AMERSFOORTSCH DAGBLAD Gaullistische overval op Fernando Poo De conferentie te Rio STRIJD OM SINGAPORE IS BEGONNEN Ambon bezet? Malakka voor 90% bezet Scherp protest van Madrid Belastingverhooging in Japan GENERAAL VON REICHENAUt Militaire conventie der as-mogendheden De val van Halfaya Dr. Goebbels hekelt Brand in ziekenhuis te Groningen DE EEMLANDER VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—4 regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadig h. adv. halve prijs. „KEITJES" bij voomi'bet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. MAANDAG 19 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 170 Via Italië verneemt de Duitsche pers. dat de Japanners zijn geland op het Ned. Indische eiland Ambon. Het kleine Ned. Indische garnizoen heelt slechts korten tijd tegenstand kunnen bieden en het eiland met de haven en de hoofdstad van denzelf den naam zijn bezet Aan de landing waren twee zware bombardementen door bom- vliegtuigen en door e%n lichte krui ser voorafgegaan. Volgens" Japan- sche berichten had Nederland in de laatste jaren van Amban een be langrijk vlootsteunpunt gemaakt.. Pe haven, die bovendien uiterst gunstig is gelegen, kan na Soerabaja als een der belangrijkste oorlogsha vens van Ned. Oost-Indië beschouwd worden. TOKIO. 19 Jan. (A.N.P.). De regee ring heeft tijdens de gewone kabinets vergadering een wetsontwerp goedge keurd, dat een tot dusver ongekende 1 Jastingverhooging J?ehelst en 21 dezer aan het parlement zal worden voorge legd. Het ontwerp beoogt'een verhooging van de jaarlijksche inkomsten met 1150 ir.illioen yen uit belastingen op het in komen (5S5 millioen). rechtspersonen (113 millioen), oorlogswinsten (249 mil lioen). successie (24 millioen), textiel- verhruik (61 millioen), totalisatorwed denschappen (-40 millioen) en voorts op het gebruik van gas en electriciteit, ad vertenties, lucifers en door verhooging van de posttarieven. Naar in financieele kringen verluidt, zou 21 Februari een Japansche oorlogs- leening ten bedrage van 80 millioen yen worden uitgeschreven. TOKIO 19 Jan. (D.N.B) Volgens de jongste berichten van het front van Malakka trekken drie Japansche legercorpsen, die sterk aan terrein winnen, naar de Zuidelijke punt van Malakka op en voeren operaties uit ter omsingeling van de rest der vijandelijke strijdkrachten, die ongeveer 20.000 man sterk zijn. Men neemt aan, dat het in de buurt van Johore Baroe tot een beslissenden veldslag zal komen, daar de vijand ongetwijfeld alles zal probeeren, om deze aatste verdedigingslinie tegenover Singapore te houden of althans de heip> nog vergebleven strijdkrachten op de eilandvesting over te brengen. Dp strijd om het definitieve bezit van Malakka en de verovering van Singapore, daarmede begonnen. 1 VOLGENS nadere berichten blijkt de v inneming van Bakoe Pahat, de Zui- lelijke. haven aan de Straat van Ma akka, het resultaat te zijn van een ieuwe geslaagde landingspoging. Zoo ils reeds eenmaal gedurende den op- arsch langs de Westkust van Malakka, j Klang. hebben de Japanners weder Ti alle schepen, waarover zij konden ipschikken en die voor een belangrijk ledeelte op de Engelschen zijn buit ge naakt, geconcentreerd en onder be- rherming van den nacht troepen ge- and achfep de Engelsche stellingen. )ok dit. keer is de verrassing volkomen :eweest. Troepen die Batoe Pahat moesten ver ledigen, wisten niet beter dan dat zij ich nog een heel eind achter liet front levonden. Zij waren dan ook