SS AMERSFOORTSCH DAGBLAD iBS Ernstig treinongeluk bij Vleuten Gevechten bij felle koude Twee dooden, Australië krijgt beloften van Churchill Luchtactie rond Sumatra Wantrouwen in Turkije neemt* steeds toe geweldige ravage Moermansk-lijn beschadigd Hevige strijd aan het Moulmeinfronf Britsche troepen bij Agedabia teruggeworpen Herderlijk schrijven van Roemeenschen legerbisschop Portugeesche troepen naar Timor Men schoot bokken maanden ƒ2.50. Afzon- -p.-p pri/l AMHtiP bil vooruitbet. v. 1—5 regel» derhjke nummer» ƒ0.05. JUJC, jDCiVlJL/irN LlJtiJV 60 et., elke regel meer 12 Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ct., 3 'maal plaatsen 1.20. MAANDAG 26 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 176 D-trein uit Den Haag rijdt in op stilstaanden electrischen trein VLEUTEN. 25 Jan. Hedenmorgen omstreeks halfacht heeft on der de gemeente Vleuten een ernstig treinongeluk plaats gehad, dat voor zoover de gegevens thans strekken aan één persoon het leven heeft gekost, terwijl nog een treinconducteur wordt vermist. Uit Den Haag vertrok hedenmorgen de eJectrische trein 605 van het Staats spoor om zes uur vijf richting Utrecht en behoorde 7.08 uur in Utrecht aan te komen. Deze trein had iri Gouda ongeveer een kwartier vertraging. Daar werd hij. zooals gebruikelijk is, met den uit Rotterdam komenden electrischen, trein gecombineerd. Het traject GoudaUtrecht leverde weer ongeveer 10 minuten vertraging op. zoodat de trein ongeveer om halfacht de gemeente Vleuten pas seerde. Op rond één kilometer van de spoorbrug over het Merwedekanaal moest de conducteur van dezen trein stoppen vóór een onveilig signaal. Inmiddels was eveneens uit Den Haag om 6.45 uur vertrokken de internationale D-trein 111, welke zich via Utrecht naar Duitschland wilde begeven. Deze-trein had aanzien lijk minder Vertraging, reed regelrecht door over Gouda richting Utrecht, en pas seerde om halfacht eveneens Vleuten Door nog onopgehelderde oorzaak is de machinist van den D-trein in volle vaart op de achterste wagon van den stilstaanden electri schen trein ingereden. De gevolgen waren ruïnes. De locomotief -choof als het ware geheel in den achtersten wagon en verdween grootendeels onder een ravage van staal en ijzer. Te Berlijn werd de militaire conventie tusschen Duitschland. Italië en Japan on derteekend. Van links naar rechts: de Italiaansche luitenant-generaal Marras, generaal Keitel en de 'Japansche vice-admiraal Nomocra. Orbis - Holland - P-K. Wagner - ma.) DU1TSCHE W EER Al A CHTSRERJCHT EN J~^ :<'I5DAT de D-trein vrii ling was en uiteraard uit zwaarder materiaal beslaat dan de electrische, reed de loco motief nog eenige tientallen meters door. voordat zij tot stilstand kwam. Tengevolge van den geweldigen schok derailleerde de op één na achterste wa gon van den electrischen trein, kantelde zijwaatrs en gleed van den dijk af. Voor de rost bleven en de 'rein en de elee trieche op de rails staan Het is uitsluitend aan een gelukkig tceval te danken, dat hier niet een trein ramp heeft plaats gehad, waarbij tien tallen dooden te betreuren zouden zijn Want ten «u-ste zit er in.de meeste go Villen in vergelijking met de r.ndere wa groe het minst aantal nass en"1** in hel achterste riftuie en ten tweede betreft hier de eerste trein nit Den Haag, welke op Zondag riidt en die derhalve nog maar een_ betrekkelijk klein aantal rei zigers vervoert. De slachtoffers Thans zijn naar alle waarschijnlük- heid slecht© twee dooden bij dit treinongeluk te. betreuren. Ten eer ste de 37-jarige postbeambte Hout huis uit Rotterdam, terwijl verder nog