AMERSFOORTSCH DAGBLAD HET FRONT NADERT SINGAPORE Nieuwe druk op Turkije Twee dooden bij hotelbrand 75 jaar dynamo DE EEMLANDER Kanongebulder in de vesting te hooren besprekingen met Londen en Washington? Beschouwen de Britten strijd in Cyrenaica als geëindigd? DE ONGERUSTHEID IN AUSTRALIË Fransche oorlogsschepen in Alexandrië gèannexeerd? Kranig optreden van Duitsche militairen Gerbrandy spreekt REEKS MUTATIES IN Londen en Washington Het al-Indische congres De sterkte van ons koloniale leger Versterkingen voor generaal Rommel CLARK KERR OPVOLGER VAN CRIPPS ELFSTEDENTOCHT DONDERDAG? j Vandaag (Zaterdag) gaat de zon ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden ƒ2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. 'postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIKN1-4 regels 1.elke r<-gcl meer ƒ0.25. Spec, prijken bij contr. Lirfdadigh adv. halve prijs „KEITJES" bij vopruitbet. v. 15 rcgi Is 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal -plaatsen f 1.20. ZATERDAG 17 JANUARI 1942 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 169 TOKIO. 17 Jan. (D.N.B.). Vol gens een bericht over den toestand op Malakka gaat de zegevierende oprnarsch der Japanners ondanks de geweldige tropische hitte, welke sinds verscheidene dagen in Zuid- Malakka heerscht, onverstoorbaar verder. Japansche strijdkrachten zijn reeds Donderdagavond de rivier de Moear overgestoken. Zij bevinden zich thans nog slechts op rond hon derd kilometer afstand van het eiland Singapore. De langs de Westelijke kust opruk- [ende rechtervleugel der Japansche trijd krach ten kon derf opmarsch dus- lanig bespoedigen, -dat hij reeds de lank van den vijand zeer ernstig be- Ireigt. De Tokio Nit'sji Nitsji meldt lit Bangkok, dat Australische verster- [ingen onder bevel van luitenant-gene^ aal Bennet in Singapore aankomen, ilet deze troepen wil men trachten den erugtocht der Britsche strijdkrachten ot staan te brengen. Volgens inlichtingen welke uit Singapore in Bangkok zijn ontvan gen, zou men reeds van het Britsche vestinggebied uit het kanongebulder aan het front kunnen hooren. iVolgens de laatste berichten, die ont- angen zijn van het front op Malakka, hebben de Japanners bun luchtaanval-" len op Singapore, uiterst versterkt. Het hoofdkwartier meldt, dat groote forma ties bommenwerpers van hét leger Don derdagmiddag den .vijfden aanval over dag hebben ondernomen op de in het gebiéd van Singapore liggende vliegvel den Sembawan en Tengah, alsmede op militaire objecten bij Endau a,an de Oos telijke kust van den staat* Johore. Hierbij werd in Endau een groote brand veroorzaakt. De in de haven £.1- daar liggende schepen werden aangeval len. Acht vijaijndelijke Buffalo-bornmen- werpers 'en een verkenningsvliegtuig werden neergeschoten. Twee Japansche vliegtuigen moesten een noodlanding maken op het reeds door Japansche strijdkrachten bezette gebied van Ma lakka. De verliezen, welke de vijand als ge volg van de laatste twee luchtaanvallen heeft geleden, bedragen in totaal 18 in "de lucht, neergeschoten en 7 op den grond vernielde vliegtuigen. VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERING IN FRANKRIJK VICHY, 17 Jan. (V.P.B.). De Fransche regeering heeft tot ingrijpende veranderin gen in de sociale verzekering besloten. Met terugwerkende kracht tot 1 Janurai 19-12 ziin alle werknemers, die per uur, dag of week, of per stuk of opdracht betaald worden, verplicht zich te verzekeren. Alle andere werknemers, d.w.z. z'u, die half- maandeliiks of maandelijks betaald worden of provisie ontvangen, zjjn hiertoe eveneens verplicht, indien hun jaarlyksche inkomsten minder dan 42.000 francs (ongeveer 1600) bedragen en zjj per jaar minstens 2.000 uren werken. Tot dusver was de grens voor deze cate gorie werknemers