DAGBLAD Japan voert dezen oorlog niet uit zelfzucht HITLER: THE FACTS Rijksdagrede van Togo Scherpe Britsche critiek op de oorlogvoering in Oost-Azië Een verklaring van Roosevelt Eenspoorweg bioscoop Productieslag of hongersnood DE EEMLANDER Generaal-veldmaarschalk Keitel in Boedapest Why the Libya hold-up JAPS TANK Het gebruik van vet in restaurants ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05per maand 0.68 pi week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- Iderlijke nummers 0.05. Ipostrekcning 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF - HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIËN1—4 rcgrls 1.—elk* rfgcl meer ƒ0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen fit). WOENSDAG 21 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 172 „Geen vijandelijke gevoelens jegens het volk van Nederlandsch-Indië" TOKIO, 21 Jan. (D.X.B.) De Japan sche minister van buitenlandsche za ken Togo heeft in den rijksdag een rede gehouden, waarin hij o.m. het vol gende zeide: „Het is voor mij een groote voldoe ning in dezen tijd, waarin de keizer lijke troepen schitterende overwinnin gen op de steunpunten van de Arneri- kaansche en Britsche aggressie behalen en deze steunpunten een voor een ver OVeren. doch waarin ook de groote taak van het ophouwen van een Oost-Azië snelle vorderingen maakt, tot u te spreken. Het is overbodig te zeggen, dat het zelfstandig maken of de verheffing van Oost-Azié bij de huidige leiders in Ame rika en Engeland geen weerklank vindt. Wij zijn er echter vast van overtuigd, dat of zii hét nu gaarne zien of niet het onze historische taak is Oost-Azië te emancipeeren en te ont wikkelen en wjj gaan de vervulling van deze groote taak tegemoet. De recht vaardigheid is op ondubbelzinnige wijze aan onzen kant. zooals bewezen is door de schitterende militaire prestaties van onze weermacht Zooals reeds tijdens de vorige rijks dagzitting werd verklaard, heeft de oor log om een groot Oost-Azië te verkrij gen, ten doel de AmerikaanschBrit sche wereldheerschappij ten val te bren gen, welke door zelfzucht; uitbuiting en hoogmoedswaanzin is opgericht. Het i* een oorlog om de bevrijding van geheel I Oost-Azië en voor den opbouw van een nieuwe orde in de wereld. Dientenge volge hebben de Mandsjoerijsche regee ring en de nationale regeering van Chi na van het begin af actief met Japan I samengewerkt, daar zij. ons standpunt met betrekking tot den oorlog volledig begrepen. Ook FranschIndochina is op ver schillende gebieden niet ons samenge gaan. Onmiddellijk na liet uitbreken van den huidigen oorlog besloot Thailand op moedige wijze' zijn krachten aan Japan ter beschikking te stellen om .den in vloed van Amerika en Engeland, den wortel van alle kwaad in Oost-Azië. uit te schakelen. Het front JapanDuitschlandItalië wordt steeds krachtiger. De nauwe sa menwerking tusschen de drie verbon den mogendheden neemt meer en meer j definitieve vormen aan op militair, di plomatiek, economisch en verschillende andere gebieden. Hoe wanhopig Amerika en Engeland ook mogen trachten Japan. Duitschland en Italië van elkaar te vervreemden, er Is voor dergelijke kuiperijen absoluut geen plaats. De ijzeren solidariteit der spilmog^nd heden is niet te vergelijken met die der zoogenaamde geallieerden, in wier kamp Amerika en Engeland de regeerineen in ballingschap hebben gevonden, die al leen nog maar in naam bestaan. De ver houding tusschen Japan en de Sovjet- Unie heeft geen verandering ondergaan De betrekkingen worden noe steeds door het neutraliteitspact