AMERSFOORTSCH DAGBLAD Ankara': positie Nog geen beslissing te Rio de Janeiro De burgerbevolking tracht Singapore te verlaten Aanvallen op Moulmein De Britsche regeering moet motie van vertrouwen indienen Uitzonderingstoestand in Protectoraat opgeheven De nieuwe bons Japansche luchtaanval op Sabang Japansche landing op New-Britain Britsche ojizet in N.-Afrika mislukt Weer een trambotsing in Den Haag ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.6S j per weck ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOÖFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1—4 regels f 1.elke regel meer 0.25. Spec prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs. KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. VRIJDAG 23 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 174 AMERIKAANSCHE diplo malen zijn de geschie denis geeft er lal van voorbeelden van als regel loslippiger dan hun Europee- sche ambtgenooten. Ook in den loop van den huidigen oorlog zijn reeds eenige malen door Amerikaansch-diplomatieke loslippigheid opmerkelijke onthullingen wereldkundig geworden. De laatste maal, dat dit gebeurde, waren het Ame- rikaansche diplomaten, die zonder er doekjes om te winden Moslem's plannen ten aanzien van Bulgarije en Europeesch- Turkije openbaar maakten. Bulgarije, al dus de betreffende Amerikaansche me- dedeeling, zal na dezen oorlog als staat van de kaart van Europa verdwenen zijn. En de.heérschers van het Kremlin willen toorts den eeuwenouden Russischen wensch. te weten om vasten voet te ver krijgen aan de Zeeengten, eindelijk ver wezenlijken Het laat zich denken, dat de berichten omtrent deze Amerikaan- clie onthullingen zoojvel in Sofia als in Ankara eenige sensatie hebben gewekt. Niet, dat de heeren in beide hoofdsteden erg verbaasd zullen zijn geweest 'over deze desiderata van het Kremlin want de eeuwen door wii zeiden het reeds was de Russische politiek gericht op de Zeeëngten En Bulgarije werd Ie Moskou, ook vóór de communisten er de macht in handen namen, steens als Russische in loedsspheer beschouwd Wel zullen de heeren echter verbaasd zijn geweest over de. vrijmoedigheid, waarmede de Ameri kaansche diplomaten deze aangelegen heden bespraken en overliet tijdstip,dat 7jj zulks deden Sofia en Ankara weten nu, dat de Britten en Statin's regee ring de. Zuid-Oost-Europeesche gebie den bereids verdeeld hebben, en dat - indien Duitschland niet zou zege liëren in dezen oorlog geen plaats meer zal zijn voor een Europeesch-Tur- kije noch voor een zelfstandig Bulgarije. TOEN wij kennis kregen van de Ame rikaansche onthullingen intake de plannen ten aanzien van Z.O.-Europa en de innige samenwerking tusschen Krem lin en Downing Street, schoot ons een opmerking te binnen, gemaakt door Eden in het Lagerhuis en wel in Decem ber 1924. „Zullen wij het beleven \roeg Eden dat ten aanzien van Turkije een deel onzer (Britsche) pers en de agen- len van het Kremlin eenzelfde politiek olgen? Zulk een huwelijksbed zou zelfs het meest door de wol geverfde lid van het Huis doen blozen!" De tijden zijn dus el veranderd. Dit blijkt uit de hiervoren ernielde Amerikaansche onthullingen. Terwijl het steeds een essentieel onder deel der'Britsche buifenlandsche politiek is geweest om de zeestraten tusschen de Middellandsche Zee en de Zwarte Zee niet onder controle te doen geraken yan een groote mogendheid, en in dit Brit- eche oogmerk een tegenstelling tot de Russische politiek beslolen lag, zien wii thans, hoe Londen door den loop van den oorlog gedwongen is geweest om het. Kremlin dezen .hoofdprijs' in Z.O.