge zuiverd en door de Japanners bez^. Louter bluf" De Berlijnsche A.N.P.-correspondent wijst, er op. dat het verloop der krijgs verrichtingen rondom de Zuid-Chinee- sche zee bewijst, dat de Vereeriigde Sta ten slechts met bluf gewapend den oor log zijn ingegaan, en dat zij in de naas te toekofnst. ook over geen ander wapen kunnen beschikken. In zijn groote rede van de vorige week deelde Roosevelt mede, dat de BERLIJN, 15 Jan. (D. N. B.) Het. Hamburger Fremdenljlatt wijdt een uitvoerige beschouwing aan het. doel der conferentie te Rio de Ja neiro, welke vandaag begint. Het blad schrijft, dat de V.S. op deze conferentie, een politiek offensief onder nemen met de duidelijke bedoeling, alle stalen tot Straat Magelhaens tot. aan deelhouders in de Anglo-Amerikaan- sche oorlogsfirma te maken. In de politieke plannen van Roose- veif. aldus vervolgt het blad, was het Zuid-Amërikaansche continent van den aanvang af een iacfor. De conferentie begint op een oogenblik, dat de oorlogs propaganda der V.S. reeds, is overge slagen op Zuid-Amerika. Hoe onschul dig de agenda dezer conferentie den oppervlakkige» beschouwer ook mag voorkomen, het kan niet twijfelachtig zijn, dat de V.S. streven naar een ac tieve verwikkeling der Zuid-Amerikaan- sche stalen in het feitelijke oorlogsge beuren. In overeenstemming daarmede zou de deelneming der groote Zuid-Amer-fkaan- sche staten aan den oorlog voor Roose velt het politieke middel voor de instel ling eener dictatuur van de V.S. over hel Zuiden beteekenen. Een aanspraak op Zuid-Amerikaan- sc.be deelneming vindt echter geen en kelen steun in volkenrechtelijke over eenkomsten. Er bestaal geen pan-Ame- rikaansche solidariteit, welke beteekent, dat Zuid-Amerika aan de zijde der V.S. aan den oorlóg moet deelnemen. De conferentie te Rio is echter be langrijk, omdat daar een werelddeel bijeenkomt, welks groote staten tot. dusverre d^n vrede» wisten te hand haven. De inwendige vijanden van dit continent zijn de politieke kringen, die worden onderhouden door het geld van Wallstreet en ter wille, van deze beloo ning welstand en nationaal leven van hun volken op het spel zetten. Bovendien denken Engeland en Ame rika geen oogenblik aan moreele be zwaren of aan een eerbiediging van de souvereiniteit der volken, welke nog in vrede leven. CHINEESCH PROTEST STOCKHOLM. 45 Jan. (D.N.B.) Volgens een United Press-bericht. uit Tsjoengking hebben zich zoowel de Chineesche pel's als de woordvoerder van de Chineesche regeering eensgezind gekeerd tegen .het plan van de geal lieerden om het. Europeesche oorlogs toon eel op de eerste plaats te brengen. Van Chineesche zijde verklaart men op scherpe wijze, dat. het beginsel van Europa eerst en dan de Stilile Oceaan, een verkeerde beoordeeling beteekent van den toestand. De geallieerden moe ten tot. het offensief overgaan, wanneer men Nederlandsch-Indië wil redden. Het aftreden van Cripps GENEVE, 15 Jan. (D.N.B.). De poli tieke correspondent van de Evening Standard neemt aan, dat, de volgen de drie diplomaten in aanmerking ko men voor den ambassadeurspost tè Mos kou: Sir Ronald Campbell (Lissabon), Knatchbull Hugessen (Ankara) en »Sit* Archibald Clark Kerr (Tschoenking), van wie laatstgenoemde* de meeste kan sen zou maken. 1 Tusschen Sir Stafford Cripps en de Britsche regeering hebben geen mee ningsverschiJlen bestaan, aldus de cor respondent. Hij doet op eigen wensch afstand van zijn post te Moskou. De politieke correspondent der Evening N e w s deelt mede, dat men in politieke kringen te Londen vast rekent op toetreding van Cripps tot. de regeering. Dit blad meent, dat de Brit sche ambassadeur te Cairo wellicht ook voor den post in Moskou in aanmerking komt. 0 HET REUTER.BUREAU IN SJANGHAI BERLIJN. 