op 30.000 francs (ongeveer 1100) gesteld. De nieuwe regeling geldt voor alle mannelijke en vrouwelijke werkne mers van Fransche nationaliteit. Mevrouw Seyss Inquart, de echtgenoote van den Rijkscommissaris, werkte ijverig mede temidden der vrouwen, die door de N.S.V. en de N.S.V.O. in Den Haag waren opgeroepen voor een gemeenschappelijk breien voor de soldaten aan het Oostfront Meer dan duizend Duitsche en Nederlandsche vrouwen hadden aar» dezen oproep gehoor gegeven Stapf-Mo, EERLIJN, 17 Jan. (V.P.B.) De Engelsche gezant te Ankara Sir Knatchbull Hugessen, heeft, naar thans bevestigd wordt, allen Brit- schen staatsburgers in Turkije offi cieel den raad gegeven dit land ter stond te verlaten. In Eerlijnsche politieke kringen wei- ert men hierin iets anders te zien dan en poging om onrust te zaaien, daar iets er op wijst, dat de situatie van. urkije den laatsten tijd wezenlijke era'nderingen heeft ondergaan. Dit feit is echter voor de Duitsche ers aanleiding om zich wat uitvoeri- er bezig te houden met Sir Knatch- ull Hugessen. Deze tracht klaarblijke- jk in dezelfde mate de aandacht op ch te vestigen als Sir Staffort Cripps, ie zijn actie voor een Sovjet-Russischen pmarsch tegen Duitschland geruimen Kl voor zijn vei trek naar Moskou te nkara begon. De naam van Sir Knatchbull Huges- ?n deed voor het eerst 'de ronde in de 'ereldpers, toen hij in 1937, kort. na het itbreken der vijandelijkheden tusschen apan en China, in zijn auto op- weg an Nanking naar Shanghai door Ja; ansche vliegers onder vuur genomen ernstig gewond werd. Tlij was toen ngg.se h gezant in China en dit ind ent v/erd door de anti-Japanschê pro- acranoa danig uitgebuit. Thans is hij door het Britsche mi- is ter ie van buitenlandsche zaken uit- erkoren om Turkije in Britschen zin bewerken. Hij nam ook deel aan de onferentie, die Eden té Moskou met 'alin bad. Na zijn terugkeer te Ankara enft hij verkondigd,dat hij van Sov- 'l-Russische zijde de uitdrukkelijke erklaring had ontvangen, dat Tu,rkije 'jets heeft Je vreezen van 'een overwin- 'ing der anti-snilmogendheden. Naar het schijnt is dit niet voldoende eiveest om deze regeering volledig ge- nst te stellen en er is hem een vragen- ijst voorgelegd, die hij zoo goed en ivvaad als het ging, heeft beantwoord. Zoo zou hij o.m. de Turksche regeering te verstaan hebben gegeven, dat de Sovjet-Unie en Engeland niets liever wenschen dan een sterk Turkije. Van Duitsche zijde verwacht men dat Turkije zich hierdoor nauwelijks op een dwaalspoor zal laten brengen, daar het immers de uitgesproken wensch vari Moskou is. dat Turkije zwak wordt en blijft, zóó zwak zelfs dat de macht hebbers van het Kremlin vrijelijk kun nen beschikken over de Dardanellén. Intusschen heeft de Daily Te legraph gemeld, dat de volgen de maand tusschen de Anglo-Ame- -rikaansche mogendheden en Ankara onderhandelingen van groote draag wijdte zullen beginnen, die ten doel hebben Turkije te dwingen tot het verdrag der 26 naties van Washing ton toe te treden. Als tegenprestatie zou Turkije een garantie ontvangen voor de integriteit van zijn gebied na den oorlog. Te Berlijn voegt men hier aan t.oe, dat de uitbreiding van de leen- en pachtwet tot Turkije door de Ver. Sta ten en het aanbod eener garantie der Turksche veiligheid door de Sovjet- Unie klaarblijkelijk in dezelfde'-richtjhg gingen als de huidige Engelsche diplo matieke stappen. Turkije heeft alle Amerikaansche en Sovjet-Russische in triges weerstaan en voorloopig dient dus te worden afgewacht of Londen meer succes zal hebben dan Washing ton en Moskou. ARGENTINIË HOUDT TROEPEN ONDER DE WAPENEN BUENOS AIRES, 17 Januari. (D.X.B Het ministerie van oorlog heeft een decreet der regeering gepubliceerd, waarbij de soldaten van de lichting 20, eerst 31 Maart met groot