AMERSFOORTSCH DAGBLAD Japansche opmarseh op Celebes D.N.B. -com men taar op Churchills rede Johore-Bahroe bereikt Nog Nederlanders in Fransche vluchtelingenkampen De troepen der V.S. in Ierland „Europa voor de Europeanen Oost Azië voor de Oost Aziaten" Brazilië breekt met de As De Fransch-Duitsche toenadering ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16 Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a DE EEMLANDER TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF. HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIËN: 1—4 regels 1.elke regél meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve pHjs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DONDERDAG 29 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 179 LISSABON, 28 Jan (Domei.) Volgens United Press heèft het Ned.-In dische hoofdkwartier hekend gemaakt, dat Japansche strijdkrachten een lan ding hebben uitgevoerd te Kendari op Celebes en nu oprukken langs de Oostkust. Japansche vliegtuigen hebben verschillende bases in Ned.-Indie voortdurend gebombardeerd Japansche bommenwerpers hebben het Ned.-Indische patrouil levaartuig Wega (1015 tJ tot zinken gebracht. Domei meldt uit Saigon dat volgens radio-Batavia geen nieuws uit de omge ving van Kendari is ontvangen nadat de Japanners daar Zaterdagochtend zijn geland. De Japanners hebben Pare-Pare, Makassar Pontianak en Sabang ge bombardeerd. Volgens een bericht van Domei uit Tokio deelt het keizerlijk Ja pansche hoofdkwartier mede. dat de Japansche eenheden de bezet ting van Balikpapan hebben vol tooid en dat de eenheden van den tegenstander zich een voor een overgeven. Balanga bezet Op Malakka Naar Domei van het front op Malakka meldt, zijn de Britsche strijdkrachten in Johore gisteren den algemeenen terug tocht begonnen. Slechts vijf spoorweg stations scheiden de Japansche voor hoede nog van de Zuidpunt van het schiereiland. In andere berichten van het front wordt gezegd, dat de Japansche opera ties in Johore thans zeer vergemakke lijkt zijn. doordat de Engelschen daar niet meer over vliegvelden beschikken en de vier vliegvelden hij Singapore fei telijk onbruikbaar zijn door de voortdu rende Japansche bombardementen. De Japansche opmarseh wordt zelfs niet meer gehinderd door aanvallen van kleine afdeelingen Britsche vliegtuigen. De Japansche colonne, die langs de Westkust van Malakka oprukt, heeft den rand van Benoet. 50 kilometer ten Noordwesten van Johore Bahroe, be reikt, Daar wordt verbitterd gevochten In Birma Het te Rangoon uitgegeven Britschp legerbericht geeft toe. dat de Birmaan sche kuststad Merqui. op ongeveer 180 km. ten Zuiden Moelraein. door de En gelschen is ontruimd. Naar Domei meldt, hebben overloopers medegedeeld, dat alle belangrijke mili taire installaties in Moelmein en omge ving door voortdurend Japansche lucht aanvallen zijn verwoest Ter verdediging 'an Moelmein zijn 2500 Voor-Indiërs, 00 Birmeezen en 200 Engelschen in ac tie. Overigens zijn reeds tal van Voor- Indiërs gedeserteerd. ie ij Domei meldt van het front op Luzon, dat Japansche troepen, die de vijande lijke stellingen op den berg Matidoe op het schiereiland Bafaan hebben aange vallen op 26 Januari Balanga hebben bezet, een strategisch belangrijk punt aan de Oostkust van het schiereiland. Zij achtervolgen de Amerikaansche en Filippino-troepen. die naar het Marive- lesgehergte, gelegen op de uiterste Zui delijke punt van het schiereiland, zijn teruggedrongen. Evacuatie in Singapore STOCKHOLM, 29 Jan. D.N.B.) - Naar de Britsche berichtendienst uit Bombay meldt, zou radio Singapore hebben bekend gemaakt, dat de burger bevolking bij wijze van voorzorg uit de kustgebieden van het eiland Singapore naar het tegenoverliggende vasteland zal worden geëvacueerd, waar zij onder lak zal vinden in den staat Johore. Naar United Press meldt, heeft de militaire opperbevelhebber voor heden middag de verwijdering van alle bur gers en alle levensmiddelen uit het be trokken gebied gelast. 