-Euro- pa toe te kennen. ANKARA weet, dat het steeds dichter bij het oogenblik komt, waarop het een keuze zal moeten maken. De ontwik keling van den wereldtoestand is zooda nig. dat gebieden, die voor beide oorlog voerende partijen strategisch van vitaal belang zijn of kunnen worden, op den 'jur niet aan den oorlogsdans zullen kunnen ontspringen Tot die gebieden behoort het Turksche Rijk. Natuurlijk iin de Turksche regeerders zich van dit feit. bewust, pijnlijk bewust kan men :elfs zeggen. De Turksche buitenland sche politiek is sedert den dood van Kemal Ataturk meer en meer gew'orden louter door beperkte overwegin gen geleide staatkunde, met als voor naamste oogmerk, Turkije de rampen an een oorlog te besparen. Een begrij pelijk doel, zoolang als de mogelijkheid ,pstaat om liet te verwezenlijken. Doch Hoor den gang van zaken in Zuid-Oost- Europa. het Nabije en liet Midden-Oosten is de m o g e 1 ij k h e i d om Turkije blij- end huiten den strijd te honden, men- __che]ijkerwjjs gesproken verdwenen. Rians moeten de Turksche heeren dus •klissen, aan welke zijde zij hun mili- apparaat zullen inzetten. Ankara iaat zich in deze keuze niet leiden door verwevingen van sympathie. Het. be- ;chouwt de aangelegenheid als een re- nsommelje. Dit weten de beide oorlog- arende partijen ter dege en daarom Prken de diplomalieke machines in de lurksche hoofdstad dan ook on volle toe- Hoe en wanneer de beslissing zal 'allen, moet worden afgewacht. TOKIO, 23 Jan. (D^N.B.) lapansche uchtstrijd kracht en der marine, die se- lprt 19 Januari boven de straat van Ma- akka en aan de Noordkust van Surna fa opereeren, hebben, naar Domei weidt, de haven Sabang (Noord-Su- oatraaangevallen, welke een Britsche erbindingsbasis voor het verkeer met ndié vormt. De Japanners bestookten iet vliegveld met, bommen, waardoor roote schade ontstond. Bovendien bom- arrleerden zij de haveninstallaties en akhuizen, brachten een koopvaarder an 2000 brt. tot zinken in de. dokken n beschadigden een tweeden koopvaar kr van 7000 brt. zwaar in de straat van Malakka. POOLSCHE GEZANTSCHAP TE MADRID GESLOTEN MADRID, 23 Tan. (D N.B Het Pool- phe gezantschap te Madrid en de. Pool- •che consulaten in Spanje zijn gisteren ioor de Spaansche politie gesloten. TOKIO, 23 Jan. (D.N.B.). Nadaf de Japansche strijdkrachten, zoo meldt Domei, de vijandelijke troepen bij het plaatsje Labis aan den voornaamsten spoorweg naar Singapore, gelegen op 50 K.M. ten Zuidoosten van Gemas hadden verslagen, zijn zij tot een punt op achti kilometer ten Zuiden van Labis opge rukt. Zij achtervolgden de overblijfselen van de vijandelijke strijdkrachten in samenwerking met andere afdeelingen, -die een omweg hebben gemaakt ten Zuiden van Labis tot Bekol. gelegen op 15 kilometer ten Zuidoosten van Labis. In Singapore zijn enkele kleine tran sportschepen aangekomen, die de Brit sche burgerbevolking van het eiland moeten wegvoeren. Het Britsche opper bevel stelt .intusschen wanhopige pogin gen in het werk om versterkingen te krijgen. Er zouden zoogenaamd reeds vliegtuigen in den strijd geworpen zijn voor versterkingen in den strijd om het eiland. Ook wordt er in verschillende berichten van gesproken, dat „Austra lische" divisies" te verwachten zijn. Tijdens de lotdusvpr uitgevoerde ope raties aan het MaJeisché front zijn op verschillende stations, vooral langs den naar Singapore loopenden spoorweg in totaal 35 locomotieven en 1 ISO spoorweg wagons buitgemaakt. Hieronder bevonden zich, naar in een frontbericht w ordt gemeld, voornamelijk goederenwagens, tankwagens en andere speciale voertuigen.. Tevens vielen ver scheidene goederentreinen met levens middelen. kleedingsslukken en oorlogs materiaal in de handen der