AMERSFOORTSCH DAGBLAD Singapore afgesneden Verplichte aanmelding voor pers- en theatergilde LANDING OP AMBON Achter de bolsjewistische linies De reactie op de rede van den Führer DE EEMLANDÈR Japan beheerscht de lucht De fascistische militie ,bestaat 19 jaar RUNDVET OP DE BOTERKAART Nieuwe burgemeester van Eindhoven Woudenbergs bezoek aan Berlijn Turksche verklaring Muziekprogramma's tijdig bij departement inzenden Neemt Halifax ontslag Slachtoffers van lawines ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50.^ Afzon- I derlijke nummers 0.05. 'Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOF F HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIES: 1 -4 regels 1.elke regel rt)eer 0.25. Sper. prijzen bij contr. Liefdadigh adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct.# elke r^gel meer 12 cl, 3 maal plaatsen 1,20. MAANDAG 2 FEBRUARI 1942 4 PAGUMA'S 40e JAARGANG No. 182 TOKIO, 2 Fèbr. (D.N.B.) Naar Dómei meldt, hebben de Britsche strijdkrachten de brug in den dijk tusschen Singapore en Malakka op twee punten vernield en daarmede tevens de waterleiding, die dé bewo ners van Singapore voorziet. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is na de onlangs afgekondigde verordening omtrent het verirek der burgerbevolking uit de kuststrook aan de Noordzijde van het eiland met in» gang van Zondagmiddag zes uur een dergelijke verordening uitgevaardigd voor twee andere zónes, langs de Noord oostkust en langs de Zuidwest- en Zuid kust. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Calcutta meldt, zijn daar omstreeks 600 vluchtelingen uit Singapore aangeko men, onder wie Engclschen. Amerika nen. Voor-Indiërs en enkele vrouwen en kinderen. Zij waren twaalf dagen gele den met twee schepen uit Singapore vertrokken. Naar radio-New York meldt, is het zware geschut van de eilandvesting Singapore vandaag voor dén eerstén keer in actie gekomen. Volgens N betrouwbare inlichtingen hébben de Engelschen in de afgeloopen dagen hun kustbatterijen en kazemat stellingen op Singapore aanzienlijk ver sterkt. Naar verder bekend wordt, wordt dén. van het Maleischei schiereiland vluchtenden, Malei^bhen soldaten dén toegang naar Singepore via dén stéenen dam geweigerd. Tn Singapore hebben de Britsche autoriteiten het bakken van wittebrood verboden en den verkoop van vlèesch en zuivelproducten beperkt. Alle scholen zijn gesloten. In antwoord op een vraag over mo gelijke maatregelen op het gebied der buitenlandsche politiek na den val van Singapore antwoordde de Japansche minister van buitenlandsche zaken, To; go. in de begrotingscommissie, dat hij reeds in zijn rijksdagrede verklaard heeft, dat de Groot-Aziatische oorlog niet alleen voor de bevrijding van de Aziatische volken, doch ook voor de ves tiging van een nieuwe wereldorde van groote beteekenis is. In dezen zin zou de val van Singapore een belangrijke étappe zijn. De, voormalige bevelvoerende admi raal van de Amerikaansche vloot, Schout-bij-nacht Stirling, heeft, naar uit een speciaal bericht van de Daily Mail blijkt, de superioriteit van de Ja panners in de lucht toegegeven. Stirling wees er voorts op, dat de Ja panners op de verschillende oorlogstoo- neelen over „schitterende luchtsteun- punten" beschikken. Hierbij zal nog Singapore als luchtbasis komen, indien de geallieerden thans niet eindelijk op succesvolle wijze tegenstand bieden. De. voormalige bevelvoerende admi raal van de Amerikaansche vloot ver klaart. vervolgens dat Groot-Brittannië niet. in staat is in de lucht iets gelijk waardigs tegenover Japan te stellen. De strategische positie in de lucht van de Vereenigde Staten kenmerkte Stirling als „moeilijk". Het is nauwelijks moge lijk enkele luchtsteunpunten te vinden, van waaruit de Amerikaansche lucht macht. zou kunnen opereeren. Verder kan worden venvacht, dat Japan alles