üg AMERSFÖORTSCH DAGBLAD glSs Quislings benoeming Singapore onder bereik van Japansche artillerie Afnemende activiteit van de bolsjewieken De Stille Zuidzee als petroleum-centrum De strijd in Birma Sumatra op de eerste plaats ALGEMEENE AANVAL OP BATAAN Onlusten in Voor-Indië Afrikaansche troepen naar Australië GUINAZU TERUG IN ARGENTINIË HET OVERLIJDEN VAN TOLLENAERE Het hypotheekbedrijf in 1941 dcrlijkö nummert DE EEMLANDER - Postrekening <7910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHJE POORTWAL 2a TELEFOON i620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT et., 3 'ms. pUauen 1.20. DINSDAG 3 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 183 BERLIJN, 3 Febr. (V.P.B.) Ook de Engelfiche pérs kan haar lezers niet on kundig houden van het feit, dat Malak- ka van de grens van Thailand tot Sin gapore in slechts 55 dagen door de Ja panners is veroverd. Om dezen zwaren slag zoo rooskleurig mogelijk voor te stellen, legt zij er den nadruk op, dat de Britse he troepen ook ditmaal weer een in elk opzicht geslaagden terug tocht hebben volbracht. Dramatisch wordt geschilderd, hoe dc laatste Brit- sche soldaten van het Zuidelijkste punt van de provincie Johore over den ver maarden verbindingsdam naar Singa pore marcheerden. Een Schotseh regi ment, dat het eerste contact had gekre gen met de Japanners, mocht bij wijze van onderscheiding thans als laatste af- deeling het vasteland van Malakka ver laten. In hel schijnsel van de volle maan, marcheerden de. Schotten met doedelzakmuziek over den verbindings dam, die, zoodra zij Singapore hadden bereikt, werd opgeblazen. Het dient te worden afgewacht of de Engelsche krantenlezer zich thans verzoend zal voelen met het feit dat de oorlogsha ven thans onder hel vuur der Japan sche artillerie ligt. De oorlogsha ven immers ligt in het Noorden van het eiland Singapore, dat slechts door een 2 km. breede zeestraat van het vas teland wordt gescheiden. In minder dan 24 uur nadat de En gelschen Malakka ha'dden verlaten, za gen zij vanaf het, eiland Singapore de eerste Japansche soldaten aan den over kant van 'het water. Van Engelsche zijde worden alle mo gelijke maatregelen getroffen om een Japansche landing op Singapore te ver hinderen. De verbindingsdam is niet in zijn geheel opgeblazen., doch slechts over een lengte van ongeveer 40 m vernield. Deze doorbraak wordt scherp bewaakt en talrijke Engelsche batterijen zijn er op gericht, teneinde te kunnen ingrijpen, indien de Japanners het zouden wagen hier een brug te slaan. Nadat, in het Noorden van het eiland reeds eenige da gen een strook van 1600 meter door de bevolking was ontruimd, heeft men thans ook in het Zuiden en jn het Wes ten de bevolking uit de kuststrook ge ëvacueerd. De verdedigers van Singa pore maken zich nog het meest bezorgd over de Japansche bomaanvallen, welke stellig niet laflg op zich zullen laten wachten, nu het Japansche lucht wapen de volledige beschikking heeft gekregen over alle Engelsche vliegvelden Men vérwacht derhalve nog de mpest effectie ve hulp van de jachtvliegtuigen, die op Sumatra gestationneerd zijn. Birma Volgens een bericht van Domei uit Rangoon wordt toegegeven, dat tijdens de evacuatie van Moelmein de Britsché troepen door machinegeweervuur en artillerievuur en door voortdurende bombardementen tijdens hun operaties werden belemmerd pn zware verliezen hebben geleden. Zondagmiddag heeft Rangoon twee maal luchtalarm gehad en Maandag ochtend is de stad wederom door Japan sche luchtstrijdkrachten aangevallen. .Aan het front in Birma heeft de Ja- i pansche luchtmacht reeds de' heer schappij in de lucht verworven. Tijdens bomaanvallen en luchtgevechten zijn een honderd vijandelijke toestellen ver nield, waaronder vliegtuigen, die pas de laatéte weken uit het nabije Oosten aan het Birma-front waren aangeko men. Dientengevolge beschikt de tegen partij hier nog slechts over zekere