Japanners, die onmiddellijk door de Japansche troe pen werden gebruikt. Vooral het buitmaken van omvang rijke levensmiddelentransporten heeft, naar in genoemd bericht, wordt gezegd, reeds belangrijke gevolgen hij den vij and getoond, die tengevolge van het uit blijven van de ravitailleering onder een groot gebrek gebukt gaat. De strijd in Birma Aan het Birmaansche front is het vliegveld Moulmein het doelwit van on ophoudelijke, hevige aanvallen van de Japansche luchtmacht. Hierbij werden, volgens een frontbericht. twee vliegt uig- hangars lotaal vernield en een derde in brand gestoken. In samenwerking met de landingstroepen werden bovendien in scheervlucht talrijke vijandelijke pant serwagens vernietigd, alsmede aanzien lijke schade aan het station aldaar aan gericht. Til een radio-oproep aan het Birmaan sche volk heeft de opperbevelhebber van de Japansch strijdkrachten hel Bir maansche volk opgeroepen om met Ja pan samen te werken, welks doel is de bevrijding van Birma van de ketenen van het eeuwenoude Britsche imperialis me. De Japansche opperbevelhebber wijst in zijn oproep erop, dat Engeland het Birmaansche volk meedoogenloo6 heeft geëxploiteerd. Met steun van Japan zal Birma zijn wensch om zelfstandig te zijn, kunnen verwezenlijken. De Japan sche troepen in Birma doen hun uiterste best de bevolking te beschermen. Dit geldt ook voor die Birmanen, welke met de Britsche strijdkrachten of het Tsjoen- king-regime strijden, doch thans deze verbindingen willen verbreken en met Japan willen samenwerken. Corregidor De strijd op de Philippijnen concen treert zich op het laatste belangrijke strategische punt, op het terdege ver sterkte eiland Corregidor. aan den in gang van de Baai van Manilla, dat hef tig \yordt bestookt door de Japanners. De poging van de Amerikanen om hun gezag op de Philippijnen te handhaven door middel van het bezit van Corregi dor is echter niets meer dan een leeg en nutteloos gebaar. Men kan moeilijk verwachten, dal. het eiland nog lang weerstand zal kunnen bieden aan de Japansche zware artillerie en aan de vliegtuigen, die het onophoudelijk be stoken. Alle deskundigen zijn het er over eens, dat het eilandje voor Manilla en Cavite moeilijk te veroveren zal zijn, vooral, omdat alle pogingen om te landen kun nen worden afgeslagen. Doch dit neemt niet weg, dat de-Japanners het vroeger of later ongetwijfeld zullen weten te be dwingen. Aanvoer van bommen voor het Duit- sche luchiwapcn aan het Oostelijk front. (Transatlantic Recla) Werkloosheidsprobleem in Frankrijk opgelost PARIJS. 23 Jan. (D.NB.). De staatssecretaris voor arbeidskwesties heeft tijdens zijn verblijf in Parijs ver klaard, dat het probleem der werkloos heid is opgelost en' dat men thans nog slechts kan spreken van een crisis der arbeidskrachten. In de bezette zone bedroeg het laatste aantal ondersteunde werkloozen 105.000, waarvan 76.500 in Parijs en omgeving. Hiervan waren slechts 12.500 eigenlijke werkloozen, de andere zijn vrouwen, ouden van dagen en onvolwaardigen. In het onbezette Frankrijk had'men 7.200 ondersteunde werkloozen, waarvan 2.300 onvolwaardigen, en 50.000 marr, -die wel iswaar niet ondersteund werden, maar die toch werk zochten. Bij deze 50.000 bevonden zich 30.000 vluchtelingen. ROOSEVELTS VOLMACHTEN GENEVE, 23 Jan. (D.N.B.). Uit Washington wordt gemeld, dat de twee de oorlogsmaehtigingswet door de com missie van justitie is aangenomen en naar den Senaat is doorgestuurd. Roose velt zal door deze wet bijna onbeperkte volmachten krijgen om vliegtuigen, ap paraten en uitrustingstukken in be-slag to nemen en om den productieleider Nel son te machtigen de oorlogsleverantics