AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vernietigingsslag in Zuiden van Johore Bosman uit den strijd |Geen politiek van uitbuiting of onderdrukking Minahassa bezet Met kopgroep verdwaald Levenslang voor DE EEMLANDER OPMARSCH NAAR MOULMEIN Amerikaansche staten verbreken betrekkingen met de as GENERAAL ROMMEL ONDERSCHEIDEN VERKEERSVLIEGTUIG VERONGELUKT Elfstedentocht De aartsbisschop van Canterbury Hans v. d. Wall in ons land beide verdachten VAN GREBBE NAAR OERAL Clandestiene uitvoer van aardappelen ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort 2.Ö5per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- derlijke nummers 0.05. 'Postrekening 47910 VALKHOFF Co.. ARHHEMSCHE. POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT ADVERTENTlf.N1—4 regels 1.elke regel meer 0.25. Spec prijzen bij contr. Liefclad-gh adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 1 5 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DONDERDAG 22 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 173 TOKIO, 22 Jan. (D.N.B.). In een speciaal bericht van de Tokio Asahi Sjimboen uit Malakka wordt gemeld, dat Dinsdagoch tend vroeg een vernietigingsslag tegen de Britten is begonnen, die I in het Zuidelijke deel van de pro- vincie Johore omsingeld zijn. De in het centrum oprukkende Japan- I sche troepen hebben reeds sterke strijd krachten van den vijand ten zuiden van Segamatin ingesloten en gevangen ge nomen, terwijl aan de Westelijke kust een tweede omsingeling van den vijand bij Batoe Pahat. ten zuiden van Malak- I ka, tot stand is gekomen, welke met de I gevangenneming van den vijand eindig- I de .Tot dusver is het aantal gevangenen nog niet opgegeven. In het verdere verloop van de gevech- I ten zijn de Japanners op vele plaatsen I langs de Westelijke kuet ten Zuiden van Malakka geland. Zoodoende hebben zij den vijand een aftocht afgesneden. Men I echa.t, dat nog ongeveer 20.000 Brittri. 1 Australiërs en Indiërs wanhópigen te- I penstand bieden om aan een vernieti- I ging bij Johore te ontsnappen. Nadat I deze laatste tegenstand zal zijn gebro- I ken, zal de aanval op Singapore zelf be- I ginnen. TOKIO, 22 Jan. (D.N.B.) De naar Moulmein oprukkende- Japansche le gergroep heeft, naar uit Birma wordt gemeld, de Engelschen. die ter sterkte van 40.000 man tussclien de grens •m Moulmein tegenstand boden, na zware gevechten teruggeworpen. Bij een aanval van Japansche vlieg tuigen op het vliegveld van Moulmein werden twee Buffalo-vliegtuigen en tij dens andere luchtgevechten boven de grens van Birma twee Curtiss-vliegtui- gen neergeschoten. De bezetting van de belangrijkste steunpunten aan de Birmeesche kust heeft het de Japansche weermacht., zoo werd te Tokio verklaard, mogelijk ge maakt haar operaties, wélke gericht zijn tegen Rangoon en Zuid-Birma, als mede strategische operaties in het ge bied van de Golf van Bengalen uit tc voeren. Wat de bezetting van Tavoy betreft, de economische beteekenis hiervan is van bijzondere beteekenis. omdat Tavoy met 30.000 inwoners de centrale plaats is voor den handel in rijst, tin en rub ber. Na de bezetting van Rangoon en Singapore zullen, naar men hier verder verneemt, de Japanners over een kust- front beschikken met een breedte van bijna 2000 kilometer, dat aan beide kan ten begrensd wordt door zeer belangrijk ke steunpunten en in den rug door een lang verdedigingssysteem tegen aanval len beschermd is. Men gelooft in Tokio te kunnen aan nemen, dat vooral de gevolgen voor do positie van Tsjoengking