AMER8FOORTSCH DAGBLAD Australië en India De iuchtbeschermingsplieht wordt ingevoerd Een compromis-voorstel te Rio gevonden: 1 Hetcontinentale charter' van Eden en Stalin Geheel nieuwe regeling 24 dooden, 18 gewonden H, De staatsbegrafenis van* von Reichenau ROMMELS NIEUWE VERRASSING ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05; per maand ƒ0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- jdcrlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a ZATERDAG 24 JANUARI 1942 DE EEMLANDER TELEFOON 4820 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT 40e JAARGANG No. 175 ADVERTENTIEN I -A regels 1.elke regel meer 0.25 Spec prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij voomitbct. v, 15 regels 60 ctrlke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. 6 PAGINA'S ET verloop der oorlogsge beurtenissen in Zuid-Oost* Azië is zoodanig, dat Australië van we relddeel tot Oost-Indisch eiland is ge worden. De Australiërs zijn zich hiervan bewtist geworden. Dit blijkt zoowel uit de persstemmen als uit de nauwe rela ties. die.de Australische regeering heeft' omgeknoopt met Washington. Het op iredeh der Japanners tegen Rangoon, maar vooral tegen Singapore en. laat stelijk, tegen Nieuw-Guinea hebben Australië eerst recht tot het bewustzijn gebracht van zijn geïsoleerde positie en •an alle hi(erin voor het land besloten iggende gevaren Singapore en Nieuw- Guinea in lapansche handen of zelfs maar ernstig bedreigd door de Japan- sche strijdkrachten betpekenen twee re- peteer-pistolen gericht op de borst van Australië. Thans eerst roept de Australische regeering de Australische vliegers en vermoedelijk ook andere Australische weermachtkonderdeelen terug ter verdedigi/ig van het eigen lend. Thans eerst, nadat de Australische strijdkrachten ijl Zuid-Oost-Europa, in Noord-Afrika, in Syrië en op Malakka rware verliezen hebben geleden. Thans erst vraagt Australië steeds dringender om vliegtuigen en onder oorlogstuig; thans eerst, nu de mogelijkheid voor yM- doende aanvoeren niet meer bestaat. Thans eerst. APAN'S generale staven hebben ge toond, dat zij over de gave van het geduld een onmisbare eigenschap voor icderen strateeg beschikken. Maandenlang hebhen zij gadegeslagen, ■elke gedragslijn dc Britten op de di verse fronten toepasten En toen za gen, dat het Engeland ernst was om het Afrikaansche front tot Front Nr. 1 te maken, toen zij zagen, dat de Engelsche staf manschappen en materieel in groo- hoeveelheden naar Egvpte dirigeerde, toen zij ten slotte de Engelschen vastge beten'wisten in een woest ij noorlog te^ en gevaarlijke, dappere en bewegelijke enstanders, toen hepft Japan getoond, lat ook in de Pacifische gebieden een iliköemoorlog (.Blitzkrieg*, .lightning svar') mogelijk is. De.Japansche succes- en zijn «genoegzaam bekend. De gevol- ren van deze successen zijn in den loop Ier laatste weken meer dan eens uit- 'engezet. Trouwens, wie slechts een taart van Oost- en Zuid-Oost-Azië voor ich neemt, kan de gevolgen zonder moeite begrijpen. De Japansche bedrei- van Singapore en Rangoon be- evens de operaties der Japanners in indere deeleri van den Pacific dwon gen en dwingen de Britten om het Afrikaansche front meer uit het oog te verliezen dan zij gaarne zouden doen. De :evolgen zijn welhaast direct merkbaar :e\vorden. Rommel's troepen, die zich ls woestijnsoldaten reeds zoo vaak heb- >en onderscheiden, konden het initiatief ft een tegenaanval nemen. Tiet Britsche tögmerk. te weten ^Rommel's strijd machten te vernietigen en de gebieden lusschen Egypte en Franscli-Noord- Afrika geheel in Engelsche hand te jrengen, is niet bereikt. De vraag is nu. elke strategie generaal Romm<*J verder tal volgen. Waarschijnlijk is over deze angelegenheid gelet op de wissel- erking, die er tusschen de Europee sche, Afrikaansche en Aziatische tron en besfoat het noodige