te controleeren op de gemaakte winsten. LISSABON, 23 Jan. (A N P De Engelsche nieuwsdienst, geeft uit Melbourne het volgende bericht weer: „Op goeden grond kan men aanne men. dat Japansche strijdkrachten geland zijn te Rabaul". Aldus heeft de Australische minister van oorlog en plaatsvervangende minister-presi dent, Fordè, verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat men sinds Donder- dagmid^lag 4 uur plaatselijke tijd niets itfeer uit Rabaul vernomen heeft 'f (Rabaul is gelegen op de noorde lijke punt van het eiland New Bri tain, dat ten N.O. van Nieuw-Guinea ligt. Red De Australische minister van oorlog, Forde, had reeds eerqgr .medegedeeld, dat ongeveer veertig Japansche hommen- werpers en jachtvliegtuigen hebben deel genomen aan twee luchtaanvallen, welke Donderdag op Rabaul zijn ondernomen. De minister deelde mede, dal-schade aan militaire installaties te Rabaul waren aangericht. fn een commentaar van Japansche mi litaire zijde op de Japansche landings operaties op New Britain wordt gezegd, dat. de bezetting van de eilandengroep den Japanschen l.ingeafstandsbommen- werpers binnen doellreffcnden aanvals- afstand zou brengen van Noord-Attsfra- lië. Men beschouwt New Britain als een der sleutelposities van de buitenste ver dedigingslinie van hei Australische ge meenebest. Rabaul zou den Japanners de controle geven over drie luchtbases, waarbij een basis voor watervliegtuigen en twee civiele luchthavens buiten de slad. STOCKHOLM,' 23 Jan. (A.N.P.). Nar de politieke correspondent van Reu ter verneemt, is thans besloten, dat na de verklaring van den minister-presi dent over zijn bezoek aan de Vereenig- de Stalen en over den algemeenen oor logstoestand, welke verklaring de drie daagse he debatten in het Lagerhuis z«al inleiden, een motie van vertrouwen zal worden ingediend. In regeeringskringen heeft men het ge voel, dat de op de agenda staande kweé lies van zoodanig' belang zijn, dat een motie van vertrouwen noodzakelijk is. Invloedrijke conservatieve lagerhuis- leden hebben over rleze taktiek van Churchill gezegd, dat deze neerkomt op een kneveling van hel parlement. De re geering past echter desondanks, blijk baar deze laklipk steeds weer toe, wan neer in het Lagerhuis kritiek te ver wachten is. Verscheidene andere conservatieven hebben in aansluiting op de jongste La- gerhuiszitting over deze kwestie scherpe protesten doen hooren. Critiek, zoo ver klaarden zij, is Voor een democratie, zelfs wanneer die zich in oorlog bevindt, zeer noodzakelijk. De correspondent meent tenslotte dal tijdens de aanstaan de driedaagse he debatten de afgevaar digden veel critiek op de oorlogvoering van Engeland zullen doen hooren. Ove rigens heeft de correspondent vernomen, dat Churchill enkele bemiddelaars het land heeft ingestuurd om precies de houding van de openbare meening je gens hem persoonlijk en zijn regeering wast te stellen, waarna zij aan Churchill rapporl moeten' uitbrengen. Het is be kend, dat Churchill reeds vroeger der gelijke methoden heeft toegepast. BERLIJN. 23 Jan. (V.P.B.). In Duitsch land ziet. men de verdere ontwikkeling in het protectoraat Bohemen en Moravië met vertrouwen tegemoet. Dat Is de conclusie waarmee alle commentaren op de recente gebeurtenissen te Praag worden besloten. Het ligt voor de hand. dat er hier niet alleen maar sprake is geweest van eenige persoonlijke veranderingen in de regeering. Het ongewone feit., dat de eerste zitting van het nieuwe kabinet eindigde met 'n „Henl' op groot Duitschland en den Fiihrer, wijst daar duidelijk genoeg op. De hervorming van het hoogste autonome college in heb Protectoraat is geen op zichzelf