25 jaar .Junkervliegtuigen BERLIJN, 29 Jan. (V.P.B.) Het eerste geheel metalen vliegtuig ter wereld, de JJ. 4 van de Junkerfabrieken te Dessau herdenkt heden het zilveren jubileum van zijn eerste vlucht. Dit type heeft een ware revolutie teweeggebracht in clen vliegtuigbouw. Nadat Jumkers er toe was overgegaan metalen in plaats van houten vliegtuigen te construeeren, werd zijn voorbeeld geleidelijk in de ge- heele wereld nagevolgd. Dit toestel had een kruissnelheid van 155 K.M. per uur «n kon 2 uur zonder brandstof in te ne men in de lucht blijven. De cabine van de J. 4 was gepantserd met een plaat van chroomnikkelstaal ter dikte van 5 millimeter. Als eerste gepantserde vliegtuig verwekte de J. 4 bij de Geal lieerden groote sensatie. Gedurende den vorigen wereldoorlog zijn 180 van deze toestellen aan het front gebruikt, nadat het in 1017 met succes zijn eerste proef vlucht bad gemaakt. Hoewel de tanks tegen vele terreinon effenheden zijn opgewassen, gladde wegen aan het Oostfront toch nieuwe moeilijkheden, daar wagens niet zelden wegglijden, zoodat er een groote bekwaamheid sturen ervan vereiscln wordt. P K. Kriegsberichter Lucke, Scherl bi.) EN verslaggever van het Belgische Rexistisohe blad ,X>e Pays Réel" had onlangs een gesprek met een paai" Bel gen cüe uit onbezet Frankrijk waren terug gekeerd. Gedurende zestien maanden wer den zi] in een der beruchte Fransohe kam- >en gevangen gehouden. Zij wisten te vertellen dat nog ongeveer tot 3000 Belgen in de kampen van Argeles, hvesalte en St. Cyprien aan allerlei ont eringen bloot staan. Steeds weer belooft nen van officeele Fransche zijde die onge- ukkigen een spoedige vrijlating, maar daar tornt nimmer iets van terecht. Op moreel gebied is de toestand er ver- chrikkelijk daar het den gevangenen niet oegestaan is met hun bloedverwanten in België in briefwisseling te treden Maar op materieel gebied staan die menschen er nog rampzaliger voor Het voedsel Is meest- i\ ongenietbaar en volmaakt ontoereikend hider het toezicht van republikeinsohe gar- len worden de mannen in de wijngaarden, n de bossohen of aan de wegen aan den irbeid gezet, terwijl de wouwen met het Jfj mderhoud van het kamp en de keuken be jj ast z\jn. 11 11 Naar verluidt bevinden zioli onder die on- elnkkigen, naast Brusselaars en Antwerpe- laren ook Nederlanders en Spanjaar- ien. Tragisch is wel dat geen hunner zijn erwantsn bericht kan zenden dat hij nog n leven is. De twee die deze bijzonderheden mede helden. wisten van een gunstig oogenblik 1?' ebruik te maken om te ontsnappen uit de 13! iel zoo vervolgt de verslaggever van „Le 14' 'ays Réel Meeètal te voet doorkruisten zij 14! eheel onbezet Frankrijk. In het Jura-de- Hjartemént vonden zij een consulairen agent zich hun lot aantrok en verder voor lun terugreis zorg droeg De Belgische consul té Lyon die vroeger eds zooveel deed voor de re-pa trieering der 154 >?lgische vluchtelingen, zal ook ditmaal de ~<i ïoodlge stappen doen om de vrijheid te J! een weergeven aan de ongelukkige Belgen 15! :e zestien maanden lang de ellende en de mirt der verbanning hë'oben gekend Tot ftover „Le Pays Réel". Uitsluitend joden Na informatie bij het Roode Kruis bleek ïis. dat de Nedeiiandsche autoriteiten van 1 aanwezigheid van vluchtelingen van Ne- hiandsche nationaliteit in deze kampen frdege op de hoogte zijn. Het betreft hier chter vrijwel uitsluitend gevluchte joden ie men in het onbezette Fransche gebied k liever niet hun eigen gang laat gaan. ;ch die evenmin gebruik wenschen te ma- en van de mogelijkheden, welke de Neder- mdsche instanties destijds voor de vluchte den hebben ge-chapen om terug te kee- en De vluchtelingen van nlet-Fransche Nationaliteit die te ecniger tijd uit Europa ensohen t,e emigreeren. zijn bijvoorbeeld TootondeeD in één kamp in de nabijheid ">n Marseille ondercpbracht Van het feit. ■>t r?