bepaald tij- lens de1 jongste Duitsch-Japansch-Ita- iaansche militaire besprekingen Me Ber- ijn. ONDEN en Washington hechtten en J hechten daarom zoo groote beteeke ns aan Noord-Afrika en, ruimer, aan de Middellandsche Zee, omdat de heer schappij in deze regionen beteekent de betrekkelijke veiligheid van de verbin dingen met India. Nu Britsch-Indië ech- door de Japanners van Malakka, Birma en den Indischen Oceaan af be- Ireigd wordt, is het voor Londen nood zakelijk geworden om ook aan dat nieuwe front zijn volle--aandacht te paan schenken. Temeer klemt deze eisch. daar blijkens den loop der oorlogsgebeur tenissen in Azië de Britten de Japanners >P schromelijke en onverantwoordelijke nanier hebben onderschat. Hetv zal dan K>k van veel belang zijn, wat Londen en Washington besluiten te gaan**doen om Bi'itsch-Indië te verdedigen, alsmede, welke maatregelen zij zullen (pogen te) treffen om de heerschappij op den Indi- chen Oceaan tot dusverre voor han dels- en transportschepen een bijna 100 %-veilige te behouden Nu ^itsch-Indië in dc gcvechts-zöne komt e liggen is de oorlog voor het Britsche Bijk inderdaad in het .imperiale sta dium' gekomen. Het verhaal, dat Duitsch land de vijand Nr. 1 is zooals men ons van Washington uit wil doen gelooven ^-gelooft niemand, die weet, wat Britsch- Indië voor het Britsche Tmnerium beteg- {ent. Wie Britsch-Indië belaagt of zelfs naar bedreigt, is Engeland's vijand Nr. 1. Ba tegen hem. dus tegen de Japanners, zijn de Britten thans gedwongen —op straffe van ondergang als ni p o r/i u m al hun beschikbare Krachten in te zetten Londen verkeert echter in dwangpositie en dit is op zichzelf reeds een ongunstige positie Iedereen kan verplicht worden tot verrichten van diensten of beschikbaar stellen van g tederen postverkeer jaPan-europa hervat TOKIO, 24 Jan. (D.N.BÏ.). Naaf het mi nisterie van posterijen heeft medegedeeld, is ^stoten het postverkeer via Siberië met Turkjje, Bulgarije. Zwitserland, Spanje en Portugal met ingang van Zaterdag weer, ie hervatten. Postpaketten en geldzendingen "•""orden niet aangenomen. Ook zullen geer. Postzendingen naar andere dan genoemoe bilden worden aangenomen. britsche duikboot verloren gegaan STOCKHOLM. 21 Jan (A.N.P.). - Dt En gelsche admiraliteit heeft Vrijdagavond me degedeeld, dat de Engelsche duikboot „H. 31" Verlijd is en als verloren moet worden be schouwd. 's-GRAVENHAGE, 24 Jan. - In Verordeningenblad no 4 is op genomen een verordening van den Rijkscommissaris betreffende de luchtbescherming. Hierin is het volgende' bepaald: Taak en organisatie Artikel 1. Het is de taak der (luchtbescherming dc bevolking en het gebied van Neder land tegen de gevolgen van luchtaan vallen te beschermen, in het bijzonder maatregelen te treffen, om 1) Bevolking, kantoren en bedrijven te waarschuwen 'wrarschuwings en alarmeeringsdienst); 2) Hulp te verleenen bij persoonlijke ongevallen en schade aan goederen, als mede medewerking te verleenen bij de handhaving van de openbare veiligheid en orde. voor zoover deze door lucht aanvallen gestoord of in gevaar ge bracht worden (luchtbeschermings dienst); 3) Bedrijven van nijverheid en indus trie. alsmede de hierin werkzaam zijn de personen, -te beschermen ter in standhouding van den ongestoorden gang van het bed rif (fabrieksbescher- ming); 4) Openbare en particuliere gebou wen. kantoren en bedrijven te bescher men. alsmede de hierin zich bevinden de personen (zelfbescherming): 5) Openbare en particuliere gebou wen, kantoren en bedrijven te bescher men. alsmede* de hierin zich bevinden den personen, voor het geval de zelfbe scherming niet voldoende is. doch een fabrieksbescherming voor hen niet noodzakelijk is (bedrijfsbescherming). Artikel 2. Onverminderd de bestaande militaire be- schikkings- en andere bevoegdheden ge schiedt de uitvoering/ van de luchtbescher ming door den