onvermijdelijk zullen zijn, dat iedere verbinding met de anglo-Amerikaansche bondgenooten dan afgesneden zal zijn. De verklaringen in den Japanschen Rijksdag In het l| nde oloni ill df esul" en oor kali! tijd' t eile| *e letta ladial rgesd r vlOf t pet1] wierp een| 3RBU H dat] Cos voor lode :ijn ar it. dif eden TOKIO, 22 Jan. (D.N.B.)Minister president generaal Tojo heeft Woensdag in dén rijksdag, nadat hij zijn reeds gepubliceerde rede over den huidigen politieken en militairen toestand ge houden had, in zijn functie van mi nister van oor Log rapport uitgebracht over de militaire operaties' van het Ja pansche leger. Na eraan te hebben herinnerd, dat bin nen een maand Hongkong en Manila, twee pijiers van den vijandelijken \erde- digingsdriehoek bezet werden en dat in de afgeloopen dagen de Britten op Ma lakka op de eilandvesting Singapore zijn Iteruggeslagen, zeide Tojo, dat de verove ring van Singapore, het laatste steun punt van de Anglo-Amerikaansche posi tie in Azië niet lang meer op zich zal laten wachten. Intusschen duurt de druk op Tsjoeng king, dat volkomen in toom wordt gehou den voort. De operaties tegen de Philip pijnen zijn met de omsingeling van de [overblijfselen van den vijand in de Baai van Manila en op het schiereiland Ba- langa afgesloten. Vliegers van het. Ja pansche leger hebben tot. ën met 16 Ja- Inuari 100. vijandelijke vliegtuigen op de Philippijnen vernield. Ten aanzien van de operaties op [Britsch Malakka zeide Tojo, dat reeds bij iet begin van het nieuwe jaar het lot kan Singapore was beslist. Thans is de Britsche luchtmacht, op Malakka zóó on- beteekenend, dat de Japansche vliegers ongehinderd Singapore kunnen aanval len. Hetzelfde geldt voor Rangoon, dat dagelijks aan luchtaanvallen blootstaat. |Tot en met 17 Januari zijn op Malakka "79 vliegtuigen neergeschoten of op den :rond vernield. In Birma zijn 135 vlieg tuigen vernield. Tojo verklaarde, dat de zware neder- aag der Engelschen de v.erdere Japan sche operaties betrekkelijk gemakkelijk iad gemaakt. Vervolgens deelde de mi nster van oorlog mede. dat de heele tot lusver gemaakte oorlogsbuit te groot is, lom reeds thans nauwkeurig cijfers te |kunrien noemen. Alleen bij de gevechten >m Kwala Loempoer werden 68 stukken jeschut, 50 pantserwagens en 500 andere [sóórten gevechtswagens en automobielen [buitgemaakt. Bij Borneo, zoo verklaarde Tojo ver- Ier, zijn vólkomen zonder bescherming lijnde Japansche troepentransportsche- |ppn door de bewakingslinies, van vijan delijke duikbooten heengevaren, waarna op 24 December een succesvolle landing bij Koeching de hoofdstad van Serawak Ikon worden uitgeroerd. Den volgenden dag werd reeds het vliegveld van Koe ching bezet, nadat de vijandelijke troe pen ter sterkte van 1000 man vernietigd [waren. In Centraal China zijn succesvolle ope raties ondernomen tëg<jn twintig Tsjoeng- [king-divisiés, die klaarblijkelijk een ont- lastings-offensief voor Malakka wilden 1 ginnen. De financiën De minister van financiën, Kaya, heeft Idaarna gewezen op de losmaking van Ja- Ipan van den dollar en hét pond sterling |en verklaarde, dat de invoering van de [Ven als e'enigen grondslag voor buiten jlandschè valuta de e'érste stap beteekent [voor het programma der autarkie van |0ost Azië. tKaya deelde mede. dat de 'gewone en hanvullen'de begróotingen voor het ko pende financieele jaar S.69S millioèn yen [bedragen, waarvan voor de aanvullende [paar schatting 2.463 millioèn yen. Voor uitbreiding van dè industrifeèle [productie eh voor maatregelen inzake