« toestanden in deze kampen niet rcos- '--ir-g zün ziin de bevoegde instanties ten "«sent eveneens op de hoogte Men kan ter veilig 3»nn°men zoo vernamen wij in de ziide van het Nedèrlandsche Roode iruis, dat zich in de kampen geen Neder landers meer bevinden, die wenschten te repatrieeren. Dit is overigens nog wel het geval met een gedeelte van de Belgische vluchtelingen m dezelfde kampen, daar het aantal der Belgisohe vluchtelingen zooveel 2rooter was dan dat der Nederlandsdhe. (V.P.B. Nadruk verboden). AUSTRALIË EN DE OORLOG SJANGHAI. 28 Jan. (D.N.B.) Vol gens een bericht uit Sydney heeft rle Australische ministerpresident. Curtin, verklaard, dat de Australische regee ring van plan is alle industrieën, welke niet voor de oorlogvoering van belang zijn, te sluiten om de hierdoor vrijko mende arbeidskrachten te werk te stel len bij de oorlogsproductie. 48-urige werkweek in V.S. wordt verlengd GENÊVE, 2S Jan. (D.N.B.! De Ame- rikaansche minister van arbeid, Per kins. heeft verklaard dat het gebrek aan werkkrachten verlenging van de bij de wet voorgeschreven 48-urige werkweek noodzakelijk zal maken. De plaatsvervangend directeur van het productiebureau voor de bewape ning, Hillrnan, heeft zich zeer pessimis tisch uitgelaten over de moeilijkheden, die het bewapeningsprogramma der V. S. ondervindt in verband met het ern stig tekort aan arbeiders. Voor het door Roosevelt aangekondig de bewapeningsprogramma ziin min stens 15 millioen arbeiders noodig, ter wijl slpchts 5 millioen arbeiders voor de bewapeningsindustrie beschikbaar zijn. Hoe in dit tekort zou ziin te voor zien, kon Hillrnan niet aangeven, wel kan worden aangenomen, dat in verband met bet oproepen der mannen voor den militairen dienst, de vrouwen in ver sterkte mate zullen moeten helpen. BERLIJN,4 29 Jan. De diplo matieke correspondent van het D.N.B. schrijft o.a. het volgende: Aan cle hand van enkele punten, die Churchill in zijn rede voor hel Lager huis behandeld heeft, blijkt duidelijk liet politieke, diplomatieke en militaire bankroet van zijn leiding en de beden kelijke positie van het empire. Chur chills bewering, dat het vier maanden geléden met Engeland heel wat slech ter stond dan thans, is in hel licht der nuchtere werkelijkheid een zwakke troost. De beteekenis. die Churchill aan den strijd om de Libysche woestijn hecht, blijkt uit zijn nauwkeurige mo tiveering der voorbereidingen die geno men waren om een beslissing in den zin der vernietiging van Rommel en ziin formaties te bewerkstelligen. In zijn vorige rede beeft Churchill be weerd, dat Engelands soldaten in dezen ..grootsten strijd van den kolonialen oorlog" met gelijkwaardige krachten tegen den vijand stonden. Dinsdag daarentegen sprak bij over een nume riek verschil zoodat de Britten met een drievoudige overmacht der onder Rom mel strijdende Duitschers en Italianen te maken gehad hadden Zijn gunstige beoordeeling van den toestand wil hij daarmee motiveeren, dat de vrees voor «en ze Duitschen aanval on Suez en voor de verovering van hot Njjldal geen werkelijkheid is geworden. Niét minder kenmerkend zijn Chur chills verontschuldigingen