alles be- talve paraat en moesten na een kort- Itondig gevecht de haven en de stad intruimen. De Japansche opmarsch laar het Zuiden gaat verder. De Engel- che strijdkrachten, die zich ten Noor- len van Batoe Pahat en Moear tegen oprukkende Japanners verdedigden, jonden door deze geslaagde landings poging in den rug aangevallen en ver apen worden. Zonder eenigen twijfel de landing bij Batoe Pahat een be- Ijs. dat de Japansche superioriteit ter pp en in de lucht ook aan de Westkust an Malakka absoluut is. Een deel der Japansche landingstroe- n is naar het Oostèn afgebogen en ippft dp Engelsche strijdkrachten, die n middensector van het front op Ma- kka. ten Zuiden van Gemas en Labis rdedigden in den rug aangevallen. "ermoedelijk zijn ten gevolge van deze ïannenvres dc Engelsche strijdkrachten msingeld. De 45ste Britsch-Indische divisie is aar de Japannèrs overgeloopen en •cht volgens de laatste berichten tegen Engelschen. De 45ste brigade, die de Japansche rijdkrachten tegemoet gezonden was, m den opmarsch op den Zuidelijken ver van de rivier de Moear te stuiten m hierdoor den terugtocht, van de ritsche strijdkrachten te dekken, werd onr Japansche troeppn van verschil- nde kanten aangevallen. Een deel dér Indiërs geraakte in een pvecht met Britsche soldaten, die on in den rug tot den strijd wilden dingen. De Indiërs werden spoedig oor de Japanners geheel omsingeld, •aa'rna-zij zich overgaven. Aan den middensector van bet. front ijn Japansche troepen naar het Oosten fgebogën, klaarblijkelijk met de bedoe- ng om de Engelsche strijdkrachten.in versterkingen tusschen Mersing en Indau in te sluiten. De Japanners hebben thans 90 van Malakka bezet en de ring om Singapore wordt van uur tot uur nauwer. De donder der kanonnen is reeds in de stad te hooren. Na den val van Batoe Pahat beschik ken de Engelschen op Malakka nog slechts over drie vliegvelden, die door Japansche bomaanvallen reeds ernstig zijn beschadigd. De door den Britschen nieuwsdienst rspreidë*militaire commentaar \an An- ïlist meldt, dat de opmarsch der Japan- rs groot endeels valt. toe te schrijven n de stoutmoedige tactiek, kleine for- aties over zee \ooruit te sturen, om de itsche voorposten in den rug te bedrei- n en de verbindingswegen af te snij- n. Hun plaatselijke superioriteit in de cht heeft het hun mogelijk gemaakt, ze manoeuvre aan de Westkust ver- heidene malen te herhalen, alsook aan Oostkust. Naarmate de Japanners Singapore na- eren zoo beweert de overzichtschrijver, lit het „toenemende aantal Britsche ja- ri" op te merken. Het wekt eenigc ver- ondering, zoo besluit Annalist, dat de jand in staat, was, overdag luchtaanval- n op Singapore te ondernemen, be gouverneur van tie Straits Settle- ents heeft een hevel uitgevaardigd om n het belang van snel en doeltreffend 'Ireden met het oog op hét dreigende ïvaar, alle formaliteiten op zij te zetten, ambtenaren zonder tp letten op hun enstjaren een rang te ge\en naar hun tkwaamheid en zich uitsluitend met de «estics der verdediging bezig te hou- in". N bit bevel, om aan de verroeste en bu- tfucratische machinerie van het be- uur op Malakka nieuw leven in te bla ?n. zno schrijft, de Straits T i m e s, omt 2Yz jaar te laat.