de [prijsvorming waren 383 millioèn yèrj be- poo'digd, voor industrieelë installaties 274 |oiillioen, vóór overschakeling dér indus [trie 1Ó2 millioèn, voor de nationale gé zondheid 385 millioèn en voor steun aan gewonde soldaten 135 millioèn yèn. Door gebruik te maken van de zeer rijke hulpbronnen der Zuidelijke volken zal Japan in staat zijn den grooten finan- cieelen last van den oorlog te dragen, zoo zeide de minister ten slotte. In het Hoogerhuis In het hoogerhuis heeft Tojo op een vraag van den voormaligen mi nister van binnenlandeche zaken, Hideo Kodama, over de vorming van het groot-Aziatische economische blok verklaard, dat Japan iedere po litiek van uitbuiting of onderdruk king van de hand wijst en dat in tegendeel ieder land en volk in groot-Oost-Azië zijn eigen plaats ge heel onafhankelijk kan innemen. Met betrekking tot de economische po- titiek van Groot-Oost-Azië verklaarde Tojo verder, dat Japan voornemens is een economische verdedigingsruimte met Japan als centrum in te stellen. Vervolgens verklaarde Tojo, dat een samenwerking der verschillende finan cieele organen in het Groot-Oost-Aziati sche economische gebied noodzakelijk is, waarbij eveneens Japan ale centrum moet worden beschouwd. Persstemmen De oogen van alle Aziaten en van de met Japan verbonden volken zijn thans op Tokio gericht, zoo schrijft Tokio Asahi Sjimboen ter gelegenheid van de opening van den rijksdag. 21 Januari, zoo schrijft het blad ver der, is een historische dag voor Oosf- Azdë, omdat generaal Tojo zijn groot programma inzake de richtsnoeren voor den oorlog en den opbouw van groot- Oost. Azië heeft verkondigd. Zijn verkla ringen over de Philippijnen, Australië en N e der 1 a n d s c h-I n d i zijn van historische beteekenis geweest. Hel blad geeft voorts uiting aan zijn verwachting, dat Tojo's grootmoedige geste jegens de Philippijnen en Birma niet zal nalalen indruk te maken op Nederlandsch I n d i Australië en Tsjoenking. De Deutsche Diplomatise h- Politische Korrespondenz schrijft.-* Togo kon erop wijzen, dat de nieuwe orde van Oosf-Azië, terwijl de ge. vechten nog aan den gang zijn, geconso lideerd wordt en voortschrijdt. Hij kon mededeel en, dat de tot dusver door de Vereenigde Staten en Groot-Brittannië beheerschte, thans echter door de Ja panners bevrijde, gebieden een status zullen krijgen, welke in overeenstem ming is met dé traditie en de cultuur van deze volken. Deze formuleering zal in de heele Aziatische werèld gewéldig opzien baren. MADRID, 22 Jan (D.N.B.) Naar uit Rio de Janeiro gemeld wordt, "zouden de Amerikaansche republieken op de con ferentie van Rio besloten hebben dat zij, „met inachtneming van haar souvêreine rechten en in overeenstemming met de machtsbevoegdheden van haar grond wettelijke instellingen", de diplomatieke betrekkingen met Japan, Duitschland en Italië niet kunnen voortzetten, daar Japan een natie van bet Amerikaansche continent (de Vereenigde Staten) heeft aangevallen, en de andere landen van het drie-mogendhedenpact aan die natie „den oorlog verklaard" hebben. Dit besluit, zoo wordt verder gemeld, moet thans nog door de regeeringen der betrokken landen geratificeerd worden, hi zooverre schijnt de verwijzing naai de „machtsbevöegdheden der grondwet telijke instellingen" der landen een voor behoud te vormen. (Uit dit bericht schijnt te blijken, dat alle Zuid-Amerikaansche Staten ook Argentinië en Chili, die tot het laatst uiting gegeven hebben aan hun bezwa ren ten slotte zijn gezwicht voor den politieken en economischen