luchtstrijdkrachten uit Tsjoengking met Amerika an sche vrijwilligers. Omtrent de inneming van Moelmein wórdt nog opgemerkt, dat. de weg door Birma alle practische beteekenis heeft verloren voor leveranties aan Tsjoeng king. Naar het Thailandsche blad Va ra- sa b van het Birmaansche front meldt, is de Birmaansche bevolking wegens de Britsche „tactiek van de verschroeide aarde" uiterst verbitterd. De Birmanen beklagen zich er over, dat de Britten slechts erop bedacht zijn hun eigen le ven in veiligheid te stellen en dat zij voorts de levensmiddelen van de Bir maansche bevolking vernietigen. Bij zonder ergeren zich de Birmanen aan de vernieling van de rijstpakhuizen en de inbeslagneming van particuliere schepen en booten, die bet voornaamste middel van vervoer vormen in Birma Naar Tokio Nitsji Nitsii meldt, wordt met het oóg op de groeiende ontevre denheid over de Angéïp-Amerikaansche strategie, die den Atlantische» Oceaan en niet den Stillen Oceaan tot het voor naamste oorlogstooneel wil maken, in Tsjoengking een toenemende stemming bemerkbaar om de voor de hulpverJee-# ning aan Engeland naar Birma gezon den troepen terug te trekken. De pro-Britsche en pro-Amerikaan- Eche troepen in Tsjoengking zijn, zoo schrijft het Marl verder, niet langer in staat de bevolking de waailieid te ont houden over de nederlagen, welke de Japanners aan de anglo-Amerikanen hebben toegebracht. Ook het feit. dat noch versterkingen aan oorlogsschepen noch vliegtuigen naar Singapore zijn gestuurd, wordt als een schending van vertrouwen be schouwd. BE REGEERINGSCRISIS IN EGYPTE STOCKHOLM. 3 Febr. (A.NP.) - Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, zal koning Faroek van Egypte in ver band met bet aftreden van de regee ring, besprekingen voeren met de voor zifters der beide kamers en met andere politieke leiders ten einde tot de vor ming van een nieuw kabinet te geraken. Volgens een te Cairo uitgegeven offi cieel bericht is de Britsche ambassadeur Sir Miles Lampson. Maandagmiddag door koning Faroek in audiënfe ontvan gen. Tevoren had Lampson een. onder houd met den afgetreden premier. TOKIO, 3 FèEr. (Doméi). Vol- gens berichten van hét front heb ben de Japansche troepen een alge meen offensief ingezet legen de Amerikaanse he en Philippijnsche troepen, die belegerd worden in-het gebied van Mariveles, in het uiter ste zuiden van Ba taan. Dit is de be slissende aanval op de hardnekkige verdedigers. De woordvoerder van het leger, lt. koi. Hotta zei, dat de operaties op het schier eiland Ba taan een bevredigend verloop hebben. Het zal niet lang meer duren, of de Amerikaansche strijdkrachten al daar zijn volkomen van de Philippijnen verdrongen. De gevechten zijn nog moei lijk als gevolg van de omstandigheid, dat «ie verdedigers stellingen hebben be trokken. die van nature uiterst gunstig zijn, in bergen vol spelonken en weinig toegankelijke bosschen. De woordvoerder noemde volslagen SJANGHAI 3 Febr. (A N P.) Even als in Calcutta zijn de Britsche autori teilen thans ook in Bombay, Karachi en zes andere groote Indische sleden over gegaan tot arrestaties op groote schaal wegens het verspreiden van geruchten, die in strijd waren met de Britsche be langen. In de afgeloopen week werden alleen in Bombay 323 personen gearres teerd. De onlusten in Sjagalpoer duren vol gens radio-Delhi voort. Tijdens het weekeinde werden opnieuw verscheidc ne personen gedood en gewond. De po litie is aanzienlijk versterkt. In het geheele district is de staat van oorlog afgekondigd. Van 19 tpt 6 uur mag de bevolking haar huizen niet ver laten. Naar radio-Delhi nog mededeelt, moe ten alle Indiërs, die over een radio-ont vangtoestel beschikken, hiervoor onmid dellijk een bijzondere officieele. vergun ning aanvragen. Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met drie jaar gevangenisstraf. onzin de beweringen, dat de Japanners met het oog op de superioriteit der Ame rikaansche" en Filipinostrijdkrachten ge dwongen zijn steeds nieuwe versterkin gen te laten aanrukken en desondanks nog niet in staat zijn Bataan te verove ren. De toekomst zal leeren. dat Japans strategie op gezonde veronderstellingen en overwegingen is gebaseerd. Bij den aanval op de Amerikaansche vlootbasis Pearl Harbor, die tot verme il ging van de Amerikaansche Pacific-vloot leidde, hebben de Japanners twee mans-duikboot en gebruikt. De eerste foto van een der duikbootcn, die bij den aanval verloren ging. (Scherl m.) BERLIJN, 3 Febr. (D.N.B.) De ac tiviteit der bolsjewieken aan het Ooste lijke front is in strijd met de berich ten der bolsjewieken niét meer zoo intensief als bij het begin. In Berlijnsche welingelichte kringen ziet men op grond van frontberichten als reden hiervoor de, voor de begrip pen van- alle beschaafde volkeren be paald enorme, verspilling van krachten en materiaal hij de bolsjewieken en den ongewoon hoogen sneeuwval. Hier en daar ligt de sneeuw aan het front tot twee meter hoog en waar de wind de sneeuw doet opwaaien wordt zij zoo hoog en sterk als een muur. Er kan dientengevolge in deze secto ren, vanwaar juist de Sovjet-berichten stéeds weer successen melden, van groote activiteit, aan den kant van den vijand niet gesproken worden. De toestand aan het Oostelijke front is echter nog om andere redenen voor de bolsjewieken allesbehalve benijdens waardig want: 1) Als gevolg van de omstandigheid, dat de Duitsche voorhoeden zich strij dend terugtrekken naar strategisch gunstige posities, is de regelmatige ver zorging der bolsjewistische voorhoeden door de weersomstandigheden van den winter op verschillende plaatsen bijna onmogelijk geworden, terwijl zij door de Duitschers als gevolg van de korter wordende achtenvaartsche verbindin gen beter geworden is. 2) De winter heeft geen eenzijdige uitwerking ten gunste of ten laste van een der ooorlogvoerende partijen, doch remt de activiteit aan beide zijden. 3) Met. deze. dóór de natuur opgeleg de, beperking heeft de Duitsche hoog ste legerleiding in het veldtochtplan re kening gehouden, ondanks alle anders luidende beweringen van den vijand. Het voorjaar zal bewijzen aan welken kant de rekening goed is opgemaakt. 4) Alleen de Sovjet-leiding heeft haar militaire verwachtingen gezet op den winter en heeft, daar zij niet in staat, is werkelijk operatief met. een zeker doel in de toekomst, voor, oogen te werken en haar plannen in groot verband te zien, de resten die uit de groote vernie tigende veldslagen van den zomer en het. najaar zijn overgebleven, tezamen met de reservés uit Siberië en den Kau- kasus, niet hecht met de vorming van een zwaartepunt opgesteld, doch hope loos versplinterd. 5) De fout van wilde aanvallen aan het front bracht eerst wel plaatselijke successen, doch daaraan moest om de bovengenoemde redenen elke operatieve uitwerking ontzegd blijven. Zij schie pen zelfs integendeel de voorwaarde voor de Duitsche tegenaanvallen in de flanken der plekken waar de bolsjewie ken hun aanvallen verricht, hadden, en daarmede de voorwaarde voor de afsnij ding der bolsjewistische voorhoeden. In welingelichte Duitsche kringen bevestigde men ook dat de aanvbllen der bolsjewieken voor tachtig procent lilgevoerd werden en worden door een heden, hoogstens ter sterkte van een bataljon en meestal ter sterkte van een compagnie. Alleen al om die reden kan van grootscheepsche aanvallen der bol sjewieken niet gesproken worden. Voorts vestigt men er in Berlijn de aandacht op, dat. het héden reeds de derde Februari is, dus dat de tijd der wipteroperaties voor de bolsjewieken nog maar zeer beperkt, indien al niet verstréken is. BERLIJN. 