geregeld. De neutralen Het ligt in het voornemen van Japan om, zooveel mogelijk met alle neuti^le mogendheden in Zuid-Ame- rika en Europa vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden. Wij zijn bereid het standpunt van de Zuid-Amerikaansche landen volko men te respecteeren, zoolang deze zich niet door de dwarsdrijverij der Vereenigde Staten laten misleiden en tegenover Japan geen vijandelijke of onvriendelijke houding aanne men. De Japansche regeering wijdt aan de conferentie van Rio de Janeiro een ge spannen aandacht. Het is alleen het En- gelsch—Amerikaansche plan der we r^lflheerschappij, dat Japan vijandig beschouwt. Amerika en Engeland heb ben niet geaarzeld derde, mogendheden voor hun eigen belangen op te offeren. Dergelijke gevallen zijn te veelvuldig voorgekomen, dan dat men ze zou kun nen optellen en zij zullen wel in de ge heele wereld hekend zijn. Dientengevolge kan men zich niet voorstellen, dat opnieuw een of ander land het slachtoffer zou worden van de DngelschAmerikaansche intrigues. Nederlandsch-Indië Japan koestert ook geen vijand schap jegens het volk van Neder- a n d s e h-I n d i Wij hebben er derhalve in de verste verte niet aan epdacht. dat Nederlandsch-Ii^ië tot Ujn eigen nadeel een werktuig van Amerika en Engeland kon worden. Nu echter Nederlandse li-I n- dië zelf tot daden van openlijke vijandschap is overgegaan, waren ^'ij gedwongen krijgsoperaties tegen dit land te beginnen. Er zijn liog zekere kringen in Tsjoeng- *lnR, die zich op Amerika en Engeland jouden willen veriaten. Ik geloof ech lPr. dat de dag niet ver meer is, waar op zij over de gemeenschappelijke mis 81p van geheel Oost-Azië zullen naden Ken en het ware karakter van deze mis inziende, bij den opbouw van de nwuwe orde in Oost-Azie zullen mede werken. Het doel van den tegenwoordigen oor log, nl.'het verkrijgen van een gemeen- schappehjken welstand in de sfeer van het Groot-Oost-Azië vindt zijn oorsprong in dezelfde geestesgesteldheid, die den stoot gaf tot de oprichting van ons kei zerrijk en is gebaseerd op de erkenning van de lotsverbondenheid en de taak van de volken in Oost-Azië. Het is der halve heel natuurlijk, dat Japan de ge bieden onder zijn controle plaatst, die ter verdediging van Oost-Azië absoluut onontbeerlijk zijn. Het zou in overeenstemming kunnen zijn met het licht van de groote, princi- pieele waarheid, welke Hen grondslag ligt aan den tegenwoordi^en oorlog, dat de gebieden, die tot chjsver Ameri kaansch of Britsch bezit waren, een ge- schikten status wordt toegekend, welke bij de cultuur van hun bevolking is aangepast. Het is vanzelfsprekend, dat de tegenwoordige oorlog, die onloochen baar streeft naar het vestigen van de Groot-Aziatische welvaartsfeer op den grondslag van deze opvattingen, een essentieel verschil vertoont met een zoo enaamden aanvalsoorlog. Het feit, dat de leiders van Amerika en Engeland dezen oorlog niet de uit drukking aggressie trachten af te doen, bewijst alleen, dat zij geen handbreed afwijken van het denken en de metho de, welke passen bij datgene, wat zij tot dusver zelf hebben misdaan. Japan heeft zelfs niet in een droom ze- dacht aan een rasscnoorlog. zooals Japan door de vijandelijke landen verweten vordt. Oolz bestaat voor Japan geen nood- :akelijkheid om een dergelijkcn oorlog te oeren Daarenboven voert Japan dezen oorlog niet uit cenigerlei enghartige en zelfzuchtige motieven en evenmin draagt het denkbeeld van een gemeenschappelijke welvaartsfeer in Oost-Azie een of ander exclusief karakter. dientengevolge is liet