wordt vermist de Utrechtsche conducteur Witoamp. Tien gewonde personen werden naar bet Stads en Academisch Ziekenhuis in Utrecht vervoerd, waarvan een vijf-, tal, na verbonden te zijn. weer naar huis kon worden overgebracht. De vijf andere gewonden zijn: de ma chinist Kropsma. de reiziger van veren, de machine-bankwerker van der Gijt. allen uit Rotterdam en de conducteur van der Heyden uit Den Haag, alsmede de leerlingmachinist Ehlert, die zich op de locomotief be vond Verbindingen verbroken Daar de locomotief tengevolge van de eroote snelsheid in schuin opwaartsrhe richting op het laatste rijtuig van den electrischen inreed werd het stroomnet volkomen vernield De bovenleiding lag in flarden temidden vnp een troostelo' ze massa versplinterd iizer en verwron gen metaal. Een en ander, was oorzaak, dat hulp betrekkelijk laaf kwam opd en De te lefoonlijn wa© gestoord Het was op da< tijdstip nog pikkedonker en hef .onge 'uk had plaat* op een betrekkelijk af gelegen plek Zoodoende was het eerst nmstreeks npgen 11111" voor ui-4 ITtrerhl "de auto's van den G G en G P uitrukten De directeur van den O O en G D dr Wierenea verfrol doeforen en verpleegster* naar de plaats des on heils Inmiddels had men van gemeen t&wpf ppnjqrf* cfq 'oi-iiicc v ter he schikking gesteld doch hpf was al ruirr negen uur. voordat do -orPcpbe hub goed en wel on de plaat* van het onge luk arriveerde Ven het C. S vertrok vriiwel fpn-eMikertiid een Iqenmot'ef me. tenige materia a 1 wagens waaronder eer montagpv a^en ^n or>n Vmcrhkrnap De hulpverleening Direct werd een aanvang gemaakt niet bet hulpverloenen De on slag ged vxli nost beambte Houthuis kon spoelic wórden geborgen dorh voor de rest moest de eerste hulp-verleening zich oornameliik henalen tot het nitzasei van eeniee gewonden hetgeen uiteraard vee! tiid kpsttp Op hef terrein van de ramp merkten wij o m op den directeur van de Spoor wegen, ir W Hupkes. den hoofdinspec teur chef van de Dienstregeling G* H E Giesberger den hoofdingenieur der Tractie ir H Goedhart den hoofdinge neur chef van den dienst van Weg en Werken ir C.h H I Driessen alsmede ?ndpre Ipidende figuren hij de Spoor wegén In het op de rails eehleVen gedeelb van den electrischen trein namen de reizigers, nlaats die lichte verwondin Ren hadden opgeloopcn en ?ij. die on gedeerd waren gebleven. Met behulp van een uit Utrecht gere- quireërde locomotief werd de reis naar de Domstad voortgezet., waar aan het station verschillende ziekenauto's klaar stonden om de gewonde treinreizigers onmiddellijk naar het ziekenhuis over te brengen. t Goed materiaal tras redding Naar het oordeel van deskundi gen is het uitsluitend te danken aan het uitstekende materiaal van de spoorwegen, dat hier niet een nog groenere ramp heeft plaats ge had. Dat bij een ongeluk van een derge- lijken omvang slechts enkele dooden genoteerd moeten worden mag een wonder heelen, In vier jaar tijds ver voerden de spoorwegen gemiddeld 90 millioen reizigers per jaar. En nu was er een record ontstaan van nul dooden onder het reizend publiek. Dat naar alle waarschijnlijkheid ook thans onder de treinpassagiers geen dooden gevallen zijn, mag dan eener zijds als een toevalligheid worden aan gemerkt. anderzijds is zeker het prima materiaal van de spoorwegen er de on dubbelzinnige factor van, dat hier geen catastrophe heeft plaats gehad van on gekend en aard. TECHNICI VAN ASMOGENDHEDEN IN MEXICO ONTSLAGEN LISSABON. 26 Januari (ANP) De Britsche nieuwsdienst meldt uit Mexi co, dat alle Duitsche, Italiaansche en Japansche technici, die opr de groote. Mexicaansche petroleumv?lden werk ten, ontslagen zijn. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 25 Jan. (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht maakte Zaterdag bekend: Op verscheidene plaatsen in den centralen sector van het Oostelijke front hebben onze troepen met. suc ces aanvallen ondernomen en den vijand zware verliezen aan men- schen en materiaal toegebracht. Tn het hoog© Noorden werden ge deel ten van den Moermarispoonveg dóór bonitreffers vernield en een fa briek zwaar getroffen. De Sovjets verloren Vrijdag 27 vliegtuigen, ter wijl slechts één eigen vliegtuig ver mist wordt. Tn den strijd tegen Groot. Britannië heeft de luchtmacht overdag ravi- tnilleeringsbedrijven in de haven v a nG re a t Y a rm ou t.h alsmede een vliegveld in Schotland gebombar deerd. Voor de Noorsche kust. heeft een mijnenveger een vijandelijke duik boot. door middel van dieptebommen beschadigd. Zooals reeds in een extrabericht is mee gedeeld. hebben Duitsche duikbooten b\j baar eerste optreden in Noord-Amerikaan- sche en Canadeescbe wateren dc vijande lijke verzorgdngsscjteepvaart zware scha de toegebracht. Vlak voor de vijandelijke kust brachten zy IS* koopvaardijschepen 7an 125.000 bri. in totaal tot zinken. Nog een schip en een bewakingsvaartuig wer den getorpedeerd. By deze gevechten heeft zich vooral de duikboot van den luitenant ter zee eerste klasse Hardegen onderschei den. Zy bracht alleen 8 schepen van 53.000 CHURCHILLS OVERTOCHT OVER DEN OCEAAN STOCKHOLM, 26 Janurai (DNB) Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill op zijn jongste reis naar de Vereenigde Staten den Atlantische» Oceaan overgestoken aan boord van het pas m dienst gestelde Britsche Slag schip, de Duke of York. brt., waaronder 3 tankschepen voor New York tot zinken. Tn Noord-Afrika had de aanval der Dni.tsch-Italiaansc.he snelle forma ties, gesteund door gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers ook ver der een geslaagd verloop. Sterke Rritsche strijdkrachten werden tot voorbij Agedabia in Oostelijke rich ting teruggedrongen. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben de aanvallen op militaire doelen op het eiland Malta met goed gevolg voortgezet. I-Iet wee^machtsbericht van Zon dag luidt: Aan het Oostelijke front duren de gevechten bij felle koude voort. Bij het, afweren van een vijandelijken aanval in het gebied ten Zuidoosten van Charkof zijn verscheidene Sov jet panIserwagens stukgeschoten Aan het Kareiische front hebben Duitsche en F'msche luchtstrijd krachten den vijand aanzienlijke verliezen aan menschen en mate riaal toegebracht. In de wateren hij het. Visschers- schiereiland ik een klein transport- schip door hommen tot zinken ge bracht. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben de installaties der vliegvelden Lu ka en Halfar op Malta met zware bommen bestookt. Tusschen 17 en 23 Januari heeft de Sovjetluchtmacht, 110 vliegtuigen verloren, waarvan er 59 jn luchtge vechten en 17 door luchtdoelgeschut werden neergehaald. De rest, werd op den grond verriield. Tn dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 16 Duitsche vliegtuigen verlo ren. Toenemende ontevredenheid in Burma TOKIO, 26 Jan. (D.N.B.). De Bnr- maansche minister van onderwijs, heeft, naar Domei meldt, 111 een Donderdag avond voor radio Rangoon gehouden rede, kritiek geoefend op de arrestatie van den Burmaanschen minister-presi dent U. Saw door de Britsche autoritei ten. Hij verklaarde verder, dat de Britten niet in staal zullen zijn. den opmarsch der Japansche strijdkrachten in Burma op te houden. De verdediging