15 Jan. (V.P.B). In de dagelijksche persconferentie heeft een spreker van de Japansche regeering op de vraag of het juist is, dat het bureau Reu ter te Sjanghai weer een berichtendienst verzorgt, geantwoord, dat dit heel goed het geval kan zijn. De berichten, die door echter onder Japansche controle, zoodat dit bureau worden verspreid ptaan dan het Reuterbureau te Shanghai voortaan als een Japansche berichtendienst be schouwd dient te worden. Ver. Staten in 1942 60.000 vliegtuigen zouden bouwen. De cijfers omtrent an der oorlogsmateriaal en de nog veel hooger aangegeven productie voor 1943 kan men gevoegelijk buiten beschou wing laten. Dit komt dus neer op 5000 vliegtuigen per maand. Wanneer men rekening houdt met een voortdurend stijgende productie en dat doet men in Ame rika en let op de beweerde productie ovjèr het afgeloopen jaar, groot 30.000 machines, welker voortbrenging ook al een stijgende lijn vertoonde, clan zou men gerust mogen schatten dat in De cember j.l. ongeveer 3000 vliegtuigen in de Ver. Staten zijn gefabriceerd. Dit aantal zon dan maandelijks met minstens 5 600 moeten groeien, om eind 1942 tot een maandproductie van 3000 a 9000 te 'Kunnen stijgen, alles vol gens Roosevelt's eigen opgave. Maar, dan zou nu reeds de productie vaq een maand voldoende zijn om de. Ja pansche luchtmacht te overvleugelen- welke, eveneens volgens de eigen Ame rikaansche schattingen, alles bijeen tus schen de twee en drie duizend machines sterk moet. wezen. De productie van een maand, die men slechts uit Seattle, San Francisco, San. Pedro en San Diego over den Stillen Oceaan zou behoeven te sturen, waar voor men sinds den aanval op Pearl Har bor, den «Ssten December, nu al vijf we ken den tijd heeft gehad. Men zou zoo zeggen ruim voldoende om zelfs langs andere -wegen het. oorlegsterrein te he reiken. Dit is schier niet gebeurd. Waarom? Zouden 'Hongkong, Goeaip, "Wake, de Philippiinen en Malakka, ongeacht, de verliezen aan menschen* niet meerwaard zijn dan de vliegfuigproductie van een maand? Er is maar één antwoord: Ame rika houwt niet zooveel vliegtuigen of kan zijn productie niet hij benadering transporteeren. Opmerkelijk is in dit verhand de uit lating van Roosevelt na .de publicatie van het bericht, dat de Ahierikaansche leveranties aan Rusland niet, langef over Wladiwostok doch over BostonArchan- gelsk zouden geschieden. Toen deelde Roosevelt mede. daf nooit meer gegevens over de, Amerikaansche bewapening zouden worden gepubli ceerd, om den vijand geen waardevolle inlichtingen te verschaffen. Hij zelf is nu de eerste, om dat bevel tot zwijgen te ver- Kreken. "Waarom? Louter uit bluf. Roosevelt 'hoopte, door zijn astronomi sche cijfers de hoop onder eigen volk en zijn bondgenooten te verlevendigen en tevens een tegenstander te ontmoedigen. Hij dacht, er "blijkbaar niet aan. dal vijf, zes weken strijd tegen .Tapan voldoende, zouden zijn. om de 'holheid van zijn bluf te openbaren. Men kan ook te grof bluf fen. OSLO, 15 Jan. (D.N.B.) Uitvoerige ooggetuigenverslagen van den jongsten Britsohen overval op Noord-Noorwegen geven een duidelijk ibeeid van het optre den der Engelschen. Gebleken is, dat dit veel erger is geweest dan men aan vankelijk had aangenomen. Naar .ooggetuigen mededeelden, heb ben Engelsche soldaten hun verteld, dat de Noorsche soldaten in