over den ondergang der Britsche macht, in Oost- Azie. Hij beweert, dat Engeland nooit doeltreffende maatregelen voor de ver dediging van Oost-Azie had kunnen ne men. Bijzonder naief doet bet door Churchill vermelde argument aan. dat er in Oost-Azie toch vrede heerschte, en een concentratie van strijdkrachten en materiaal daar geen doel zou gehad hebben: clat Japan echter een politiek voerde die indruisebte tegen de Britsche opvatting. Volgens bet Britsche denk vermogen zou het namelijk nooit zoo ver tegen het schiereiland malakka, Xederlandsch I n d i enz. geko men zijn, omdat immers in den flank en in den rug de machtige vloot der Ver. Stalen opereerde. Omdat dus eer\ dergelijke mogelijkheid zijn voorstel lingsvermogen te buiten ging. heeft de minister-president dienovereenkomstige maatregélen in Oost-Azie achterwege gelaten. De in het empire gestelde eisch, dat met Singapore ook Churchill moet val len. heeft deze. willen ontzenuwen door de verklaring: „Wij mogen niet zwak worden, wanneer een of andere plaats verloren gaat De hoeksteen van het empire, een der belangrijkste bolwer ken van de Britsche vloot. 1ip| zinne beeld der Engelsche koloniale politiek en van imperiaal denken, Singapore, wordt daarmede dus verlaagd tot een plaats zonder meer, thans nu de val van deze plaats" nabij komt en daar mede de vraag nèar dén doodgraver van het empire acuut wordt. PARIJS. 29 Jan. (D.N.B.) De alge- meene gevolmachtigde van de Fransohe regeerinig in het bezette gebied, ambas sadeur De Brinon, heeft aan de journa listen verklaard, dat de regeering van maarschalk Pétain de toenadering tot Duitschland wil voorbereiden. Daar ook de Fuehrer zijn volk bloedoffers wil be sparen en het tijdperk van een Europa ronder oorlogen wil voorbereiden, waar in Frankrijk zijn rol kan spelen, is uit deze beide wilsovereenstemmingen de z.g. politiek van Moratoire ontstaan. Helaas heeft die politiek noodlottige sla gen gekregen, maar desondanks blijft zij de eenig mogelijke, geldige en voordec- lige politiek. Daarom heeft maarschalk Pétain en zijn regeering ook geen an dere politiek op bet, oog. De politiek van Frankrijk wordt door drie gedachten bepaald: 1) De noodzakelijkheid der toe nadering met Duitschland om de gevol gen van de oorlogen te vermijden, die de Fransche bevolking niet meer verdragen kan, en om in de Europeesche organi satie een plaats te vinden, het verleden waardig; 2) het inlicht in het bolsjewis tische gevaar; 3) de dringende noodzaak van het inwendige herstel, om Frank rijk bekwaam te maken tot het vervul len van zijn taak. Tenslotte deed De Brinon een beroep op de pers, nooit te spreken van twee soorten Frankrijk, of de scheidende factoren ouder de Fran- schen te overdrijven. BERLIJN, 29 Jan. (D.N.B.). Om trent de aankomet van eenige Ameri kaansche troepen op de sinds lang door de Noord-Amerikanen, in Noord-Ierland gebouwde steunpunten hetgeen aan leiding gaf aan bet Reu terbureau om terstond van „100.000 man met alle toe- behooren, artillerie enz." te spreken, schrijft de Berliner Lokal An- zeiger: „Volgens Engelsche bereke ningen, die uit den tijd van het Brit sche expeditieleger voor Frankrijk da teeren. heeft men voor 200 000 man min stens een scheepsruimte van 1.5 mil lioen ton noodig. en dat geldt niet al leen voor het transport op korte zeetra jecten. De Britsche admiraliteit zou blij zijn, wanneer zij ergens 100.000 ton scheepsruimte voor baar dringendste behoeften, b.v. voor versterking der En gelsche strijdkrachten in Oost-Azië en in den Stillen Oceaan, zou kunnen vrij maken. zonder de overige verplichtin gen niet ai te erg te nbehoeven te ver zwakken. En