verlof gaan, in plaats van deze maarïd. De motivee ring luidt, dat de internationale situa tie omvattende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk maakt. Voorts wordt be toogd. dat de pas opgeroepen recruten van de lichting 21 nog geen voldoende militaire opleiding hebben gehad. ROME, 7 Jan. (Stefani) Reuter geeft uit Cairo een merkwaardig mili tair communiqué, dat klaarblijkelijk officieus is geïnspireerd en dat de Brit sche openbare meening schijnt te wil len voorbereiden op een stabilisatie aan het Westelijke front in Cyrenaica. De reden van deze stabilisatie, is al dus het Italiaanschë agentschap Stefa ni, dat de Engelse hen zeer geslepen zijn. De Britsche militaire autoriteiten geven er zich rekenschap van, dat de bevel hebbers van de spilmogendhèden het voornemen hebben dé Engelschen in ren hinderlaag te lokken door hen naar Tripoli te laten oprukken zonder slag te leveren. De Engelschen generaals wenschen niet nog eens honderden kilometers in de woestijn op te rukken in een streek, die den Italiaansch-Duitschen generaals groote mogelijkheden biedt. De behen dige manoeuvres van Rommel en Bas- tico zijn niet naar den zin van de Brit sche generaals. *- Reuter'verklaart, dat deze Britsche voorzichtigheid des te verstandiger is, daar het" waarschijnlijk is, dat de troe- der spil versterkingen, vooral van de luchtmacht, hebben ontvangen tenmin ste te oordeelen naar de groote Duitsch-% Italiaanschë activiteit in de lucht tij-* dens de laatste dagen. Reuter zegt, dat generaal Auchinleck ook moet denken aan Irak en Iran waar de rechtervleugel van zijn strijdkrach ten zich bevindt en waar gebeurtenis sen van greoten omvang zouden kunnen plaatsgrijpen. Als hij/de gepantserde strijdkrachten van de spilmogendheden zou kunnen vernietigen, zou hij dat doen, maar het is duidelijk, geeft Reuter toe, dat de strijdkrachten van de spil zich niet door generaal Auchinleck zouden laten opruimen. Tenslotte geeft Reuter te verstaan, dat de Engelsphen het voornemen heb ben den strijd in Cyrenaica als geëin digd te beschouwen. Als dit juist zou zijn, zoq dit met andere woorden be- teekenen. dat de Britsche regeering af gezien zou hebben van het* „tweede Waterloo" van Churchill daar de vijand zich er energiek tegen heeft verzet. GENEVE, 17 Jan. (D.N.B.). De T i- mee en de Daily Te 1 eg raph pu- hliceeren nog steeds Australische pers stemmen. waarin ontevredenheid met de Britsche oorlogvoering in den Stillen Oceaan tot uiting komt. Zoo schrijft de Melbourne He rald, dat Australië rekening moet hou den met den val van Singapore en zigh zelf moet voorbereiden „op de moker slagen van dezen oorlog". De Austra liërs hebben recht op de garantie, dat men niet ook hun eigen veiligheid in gevaar brengt. De zwakke en gebrekkige voorbereiding van de verdediging van het empire in den Stillen Oceaan is tot op zekere hoogte te wijten aan de fou ten, welke de Britsche empire-strategen uit onkunde en vooringenomenheid hebben gemaakt. Hiervoor betaalt thans niet alleen Engeland, doch het heele empire een hooge prijs. Melbourne Aivgus schrijft, dat men thans in Australische kringen zeer veel critiek op de Britsche oorlogvoering kan hooren. Niet alleen het prestige van de Engelsche dominions staat bij dezen strijd in den Stillen Oceaan op het spel, doch- ook de eer en het prestige van het empire. Het verlies van Singapore zou een schande zijn, welke de Britsche trots niet zoo snel zou kunnen uitwisschen. Melbourne Age eischt, dat de toestand in den Stillen Oceaan eindelijk eens met meer zin voor de werkelijkheid beschouwd wordt. Mén kan aannemen, dat de meening van den eersten Lord der admiraliteit, Alexander, volgens welke eerst de spilmogendheden in Europa en daarna pas Japan in den Stillen Oceaan verslagen moeten