-Wij vreezen ech- r. dat. er desondanks toch niets gebeurt, i dat de circulaire als curiosum in het "chief geborgen zal worden. de productie van kunstrubber Naar aanleiding van een onderzoek over vooruitzichten voor de productie van Bu- s (kunstrubber) in Ver. Staten schryft - M a :i e r s t e r Guardian, dat de 'r Staten op iiin vroegst begin 1943 in ^at zullen zijn, tv'atig procent van bun 'cenwoordige behoefte aan rubber in eigen ind to vervaardigen. Krachtens de economische overeenkomst ,fschen Duitschland en Frankrijk liggen, sar verluidt, aan Duitsche zijde vrij BERLIJN, 19 Jan. (D.N.B.) Gene raal-veldmaarschalk Von Reiclienan, die ale gevolg van een beroerte ernstig ziek was, i6 tijdei?s het vervoer naar zijn woonplaats overleden. De Führer heeft, gelast, dat de veld maarschalk, die zich zoo buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, op staats kosten zal worden begraven. De Führer heeft tot zijn vertegen woordiger ale Führer van het Duitsche volk bij de staatsbegrafenis aangewe zen den rijksmaarschalk Hermann Goe- ring en tot, zijn vertegenwoordiger als opperbevelhebber van.bet leger den ge- neraal-veldmaarschalk Von Rundstedt. De Führer en opperbevelhebber van de weermacht heeft ter gelegenheid van den dood van generaal-veldmaarschalk Von Reichenau een dagorder uitgevaar digd aan het Duitsche leger, waarin de op 17 Januari overleden opperbevelheb ber van een legergroep „vaandeldra ger der gedachten van een nieuwen tijd" wordt genoemd. De gpneraal-veld- maarschalk heeft, naar in de dagorder wordt gezegd, den eeuwigen soldaten deugden nieuwen glans gegeven door dat hij ze in den nieuwen tijd plaatste „ich van hun middelen bediende. Ge neraal-veldmaarschalk Von Reichenau was, naar in deze dagorder van Adolf Hitler wordt verklaard, de eerste leider van een pantserleger. Dit werd hem in den Poolschen veldtocht toevertrouwd en hij leidde het naar de overwinning. In de-dagorder wordt verder gezegd, dat. de overleden maarschalk vaak ge staan heeft op de voorste brandpunten van den strijd aan het hoofd van zijn manschappen en dat, zijn naam in de geschiedenis van het Duitsche vólk en zijn weermacht voor altijd zal voort leven. Met generaal-veldmaarschalk Wal ter von Reichenau heeft Duitsch land ook een groot sportvriend ver loren. Von Reichenau stichtte reeds voor den wereldoorlog een - officiers- afdeeling in de Berlijnsche sport club en "toonde steeds zijn belangstel ling tot zijn onvönvarhten dood toe. Hij was vooral een voorstander van athle- tiek en beeft deze tak van sport zelf actief beoefend. Bovendien was hij zwemmer, voetballer en nam in 1939/ nog aan de legerkampioenscbappen ten nis deel. yHij was in het bezit van den gouden adelaar, een onderscheiding van de Berlijnsche sportclub. vangrykc leveranties van buna in het voor nemen. Zjj bedoelen het heerschend gebrek der FranSche industrie aan rubber naar vermo gen op te vangen en deze industrie zelf te prikkelen tot vervaardiging vftn dézo nieuwe grondstof. BERLIJN, 19 Jan. (D.N.B.). Te Berlijn is Zondag een militaire con ventie tusschen Duitschland. Italië en Japan ^geteekend, waarin de richtsnoeren voor de gemeenschap pelijke operaties tegen de gemeen schappelijke vijanden zijn vastge legd. Voor Duitschland heeft de chef van het opperbevel van de weer macht, vodr Italië 'n gevolmachtigde van het opperbevel van de Italiaan- srhe weermacht en voor Japan een gevolmachtigde van den chef van den generalen staf van de Japansche marine geteekend. Birmaansche premier gearresteerd STOCKHOLM, 1!) .Ian. (A.N.P.) -■ De Engelsche berichtendienst meldt in een extra bericht uit. Londen, dat U. Saw, de minister-president van Birma, door de Britsche autoriteiten is' gearresteerd. Downing