AMERSFOORTSCH DAGBLAD „Japan koestert geen territoriale aanspraken De regeeringswisseling in het protectoraat Onthullingen over nieuw Italiaansch wapen Volkenrecht De toestand in Singapore DE EEMLANDER Religieuse vrijheid onaangetast TAVOY IN BIRMA GEVALLEN NIEUWE REGEERING IN BIRMA De ontevredenheid in Tsjoengking Actieve samenwerking met Duitschland De regeeringsverklaring ZEVENDE FRANSCHE DEMARCHE „STORMBOOTEN" DE ENGELSCHEN ÏN DE RIVIER A Nog geen verklaring van Churchill Vredegerechtshof legt vier jaar op WAVELL NAAR SINGAPORE? WINTER ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand ƒ0.68; per weck ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—4 regels 1 elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Lirfdad;g!i adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 regels 60 ct„ flke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DINSDAG 20 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 171 TOKIO, 20 Jan. (D.N.B.) „Wij zullen 3 wereld door ooncrete bewijzen en fei len toonen, dat de van vijandelijke zijde afkomstige lasterlijke anti-Japansche propaganda iederen grondslag mist, zoo verklaarde de woordvoerder der regee ring, Hori, in een officieel communiqué. In dit communiqué staat verder, dat Japan aan den huidigen oorlog in groot- Oost-Azië een aggressie noch een of an dere. territoriale aanspraak vastknoopt, waarop van Japansche zijde reeds her haalde malen gewezen is. Japan koestert geenerlei vijandelijke gevoelens tegen een of ander ras en bestrijdt in geen geval de religieuze vrij-~ heden, vooral niet de Katholieke kerk welke zich. naar in het communiqué wordt verklaard, tot dusver vriendelijk jegens Japan heeft gedragen. Het eenige doel is de zelfverdediging tegen de aanspraken op de wereldheer schappij van de anglo-Amerikaansche mogendheden. In weerwi] van deze Ja pansche verklaringen wordt van vijan delijke zijde beweerd, dat Japan den oorlog is begonnen tegen de religieuze vrijheden en tegen rassen, In dit ver hand wijst de woordvoerder er op, da' bv. bevoegde Japansche instanties te king op 12 Januari van dit jaar een o derhoud hebben gehad met bisschop Moniten en 24 andere "vooraanstaande personen uit. religieuze kringen, die zich bereid verklaard hebben in het belang van clen -opbouw van Oost-Azië zeer nauw met Japan samen te werken. Op 17 Januari beeft een onderhoud plaats gehad tusschen den Japanscben opperbevelhebber, Sjiobara den 'chef an de afdeeling geestelijke verzorging der Japansche strijdkrachten Naroesa- wa, den aartsbisschop van Manila, Mi chel O'Doherty en 10 Katholieke pries ters. r Het doel van dit onderhoud was tot een vriendschappelijke samenwerking tusschen Japan en de Philippijnen te geraken, door bemiddeling van de Ka tholieke kerk. Aartsbisschop O'Doherty hracht zijn vastbeslotenheid tot uitdruk king om met het Japansche ras samen te werden bij het volbrengen van de missie van het Japansche leger. De vrede, welke Japan nastreeft, is de vrede, dien wij zelf ook wênschen. Wij, die ons wijden aan een geestelijke taak. gelooven. dat de beschaving en de wereldvrede een geestelijk fundament moeten 'hebben. Wij hebben den wensch met het Japansche ras samen te wer ken om een werkelijken wereldvrede te verkrijgen. GENEVE, 20 Jan. (A.N.P.). De Da.i Ly M a.i 1 geeft een schildering van den toestand te Singapore van de hand an den correspondent van dat blad al daar. Deze schrijft o.a.: Tusschen 11 uur 's morgens en half twee 's middags zitten de koffiehuizen van Singapore vol mannen- en vrouwen, die bij een kop koffie de nieuwste be richten van het