secretaris-generaal van het departement van justitie en zulks uitsluitend met inachtnoming van de voorschriften van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied (commissaris-genera 1 voor de openbare veiligheid), voor zoover de Rijkscommissaris (commissaris-generaal voor de openbare veiligheid) niet rechtstreeks in- tructies geeft of door aan hem onderge schikte instanties laat geven. Artikel 3. (1) Binnen het departement van justitie ressorteert dc ^ehandeling van alle luchtbe- schernpngsaangelegenh^den onder den hoofd inspecteur vooiv de luchtbescherming. Deze staat onmiddellijk onder den secretaris-gene raal van dit departement en is aan-.diens voorschriften, in 'het biüjzonder aan een door dezen uit te vaardigen instructie van inwen- digen dienst, gebonden. (2) Onder den hoofdinspecteur' staan: 1) Districtsinspecteurs voor de luchtbe scherming; 2) Plaatselijke luchtbeschcrmingslciders; 3) De rijksluchtbeschermingsschool; 4) De technische en keuringsdienst der rijksinspectie luchtbescherming. (3) De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming is onderworpen aan het toezicht en gebonden aan de aanwijzingen van den hoofdiifhpecteur. Deze is tevens haar voorzitter. Artikel 4 (1) De hoofdinspecteur voor de lucht bescherming heeft het recht om met be trekking* tot bet luchtbescbe'rmingswerk zelf, tevens aan alle andere Nederland sche bureaux en instellingen van rijk, provinciën en gemeenten, welke geen luchtbeschermingsbureaux zijrt, voor schriften te geven. (2) Onder vorenbedoeld recht is mede be grepen d bevoegdheid om zich van alle lucht beschermingsaangelegenheden op de hoogte te stellen, mondeling of schriftelijk bericht van de genoemde bureaux en instellingen in te winnen, alsmede inzage te nemen van be scheiden. Artikel 5 (1) Elke"werkzaamheid van particu lieren op het gebied der luchtbescher ming is, voor zoover deze in het open baar wordt verricht, slechts toegestaan met toestemming van den hoofdinspec teur voor de luchtbescherming (2) In het bijzonder behoeven de toestem ming van den hoofdinspecteur: 1) de propaganda voor de luchtbescher ming, het verstrekken van inlichtingen, de opleiding en de publicaties betreffende lucht- 'ocschcrmingsaan gelegen heden; 2) hot bij wijze van beroep vervaardigen en de verkoop van gereedschappen en hulp middelen voor de luchtbescherming; 3) het oprichten van vcreonigingen, de luchtbescherming ten doel hebbende. Artikel 6 (1) De districtsinspecteurs voor de lucht bescherming worden voor het gebied van ei ken procureur-generaal, fungeerend geweste lijk dtreeteur van politie, aangesteld. Hun zetel is gevestigd terzelfder plaatse als de zetel van den procureur-generaal, fungeerend gewestelijk directeur van politic. (2) De districtsinspecteurs oefenen bin nen het kader hunner plaatselijke bevoegd heid de den hoofdinspecteur van de lucht bescherming toekomende bevoegdheden uit. met inachtneming van diens voorschriften Artikel 7 (1) De plaatselijke lychfbeschermingslei- der is voor de uitvoering der luchtbescher ming in do gemeente Verantwoordelijk. Plaat selijk luchtbeüfchermingsleider is de burge meester, of in gemeenten, waar een hoofd commissaris van politie is, deze, indien door den secretaris-generaal van? het departement van justitie daartoe aangewezen. (2) Onder dc plaatselijke luditbescher- mingslciders stann de luchtbeschermings dienst en de zelfbcschermingsorgji'nisatie. (3) De plaatelyke luchtbeschermingsleider kan zich ter uitvoering van de noodzakelijke luchfcbeschermingsmaatregelen van politie- middclen bedienen. Luchtbeschermingsplicht Artikel 8. (1) Alle natuurlijke en rechts personen, welke in het bezette Nederlandsche gebied woonplaats verblijfplaats of vermogen heb ben. zijn luchtbeschermingsplich- tig, voor zoover zulks niet in strijd is met algemeen erkende regelen van het volkenrecht. (2) Dc 