wor den. in breede kringen in Engeland ge deeld wordt. Van Australië echter kan men niet verlangen, dat het de meening van Alexander tot de zijne maakt. PARIJS, 17 Jan. (V.P.B.). Zich be- roepende op zijn verplichtingen tegen over Engeland, op grond van het tus schen beide rijken bestaande verdrag, heeft Egypte het Fransche gezant schap te Caïro. medegedeeld, dat het de diplomatieke betrekkingen met Frank rijk verbreekt, zoodat het Fransche ge zantschap en de Fransphe consulaten v. orden opgeheven. Dit heeft men in Vichy natuurlijk beantwoord met het opheffen van het Egyptische gezant schap in, Frankrijk en van de Egypti sche consulaten zoowel in Frankrijk als in de Fransche koloniën. Het Fransche gezantschap te Cairo wordt waargenomen door Graaf Pozzi, die dezen post heeft aanvaard enkele maanden vóór het uitbreken van de vij andelijkheden. Na het teekenen van de wapenstil standsvoorwaarden in den zomer van 1910 ontstond er een pijnlijke toestand, zoowel voor het Fransche gezantschap in Cairo als voor een deel van de Fran sche Middellandsche zeevloot onge veer een 12-tal oorlogsschepen dat in Alexandrië lag, onder bevel van Vice- Admiraal Godefroy, en ook voor een groot deel van de Fransche kolonie in Egypte. De Fransche oorlogsschepen tot dus ver onder bescherming van het Fran sche gezantschap, doch men mompelde dat de sluitstukken van het geschut en verschillende onmisbare onderdeelen van de machines reeds lang in Engel sche handen zijn. Ongetwijfeld zullen deze schepen thans bij de Engelschs vloot worden ingelijfd. VENLO, 17 Jan. Gisteravond heeft in het bekende hotel „Germa- nia", gelegen aan de Keulschepoort te Venlo, een hevige brand gewoed. Twee jeugdige kinderen van den gerant van het hotel, den heer J. B. Reyers, hebben daarbij het leven ver loren. Het vuur is uitgebroken op de derde verdieping, waar zich naast velschillen de hotelkamers ook de privévertrekken van het personeel bevinden. Het bleek onmogelijk tot de bovenvertrekken, waar enkele uren tevoren twee jeugdige kinderen van den heer Reyers ter ruste waren gelegd door te dringen. In liet cafélokaal bevonden zich ook enkele Duitsche militairen. Een onderofficier spoedde zich langs een anderen weg naar boven, gevolgd'door enkele bur gers. De Duitsche militair baande zich een weg door de vlammen en den ver- stikkenden rook £n wist tot de slaapka mer der kinderen door te dringen. In middels waren de anderen in de dakgoot geklauterd en de onderofficier wist de kinderen uit hun bedje te halen en aan de beide helpers in de dakgoot over te geven. Het bleek echter, dat dc kinderen reeds bewusteloos waren door den ver- stikkenden rook, Tegen middernacht zijn beiden, een vijfjarig jongetje en een vierjarig meisje, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleden. Inmiddels was de hulp van de brand weer ingeroepen. Vermoedelijk als ge volg van de consternatie geschiedde dit niet zooals het behoorde, en er was reeds een kwartier verloopen, voprdat de poli tie en de brandweer op de hoogte wa ren. Spoedig hierna was de voltallige brandweer met volledig materiaal ter plaatse. Politie en marechaussee, geassisteerd floor helpers uit het publiek, drong het hotel binnen en slaagden er in uit cje bo venvertrekken een partij beddegoèd en meubelen naar buiten tc brengen. Met assistentie van personeel van de Tech nische Noodhulp en den Nederiandschen Volksdienst zijn deze goederen in veilig heid gebracht in een in de nabijheid gelegen lokaal. Onder leiding van den commandant, den höer. A. Goosscns, bestreed de brandweer met zeven stralen den vuur haard, die zich intusschen reeds in het geheele dak van het kapitale gebouw had genesteld. Tegen middernacht stortte het dak in en werd de lager gelegen etage even eens door het vuur