oorlogstooneel op Ma- lakka bespreken. Sommige vragen wor den bijzonder druk besproken. Iedereen in Singapore wil weten, wanneer er pas sagiersschepen Singapore verlaten en waar men zich moet aanmelden om er nog een plaats op te krijgen. Verder vraagt men op welke manier geld buiten Singapore kan worden ge bracht en wie visa uitreikt voor het bui tenland. Overal komt men personen te gen, die trachten om berichten van vrienden of bloedverwanten te verkrij gen, die den laafsten keer gezien waren, 'oen zij vluchten -voor de Japanners, kritsche planters, die al hun bezit in. bet Noorden van Malakka in den steek hadden gelaten stroomden naar" Singa pore en stelden wanhopice pogingen in bet werk betaalde baantje* bij het mi nisterie van defensie te krijgen. Zij zijn blij als hun vrouwen als ver pleegster tien pond per maand verdie nen, daar dat in de meeste gevallen al les is. wat voor het onderhoud van het gezin voorloopig kan worden opgebracht Èen treurig lot voor planters, die drie maanden geleden niet tien maar 200 pond per maand verdienden. Verder zegt de correspondent, dat hef tige crifiek wordt geleverd op het op treden der ambtenaren, die uit Noord- Malakka, vooral uit Kenan, waren ge vlucht en nog steeds hun s'alarissen zou den ontvangen. Het verkeersbeeld komt overeen mef dat tijdens de omnibusstaking te Lon den, toén eveneens iedereen op de hoe ken van de straten stond te wachten om Ie zijner tijd door een particulieren auto te worden meegenomen. Daar komt nog bij, dat parlicuielere auto's iets zeer zeldzaams in het straatbeeld, van Singa pore zijn geworden, na de strenge distri butie van benzine. Ook de rav.itai 11 Bering der stad ft slechter geworden. Reeds vorige maand waren rijst, rneel'en melk schaarsch ge worden, boter heeft men moeten distri- bueeren en binnenkort is ook vleesch- distributie te verwachten. Groenten ziel men in het geheel niet meer, daar deze uit de ten noorden van Singapore gelegen gebieden werd inge voerd, Enkele bewoners van Singapore hebben nu getracht het gebrek aan groenten op te heffen door hun tennis veld in een moestuin te veranderen. STOCKHOLM, 20,Jan. (A.N.P.l Vol- gens den Britschen berichtendienst is Tavoy, het belangrijkste centrum van de tinindustrie in Birma door de Engel- schen ontruimd en, naar gemeld wordt, door de Japanners bezet. In een door radio-Rangoon verspreid gemeenschappelijk officieel bericht van het hoofdkwartier van het leger en van dc Britsche luchtmacht" wordt, het volgende gezegd: „Onze troepen hebben zich in het gebied van Tenasserim (Birma) met bet oog op de superioriteit van de vijandelijke strijdkrachten uit Tavoy op gunstiger stellingen terugge trokken". LISSABON. 20 Jan. (A.N.p.) De gouverneur van Birma heeft, naar de Britsche berichtendienst Maandagavond uit Rangoon meldt, Sir Paw Tun met de vorming van een nieuwe Birmeesche regeering belast. Paw Tun is opvolger van Saw, die door de Britsche autoriteiten wordt vastgehouden en niet naar Birma zal terugkeeren. doch, op verzoek van Enge land naar Amerika zal worden o\erge- bracht, waar hij in verzekerde bewaring zal worden gehouden. De Deutsche Diplomatisch Politische Korrespondenz schrijft over arrestatie van den premier: „Al te doorzichtig is de Britsche be wering, dat U. Sa.w, sinds het uitbreken van den oorlog contact geba/J heeft met Japansche instanties. De Korrespondenz wijst er op, dal het respect, dat Enge land voor tie vrije meenïngsuiting van een met het volk verbonden man bezit en de angst, dien het voor den terugkeer van zulk een man naar zijn vaderland gevoelt, vooral echter de brutaliteit, waarmede