vanzelfsprekend, dat het economische verkeer tusschen deze sfeer err de hier builen staande landen niet het vorderen van den op bouw van deze genoemde sfeer steeds levendiger zal worden. Om de oprichting van de gemeen schappelijke welvaartsfeer in Groot- Oost Azië hef doel van den huidigen oorlog mogelijk te maken, is ons volk, dat de leiding onder de Oost-Aziatische volken op zich neemt, geroepen om een duidelijk begrip van de werkelijke be- leekenis van de gemeenschappelijke welvaart uit te werken waartoe het zijn geestelijke bevattingsvermogen en zijn horizon vergroot. Van het Japansche volk wordt geëischt. dat het in alle bin- nenlandeche aangelegenheden een posi tieve houding aanneemt, zooals liet hoort bij onze groote taak en de ver wachtingen van deze volken in vollen omvang te vervullen. Onze verantwoordelijkheid en onze plichten zijn derhalve buitengewoon groot geworden. Het is daarom mijn overtuiging, dat het Japansche volk eensgezind en als één man alle hinder palen, die op onzen weg liggen, zal over winnen en deze glorierijke onderneming tot een succesvol einde zal brengen, zoo dat wij ons het voorrecht, waardig too- nen om onder de begenadigde regeering n zijn. keizerlijke majesteit te leven en ooggetuigen te mogen zijn van de weergalooze nationale ontplooiing, wel ke,zich voor onze oogen afspeelt. Het parlement Meer dan 200 afgevaardigden van het Japansche lagerhuis hebben een reso lutie ingediend, waarin een hervorming van de werkzaamheden van het parle ment wordt verlapgd, die aan den te- genwoordigen toestand moeten worden aangepast. Het is de plicht van den Rijksdag, zoo wordt in de resolutie ge zegd, een groot constructief program op te stellen, dat overeenkomt met het nieuwe tijdperk in Oost-Azië BOEDAPEST, 21 Jan. (D.N.B.). -» De chef van het opperbevel van de weer macht. generaal-veldmaarschalk Keitel, is Dinsdagmiddag op uitnoodigfng van den Hongaarschen minister van'oorlog. Bartha, voor een bezoek van verscheide ne dagen in Boedapest aangekomen. Op het station waren ter verwelko ming aanwezig de generaliteit onder leiding \an den minister van oorlog, Bartha en/van den chef van den genera- len staf, Szonbathelyi, vertegenwoordi gers van de Bongaarsche regeering en bekende personen uit het openbare leven. Voorfs waren op het station aan wezig de Duitsche gezant rnet de heeren van het gezantschap alsmede de mili taire attachés der mogendheden van het drielan denpact. Generaal-veldmaarschalk Keitel heeft zich kort na ziyo aankomst naar de ko ninklijke burcht begeven, waar hij zijn handteekening plaatste in het register van den rijksbestuurder. Vervolgens be zocht hij den minister-president, von Bardossv, den minister Voor het leger en den clipf van den generalen staf. Des middags gaf de minister president een maaltijd ter epre van den Duitschen gast. Voor Woensdag staan kransleggin- gen bij het Hongaarsche eere gedenk teeken en op het Duitsche Heldenkerk hof op hef programma Des avnnrls geeft de minister voor het legert een feest maaltijd. STOCKHOLM, 21 Jan (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, hebben de afgevaardigden van het Lagerhuis pogingen in het werk gesteld om tot een onmiddellijke be spreking van den ernsligen toestand in Oost-Azië" te geraken. De nationale liberaal Granville wenséhte een voorstel in te dienen voor verdaging van liet huis om de kwestie te bespreken of rnen vliegtuig- versterkingen naar Singapore heeft gezonden. De speaker wees dit voorstel echjer als ontoelaatbaar van de hand. Granville wilde daarop aan den minis ter