AMERSFOORTSCH DAGBLAD BENGHASI HEROVERD Na negen jaren Japanners reeds 50 k.m. van Singapore De blokkade tegen Griekenland Man die zijn vrouw vermoordde staat vandaag terecht De nieuwe bons DE EEMLANDER H' ROMMEL BEVORDERD Britsche plannen verijdeld Extra bericht van Duitsch opperbevel Een rede van Adolf Hitler Artikel van Goebbels Denkt Uer aan! jds ABONNEMENTEN per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16 Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummer* 0 05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENT1EN1—4 regels 1.elke regel meer 0.25. Sper. prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. VRIJDAG 30 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 180 TOEN Adolf Hitier en zijn partij den SOen Januari 1933 de macht in den Duitschen staat verwierven, waren wei nig menschen buiten Duitschland zich bewust van de historische beslissing, die daardoor voor Europa werd ingeluid. De gangbare meening was, „dat zooiets toch niet lang kon duren", en de profelen in bewogen tijden immer talrijk ver klaarden dag in dag uit met groofe stel ligheid, dat „de volgende week" de revo lutie in Duitschland alles weer zou doen verkeeren. Sedert den 30en Januari 1933 zijn inmiddels welhaast 3300 dagen ver loopen en de „revolutie" is uitgebleven Wat echter tot stand is gebracht, weel een ieder, die ook maar eenigszins be wust de laatste negen jaren de Europee srhe ontwikkeling heeft gevolgd. Hi tier en zijn medestrijders stonden begin 1933 voor een herculische taak. De opheffing van het Duitsche volk en het herstel van zijn rechten en macht moesten zij tót slandbrengen. Dat Hitier hierin is ge slaagd, staat als een paal boven water. Op basis van Hitler's zedelijk, geestelijk cultureel, oeconomisch en politiek pro gram is er in Duitschland gewerkt met man en macht. Voor werkloosheid was al spoedig geen plaat-s meer. De hestaans zekerheid en cle welstand van het volk namen zienderoogen toe. Een militair apparaat van kolossalen omvang werd geschapen. Toen de fatale oorlogsstonde aanbrak, bleek al heel spoedig, hoeveel er in Duitschland gepresteerd was sedert den 30en Januari 1933. En niet alleen in materieel en militair opzicht bleek zulks, ook naar den geest. Het is, ook hier te lande, de ervaring geweest van velen, die door den loop van den oorlog opnieuw met Duitschers in contact kwamen: Een nieuwe geest is over hen vaardig gewor den. Het is deze geest geweest, die het Derde Rijk bezielt en die het Duitsche volk tot zoo groote prestaties in staat heeft gesteld. UET nationaal-socialistische Duitsch land bevindt zich sedert 1939 in oor log met dé krachten, die in wezen en opzet anti-nationaal-socialislisch zijn. In zekeren zin kan men spreken van een oorlog tusschen „goud" en arbeid". Het is een gigantische worsteling, welker uit slag voor zeer langen tijd het lot der ge- heele menschheid zal bepalen. Het is een worsteling van de revolutie want de Duitsche weermacht is, in 'al haar perfec tie, de draagster eener revolutionnaire ideè tegen het ancien régime'. Men behoeft niet diep door te dringen in de historie om te ervaren, dat geen enkele waarlijk revolutionnaire idee zich ooit heeft gestoord aan lands- of taalgrenzen. Toen dan ook Chamberlain naar aanlei ding van de Danziger g.uaestie en den Poolschen corridor aan Duitschland den oorlog verklaarde, gaf hij,misschien ongewild aan de nationaal-socialisti sche revolutie het bevel tot een Euro- peeschen opmarsch. De Britsche premier ontketende de krachten, die hij wilde bannen. Dit was de tragiek van Cham berlain's besluit, genomen in den nazo mer van het jaar 1939. Wat nadien is ge- komen, weten wij allen Omdat wij allen betrokken zijn geraakt in den molen des tijds, omdat wij allen varen of dobberen op den in steeds breeder bedding gera- kenden stroom der nationaal-socialisti sche revolutie. ET begrip ..Europeesche eenheid" is een product van dezen oorlog Deze. eenheid zal een der resultaten an den huidigen titanenstrijd