Engeland grondwettige orga nen van aan hem uitgeleverde landen op zii zet. nauwelijks op krassere wijze aan den kaak kan worden gesteld dan door deze arrestatie. SJANGHAI 20 Jan. (DN.B Naar uit Tsjoengking gemeld wordt, heeft de voorzitter van den wetgevenden raad. Soen- Fo, uiting gegeven aan de te Tsjoengking heerschende ontevredenheid over de niet. nakoming der Amerikaansche hulptoezeg gingen. HU verklaarde tegenover de pers: „Als Engeland en de Vereenigte Staten, zooals blijkt uit de redevoeringen van Knox en Alexander. Japan de vrye hand zouden la ten en eerst Duitschland trachten te over winnen. zou men te Tsjoengking gaan over wegen. of de/stryd nog moet worden voort gezet. Het tot dusverre aan Tsjoengking ge leverde oorlogsmateriaal is te weinig om te genstand* te bieden, om van een kansrük tegenoffensief maar te zwijgen''. Te Sjanghai hecht men aan deze uitla tingen veel gewicht, omdat hier voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog in China een der meest vooraanstaande personen te Tsjoengking openlilk spreekt over de mogelükheid van het staken der vijandelükheden. F. en Duitsche bunker stelling aan het Oostfront. Gedurende den nacht was de bunker dichlgesneeuwd, zoodat eerst weer de toegang moest worden vrijgemaakt, teneinde het doordringen van het daglicht in de bunkerwoning mogelijk te maken. (Scherl, P- K. Kriegs- berichlen Fenske) PRAAG, 20 Jan. Zooals \ie reeds in het. kort in ons ochtendblad hebben kuri- nen melden heeft in het Protectoraat een regeeringswisseling plaats gehad, waardoor een „kabinet, der concentratie" aan het bewind is gekomen. Uit de berichten van het D.N.B. blijkt, dat eerst de waarnemende voorzitter dor regeering, dr. Krejci, aan dr. Emil Hacha het ontslag van het geheele kabinet heeft aangeboden. De president aanvaardde dit en belastte dr. Krejci onmiddellijk met. de. vorming v$n een nieuwe regeering. Reeds des middags kon dr. Krejci den president de nieuwe lijst van regeeringsleden overhandigen. Deze lijst bevat de volgende namen: Dr. Jaroslav Krejci, minister-pre sident en justitie, Landespraesident. Richard Bienert, binnenlandsche zaken, dr. Walter Berthsch. economie en arbeid, overste Emanuel Moravec, opvoe ding en volksvoorlióhting, Adolf Hrut, Land- en boschbouw, dr Heinrich Kamenicky, verkeer en techniek, dr. Josef Kalfus, financiën. Toepraak van Hacha Dr. Hatha heeft gistermiddag om 5 uur de nieuwe regeering ontvangen voor het afleggen van den eed. Bij die gelegenheid hield hij een rede, waarin hij o.a. zewle: Op het oogenblik waarop bijna alle souvereine staten van Europa op ondub belzinnige wijze positie kiezen voor de herordening van het vasteland volgens den wil van den Führer en actief met. Duitschland samenwerken, acht. ik het noodzakelijk, dat in het protectoraat een gehppl nieuwen regeeringskoers van positieve, activistische krachten wordt ingeslagen. Ik heb derhalve besloten, mef toestem ming van den plaatsvervapgenden rijks- protector een nieuwe regeering te benoe men. die in onze landen zonder compro mis de nieuwe orde moet opbouwen en ook hier alle voorwaarden voor de over winning van het Grootduitsche Rijk moet scheppen. Deze taak der nieuwe regperfng zal door een vérgaande zakelijke hervor ming van onze centrale bestuursinstan- lies belangrijk verlicht worden. Een verdere belangrijke hulp kal zeker de vooraanstaande ambtenaar van het Duitsche Rijk zijn, die de "directe, leiding overneemt van- pen der belangrijkste zaken van onze economie en arbeid. Ik verwacht van de onmiddellijke, nauwe deelneming van dezen belang rijken Duitsc'hen vakman