aangetast. Dank zij het feit, dat de brandweer enorme hoe veelheden water in den vuurhaard kon brengen, slaagde men er in, niet alleen de belendende perceclcn voor het vuur te behoeden, doch men wist ook te ver hinderen, dat de andere vertrekken uit brandden. Uiteraard liepen deze groote waterschaden op. Om twee uur wap men den brand meester. De bovenverdiepingen van bet beken de. hotel zijn totaal uitgebrand. De scha de, die zeer groot is, kon tot dusverre nog niet worden vastgesteld. Zij woj'dt door verzekering gedekt. De brand is ontstaan door onvoorzichtigheid met vuur in de personeelsvcrtrek'ken. Met groote 'waarschijn lij klïeid kan worden vastgesteld, dat een kleerkast het eerst vlam gevat heeft. Een dienstmeisje, dat den brand ontdekte was wakker ge worden door rooklucht. Wij vernemen nog, dat de Duitsche onderofficier, die de beide kinderen niet gevaar voor zijn eigen leven redde, Hauptfeldwebel Freitsholz is Met be hulp van een gasmasker is de kranige militair de kamer, waar een' verstikkf^i de. rook hing, binnengedrongen. Jam mer genoeg heeft zijn heldhaftig optre den den kinderen niet meer kunnen baten Pi b gedroste Nederlandsche „minister- J-* presidentGerbrandy heeft te Lon den een oudejaarsavond-toespraak gehou den, waarin hfi als lichtpunt de enormiteit debuteerde dat in Rusland zesduizend Duitsche soldaten per dag doodvriezen. Dat iemanddie zich christelijk noemt la zelfs gereformeerd is. het doodvriezen van duizenden dappere kereis (het spreekt vanzelf dat dit een doortrupte leugen is) als een licht punt aandient, is teekenend voor de mentaliteit van dezen lafaard, dh niet beter wist te doen, dan zijn land en volk op het critieke oogenblik in den steek te laten Het is de mentaliteit van de emigran- tenkliek die reeds zoo vaak bewees, geen begrip te hebben voor wat in het belang is voor onze toekomstdie niet beter weet te doen dan onze koloniën te verkwanse len cn via buitenlandsche zenders ons volk op te hitsen tegen hen die voor onze be langen op de bres staan. Het is een mentaliteit die lijnrecht staat egenover die van onze dappere mannen aan het Oostfront. Deze dachten er niei aan hun land te verlaten. Zij houden geen radio-toespraken op veiligen afstand. Zij slaan zich ook niet op de borst en verkon digen te pas en te onpas dat zij christe nen zijn, maar zij handelen als ware geloo- vigen en echte vaderlanders. Zij-trekken ten strijde itegen de bolsjewisten, tegen ,de bondgenooien van Gerbrandy en con sorten Landgenootcn, er zijp lichtpunten en een er van is het feit dat duizenden Nederlan ders hun plicht doen, zooals u dit zult doen, indien u zich eveneens aanmeldt bij het vrijwilligerslegioen „Nederland"Koningin negracht 22 te 's-Gravenhage. STOCKHOLM 17 Jan. (A.N.P.) Of- ficieel is te Londen bekend gemaakt, dat generaal Sir Alan Fleming Hart!, is benoemd tot opperbevelhebber in Britech-Indië (en lid van den uitvoe renden raad van den gouverneur-gene raal). Daardoor is hij de opvolger van generaal Wavell. Luitenant-generaal K. L. Morris is benoemd tot chef van den generalen staf in Britsch-Indië. Van bevoegde Engelsche zijde werd verklaard, dat dit „oorlogsbenoemingen" zijn, wharvan de duur afhangt van de militaire situatie. Ook het Amerikaansche opperbevel is weer gewijzigd. De Amerikaansche mi nister van marine. Knox heeft Donder dag op de persconferentie verklaard, dat een verdeeling der verantwoorde lijkheden tusschen den /chef der mari ne-operaties, admiraal Stark, en den Amerikaansche vlootvoogd, admiraal King,tot. stand gekomen is. De werk zaamheden van admiraal Stark, zoo zei- de Knox, waren veel te omvangrijk ge worden voor één man. Om deze redenen moest, de verantwoordelijkheid gedeeld worden. Admiraal King kan thans de vlootoperaties op zich nemen. Admiraal