Engeland zeer slecht behandeld worden. Onder de Noren aldaar heerscht groote ontevre denheid over de Noorsche emjgranten- regeering. die een mooi leven leidt, ter- wij] de soldaten en zeelieden als min derwaardig beschouwd worden. Naar uit" andere oogg&t-uige-n,berichten blijkt, deden de Engelschen alles om een paniek onder de Noorsche bevolking in Noorwegen Ie verwekken. De soldaten trokken door de straten en noodigden door geschreeuw en geroep de bewoners uit, mee naar Engeland te gaan. Om de menschen te in timideeren, had den Britsche soldalen en officieren be weerd, dat belialv» verscheiden groote eilandengroepen ook èen vrij groote stad aan de kust door de Engelschen bezet was. Transportschepen met sterke af deelingen troepen konden elk oogenblik a a nik om én. Een lid van de Nasjonal Sammlung werd naar een der Engelsche schepen het „warmte-offensief" BERLIJN. 15 Jan (D.N.B.) Minister Goebbels heeft gisteravond per radio het Duilsche volk het resultaat der wol- inzameling medegedeeld, dal den voor- loopigen uitslag van j.l. Zondag met bij na 11 millioen stuks overtreft, Goebbels dankte allen, die aan de in zameling hun krachten 'hebben gegeven vooral de vrouwen, die onvermoeid klee ding hebben gemaakt en hersteld. Uit liet resultaat blijkt ditmaal nog meer dan bij andere gelegenheden de goed- geefsclYbeid van ons volk, aldus de mi nus ter. Slechts onze vijanden hebben aan deze zaak een poliliek karakter trach ten te geven. Als Engelsche kranten en. kele dagen geleden schreven, dat deze inzameling door het geheel e Duitsche volk verontwaardigd werd afgewezen en dat zij slechts uitvoerbaar was door dat de politie den voorbijgangers met geweld bontmantels en jassen van het lijf rukte, als de Londensche radio wist te melden, dat Berlijnsche vrouwen het vertrek der goederentreinen met de wol- en, win terartikelen naar het fron t pro beerden te beletten dóór op de rails te gaan liggen, dan bespaar ik mij de moeite" daarop te antwoorden. Derge lijke even gemeene als domme'en dwaze leugens veroordeelen zichzelf. Nog Woensdagochtend kwam de Mos- kousche Yadio met het bericht, dat de inzameling maar - een zeer schralen oogst, heeft opgeleverd: in totaal zouden 22 bontmantels bijeengebracht zijn. Ook hier ga ik er niet toe over het aantal van bijna 4 millioen opgehaalde bont mantels als overtuigend tegenbewijs aan te voeren. Het Duitsche volk heeft van de inza meling, waarvan onze vijanden een po litiek dispuut wilden maken, een poli tieke daad gemaakt. Zij is thans der halve meer dan een aangelegenheid van gemeenschappelijke hulpverleendng. Zij is een overtuigend bewijè voor de vast beradenheid, waarmee het Duitsche volk bereid is dezen oorlog tot de overwin ning voort te zetten. Nieuwe incidenten in Fransch Somaliland V1CHY, 15 Jan. (D.N.B.). In Fransch-Somaliland hebben zich nieuwe incidenten tusschen Britsche strijd krachten en inboorlingen voorgedaan, naar gisteravond te Vichy is bekend ge maakt. Voorts heeft een Britsch vliegtuig 4 Januari een Fransche patrouille bij Lojada met machinegeweren beschoten. Den laatsten tijd neemt de spanning om Ierland toe. Het land, arm aan grondstof fen, is economisch in groote mate afhan kelijk van Engeland, dat niet in staat of bereid is den aanvoer van voldoende grond: stoffen en veevoeder te verzekeren. Uiter aard vormen deze economische moeilijkhe den een werkzaam middel voor Engeland om druk uit te oefenen. Maar er z(jn ook andere gebeurtenissen, die te Dublin on gerustheid verwekken. Vele maanden reeds zijn Amerikaansche