'luchtbeschermingsplicht om vat den plicht tot handelen, dulden en nalaten (gedrag in overeenstemming met .loor de luchtbescherming gestelde eischen), tot het verrichten van dien •>ten (luchtheschermingsdienstplicht) en iet ter'beschikking stellen van goederen verplichting goederen ten dienste der luchtbescherming ter beschikking te -lellen), welke door de met de uitvoe ring der luchtbescherming belaste in stanties binnen de grenzen van hun be voegdheid worden voorgeschreven. (3) Dc vordering tot ,het verrichten van dieristen\of tot de terbeschikkingstel ling van goederen worden gelast door ten plaatselijken l.uchtbeschermingslei- dcr en wordt den gevorderden persoon medegedeeld. Artikel 9 Personen, die ten gevolge van hun leeftyd, ium gezondheidstoestand of hun beroeps plichten daartoe ongeschikt zyn, mogen niet lot het verrichten van diensten gevorderd worden. Artikel 10 Dc vordering tot htyt verrichten van diensten ten behoeve van de luchtbe scherming voor opleidingsdoeleinden moet £oo mogelijk buiten werktijd ge schieden. Voor zoover bij wijze van uit zondering een zoodanige vordering bin nen den werktijd moet geschieden, dient dc luchtbcschermingsdienstplichtige voor den vereischten tijd van zijn ver plichte werkzaamheden te wdröen vrij gesteld en blijft zijn aanspraak op loon voor dezen tijd onaangetast. Artikel 11. (1) De personen, die tot het verrichten van diensten gevorderd worden, alsmede de werkgevers, van de tot het verrichten van diensten gedurende den werktijd gevorderde personen, kunnen binnen een week na de kennisgeving der" vordering daarvan in be roep komen. (2) Het beroep wordt ingediend by den plaatselyken luchtbeschermingsleiden. Voor zoover deze aan het beroep geen gevolg geeft, legt deze het door bemiddeling van den districtsinspecteur voor de luchtbescher ming ter beslissing vopr aan den procureur- generaal, fungeerend gewestelijk directeur \an politie. Deze beslist in hoogste ressort. (3) het instellen van beroep brengt geen schorsing met zich mede. (4) In geval van een afwijzende beschik king op het beroep ^y'n rechten verschuldigd. Artikel 12. De luchtbesehcrmingsdicnstplichtigen heb ben, ook na beëindiging van den luchtbe schermingsdienst, zwijgplicht ten aanzien van de hun by de vervulling van den lucht beschermingsdienst toevertrouwde of anders zins bekend geworden aangelegenheden, wel ker bekendwording de belangen der Duit sche Weermacht in gevaar zou kunnen bren gen of de rechtmatige belangen «der betref fende personen zou kunnen schaden, dan wej welker geheimhouding uitdrukkelijk is voor geschreven. Vergoedingen Artikel 13 De luchtbeschermingsplichtige lu beginsel geen aanspraak op Plaats in het Oosten des lands door Britsc'hen bomaanval geteisterd 's-GRAVENHAGE, 23 Jan - Gis teravond zijn verscheidene Engel sche vliegtuigen hoven Neder- landsch gebied verschenen. Lukraak en van groote lïoogte werd op een plaats in het Oosten des lands een aantal brisantbommen neergewor pen, waardoor verscheidene woon huizen totaal vernield en vele an dere deels zwaar, deels licht bescha- digd wenden 24 dooden. S zwaar en 10 licht ge wonden, zoo luidde het resulfaat van den misdadigen aanval. D(*>r de op andere plaatsen neer geworpen brisant- en bfandbpmmon ontstond slechts geringe materieele schade. 