druk van Washington. De Spaansch-Amerikaan- sche landen, hoewel in geen enkel op zicht door de asmogendheden bedreigd, schijnen zich thans bij het dollarimperia- lisnie van Roosevelt aan te sluiten). VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De koudegolf in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee heeft zich uitgestrekt tot Egypte. Te Cairo, waar de temperatuur 's winters zelden onder nul daalt, zjjn drie ner'sónen doodgevroren. Tn de mijn La Chame in hét g'ebièd van St. Eti'enne is een mjjngasontploffing ont staan. Tot nu toe zijn 33 dooden en 30 ge wonden aan 'dé oppervlakte gebracht. Paus Piüs XII heeft tachtig oorlogsge- wond'en. die begeleid waren door Roode kFuis-zusters, in particuliere audiëntie ont vangen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH RER, 22 Jan (D.N.B). De Fuehrer en opperste bevelhebber van de weer macht heeft rlen generaal van de pant sertroep Rommel, bevelhebber der pant sertroepen Afrika op 20 Januari het eikenloof met de zwaarden bij het rid derkruis verleend en hem het volgende telegram gezonden: „Dank zij uw schit terend optreden hebt gij wederom in samenwerking met onze bondgenooten de Anglo-Amerikaasche voornemens door een afweer-overwinning tegen ver re superieure tegenstanders doen mis lukken. In dankbare, waardeering voor uw succes en den heldhaitigen strijd van de onder u staande Duitsche en Itali aansche troepen, verleen ik u als zesden officier dei* Duitsche weermacht bet ridderkruis van het IJzeren Kruis." Generaal Rommel's gepantserde com mando-wagen iji de Noord-Af rikaan- sclie woestijn. (P.K. Kriegsberichter Zwilling. Scherl - m SJANGHAI, 22 Jan. (D.N.B.). Volgen6 een bericht uit Batavia geeft het legerbericht van Neder landsch Indië toe, dat het district der Minahassa na harden strijd in handen is van de Japanners. Japansche vliegtuigen hebben voorts de haven van Belawan op Sumatra gebombardeerd en een niet nader genoemd vliegveld op Borneo. Het legerbericht geeft toe, dat scha de werd aangericht aan op den grond staande vliegtuigen. Verschei dene Nederlandsch Indische vlieg tuigen zijn van hun vluchten niet op hun steunpunten teruggekeerd. LISSABON. 22 Jan. (A.N.P V De En- gelsohe nieuwsdienst meldt, dat een vier motorig Britsch vliegtuig van den dienst G-ibraltar-Malta-Egypte bij Acebuche. een platas in de buurt van Tarifa (Zuidpunt van Spanje) is neergestort. De tien inzit tenden zijn om het leven gekomen. Het toestel was een postvliegtuig van Amerikaansche constructie. In den mist ls de machine de koers kwijtgeraakt en neer gestort. Naar verluidt zouden zióh diepte bommen aan boord bevonden hebben, welke bij het neerstorten ontploft zijn en de machine volkomen uiteengereten heb ben. De tien inzittenden waren zoo zwaar ver minkt, dat men tot dusver geen der lijken heeft kunnen identificeeren. Aan de hand van kleed ings tukken en uniformdeelen alsmedè aan resten van papier heeft men kunnen vaststellen, dat zich onder de slachtoffers hooge officieren en diploma ten bevinden. Het Spaansche roode kruis heeft het stoffelijk overschot der slachtoffers naar Gibraltar overgebracht. LEEUWARDEN. 