staande ge beurtenis. doch het resultaat eener orga nische ontwikkeling welke begoii. toen de plaatsvervangende rijksprotector SS. Ober- 'gruppenführer Heinrich Heydrich, nadat rijksprotector von Neurath on> redenen van gezondheid met verlof was gegaan, zijn ambt aanvaardde. De plaatsvervangende rijksprotector zag zich al dadelijk gesteld voor twee ernstige problemen: ten eerste viel er onder de be volking een beweging van verzet tegen het Duitsche gezag waar te nemen, die via in vloedrijke persoonlijkheden binnen de gren zen van het protectoraat werd geleid, door de kringen der Tschegische emigranten ir. het vijandelijk buitenland; ten tweede wei den de levensmiddelenverzorging alsmede de agrarische en industrieele samenwerking met het Duitsche Rijk door een organisatie die o.a. uit het ministerie van Landbouw haar instructies ontving,'gesaboteerd. Nu zoowel de opstandige beweging als de georganiseerde sabotage op energieke wijze den kop is ingedrukt, en er in het regee ringsapparaat belangrijke wijzigingen heb ben plaats gevonden, is het niet meer dan normaal, dat de voorzitter der autonome re geering Dr. Krejci het ontslag aanbood van het kabinet onder welks bewind zich zoo eVnstige feiten hadden afgespeeld De Duitsche pers is van oordeel dat de nieuwe regeering een tweevoudige taak heeft te vervullen. Vooreerst de onvoor waardelijke medewerking van alle economi sche krachten met Groot-Duitschland voor de overwinning: daarnaast een totrale her vorming der mentaliteit van het Tsjechi sche volk, waarbij een systematische leiding RIO DE JANEIRO, 23 Jan. (D.N.B.) In de gisteravond ge houden vergadering der bevoegde subcommissies der conferentie van Rio kon nog gëén beslissing bereikt worden over het nieuwe ontwerp in- zake het verbreken der betrekkingen met de asniogendheden. De. Argentijnsche minister van buifen landsche zaken, Guinazu, heeft ver klaard. dat Argentinië het nieuwe pro ject inzake het verbreken der diploma tieke betrekkingen principieel heeft goedgekeurd. De minister van buifenlandsche za ken van Uruguay, Guani, heeft aan journalisten verklaard, dat bijna alle moeilijkheden zijn opgelost. Er bestaan nog slechts kleine beper kingen van de.zijde van é^n land. De Chileensche minister van buiten landsche zaken Rossetti heeft, naar in politieke kringen verluidt, na een be zoek aan den Spaanschèn ambassadeur Fernandez Cuesta le Rio de Janeiro, zijn regeering voorgesteld bij liet. parlement een voorstel in le dienen, volgens liet welk Spanje als een neutraal land wordt beschouwd. Fernandez Cuesta beeft eveneens een bezoek gebracht aan den Argentijnschen minister van buitenlandsche zaken, met wien hij een lang en zeer hartelijk on derhoud had. Ruiz Guinazu sprak bij deze gelegenheid van den schitterenden indruk, welke hij tijdens zijn laatste reis van Spanje had niedegpnomen. Hoewel geen officieel standpunt be kend is, wordt toch in politieke kringen verzekerd, dat de bezoeken van den Spaanschèn ambassadeur verband hiel den met de kwestie van liet verbreken der diplomatieke betrekkingen. Terwijl de besprekingen in Rio de Ja neiro voortduurden, werd uit Buenos Aires gemeld, dat de gezant van de Ver., Staten, Armour, aldaar Donderdagmid' dag opnieuw een conferentie had met den plaatsvervangenden minister van buitenlandsche zaken van Argentinië, Rothe. In aansluiting daaropbrachten Rothe en onderstaatssecretaris Gache een bezoek aan den vice-president, Castillo, in diens zomerverblijf te Mar tinez. De hernieuwde bespreking van Ar mour met Rothe wordt als een bewijs ge zien, flat de politieke belangstelling van Washington zich op bet oogenblik con centreert