3 Febr. (V.P.B.). Uit Lissa bon verneeant de Duitsche pers. dat de Britsche troepen, dié in den loop van den winter aan de Westkust van Afrika zijn ge concentreerd. naar Australië gezonden wor den worden. In de ha/ven van Badhurst, Freeton en Lagos liggen op het oogenblik 100 Engelsche koopvaardij-schepen gereed om de troepen van Britsch Gambia. Siera Leone en Nigeria na^r de slagvelden in den Stillen Oceaan over te brengen. De transportvloot waarmede dit expeditie corps uitloopt, wordt geëscorteerd door 15 °enheden van de Britsche marine, waaron der eenige kruisers. Ondanks het feit dat dit alls vrij imposant klinkt, gelooft men te Berlijn niet. dat deze hulp. die Churohill plotseling grootmoedig voor het kleinste werelddeel heeft gereserveerd, veel te betee- kenen heeft. Het aantal Britsche solaten op de West kust van Afrika, die grootendeels uit de Zuid-Afrikaansche Unie stammen, bedraagt immers nauwelijks meer dan 35000 man. In Zuid-Afrikaansche kringen, waartoe ook het officierencorps van deze troepen ge rekend kan worden heeft Ohurchills be sluite groote ontevredenheid veroorzaakt, omdat de Zuid-Afrikaansche strijdkrachten in Lybië zich momenteel in een vrij moei lijke situatie bevinden en dringend hulp noodig hebben. Waarom zoo vraagt men zendt men deze strijdkrachten naar den Stillen Oce aan. als zij na de zware verliezen zoo drin gend noodig zijn in de Libysche woestijn? AJ het oorlogsmateriaal, dat de Ver. Staten in de laatste maanden op de Weskust van Afrika hebben ontscheept en dat voorna melijk pit lichte tanks, veldartillerie en machinegeweren bestaat, zal eveneens naar den Stillen Oceaan worden gezonden. Het feit, dat Churchill de Britsche troe pen op de Westkust van Afrika thans plot seling naar elders dirigeert, is een nieuw bewijs, dat het offensief van generaal Auchinleck in Noord-Afrika is mislukt. De ze troepenconcentratie had immers allen zin gehad, wanneer het den Engelschen ge lukt was de Duitsch-Italiaansche strijd krachten te vernietigen en door te dringen tot de grens van Tunis. De Engelschen zouden dan heer en mees ter zijn geweest, in het zwarte werelddeel. Fransch-Noord-West-Afrika was omsingeld geweest en men had dan kunnen probeeren het gestelde doel te verwezenlijken n.l. druk uit te oefenen op de Fransche kolo niale troepen in Tunis. Algiers en Marokko, teneinde deze voor de zaak der geallieerden winnen. GROOT AANTAL FRANSCHE MINISTERS TE PARIJS PARIJS. 3 Febr. D.X.B.). Op het ocgenlbliik bevindt zich een groot aantal Fransche ministers en staatssecretaris sen te Parijs, o.a. de minister van slaat, Moysset, de minister van hinnenland- sche zaken Puchèu. de minister voor handel en financiën. Bouthillièr, de mi nister van justitie Barthefemy. de mi nister van iandbouw Caziot, de staats- sécrelaris voor de verzorging, de staats secretaris voor de volkswelvaart, de se cretaris-generaal voor de pers Marion, voorts de gevolmachtigde voor Duilsch- Franscihe "handelsaangelegenheden als mede de secretaris-generaal voor Jood- scihe aangelegenheden en de secretaris generaal van den plaatsvervangende» minister-président. 5EDERTkort voor het begin van deze eeuw, de Nederlanders naar petro leum gingen boren op het eiland Sumatra behooren de groote en kleine eilanden aan de Westkust van den Stillen Oceaan van de Koe ril en in hei Noorden tot de Nieuwe Hebriden aan de Oostkust van de Stille Zuidzee tot de meest begeerde petroleumgebieden ter wereld. Met niet minder ijver en volharding hebben de Engelschen, Amerikanen, Nederlanders en vóór den wereldoorlog ook de Russen een onderzoek ingesteld naar de petroleum op het vasteland van Azië- Er werden concessies aangevraagd en maatschappijen opgericht; diplomaten moesten hun diensten verleenen en waren verbaasd, dat men zich zoo druk kon ma ken om een zoo doodgewone grondstof. Streken in het koloniale gebied, die tot dus ver geen de minste waarde hadden, werden eensklaps een kostbaar bezit. Prospectors verrichten boringen op Ceylonin Birma, in Borneo en Nieuw-Guinea. Nu eens scheen het, alsof de voorraad petroleum onmetelijk was. dan weer betwyfelde men het, of het er in gestoken