aan de regee ring een groot voordeel voor de gemeen schappelijke belangen van het Protecto raat en het Duitsche Rijk. Bij den Rijksprotector De plaatsvervangende Rijksprotector, generaal der politie Heydrich, heeft om zeven uur op den Burcht de leden van de nieuwe regeering ontvangen. In een tot de ministers gehouden rede zeide hij o.adat het bij deze recon structie van de regeering en de daar mede verhonden reorganisatie van de ministeries om een uit. historisch oog punt belangrijke verwisseling van rich ting gaat. Na een terugblik op de ver keerde politieke richting van een repu bliek, waardoor de bevolking van Bohe- men en Moravië bewust van den orga- nischen en. historischen band met het Rijk is verwijderd, brandmerkte do plaatsvervangende Rijksprótector de onverantwoordelijkheid van die kringen van het Tsjechische volk, die thans in het buitenland werkzaam zijn. Heydrich sprak vervolgens zijn voldoening uit over het door den staatspresident in het voorjaar van 1939 genomen besluit. Ten slotte sprak de plaatsvervangende Rijks- protector zijn vertrouwen in de nieuwe ministers uit en gaf hun principieele richtlijnen voor hun toekomst.igen arbeid.» De nieuwe regeering van het. protec toraat is daarna om zes uur in haar eerste plechtige zitting bijeengekomen heeft de reeds gepubliceerde regee- ringsverklaring afgelegd, waarin zij ver klaart als kabinet, waarin alle positieve en activistische krachten zijn samenge vat, aan het werk te zullen gaan. Bohe- men en Moravië zijn met hun menschen door de Voorzienigheid in het midden van het. groote Duitsche volk en Rijk geplaatst en hiermede en met zijn lot voor altijd hauw en onafscheidelijk ver bonden. In dezen zin, zoo werd o.m. in de verklaring geZegd, beteekent .de reconstructie van de regeering een be- slissenden stap naar de volledige ver groeiing van ons land met het Groot duitsche Rijk. ICHY, 20 Jan. (D.N.B.). De Fran- sche ambassadeur te Washington, Hen ry Haye heeft van zijn regeering op dracht ontvangen bij den Amerikaan- schen minister van buitenlandsche za ken, Huil, opnieuw te protesteeren in zake de kwrestie St. Pierre en Miquelon, waarvoor nog steecis geeh voor Frank rijk bevredigende regeling getroffen is. Have is j.l. Zaterdag door Huil ont vangen. Dil was de zevende démarche, welke de Fransche regeering door mid del van haar ambassadeur inzake deze kwestie heeft ondernomen. GEHEIME OPDRACHT VOOR HURLEY Stockholm, 20 Jan. (a,n.p uit Washihiglon wordt door den Britschen berichtendienst gemeld, dat president Roosevelt kolonel Patrick Hurley, den voormaligen secretaris\yan het-ministe- rie van luchtvaart tijdens de regeering- Hoover. tot brigade-generaal heeft be vorderd. Tevens wordt bekend, dat Hur ley de Vereenigde Staten reeds met. ge heime bevelen heeft verlaten. Over den aard van zijn opdracht, weigert het Wit te Huis iedere inlichting. BERLIJN. 20 Jan. (V.P.B.). Stoutmoe dige aanvallen op Engelsche oorlogs- en koopvaardUschepen in de zwaar bewaakte havens van Lavaletta, Gibraltar en Alexan drië hebben den laatsten tijd de aandacht gevestigd op de Italiaansche stormbooten. De Italiaansche pers ruimt thans een eereplaats in voor de verklaringen van den commandant dezer kleinste eenheden der Italiaansche marine, die weliswaar de nleuwsgierighied niet geheel kunnen bevre digen, maar niettemin toch interessant zqn. De commandant verklaarde, dat het men- sohelyk meohanisme der storm.boot.en van minder beteekenis is. dan de mensehelyke prestatie. De lichamelijke voorbereiding voor den dienst op de stormbooten duurt enkele maanden. De bediening van dit wa- peh