van Bur ma, zoo merkte de minister op, is slechts in handen van Britsche en Tsjoengking-troepen, die over geen wer kelijke verdedigingskracht beschikken. Politieke waarnemers zien. naar Do mei meldt, in de rede van den minister een bewijs van het toenemende verzet van het Burmaansche volk tegen de Britsche heerschappij, alsmede van een groeiende ontevredenheid in 'Burma over het feit. dat. Groot-Brittannië en Tsjbengking de Burmanen tegen hun wil fn den oorlog hebben gedreven. Deze waarnemers verklaren verder.' dat het bijzonder typeerend is, wanneer een amhtenaar van zoo hoogen rang en met zulke, nauwe betrekkingen nipf de Britten dergelijke beschuldigingen uit. DE STRIJD IN CHINA TOKIO, 25 Jan. (D.N.B.). Naar DCmiei meldt, hebben Japansche troe pen door een verrassenden aanval op 18 Januari rif één-en-neerenti^ete divisie vqn Tsjang Kai Sjek. die. 20.000 man slerk was, in de nabijheid van Tsjoeng- kwang, aan den benedenloop van de Gele Rivier in de provincie Honan, een nederlaag toegebracht. De vijandelijke troepen trokken zich met achterlating van 600 dooden van het slagveld lenig. De Japansche tree peri maakten gevangenen en kregen een aanzienlijke hoeveelheid oorlogsma teriaal in handen. Domei meldt verder uit Hanoi, dal 18 \liegtuigen van Tsjoengking een klein dorp. vijftig kilomeier len Noord- Ooslen van Hanoi gelegen, hebben ge bombardeerd, Daarbij werden zes per sonen gedood en 25 gewond. Militaire doelen werden niet getroffen. BFJTSCHE BOMMENWERPER IN FORTUGAL NEERGESTORT STOCKHOLM. 26 Jan (ANP) Een Britsche bommenwerper is volgens den Britschen berichtendienst, in Albufeur© in Zuid-Portugal, brandend neergestort. Van de bemanning werden vier leden gedood. De strijd in Oost-Indië TOKIO, 25 Jan. (D.N.B.). De Japan sche luchtmacht heeft op 20 en 22 Januari in de omgeving van het. eiland Sumatra luchtaanvallen ondernomen en nabij het eiland Penang een vijande lijk ©chip van ongeveer 2000 brt. be schadigd. Bij Belawan en Medan wer den een vijandelijk schip van 6000 brt. en een van ongeveer .8000 brt. tot zinken gebracht en petroleumtanks in brand gezet. Nadat de Japansche luchtmacht en kele dagen tevoren had vernomen, dat op hel vliegveld Palembang verschei den vliegende forten en meer dan 24 Curtiss-Hawks der Nederlandsch-Indi- sche luchtmacht aanwezig waren, deed zij Donderdag een vernietigenden aan val, naar Domei ter completeering meldt. Ofschoon omstreeks 15 vijandelijke ja gers ter verdediging waren opgestegen, wierpen de Japansche bommenwerpers pen regen van ontplofbare stoffen op het vliegveld en vernielden verscheiden toestellen op den grond, waaronder een vliegend forL Vijandelijke jagers achtervolgden de Japansche bommenwerper op hun te rugtocht. naar hun basis ten Noordwes ten van Singapore. Drie vijandelijke ja gers werden met. zekerheid, twee andere waarschijnlijk neergeschoten. De Japansche troepen, die op het piland Ta rak an aan land gezet, zijn, hebben het eiland van de overblijfselen van de vijandelijke troepen gezuiverd en een aantal olievelden bezet. In het. frontbericht van Borneo wordt gezegd, dat de Japansche troe pen, die Koeching bezet hebben, hun aanvallen op de Nederlandsch-Indjsche troepen aan de Nederlandsch-Indisch- Britsche 'grens op Borneo voortgezet hebben en dat zij de stad Pisang hebben bezet. JAPANSCHE LANDING OP BALIK PAPAN SJANGHAI, 26 Jan. (D.N.B.) Het te Batavia uitgegeven leger- bericht vermeldt, dat de Japan ners geland zijn te Balik Papan aan de Oostkust van Borneo en te Kendari op Celebes. Het legerbe- richt voegt hieraan toe, dat de Nederlandsch-Indis'che