zal doen om de lucht- en zeeverbindin gen tusschen de Ver. Staten en Austra lië af te snijden. Vliegtuigenwelke men dringend voor den strijd tegen Japan in den Stil len Oceaan noodig heeft, kunnen we gens hun geringe actieradius alleen per schip naar Australië gebracht worden. Dit maakt, de zeeroute via het Zuidelij ke deeV van den Stillen Oceaan „nog belangrijker". Om déze zeeverbindin gen te beschermen zijn echter „vele oor- logstechniscbe maatregelen" noodig. De woordvoerder van de Japansche marine, kapitein Hiraide. heeft, naar het D.NB. uit Tokio meldt, verklaard, dat de Stille alsmede de Indische Oce aan. sinds de slag van Hawaï en de overwinningen op hef schiereiland Ma lakka reeds bestanddeelen van de doo»' de Japanners beheersrhte wateren ge worden. zijn Engeland en de Vereenig de Staten, zoo zeiie bij. zijn absoluut niet in staat een groote vloot, naar Oost- Azië te sturen. Zooals de toestand thans is, is de ver houding van de Japansche vloot tot de Amerikaansche en Engelsche vloten in den Stillen en Indischën oceaan als 10 tot 0. Japan zou het zéér toejuichen, wan neer Engeland en Amerika een groote vloot naar Oost-Azië zouden sturen, daar de Japansche vloot juist op een strijd wacht. ROME, 2 Februari (Stefani). Dé duce heeft Zondag ter gelegenheid van den negentienden verjaardag der fascis- tische militie, in gezelschap van tal van hoogwaardigheidsbeikleeders, -een para de van deze militie bijgewoond en tal van onderscheidingen uitgereikt, o.rn. aan den secretaris der fascistische par tij, Aldo Vidussóni. In een toespraak dankte hij de Jeden der militie voor hun moed en prees hun heldendaden. De menigte juichte Mussolini na afloop ^stormachtig toe. Tn uitvoerige artikelen schilderen de Maden de groote, schilferende prestatie, welke de milifi* op iéder gebied van dén binnenlandschén opbouw en ip d(| oorlogen van hét fascistische Italië hééft geléverd. OOST-1NDIË SJANGHAI, 2 Febr. (D.N.B.). Volgens een hier ontvangén be richt zijn Japansche troepen reeds Vrijdag op Ambon geland. Japan sche oorlogsschepen hebben bij de uitvoering der operaties met het luchtwapen samengewerkt, dat de kust in de nabijheid van de hoofdstad van het eiland zwaar bombardeerde. /Naar iri het frontbericht van Domei wordt gemeld, hebben Japan sche verkenningsvliegtuigen vast gesteld dat een gróót déél van de vliegvelden op Sumatra onbezet en voor een deel reeds vernield is. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de vijand niet meer verwacht, van Sumatra uit in de militaire operaties te kunnen ingrijpen. Daarentegen zrin talrijke berichten ontvangen over het feit, d&t de kernen van dp N e d e r 1 a n d sc h-I n d i s c h e verdediging op, Java vérder versterkt worden en dat blijkbaar met als cen trum Soerabaja het eiland Java Me voornaamste verdedigingsstelling van de ovérgebleven EngelschAmerikaan sche. Nederlandsch-Indische en Austra lische troepen zal worden. De secretaris-generaal van land bouw en visscherij maakt het vol gende betffend met betrekking tot hét beschikbaar stellen van rund vet voor houders van boterkaartén. Gedurende de distributieperio de van 19 tot en met 27 Februari zullen de houders van boterkaar ten in de gelegenheid worden ge steld op hun bonnen desgewenscht in plaats van boter Vundvet te be trekken. De prijs van dit rundvet zal 2 per k.g. bedragen. Dit is dus 40 cent per rantsoen van 20Q gram. Degenen, die hiervan gebruik willen maken, dienen reeds gedurende het tijd vak van 2 t.m. 5 dezer, du6 uiterlijk op Donderdag a.s., den voor de periode van 19 t.m. 27 Februari geldig te ver klaren bon van de boterkaart, te weten bon 09, in te leveren bij hun slager; die hun daarvoor een ontvangstbewijs dient af, te geven. De slagers moeten de door hen ontvangen bonnen op Vrijdag 6, en Zaterdag 7 dezer bij den plaatse- lijken di6tributiedienst