AMERSFOORTSCH DAGBLAD Einde van dit jaar zal de voorraad zijn uitgeput V.S. maken Liberia tot een steunpunt Voortgezette operaties op Celebes Hoe staat het met onze tabak? Resolutie der Rio-conferentie De landing op Tarakan DE EEMLANDER Luchtaanvallen op Rangoon De strijd op Malakka Engelsche critiek op Churchill-regeering DE OPERATIES TEN NOORDEN VAN AUSTRALIË THAILANDSCHE STAP VAN GROOT BELANG Nieuwe duikboöt- successen aan de kust der V.S. De aartsbisschop in bevrijde Oekrainsche gebieden DE VERKLARING VAN dr. VAN RAPPARD i Vandaag verduisteren j VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTYVAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT DINSDAG 27 JANUARI 1942 ABONNEMENTENptr 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand ƒ0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 ADVERTENTIÊN1—4 regels 1.elke regel 6ieer ƒ0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regel» 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 177 s-GRAVENHAGE, 27 Jan. De lièrbovèn gestelde vraag wordt door iet rookend déél van het Nederland sche publiek telkens weer gesteld. De belangstelling voor dit genotear tikel heeft het A.N.P. aanleiding ge geven te bevoegder nlaatse de vraag voor te leggen, op welke wijze de Xedérlandsche overheid tracht de moeilijkheden te ondervangen om rookend Nederland zijn rookmate riaal te verschaffen en hoe vooruit zichten op de „tabaksmarkt" zijn. Van het tijdstip af, dat Nederland in den oorlog werd betrokken, hebben wij op onze voorraden overzeesche tabak moeten teren. De voorraden konden niet meer worden aangevuld: zij zijn dus ■nortdurend verminderd. De overheid za? zich al spoedig genoodzaakt de zorg oor onze tabakspoeitie aan zich te trek ken. Er moest ordenend worden ingegre pen Het lag voor de hand, dat de siga ren dp meèfite moeilijkheden zouden ge ven. Voor de fabricage daarvan toch is een verscheidenheid aa.n grondstoffen noodig. Voor dekblad is slechts Indische tabak bruikbaar en de voorraad aan Sumatra- en Vorstenlandsoorten was na tuurlijk beperkt. Met de kerftabak stond het iets anders. Deze kwam in normale tijden uit Ned.- Indië, Amerika en Turkije, maar zou te vervangen ziin door niet-overzeesche ta bakken uit Zuidoost-Europa: Hongarije. Servië, Bulgarije en Griekenland en ver der uit Frankrijk en Algiers. De oogst deze landen is echter in het afgeloo- pen jaar niet meegevallen. Tenslotte kan nog worden gebruik gemaakt van onze Nederlandsche tabak, maar deze productie is slechts gering. Een enkel cijfer kan dat duidelijk maken. In het laatste normale productiejaar gebruik ten we ZVA millioen kg aan tabak, ter wijl onze Nederlandsche tabaketeelt on geveer '15.000 kg verschafte. Gegeven de gelimiteerde, niet voor beteekenende aanvulling vat bare voorraden aan tabak is onze tabaksindustrie, die zeer belangrijk mag heeten, ifi de positie komen te verkeeren van wat. men noemt een afgeloopen industrie. De grondstof fen verminderen voortdurend en de productie en aflevering van tabaks- artikelen werden sterk terugge bracht Het perspectief is slecht Welk perspectief is er tha.ns nog. zoo vragen de rookers zich menigmaal af. Een ieder vermoedt het antwoord reeds. Zuiver objectief gezien moesten de rook artikelen duurder worden bij afnemende kwaliteit en geringer productie. Vast staat, dat er weinig kerf- en cigaretlen tabak is. de laatete van niet al te beste kwaliteit. Wel is er nog'eenige aanvoer van het nabije Oosten, maar bet trans port gaal uiteraard niet vlo*. Voor siga ren zijn de kwantiteiten aan tabak sterk verminderd en de kwaliteiten konden evenmin gehandhaafd worden. De aan de fabrieken toegestane productie is