's-GRAVENHAGE, 24 Jan. Ter aan vulling van het bericht over den snoo- den Britschen bomaanval op een plaats in het Oosten des lands, zij nog mede gedeeld, dat behalve 24 dooden, 8 zwaar, en 10 lichtgewonden, er nog 2 vermisten zijn bij dezen misdadigen aanval. (1) heeft schadeloosstelling voor het verrichten van diensten. De luchtbeschermings- pllichligen, die gevorderd zijn tot het verrichten van diensten voor langeren duur, ontvangen evenwel een passende vergoeding. (2) Voor het ter beschikking stellen van goederen voor algemeene doel einden der luchtbescherming wordt den luchtbeschermingsplichtige een billijke schadeloosstelling toegekend. (3) Bij gebruikmaking van goederen voor doeleinden van de luchtbescher ming van langoren duur vindt, voor het geval een schikking met den luchtbe schermingsplichtige niet bereikt wordt, de onteigemngs- of vorderingsproceckire volgens de geldende bepalingen plaats. De kosten Artikel 14 (I) Van de uitgaven ter zake van de luchtbescherming, welke betreffende de inrichting, het onderhoud en de noodza kelijke maatregelen, komen die. van: 1) De vaste kern van den luchtbescher mingsdienst ten laste van het rijk. den overigen luchtbeschermingsdienst ten laste van de gemeente. 2) Dc fabrieksbescherming ten laste van het betreffende bedrijf. 3) De zelfbescherming ten laste van de betreffende natuurlijke of rechtsper soon. 4) De bedrijfsbescherming ten laste van dengene, die deze moet instellen. (II) De/ kosten \an dcclnepiing aan cur sussen warden aldus gedragen, dat het rijk de gemeente, het bureau of het bedrijf den door hen/uitgezonden deelnemers de kosten vergoedt. (III) Tot de uitgaven ter zake van de luchtbescherming- bchooren mede dg in arti kel 13 genuemde schadeloosstellingen cn ver goedingen. Het bedrag v.-ordt door den secre taris-generaal van het departement van jus titie vastgesteld, zooveel mbgel'yk door alge- mcc-he beschikking, overigens voor elk geval afzonderlijk, onverminderd het bepaalde in artikel 13, derde lid. De secretaris-generaal kan aan hem ondergeschikte instanties op dragen de schadeloosstellingen en vergoe dingen in afzonderlijke gevallen vast te stel len. (IV) Het Ry'k kan aan degenen, die op grond van* het eerste of tweede lid tot het dragen der'kosten verplicht zyn, passende bijdragen verleenen. (V) Dc secretaris-generaal bepaalt, wie BERLIJN, 24 Januari (D.N.B.) -Voor den onlangs overleden opperbevelhebber van een legerafdeelmg, geneiaal-vehl- maarschalk von Reichenau, heeft de staatsbegrafenis plaats'gehad waaraan talrijke vooraanstaande vertegtnwooroi- gers van de Duitsche weermacht en van den staat deelnamen. De plechtigheden vonden haar hoogte punt in het ..Berliner Zeughaus" waar rijksmaarschalk Goering op gevoelige wijze den overleden generaal-vehlmaar. schalk herdacht. Generaal veldmaarschalk von Rund stedt bracht namens Adolf Hi li er als op perbevelhebber van liet leger leu over leden veldheer den laatsten groet en dank over van het front. In aansluiting daarop werd het stoffelijk overrchot van von Reichenau op het bekende Berlijn- sche Ilnvalidenfricdhof waar reeds tal rijke beroemde Duitsche soldaten begra ven liggen, ter aarde besteld. BUEMDS AIRES, 24 Jan. (D.N.B - Als nieuwste phase in de politieke om wikkeling wordt door het Argentijnsrhe' departe;nent van buitenlandsche zaken -medegedeeld, cfat do minister van bui tenlandsche zaken. Guinazr Vrijdag avond uit Rio de Janeiro heeft opge held. Een half uur later ontving dc on derstaatsecretaris in liet departement van buitenlandsche zaken, Gaelic, de journalisten en antwoordde bevestigend op dc vraag, of er een compromis for mule te Rio gevonden was. Hij verklaarde, dat deze formule waarschijnlijk reeds in de volgende ple naire vergadering der conferentie on rierteekend zal worden. Gache zeide tot de journalisten, dat het compromis-voorstel een essentieelc wijziging behelst van art. 3 van het oor spronkelijke voorstel inzake verbreking der diplomatieke betrekkingen. Het bc sluit draagt thans een uitgesproken „op tatief karakter". De Argontijnsche minister van buiten landsche zaken a i., Rofhc, heeft Vrij dagavond omtrent het .tot stand geko mpn compromis-voorstel aan de joilrna listen verklaard, dat deze oplossing een overwinning is van het gezopdc men- schenverstand en van de pan-Ameri- kaansche solidariteit. De te Rio vcreenig dc ministers hebben nog een omvang rijke taak voor zich. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Rio meldt,'ie de tekst van art. 3 der compro mis-formule als volgt: „De Amerikaansche republieken, in overeenstemming met de rechtsge bruiken, welke in haai binnenlutid- sehe wetgeving ju vastutflogd cn met inachtneming van de positie cn 1.* omstandigheden van elk land afzon derlijk met betrekking tol dit conflict, bevelen aan, dc betrekkingen met J<a- pan, Duitschland cn Italië Ie verbro ken, omdat een van deze stalen het eerst de Amerikaansche republieken heeft aangevallen en de beide andere staten aan een Amerikaansch land den oorlog verklaard hebben". De economische conferentie 1c Rio is, naar Associated Press verder meldt,, gasteren om één uur verdaagd. Des nu 1- dags zou een nieuwe zitting worden g,v houden. Naar de Jeden der conferentio hehlren verklaard, is een economisch rapport onmogelijk op te 6tellon zoolang do po litieke kwesties niet zijn opgelost. Blijk baar wordt hiermede gedoeld op het feit, dat de economische commissie reed« o.a. het verbreken van dc handels- en eco nomische betrekkingen met de spil mo gendheden bespreekt, terwijl de politie ke commissie nog niet besloten heeft de politieke betrekkingen te verbreken. Artikel van dr. Goebbels Rijksminister dr Goebbels publiceert in Das Reich een artikel: „ommekeer der zielen", waarin hij er op wijst, dat de derde oorlogswinter het Duitsche volk in geheel andere gemoedsgesteldheid aantreft dan de eerste. Toen werd de oorlog weliswaar ernstig, maar niet tragisch opgevat Voor de zor gen van heden echter verdwijnen de zor gen. die de menschen tweesjaar geleden bezig hielden. Thans ziet het geheele volk het als oneervol, wanneer men' niets bij draagt tot den oorlog en zijn welslagen. Arm en rijk. groot en klein .wedijveren om dc natie in staat te stellen zegevierend haar levensstrijd uit te vechten. In 2'/= jaar zijn de Duitschers een oor logsvolk geworden.' De Duitschers zullen uit dit volk te voorschijn komen als een oorlogsvolk en een volk van krijgslieden, dat de zwaarste beproevingen van het lot zegevierend doorstaat en niet te licht be vonden wordt op de weegschaal der histo- rie. Wie zou het dan het recht betwisten een deel der aarde te lelden? BERLIJN, 2-4 Jan. (V.P.B.). In Duit sche politieke kringen hecht men veel beteekenis aan de onthullingen over een continentaal charter, dat Eden en Stalin hebben ontworpen en dat aansluit bij het z.g. Atlantische charter, waarvan Churchill en Rposevelt de geestelijke va ders zijn. Deze onthullingen zijn gepubliceerd door dc Orient, een dagblad 'dat te Beiroet verschijnt en dat nauwe relaties onderhoudt met Engelsche en „vrije Fransche" kringen. Het Continentale charter bevat de volgende vier punten; 1. Ècn reorganisatie van alle takken v«an productie. 2. Coördinatie van indu6trieelc on dernemingen. 3. Oprichting van internationale kar tels., die den inkoop en de verdeeling der goederen op zich zullen nemen. 4. Instelling van een Europeesche eenheidsvaluta. Deze vier punten verraden «al bijzon der duidelijk do bedoeling om in Europa de bolsjewistische economie in te*voe ren. Uit de nadere toelichting van dit programma spreekt deze tendentie nog duidelijker. Zooals gezegd vullen het Continentale en het Atlantische charter elkander wederkeerig aan. Het Conti nentale charter zou de economische en sociale organisatie van het Europeesche- vasteland na den oorlog regelen. In principe is het Continentale char ter op alle continenten van toepassing, doch in Europa zou het voor het eerst moeten worden verwezenlijkt. Het con tinentale charter is bedoeld als „een ant woord der democratieën op de nieuwe or dening der Spilmogendheden". Met behulp van een tolunie zou van Europa een eenheidsmarkt worden ge maakt. De doeleinden der tolunie werden als volgt omschreven: 1. Reorganisatie van alle takken van productie der Europeesche staten vol gens het beginsel der (*bördinatie. 