22 Jan. Een fonkelende sterrenhemel begroette hedenmorgen in alle vroegte de ruim vijfduizend deelnemers aan den elf stedentocht. De koude atmosfeer deerde deze massa blijkbaar niet. want welgemoed werd de lange wandeling naar de startplaats, de Schenkenschans, aanvaard, als inzet van een ijsfesfijn. dat zijn weerga niet vindt in de historie van ons na tionale sportleven. De belangstelling voor dezen tocht heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Een recordaantal, ruim 5200 deelnemers, heeft, zich gisteren gemeld, dus bijna tweeduizend deelnemers meer dan het oude record. Zij hebben allen getuigenis afgelegd van den gezonden sportieven geest welke het. beste deel van onze bevolking nog steeds bezielt. Zij hebben de moeilijkheden van een lange reis gaarne getrotseerd, genoegen genomen met het ongerief van een on gemakkelijke noodslaapplaals en zijn na een korte nachtrust in alle vroegtè als pelgrims in den nacht door een ver starrende koude geschreden over een spiegelgladden weg, soms nauwelijks ter breedte van 1 a 2 nieter, naar dp startplaats, om dezen monsterrit, te be ginnen over gekristalliseerde wateren van bet.fraaie, Friesche landschap. Om zes uur snelden de wedstrijd rij ders in de richting van den Schenken schans. nadat, in de Harmonie gestart was. Gevlogen hebben zij, de eersten, over den weg. Om 6.10 uur arriveerde de eerste wed strijdrijder oji hel ijs. Het. was de Fries Van der Meer uit Parraga. Snel werden de ijzers ondergebonden en weg vloog het, niet den wind in den rug, in de richting van Sneek. Nauwelijks was hij verdwenen in de duisternis van den vroegen ochtend, of anderen daagden op en zetten hem na. Controle Sneek Als eerste arriveerde aan den controle post te Sneek Miedema uit Huizuni om 6.58 uur, op ^gnkele" seconden gevolgd door Albers uit AVeesp en Van der Meer uit Parraga, een minuut later om 6.50 uur, arriveerden de rijders A. de Vries en Muller uit Zwolle. Daarna volgden hen op de hielen de rijders J. Roérsma, L. Geveke en Bosman uit Bréukelen. Controle IJlst 1 Van der Meer uit Parraga. 7.05. 2. Miedema 7.06, 3. en 4 Albers en A. de Vries 7.0-7, Muller en Bosman. N Controle Sloten 1. v. d. Bev 7.44, 2, De Vries, 3. Ruiter- berg, 4. De Groot. Hoe hard werd geraden,' bewijzen wel dp tijden, die bekend werdén. De kop rijder in Sloten had immers in nauwe lijks honderd minuten een afstand afge legd van 42 K M. pü dus een gemiddel de van dertig kilometer per uur bereikt. Voorwaar een fantastisch gemiddelde en bijna niet te gelooven, ware hel niet, dat de tijd het als vaststaand uitwees. Waren er usschen Sneek T.Tlst ph Slo ten vele. uitvallers als gevolg van val partijen in de duisternis, interessant was het. toen wij in Sloten ontdekten, dat de kojigropp een groot e verandering had ondergaan. Daar viel het. ons op, dat de kopgroep zich aanmerkelijk had gewijzigd, zelfs zoo zeer dat wij het haast niet konden gelooven. Toen evenwel later dp controle te Sta veren meldde, dat als eerste doorkwam om 8.52 uur de rijder Douwe uit Lem mer, na vier minuten ggvolgd door dp rijders Swierstra, De Groot, De Jong en van der Bey, stond bet bij ons vast, dat er iets gebeurd moest zijn. Alleen de naam van Van der Bey immers was reeds eerder vermeld als een van de leiders. Spoedig dan ook kwam het bericht, dat de kop groep. bestaande uit de beste rijders, onder wie Bosman uit Bréukelen en Geveke uit Leeuwarden, de rou te waren kwijtgeraakt en een aan merkelijk stuk verkeerd waren gere den. Het gevolg was dan ook. dat zij daardoor een grooten achterstand opliepen. Om 8.46 uur, dus niet eén uur achterstand, arriveerde deze groep in Sloten. De laatste melding was het groote nieuws, dat Bosman uit Breukelen den strijd heeft moeten staken. Met de kop groep was hij afgedwaald vAn de route over liet Hissem.eer en Sipkemeer, waar door hij een grooten achterstand kreeg. Uit deze groep viel de rijder Algra