reeds lang belangrijk teruggebracht. Wij zijn thans» aangewezen on een product's van iets meer dan 25 pel van het verle den. Ieder kan uit deze gegevens de voer de hand liggende conclusies trekken Men zrl zich in het rooken steeds meer moeten beperken. De gedragslijn van het rijksbureau voor tabak heeft met de feiten reke ning te houden, maar tra.cht niette min door de geschetste liulpmidde len zoo lang mogelijk met het nog beschikbare materiaal toe te komen Loopt het met clen te verwachten import van grondstoffen niet al te ongunstig, dan mag worden aange nomen, dat met de vervaardiging van rookartikelen nog zal kunnen worden doorgegaan tot ongeveer te gen het einde van dit jaar. Voor de onderscheidene soorten kan de eind- termijn iets verschillen, maar in doorsnee zal de afloop wel tegen het eind van 19-12 kunnen worden ge steld. Geen rookerskaart Men heeft in verband met de distribu tie van rookartikelen reede meermalen gesproken van de invoering van een rookerskaart. Deze kwestie is echter niet zoo eenvoudig als velen wel denken De invoering hiervan zou allerlei misstan den, die men juist tracht te vermijden, met zich brengen. Ook het instellen van een klantenkaart is, ook omdat dit systeem onbillijkheden met zich brengt, door het rijksbureau verboden. Men kan er van verzekerd zijn, dat de Nederlandsche overheid zoo goed moge lijk de belangen van de consumenten m deze behartigt en dat zij tracht eventu- eele misstanden uit den weg te ruimen, doch ook de fabrikanen. grossiers, han delaren en winkeliers dienen ..un me tewerking te verleenen. Verwacht, mag worden, dat met terzijdestelling van bij zondere lijdelijke onrechtmatige voor- deelen, zij gaarne in het belang van ons volk de overheid hier terzijde zuilen staan. RIO DE JANEIRO. 27 Jan. (D.N.B.). De in ter-Amerikaansche conferentie heeft, Maandag de volgende resolutie aangenomen: „De derde vergadering der minister! van buitenlandsche zaken der Ameri- kaansche republieken besluit, kennis te nemen van den inhoud van het-Atlanti sche statuut en jegens den president der Vereenigde Staten haar voldoening er over uit te spreken, dat in het document de beginselen zijn opgenomen, die een deel vormen -van het. erfdeel waarop Amerika recht heeft, overeenkomstig de overeenkomst inzake de rechten en plich ten der staten welke werd verkondigd op de zevende pan-AmerikaanscJie con ferentie in het jaar 1933". Ook de voorstellen inzake uitbreiding fier behandeling als niet-oorlogvoerende lot staten buiten het Amerikaansche con tinent werden in dien ge wijzigden vorm aangenomen, dat alle Amerikaansche stalen, die zich in staal van oorlog met niet-Amerikaansche landen bevinden, als niet-oorlogvoerend beschouwd dienen te worden. Bovendien wordt aanbevolen, „dat bijzondere faciliteiten verleend zul len kunnen worden aan die landen, die in den crisistoestand van dit oogenblik, volgens bet oordeel van elke regeering afzonderlijk, bijdragen 1ot de verdedi ging der belangen van dit halfrond." Eenige w ijziging onderging voorts de resolutie over de betrekkingen tot de be zette landen. Men besloot, namelijk, de betrekkingen met die regeeringen te handhaven, dip „voor haar nationale souvereinit.eit strijden". Voorts werd Maandag een resolutie aangenomen, welke het. Amerikaanschen landen verbiedt, de behartiging op zich te nemen der belangen van landen bui ten het Amerikaansche continent, die zich met Amerikaansche landen in oor log bevinden. TOKIO, 27 Jan. (D.N.B.).. De hoofd- stad van Burma, Rangoon, is Maandag opnieuw door Japansche vliegers aange vallen', die tien vijandelijke jagers neer schoten. Eén Japansch toestel wordt ver mist. Japansche vliegers hebben op den ochtend van 26 Januari een nieuwen massalen luchtaanval op Rangoon on dernomen. Vijandelijke vliegtuigen ste gen op om de Japanners te beletten hummen uit te werpen. Zij hadden ech ter geen succes. In luchtgevechten wer-. den tien vijandelijke toestellen neerge schoten. Sléchts één Japansche machine ging verloren. DIRECTEUR-GENERAAL B.B.C. NEEMT ONTSLAG STOCKHOLM. 