thans zou Engeland dus den Noord-Amerikanen ongeveer 750.000 ton ter beschikking gesteld hebben? Voorzichtig met getallen, mijnheer Churchil", zoo besluit, het blad. In aansluiting hierop schrijft V.P.B., dat reeds sinds een paar jaar de Ame rikaansche legerleiding bezig is Noord- Ierland in een Amerikaansch steun punt te veranderen. De officieren, die daarbij de leiding hadden, werden in genieurs genoemd, terwijl de pionieft, die het grootste deel der werkzaamhe den uitvoerden als vakarbeiders wer den aangeduid. Officieren en manschap pen ontvingen geen soldij, maar een hoog salaris, dat niet door de Ver. Sta ten. maar door Engeland werd betaald. Naar het heet. is het Amerikaansche steunpunt in Noord-Ierland thans zoo ver gereed, dat er 500.000 man troepen kunnen worden ondergebracht. Dit cij fer heeft de Amerikaansche pers zoo geestdriftig gestemd, dat zij nu maar niet meldt, dat er eenige troepenafdee- lingen naar Noord-Ierland zijn overgo bracht, maar een expeditiecorps van een paar honderd duizend man! In Duitsche militaire kringen bere kent men, dat «de Ver. Staten, indien zij werkelijk een expeditiecorps naar Ter- land wilden brengen, in staat moesten zijn 1,5 tot, 2 millioen ton scheepsruimte beschikbaar te stellen. Dit kunnen zij uiteraard niet en ook Engeland kan geen hulp bieden. Verder is het merk waardig. dat de Amerikanen in navol ging van het Engelsche voorbeeld, hun troepen zoo bont mogelijk hebben sa mengesteld. Blijkbaar moet dit de we reld overtuigen, dat alle volken en ras sen eensgezind ten strijde trekken te gen de mogendheden van de spil. On der de „Amerikaansche soldaten" in Noord-Ierland vindt men niet alleen negers, mulatten en zelfs Indianen, maar ook vele Scandinaviërs en an dere voormalige Europeanen, die naar de V.S. zijn geëmigreerd. De klap op den vuurpijl geefj het feit, dat ook een aantal Ieren in Amerikaansche uniform op Noord-Ierland zijn geland. Of men deze laatste voorop wil laten gaan. als de Ver. Staten binnenkort hun talrijke. dreigementen tegen de neutraliteit en zelfstandigheid van den Ierschen Vrijstaat waar wil maken? Voor Washington geldt n.l. nog steeds het principe, dat „Ierland belangrijker is dan een machtige oorlogsvloot". Ver der wil het Amerikaansche opperbevel Ierland gebruiken als exercitieferrein voor het expeditiecorps dat het naar Europa wil zenden om Engeland te helpen. WOLVENPLAAG IN SPANJE MADRID. 29 Jan (Stefani). Ook in, Spanje heeft de hevige koude de wolven uit de bergen verdreven en naar de vlakte doen afdalen, waar zij een plaag vornjen voor de plattelandsbewoners en dorpelingen. Zoo hebben in de provincie Jaen wolven uit de Sierra Morena groote schade aangerichtdoordat zij des nachts doordrongen tot de plaatsen waar stieren worden opgefokt voor de bekende Spaansche stierengevechten. De roofdieren vielen de slieren aan, waarvan verscheidene gedood en ge wond werden. Er zijn verscheidene klopjachten georganiseerd en des nachts tracht mén de wolven thans door middel van vuren en lichtpijlen op een afstand te houden. BERLIJN. 29 Jan (A.NP.). Hét nieuwste nummer van het tijdschrift Berlin-Rom-Tokio bevat een hoofd artikel onder bovenstaand opschrift, waarin om. het volgende gezegd wordt: „Toen den achtsten December Japan Amerika met zijn oorlogsvoorbereidingen tegen Japan te vlug af was en uit recht vaardige zelfverdediging voor den afweer slag uithaalde, was onder het Amerikaan sche publick door de brutale en aanmati gende redevoeringen van sim oorlogs ophitsers zulk een oorlogspsychose gewekt, dat de eerste schoten in het Zuidzeegcbied door een groot deel der pers als een ware opluchting werden gekenmerkt