inleveren ter verkrijging van een tóewijzing en zullen op de gebruikelijke wijze door bemid deling van de plaatselijke toewijzings commissies van de bedrijfsorganisalie voor vee en vleesch in het bezit van'de hun toekomende hoeveelheid rundvet worden gesteld. Gedurende het tijdvak van 19 tm. 27 Februari volgt, dan de aflevering van hef rundvet door de sla gers aan de consumenten, die'de hij hen met. 09 genummerde bonnen van de bo terkaart hebben ingeleverd. Elke bon geeft recht op 100 gram rundvet. De bonnen 09. die niet in het tijdvak van 2 km. 5 Februari bij de slagers zijn inge leverd. kunnen van 19 t.m. 27 Februari niet eerder worden gebruikt voor. het koopen van bet normale rantsoen boter, dat is dus 123 gram per bon. Ter vermijding van elk misverstand, wordt er met nadruk op gewezen, dat ditmaal rundvet beschikbaar wordt gesteld op de boterkaart. en niet, zooals voor heen eenige malen i6 geschied, op de vetkaart. Bon 06 verlengd ,De secretaris-géneraal van landbouw en yisêcherij maakt bekend, dat de gel- dighéidsduur van bon 06 van de boter en vetkaart wordt, verlengd tot en met Maandag 9' Februari. Bon 06 van de boter kaart geeft derhalve ook ge durende het tijdvak van 1 tot en'met 9 Februari nog recht op het koopen van 125 gram boter zonder redifetie, ter wijl voorts bon 06 van de vetkaart gedurende genoemd tijdvak nog recht geeft op het koopen van 125 gram boter met reductie. 's-GRAVENHAGE, 2 Febr. Het rijksbureau voor voedselvoorzie ning in oorlogstijd vestigt erde aandacht op. dat het naar keuze verkrijgbaar stellen van rundvet op bon 09 van de boterkaart niét be trekking heeft op rauw rundvet, doch op gesmolten rundvet Het. te distribueeren vet is verpakt in bekers of tabletten en bestaat voor •honderd procent uit zuiver gesmolten rundvet. In vérhandhiermede is, dan cok het rantsoen gesteld op 200 gram, dit. is dus het normale vetrantsoen, ge lijkstaand met 250 gram boter. Hét rijkscommissariaat, maakt bekepd: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied hééft op grond van par. 1 dér verordening no.M0$—40' (vierde ver. inzake bijzondere bestuurs rechtelijke maatregelen) dén dierenarts dr. Pulles te .Eindhoven tot burgemees ter dér gèmeènte Eindhoven bénoeiiha. BERLIJN, 1 Febr. (A.N.P.). SindS eenige dagén verteelt, zooals reods ge meld. de commissaris van het N.V.V., de heer Woudenberg, in Duitschland, om met eenigen zijner afdeélingschefs en den vertegenwoordiger van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied, berichtsleiler Eft- ger. een studiereis te ondernemen. Na kennis te hebben, genomen van de functioneering van belangrijke onder- deelen van het Duitsche Arbeidsfront, werden eenige Duitsche bedrijven he- zichtigd. waar ook Nederlandsche arbei ders en arbeidsters werken. De Nederlandsche gasten kwamen sterk onder den indruk van den geest der hedrijfsgemeenschap die de in deze ondernemingen ijverig werkjende men- schen bezielt. Tijdens een ontvangst bracht de zakelijke leider van het D A. F., oberbefehlsleiter Marrenbach, den Nederlandschen gasten de groeten over van den rijksorganisatieleider dr. Ley, en wéés hij erop. dat het Duitsche volk thans slechts een doel kent: den onver- moei dén arbeid voor de overwinning. Ter gélegenheid van den negenden ver jaardag van de nat.-soc. machtsoverne^ping hebben de meer dan 100 studentencorpsen in Duitschland namen van partjjvoorvechtera cn van groote mannen uit de geschiedenis en wetenschap ontvangen. NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER t 's:GRAVENHAGE. 