26 Jan. (ANP.). De directeur-generaal van de British Broad casting Company heeft, volgens den Britse-hen berichtendienst, zijn ontslag aangeboden, dat door de regeering is aanvaard. Bpsloten is zijn functie door twee directeuren-generaal te laten uit oefenen. TOKIO, 26 Jan. (D.N.B Voordat de jsterk verdedigde stad Kloeang in Cen- ♦raal-.Tohore was bezet was dertig uur lang hevig gevochten, zoo meldt Domei. Speciale eenheden van het Tapansche leger achtervolgen den tèrugtrekkendeii vijand. Tusschen Yong Peng en Ayor I'am trachtte de vijand volgens een spe; ciaa) bericht van de Tokio Nitsji Nitsji met steun van twaalf tanks door een te genaanval den Japanschen opmarsch tot staan te brengende vijand echter werd tenslotte tot de \Tucht gedwongen, nadat twee tanks in Tapansche hanclen waren gevallen. De gevechten der laat ste dagen in Midden-Johore worden ge voerd aan een front van 50 kilometer breedte, dat ongeveer loopt van het Noordoosten naar het Zuidwésten. Naar officieel wordt bekend gemaakt, hebben Japansche duikbooten in de wateren van Sumatra en Java tot 22 Januari 13 vijandelijke schepen met een totalen inhoud van 8-S.000 ton tot zinken gebracht. LISSABON. 27 Jan. (A.N.P.). Naar aanleiding van het komende parlements- dehat, oefent het Londensche blad News Chropicle scherpe critiek op de regpe- ring Churchill. Het blad schrijft oa.: De natie en de commonwealth staan tegen over een der grootste crises barer ge schiedenis. Om het ronduit te zeggen: de regeering Churchill is tegen haar taak niét opgewassen. Eenigen der ambtge: )ten van den minister-president ver vullen hun functie op verantwoordelijke wijze, anderen doen dit niet. en voor hen er geen plaats in de leidende functies van een land. dat voor zijn leven vecht, be geheele techniek van onzen regee- ringsvorm is gebrekkig gebleken. Wij wallen nieuwe gezichten zien, nieuwe, denkbeelden. Wij willen mannen heb ben, die in staal zijn den wil tot de over winning en de offervaardigheid in de juiste banen te leiden. Ook de Daily Herald sluit zich hij deze critiek aan De waarheid is, schrijft dit blad. dat geen volledig gebruik gemaakt, wordt van de krachten des lands. Wij djn er zeker van. dat de afgevaardigden Mens de komende debatten over de oor- toevoering geen genoegen zullen nemen roet vleiende verzekeringen, wanneer bun niet tevens de zekerheid verschaft wordt, dat de recreering de nationale krachten zal organiseerén on een wijze. Wélke er borg voor staat, dat elke adem tocht gebruikt wordt voor het behalen dér overwinning. Onder den titel „De VS. in Afrika" publiceert het Hamburger F r e m- d en bl a 11 een interessant artikel over de aan de V. S- behoorende ncgerrepu- bliek Liberia aan de West-Afrikaansche kust. Hieraan is het volgende ontleend: „Het is thans geen geheim meer. dat zich op Afrikaanschen bodem een Noord-Ameri- kaansch steunpunt bevindt. De Noord-Ame rikanen hebben de negerrepubliek Liberia uitgekozen, om op grond van een overeen komst de hoofdstad van dezen merkwaardl- gen staat. Monrovia, tot knooppunt van hun transportwegen te maken. Wat, aan de Liberische kust geschiedde, is langen tijd geheim gebleven. Doch langzamerhand is uitgelekt, dat de havenwerken van Mon rovia uitgebreid worden, dat daar een lucht haven wordt aangelegd en