In een eigenlijk alleen maar in sprookjes voor komende mate van verblinding overschat ting. aanmatiging en politieke blindheid had president Roosevelt de Japansche na'ie drie jaar lang beleedigd. geprovoceerd on bedreigd. Hij maakte er geen geheim van, dat lijj op een hem geschikt voorkomend tijdstip, de ..flankbedreiging van de Zuid zee" rustig naar hf) zeide uit clen weg zou ruimen en cle Japansche vloot van de zeeën zou doen verdwijnen, om zich dan arm in arm met zijn Britsche en bolsje wistische bondgenooten aan de liquidatie van de Europeesche aanvoerders*' te wijden. President Roosevelt ging bij deze met een naieve openhartigheid verkondigde plannen uit van de gedachte, dat het driemogend- hedenpact een op bedriegelijke, onsolide, theoretische en opportunistische grondsla gen gebouwd maakseltje was zooals de ver dragen en overeenkomsten tussdhen de de mocratieën onderling alsook met haar bols jewistische handlangers In Moskou. Hier ligt de kardinale fout van de politiek van Roosevelt, een rekenfout, die de noodlottige teistering van het Amerikaansche volk ten gevolge zal hebben. Op den Japansohen afweeroorlog tegen de Vereenigde Staten is nauwelijks een maand na het begin op den 18en Januari de onderteekening van de militaire conventie BerlijnRomeTokio gevolgd. Dit accoord is de bekroning van liet politieke bondge nootschap tussdhen Dultsdhland. Italië en Japan. Het ls het rapport aan de leiders on zer naties en onzer volken, dat het jaren geleden begonnen werk van een gemeen schappelijk front ter verdediging van onze geestelilke, politieke en cultureele waarden en Idealen ook in militair-strategisch op zicht tegen den door Roosevelt ontketenden oorlog hedht met a-lle middelen en alle wa penen voor den gemeenschappelijken ver- nietiglngsslag gereed staat. Aan de zijde van de dapperste soldaten van Europa zijn de dapperste soldaten van Oost Azië ge treden. De banieren onzer naties zijn ont plooid voor den gemeenschappelijken strijd tegen de vijanden van den vrede, de orde en het gezonde leven. Er is thans geen mensoh ter wereld meer, die er aan twijfelt, dat deze oorlog der con tinenten alleen door de aggressieve houding van Roosevedt tegenover Duitschland, Italië en Japan, die steeds op hun verlangen naar wede en vriendschap met het Amerikaan- seh,e volk gewezen hebben, ontketend is. Roosevelt is de laatste aanstichter van de- Tien wereldoorlog. Hij handelt in opdracht van het wereld jodendom. Mien ziet altijd en overal de joodsohe namen onder de bevelen en in de organisaties, die dezen oorlog ver oorzaakt hebben en die hem leiden. Het joodsohe bolsjewisme heeft zioh ten slotte er mede verbonden, zoodat de twee grootste bedriegers der wereld op echt jood sohe wijze elkaar voor de gemeenschappe lijke zaak hebben gevonden, met de ge dachte dat bij de afrekening de een den ander toch zal bedriegen. Wat hun de weerstandskracht van weliswaar arme. doch fatsoenlijke volken in de wereld na den we reldoorlog van 1914 tot 1918 ondanks hun crisis en chaos nog weigerden, namelijk on beperkte wereldheerschappij en vernietiging van alle nationale structuren met. als doel een onbeperkte winstmakerij en de bevre diging van een geheimzinnig, het joodsohe ras eigen, haatgevoel tegen alles wat goed en mooi Ls. dat moest deze oorlog hun bren gen. Zjj hebben hem gekozen als laatste consequentie, toen alle andere middelen gefaald hadden en zij hebben hem op echt joodsohe wjjze gedaoht als een oorlog, die zli met andere volken willen voeren, omdat zil zelf daarvoor te laf zijn. Duitschland was het. wiens Führer de uit daging onvoorwaardelijk en compromisloos aannam, geschraagd door