technici in Noord-Ierland, dat tot Enge land behoort., met den aanleg van havens, en vliegvelden bezig. Naar de bedoeling hiervan kan men slechts gissen; misschien moeten deze havens, zoolang men niet be schikt over de Iersche havens aan den At. lantischen Oceaan, ter bescherming de;* convooien dienen. Misschien ook en dit is waarschijnlijker worden hier wel voorbereidingen getroffen voor het legen darische Amerikaansche expeditiecorps, waarop Roosevelt in zijn laatste Congres rede zinspeelde. In dit verband is ook 'een uitspraak van senator Taft van belang, die eenigen tijd geleden verklaarde, dat de Ver. Staten de bescherming van Noord-Ierland moesten overnemen. Van belang ook, omdat deze uitspraak de Amerikaansche inmenging in het Britsche Rijk op voor Engeland bijkans tragische wijze demonstreert. Met Roosevelts aankondiging van een expeditiecorps vallen talrijke stappen der Engelsche regeering te Dublin samen. Het zwaartepunt van het Engelsche streven, dat door een groótscheepsche campagne in de pers ondersteund wordt, Is de afstand van steunpunten voor vloot en luchtmacht. In ruil voor een tegemoetkomende houding van Ierland wordt een voordeelig handels, verdrag, dat groote leveringen levensmid-, delen zou waarborgen, in uitzicht gesteld. De moeilijkheden, waarmede president de Valera te kampen heeft, zijn groot in aantal en omvang. Maar de man, die in den Ierschen vrijheidsstrijd van 1918 dooi de Engelschen ter dood veroordeeld werd, is niet van zins zijn land in den maal stroom van den oorlog te storten. Hoe sterk de Anglo.'Amerikaansche druk ook is of nog worden zal, veel wijst er op, dat Ier land zijn neutraliteit wil handhaven, des noods ten koste van groote offers. Moreele steun ondervindt het land bij deze houding door het feit dat het Britsche Rijk niet langer een mogendheid van de eerste orde is en dominions als Australië en Canada zich aan den BHtschen invloed onttrekken. (V.P.B.) FRANSCHE LANDBOUWPLANNEN VICHY, 15 Jan. (D.N.B.). Ten over. staan van de binnen-1 en buitenlandsche pers heeft de minister van landbouw, Ca- ziot, een uiteenzetting gegeven van zijn programma, dat ten deele verwezenlijkt is en overigens wordt uitgevoerd. Hij wil een stevige landbouwcorporatie vormen, die reeds haar wettelijken grond slag heeft. Voorts wil hij in samenwerking met het departement van onderwijs de agrarische studie bevorderen en ontwikke len en ten slotte aan den wederopbouw van Frankrijk op agrarisch terrein meewerken door landverbetëring, ontginning en betere exploitatie. Tot slot. kondigde Caziot de invoering van een bijzondere onder-scheiding voor buitengewone agrarische" prestaties aan als pendant der „Ordere du Travail", onlangs ingesteld door den minister van arbeid, Belin. gevoerd. Later sla&gde hij er echter in te vluchten. De officieren hadden van de Noorsche emigrantenrêgeering de bijzondere opdracht gekregen, zooveel mogelijk leden van de Nasjonal Samrn- plung weg te voeren. BERLIJN. 15 Jan. (A.N.P.) De Britsche nieuwsdienst, meldt, dat bij Soerabaja, aan de Noordkust van Java, een nieuwe vlootbasis is gevestigd. v Pessimistisch oordeel Volgens een D.N.B,-bericht uit Stock holm meldt United Press uit Londen,- dat men in Nederlands c h e emi grantenkringen aldaar den toestand op Celebes en Borneo pessimistisch beoor deelt. Wanneer deze beide eilanden niet behouden kunnen worden, zou naar de meening van deze kringen geheel Na* derlandsch-Indië onhoudbaar zijn. Voortdurende aanvallen op Malta STOCKHOLM. 