kapitaal zóu kun nen rendeeren. In den tijd, toen de kleine avonturiers door de goudkoorts waren bevangen en Alaska en Australië met de spade in de hand bewerkten, leefden de financiers in Londen en New York in een petroleumroes. Inmiddels moet worden vastgesteld dat de randgebieden in het Westen van de Stil le Zuidzee niet overal hebben opgeleverd, wat men meende ervan te mogen verwach ten na de rijke vondsten op Sumatra en de eerste exploratie van andere eilanden. Dit neomt echter niet weg, dat de petroleum- bronnen rijk genoeg vloeiden om de petro- Jeummaatschappijen in staat te stellen, hooge dividenden uit te keeren. De eenige groote mogendheid eohter, die werkelijk in den Stillen Oceaan thuis be hoorde. bleef met leege handen zitten: Ja pan. Engeland en Amerika beschouwden dit als een soort garantie, dat Japan niet tot een aanval zou overgaan; doch. zooals deze oorlog bewijst, er zijn gevallen waarin de politieke noodzaak zegeviert over het ge brek aan grondstoffen. Japan haalt zijn schade in /'"XVERIGENS heeft Japan zfin schade eenigermate ingehaald. Het bezit petroleumbronnen in het hooge Noor den, op het eiland Sachalin: er is pe- tr^Jeum ontdekt in Japan zelf: er zijn boortorens opgericht op Formosa: In Mandsjoekwo is petroleumhoudende leisteen ontdekt, die thans wordt ge ëxploiteerd; en in Mandsjoekwo past men het hvdreeringssysteem voor ko len toe. In het Noorden van China zijn voorts Japansche geologen aan 't werk. om petroleum te vinden: de resultaten worden voorlooplg geheim gehouden. De Engelschen hebben tenslotte petro leum ontdekt in Birma. Deze Britsche kroonkolonie levert in hoofdzaak de petro leum voor de verzorging van Indië. Met een productie van 1 millioen ton per jaar is Birma wel is waar geen Venezuela, zelfs niets eens een tweede Roemenië doch in vereeniging met de productie van Ceylon en vooral van Britsch Noord-Bomeo vormt het toch een zekere krachtsreserve voor de Engelsche vloot en luchtmacht In Singa pore. De aanval van de Japanners tegen Sara wak (Br. Noord-Borneo» vormde derhalve een aanslag op de Engelsche petroleumli- nie in den Stillen Oceaan. Zelfs indien Engeland er in geslaagd is. de daar opge richte boortorens eif verdere installaties vóór de komst van de Japanners te vernie len, heeft het er toch zelf ook niets meer aan. Van des te meer belang is Birma voor de Engelsohen. waar generaal Wavell reeds sedert, maanden troepen heeft geconcen treerd, met de bedoeling, de Birma-petro leum te verdedigen uiet alleen tegen aan vallen van buiten, doch ook tegen de Bir manen zelf. want tn 1938 en 1939 zijn hier nnti-Engelsche onlusten uitgebroken. Het. is niet. onmogelijk dat de opmarsch der Ja panners aan deze beweging nieuw leven in blaast. Men moet zich er echter voor wach ten, de waarde van Birma als petro- leumgebied te overschatten. In den In- do-Pacific neemt Sumatra nog altijd onbetwist de eerste plaats In. Daarom ook heeft Japan nog tot in de lente en zomer van het vorige jaar hardnekkig getracht, een overeenkomst te sluiten met. Nederlandsch Indië. Nadat aanvan kelijk vrfj positieve resultaten waren toereikt, tconde Indië zich minder bereid, de onderhandelingen tot een goed ein de te brengen. Ten slotte ging het Nederlandsch-Indi- sche gouvernement over tot het bevriezen van de Japansche saldi, in navolging van Engeland en Amerika, hetgeen de levering van petroleum voorgoed uitsloot. Reeds in de laatste jaren vóór het uitbreken van de vijandelijkheden had Sumatra belangrijke hoeveelheden petroleum méér geleverd aan Singapore, dan aan Japan. Van de 8 millioen ton petroleum, die Indië produceerde, was bijna 51/* millioen ton afkomstig uit Sumatra Uit Java ko men ongeveer 1 millioen ton, terwijl Ne derlandsch Borneo meer dan Ph millioen ton levert. Ook op enkele van de kleinere eilanden wordt petroleum gevonden, doch hier is de exploitatie nog niet met kracht ter hand