president de vraag stollen, of hij de verzekering kon geven, dal vliegtuigen uit Engeland naar het front in het Oosten zijn gezonden. Ook deze vraag liet de speaker niet toe. De speciale ambassadeur van Aus tralië in Groot-Brittannië, Sir Earle Page, heeft, naar de Britsche berich tendienst meldt, tijdens pen bijeen komst. van de Royal Empire Society te Londen verklaard, dat het probleem van het menschenmatcriaal „in Oost- Azië uiterst dringend is geworden. Een overzicht van de geschiedenis van de- fSSJDE GERMANY TODAY STRAHOE THINGS ARE HAPPENING Here U an account of them*~and what they mean Guns set up in Berlin la meet Potsdam coup 0. MO L '75 mi' i «pOICTO Hftyjuosr.—uv Tnr. Jlfi.F. -< II* IVORS Rusr NO WATER, b: YET THEY FOUGHT ON 3 DAYS HIMMLER FIGHTS THE GENERALS rKafSir: Losses stagger Germang vsTE'ïSHS £i»*u «mun BOftirr iicmii ill!. Een facsimile van de Irnnlpacinn van liel Engelschc Had de Daily Express van 8 Januari id., waarin den lezers wordI gezcgii. dot in verscheidene sladsdeelen van Brrliin militaire steunpunten worden ingericht legen een verwachten opstand- Op deze wijze tracht Churchill het Eogelschc volk van de zware nederlagen in Oost-Azië af te leiden(Eoto Schcrl-m GENEVE. 21 Jan. (A.NP.). Uit Washington wordt gemeld, dat het Witte Huis de volgende varklarlng van president Roosevelt heeft gepubli ceerd. Voor de Ver. Staten waren gaan deelne men aan den tegenwoordigen oorlog, heb ben zich honderden Amerikanen over zee aangeboden voor den militairen dienst in de landen, die strijden tegen de spil. Thans, nu de Ver. Staten in oorlog zyn, is het slechts natuurlyk. dat velen van deze Amerikanen den wensch hettoen, bij het leger van hun land onder eigen vlag te die nen Het is overbodig te verklaren, dat een onmiddellijke inschakeling van al deze on derdanen in het Amerikaansche leger de strijdvaardigheid der eenheden, waarbij zij thans dienen, belangrijk zou verminderen en daarmede de waarde der omvattende militaire inspanningen tegen onzen ge meenscha ppelijken vijand zou benadeelen. Dat zou vooral het gevaT zijn voor de Ame rikanen. die strijden bp de eenheden van Groot-Brittannië. Canada en de peaUleer den. Met het oog op deze feiten hebben de Ver. Staten en de andere daarbij betrokken re-geeringen besloten, dat de Amerikanen, NOG MEER VOORSTELLEN TE RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO, 21 Jan (D.N.B.). Het aantal, op de inter-Amerikaansche conferentie door de deelnemende landen ingediende, voorstellen is intusschen tot 81 gestegen. De nieuwe voorstellen zijn ingediend door Columbia. De Vereenigde Staten, Panama, Peru en Chili. Chili heeft o-.a. voorgesteld om vóór 15 Maart een conferentie ie beleggen van vertegenwoordigers der generale staven van "de Amerikaansche republie ken, om plannen te bespreken voor een gemeenschappelijke verdediging van het Westelijke halfrond. Columbia eischt o.a. in zijn voorstel het. verleenen van economische credie- ten door de landen, die grondstoffen in industrieéle machines exporteeren. Peru heeft o.a. voorgesteld een ginter-Ameri kaansch comité voor juridische solidari teit" op te richten voor het uitwerken van een plan tot ophouw van het inter nationale leven na den oorlog. Verder verlangt Peru de nationaliseering van alle transportmiddelen. De houding van Argentinië De Argentijnsche vice-president, Castil lo. heeft opnieuw verklaringen afgelegd omtrent de conferentie van Rio. Hij zeide. dat er in de houding van Argentinië geen wijziging is gekomen en dat dit ook niet zal gebeuren. Deze •vrijmoedige en