15 Jail (A.N.P.). Malta heeft Dinsdag 14 luchtaanvallen doorstaan, hetgeen tot_dusver het groot ste aantal op één dag is, aldus de Brit sche nieuwsdienst. Sedert het begin van dit' jaar heeft dit eiland al meer dan 100 luchtaanvallen doorstaan, Woensdag zijn het er zes ge-* weest, MOEILIJKHEDEN OP CYPRUS ROME. 15 Jan. (V.P.B.). Volgens hier binnengekomen berichten uit Cyprus ls de stemming op het eiland buitengewoon slecht. Vooral de Grieksche bevolking is ten prooi aan een bittere ontgoocheling. De burgemeesters, notabelen en tal van vereenigingen hadden een telegram naar Londen gezonden, waarin zij het hoofd van de in Londen resideerende Grieksche re geering hun dank betuigden voor zijn ge dane toezegging, dat het eiland Cyprus weder bij Griekenland zou worden gevoegd. Inmiddels heeft echter de gouyerneiu* van het eiland in opdracht van de, Britsche regeering te kennen gegeven, dat er geen sprake van was, dat Cyprus na afloop van den oorlog weder bij Griekenland zou wor den gevoegd. Dë economische toestand is er de laat ste weken ook niet beter op geworden. De noodzakelijkste levensbehoeften kan de be volking zich ni^t anders dan in den sluik handel verschaffen; de regeering heeft er nog steeds niet in kunnen slagen, dezen te onderdrukken. De hygiënische toestand begint een pu bliek gevaar te worden in Nicosia, Larnaca en In verschillende ancfere plaatsen. Reeds in den herfst had de gezondheidscommissie den Engelschen autoriteiten den raad ge geven. te zorgen voor betere huisvesting voor de arbeiders in de Industrie, daar an. ders in den winter vrees bestond voor het uitbreken van epidemieën. De commissie wees Yr op, dat het. aantal arbeiders in de industrieën in die plaatsen, waar industrie was. ^aanmerkelijk was ge stegen en dat de arbeiderswijken .ongeveer drie maal zooveel bewoners herbergden als anders. Honderden arbeiders sliepen zelfs op straat. Er komen ook veel klachten binnen over het gedrag van de Engelsche soldaten. De zen doen den inwoners veel overlast aan. als zij in beschonken toestand verkeeren en veroorzaken tal van verkeersongevallen, als zij met groote snelheid met hun auto'* door de straten jagen. Dit alles wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit, dat de soldaten weinig te doen hebben en over veel vrijen tijd beschikken. Churchill naar Gibraltar? BERLIJN, 15 Jan. (V.P.B.) Majoor Randolph Churchill, zoon van den Brit- schen minister-president., is te Gibral tar gearriveerd. Hij verklaarde dat zijn vader het voornemen 'koestert, deze En gelsche vesting binnen korten tijd met een Ibezoek te vereeren. Of Churchill, die zich momenteel op de terugreis van de Ver. Staten naar Engeland bevindt, Gibraltar aan wil doen, dient te worden afgewacht. Weer een Bisinarck-film De Tobis-filpimaatschapplj begint dezer da-gen met de opnemingen van een histori sche film uit de laatste jaren van Bismarck, getiteld: „Het ontslag". Dit werk, dat ons een beslissende episode uit de Duitsche ge schiedenis in de herinnering brengt, is een vervolg op de film ..Bismarck" welke ook reeds hier te lande werd vertoond. Emil Jannings zal ook in de film „Het ontslag", die gedraaid wordt onder de regie van Wolfgang Leibeneiner, de titelrol spelen van den „ijzeren kanselier". Vandaag verduisteren om 17.54 uur Vandaag Donderdaggaat de zon op om 9.46 uur; onder om 17.54 uur- De maan gaat op om 7.57 uur, on- der om 16.47 uur. Vrijdag gaat de zon op om9-45 uur; onder om 17.56 unr. De maan gaat op om S-54 uur, onder om 17-54 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1