uil Franekèr zoo ernstig over eén stuk ijs, dat bij in de nabijheid van Bolsward den strijd moest opgeven. Bosman geeft op Dit bewijst wel, hoe ver de kopgroep van den goeden weg was afgedwaald. Bosman, Geveke en De Vries reden terug en arriveerden wederom in Sneek. doch nu niet grooten achter stand. Hier gaf Bosman den strijd op. Een bevroren teen dwong hem tot dit. besluit, dat niet alleen hem, doch ongetwijfeld duizenden belang stellenden zal teleurstellen. Geveke en De Vries gaven den moed niet op en zetten den tocht voort. Sta voren meldde, dat deze béide rijders om 0.0 i uur passeerden. Hindcloopen zo reeds om 9.24 den eersten wedstrijdrijder doorkomen. Het was Leycnaar uit Lem nier, een minuut la ter werd hij gevolgd door een groep van vier rijders: De Groot uit Wij denes, Van der Bev. Julia- nadorp. Swierstra, Wijdenes en De Jong uit Iluizum. De post. Hiiideloopen meldde, dat Antje Schaap uit Wierden als eerste dame passeerde. Zij was nog volkomen fit en vol goeden moed. Zij werd bege leid door twee lieeren, die haar tussclien zich in hadden genomen. Controle Bolsward De controlepost te Bolsward meldde, dat de eerste wedstrijdrijder om 10.25 uur passeerde en, na de controle te heb. bén aangedaan, snel vertrok in de rich ting Harlingen. Het was Leyenaar uit Lemmer. Om 10.26 uur arriveerden de rijders De Groot, Swierstra, Van der Bev en de Jong. Om 11.24 uur kwam Antje Schaap uit Wirdum als eerste dame bin nen. Men had bet plan haar met bloe men te huldigen, doch kreeg hiervoor geen schijn van kans. Snel reed zij door, vreezende een paar kostbare minuten te verliezen. De stemming in Bolsward was best. O'm H.25 arriveerde L. Geveke. Hieruit kan men constafeeren, dat hij zijn opge loopen achterstand niet meer kan inha len. De kans op de overwinning is voor hepi verkeken. Controle Uarlingen De controlepost te Harlingen bracht wedéyom een kleine verrassing. Dp lei der van de kopgroep. Levenaar uit Lem mer, die in Bolsward reeds een vermoei den indruk maakte, bleek te zijn inge haald. Als eerste rijders arriveerden nu om 11.07 s. de Groot uit Weid vim en P. Swierstra, eveneens uit Wëidum, P. de Jong, Huizuni en Vin der Bev uit Julia nadorp. Daarna kwam, met zeven minu ten achterstand, Leyenaar uit Lemmer Contróle Franeker Het tempo, waarmede gereden i werd, was, ondanks den tegenwind, hoog. Om 11.40 uur arriveerden in Franeker de eerste wedstrijdrijders. Het waren wederom De Groot, Swierstra, De Jong en Van der Bey. AMERIKAANSCHE MILITAIRE MISSIE NAAR LONDEN LISSABON. 22 Jan. (D.N.B.). Woensdag is met bet Clippèrtóestel een uit vijf offi cieren bestaande Amérikaansche militaire misiie alhier aangekomen. Deze commissie zal zich naar Londen begeven. Z\j staat on der leiding van kolonel William A. Eddy. BERLIJN, 22 Januari (D.N.B.). De Duitsche pers noemt het aftreden van den aartsbisschop van Canterbury het einde van de loopbaan „van een r.o- toiren bolsjewisten vriend", die zijn naam en zijn ambt heeft onteërd door zich te verlagen tot voorvechter van het bolsjewisme. De Boersenzei- tung schrijft: „het kan buiten be schouwing blijven, of de hoogste func tionaris der anglicaansche kerk is afgetreden omdat bet omvang rijke ophitsingswerk, dat van deze functie gevergd wordt, een frissche kracht noodig maakt, dan wel of hij zich nog minder belemmerd wil wijden a?.n de beoefening van het meiTiwaar- dige christendom, dat in het bolsje wisnie- de hoogste belichaming van me ïschelijke idealen ziet." De Deutsche Aligemeine Zei tung zegt: „Wel zeidén