loyale houding stemt overeen niet de opvating, van het land, of zij nu verkeerd is of niet. De minister van buitenlandsche zaken, a.i., Rothe. heeft de te Rio verspreide ge ruchten tegengesproken, volgens welke Sumner Welles naar Buenos Aires was uitgenoodigd, om met vice-president Castillo te onderhandelen. Even onjuist zijn de inlichtingen, volgens welke de Brazil iaansche president Vargas zich te lefonisch in verbinding heeft gesteld met vice-president Castillo, ten einde Argentinië tot een beslissing te bewegen omtrent de kwestie van het verbreken der 'betrekkingen met de asmogendhe- den. In zijn gisteren jegens de pers afge legde verklaringen heeft vice-president Castillo o.a. nog gezegd, dat de houding van Argentinië verkeerdelijk aldus wordt geïnterpreteerd, dat het te Rio niet positief meewerkt. Hiertegenover wilde hij verklaren, dat Argentinië een standpunt inneemt, het welk het voor Amerika geschikt acht. De minister van buitenlandsche zaken, Guinazu, volgt op verstandige wijze de hem gegeven instructies op. De Japansche ambassadeur te Buenos Aires, Sjoetomii, heeft gisteren een uit voerig onderhoud gehad met den minis, ter van buitenlandsche zakeii a.i. Rothe. Over den inhoud der conferentie is offi cieel niets hekend gemaakt. Naar ver luidt zou de ambassadeur evenwel den wensch van zijn regeering hebben over gebracht het handelsverkeer met Argen tinië ondanks den oorlog te handhaven en zoo mogelijk uit te breiden. GEEN NIEUWE AUTO'S MEER IN VER. STATEN .LISSABON, 21 Jan. (A.NP.). Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washing ton meldt, wordt in de Vereenigde Sta ten van 1 Februari af de heele produc tie van personenauto's en lichte vracht auto's, onverschillig of zij voor civiele, militaire of exportdoeleinden dienen, geschikt. die den wensch uitspreken, ingeschakeld kunnen worden bij het Amerikaansche le ger. wanneer de gemeenschappelijk^ oor logsinspanning dér vereenigde naties, die thans tegen de spilmogendbeden strijden, daardoor geen overmatige storing onder vindt. Het Huis van afgevaardigden der Ver. Staten heeft gisteren zijn houding gewljcigd en met 172 tegen 167 stem men een voorstel aangenomen, waar door de verantwoordelijkheid voor de civiele verdediging bij het bureau voor de civiele verdediging blijft, dat verant woording verschuldigd is aan den bur gemeester van New York, <Laguardia. Uit Washington wordt verder gemeld, dat met een nieuwe aanvraag van aanvul lende credieten en verstrekking van orders ten bedrage vaai 28.5 milliard dollar, die bijna uitsluitend voor bet leger en de vloot bestemd zijn en nieuwp bedragen inhouden voor de versterking van de Amerikaansche luchtmacht, het t-otale bedrag der Ameri kaansche bewapeningskosten voor de dienstjaren 1941-42-43 gebracht is op hon derd milliard, 438 millióen dollar. TWEEDE AANVAL OP BIRMA STOCKHOLM, 21 Jan. (A.N.P.). Volgens den Britschen berichtendienst heeft Radio-Madras gemeld, dat, de vij and op nog een plaats jn Zuid-Birma is binnengedrongen. Een afdeeüng Thai landsche troepen heeft de grens ten Oosten van Myawadi overschreden. Ten Noorden van deze stad is een strijd aan den gang. Myawadi ligt ongeveer bon derd kilometer ten Westen van Moul mein en ongeveer 30 kilometer over de Birmeensche grens. Naar verder gemeld wordt hebben twee Japansche eskaders hij Moulmein in Birma ten oosten van Rangoon Brit sche troepenconcentraties aangevallen, waarbij zij groote verwoestingen aan ka zernes, spoorlijnen, legerkampen en vrachtauto's aanrichtten. Moulmein wordt als centrum van de eerste Britsche defensiestellingen in Birma beschouwd. De stad is als groote havenplaats den laafsten tijd sterk uit geareid. De Engelschen hebben hier groote troepencontingenten samenga- trokken, daar zij beducht zijn voor een spoedigen Japanschen aanval. DE VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHTMACHT STOCKHOLM. 