dat strijdkrach ten der V.S. de bescherming van het vlieg veld reeds op zich genomen hebben. Deze bezetting werd uitgevoerd op een oogenblik, waarop de V.S. er in de eerste plaats slechts belang bij hadden, hun leveranties aan het Britsche leger in het Nabije Oosten veilig aan den man te brengen. Wanneer men de wereldkaart bekijkt, moet men constateeren. dat de Atlantische route van de Oostkust der V.S. over het nauwste deel van den Atlantischen Oceaan tusschen de Zuid-Amerikaansche Noordkust en West-Afrikaansche kust rechtstreeks naar het gebied van den negerstaat voert. Een hier ingericht steunpunt maakt de route naar het Oosten nauwelijks grooter. doch verlicht de bewaking. Liberia is echter niet alleen van beteeke- nis voor het scheepvaartverkeer, het speelt ook een rol voor alle transportmiddelen in de lucht die van het Amerikaansche vaste land uit in Oostelijke rlohting in dienst gesteld worden. Men weet. dat het Engelsche luchtwapen bij den strijd in Noord-Afrika in aanzien lijke mate gebruik maakt van Noord-Ame- rikaansche machines. Deze zouden volgens Britsche berichten, voor het grootste deel den luchtweg dwars over Afrika gevolgd hebben, een route, die geenszins zoo on waarschijnlijk is. als zij er op het eerste ge zicht uitziet. Het valt te betwijfelen of Liberia tot dus ver reeds het tusschenstation was. Mogelijk heeft tot nu de Engelsche haven BathursL. ten Zuiden van Dakar deze rol vervuld. Wanneer Liberia eersr geworden is. wat de Amerikanen er van willen maken, zal Bat- hurst in dit opzicht nog slechts een rol van het tweede plan vervullen. De beteekenis van Liberia zou in machts politiek en strategisch' opzicht gevestigd zijn. or het oogenblik. waarop de V.S be sloten waren te zamen met Engeland op te rukken. Intusschen heeft de wereld een ander aanzien gekregen door den oorlog op den Stillen Oceaan. Japansche duikbooten ope- reeren aan de Noord-Amerikaansche West kust. De Japansche opmarsch in de Zuid- Aziatische eilandenzee vordert in zulk een snel tempo, dat de daar gelegen steunpun ten, die thans nog intact zijn. morgen reeds onder Japansche controle kunnen staan. Er komt dus voor de V.S. een dag, wan neer deze niet reeds gekomen is. waarop zij zich ernstig moeten afvragen, langs welken weg zij in het algemeen nog ver sterkingen naar den Westelijken Stillen Oceaan willen dirigeeren. Want dat moeten zij ongetwijfeld doen, wanneer zij niet zor geloos handelen en hun bondgenooten aan hun lot willen overlaten. Er blijft hun dan nog slechts de tijd- roovende omweg over den Midden- en Zuid- atlantischen Oceaan om de Kaap de Goede Hoop naar Australië. Er komt dus auto matisch een oogenblik waarop de beteeke nis van het Noordamerikanasche steunpunt tp Monrovia, ook voor het strijdtooneel op den Stillen Oceaan zal blijken. Het is een grap van de wereldgeschie denis. dat de V.S. juist een stad weer tot hun steunpunt, gemaakt hebben, welke door haar naam, Monrovia, alle Amerikanen moet herinneren aan de leér. die eens door Monroe als politiek ideaal der V.S. op het sterrenbanier geschreven is. De Ameri kaansche greep naar Liberia is opnieuw een uiting van de zuidelijke imperialistische methodes, die wij' reeds voldoende uit de geschiedenis van dit land kennen, besluit het „Hamburger Fremdenblatt". In dit ge val hebben strategische overwegingen den doorslag gegeven. BOMMEN OP VLIEGVELD IN FR. INDO-CHINA VICHY. 