is moeilijk en eischt een langdurige oefening. Doldrieste waaghalzen zUn voor dit wapen waardeloos. Mep heeft menschep noodig, die behalve over moed ook over kracht, handigheid, geduld, koelbloedigheid en te genwoordigheid van geest beschikken. Wat den aanval op Alexandrië van 18 December betreft, de stormbooten werden door een It^liaansoh oorlogsschip tot in de omgeving van Alexandrië gebracht. De In gang van deze haven is nauwelqks 200 me ter breed. Voor de haven liggen tal van zandbanken,'zoodat men geheel is aange wezen op de nauwe vaargeulen. Deze vaar geulen liggen uiteraard vol mijnen, terwijl de bewaking van deze haven zoo scherp is. dat het eigenlijk onmogelqk lijkt er onop gemerkt binnen te dringen. Ontelbare hin dernissen en gevaarlijke mijn- en netver- sperringen moesten de stormbooten over winnen. Ze kwamen soms niet meer dan een meter per uur vooruit. Eenmaal binnen de haven kwam het er op aan, oogenbhk- kelük het doel te bepalen, dat men wilde aanvallen. De Italiaansche officieren die zich voor deze onderneming vrijwillig aanmeldden slaagden erin twee slagschepen van circa 31.000 ton zóó zwaar te beschadigen, dat zU volgens den commandant maanden en mis schien wel een jaar lang onbruikbaar zf|n. Intusschen heeft, de inmiddels afgetreden' gouverneur-generaal van Malta. Edward Jackson het een en ander verteld over de ervaringen, die men tijdens den Italiaan schen' aanval op La Valetta met stormboo ten heeft opgedaan -Men kan deze vaartui gen ongeveer beschouwen als een torpedo, die door een enkelen man wordt bestuurd en die, als zU op haar doel afgaat, letterlUk over het water vliegt met de snelheid van een projectiel. Een stormboot met granaten te treffen Is bu de hoogq snelheid practlsch onmogelUk, Loopen zü op een versperring dan ontplof, fen zU natuurlUk, gebeurt dit echter niet. dan bestaat er vrijwel geen middel om ze in hun fatale loop te stuiten De bestuurder moet op het laatste oogen, blik, wanpeer de boot rechtstreeks op haar doel afstuift, een handel overhalen. Hij wordt dan met een klein rubber vlot. dat van een roer is voorzien in zee geslingerd. Aan gevangenschap zal hij. midden in vfjandclUk gebied en geheel op zichzelf aan gewezen als hU is. in den regel niet ontko- men. maar hij brengt er tenminste het le ven af. terwijl het offer van één man en het verlies van practisch geen materiaal voor het torpedeeren van een zware vijandelyke eenheid, natuurlek van geen beteekenis zUn. Jackson heeft zeer verstandig geen ver dere mededeelingen gedaan over de bU de aanvallen der Italiaansche bestorming* middelen op Malta veroorzaakte schade. Hy noemde de bestuurders dezer vaartuigen echter zeer moedige mannen. VICHY. 20 Jan. (V.PB.). Het Is voor den reebtgeaarden Franschman bedroe vend. te moeten zien hoe de Engelschen in dit land. ondanks al het voorgevallene, nog steeds met fluweelen handschoenen worden aangepakt. Zoo heeft de Fransche regeering eenigen tijd geleden aan de Engelschen. die ver blijf hielden aan de Fransche Rivièra. be vel gegeven, het kustgebied te verlaten en zich'ppar'eigen keuze te begeven naar acht. meer In het binnenland gelegen departe menten. waar zii verplicht zouden zyn. zich op bepaalde tUdstippen bij de politie te melden. De ten uitvoerlegging van dezen maatre gel heeft heel wat voeten in de aarde ge had, in frappante tegenstelling met die. welke de Engelsche regeering meent te moeten nemen ten aanzien van die Fran- schen. welke zich vóór de regeering-Pëtain verklaren en zich in'Engelsche handen be vinden. In de eerste plaats zijn van deze regeling uitgesloten die Engelschen, die