2 Febr. Bij be sluit van dén secretary generaal van hét departement van Vólksvoorlichting en Kunsten van 22 Januari 1942 (Ne derlandsche Staatscourant van 22 Jan 1942, no. 15) is het persgilde opgericht. Mitsdien zijn, op grond van de ar tikelen 3 t.m. 6 en 33 van de veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende de Nederlandsche Kultuurkamer (vérordening no. 211 /1941, allen, die werkzaam zijn op het gebied van het perswezen, ver plicht. zich terstond, doch uiterlijk op 19 Februari 1942, bij de Neder landsche Kultuurkamer aan te mei- den. Daartoe behoore'n o.a.: 1 Uitgevers van dagbladen, nieuws bladen en tijdschriften. 2 Pers-, fotopers- en correspondentie- bureaux. 3 Journalisten. T ~-v. ..j f/. - <y?£? v' Diep ingegraven In het besneeuwde landschap onttrekt de witte kleeding den Duitschen post, die in een der meest vooruitgeschoven stellingen aan het Oostfront op wacht staat, aan het oog van den vijand Atlantic-Holland-P. K. Schurer BERLIJN. 2 Febr. (D.N.B.)Uit de verhooren van gevangenen en overloopers. aangevuld door de resultaten van acties van stoottroepen erl luchtverkenning, kan een beeld gevormd worden van de reus achtige verliezen, die de bolsjewisten ln de maanden na de vernietigingsslagen van zo mer - en herfst veldtochten hebben geleden. Vér achter de gevechtslinie, die zich na de intrede van den winter, tusschen IJszee en Zwarte Zeë heeft gevormd, achter de Wolga en in den Oeral, in Siberië en aan de grerfzen van Voor-Azië, zijn naar het D.N.B van den frontverslaggever dr. Loel- hoeffel verneemt, formaties onttrokken aan de opgestelde troepen, die. tenminste wat betreft hun getalsterkte, een geheel nieuw aanvalsleger vormen tegen de landen van het verbonden Europa. Soms zijn het de overschotten van infan teriedivisies! die in de eerste omsingelings slagen verstrooid, in September en October naar'het binnenland der Sovjet-Unie wer den overgebracht en thans als ruggegraat voor een dergelilke nieuwe formatie worden gebruikt. Vaak zijn ook geoefende soldaten en burgers onttrokken aan de nog langer aan het front staande Sovjet-Russische troepen en gebruikt als kern voor de op- leidiiïg van geheel nieuwe formaties. Dergelijke nieuwe infanteriedivisies in Sberië of den Oeral bevatten slechts nog 10 procent geoefende soldaten. Meer dan tweederde bestaat uit zoo juist opgeroepen reservers. gedeeltelijk reeds van oudere lióh tingen, die een korte opleiding, meestal zonder wapens, hebben genoten. De rest tenslotte bestaat uit volkomen ongeoefende pas onder dienst geroepen re- cruten. die ingelijfd worden om het corps op sterkte te brengen zonder dat ook maar eenigszins gelet wordt op gevechtservaring of gèvechtswaarde. Dag na dag maken de berichten van alle deplen van het front melding van de bloedice offers, waartoe de bolsjewistische legerleiding haar aanvals- troepen dwingt. Dagelijks worden duizenden en nog eens duizenden de vernietiging tegemoet gedre ven. Al gelukt het ook hier eens een stuk van het front in te drukken, of elders tus schen twee sectoren van het front door te dringen, het blijft een waanzinnig bloed vergieten. dat geen grenzen kent. en In Reen verhouding staat tot het te bereiken succes. In het rapport van een gevangen geno men valschermjager, staan bijzonderheden over den toestand te Leningrad Dit rap port is door de Finsche pers gepubliceerd. De berichten uit Leningrad waren, naar de bladen verklaren, totdusver' slechts zeer spaarzaam, daar de burgerbevolking geen enkel contact bad met de rondom Lenin grad liggende troepen en totaal geïsoleerd is. De gevangen genomen valschermjager, die zich tijdens de afgeloopen weken in Leningrad heeft opgehouden, heeft mede gedeeld. dat het broodrantsoen in Lenin grad afwisselend 100 tot 200 gram per dag bedraagt. Het brood is vermengd met vee. voedérmeel. Distributie van suiker vindt slechts zelden plaats. Aardappelen zijn er al sinds lang niet meer. De bevolking heeft zich gewend aan het eten vaiz lijnkoeken, die men óf koopt óf steelt. Omdat de paarden wegens gebrek aan voer toch voor het- grootste deel zijn geslacht. Wegens het gebrek aan brandstof fen kan men