street heeft een verklaring uitgegeven, waarin zij U. Saw er van beschuldigt, sinds' liet, begin van den oorlog in den Stillen Oceaan contact te hebben onderhouden met de Japansche autoriteiten. De oorlog in het Verre Oosten. Ver pleegsters van het Japansche Roode Kruis aan boord van een hospitaalschip, dat in de Zuid Chineesche Zee dienst doet Atlantic-Holland MADRID, 19 Jan. (D N B.) Een Gaullistische torpedojager is de baai van Santa Isabel op het Spaansche eiland Fernando Poo-(voor de kust van Kameroen) binnengedrongen en wierp daar dieptebommen uit orn de ankerkabels van drie koopvaar ders der asmogendherlen te vernie len. Daarna werden deze schepen geënterd en uit de haven wegge sleept. Deze overval geschiedde, o7> een oogenblik, waarop de officieren dei- schepen aan land waren. Naar verluidt, zijn de aan boord achtergebleven leüen der bemanning door de gaullisten dood geschoten. De overval heeft groote verontwaardi ging veroorzaakt in Spanje. Officieele kringen hebben huïT standpunt nog niet bepaald, doch de openbare meening luidt unaniem, dat de Britsche provoca ties onduldbaar geworden zijn. Naar van semi-officieele zijde vein luidt, heeft de Spaansche regeering gisteren door tusschenkomst van haar gezant te loonden een krachtig protest ingediend. Een nota van denzelfden inhoud werd overhan digd aan den Engelschen gezant te Madrid, Sir Sannuel Hoare. Een artikel, dat de Arriba heeft ge publiceerd naar aanleiding van den overval, is gisteren door alle Spaansche bladen op de voorpagina overgenomen, onder het opschrift „geen straffeloos heid meer." Het artikel zegt* onder meer: „Wel licht zal men zich trachten te recht vaardigen met de gebruikelijke spits vondigheid. dat het aanvallende schip een vaartijfe van de Gaulle was. Een dergelijke rechtvaardiging zal echter geenszins opgaan, omdat iedere verant woordelijke staat bij de operaties van zijn huurlingen tusschembeide komt en omdat de bandieten van de Gaulle niet als mogendheid met een andere mo gendheid kunnen onderhandelen, vooral niet, nu rij slechts oorlog$gebaren ma ken in de schaduw van een welbekende vlag." De Madrid noemt den aanslag een „ruwe aantasting der rechten van Spanje als onafhankel ijken en niet oor logvoerenden staat." Met tacf^ aldus het RIO DE JANEIRO, 19 Jan. (D.N.B.). —Tot. voorzitter der commissie ter ver dediging van het halfrond op de confe rentie alhier is, op voorstel van Sum ner Welles de Braziliaansche minister van buitenlandsche zaken, Aranha, be* noemd, die reeds voorzitter der confe rentie is. Voorzitter der commissie voor econo mische samenwerking is de Mexicaan- sche minister van buitenlandsche za ken. Padilla. Volgens bepaalde berichten zou -4de vertegenwoordiger der V.S. op de con ferentie den eisch hebben gesteld, dat hervatting van de diplomatieke betrek kingen tusschen de Zuid-Amerikaan- sche landen en de Sovjet-Unie als ge heim punt aan de agenda der pan-Ame* nkaansche conferentie toegevoegd wordt. - Het secretariaat van de conferentie heeft 46 voorstellen ontvangen. Ecuador heeft het grootste aantal, namelijk veer tien, ingediend. Een gemeenschappelijk voorstel, van Mexico, Panama en Cuba verlangt het inrichten van concentratiekampen voor elementen, "die verdacht worden tot de vijfde colonne te behooren. Eep voorstel van. Chili bepleit een pa- trouiilediensl in de continentale wateren door de desbetreffende naties en wenscht. voor Chili een patrouilledienst door een Noord-Amerikaansch