zijn. Het staatkundig woordenboek zal ingrijpen de wijzigingen en aanvullingen moeten ndergaan na dezen oorlog. Nieuwe be 'rippen, nieuwe gemeenschapsvormen uilen hun intrede doen; beter nog, heb- ben ten deele hun intrede reeds gedaan. jHet maanwoord uit. de jaren, vooraf gaande aan den 30en Januari 1933, heette n Duitschland: „Deutschland erwache!" Het maanwoord, dat thans gehoord uordt, luidt „Europa erwache". Velen Huiten hun ooren nog voor dezen roep. ^elen zien niet of willen niet zien, dat de t van den huidigen strijd het lot i'an het eigen werelddeel, van het eigen volk is. Eenerzijds staan dollar-dictatuur *n communisme; anderzijds een wer kend en souverein Europa. Het a 1- ernatief stellen is te vens de keuze bepalen. 233 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 29 Jan. 1D.N.B.Ï. - De Fiihrer heeft den opperbevelhebber van het pantees leger Afrika, gene raal der pantsertroepen Rommel, als waardeering voor zijn groote verdiensten tot „Generaloberst" ge vorderd. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, beeft de Britsche admiraliteit den ondergang an den torpedojager Thanet toegegeven. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Mon treal meldt, is de 7.1100 brt. metende koop barder Lady Hawkins tot zinken gebracht. 250 personen worden vermist. Het Japansche hoogerhuis heeft de bui- ongewone militaire begrooting ten bedrage Tan is milliard yen aangenomen. Beide hui zen hebben dus nu het règeeringsvoorstel •anvaard. DUITSCHLAND WINT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 29 Jan (D. N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Duitsche en Italiaansche troepen hebben vanochtend vroeg Benghazi genomen. QOK het Italiaansche hoofdkwartier V-Z publiceert een extra communiué, lal het nummer 607 draagt en als volgt luidt: „Vanochtend bij het aanbreken van den dag zijn de Italiaansche en Duit sche troepen Benghazi binnengerukt" Sedert eenige dagen voerden Duitsrh- ftaliaansche strijdkrachten onder gene raal Rommel aanvallende operaties uit. die hen reeds tol voorbij Agedabia brachten. Uit den grooten buit viel af te leiden, dat niet slechts de voorhoede, maar ook de hoofdmassa der Britsche troepen in den strijd was gewikkeld De krijgskans op het wissel va lligp oorlogs- looneel in Libve heeft wederom een keer genomen. D© huidige gang van zaken vertoont epp zeker© overeenkomst met dien in Maart 1911. In moeizamer) strijd van eenige maanden had Wavell de Cyrenai- ra bezet en tenslotte El Agheila aan het begin van den grooten kustweg naar Tripolis bereikt Misschien reikte de op zet. van zijn offensief niet verder, mis schien ook waren zijn troepen met het oog op de te verwachten oorlog op den Balkan te zeer verzwakt, in ieder geval kon generaal Romel het Britsche leger in achttien dagen naar de Egyptische grens terugdrijven. Door het nieuwe offensief van Rom mel* troepen hepft de recente opmarsch in Libve ziin doel volkomen gemist. Weliswaar was dat doel niet. precies geformuleerd, maar hpt was duidelijk, dat gehopl Noord-A frik a op het spel stond. Een omwenteling in Fransch Noord-Afrika. beheersching van de Mid- dellandsche Zee. misschien zelfs pen Amerikaansche landing in West-Afrika doemden in een verre verschiet op. Voorwaardp voor verwezenlijking was echter de verovering van geheel T/ibye een landverbinding met Tunis dus. Reeds terstond bleek de opmarsch van de Britten op niet verwachfe moei lijkheden tp stuiten. De mogelijkheid tot een omsingelingsslag, die het bezit Van Tohroek (na Wavells \eldfocht in En- gelsche handen gebleven) bood. kon niet worden uitgebuit. Want de geniale Rom mel, steunend op zijn dappere soldaten, verbrak den ring en bracht den aanval ler-? zeer zware verliezen toe. Daar de bezetting van de Halfaya-pas stand hield, kon de Britsche mvilailleering niet langs den kustweg geschieden Na den slag in de grensstreek trok Rommel in vrij snel tempo terug naar het gebied, waar de nog eenigszins vruchtbare Cvrenaica plaats maakt voor