Stark zal van zijn kant nu meer tijd kunnen besteden aan bestuurskwesties en aan het uitwerken van toekomstige plannen. Roosevelt heeft bekend gemaakt dat Knudsen is benoemd tot productieleider van het Amerikaansche ministerie van oorlog. In deze functie zal hij zich voor al bezig houden met de productie van vliegtuigen, tanks, geschut en munitie. Roosevelt heeft aan den Senaat het voorstel voorgelegd Knudsen te benoe men tot luitenant-generaal van het Amerikaansche leger. Tevens zal Knud sen lid zijn van Róosevelts nieuwen oor- logsproductieraad, die zeer omvangrijke volmachten heeft gekregen voor de pro ductie en verkrijging van bewapenings materiaal. Leider van dezen raad is Donald M. Nelson. STOCKHOLM, 17 Januari. (A.N.P.) - Naar de Britsche nieuwsdienst meldt uit Wardha, heeft de werkcommissie van het al-Indisch congres een door Nehroe voorgestelde motie aangeno men, waarin o.a. wordt verklaard: slechts een vrij, onafhankelijk Indië kan in staat zijn de verdediging van het land op nationalen grondslag .óp zich te nemen. De heele achtergrond van het Indi sche vraagstuk is vervuld van vijand schap en wantrouwen jegens de Brit sche regeering en zelfs de omvattend- ste beloften kunnen dezen achtergrond niet veranderen en evenmin de Voor- Indiërs er'toe brengen vrijwillig en be reidwillig het „aanmatigende imperia lisme" te steunen,dat onderscheiden dient te worden van het fascistische autoritaire stelsel. p R bestaat aanleiding, nog eens te- rug te komen op de berichtgeving inzake de sterkte van ons leger in Indië, in verband met hat feit, dat daaromtrent zeer verkeerde getallen de wereld in zijn gezonden. Zoo is er dezer dagen een be richt in de bladen gepubliceerd, dat mel ding maakte van een legersterkte van een millioen man, hetgeen absurd ge noemd kan worden. Immers, in vredes tijd telt ons koloniale leger ongeveer 50 000 man, en ieder kan wel op zijn vingers natellen, ddt een dusdanige strijdmacht, niet binnen enkele weken of maanden met 950.000 man vermeerderd kan wotden. Daartoe mist men ten eenenmale de instructeurs, de ruimte voor kazerneering. de bewapening, de kleeding, het kader en de bevelvoerders. Het is dan ook gebleken, dat dit be richt op een misverstand berustte, en dat ons leger in Indié hoogstens hon derdduizend man telt, hetgeen inder daad wel eenig verschil maakt! STOCKHOLM, 16 Jan. (A.N.P Berichten uit Libye bevestigen, dat generaal Rommel door de lucht ver sterkingen heeft gekregen, zoo meldt de Londensche correspondent van Aftonbladet. Alles wijst er op, dat hij zijn terugtocht zal staken en ten Zuiden van El Agheila tegenstand zal bieden. Uit Berlijn wordt bericht, dat ver scheidene op weg 'naar Noord-Afrika zijnde Duitsche transportvliegtuigen van het tvpc Ju'52 door twee BI en. hei m- torpedovliegtuigen boven de Middelland sche Zee werden ontdekt. De in snel heid en bewapening sterkere Blenheims vielen de Duitsche formatie verscheide ne malen zonder succes aan, tot zij bei de door de Duitsche transportvliegtui gen werden neergeschoten. Een vlieg tuig viel terstond brandend in zee. het tweede streek brandend op zee neer. LISSABON, 16 Jan. (A.N.P.). Vol- gens een door den Britschen berichten dienst verspreid officieel bericht is Sir Archibald ClarJ* Kerr benoemd tot op volger. van Sir Stafford Cripps, den Brit schen ambassadeur te Moskou. Clark Kerr was tot nu toe Britsch ambassa deur te Tsjoengking, en wordt als zoo danig opgevolgd door den onderstaats secretaris in hot ministerie van buiten landsche zaken, Sir Horace Seymour. SCHAATSENRIJDEN LEEUWARDEN, 17 Jan. Naar wij van het centraal bestuur van de Frie- sche elfstéden verenging vernemen, is besloten aan de han'd van de binnenge komen rapporten den elfstedentocht te houden voorloopig. op Donderdag a.s. Moeilijkheden