op Argentinië. Omtrent de con ferentie wordt nog bekend, dat de Ame rikaansche ambassadeur het gebouw- waar de bespreking plaats vond verliet met een ernstige uitdrukking op het ge laat. Toon hem vragen gesteld werden, zei- de hij. er de voorkeur aan te geven, niets over de bespreking mot Rothe te zeggen. Kort daarop ontving Rothe de journalis ten, wien hij lachend vertelde, dat met vele oplossingen nog geaarzeld wordt, doch dat zij stellig tot stand zullen ko men. Bij zulke belangrijke kwesties als dip op het oogenblik ter sprake komen,, spreekt hef vanzelf, slat zich moeilijkhe den voordoen. Vice-,president Castillo beeft den mi nister van oorlog, Tonazzi, den minister van marine. Fincat.ti, alsmede vijf gene raals en vijf admiraals tot een bespre king uitgenoodigdï welke plaats vindt heden (Vrijdag) tijdens een diner in bet zomerverblijf van den vice-president le Martinez. Hoewel ten aanzien hiervan verklaard wordt, dal besprekingen van dezen aard regelmalig zullen nlaats heb ban. trekl de uitnoodignig juist thans nu er een politieke hoogspanning heerscht, ten sterkste de aandacht Met het oog op den stroom van tenden- tieuse berichten en geruchten uit Rio de Janeiro, heeft de Argentijnsche vice- president, Castiïlo. nog eenige verklarin gen laten afdrukken in liet blad N ot i- c i a s G r a f i c a s, waarin hij zegt, dat Argentinië niet de opvatting huldigr. dat een aanval op een Amerikaansche natie automatisch beteekent, dal ook de andere Amerikaansche staten de hou ding van het oorlogvoerende land moe ten aannemen. Castillo merkt op, dat zijn regeering officieel nog nief- in kennis is gesteld van de formule der vier punten inzake een verbreking der betrekkingen met Ja pan, Duitschland en Italië. De houding van de Argentijnsche de legatie le Rio is niet geïmproviseerd of van eenige eventualiteiten afhankelijk. Zij beweeg] Z'CJ' veeleer in het kader van de traditionele buitenlandsche po litiek des lands. Castillo zegt van mee ning te zijn. dat de Ver. Staten met zulk een principieele hoijding ook beter ge diend zijn. Overigens is Argentinië op een even tueel conflict niet voorbereid. De helan- gen des lands moeien ook door de an dere republieken worden ingezien. Voor buitenstaanders is het gemakkelijk Ie roepen „laai ons oorlog voeren", maar de regeering, die voor hel welzijn des lands verantwoordelijk is, moet de din gen van een «hooger standpunt uit be zien. Alleen wanneer allp deelnemers hun onverzoenlijke houding laten varen en bereid zijn tot offers, kan de conferentie van R'lo tot succesvolle resultaten lei den. en opvoeding van de jeugd op den voor grond dient te staan. Om de regeering van het Protectoraat In deze ongetwijfeld niet gemakkelijkqtaak bij te staan, is er voor het eerst een Duitsche medewerker in het kabinet benoemd, in de persoon van Ministerlaldirigerit SS Ober- gruppenfiihrer Walter Bertsch. tot nu toe leider der economische afdeeling van het bureau van den rijksprotector en thans be last met de leiding van het ministerie van Economische Zaken en Arbeid. In dit nieuwe ministerie zijn de vroegere ministeries van Arbeid en Handel en van Sociale 'Zaken geconcentreerd. Het minis terie van Landbouw, dat in de genoemde sabotage-affaire een rol beeft gespeeld en het ministerie van Binnenlandsche Zaken, waaronder het Tsjechische Veiligheidswe zen resorteert hebben nieuwe ministers gekregen. De opvoeding van liet Tsjechische volk is toevertrouwd aan den nieuwen minister van Onderwijs, kolonel Emanuel Moravec, een bekend schrijver ovor militaire aange legenheden. wiens recente boek over het einde van het Benesj-regiem ook in Duitsch land groote