genomen. BUENOS AIRES, 3 Febr. (D.N B.) De Argentijnsche minister van buitenland, sche zaken. Ruiz Guinazu. is per vliegtuig uit Rio aangekomen. Hij werd door tal van autoriteiten begroet. Kort na zijn aankomst begaf hij zich naar vice-president Castillo «am rapport uit te brengen over de conferentie van Rio. Door de menigte werd hjj levendig toegejuicht, In een geïmproviseerde toespraak tot de volksmenigte heeft Guinazu. die geen hinder meer scheen te ondervinden van het hem overkomen vliegtuigongeval, be toogd. dat hij als zijn taak op de confe rentie van Rio uitsluitend gezien heeft het dienen van de hoogere belangen der na tie De gevonden formule maakt het moge lijk. met de heele wereld in goedé betrek kingen te blijven. Het grootste succes van de conferentie van Rio ziet hij in de bij- legging van het conflict tusschen Peru en Ecuador, een bijlegging die te danken is aan het initiatief van Argentinië. Aan journalisten verklaarde Guinazu. dat de door de conferentie van Rio aange nomen formule, waarin het verbreken der diplomatieke betrekkingen met de asmo- gendheden wordt aanbevolen, evenwel overeenkomstig de omstandigheden van elk land afzonderlijk, een overwinning voor Argentinië beteekent Hij persoonlijk heeft zich de grootste moeite gegeven, de instructies van zijn re geering op te volgen en rekening te hou den met de gevoelens en belangen van het Argentijnsche volk. ANTWERPEN. 3 Febr. Vlaanderen rouwt om den dood van een zijner beste zonen dr. Reimond Tollenaere. propa gandaleider van het Vlaamsch Nationaal Verbond en algemeen commandant der Zwarte Brigade, is als Untersturmführer van het Vlaamsche legioen aan het Oost front gesneuveld. Reimond Tollenaere. geboren te Oost- akker bij Gent. den 26en Juni 1909, deed zich reeds in zijn jeugd kennen als eer. fel strijder voor Vlaanderen's levensrecht, ten gevolge waarvan hij van het St. Lievens- college te Gent werd verwijderd. Hij stu deerde rechten en wijsbegeerten te Gent en was in 1932—1933 voorzitter van het toen zeer actieve algemeen Vlaamsch Hoogstudenten verbond aldaar. Tevens was hij hoofdbestuurslid van het Dietsch Studenten Verbond in het Willem de Zwij gerjaar 1933. waarin dit verbond o.a. de volkshulde te Delft inrichtte. Hij voltooide zijn studies aan de universiteit te Marburg in Duitschland. Daar hij ook België's onneutrale hou ding overtuigend had aangetoond, be hoorde hij in Mei 1940 tot de Vlaamsche voormannen, die wederrechtelijk naar Frankrijk werden weggevoerd. Na zijn terugkeer werd hij door den lei der van het Vlaamsch Nationaal Verbond benoemd tot commandant der Zwarte Bri gade. Nadat hij in den zomer van 1941 in een reeks vergaderingen had opgewekt tot dienstneming bij het Vlaamsche Legioen, wenschte hij ook zelf. in een klaar besef der Germaansche lotsverbondenheid, door deel te nemen aan den strijd tegen het bolsjewisme. Vlaanderen's herworöing in een vereenigd Europa veilig te stellen. Als Untersturmführer is dr. Tollenaere thans aan het hoofd van zijn Vlaamsche jongens voor dit ideaal gevallen, aldus tot in den dood getrouw blijvend aan de woor den van Albrecht Roaenbach. die hij zich tot devies gekozen had: „Weer u scherp en eind als één soldaat". OSLO 1 Febr. (D.N.B.)Het Noorsche Telegraaf-agentschap publiceert den tekst van het gisteren genomen besluit krachtens hetwelk alle Noorsche ministers aftreden en waarbij zij tegeHikétijd Vidkun Quisling verzochten de functie van minister-presi dent van Noorwegen op zich te nemen. Deze beslissing geschiedde uit de navol gende in zeven punten opgenomen overwe gingen. 1) Omdat de vroegere koning en zijn re- geerine. die verantwoordelijk moeten wor den gesteld voor den ongelukkigen oorlogs toestand in Noorwegen, sedert langen tijd het land verlaten hebben en geenerlei in vloed meer oefenen op den Noorschen staat. 2) Omdat het Noorsche parlement niet meer bestaat en ook alle politieke partijen met uitzodering van Nasjonal Samling niet meer fungeeren. 