troepen verzet geboden hebben. Er zijn evenwel geen bijzonderheden be kend. De laatste dagen is boven de uiterste randgebieden van den Ne- derlandsch-Indischen archipel een aanzienlijke activiteit van de Ja pansche luchtmacht gerappor teerd. LISSABON, 26 Jan. (A.N.P.). Aan het Moulmein-front wordt hevig tegen de Japanners gevochten zoo meldt de Britsche berichtendienst uit Rangoon. Den Japanners is het. „tengevolge van hun numerieke superioriteit" gelukt., hun opmarsch voort te zetten. De Brit sche empire-troepen hebben -zich tijdens den nacht op „van tevoren gereedge maakte stellingen" teruggetrokken. De Australische minister van oorlog, Forde, heeft, medegedeeld 1naar de Britsche nieuwsdienst ftit Melbourne meldt dat sinds 12 uur elk bericht over den strijd in de bergen ten Westen van Ra haul ontbreekt. Naar raming zouden de Japanners 10.000 man met de dienovereenkomstige bewapening aan land hebben gezet. DUITSCHLA Nb WINT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 25 Jan. D.N.B - Het opperbevel der weermacht, deelt mede: „In Noord-Afrika heeft de aan val der Duitech-Italiaansche afdee- lingen 'tot een volledig succes ge leid. Ten Noordoosten van Ageda bia zijn sterke Britsche strijdkrach ten met. zware verliezen verslagen en in Noord-Oostelijke richting te ruggeworpen. Talrijke gevangenen vielen ons in handen. Wij hebben 143 pantserwagens en S0 stukken geschut buitgemaakt of vernield" De strijd in Noord-Afrika LISSABON, 26* Jan. (A N P.). Met betrekking lot den strijd in Noord- Afrika wordt in een door den Britschen berichtendienst verspreide commentaar van Annalist o.a. het volgende gezegd: „Tn de afgeloopen veertien 'dagen is het den Duitschen opperbevelhebber „dank zij de buitengewone Weersom standigheden", gelukt zijn strijdkrach ten te reorganiseeren. Hij deeit thans met „zijn karakteristieke energie" har de slagen uit. aan de Britsche vooruit geschoven stellingen. Tn de commentaar wordt eraan herinnerd, dat Rommel een „zelfden hardnekkiger) gerst" hij Sol- loem als ook ten Zuiden van Tobroek getoond heeft. BOEKAREST, 24 Jan. (D.N.B.). De Roemeensche legerbisschop heeft, in een herderlijk schrijven aan ,de Roemeen sche soldaten verklaard, dat in dezen oorlog twee werelden, die van het Christendom en die van de godloozen, tegenover elkaar slaan. Roemenië staat in de rij van hen, die voor Christus, voor, de beschaving en de cultuur der menschheid strijden. Het betreft hier een heiligen oorlog ter verhindering van de bolsjewistische invasie over Europa. Het geheele Roe meensche volk heeft met ongeduld op dezen oorlog gewacht en strijdt verder om den vijand ver van de grens dee lands te verdrijven en om het geloof zij ner vaderen te verdedigen. De Duitsche, Roemeensche en verbonden troepen heb ben millioenen zielen van de tyranniö der goddeloosheid bevrijd. Thailand verklaart den oorlog BANGKOK, 25 Jan. (D.N.B.). De plaatsvervangende minister van buiten- landsche zaken heeft medegedeeld, dat Thailand Engeland en de Vereenigde Staten den oorlog verklaard heeft Onmiddellijk na de oorlogsverklaring van de Thailandsche regeering is aan^ het Thailandsche leger, dat sedert meer dan een maand de grens tezamen met het Japansche leger verdedigt., bevel tot oprukken gegeven. Het, Thailandsche le ger is op 2-5 Januari des middags door zijn opmarsch op Birmeesch gebied het offensief begonnen. LISSABON; 2o Jan. (D.N.B.). De kanselarij van den minister-president publiceert de volgende mededeeling: Ingevolge de met de Britsche re geering gevoerde besprekingen krij gen de reeds te Loureüco Marques