eskader. F.en voorstel van Uruguay verzoekt de landen, die de „verklaring der 26 na ties" hebben onderteekend, als niet-oor- logvoej'cnd te beschouwen. Mexico, Venezuela, Cuba, Columbia. Costarica en Bolivia deden het voorstel de „verklaring der 26 naties" te aan vaarden. De minister van buitenlandsche za ken van Ecuador heeft de zitting der pan-Amerikaaneche conferentie nipf bij gewoond. Hiervan is geen verklaring égeven. In herinnering wordt gebracht, dat de delegatie van Ecuador reeds dagen geleden had gedreigd niet deel te ne men aan de conferentie, als het grens geschil met Peru niet behandeld zou worden. Na de conferentiezitting an gisteren heeft de voorzitter, .minister Aranha, een vrij uitvoerige bespreking gphad met de ministers van buitenlandsche zaken van Ecuador en Peru over hef grensgeschil. Na afloop toonde Aranha zich tegenover de pers tevreden over dit onderhoud. De stemming in Argentinië De rechter van instructie fe Buenos Aires. Vasquèz, heeft opnieuw bével ge geven tot arrestatie van bestuursleden van een bond van Duitsche weldadig heids- en cültureele vereenigingen be- hèven6 van dén bond van wérkende Duitschers op grond van ongeoorloofde samenkomsten en verduistering van liefdadigheidsgelden. Tevens meldt de Argentijneche pers, dat ook het verinogen van bovenge- noemden is geblokkeerd. Bij een in structie tegen de Duitsche vereenigin gen zijn reeds in Augustus j.l. 27 Duit schers gearresteerd. Zij werden even wel na tien dagen weer voorwaardelijk op vrije voeten gesteld, daar geen reden gevonden kon worden om hen in arrest te houden. Volgens een D.N.B. bericht heeft het ministerie van buitenlandsche zaken van Columbia bekend gemaakt, dat de regeering er niet aan denkt, de in Co lumbia gevestigde Duitschers, Italianen en Japanners integraal over de grens te zetten. Het. persbureau Andi publiceert een interview, dat de Argentijnsche vice- president Castillo aan een vertegenwoor diger van Associated Press verleend heeft. Hierin verklaarde Castillo, dat de richtsnoeren, voor de Argentijnsche de legatie ie~ Rio niet star doch in zetcer op zicht elastisch zijn. Wat de kwestie der betrekkingen jegens de asmogendheden betreft, deze vormt op het oogenblik liet voorwerp van beraadslagingen, zoodat het uiten van een meening hierover slechts nadeelig zou kunnen zijn. De Argentijnsche regeering is tot elke overeenkomst bereid, welke de belangen der Amerikaansche staten waarborgt. Zoo zoif Argentinië, nidipn zulks noo- dig geacht zou worden, ook bereid zijn, de burgers van de asmogendheden en hun belangen aan bepaalde beperkin gen van economischen en financieelen- aard te onderwerpen. Overigens huldigt Argentinië dezelfde opvatting als Summer Wefles, dat een absolute neutraliteit van Amerikaan sche landen niet meer bestaat. Argen tinië gevoelt zich zooals altijd tijdens zijn geschiedenis, uiteraard solidair met de Amerikaansche landen. Ten slotte uitte'Castillo zich optimistisch ten aanzien van de practische resultaten der conferentie van Rio. United Press publiceert .eveneens een interview met vice-president Castillo, dat zich echter gedeeltelijk onderscheidt van liet door Associated Press ver spreide. Volgens United Press verklaar de Castillo, dat er in de houding van Argentinië sinds Vrijdag geen wijziging ontstaan is. Vervolgens sprak hij krachtig de be lichten van Amerikaansche persbureaus tegen, volgens Welke bij met president Vargas van Brazilië telefonjsch onder handelt heeft. Omtrent