de barre woestijn. Vooruit, gereed- emaakte stellingen bij El Agheila, kwis tig van mijnen voorzien, namen zijn troepen op Rritsche strijd krachten be zetten Agedabia. ruim 150 km. ten Oos ten biervan gelegen en voerden verken ningen uit. Waarschijnlijk was bet Engelsche op perbevel van plan operaties in de rich ting van Tripolis na eenigen tijd voort te zétten. Het is ook mogeliik. dat de ge- eden verliezen of de oorlog in Oost- \zië hiervan hebben doen afzien. In ieder geval zette de spil alles op het behoud van Trinolitanié. Grootscheep- sche luchtaanvallen op Malta en Ita liaansche vlootconcentraties in het cen trale deel van de Middellandsche Zee maakten den weg voor convooien veili ger dan deze in maanden geweest was. Ook de luchtmacht werd aanzienlijk vee lerkt. Zoo werden gunstige voorwaar den voor pen doeltreffende verdediging en voor den thans uitgevoerden tegen aanval geschept. De Engelsche berichtendienst had in ten loop van Dopderdag de openbare meening reeds opmerkzaam gemaakt op ie mogelijkheid, dat Benghazi verloren zou kunnen uaan. Er werd o.a. gezegd: .Het zou gppn verbazing wekken, wan neer de stad in de eerstvolgende dagpn n handen van den 'vijand zou vallen Hot verlies van' Benghazi. 700 werd in het bericht verder gezegd, zou de Brit ten een zeer nuttige haven* beroe ren, die voor eiken verderen opmarsch Ier Britten van onschatbare waarde ge veest zou zijn. Ook het in de buurt van deze stad lïg- rende vliegveld i* een van de beste in ".vrenaica Derhalve kan het succes van le spilmogendheden bii haar tegenaan val niet gekleineerd worden, zelfs wan neer de Britsche troepen met succes via den kustweg naar het Noorden terugge trokken worden. DE STAKINGEN IN ENGELAND GENèVE, 30 -Tan. (D.N.B.). De Dai ly Sketch meldt, dat in Groot-Brittannië in hel afgeloopen jaar bijna 1.1 millioen arbeidsdagen door stakingen en andere storingen in de Britsche bewapenings- bedrijven verloren zijn gegaan. Dit werd Woensdagavond door een ambtenaar van het Engelsche ministerie van arbeid medegedppld. die bij deze gelegenheid tevens vertelde dat.men in enkele van 'de 1267 stakingen, gerechtelijk heeft moeten ingrijpen RECORD ZALMVANGST IN BOTHNI- SCHE GOLF HELSINKI, 30 Jan. (Stefani). Een klein aantal Finsche visschersbooten •heeft in de Bothnische Golf 160.000 kilo zalm gevangen, een waar record. STOCKHOLM, 30 Jan. (D.N B De berichten van het Aziatische oorlogstooneel luiden- weer ongun stig. zoo meldt de Britsche nieuws dienst. De Engelsche strijdkrachten trekken opnieuw terug en de Ja panners hebben de stad Lajang be reikt. die slechts 50 K.M. van Singa pore ligt. De Japansche strijdkrachr ten zijn derhalve de groote Britsche marinebasis gevaarlijk dicht gena derd. Te Singapore is het meh*ingang van heden verboden zich tusschen 9 uur 's avonds en 5 uur 's morgens op straat te bevinden. Dit uitgaansverbod, aldus het bericht, wordt uitgevaardigd in het belang der bevolking van de Straits Settlements om haar te beschermen tegen nachte- lijke tytndiefen en roovers en mogelijker- wijs tegen leden der „vijfde kolonne", die in tijden van spanning als den hui digen wellicht optreden. BERLIJN. 30 Jan. (D N B De Führer spreekt vanmiddag om vijl uur. Zijn,rede wordt door alle Duit sche zenders uitgezonden. Na de nieuwsuitzending wordt de rede vanavond om kwart over acht her haald. BERLIJN. 30 Jan. (D N B 1 - gelegenheid van het feit. dat negen jaar geleden de macht overgenomen, publiceert Ter Hi l lei- heeft minister dr. Goebbels in dn V o e 1 k i s c her Beo- ba c h t e r een historisch overzicht, waarin hij schrijft: „Geen groot doel valt zonder moeite, offers en bloed te bereiken. Steeds komt yoor de overwinning het oogenblik. waarop het lot de strijdende generatie nog eenmaal voor het, laatst op de proef stelt. Is die doorstaan, dan is alles door staan Het lol is altoos rechtvaardig Het pl aal si zich slechts aan dp zijde dergenen, die het verdienen. Wat zich eind 1932 en begin» 1933 af speelde, was stelling