belangstelling heelt ondervon den. Kolonel Moravec is tevens belast met de leiding van het nieuw opgerichte bureau voor volksvoorlichting. De plaatsvervangende rijksprotector heeft zijn vertrouwen ln de nieuwe regeering uit gesproken en haar plechtige belofte van trouwe samenwerking onmiddellijk beant woord met verschillende maatregelen, die de bevolking van het Protectoraat met vreugde heeft begroet. Zoo zijn de gijzelaars die in verband met te Tans op Duitsohers gepleegde moorden in verzekerde bewaring waren gesteld, met uitzondering van eenige communistische elementen vrij gelaten. Voorts is aangekon digd. dal ook de studenten die indertijd bij gelegenheid van de onlusten aan de Praagsche universiteit waven gearresteerd, geleidelijk in vrijheid gesteld zullen worden. Tenslotte werd <je uitzonderingstoestand te Praag en te Brünn opgeheven. BERLIJN, 23 Jan (D.N.B.). De En gelsche actie in Lybie -heeft zich voor het empire tot een groote verliespost ont wikkeld. zoo verklaarde men in de rijks hoofdstad. Engeland heeft zijn Oost- Aziatische reservekapitaal in de Noord AfrikaansChe zaak gesloken, die stéeds meereen bodemloos vat blijkt (p zijn'. Het Oost-Aziatische „filiaal" stort reeds ineen en niet in het minst als go volg van de verkeerde Britsche schik kingen. De Afrikaanjche zaak heef! niets opgebracht. Met voornemen der Engelschen in Lybië was: Ten efei'ste een doorbraak naar Tunis om niet «alleen een aanvalsbasis tegen Italië le verkrijgen, doch ook een aanval van de Gaulle van uit Fransch equato riaal Afrika op de Noord-Afrikaansche bezittingen van Frankrijk te vergemak kelijken. Van de Aflhnlische 'kust van Afrika tot aan hef nabije Oosten moest een aaneengesloten front van vijande lijke strijdkrachten ontstaan. Tpq tweede: hierbij kwam ten slotte het propagandistische voornemen 'van Groot. Rrittannië om een' „tweede front" ter ontlasting van Stalin te vormen. Hoe hel met de verwezenlijking van deze plannen staal, heeft Rommel bewe zen. L)p afweer van den Britschen aan val. \\elke met alle .strijdkrachten werd ondernomen, is inderdaad een overwin ning van den grootsten omvang voor de spii geweest. Het eikenloof, met de zwaarden, dal de Führer aan Rommel heeft verleend is de waardeering voor een succes, waarvan de uitwerking, vol gens het weermachtsbericht. zich reeds afteekent. De overwinning van .Rommel heeft niet alleen rle verwezenlijking van de strategische planen van Londen onmo gelijk gemaakt, doch hij heeft, ook in den Strijd met een verre superieuren vijand dezen niet eens een gedeeltelijk succes gelaten De ongebroken offensieven geest van de troepen der spil komt dui de)ijk naar voren door het feit, dat Rom mel. een aanval he_eft. ondernomen op de 'sGHAM'MI \GK. 23 Jan In de week van Zondag 25 tot Zaterdag 31 Ja nuari zijn de gebruikelijke hoeveelheden brood of gebak, vleesch of vleeschwa ren en aardappelen verkrijgbaar op de bonnen 06 van de daarvoor aangewezen kaarten. Voorts is voor de periode van 9 dagen van Zaterdag 21 tot Zaterdag 31 Januari heft tót dusver geldende rant soen boter verkrijgbaar op bon 06 van de boterkaart en boter niet reductie op dézen bon van de vet kaflrt. Ten slotte zijn aangewezen voor bet 1-wëkelijksch tijdvak van Zondag 25 Ja nuari tot Zaterdag 21 Februari voor suiker bon 107; voor jafoi bon 19S; voor bloem, brood of gebak de bonnen 199, 200, 201 en 202; voor havermout of peul vruchten bon 203; voor kaas de bonnen 204, 205. 206, 207 en 208: voor gort bon 209; voor vermicelli of maizena bon 210, alle van de bonkaart algemeen. Voor melk de bonnen 06, 07. 