21 .Tan. (D.N.B Do En jrelsche luchtmacht heeft, naar de Londen- sohe correspondent van Aftonbladet weidt, een van haar bekendste1 nachtvliegers, namcljik Richard Stcevens, verloren. Stee vens was vóór den oorlog een van dc be kendste piloten op de ljjn CroydonParijs. AMERIKA VERZET DE KLOK STOCKHOLM. 21 Jan (A N' P.). Naar uit Washington wordt gemeld, heeft presi dent Roose\elt een w§t, Wet de bedoeling volledig profjjt te trekken van het daglicht, on'derteekend. Deze wet treedt op 9 Februari om 02.00 uur voor alle instanties der federale regeering in werking. De geheele natie moet met gang van dezen datum de klokken een uur vooruit zetten. zen oorlog, zoo zeide hij, bewijst, dat de strategie van het empire nooit ge leid is door de"Vraag, wat men had moeten doen of wat hef beste geweest zou zijn om te doen, doch dat zij door de schaarschle a.Tft menschenmate- riaal en aan beschikbaar en geschikt nateriaal beheerscht is Er zijn fouten gemaakt, omdat de leiders niet met de feiten bekend zijn gemaakit. Een klei ne vergissing, die nauwelijks iets zou bet eekenen, wanneer wij rijke hulp middelen ter beschikking hadden, zoo zeide Page, kan licht de noodlottige breuk in onze plannen blijken te zijn, wanneer wij bijna niets hier tegenover kunnen stellen. He correspondent van Goeteborgs Handels och Sjoefartstidnin. gen meldt, dal de Australische pers ceh „bijtende" critiek oefent op de ge beurtenissen op Malakka. Zoo wordt uit Melbourne vernomen, dat de Australische regeering alle maatregelen zal nemen, opdat de Aus tralische troepen op Malakka niet nog maals hel Int van Griekenland en Kreta zullen ondergaan. De Synev Telegraph spreekt van ontevredenheid der Australische bevolking over de verrichtingen der Britsche regeering" en geeft, uiting aan de hoop, dat alle mannen, die niet genoeg hèteekenis gehecht hebben aan den oorlog in den .Stillen Oceaan, uit de Britsche regeering zullen worden ver wijderd. „Een grondige schoonmaak in den boezem der Britsche regeering -zal ons meer geruststellen dan een dozijn mooie redevoeringen." De News Chronicle oefent critiek op de- Britsche politiek in Indië spreekt de meening uit, dat de toestand in den Stillen Oceaan thans geheel an ders zou,zijn geweest, indien men groot moediger jegens Bvitsch-Indië geweest zou zijn. Thans heeft men in plaats van een tevreden een wantrouwend en on heilspellend Indië. Iets nieuws op de stations: "TX EN treinreizigers staat een nieuwigheid te wachten in den vorm van een spoorwegbioscoop, die, in een spoorwagon onderge bracht., de gelegenheid zal scheppen om het wachten op de stations te korten met de geneugten van het witte doek. Deze bioscoop, die den naam van „Spoorbio", zal dragen, zal worden ingericht iit een speciaal passagiersrij tuig van de Nederlandsche Spoorwegen, dat tot dit doel is verbouwd en van een cabine en een projectiescherm is voor zien. Het is de 'bedoeling, dat hier zoo genaamde „doorloopende" voorstellingen in gegeven worden, van korte films, wel ke samen ongeveer twintig minuten zul len duren. De exploitant, de heer W. Korsmit uit Amsterdam, hoopt op die manier de rei zigers, die lang op hun trein moeten wachten of om een andere reden veel -tijd over hebben, een bizonderen vorm