door huwe- lUk met een Fransche vrouw aan het. Fran sche volk verwant zijn. ZU mogen in het kustgebied blUven en behoeven dus niet te verhuizen. Het zijn er ongeveer 3000 De overige Engelschen die in het Zuiden van Frankrijk vertoeven krygen hun post door bemiddeling van het Amerikaansche Consulaat in Marseille. Er is geen kwestie van censuur of iet-s van dien aard, want de brieven komen per koerier via Lissabon. De toezending volgt op zeer eenvoudige wy- ze. In Marseille worden zy eenvoudig voor zien van een Franschen postzegel en zoo ter post bezorgd, waarna zU automatisch den geadresseerde bereiken Doch dit is nog niet alles. Bovendien ont vangen alle Engelschen die zich tegen wil en dank-hebben moeten onderwerpen aan het voorschrift, te verhuizen naar een van de departementen, welke hun zyn toegewe zen. door bemiddeling van het Amerikaan sche Consulaat, dat de belangen der En gelsche onderdanen in Frankrijk behartigt, een vergoedihg voor de kosten der verhui zing. ten bedrage van 12 tot 17 pond ster ling per maand. GENÈVE, 20 Jan. (D.N.BDc politieke correspondent van de Evening Standard meldt, dat Winston Churchill bij de bijeenkomst van het Lagerhuis weliswaar aanwezig zal zijn, doch nog geen verklaring zal afleggen. Hij heeft nog eenigen tijd noodig voor het .voeren van besprekingen met zijn collega's om een helder overzicht te verkrijgen. Hij zal echter het Lagerhuis op de hoogte stellen van zijn plannen en den datum voor een verklaring en de debatten be palen. 's-GRAVENHAGE. 20 Jan. Het Vre- degerechtshof heeft heden in hooger be roep uitspraak gedaan in de zaken van de broeders W. en J. M. Raven, leden der W A. te Heerlen, die in eerste instantie veroordeeld waren door de rechtbank te Maastricht. W. R tot acht jaren gevange nisstraf wegens doodslag op den mUnwer- ker Spovk te Nieuw Einde, die lid van de Ned. Unie was. en J M. R. wegens poging tot zware mishandeling van Spork tot den jaar gevangenisstraf. Wegens den gezondheidstoestand van eerstgenoemden verdachte had de advocaat- generaal by het vredegerechtshof, mr. Pol man, verandering van de straf van acht in zes jaar geëischt. Ten aanzien van den tweeden verdachte eischte hy bevestiging van het vonnis. Het hof heeft den opzet om Spork te dooden niet bewezen geacht en met vernietiging van het vonnis der recht bank W. R. wegens zware mishandeling, den dood tengevolge 'hebbende, -veroor deeld tot vier jaren gevangenisstraf. J. M. R. werd wegens mishandeling ver- s oordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. Voor beiden geldt, dat de preventieve hechtenis zal worden afgetrokken. BERLIJN, 20 Jan. (V.PB). Gene raal Wavell, van wien de Duitsch3 pu\s in bet begin der vorige w.ek had ge meld, dat hij bet in Soeranaia te warm v nd eli derhalve zijn tenten le Ruiten- acrg ihad opgeslagen, treedt thans weer. op in verschillende, voorloopig nog te genstrijdige, berichten. Eenerzijds wordt gemeld, dat generaal Wavell op weg vaiï, New-Delhi naar Java eenige dagen op Malakka heeft vertoefid om zich daar op de hoogte te stellen van bijzonderheden van den Britsohen terugtocht. Ander zijds heet het in telegrammen vit Tokio, dat de opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in- het Zuid-Westehjk deei van den Stillen Oceaan Java heeft verlaten en reeds te Singapore is aan gekomen, om de verdediging van deze vesting persoonlijk te leiden Volgens geruchten, die reeds eerder te Berlijn circuleerden en thans worden bevestigd, trekken de Engelschen een be langrijk gedeelte van hun troepen uit Irak en Iran terug, om deze naar Birma en Singapore te