27 Jan. (A N P.). Naar van bevoegde zijde wordt vernomen, hebben 9 vliegtuigen van zeer groote hoogte ge tracht bommen te werpen op een vlieg veld in Fransch-Indo-China. De aanval lers zijn er niet in geslaagd militaire in stallaties te. treffen. In totaal wedden 80 hommen van middelzwaar kaliber neer geworpen. Acht personen werden gedood, terwijl 35 verwondingen opliepen. Aan gezien de vliegtuigen van Chineesche na tionaliteit waren, heeft de Fransche am bassadeur te Tsjoenking onmiddellijk een protest ingediend bij de regeering van maarschalk Tsjang-Kai-Sjek. DE STRIJD IN NOORD-AFRIKA STOCKHOLM. 26 Jan. (A.N.P.). Met betrekking tot den toestand in Lybië verklaarde de Britsche berichtendienst in de uitzending van nieuwsberichten van Maandagavond, dat men wel kan zeggen, dat het initiatief thans bil Rom mel berust. De aanval van Rommel is klaarblijkelijk meer dan naar van En gelsche zijde aanvankelijk werd vermoed alleen maar verkenning. Te Cairo acht. men den toestand ernstig. De Japansche opmarsch op Borneo. Troepen, die per schip zijn aangekomen, begeven zich met volledige uitrusting door het water aan land Atlantic-Holland TOKIO, 26 Jan. (D.N.B.) Het keizerlijke Japansche Hoofd kwartier heeft heden meegedeeld: De speciale afdeelingen Japan sche mariniers, die er den 24en Januari in geslaagd zijn, nabij Kendari op Celebes aan land te gaan, zetten de militaire zuive ringsoperaties voort. Omtrent, de landing der Japanners op het eiland Tarakan aan de Noord-Oost kust van Borneo op 11 Jan. j.l. worden thans te Tokio belangwekkende hizon- derheden bekend, volgens welke de be zetting voor de landing der Japanners de" petroleum tanks in brand heeft gesto ken. Het. vuur breidde zich toen uit over de havenwerken van het eiland. Langs de kust waren versterkte stellingen met tal van hindernissen aangelegd, die na de /landing der Japanners ten deele moesten worden opgeblazen. Bovendien moest, een mijnversperring in de baai van Tarakan gepasseerd worden. Daar de landing hii verrassing plaats greep, gaven deel en der Ned-Indische troepen zich terstond over. Aan de Zuid- Westkust evenwel wist een kleinere ver sterkte stelling zich geruimen tijd te handhaven. De overgave geschiedde pas na het geconcentreerde vuur van de Ja- oansche vloot eenheden. Volgens een verslag van de .Tom i o e- r i S im h o e ti drongen op den dag der landing verschillende Japansche miin- vegers de haai van Tarakan binnen om den weg voor den éan-val vrij te maken De Ned.-Indische artillerie opende plot seling het vuur, waardoor de mijn vegers in een moeilijke positie geraakten. Bin nen enkele minuten was één boot zwaar getroffen. Tn zinkenden toestand wist zij evenwél het vuren nog te beantwoor den, waarhij het haar gelukte, deele-n van de Ned Tndische artillerie tot zwij gen te brengen. Doch ook voor den dapperen miinve- ger had het. laatste uur geslagen Voor de oogen der gelande troepen ging de boot. met man en muis de diepte in. Het blad merkt ten slotte op. dat technische afdeelingen van de Japansche landings troepen er reeds mee bezig ziin. de ver nielde petroleuminstallaties te herstel len. De strijd op Malakka De laatste berichten van het front, op Malakka melden, dat de vernietiging van de vijandelijke strijdkrachten in de omgeving van Kelan-g groote vorderin gen maakt en dat de Japanners in dezen sector snel oprukken. Volgens een Reuterbericht wordt van Engelsche zijde officieel be vestigd, dat de Japanners Batoe Pahat hebebn bezet. Naar Domei meldt, zijn heden de stra tegisch belangrijke plaatsen Aer Itam en Kloeang in het centrum van Zuid- Malakka door de Japanners ingenomen Uit een der berichten van het D.N.B. uit Tokio blijkt, dat Balik Papan intusschen door de Japan ners is bezet. Het bericht luidt: De door de Japanners bezette stad Balik Papan is een belangrijk oliecentrum van Nederlandsch- Borneo. In deze stad bevinden zich talrijke raffinaderijen, waaronder de grootste paraffinaderij De stad telt 29.000 inwoners. FRANSCHE STAATSRAAD NAAR PARIJS VICHY, 27 Jan. (D.N.