slechts klein en bescheiden in vergelijking met de hui dige gebeurtenissen. Ook destijds ging het om hetzelfde, waarom lief thans gaat en waarom het steeds zal gaan. als de godin der geschiedenis de weeg schaal houdt en allen zich afvragen, naar welke zijde deze zal doorslaan: om de dapperheid des harten, de mannen deugd." Aan het Oostfront wordt thans een druk gebruik van sleden gemaakt. Zoo wor den de vliegtuig-bemanningen dikwijls per slede naar de gereed staande ma chines gebracht. (P.K Kriegsberichter Rauchwetter. Scherl M.) BERLIJN 29 Jan (D.N.B.), De Times en andere Engelsche bladen heb ben onlangs beweerd, dat de Britsche re- geering de verscherping van zekere zen dingen levensmiddelen van Turkije naar Griekenland in de hand heeft gewerkt om de Grieksche bevolking voor den drei genden hongerdood te sparen. De ware toedracht is. naar liet D.N R van welin gelichte zijde verneemt als volgt: Nadat de Engelse hen uil Griekenland waren verdréven, heefl de Britsche re- geering zonder rekening Ie houden met de geweldige bloedoffers, die hel Griek sche volk voor Engeland heefl moeten brengen, onmiddellijk de hongerblok- kade \oor het geheele Grieksche gebied afgekondigd. Daar het. Grieksche econo mische leven in hoofdzaak gebaseerd i op het internationale ruilverkeer van en kele soorten goederen en op de Grieksche scheepvaart en daar de voormalige Grieksche regeeringen niets hebben ge daan om de levensmiddelenbasis van het land te ontwikkelen, is Griekenland dooi de Engelsche blokkadémaatregelen hard getroffen. De Grieksche regeering te Athene, de Duitsche regeering en de la liaansche regeering doen sinds maanden él het mogelijke om den door Engeland veroorzaakten noodtoestand het hoofd te bieden. Aan de pogingen dezer regeerin gen en de tegemoet komend beid van de Turksche regeering is hei te danken, dat met medewerking van hel internationale comité van het Roode Kruis, van de be treffende Roode Kruisyereenigingen en van den Turkschen halven maan, het Turksche schip .Koertoeloes" gecharterd kon worden en voor de verscheping van zekere le\ensrniddelen van Turkije naai den Piraeus kon worden gebruikt De kosten van aankoop en transport der goederen worden uitsluitend belaald met Grieksche saldi in het buitenland. De Britsche regpering is dus hij deze actie van hnlpverleening op geen enkele wij zé betrokken. Engeland heeft, niet. eens het kleinste schip van de. door dit land geroofde. Grieksche koopvaardij vloot voor het transport dezer goederen afgestaan Het vergaan van het Turksche schip „Koertoeloes" heeft ook in Turkije leven dig medpgevoel gewekt en den afgevaar digde Atav een artikel in de pen gegeven in het blad O e 1 0 e s, waarin hij princi pieel pleit voor een uitbreiding van de hulp aan het honger lijdende Grieken land. jegens welk land tot düsver dooi de weigering van de Engelsche. regeering om de voor Griekenland opgestapelde le vensmiddelen vrij te laten passeeren, bit ter onrecht is geschied. De schrijver werpt de \raag op, waar om het Grieksche volk den tegenwoordi- gen hongersnood heeft verdiend Het kleine land, dat dapper gestreden heeft, heeft recht op respect. Tusschen Duitsch land en Griekenland bestaat geen haat. Aan den anderen kant heeft Engeland een schuld jegens Griekenland. Atav erkent, dat de ravitailleering van Griekenland en van het vasteland af on- De Keulsche Messe Goede verwachtingen KEULEN, 30 Jan. De voor bereidingen voor de Keulsche Voor- jaarsmesse 1942. welke van 22 tot 24 Maart wordt gehouden, geven alle hoop. dat ook de vijfde Messe. welke tijdens den oorlog te Keulen zal wor den gehouden, een groot succes zal worden. Dit blijkt reeds uit het feit. dat talrijke af deelingen der Messe op grond van de vele aanmeldingen uitgebreid moesten worden, hetgeen alleen mogelijk is. door een wijziging aan te brengen in de te gebruiken hallen van het Messe-gebouw. Men is voornemens de Messe te verdeelen in de volgende onderafdeelingen: de al- gemeene Messe. de textielmesse. de