zenden. Indien deze hulp te laat voor Singapore komt, zul len deze troepen naar Australië en Nieuw Zeeland worden gevoerd. Daar de Sovjet-Unie reeds eerder een zoo groot contingent troepen uit Iran had teruggetrokken om zooveel mogelijk strijdkrachten aan het Oostelijk front in hef vuur ie 'kunnen brengen, dat naar bet door de Sovjet-Unie bezette deel van Iran Engelsche troepen gedirigeerd moesten worden, io in Yoor-Tndië, waai de stemming der bevolking jegens de be zettende macht zeer te wenschen over laat, een belangrijk tekort aan soldaten ontstaan. Teneinde hierin te voorzien beeft Lon den thans met Moskou een overeenkomst gesloten, dol. de Poolsche krijgsgevange nen in de Sovjet-Unie die naar Siberië zijn overgebracht en wier aantal vol gens moeilijk te controleeren. schattin gen 300.000 zou bedragen, in Voor-Azië in Engelschen militairen dienst gesteld zullen worden. Fr is reeds eerder sprake van geweest, dat deze Poolsche krijgsgevangenen weer «actief in dienst gesteld zouden worden. Dat-was in den tijd, dat de Sovjét-Unie waarschijnlijk onder Engelschen drnk met het poolsche emigranten-comité te Londen pen verdrag slóo't. waarbij de machthebbers van het Kremlin na den oorlog bet bestaan van een vrije en on afhankelijke Poolsche republiek erken den. Tijdens de onderhandelingen die tot dit verdrag leidden, was de 'mogelijkheid besproken de Poolsche krijgsgevangenen in het Roode leger in te lijven. Later zagen de Sovjets hiervan af, omda^zij de Polen, die inmiddels ruim l1 ft jaar later in Siberië hadden gezeten, vermoedelijk niet ton onrechte als onbetrouwbare ele menten beschouwden. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Een hevig noodweer heeft de oude za kenwijk van de Cubaansche hoofdstad Ha vanna doen overstroomen. Er zijn vele hui- 7,en ingestort. Twee personen hebben den dood gevonden. De aangerichte schade is zeer groot. I DUITSCHE STEREO-FOTOWEDSTRIJD GEWONNEN DOOR EEN NEDER LANDER Volgens een V.PB.-bericht is de hoog ste bekroning van de stereo-fotowed strijd. 'uitgeschreven door de „Deulsehc (ieseilschaft fiir Stereoskopie'' te Ber lijn dit jaar ten deel gevallen aan een Nederlander, nd. Wim Bcrssenbrugge te Scheveningen. SCHAATSENRIJDER VERMIST SCHIAGERBRUG. 20 Jan. Sinds eergis- termiddag één uur wórdt de 18-jange J. N. de B., kantoorbediende, wonende altiier. vermist Hij was van plan per schaats van Schagerbrug in de richting Sobagen te rij den. Daar er nog wakken waren, vreest men. dat hy onder het Us geschoten ls. Het zoeken wordt nog voortgezet. c TRIJDKRACHTEN van De Gaulle hebben dezer dagen op een onver wacht. oogenbhk een overval gepleegd op de havenstad van het eiland Fernan do Poo, dat onder Spaansche souvereini- teit staat. Zij enterden een drietal sche pen, die eigendom waren van de as-mo- gendheden, en slaagden er in deze weg te voeren, zonder dat de bemanning zich kon verweren. g Deze gebeurtenis is een nieuwe scha kel in den keten van feiten, waaruit blijkt, dat de Britsche regeering er geen bezwaar in ziet om de integriteit, van do niet-om logvooi ende mogendheden te schenden, wanneer ze meent, dat dit aan haar oorlogshelangen te stade komt. Met nadruk wordt hier .steeds van „Britsche4' regeering gesproken. Van bevoegde zijde heeft men er namelijk op gewezen, dat er practisch geen on derscheid bestaat tusschen de strijd machten van den dissidenten Fransch man De Gaulle en de Britsche, omdat Do Gaulle volkomen afhankelijk is van de hevelen van zijn Londensche meesters en geen zelfstandig besluit kan nemen. Het is wel merkwaardig, dat deze overval op bezittingen van een