sléchts zelden warm eten klaar maken. In de stad wordt dagelijks een halve Titer» warm voedsel verstrekt te gen eén prijs van drié roebel Hoogstens twee' uur per dag is er electri- sche stroom. De petroleum is op. de wo ningen zijn koud. daar men alleen door het vellen van boomen in de boeschen of door het stukhakken van zijn meubels aan hout kan komen. De menschen zitten dicht op een gehurkt in hun koude kamers en ver wachten dag en nacht, dat de oorlog op de een of andere manier voorbij zal zijn. Het tram- en automobielverkeer voor bur gers is gestaakt. Het aantal sterfgevallen als gevolg van honger en koude is buiten gewoon hoog. Vooral kinderen en oude menschen sterven bij massa's. Cijfers over het aantal sterfgevallen worden niet be- kend gemaakt. Naar de gevangene tenslotte nog vertelde, sterven, naar hij meent, in Leningrad dage- lyks tienduizend menschen. 4 Uitgeverspersonéél, n.l.: directeuren voor zóó vér niét gel dend als üitgé\erè), h. adjunct- of onderdirecteuren. c. procuratiehouders. d. exploitatiechefs of commercieel lei ders, e. chefs der advertenüe-afdëeling. f. chefs der abonnementen-afdeéiing, g. chefs der acquisiteurs, h. chefs der expeditie, i. pprsoneplchefs, j. chefs (houders van bijkantoren), k. secretarissen. 1. advertentie-acquisiteurs', m. abonnementen acquisiteurs, n. rayon-beheerders, 0. inspecteurs (van hijkantoren e.d.), p. advertentie opmakers (voor zóóver geen typografen), q. advertentie-redacteuren. Zij. die als lid van het verbond van Nederlandsche Journalisten, de vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpers", bet verbond provin ciale en periodieke pers en het ver hond van Nederlandsche pers- reaux zijn ingeschreven, behoeven niet opnieuw aangifte te doen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat diegeneh, die aan hun aanmeldingsplicht niet voldoen, zich blootstellen aan strafmaatregelen en eventueel van de uitoefening van hun werkzaamheid op het gebied der Kul tuurkamer zullen kunnen worden uitge sloten. Aanmeldingen dienen te worden gericht aan de Nederlandsche Kuituur kamers (persgilde) 2de v. d. Bosch- straal 44, 's-Gravenhage. Verplichte aanmelding voor het theatergilde Bij besluit van den s.ecrétarió géne raal van het Departement van Vólks- voorlichting en Kunsten van 22 Januari 1942 (Nederlandsche Staatscourant van 22 Januari 1942, no. 15) is het gilde voor theater en dans opgericht. Mitsdien zijn'op grond van de ar- tikelen 3\m. 6 en 33 van de veror dening vaq den Rijkecommissaris voor het bezette Xedérlandsche ge bied betreffende de Nederlandsche Kultuurkamer (verordening 211/ 1941) allen, die werkzaam zijn op het gebied van thater en danswezen verplicht zic£ terstond, dóch uiter lijk op 19 Februari 1942 bij de Ne derlandsche Kultuurkamer aan te melden. Daartoe behooren o.a.: 1. Schrijvers van tooneelstukken. van re\ue- en cabaret- teksten, libretto s e.d. 2. Uitgevers van toóneelstukken (too- neelfondsen e.d.). 3. Tooneelspelers en regisseurs, voor drachtskunstenaars. cabaret revue- en variété-artisten, souffleurs, leeraren in tooneel- en voordrachtkunst e.d. t, 4. Danskunstenaars (choreografen, balletdansers, dans-paedagogen, leera ren voor rhythmiek e.d.) 5. Werkgers in het theaterbedrijf on dernemers, exploitanten, dirécteurèn van tooneelgezelschappen. revué's, ca barets, schouwburgen e.d.) Opera- en operette-zang#s (solis ten, koorzangers, regisseurs e.d.). 7. Chefs van het technisch theater- ANKARA. 2 Febr. (A.N.P.). Naar ra dio-Ankara in een uitzending in de Perzi sche taal meldt, heeft de Turksche minis- ter-president. dr. Refik Sevdam in een rede na. het volgende gezegd: „Wij zullen uit dé ervaringen, dié wij totdusver hebben op gedaan een les trekken Wij hebben begre pen. dat men sterk móet zijn. wanneer men zijn doel wil bereiken. Turkije heeft in den laats ten tijd niet al leen naar buiten, doch ook in het lavid zelf zijn zelfstandigheid en gezag versterkt. In de afgeloopen jaren is zoo ontzaglijk veel gebeurd, dat er voor ons een geheel nieu we toestand is ontstaan. EiSzijn territorial en politieke veranderingen ontstaan. Tur kse moet ook in de toekomst trachten zijtt gezag, souveréinitéit en onafhankelijkheid te handhaven. 