de richtsnoeren voor de Argentijnsche delegatie er- klaarde Castillo, dat de delegatie haar instructies van don ministerraad kreeg en haar politiek dienovereenkomstig moest vóeren, dóch de instructies zijn niet te star gehouden. blad, hebben wij ons tot dusverre uit den oorlog gehouden, hoewel wij na tuurlijk niet onze sympathie verheelden voor de oorlogvoerenden, die Spanje bij zijn strijd op leven en dood als vrien den ter zijde hebben gestaan. Het zijn echter niet deze staten, die ons in den oorlog willen drijven. De katholieke Alcazar schrijft2 „Wij zijn over dezen aanslag veront waardi.gd, maar niet verwonderd, omdat wij van dezelfde zijde reeds een einde- looze reeks van onrechtvaardigheden hebben ondergaan." De Deutsche Diplomatisch- P o J i f i s c h e Korr esp.on den 7. schrijft: Engeland heeft weer eens bewezen dat het zijn oude piratentraditie trouw gebleven is. De Knrrespondenz wijst er op, dat het geval des te ernstiger is, daar Britsche strijdkrachten reeds enkele w ken geleden een Duitsch koopvaardij schip in een kleine haven van Noord Spanje gebombardeerd en tot zinken gebracht hadden. De Korrespondenz betoogt, dat het ge weldige tonnagegebrek in Engeland de lust lot dergelijke met. het volkenrecht in Strijd zijnde piratenstreken wel ver hoogt, docli dat de brutaliteit, waarme de Engeland stalen die buiten het. con flict staan, durft te behandelen, inder daad zonder voorbeeld is. Wie zich niet onvoorwaardelijk aan den kant van Groot-Brittannië plaatst, tot elk offer, ja tot zelfopoffering toe be reid is, wordt. met. economische wur ging en af en toe ook met brutale over vallen bedreigd en gemaltraiteerd. Dat een dergelijke laaghartige handelwijze zelfs niet wordt opgegeven tegenover hondgenooten, die in den dienst voor F.ngeiand leeggebloed en ineengestort zijn. toonen met name aan de overval len op Dakar en Oran, alsmede de on- menschelijkp hongerblokkade tegen de burgerbevolking van smadelijk in den steek gelaten vrienden. De brutale overval op Fernando Poo, zoo besluit de Korrespondenz, is ten slotte ook een bewijs voor het gebrek aan respect waarmede het Iberische ele ment behandeld wordt, juist nu de Anglo-Amerikanen onder vorowendsel van een niet-uitgeloktën aanval de Ibe rische staten voor hun agressiepolitiek willen inspannen. ROME. 19 Jan. (StefaniL De bijzonde re correspondent van Stefanl aan het tront in Cvrenaica meldt, dat het DuitoCh-Itali- a an sche garnizoen van Halfaya hettveiK twee maanden lang volkomen afgesloten, stand heeft gehouden tegen de aanvallen van den sterk superieuren vijand, een nieuw bewijs heeft geleverd van moed en zedelij ke kraöht. Twee maanden lang heeft het garnizoen een zwaren strfjd geleverd fen vaak hevige tegenaanvallen ondernomen. Noet door de overmacht van den vijand aan manschap pen en strijdmiddelen heeft heb garnizoen zich dan ook moeten overgeven, dooh uit sluitend door omstandigheden die sterker zijn dan de menschelijke wil. Sinds verscheidene dagen kon het garni zoen geen levensmiddelen, water of ver- bandstol'fen meer krijgen. De gevallen van uitputting wegens onvoldoende voeding werden steeds talrijker. De zieken en ge wonden konden niet meer verpleegd wor den wegens gefbrek aan geneesmiddelen. Een groot aantal kanonnen en andere wa pens kon niet, meer gebruikt, worden om dat. de munitie .was opgebruikt. Vermoeid door den strijd en niet in staat nieuwen aanvoer te krijgen, kon het gar nizoen den tegenstand -niet langer