buiten- landshhe inzendingen en verscheidene spe ciale groepen. De algemeene Messe zal wederom worden ondergebracht, op de bovenverdieping van de groote Oostelijke. Westelijke en Zuide lijke hal. De inzenders», die reeds vele jaren op de Messe vertegenwoordigd zijn, t.oonen ook dit jaar onverminderde be langstelling. Deze algemeene Messe, waai de talrijke groepen van fabrikanten van verbrulksartikelen hun inzendingen ten toon stellen, dient om de handelskringen, zoowel in Duitschland als in het buiten- land. voor te lichten omtrent de bestaande mogelijkheden van levering, alsmede op de hoogte te brengen mét de technische en materieele nieuwe vindingen, teneinde het contact in de handelswereld zooveel mo gelijk in stand te houden. De textielmesse moet wederom vergroot worden aangezien verscheidene fabrikanten van kunstwol en kunstzijde willen inzenden. De meesten van deze inzenders zijn geves tigd in West- en Zuidwest-Duitschland. doch ook van elders uit het rijk o.a. uit de Oostmark. uit het Sudetenland en uit Berlijn, zijn toezeggingen ontvangen. Deze textielmesse zal worden ondergebracht in de benedenverdieping van de Oostelijke en Zuidelijke hal. De buitenlandsche inzendingen zul len dit jaar staan in het teeken van een sterker samen-werking van de lan den van West-Europa met Duitsch land. Naast de officieele ftizendingen uit het buitenland, wordt ook een groóter deel nemen van particuliere firma's uit de na burige landen verwacht. Hiermede gaat de Keulsche Messe voort in de richting, welke reeds in het najaar van 1941 met succes werd ingeslagen en welke ten doel had ook'-inzenders uit het buitenland in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de Messe. De deelnemers uit het bui tenland zijn bij de herfstmesse van 1941 zeer tevreden geweest, in het bijzonder over de vele waardevolle relaties, welke zij voor de toekomst konden aanknoopen. Door zijn ligging is Keulen bovendien voor bestemd het knooppunt te ziin voor het handelsverkeer van Duitschland met de landen van West-Europa. Behalve de omvangrijke 'afdeeling, welke de economische voorlichtingsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van Nederland zal inzenden, zullen ook de Rotterdamsche haven en de stad Amsterdam met gen groote inzending vertegenwoordigd zijn Bovendien wordt nog een groot aantal inzendingen van par ticuliere Nederlandsche firma's verwacht. AMSTERDAM. 30 Jan. Het ge beurde op 27 Mei van het vorig jaar dat een roeier, die onder een brug over het Nieuwe Diep bij het Merwedeka- naal wilde schuilen voor een regenbui, een afschuwelijke ontdekking deed. De rnan vond een pak in bet water, .dat hij uit nieuwsgierigheid ophaalde en openmaakte. Groot was zijn ontstelte nis toen hii bemerkte dat het pak, dat met steenen verzwaard was. het ver minkte hoofd van een vrouw bevatte. Onmiddellijk stelde de man de poli tie van zijn gruwelijke.vondst in ken nis en onder leiding van den hoofdin specteur. B. J. E. van Loo. chef van het "bureau- Linnaeusstraat. werd §en on derzoek ingesteld. Aanvankelijk stond de politie voor een zeer moeilijke taak. omdat, het hoofd zóó verminkt was, dat het weinig houvast bood voor een sig nalement, Toch leidde de vondst ech ter tot een spoor. In het pak had men namelijk ook' een vaatdoek en een prop gevonden. Toen nu de politie een bezoek bracht aan een woning in de Balistraat in Amsterdam-Oost, waar sinds 8 Mei de vrouw des huizes vermist werd. vond zij een zwachtel van dezelfde stof als die van de prop en eveneens een vaat doek, zooals in het pak \vas geborgen. De politie vond daarin aanleiding den man, die op S Mei aangifte had ge daan van de verdwijning van zijn vrouw en toen de veronderstelling had geuit, dat zij misschien naar haar moe der was gegaan op een der Zuid-Hol- landsche eilanden, op te sporen. Het bleek, dat de echtgenoot, een 52-jarige werklooze monteur, in Hille- gersberg logeerde bij een familie, waar van de vrouw des huizes een speciale vriendin van hem was. Te Hillegersberg