2. «Radicale transformatie der indus trieën en eliminatie van alle industrieën, wier verdwijning noodzakelijk is; hier van zou, evenals van de afschaffing der tolgrenzen, automatisch een rationalisa tie van het bedrijfsleven het gevolg zijn. 3. Reglementcering van een goede ren. en warenruil, welke een noodzake lijke aanvulling is der reorganisaties van industrie en landbouw. Centralis.v tic der verdeeling van grondstoffen door groote inkoopkar.tels, die onder een al gemeen Europeesch kartel gesteld zul len worden. 4. Invoering van een Europeesch een- li ei dsgeld. Om dit. economische toekomstbeeld te vervolmaken, wordt er nog aan toege voegd, dat de politieke unie van Europa uiteraard de eerste voorwaarde voor de verwezenlijking eener economische Unie van Europa. De op die manier uit de oude doos gehaalde „Vereenigde Staten van Europa" zullen dan onder voogdij wprden gesteld van Washington, Londen en Moskou. Intusschen is de zaak nog nier hecle- moal in kannen en kruiken. De bespre kingen tusschen Eden en Stalin, zoo wordt gezegd, hebben er alleen maar toe geleid, dat men „flink opgeschoten" is. De V. S. nemen geen deel aan de En- eelsch-Sovjet Russische besprekingen, maar zij hebben Londen en Moskou een blanco volmacht gegeven. Dat er in Moskou nog meer punten be sproken zijn, blijkt uit een artikel in het Turksche blad Va tan. Dit schrijft, inzake de beweringen en de dementis niet betrekking tot de plannen der Sov jet-Unie met de Dardanellen, dat deze nlannen zeer waarschijnlijk bestaan. Het blad herinnert aan de anti-imperia listische doelstellingen der bolsjewisten bij het begin van de bolsjewistische re volutie, die zij dan later verwierpen, in hef bijzonder toen zij rle onafhankelijk heid der Oostzeestaten erkenden en deze gebieden later onder voorwendsel de eigen veiligheid te willen beschermen, bezetten. ;e inrichtingen en de kosten draagt van overi maatregelen. Straf-, overgangs- en slot bepalingen Artikel 15. (1) .Hij, die op zetteljjk of door schuld in stryd handelt met een op grond van artikeQS gegeven voorschrift van een bevoegde Duit sche of Nederlandsche instantie of met een instructie van een Duitsche militaire instan tie in den zin van artikel 2, dan wel met een voorschrift der artikelen 5 of 12, wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste zei- maanden en met een geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen. (2) In ernstige gevallen kan een gevan genisstraf van ten hoogste 8 jaren en eer geldboete van onbeperkte hoogte of een dezer straffen worden opgelegd. (3) Indien door het feit opzett.elyk men schen of waardevolle goederen in gevaar zijn gebracht, kan dc doodstraf, dan wel le venslange tuchthuisstraf of tydelyke van ten minste een jaar, doch van ten hoog ste v f t i e n jaren, worden opgelegd Artikel 16. (1) Hy die een ander in de uitvoering van een voorschrift of instructie van de in artikel 15 genoemde instanties hindert of poogt te hinderen, dan wel uitlokt tot een by arikel 15 strafbaar gestelde handeling of zich daartoe aanbiedt, dan wel aan een zoo danige uitlokking of aanbieding gevolg geeft, wordt gestraft met de in artikel 15, tweed? lid, genoemde straffen. (2) Artikel 15, derde lid, is van toepas sing. Met het in werking treden van deze ver ordening treden buiten werking: 1) De wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen, zooals gewyzigd bij de tweede wetswyziging luchtbescherming militair ge zag en de ter uitvoering dezer wet uitge vaardigde voorschriften en voorts ccnige an dere bepalingen. Artikel 22. De secretaris-generaal van het departe ment van justitie vaardigt de ter uitvoering dezer verordening noodzakelijke rechts- en bestfuursvoorschriften uit op voorstel van den hoofdinspecteur voor de luchtbescher ming, dan wel na dezerj ter zake