voort zetten. De val van Halfaya. was reeds voor zien door het Duitsch-Italiaansche opper bevel en is slechts een plaatselijke episode, die van geen enkejen invloed is np het ver dere verloop der operaties In Afrika. Spoorwegongeluk in Finland HELSINKI, 19 Jan. (D.N.B.) In den nacht van Vrijdag op Zaterdag- heeft een ernstig spoorwegongeluk plaaifi gehad in de nabijhai.i van het op ongeveer honderd kilometer ten Noordoosten van Helsinki! gelegen sta tion Kausala. Zestien personen kwa men daarbij om het leven, dertien werden zwaar en tweeentwintig licht gVwond. De sneltrein, die van Helsinki naar het Onsten was vertrokken bleef nabij het station Kausala door onopge helderde oorzaak staan, waardoor een goederentrein er op in reed. SPANNING IN IRAK ANKARA. 19 Jan. (A.N.P). Volgens berichten uit Bagdad, schijnt er tus schen het anglophiele kabinet Noeri Said en dp Britsche militaire autoritei ten alsmede den Britschen ambassadeur een zeer groote spanning te bestaan, waardoor, volgens de opvatting in poli tieke klingen Ie Bagdad, een aftrêden van het kabinet Noeri' Said niet uitge sloten is. De spanning is veroorzaakt door het feit, dat de Britsche militaire autoritei ten wapens en uitrustingsstukken van 't Irak sche leger willen gebruiken voor het uitsrusten van de uit Indië gehaal de troepen, wplke in Irak opgeleid en bewapend zouden worden. Terzelfder tiid wordt gemeld, dat in verhand met den toestand op den Stil len Oceaan en de ravitailleéring van liet hee.le nabije Oostpn geen verdere Britsche graan leveranties aan Iran te verw achten zijn. Verder verneemt het. A.N.P. dat alle arbeiders der staatsbedrijven in staking itn gegaan uit protest tegen de door de Britsche autoriteiten genomen maatre gelen. VEE! NIEUWS MET WEINIG WOORDEN Admiraal Lord Cbatfield h*eft in een rede te Londen verklaard, dat de Britsche koopvaardijvloot in dezen oorlog ongeveer 10.000 zéelieden door vijandelijke actie heeft erloren. De Italiaansche minieter van buiten- Britsche propaganda DANTZIG, 19 Jan. (D.N.B.) Minis ter Goebbels hepft Zaterdagavond opeen appèl der politieke leiders van den gouw Dantzig-YVest-Pruisen gesproken over het doodelijke bolsjewistische ge vaar. waarin Duitschland zich bevond, tot de Duitsche weermacht het tegen-of fensief inzette. Het bpsluit tot handelen moest geno men worden, aldus Goebbpls. ongeacht l de 'vraag, of de breede massa van het volk op dat oogenblik de strekking daarvan gëheel begreep. Van Januari 1040 af stond het vast. dat de Sovjet- Unie onze meest verbitterde vijandin was gebleven. Wat een stoot der aan vallende bolsjewistische legers op een onverwacht oogenblik haar Duitschland voor ons en geheel Europa beteekpnd zou behhen, kan de menschelijke fanta sie zich nauwelijks voorstellen. Bij het ontwerpen van het Duitsche tegenoffensief heeft de factor der ver rassing een voorname rol gpspeeld. Het jaar 1911 is dat der grootste overwinnin gen, die hij menschenhpugenis behaald zijn en die bevochten moesten worden legen een vijand, die een groote meer derheid aan menschen en materiaal be zat. Het. is voor iederen Duifscher reeds een natuurlijke zaak geworden, dat hij niet in de eerste plaats vraagt, wanneer deze oorlog eindigt, want ieder weet, dat het belangrijker is, hoe hij eindigt. Wij hebben alle reden, aldus vervolgd- de de minister, om over de ontwikke ling tot. dusverre tevreden te zijn, want nooit in de geschiedenis zijn de natio nale kansen zoo gunstig en daardoor