heeft een kerkvorst zoo zonder bedenken ver delgd. wat hij tevoren zedelijk nood zakplijk achftp, als de aartsbisschop van Canterbury." FRANKRIJK OP DE LEIPZIGERMESSfc Naar wij vernemen, zal de Fransdhe staat voor het eerst officieel* aan de van 1 tot 5 Maart 1942 te houden Leipziger Voorjaars- Messé deelnemen. Tot de te expo"eeren voortbrengselen behooren in het bijzonder cèhvol, Fransche wijnen en grafische pro ducten. Als bowjjs voor de groot? belangstelling, die in Frankrijk vóór de Messé aan den dag wordt gelegd, moge géiden dat hét plan bestaat, vóór het vervoer van de Fransche bezoekers naar Leipzig drie extra treinen te laten loopen. Naar wij vernemen, heeft de vooral in Indië bekende schrijver Victor Ido (Hans van de Wall) na zes jaren in liet buitenland te hebben gewoond, zich onlangs voor goed in Holland gevestigd In 1936 verscheen zijn „Indië in den goeden ouden tijd". Intusschen heeft hij een manuscript voltooid, getiteld: „Ouderdom, opmer kingen en overpeinzingen van een ern stig mensch", Het is een bundel opstel len en bevat twaalf hoofdstukken.oorts twee tooneehverkén „Stemmen in 't Oer woud", tropendrama in drie bedrijven en „Buitenzorg", tooneelspel in vijf bedrij ven. Omtrent dit laatste kan worden opge merkt, dat in de Nederlandsclie toorieel literatuur tot dusver geen figuur is voor gekomen van een gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië: dit is voor liet eerst liet geval in Victor Ido's „Buiten zorg" waarin een landvoogd de hoofdrol speelt en de behandeling zich uitslui tend in lipt paleis te Buitenzorg, vóór 1940, afspeelt. INSPECTUl R-fJENERAAL VOOR HET MOTORVERKEER BERLIJN. 22 Jan. (D.N.B B\j besluit van den I6èn Januari heeft flé Fiihrer Jacrfo Werlin tót ipspeeteur-generaal voor het rtio- torverkèer benoemd. Tn het besluit wordt gezegd: „Het is noo dig gebleken, dat ik over alle voor dé oor- bgvoering belangrijke kwesties van hèt rno. torverkèer onmiddellijk wordt ingelicht, sneller en uitvoeriger dan tot nu toe het geval was, teneinde dadel(ik de dóór den oorlogstoestand vereischte bevélen te kun nen geven of doen geven." De moord op van Aart ROTTERDAM, 22 Jan De Rotter- danisché rechtbank hééft lieden uit spraak gedaan in de zaak logen den 36-jarigen schilder F. A. F. Slont tc Rot terdam en den 47-jarigen reiziger J. II. J. Dils. te Amsterdam, beiden gedeti neerd. die op 6 tot en met. 9 Januari jl. hebben terecht gestaan, beschuldigd van moord, gepaard gaande met diefstal op den 47-jarigon Bredaschén koopman Petrus van Aart op 12 November 1940. De rechtbank achtte beide ver dachten in vereenigiug schuldig aan den moord op van Aart en veroor deelde ieder van hen tot levenslange gevangenisstraf wegéns het in kalm overleg en met voorbedachten iade ombrengen van Van Aart. Zij wer den voorts beiden schuldig bevon den aan medeplichtigheid aan dief stal, moord en het verbergen van het lijk. De veroordeelden, die het vonnis onbewogen aanhoorden, zul len in hooger beroep gaan. Onder dit opschrift schreef Mussert, de leider der N-S.B.. een hoofdartikel in het weekblad „Volk eq Vaderland". In dit ar tikel zet liij uileen. waarom de verdedi gingslinie van ons land niet meer ligt aan de Grebbe, maar dat straks aan de Oeral, ook Nederlandsclie mannen zullen waken over de veiligheid en de toekomst van ons land. omdat dit een deel zal zijn van het nieuwe Europa dut in wording is- Inder daad, de Grebbelinie heeft afgedaan, even als de ftteening dat Nederland een eiland ie is in Europa en dat wij op dit eilandje onze