gereed staande troepen bevel, zich in te schepen naar Timor om de verdediging van hot Portugeesche deel van het eiland op zich te ne men. Het transportschip Joao Belo zal dopr een oorlogsschip worden be geleid. De te Lissabon verschenen bladen pu* bliceeren hovenstaande bekendmaking op een in het oog loopende piaats. De D i a r i o Da Manha merkt, op, dat dit bericht voor het Pörtugeesöhe patriotis me bijzonder aangenaam is. Men kan eruit zien, dat het betreurenswaardige incident van Timor een bevredigende oplossing nabij is. Het land heeft op het woord en het beleid van Salazar ver trouwd en het beeft., naar men ziét, hier aan goed gedaan. In soortgelijken zin schrijven ook de andere bladen. Zoo langzamerhand komt men er zelf# in Engeland achter, dat er .door Chur chill en zijn medewerkers enorme bok ken geschoten zijn. Dit is ook de mee ning in het Engelsche parlement en op echt democratische wijze zal rnen een motie van vertrouwen stellen. - Verder'zullen er driedaagsche debat ten plaats vinden en zullen de heeren nieuwe plannen maken om de volkeren van Europa uit te kunnen leveren aan hun bondgenooten, de bolsjewisten. Ver der zullen zij naarstigo.p zoek gaan naar nieuwe bondgenooten die zij voor zich kunnen laten bloeden. Ten slotte zal de Engelscbe propaganda voortgaan met de wereld te verkondigen dat een Engel sche overwinning voor het grijpen ligt, omdat het uitbreken van een revolutie in Duitschland nog slechts een kwestie van uren is, omdat de legers van Stalin opmarcheeren, omdat er in- Oost-Azië geen vuiltje aan de lucht is, omdat... enfin vult u zelf maar in. En tegenover dit. armzalige gedoe stel len de as-tnogend'heden daden, die de volkeren van Europa een gelukkige toe komst zullen verzekeren. Inplaats van het instellen van moties en het "houden van debatten, verdedigen de strijders aan het Oostfront Europa tegen de bols jewistische horden en zij zullen niet rus ten voordat deze moordbenden vernie tigd zijn. I-Iet kan zijn, dat er Nederlanders ge vonden worden die vol bewondering zijn voor de Engelsche methoden. Het mee- rendeel begrijpt echter dat de toekomst van ons land en volk eischt dat wij ons scharen in de gelederen van hen die het bolsjewisme vernietigen en Europa be vrijden van bokken schietende kapita listen en plutocraten. Vandaar dat zich steeds meer strij ders aanmelden bij hef Vrijwilligersle gioen Nederland. Koninginnegracht 22 te 's-Gravenba.ge. Volgens een van de tallooze geruchten, die momenteel omtrent Turkije worden ver spreid. zou de Duitsche gezant te Ankara, Von Papen, zich naar Berly'n hebben bege ven. In de Wilhelmstrasse wordt officieel ontkend, dat Von Papen momenteel in Ber lijn vertoefd of op reis naar Duitschland is. Vandaag verduisteren j om 18.10 uur Vandaag, Maandag, gaat de zon op om 9 33 uur en onder om 18.14 uur: maan onder om 4.15 uur en op om 13-53 uur. Dinsdag: Zon op om 9.31 uur en on- der om 18-16 uur: maan onder 5.15 uur en op om 14.26 uur. STOCKHOLM, 26 Jan. (D.N.B.) Vol gens den Ubndensohen nieuwsdienst schrijft de Times, dat Churchill den Australisch en minister-president, C ur- tinbeloofd heeft, d»at de regeering het verzoek van Australië om meer vlieg tuigen en oorlogsmateriaal, qui het op richten van ien oprlogsikabinet van het Empire en van een oorlogsraad der ge allieerden in den "Stillen Oceaan", zorg vuldig in overweging zal nemen. De Times schrijft boven het desbetreffende artikel ..Gevaar voor Austcalië" en zegt 'en aanzien van de in Australië heer- schend e meening, „dat thar.s een tegen offensief tegen Japan vereischt is, dat. de