arresteerde de politie den man onder een ander motief. Eenmaal ingesloten, werd hij door inspecteur P. D. N. Bijlsma, die met twee rechercheurs naar Hillegersberg was gekomen, aan een scherp verhoor onderworpen. I-lij toonde zich uiterst verbaasd toen cle politie hem vertelde clat. zijn vrouw vermoord moest zijn. Hi| bleef echter kalm en ontkende iets van de zaak af te weten. De monteur werd daarna overge bracht naar bet hoofdbureau van politie te Amsterdam, waar bii opnieuw ver hoord werd, echter wederom zonder re sultaat. Toen na een herhaald grondig onder zoek in de woning aan de Balistraat geen bloedsporen waren ontdekt, ging de politie ertoe over de vriendin aan den tand te voelen. Het kwam vast te slaan clat deze vrouw voorwerpen ten ge sell en ke had ontvangen, welke aan do vermporde eclifgenoote hadden behoord. Zoo waren er een naaimachine en klee- dingstukken. waaronder een winter mantel, die cle man mee naar Hille gersberg had gebracht, wel wetende dat zijn vrouw niet meer zou terugkeeren. De man werd ter beschikking van de justitie gesteld en bij zijn verhoor door den rechter-commissaris viel hii einde lijk door de mand. Hij legde een volle dige bekentenis af en verklaarde dat hij op 5 Mei ïuzie had gekregen met ziin vrouw. Hij was haar naar de keel ge vlogen en had haar gewurgd. Het liik had hij toen van de huiskamer naai den {zolder gebracht, waar hii het met een mes in stukken had gesneden. Die stukken had hij. in papier verpakt, la ter in de stad en in de omgeving in het water geworpen. Toen cle politie op een der door den man aangegeven plaatsen een onderzoek instelde, vond zij inderdaad ook een dei- stukken. De moordenaar had uiterst zorgvuldig alle sporen van zijn gruwelijk misdrijf uitgewischt Zóó zorgvuldig zelfs, dat de ongehuwde zoon, die bij de ouders woonde, niets bemerkt had. Hij en de gehuwde dochter hadden alleen verno men clat hun moeder was weggeloopen. Weinig konden zij toen vermoeden dat hun vader zich aan een zóó afschuwe lijk misdrijf had schuldig gemaakt. Vandaag stond de moordenaar, dé 52 jarige J. C. Sondeman. terecht voor de vierde kamer der Rechtbank te Amster dam. gepresideerd door Mr. T. Boon. De rechtbank hétd als geluigen-des- kundigen opgeroepen dr. T. P, L. Hulst, arts T Th Leusden. prof dr L. van der Horst, dr. S. P. Bakker en den poli- tieschelkundige J. van Bedden Hulse bosch. (Gedeeltelijk gecorrigeerd). ECUADOR VERBREEKT BETREK KINGEN MET ASMOGENDHEDEN LISSABON, 30 Jan. (D.N.B.). Te Quito is bekend gemaakt, aldus United Press, dat Ecuador de be trekkingen met de asmogendheden heeft verbroken. CHEF DER ARGENTXJNSCHE LUCHT MACHT VERONGELUKT BUENOS AIRES, 30 Jan. (D.X.B.). De chef der Argeniijnsche luchtmacht, kolonel Zanni, heeft gisteravond een auto-ongeluk gehad aan den ingang van een exercitieterrein. Hij is aan de ge volgen overleden. Zanni werd begin October vorig jaar bevelhebber der Argentijnsche lucht macht, als opvolger van generaal Zulo- aga. Hij heeft zich door tal van presta ties op luchtvaartgebied onderscheiden. Zoo verwierf hii reecis op 23-jarigen leeftijd het Zuid-Ainerikaansche snel heids- en afstandsrecord in de lucht door zijn vlucht van Amsterdam naar Tokio, waarbij op het traject Amster damCalcutta een wereldsnelheidsre cord vestigde. mogelijk is en alleen over zee kan ge schieden. Engeland en de Verêenigde Stalen zijn verplicht het. leed van het Grieksche volk te verzachten uit. dank baarheid voor de opofferingsgezinde oor- logsprestafie. Aan den anderen kant heeft de Turk sche pers steeds de tegemoetkomendheid der bezettingstroepen tegenover den noodtoestand van het Grieksche volk in het. licht gesteld en zij heeft er in het hij- zonder op gewezen, dat Duitschland geen bezwaar maakt legen cle ravitailleering door Groot Brittannië Gezien de bewijzen voor de door de Duitsrhers reeds getoonde tegemoetko mendheid verwacht Turkije mor belang stelling thans soortgelijke bewijzen aan den anderen kant ter nakoming van de gegeven beloften. Turkije wijst daarbij op de eigen pres taties door ter beschikking stellen van het thans helaas gezonken s.s. Koertoe loes en op het toelaten van Turksche le vensmiddelen en toelating van particu liere hulppaketfen uit-Turkije. 