É.). Officiee.l is medegedeeld, dat. de Staatsraad op 1 Maart a.s. definitief naar Parijs zal ver huizen. BERLIJN. 26 Jan. De Berlijnsche bladen vernemen via Milaan, dat de Ja panners na de bezetting van Neu Porn- tneren en Neu Meclenburg in de Bis marck Archipel, thans de heele eilan denwereld ten N.O. van Nieuw-Guinea beheerschen. Een eskader van de Japansche vloot, bestaand uit 3 kruisers, 1 vliegkamp schip en 1 destroyer is onder de Z.O. kust van Nieuw Guinea verschenen. De Japansche \loot controleert op deze manier reeds de straat van Torres eir de Koraalzee, terwijl ze ongestoord on- irfiddellijk ten Noorden van Australië opereert. Naar Associated Press uit Melbourne meldt, wordt de burgerbevolking uit de steden op Nieuw-Guinea en uit het bin nenland der Salomon eilanden geëva cueerd. Hpt keizerlijk hoofdkwartier deelt mede, dat eenheden speciale Japansche marinetroepen, welke op 23 Januari een landing hadden uitgevoerd te Kavieng op Nieuw Ierland, op 25 Januari de be- zetling van de sectoren rond Kovieng hebben voltooid. In verband met het dreigende gevaar voor Australië heeft de Australische re- geeying de verduistering gelast van allo steden. Verder zijn de feestelijkheden ter bedenking van den 15-lsten verjaar dag der stichting van den staat afgp Jast. Het. is de eerste keer in de geschie denis van Australië, dat deze jaarlijk- sch'e feestelijkheden vervallen. Austra lië bereidt zich thans, zoo voegt Reu ter hieraan toe, op ernstiger dingen voor. De Australische minister van oorlog. Forde, heeft volgens den Britschen nieuwsdienst verklaard: het kan zijn, dat Japan „tijdelijk een houvast op het Australische vasteland krijgt." Zou dit gebeuren, clan beteekent zulks nog niet. dat Australië hiermede een doodelijken slag gekregen heeft. Niettemin moet Australië zich op eenige hittere ervarin gen voorbereiden. Naar Reuier uit Perth meldt, heeft de Australische premier, Curfin. in een radiotoespraak een scherpen aanval op Churchill gedaan. Hij zeide onder meer. dal geen enke' volk zijn lot afhankelijk kan maken van de onfeilbaarheid van één map. Ook kan men geen afstand doen van hel recht, voor zichzelf te spreken. TOKIO, 26 Jan (Domei). De pre mier, Toj heeft in het Hoogerhuis de volgende verklaring afgelegd: zooals eii weet, begriint Thailand reeds geruimen 'ij.| ten volle de werkelijke bedoelingen van Japan "m 11 December vorig jaar heeft hef met ons een of- en defensief verbond gesloten. Mef het oog op de voortdurende moed willige Britsche aanvallen op Thai landsch gebied heeft het ten slotte 25 dezer officipel den oorlog verklaard aan de Ver. Staten en het Britsche Riik en ziin strijdkrachten met de .Tapansche in een gemeenschappelijk front vereënigd orn rle Britsche strijdkrachten te ver •ilef teren Naar in Tokio verluidt, zouden rond 100.000 man Thailandsche troepen aan le Thailandsche grens cnmeneetrnkken rijn. Hun ontreden 700 zegt men zal van heslissenden vloed op den toestand in Birma zün. Gok in Berlijn en Rome wordt met he- trekking tof de oorlogsverklaring van Thailand verklaard dat dit besluit var, 'e grootste beteekenis is in velband me» le militaire nneraties van Tanen en dal ook de psvrholoei«che uitwerking er van on de Ri»*msan«rhe bevolking nip' AMERIKAANSCHE BEVELHEBBERS MOETEN REKENSCHAP AFLEGGEN STOCKHOLM. 