's-GRAVENHAGE. 2 Febr. Het depar- térrtent van Volksvoorlichting en Kunsten maakt bekend: De gToote orkesten en muziekvereenigin- gen hebben de goede gewoonte aangeno men. om geruimen tijd voor de uitvoering het programma ter kennisneming aan het departement op te zendén. dat deze gege vens gebruikt voor het verkrijgen van eén overzicht en voor het samenstellen van sta- tistieken. Er zijn echter tal van vereenigingen, die niet bekend zijn met dezen gang van zaken en uitvoeringen voorbereiden waarbij geen rekening wordt gehouden met het feit. dat er muziekstukken zijn. waarvan het spelen óf zingen ongewenscht is. met het gevolg, dat kórt voor dé uitvoering soms iets van het programma moet worden geschrapt. Het is derhalve noodzakelijk dat al de genen die muziek uitvoeren of doen uitvoe ren. ti.i<fig de programma's met vermelding van den componist en bewerker openden en indien gezongen wordt, tevens de tek sten. Muziek welke geregeld tiidens kerkdien sten wordt gespeeld en gezongen valt hier niet onder. personeel (tooneelmeestérs) belicfitings- meésters, décor-ontwerpers, cósfuum- óntwerpers. kappers, grimeurs, e.d.). 8. Bemiddelaars in het theaterbedrijf (impresario's, theateragenten). 9. Gezelschapsdansleeraren. 10 Vereenigingen. groepen, clubs, comite's van rederijkers (amateur- of dfllettanten-tooneel vereenigingen. hier onder begrepen alle vereénigingen, wier hoofddoel iigt op een ander terrein doch die "van tijd tot tijd tooneel-uitvoerin- gen geven voor en door hun eigén leden) 11. Vereénigingen. groepen en clubs voor amatéur-dansers. bewegingskoren, e.d. Zij, die reeds bij eenige voorloo- pigè vakgroep zijn ingeschreven be hoeven niet opnieuw aangifte te doen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat diegenen, die aan hun aanmeldingsplicht niet voldoen, zich blootstellen aan strafmaatrege len é'n eventueel van de uitoefening van hun werkzaamheid op het ge bied der Kultuurkamer zullen kun nen worden uitgesloten. Bij de aanmelding moet worden ver meld, of de aangever in hoofdberoep dan wel in nevenberoep werkzaam is op het gebied van het theater- en danswezen. Aanmeldingen dienen te worden ge richt aan de Nederlandsche Kultuurka mer (gilde voor theater en dans) 2de v. d. Boschstraat 44, 's-Gravenhage. De rede van den Fuehrer ter herden king van het feitdat hij negen jaar ge leden de macht in Duitschland overnam, heeft overal, naar uit de commentaren bliiktgrooten indruk gemaakt. Italië De It-aJiaansohe openbare meeninc heeft met byzondere aandacht gelet op vyf pun ten in de redesvoering, tol.: 1. De historische vergelijking, dat bei de landen in hun nationale verheffing en in hun recente economische en sociale ont wikkeling gelfike wegen bewandeld hebben. 2. De zinspelingen van den Fuehrer op den diep in het- \-olk gewortelden geest dei- belde revoluties zijn in het fascistische Italië zeer gewaardeerd. Het vertrouwen, dat de Fuehrer stelt in de Duitsche volks massa. is gelijk aan dat, welk de Duce stelt in die van Italië. 