van tij-dspasséering te bieden.. Het ligt in de bedoeling, dat de „Spoor bio" achtereenvolgens op verschillende stations een tijdlang een plaatsje zal krijgen en naar we vernemen zal waar* «ohijnlij'k het Centraal Stafion to LT tree lit hét eerste zijn, waar de bio scoopwagen zijn diensten aan het pu bliek zal beginnen. ENGELSCHE KINDEREN KEEREN UIT AMERIKA TERUG STOCKHOLM, 21 Jan. (D.N.R.). H*t Amerikaansche blad News Week meldt, dat een groot 'deel van de naar de V.S. en naar Canada gebrachte 8.000 fcngelsche kin deren reeds naar Groot-Brittannië terugge zonden of daarheen onder weg is. Als een der redenen voor dezen maatregel worden van bevoegde zijde dc „in verband met den oorlog noodzakelijke beperkingen" opgegeven. De ouders stonden, naar het blad verder meldt, voor de keus, hun kinderen of terug te nemen, of aan de openbare weldadig heid over te laten. "M" EDERLAND voedt zichzelf" is de beste leuze, waaronder de Pro ductieslag gestreden kan worden, want de Productieslag moeten wij niet zien als een vaag begrip of als iets zwevends, dat wij niet kunnen grijpen. Integen deel, de Productieslag is vóór alles har- de- werkelijkheid -en wel de werkelijk heid. dat de hoer de voeder is van zijn volk en dat het. welzijn van dit volk voor eeil zeer belangrijk deel van den hÓÓr' afhankelijk is. Deze waarheid slaat of valt. niet met bepaalde omstandighe den, zij was er. altijd en zal er ook al- lijd blijven, zooals dit vanzelfsprekend voor elke werkelijke waarheid het ge val is. Aldus ir. W. F. Gerhardt in een te Leeuwarden gehpuden vergade ring van alle functionarissen van dc commissie dr. poathuma in Friesland. Nadat, spreker een overzicht had ge geven van de Engelsche linngerblokkade en de wijze, waarop de Duitsche Produc tieslag deze bestreden heeft, zeide hij, dat de Productieslag in Nederland er in de eerste plaats op gericht dient te zijn om een voldoende opbrengst van de éérste noodzakelijke levensmiddelën te verkrijgen. In de eerste plaats diende daarom de aardappel verbouw hij behoud van min stens dezelfde oppervlakte broodgraan uitgehreid te worden. Het resultaat hier van. een vermeerdering van de bedeel de oppervlakte aardappelen van 129.000 ha. tof. 100.000 ha of rond 24 mag ze ker niet onbevredigend genoemd worden. De uitbreiding van dit gewas was dit jaar reeds zeer belangrijk, doch had nog veel grooter kunnen /zijn, indien wij rneer medewerking van het weer hadden gehad. Voor het. komende jaar zal alles op alles gezet moeten worden om er nog een belangrijke oppervlakte koolzaad bij te krijgen. Dit zal, aldus ir. Ger hardt. bij gunstige weersomstandig heden ongetwijfeld gelukken. Uitbreiding van dit en uitbreiding van dat. het is alles goed en wel, maar het beteekent per saldo, dat de opper vlakte bouwland vermeerderd dient te worden. Vandaar, dat reeds bij het be gin van den Productieslag het scheuren van grasland één der belangrijkste pun ten was In bet voorjaar van 1941 werd reeds 22.000 bunder grasland in bouw land omgezet, terwijl hieraan in deze maanden nog een 100.000 ha. zijn ge voegd. Een totaal dus van 120.000 ha, welke als zoodanig een belangrijke ver steviging van onze voedselpositie betee- kenen. Ir. Gerhardt betoogde in het vervolg van ziin rede met klem, dat. ook al is de oppervlakte grasland met ruim 100.000 hu- verminderd. het weidebedrijf in de toe komst de eerste qlaats zal blijven inne men. Een goed deel van de Nederlandsche cultuurgrond immers is uitsluitend als wei land te benutten, terwijl de 120.000 ha ge scheurd grasland slechts een