's-GRAVENHAGE, 30 Jan. Voor de week van Zondag 1 tot Zaterdag 7 Februari zijn de gebruikeliike rant soenen brood, v 1 e e s c h en aardappelen verkrijgbaar op cle bons 07 van de daartoe bestemde kaarten. De nieuwe bon voor boter en mar garine. geldig van 1 tot 9 Februari zal nog nader worden bekend ge maakt. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de qxtra-boterbon 57 na Zaterdag 31 Januari niet meer geldig is. De nieuwe zeepbons De secretgris-generaal van het. depar tement van Hqndel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de on derstaande bons recht geven op het koo- pqn van de daarachter vermelde hoeveel heden zeep, TOILET- EN HUISHOUDZEEP Gedurende het tijdvak van 1 Februari tot en met 28 Februari a.s. geeft de met „211" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" alsmede de met „g zeep" ge merkte bon van de nieuw uitgereikte zeepkaarten, welke respectievelijk ten behoeve van kinderen heneden den leef tijd van twee jaar en van een leeftijd tus schen twee en acht jaar zijn uitgereikt, recht op het koopen van: hetzij 150 gram toiletzeep (samenstel ling van na 1 September 1940); hetzij 90 gram huishoudzeep: hetzij 150 gram zachte zeep (samenstel ling van na 1 Januari 1941); hetzij >100 gram zachte zeep (samenstel ling van. na 31 Augustus 1911; hetzij 250 gram zeeppoeder; hetzij 450 gram waschpoeder. Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn, mogen tegen inlevering van één bon worden uitver kocht. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met ..g toiletzeep" gemerkte bon van cle zeepkaart, welke aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar is uit gereikt; recht op het koopen van 75 e m toiletzeep van de oude samenstelling Volledigheidshalve wordt erop gewe zen, dat waschpoeder niet gekocht kan worden door hef publiek, doch uitslui tend wordt beschikbaar gesteld ten be hoeve van wasscherijen. Evenmin ie zulks het geval met. vloeibare shampoo. Deze wordt uitsluitend beschikbaar ge steld voor kappers. Een rantsoen vloei bare shampoo bedraagt een hoeveelheid van 200 gram. ZEEP VOOR WASSCHERIJEN De bestaande regeling ten aanzien van de wasscherijen hJijft onverminderd van kracht. De wasscherijen zijn.wierljalve verplicht voor elke twintigWilogram droge vuile wasch een zeepbon van het publiek in ontvangst le nemen Zooals reeds voorgeschreven is. dienen de was scherijen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig kilogram wasch- goed hetzij ineens, hetzij bij gedeelten in behandeling te nemen. De aandacht wordt erop gevestigd dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaam de „waschverzenders", die slecht* als tus- srhenpersoon tusschen het publiek en d« wasscherijen optreden. De wasch van kanforen, hotels, café's enz., voor zoover hef handdoeken, poets en sfofdopken, servetten, tafellakens e d. betreft kan ter behandeling worden gege ven. zonder dat daarbij bons behoeven te worden afgegeven. De hiergenoemde uit zonderingen gelden derhalve niet voor bcddègoed van hotels. Denkt u er agn, jarige Nederlander? Vergeet u niet dat er sinds eenigen 'ijd een „verjaardagsstorting" ingesteld is, een storting op het gironummer van de Nederlandsche ambulance 8-7-6 0-0 die een evengroot aantal dubbeltjes, kwartjes of guldens omvat als men ja ren telt? NV el aan. jarige Nederlander, doe op dezen feestdag een goede daad en stort uw bijdrage op girorekening 8-7-6 0 0 e Nederlandsche ambulance. Koninginne-» gracht 22. 's Gravenhage. Vandaag verduisteren om 18.21 uur Vandaag gaat de zon op om 9.27 uur en onder om 18.21 uur; maan onder om 7.43 ttur en op om 16-47 uur. Zaterdag: Zon op om 9.25 uur en onder om 18.22 uur: maan onder om 8.30 uur en op om 17.47 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1