3. Het hartelijke huldebetoon, dat de Fuehrer bracht aan de wapenbroedeivchap der beide legers, der beide vloten en der beid luchtmachten, die schouder aan schouder strijden in Noörd-Afrika en in de Sovjet-Unie. 4. De door den Fuehrer geuite bewonde ring voor het Duitsche leger wordt volko men door het Italiaansche volk gedeeld, dat de Duitsche weermacht om haar for midabele kracht en den Duitschen soldaat om ziih mensóhelfykhéid. ziin vasthoudend heid'en heldenmoed waardeert, 5. De zekerheid van den Fuehrer in d° eindoverwinning is dezelfde zekerheid die ■de Italiaansche strijdmacht beheerscht bij het vervullen van' haar plicht aan alle ■fronten. Frankrijk <9 De Parijsohe bladen brengen vooral dat deel uit de rede tót uiting, waarin hb ver klaarde. dat deze oorlog een oorlog voor geheel Europa en daarmede voor de merischheid is. De Matin legt voorts dér. nadruk op dén zin van den Fuehrer, dat er zoolang hij leeft, geen tweede 1918 zal kómen, en dat zijn roem gevestigd zal zijn op de wer ken des vredes. De Oeuvre schrijft: de Européesche oorlog is reeds gekomen, zei de de Fuehrer, en wanneer de strenge winter voorbij is. zal de Duitsche soldaat beslissende veldslagen kunnen leveren, terwijl elders Japan zijn groote macht laat gevoelen De A u j.o u r d' h u i wijst vooral op de passage uit de rede van den Fuehrer, waar in hij zegt. dat het bolsjewisme niet naar Duitschland. maar misschien wel naar En geland zal komen. België De Belgische pers wijst vooral op het overzicht van den Fuehrer over den mili tairen toestand en op zyn met klem uitge sproken woorden, dat de oorlog tegen het bolsjewisme de strijd voor Europa en de ceheele weréld is. Een groot aantal bladen wijst m hoofdartikelen op de historische beteekenis van dcn 3Qsten januari en brengt hulde aan de geniale persoonlijk heid van den Fuehrer. De Soir schrijft: ..De surressen van Adolf Hitler zijn boven -menschel ijk. Thans staat geheel Duitschland eensgezind achter den Fuehrer. Volk en Staat schrijft: ..Aan den vooravond der catastrophe Is de Fueh rer opgestaan als verdediger der oude cyl- tuur van het avondland en als vernietiger der machten, die. Duitschland en geheel Europa wilden vernietigen Vlaanderen ls er zich van bewust, dat de strijd van den Fuehrer ook zijn strijd is. Hongarije Tn politieke kringen te Bo°dapest brengt, men uit. de rpde van den Fuéhrèr vooral naar voren het onwrikbare vertrouwen ln de overwinning en ln de definitieve bevrij ding van Europa en de heele wereld van dp bolsiewistische pest. Ook wijst, rpen op de woof-den van erkonteüikheid jegens de met de Duitsche weermacht schouder aan «chouder strijdende troepen. .Naar*uit Hammerfest geméld wordt, is 't.kjein.è Nóorsche kustvaartuig Iri go ey door de Engelseheri tót zinken gebraoht. Zet leden der bemanning cn een postbeambte werdén geborgen, terwijl 14 leden der bemanning en 2 passagiers vermist worden. STOCKHOLM. 2 Fefrr. (A.X.P.). De Daily Mail schrijft: Naar verluidt heeft Halifax, de Engel sche ambassadeur in de Ver. Staten, zijn orttslag verzocht zoodra de omstandig heden dit veroorloven. De mogelijkheid bestaat, dat Churchill dit verzoek zal inwilligen.»Er dóén ge ruchten de ronde, dat Duff Coopêr tot opvolger van Halifax benoemd zal wor den. doch het ministerie van buitén- iandsohe zaken zou op het standpunt staan, dat een gèschoólde diplomaat op dezen póst bertoemd dient te wórden. BERX. 2 Febr. (D.X.B - In de na- luiheid van het plaatsje Gurtnellen heeft een lawine een boerenhofstede vernield. Mie bewoners, drie volwassenen en zes kinderen, kwamen daarbij om het le ven. Naar uit Yiöhy gemeld wordt, heeft een reusachtige lawine een deel van het Fransche dorp St. Colomban-de-Villars bedolven. Eén hotel in het ceritrum van het plaatsje werd verwoest. Drie perso nen werden levend begraven. Door lawinen vórming zijn in de Fran sche Alpen pn in OT)per-Sav4oye ver- keers- en spoonveeen dusdanig ver- sperd. dat het verteer op sommige plaat- set) moest worden stilgelegd. Vandaag verduisteren om IS. 29 uur Vandaag (Maandag) cant de gon op óm 9.20 uur; ander om IS.2Q uur. De maan gaat onder om 9 37 cn op om 20.02 uur. Dinsdag gnni de ion on am 9.18 uur onder om 18-30 uur. De maan gaat i onder om 10 06 nar en op om 21-12 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1