neutraal land samen valt met pogingen, die do Londensche schijn-regeeringen hebben ondernomen om een nieuwe actie op touw te zetten, welke ten doel heeft een getinte voorstelling te geven van den toestand in de bezette gebieden en daar door de ware schuldigen aan den oorlog te doen vergeten. Er wordt, daarbij veel vuldig gerept van miskenningen van het volkenrecht. Tegenover deze pogingen van de emi- granlenregeeringen om de bevolking van de bezette gebieden schrik en angst aan te jagen; staat echter het groeiend be wustzijn van de Europeesche eenheid, en nieuwe daden -van de Britsche terreur, zooals tegen Fernando Poo kunnen er niet toe 'bij dragen om de eerbied voor Engelands houding (en aanzien van het volkenrecht le versterken. Integendeel, ze bewijzen, dat men in Londen steeds vrijmoediger gebruikt maakt, van de me thodes van het bolsjewisme, aan welks heerschappij men. zelfs, blijkens do be sprekingen tusschen Eden en Stalin, Europa zou willen uilleveren. Men vraagt zich met verbazing af hoe de burgers van Engeland en van de Ver- eenigde Staten van Amerika, die in den strijd voor de „vrijheid" gelooven. derge lijke geheurtenissen opvatten en hoe zij zullen reageeren wanneer hun de werke lijke bedoelingen van hun leiders tenslot te duidelijk zullen worden. Tidachten het pleit reeds te hebben ge- W wonnen. October, November en De- cembe\ brachten ons zacht winterweer on ook begin Januari deed het beste hopen. „Wij komen mooi door dezen winter. Veel zorgen en leed worden, den noodlijdenden bespaard." Dat waren zoo de opmerkin gen van hen, wier dagelijksche zorgen het Winte^hulpwerk geldt. En nu, sedert ruim een week, is een felle koude over ons land gekomen. Hoe mooi ook hei winterlandschap is. hoe vreugde" vol het de harten van duizenden stemt nu de schaatsen kunnen worden ondergebon den, wij mogen en kunnen niet vergaten, dot talrfike gezinnen in het volk lijden door gebrek aan middelen om deze onwelkome bezoekster, de koude, buiten de deur te houden. Dubbel is het daarom ons aller plicht hen te helpen, opdat zii zich omringd gevoelen door de zorgen van het geheele volk. Aanstaanden Vrijdag en Zaterdag zal Winterhulp de verkeerscollecte houden, de vierde bus-, huis- en straatcollecte van dezen winter. Juist nu het geen pretfe is, moeten wij ons een ochtend, een middag, beter nog een geheelen dag losbreken uit de behage- lijke sfeer onzer woning. Nu laten wij de schaatsen voor die dagen rusten, omdat wij eerst onzen eereplicht moeten vervul len tegenover die ouders en kinderen in ons volk. die het bitter koud hebben. Wij kunnen hen door ons werk. dut gezamenlijk zoo licht te dragen is, veel leed besparen. \teldt u daarom spontaan als collcctayt in de plaats uwer inwoning. Hoe meer han den. des te lichter de arbeid. U kunt dan elkander aflossen en na het vervullen van uw eereplicht de schaatsen met des te grooter vreugde onderbinden. En gijge vers. maakt het den collectanten gemakke lijk. Heljit hen vlug, wanneer bij u wordt aangebeld, of op straat om een offer wordt gevraajjd. Stopt bü het uitgaan uw offer in den zijzak of de handtasch. opdat u in de koude geen geld behoeft te zoeken. Op deze wijze zullen de bussen spoedig vol zijn en uw daad zal tallooze harten 'dankbaar stemmen." Den Haag. 20 Januari 1942. PIEK Vandaag verduisteren om 18.03 uur Vandaag i Dinsdag) gaat de zon op im 9.40 uur, onder om 18.03 uur De maan gaat op om 11.21 uur. onder om 22.48 uur. Woensdag gaat de ziyn op om 9-38 uur, onder om 18 05 uur. De maan gaai'op om II 45 uur,*onder om %23.5$ uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1