te hebben gehoord, eventueel in overeenstemming met de secretarissen-generaal van de overige daarby" betrokken departementen. Deze verordening is thans in werking ge treden. ROME, 24 Jan. (Slefani.) In gezag hebbende Romcinsche kringen merkt men op, dat de aanval der spilmogend heden in Cyrenaica is ondernomen door zelfde Italiaansche en Duitsche divisies, die volgens hel Engelsche krijgsplan ge heel vernietigd hadden moeien worden. Na 05 dagen strijd in Cyrenaica is één ding duidelijk: terwijl de gepantserde en gemotoriseerde Italiaansche cn Duitsche afdeelingcn blijk geven van een aan vals geest, hebben de in November begonnen Engelsche operaties, die volgens Chur chill zelf de vernietiging van den tegen stander ten doel hadden, slechts geleid tot de bezetting van enkele plaatsen zon. der eenige militaire waarde en ten koste van groote offers. Dc strategische hoofddoelen van het Engelsche offensief zijn tot dusverre niet bereikt, zoodat de Engelsche nederlagen in Oost-Azië geenszins zijn gecompen seerd. Bovendien kan de Britsdhe lucht macht, in weerwil van haar zoogenaam de heerschappij hoven Noord-Afrika, niet verhinderen, dat de luchtmacht der spilmogendheden haar zegevierende su perioriteit bevestigt, dc operaties op den bcganen grond steunt en verwarring sticht in de vijandelijke achterhoede. Het Amerikaansche blad Chicago Daily News schrijft: „Dc huidige berichten uit l.vhiii zijp een bewijs, dat generaal Erwm It mime! een nieuw konijntje uit zijn In verd heeft. Kort geleden stond 1 ',p£- in een afwachtende positie nan Mos telijken kant van Cyrenaica. pto»-- ling keert hij zich tegen'zijn achtervolgers en schiet op drie pantsorcolonues Do troepen, die zich aan de rechterflank van de Britten bevonden cn die hem lij' dons de zandstormen van de laatste «la gen* hadden achtervolgd, werden tot den terugtocht gedwongen. De Duitschers gingen naar cenMimc. die tien mijl ver der Oostelijk gelegen was. x Dit was dezelfde truc, waarmede Rom mel alle Britsche berekeningen tijdens de eerste veertien dagen van het huidige offensief overhoop wierp, toen de Brit ten oen poging deden alle vijandelijke paritsereenheden te vernietigen. Bij deze gelegenheid rukte Rommel, in plaats van een poging tot ontsnapping naar het Westen tc ondernemen plot- se ting naar het Oosten naar de Egyp tische grens op, terwijl generaal Cun ningham onverstandig genoeg was zijn strijdkrachten te versnipperen om hem op de hielen te „blij ven. Het gelukte Bom- mei zich op verscheidene kleine tróenen- contingenten te storten, voordat de Brit ten dit spel hadden doorzien en hun pantscrstrijdkfachten weer concentreer- en. Japan en de Sovjet-Unie TOKIO, 24 Jan. (Domei). De minis ter van buitenlandsche zaken, Togo, hepft in het Huis van Afgevaardigden uitdrukking gegeven aan voldoening over de bestaande Japansch-Sovjct-Rus- sische betrekkingen, zeggende, dat na het uitbreken van den oorlog op de Stille Oceaan van de Sovjetregeering de verzekering was ontvangen van een strikte inachtneming van jliet neutrali teitsverdrag tusschen Japan cn de Sovjetunie. De 'minister voegde hiertuffi toe. dat de onderhandelingen over het afsluiten van een voorloopige visscherijovereen- komst tusschen Japan en de Sovjet-Unie voortschrijden, ofschoon de ondcrtceke- ning van een visscherijvprdrag niet waarschijnlijk is in de naaste toekomst, tengevolge van het uitbreken van den oorlog tusschen de Soviet Unie en Duitschland. Vandaag vprdnisteren om 18.10 uur Vandaag (Zaterdag) gaat de zon op om 9-.).5 uur, onder om IS.lt{itir. De maan gaat onder om 2.10 uur op om 12-57 uur. Zondag gaat de zor op om 9 24 uur, onder om IS. 12 uur. De moon gaat onder om 3.13 uur, up om 13 23 uur- Maandae gaat dc zort op om 0-33 uur, onder om 13.11 uur De maan gaat onder om 4 15 uur. op ont 13-53 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1