verdediging van Singapore hoofdzakelijk berust op een combinatie tusschen de zee- en luchtmacht, en dat de strijd krachten te 'and daarbij een onder- - •chikte rol snelen. Plotseling echter is de verantwoordelijkheid in hoofdzaak geladen op de schouder? der geringe landstrijdkrachten. Jammerlijk kan niet gezegd worden, dat thans reed - een noe menswaardige verbetering in dezen toe stand ontstaan is. Japan bezit nog de heerschappij over de open zee en kan zijn landstrijdkrachten min of meer naar eigen goeddunken van zijn steun punten uit versterken. Om de door Australië verlangde on dersteuning Ie verlecncn, is het noodig, deze Japansche overheerschïng ter zee te bestrijden, doch elke desbetreffende poging is nutteloos, wanneer zij niet door •ie luchtmacht krachtig gesteund wordt. Dit is geen gemakkelijke taak en die taak zal nog waarder vllen, wanneer zij tijdis genoeg geschiedt om Singapore 'e re-den.,Deze elementen van het pro bleem worden zoowel te Louden en Washington als te Soerabaia en Canber ra voortdurend en met den grootsten 7,org bestudeert De D a J v T e]_e g r a p h schrijft: „De <tern van Australië moet geboord wor den. Wa) het oprichten van eeri „oor logsraad der geallieerden in den Stillen Veaan" betreft, dit is een kwestie waai* over Groot-Brittannië niet alleen kan beslissen, 'Jaar 111 zulk een raad min stens ook de A.B.C.D.-mogendheden ver- •asrenwoopdigd moeten zijn." c (Van onzen V.P.B.-correspondent) ANKARA, Januari 1942. De vrlag welke bedoelingen Sovjet-Rus land koestert ten opzichte van Turkjje, houdt bier nog steeds alile gemoederen be zig. Men herinnert zich uit de geschiedenis een onderhoud tusschen Sasonoff, den Rus- sisohen minister van buitenlandsche zaken, en den Fransoheii gezant aan het hof van den Tsaar, destijds Maurice Faléontologue. Dit ondei'houd vond plaats kort nadat Tur kije besloten had. deel te nemen aan den wereldoorlog, eind November 1914. Bij dit gesprek zou Sasonoff zijn gast hebben ingelicht over de „bedoelingen van Rusland, toen het den oorlog verklaarde." Ren aant.a.l kaarten werd* uitgespreid en Sasonoff wees op Turkije. Hij zette uiteen, dat Turkije Rusland het naaste aan het hart lag. Hij sprak van den ouden droom der Russen, het kruis te zien zegevieren over die halve maan en de Turksohe vlag te zien verdringen door de Russische. Om dit te bereiken, moest Turkije wor den verbrokkeld. De Dardanellen moesten voorgoed in het bezit, komen van Rusland, Gallipoli zou een sterk Russisch garnizoen krijgen. Wanneer de Geallieerden bereid waren, deze Russische eischen .in te willi gen, zou het Russische volk met vreugde 'alle offers dragen, welke het door den oor log zouden worden opgelegd. Dit waren de Russische plannen in 1914. Dat zij niet ten uitvoer zijn gebracht, is eenvoudig een gevolg van het feit. dat Rusland daartoe niet instaat'was in verband met het verloop van den oorlog. Niemand in geheel Turkije gelooft echter, dat. de Rus sen. het zij dan a.ls TSaristen, het zy als bolsjewisten, deze plannen ooit hebben op gegeven. Thans is Sovjet-Rusland dc bond genoot van Groot-Brittannie. Men is er ze ker van, dat. het nergens voor zou terug deinzen. om te trachten de Dardanellen in zijn bezit te krijgen. Wanneer het daartoe de medewerking van Engeland behoeft, zal het niets onbeproefd laten om den eeuwen ouden wensóh te verwezenlijken. Dat zoo wel minister Eden als de Engelsche gezant te Ankara vermeden hebben. Turkije op dit belangrijke punt gerust te stellen, geelt Turkije de zekerheid dat er iets broeit.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1