eigen kortzichtige politiek kunnen voeren en daar wel bif varen. De tijd is voorbij dat wij over onze gren zen hangende, schimpscheuten konden af schieten over de vermeende lonten die onze buren begingen, zonder een hand uit te steken ol een poging te doen de samen werking tussclien ons huid en de nabuur- stoten te verbeteren. Grenzen zooals velen van ons meenden en nog meen en, dat deze bestaan, zij zijn er niet meer. Verhoudin gen zooals deze door onze vroegere re geerders kunstmatig in het leven werden gehouden, zü zijn niet meer tc handhaven, omdat de volkeren van Europa opgestaan ziin en zich gereed maken gezamenlijk een nieuwe gelukkige toekomst te houwen. Neen. natuurlijk gaal dit niet vanzelf, want eerst moeten de vijand en van dit pi en we Europa vernietigd worden. En (lil zal ge schieden, daarvoor staan de Duitsche weermacht en de verbonden legers, daar voor staan onze eigen mannen aan het Oostfront, ons borg. Onze eigen mannen, onze dappere strij ders, zij trokken vanaf de Grebbe naar het Oosten en zii zullen niet rusten voordat zü aan de Oeral een dam hebben opgeworpen waarachter een nieuw en gelukkig Europa zal verrazen. Rij deze strijders voor een nieuwe toe komst. ook voor ons land. daar behoort gü bii Landgenoot meldt u aan bii het Vrij willigerslegioen Nederland. Koninginne gracht 22 te 's-Gravenhage. 's-GRAVENHAGE, 22 Jan. Een groot aantal sohippers, die op de Maas varen, zijn dezer dagen verrast door bezoek van amb tenaren van den Centralen Crisis-Contro ledienst, die er de lucht van gekregen hadden dat een poging zou worden onder nomen om aardappelen en granen cp clan destiene wfjze naar "Belgie en Duitschland uit te voeren, met de bedoeling een en an der aldaar tegen hooge prijzen te verkoo- pen. In 'samenwerking met de marechaussee te Grave werd een onderzoek ingesteld tij dens het schutten der schepen in de sluis. Het resultaat loonde de moeite: er werd 1800 kg aardappelen aangetroffen, die bul ten de" veiling om waren gekocht, alsmede een hoeveelheid tarwe en twee onverzegel de maalinrichtingen. De schippers waren zeer verbaasd over het bezoek van de con troleurs. daar zij tot nog toe alleen maar met dp grenscontrole te maken hadden ge had. Zij hadden echter buiten den waard in dit geval den C.C.C.Dgerekend. Van alle overtredingen werd proces-verbaal op gemaakt. DE NEDERLANDSCHE KULTUUR IN DU NEGENTIENDE EEUW 's-G-RAVENHAGE, 22 Jan. In Pulchri Studio heeft gisteravond de secretaris-ge neraal van het departement van Volksvoor lichting en Kunsten, prof. dr. T. Gcedewaa- gen, voor de Ncd.-Duitsche kultuurgemeen- scliap een rede gehouden over „D? Neder- landsohe kuituur in de negentiend? eeuw". De bijeenkomst werd o.a. bijgewoond door den Rijkscommissaris, rijksminister Seyss- Inquart en den commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden Schmidt. Nadat de Ned. p\|psident van de Ned.-Duitsche kuituurgemeenschap dc heer van Maasdijk een woord van welkom in het bijzonder tot den RijkscrcnmFsaris. had gespróken, hield prof. Goedewaagen zin red?, welke gelijk luidend was aan die. welke hij Maandag j.l. t? Amsterdam heeft Uitgesproken. Tenslotte heeft Kreisin-o?ktor dr. Sohuon namens de aanwezige Duitschers een woord ran dank gesproken. Vandaag verduisteren om 18.06 uur Vandaag fDonderdaggaat de zon op om 9.37 uur. onder om 18 06 uur- De maan gaat op om 12 09 uur Vrijdag gaat de zon op om 9 36 uur, onder om 18 08 uur. Dc maan gaat onder om 1.05 uur. op om 12.33 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1