het vertrouwen de kracht en den onbirigzamen wil om te leven van zijn geheele weder opgestane volk- Wij gingen den oorlog niet onvoorbereid in. Wij kenden onze vijanden. Wil kenden ook hun middelen Met ongeëvenaarde ener gie en arbeidskracht, geïnspireerd door het heilige vuur der missie van onze eeuw. be zield door den wil en de energie van den Führer, werd door de buitenlandsche poli tieke leiding van het Duitsche rijk met den Duce en de mannen van zijn fascisme en met evenzeer geestdriftige, door Idealen van het groote loven bezielde politici en mili tairen van het Japansche rijk. een militair- strategische alliantie gesmeed, die in de wereld niet slechts haar gelijke niet heeft, doch reeds van onweerlegbare beteekenis Ls gebleken. BERLIJN—RomeTokio, nog enkele jaren geleden het parool van een ideëelen strijd, dien Engelschen en Ameri kanen een gril beliefden te noemen, thans de door het gemeenschappelijke bloed door drenkte banier van een onverbreekbaar front om de aarde. Hierin echter, als zijn inhoud, de volken van Europa met al hun idealeh en met al hun nationale kracht Zoolang er historische rechtvaardigheid in de wereld bestaat, kan aan zulk een ge meenschap de zege niet onthouden blijven De Japansche mensch. die thans met zijn zwaard aan de zijde der Èuropeesche volken in den vrijheidsstrijd om de wereld is ge treden en wien dit nummer van ons tijd schrift is gewijd, is met krachtige slagen begonnen, zioh in het front van den vrij heidsstrijd te scharen. Terwijl door de historische overwin- ningen der Duitsche weermacht op het bolsjewistische leger de staatsmacht van lipt bolsjewisme in het jaar 1941 nederlagen heeft geleden, waarvan zij zich nooit zal herstellen, hpeft Japan met zijn over winning op de Amerikaansche en Engel sche strijdkrachten in Oost-Azië d« heer schappij ter zee en in de lucht in Oost- Azië bevochten Door het tot stand komen van Japansche heerschappij In het Oost Aziatische gebied, is Japan in het bezit ge komen van de rijkste grondstofbronnen ter wereld. De trawanten van Roosevelt doen thans datgene, waarom zjj ons gisteren be spotten zij verzamelen papier, oude me talen, rubberschoenen en al die stoffen, welke voor het voeren van een oorlog noodig zijn Dat is wat na vyf weken oor log van het „reservoir van de democra tieën der wereld" is geworden Doch niet slechts de grondstoffen worden schaarsch. ook de volken en menschen die zich vrij willig voor het Joodsche idpaal offeren Krampachtig tracht de heer Sumner Wel- les te Rio de Janeiro het, Zuid Amerikaan sche continent onder den knoet te krijgen van de joodsche centrale in de Vereenigde Staten, om deze volken en hun grond stoffen thans ui dienst van den joocisohen oorlog te dwingen. Aan de ontwikkeling van dezen oorlog zal ook deze episode niets veranderen Door de overwinningen der as in Europa en door de overwinningen van Japan In het Zuidzeegebied, is het overwicht der bondgenooten op politiek, militair en economisch gebied zoo groot geworden, dat er geen combinatie van mo gendheden ter wereld meer ls. die het tegen deze machtsontplooiing zou kunnen op nemen. De mogendheden van het pact van drie en haar bondgenooten zullen dezen oorlog voeren met het geheele fanatieke geloof en clen wil om te overwinnen van de jonge volken tot haar tegenstander de finitief ter aarde ls geworpen. Het groot© vredesdoel echter van de mogendheden van het pact van drie luidt: de overwinning van de door joden, bolsjewisten en plu tok ra ten gepredikte internationale anarchie door het opbouwen van gesloten levensgebieden vol gens het grondbeginsel: Europa voor d© Europeanen, Oost Azië voor de Oost Azia ten". Wij komen op deze aangelegenheid dezer dagen nader terug. De conferentie te Rio RIO "DE JANEIRO. 