de inspanning zoo Joonend geweest als thans. Duitschland, Italië en de andere Euro- peescha volken, die zich om de as ge schaard hebben, maken van het groote uur gebruik, dat uur eischt van ons al len het uiterste, maar biedt het volk ook hel hoogste, wat het tg geven heeft. Naast deze onoverwinnelijke, Euro- peesche machtsconstellatie is thans Japan als ordenende mogendheid in Oost-Azië gekomen. In een stormachti- gen opmarsoh heeft de dappere Japan sche weermacht zeer belangrijke En- gelsch-Amerikaansche steunpunten be zet. Zij brengt, de plutocratische mogend heden in Oost-Azië dagelijks meer in ge vaar. In razend tempo verliezen Lon den en Washington belangrijke grond- stoffenhronnen en strategische posities. Tegenover deze harde en indrukwek kende feiten kunnen "Churchill, 'StaNn en Roosevelt niets anders meer plaat sen, dan een vloed van laster en fanta sieën over Duitschland en zijn leidende mannen, terwijl tegelijkertijd het Duib sche volk aan den oproep van den Fuehrer voor de in-zamelfng van wollen goederen voor het Oostelijke front ge hoor gaf en het. bewijs leverde, van do tof een daad geworden volksgemeen schap. Daarmede zijn de Duitschers over d© Britsche leugen propaganda heen tot de orde vqn den dag overgegaan en heb ben zij het antwoord gegeven, dat die propaganda verdient: zwijgende ver achting. GRONINGEN, 19 Jan. Zaterdagmid dag om ruim half drie werd de orand- weer gealarmeerd voor een brand, wel ke was uitgebroken in het academisch ziekenhuis, De brandweer rukte met groot materiaal uit. Bij aankomst bleek de brand te woe den in de zuisterafdeeling. een groot nieuw gebouw op den noord-oostelijken hoek van het. terrein, dat in 1938 in ge bruik werd genomen en 'waar de ver pleegsters en dienstmeisjes in totaal ongeveer 450 personen gedurende haar rusttijd worden ondergebracht. Het vuur was ontstaan in den grooten kel der. welke zich bevindt onder de keuken en de eetzaal, alwaar o.a. 50 groote doo- zen met isolatiemateriaal waren opge slagen. De brandweer hond den strijd tegen 't vuur aan onder leiding van den com mandant van de brandweer, den heer J P. Toot. Een verstikken/ie róók in het geheele gebouw maakte het de brand weer zppr lastig, zoodat van rookrnas- kers gebruik moest worden gemaakt. Met zes stralen op de motorspint werd water gegeven, waarhij de' brandweer erg werd gehinderd door de betonnen vloeren en muren, waardoor het zepr moeilijk was om den vuurhaard te he reiken Tenslotte wist. de brandweer het vuur tp beperken tof den kelder en ge- lijkvloersche verdiepingen van het ge bouw. Binnen een minimum van tijd was.het geheele gebouw door de.zusters en dienstmeisjes ontruimd. Orn vijf uur kon aangenomen worden, dat het vuur bezworen was. De aange richte schadp is niet groot. Omtrent de oorzaak, deelde de com mandant van de brandweer mede, dat eert der verpleegsters met een branden de kaars in den kelder was afeedaa'd. De recherche is onmiddellijk hegonn'en met een onderzopk 'in te «tellen. Vandaag verduisteren om 18.01 uur Vandaag (Maandag) gaat de zon op om 9.41 uur, onder om 18.01 uur. De maan gaat op om 10.53 uur. onder om 21:36 uur. Dinsdag gaat dc zon op om 9-40 uur. onder om 18 03 uur. De maan gaat op o:n 11.21 uur. onder om 22.48 uur. andsche zaken, graaf Ciano, is Zondagavond Boedapest naar Ron^e vertrokken. De bekend? Fransehe autoconstructeur Fernand Mathis is te Clermont-Ferrand by Vischy gestorven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1