zijn er met de Leeu warder stadsgrachten en het traject LeeuwardenDokkum, dat in het don ker zeer bezwaarlijk te berijden is. Bij Harlingen alsmede in de provincie zit ten nog wel eenige wakken, maar deze zullen worden afgezet. I Vandaag verduisteren j i om 17.58 uur op om 9-43 uur, onder om 17.58 uur. De maan gaat. op om 9.43 uur. on- j der om 19.07 uur. Zondag gaai dc zon op om 9.42 uur, onder om 17.59 uur. De maan gaat op om 10.20 uur, onder om 20.22 uur. Maandag gaat 8e zon op om 9.41 uur, onder om 18.01 uur De maan l gaat op om 10.53 uur, onder om s 21.36 uur. 's-GRAVENHAGE, 17 Januari. Vandaag is het 75 jaar, geleden, dat Werner von Siemens, ae groote Duit sche ingenieur en uitvinder, in een rap port aan de Berlynsche academie van wetenschappen zijn uitvinding van de dynamo-machine bekend maakte. Werner von Siemens was oorspronkelijk artillerie officier. In dien werkkring kon hij zich toeleggen op allerlei vormen van tech nische ontwikkeling, waarbij toen al bleek, dat hem de electriciteit in het bijzonder in. teresseerde. Hij heeft zich aan die techni sche ontwikkeling dan ook wel geheel ge wijd. In 1846 deed hij weer een belangrijke uitvinding en wel die van de electrlsche wtjzertelegraaf. Tevens slaagde lib er dat jaar in, de electrlsche leidingen naadloos te omhullen met getah-pertja. Siemens was echter niet alleen uitvinder, maar ook handelsman, zoo zien wij, hoe hij met den mechanicus Halske, in 1847, een firma opricht voor telegraaftoestellen. Hier. uit ontstaat het reusachtige concern der Siemens Halske-fabrieken. Maar Von Sie mens zat allerminst stil, als uitvinder wel te verstaan. Na vele, kleinere, andere ont dekkingen vond hij, in 1866, de dynamo- machine uit. Hiermede maakte hij den sterkstroom aan den mensch gehoorzaam. Ondanks alle geweldige gevolgen, die dit had en ondanks het feit, dat de uitvinder zag, welke krachten hij den mensch ten dienste stelde cn das ook, hoe de mensch daarop zou reageeren. bleef hij voor zijn huis de eenvoudige familievader. Zijp eerste machine, nauwelijks 10 cm. hoog! was geen louter theoretische construe, tiel zij was, hoe gebrekkig ook. terstond bruikbaar als opwekker van electriciteit. Zij is nu opgesteld in het Museum der Duit sche kunst te Müchcn, waar zij de cere- plaats inneemt in de hal, die aan de vin dingen der electro-techniek is gewijd. In haar schiep Von Siemens de mogelijkheid de energie die ons wordt geschonken, door de natuur in den vorm van kolen of water, kracht, in electrischen stroom te verande ren. In dezen vorm kan de arbeidskracht, over groote afstanden worden doorgegeven. Eigenlijk heeft geen andere uitvinding het geheele wereldbeeld zoo veranderd en zulk een invloed gehad op het maatschap pelijke en materieele leven, Geen uitvinding heeft ook zooveel kapitaal in beweging ge. bracht en zooveel geesten bezig gehouden. De kleine machine van Von Siemens ver wekte 30 kilowatt, terwijl men nu het aan. tal kilowatturen, dat jaarlijks in de wereld wordt verwekt, wel op 600 milliard mag stellen. In de centrales der aarde is voor meer dan 100 milliard gulden aan kapitaal geïnvesteerd. Millioenen menschen zijn bij de electro-Industrie betrokken of vinden hun bezigheden in de verzorging en het onderhoud van electrische installaties. Men mag wel zeggen, dat met de uitvin ding van de dynamo een nieuw tijdperk werd ingeluid. I De voormalige Roemeesche gezant te Washington Irimascu, die het Amerikaan sche staatsburgerschap heeft aangenomen, is door de regeering te Boekarest van de Roe- meensche nationaliteit vervallen verklaard. Zware Italiaanschë artillerie in stelling aan het tront in Noord Afrika. De bewegingen van den vijand worden nauwkeurig bespied Orbis-Holland

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1