29 Jan, (D.N.B.). De commissies der con ferentie van Rio hebben haar slot verslagen ingediend. Het rapport der politieke commissie vermeldt als beginselen, door de confe rentie aanvaard: 1. de verklaring om trent de ondeelbaarheid van het conti nent in geval van een aanval of een aanvalsdreiging van de zijde van een mogendheid van elders; 2 de plechtige bevestiging van de solidariteit bij de ver dediging ter bescherming van het half rond; 3. de aanwijzing van den aanval ler en zijn bondgenooten; 4. veroordee ling van en protest tegen den „door Japan op de Ver. Staten gedanen aan val" en uitbreiding van veroordeeling en protest tot Duitschland en Italië, daar deze landen zich solidair hebben ver klaard met Japan; 5. uniforme toepas sing van de sancties tegen de „aanval lende mogendheden"; 6. de verklaring niet weer over te gaan tot. het onderhou den van betrekkingen met regeeringen, die den oorlog hebben verklaard aan Amerikaansche stoten, tenzij krachtens gemeenschappelijke, solidaire overeen komsten. De economische commissie noemt, in haar verslag als de belangrijkste punten het afbreken van de economische en fi- nancieele betrekkingen met de asmo gendheden henevens de plannen tot ver sterking van het interne economische le ven der Amerikaansche landen en ver betering van verkeers- en transporttoe standen. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft de Braziliaansche minister van buitenlandsche zaken, Aranha. op de slotzitting der conferentie nog hekend gemaakt, dat Brazilië de diplomatipke betrekkingen met de asmopendheden heeft verbroken. Aranha deelde mee. dat dp Braziliaansche ambassadeurs te Ber lijn. Rome en Tokio dit besluit van hun regeering om 16 uur Braziliaanschen tijd hebben meegedeeld aan de regéerin- gen. waarbij zij zijn geaccrediteerd. Bolsjewistische actie in Zuid-Amerika BERLIJN. 28 Jan. (VPB.). Naar t© Berlfjn in bevoegde kringen verluidt, schenkt men te Moskou zéér groote aan dacht aan de besprekingen, die te Rio de Janeiro worden gehouden Volgens het agentschap Tass neemt, de belangstelling voor de verschillende bolsjewistische orga nisaties In Zuid-Amerika zienderoogen toe. Als voorbeeld wordt een te Santiago be. staande boerenbond genoemd, die geheel vrijwillig een bedrag aan geld voor de Sov jet-Russische boeren heeft bijeengebracht en een telegrafische sympathiebetuiging aan de bolsjewistische boerenorganisatie heeft gezonden. Ook in Uruguay bestaat een organisatie, die zich solidair verklaarde met dé Sovjet- Unie. In Chili is voorts een afdeeling van het genootschap .Vrienden der Sovjet- Unie in het leven geroepen Van Duitsche zijde wordt er aan herinnerd., dat er inder tijd ook in Finland zulk een vereeniging is opgericht De Finsche regeering zag zich toen weldra genoodzaakt om de politieke actie dezer vereeniging tegen te gaan en voor Moskou beteekende dit het begin van den oorlog tegen Finland. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND BERLIJN. 29 Jan (D.N.B). In den afgelooppn nacht hebben Britschp vlieg tuigen bommen laten vallen op plaatsen in Noordwest Duitschland. In woonw ij ken ontstond schade aan huizen: van de burgerbevolking werden enkele jier- sonen gedood en gewond. Voor zoover thans bekend is één Brit sche bommenwerper neergeschoten Vandaag verduisteren om 18.19 uur Vandaag naai de zon op om 9.28 uur en onder om 18.19 uur: maan onder om 7 03 uur en op om 15.33 uur. Vrijdag: Zon op om 9.27 uur en onder om IS.21 uur; maan onder om 7.49 uur en op om 16.47 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1