08 en 09 van de melkkaart; voor cacao (kinderen tot li jaar) de bonnen 05C en 05D resérve en voor rijst (kinderen tot 3 jaar) de bon nen 06D en 07D reserve. Aardappel- en peulvruchten- bon verlengd De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat in verhand met de mogelijkheid, dat nog niet alle houdprs van loeslagkaarlen voor zwaren en zeer zwaren arbeid de voor het koopen van aardappelen aangewezen bonnen 05 heb ben kunnen gebruiken, de geldigheids duur van bon OoA en 05B van de aard- appelkaarten wórdt verlengd tot en met Zaterdag 31 Januari a.s. Uit den aard der zaak is daarnaast voor de distribu- fieperiode van 25 Januari tot, en met 31 Januari a.s. een nieuwe bon voor het koopen van aardappelen aangewezen, nl. bon 06A en 06B. Aangezien het voorts 'niet mogelijk is gebleken allp detaillisten tijdig in het bezit te stellen van een voldoende boe veelheid peulvruchten, zoodat nog niet ieder deze beefl kunnen betrekken op bon 195. wordt de geldigheidsduur van bon 195 van de bonkaart.-algemeen ver lengd tot en met Zaterdag 21 Februari 1912 Voor de distributieperiode van 25 Ja nuari tot en met 21 Februari a.s. wordt wederom een rantsoen van 250 gr. peul vruchten beschikbaar gesteld De bon, welke recht geeft op bet. knopen van dit rantsoen, zal nog nader worden aange wezen. 's-GRAVENHAGE, 22 Jan. Vermoe delijk doordat de remmen van een mo torwagen van lijn 9 w eigerden, is heden- namiddag te twee uur op het Spui. hoek Turfmarkt, deze tramwagen, komende uit de richting Rijswijkscheplein. in hot sing gekomen niet de juist van de Turf markt naar Delft vertrekkende tram. De voorbal cons van beide motorwagens wer den geheel vernield en verscheidene rui ten braken. De bestuurder \an den mo torwagen .van lijn 9, de 48-iarige L. van L. kreeg een dijbeen fractuur. Hij is in het ziekenhuis Zuidwal opgenomen. He denochtend was reeds een ernstige bot sing ontstaan tusschen de Voorburgsche tram en een motorwagen van lijn 10. De strijd op de Philippijnen TOKIO, 23 Jan. (D.N.B.). Omtrent len strijd op de Philippijnen meldt radio Tokio, dat de Japansche troepen in een veldslag van acht. uren de Amerikaan sche strijdkrachten in de buurt van- Muron volkomen vernietigd hebben. De Japanners trekken in zuidelijke richting op VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De Britsche berichtendienst meldt uit Melbourne, dat minister van oorlog. Forde, heeft, medegedeeld, dat vijf Australische officieren in den staf van generaal Wavell zijn benoemd. Op het oogenblik behoor en deze officieren tot den staf in het Midden oosten. Hft Britsche ministerie van norlog heeft medegedeeld, dat na 16 Februari de leden van de burgerwacht niet langer het recht hebben met. een termjjn van 14 dagen np te zeggen. De dienst bji dp burgerwacht is van dezen datum af verplicht. In Ottawa is hij de opening van het parlement medegedeeld, dat in Canada een volksstemming zal worden gehouden over de kwesties van den militairen dienstplicht. Vandaag verduisteren om 18.08 uur Vandaag Vrijdag) gaat de zon op om 9.36 uur, onder om IS-08 uur. De maan gaat onder om om 12.33 uur. Zaterdag gaat de zon uur. ouder om 18-10 uur. De maan gaat onder om 2.10 uur. op om 12.57. uur. i 18.08 uur. 1)5 uur, op op om 9.35 hergegroepeerde Britsche troepen. De vijand heeft heele divisies aan gevange nen en pantserwagens verloren Overigens verklaar! men te Berlijn, dat ook he| Noord-Afrikaansche oorlogsfo'o- neel in hei licht van de strategie der s'pilmogendheden niet afzonderlijk be- schoitw d mag worden. Er zijn geen fron ten. Er is slechts één. enkel front. De. uitwerking van de militaire conventie Berlim-Rome-Tokio zal dit bewijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1