26 Januari (DNB) De Britsche nieuwsdienst geeft 'n berVht uit Washington weer van de Daily Telegraph, volgens hetwelk men als zeker aanneemt, dat r' Amerikaan sche admiraal Kimmel en luitenant-ge neraal Short wegens het falen der ver dediging van Hawaii voor een militaire rechtbank zullen worden gedaagd. DU1TSCHLAND WINT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Jan. (D.N. B.) liet opperbevel der Avcermacht deelt mede: Aan de Noord-Amerikaan- sche en de Canadeesche kust hebben Duitsche duikbooten 1 haar aanvallen op de vijande- lijke scheepvaart in deze wa teren voortgezet en wederom 12 koopvaardijschepen van 103.000 brt., waaronder 6 groo te tankschepen, tot zinken ge- j bracht. Bij deze aanvallen had i de duikboot van den korvet- tenkapiteaen Zapp bijzonder veel succes. Sedert haar op 24 Januari gemelde eerste optreden aan den Westelijken rand van den Atlantischen Oceaan hebben onze duikbooten daarmede 30 vijandelijke koopvaardijsche pen van 228.000 brt. in totaal tot zinken gebracht. ROWNO. 26 Jan. (D.N.B.) De administrator van de autocephale orthodoxe kerk in de bevrijde Oe krainsche gebieden, aartsbisschop van Luzk en Kowef; Polikarp, i» Zaterdag in vertegenwoordiging van den rijkscommissaris voor de Oe- kraine, door Landeshauptmann Von Wedelstaedt ontvangen voor het aanhooren van een verklaring. In deze verklaring zegt de aartsbis schop: „Het hoofd van de kerkelijke overheid der heilige orthodoxe kerk heeft mij op grond van de geldige rechtelijke kano- nieke acten en bepalingen, aangesteld als administrator der orthodoxe kerk in de va,o de bolsjewieken bevrijde Oe krainsche gebieden. Terwijl ik de ziel zorg voor de Oekrainsche orthodoxe bevolking op mij neem en daarmede de verantwoordelijkheid voor God, de ge schiedenis en de autoriteiten, acht ik het mijn plicht den nadruk te leggen op het volledige bewustzijn van de "groote offers aan bloed van den heldhaftige!! Duitscheri soldaat, tot Welken prijs de bevrijding van dp Moscovilisch joodsche heerschappij verkregen werd. een heer schappij van ongehoorde gewelddaden; die sédert langen tijd den vrede en de cultuur der geheele wereld en in het bijzonder van Europa bedreigt. Ter aardeering van het. feit. dgt de betere toekomst van mijn volk nauw verbon den is met. de overwinning van het groot,- Duitache volk, gepf ik uitdruk king aan miin bereidwilligheid tot loy ale medewerking. De Almachtige ech ter moge den gronfpn Fuehrer van het Duitsche volk. Adojf Hitler in geeste lijke en lichamelijke gezondheid houden en hem verdere successen schenken voor de eindoverwinning op den vijand in hel Oosten en het Westen. Voor deze overwinning zal ik met mijn geloovigén,. voor wier zielenheil te zorgen ik ge roepen hen, gebeden opzenden naar den Almachtige". 's-GRAVENHAGE, 27 Januari. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat naar aanleiding van de vergadering van leden der vroegere N.S.N.A.P., die Zater dag in Den Haag heeft pla-ats gehad, on juiste voorstellingen in een deel van de pers zijn verschenen. Dr. van Rappard heeft zich solidair verklaard met de be ginselen van de N.S.B. en met haar poli tiek, gelijk die nog eens zijn bevestigd in de Utrechtsclie rede van Mussert van 14 December j.l Dientengevolge heeft dr. van Rappard Zaterdagavond de le den der vroegere N.S.N.A.P. opgewekt zich onder de leiding van Mussert. te scharen. Dit hèteekenl echter geenszins een fusie van de N.S.B. en de N.S.N.A.P. BEZOEK VAN WAVELL AAN BIRMA LISSABON, 27 Jan (A.N P.) De En gelsche nieuwsdienst meldt, 'dat gene raal Wavell eenige dagen geleden een bezoek heèft gebracht, aan Birma, om daar militaire besprekingen te voeren- om 18.16 uur Vaandag gaat de zon up om 9 31 uur en onder om lé-l6 uur; maan i onder om .515 uur en op om 14.26 uur. i Woensdag: Zon op om 9.29 uur en 5 onder om IS.17 uur: maan onder om 6.11 uur en óp om 15.06 uur. 5

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1