betrekkelijk klein deel van de totale oppervlakte wei- tand uitmaken. In hef kader van de Nederlandsche bodembewerking is en blijft er dus een vooraanstaande plaats voor het weide bedrijf ingeruimd. Voor dit weidebedrijf kan in den Productieslag nog zoo bui tengewoon veel worden gedaan. Juist uit de weide immers is in het verleden lang niet gehaald, wat er uit te halen viel. Spreker somde een aantal nog door te voeren verbeteringen op en wees er nadrukkelijk op, dat uiteraard ook door verbetering van de gezond heid en het productievermogen van on zen veestapel zeer veel te hereiken is. Nadat ir. Gerhardt er den nadruk op had gelegd, dat aan de oprichting van bedrijfsvooi'ltehtingsvereenigingen en hedrijfsstudiegroepen hier te lande groo te waarde moet worden toegekend, werd aan het slot van deze belangwekkende beschouwing op den voorgrond gesteld, dat de Productieslag aan de hoeren enorm hooge eischen stelt. Productie slag immers beteekent voor alles: het beste er van maken. Dit. is alleen mo gelijk, als de boer er zich van bewust is, dat. hem een bijzonder/zeer eervolle taak is opgedragen, waarvan het. wel zijn van het geheele volk afhangt. De boer is de voeder Van zijn volk en dat is de meest belangrijke taak, welke een menscli opgedragen kan worden! „Ik hoop", alzoo besloot ir. Gerhardt* dat u uw taak thans duidelijker dan ooit voor oogen staat Ik hoop echter bovenal, dat ik u heb kunnen overtui gen van het feit, dat. de Productieslag als voorwaarden stelt: bereidheid <ot dienen en eensgezindheid. Mijn wensch is, dat deze bereidheid tot dienen en deze eensgezindheid meer en meer in gang in het Nederlandsche hoerendom mogen vinden. Tot heil van het geheele Nederlandsche volk." (L.S.P.D.). 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. Sinds eenigen tijd geldt de, bepaling, dat in restaurants ten minste één sohotel of menu verkrijgbaar moet. zijn, waar voor de gast geen bonnen behoeft af te geven. Thans is, naar het rijksbureau voor de voedselvoorziening1 in oorlogs tijd mededeelt, door den directeur van het rijksbureau voor het hotel-, café-j restaurant- en pensionbedrijf een nieu we bepaling daarbij in het leven geroe pen in het belang van de velen, die hun maaltijden in restaurants gebruiken. Op de volgens voorschrift ver plichte spijslijst moeten nl. voortaan ten minste evenveel gerechten voor komen met 10 gram, als met 20 gram boter, vet of margarine. Bij gerechten met gekookt vleesch (b.v. stampott.en) en niet gekookte visoh mag bovendien slechts 10 grain aan bo terbonnen worden gevraagd. Ditzelfde geldt voor de z.g. vaste menu's, waarbij gerechten met. gekookt vleesch of ge kookte visch worden verstrekt, terwijl er op is aangedrongen, deze menu's meer nog dan tot dusverre het geval was, be schikbaar te stellen. Men zal dus in den vervolge in restau rants met 2/50 tanlsoen boterbonnen even goed te recht moeten kunnen als met 4/50 rantsoen en bovendien ook een bonJoos menu of een bonloozen dagscho tel kunnen gebruiken. DE ROEMEENSCHE STAATSAMfiTENAREN BOEKAREST. 21 Januari (D N.B.). De Roemeensche staat^ar-btenaren gelden van den 17en Januari af als te zijn „optreroeipen voor,den dienst der natie". Wanneer zjj zon der geldige reden verzuimen worden zij tot gevangenisstraf veroordeeld. Vandaag verduisteren om 18.05 uur Vandaag (Woensdag) sunt dc zon op om 9-38 uur. onder om 18 05 uur. De maan goat op om 17 45 uur. on der om 23.58 uur. Donderdag gaat de zon on om 9.37 uur. onder om 18 06 uur Dc maan gaat op om 12.09 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1