3) OOmdat de grondwettelijke organen buiten werking zijn. 4) Omdat Nasional Samling als eenige pol'.tièke Organisatie en wél als de krach tigste. die ooit in Noorwegen hééft bestaan, de belangen van het Noorsche volk kan behartigen. 5) Omdat de eenige weg naar vrijheid en zelfstandigheid via Nasjonal Samling leidt. 6) Omdat de Noorsche ministers, die in dertijd als ware Noorsche patriotten de taak op zich genomen hebben de belangen van het land te behartigen niet door een Noorsche staatshandeling benoemd werden en ook geen regèeringscollege vormden. 7) Omdat de zelfstandigheid en wel vaart van het land een nationale regeering behoeven. Tegelijkertijd wordt de tekst gepubliceerd van de goedkeuring, die het Noorsche hooggerechtshof, samengesteld uit tien rechters, heeft verleend. Daarin worden gezegd, dat de Noorsche minister van justitie onder verwijzing naar den huidigen staatsreohtelijken en politie ke toestand, op 25 Januari 'van dit jaar in een schrijven om een verklaring heeft ver zocht of ten aanzien van de machtsoverne ming door Vidkun Quisling staatsrechtelij ke bezwaren bestonden. Het hooggereolits- hof heeft zijn standpunt ten aanzien van deze kwestie bepaald en op 30 Januari van dit jaar in Voltallige zitting het volgende besluit genomen ..Het hooggerechtshof heeft er bij den hul digen staatsrechtelijken en politieken toe stand geen doorslaggevende bezwaren tegen, dat de leider van Nasjonal Samling. Vidkun Quisling, op verzoek van de ministers, ter overneming van de regeerings-macht een Noorsche nationale regeering vormt.' VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De Grieksche minister-président heeft Italië, uit naam van het Grieksche volk dank gebracht voor de Italiaans-me leve ranties aan levensmiddelen. Naar de Britsche berichtendienst uit Washintgon meldt, is' de Amerikaan^hé luchtmachtcommissie van meening, dat" de Engelsche steunpunten, die voor 99 jaar aan de Vereenigde Staten zyn verpacht, in blijvend bezit van Amerika moetèn komen WAVELL VERLAAT SCERABAJA SJANGHAI. 3 Febr. (D.NB.) Be richten uit Batavia meidén. dat gene raai Wavell, de bevelhebber der geal lieerde strijdkrachten in het Zuidwes ten der Stille Zuidzee, en admiraal Thomas Hart. commandant der geal lieerde vloólstrijd krachten, Sóerabaia hebben moéten verlaten én hun hoofd kwartier hebben overgebracht naar een plaats in hét binnenland van Java. JAPANSCHE DIPLOMATEN VER LATEN ZUID-AMERIKA BUENOS AIRES, 3 Febr. (D.N.B.). Volgens berichten uit La Paz zijn de Ja pansche zaakgelastigde aldaar en.an le ve Japansche diplomaten Maandag naar dé Chileensche haven Arica vertrokken, om daar aan boord te gaan van hét schip waannedé zij naar Japan zullen tèrugkeeren. De zaakgelastigde had de Boliviaan- eche regeering verzocht, zijn verblijf met tweè dagen te mogen verlengen. Dit verzoek werd êöhter afgewezen. Vandaag verduisteren om 18.30 uur Vandaag Dinsdaggaat de zon op om 9.18 uur: onder om IS.30 uur. De maan gaat onder om 10.06 uur en op om 21.12 uur. Woensdag gaat dë zon op om 9.17 uur; onder om 1832 uur. De maan gaat ónder om 10.32 uur en óp om 22.24 uur. 's-GRAVENHAGE. 3 Febr. He* hypo theekbedrijf heeft in 1941 evenals andere be drijfstakken in sterke mate den invloed on dervonden van de buitengewone omstandig heden welke er héerschten. Door de groote hoeveelheid beschikbare middelen en de steeds afnemende mogelijkheid om deze mid delen te beleggen ontstond er van den eenen kant een groote vraag naar onrerende goe deren. zoo'dat de prijzen hiervan stegen, van dén anderen kant droeg de dalende rente voet, welke van overheidswege herhaaldelijk krachtig gestimuleerd werd. 'oij tot een hoo- ger koersniveau van dé pandbrieven, dus een lager renteniveau, alsmede tot een verla ging van de hypotheekrente. De voornaam ste factoren, welke invloed hebben geoefend op de ontwikkeling van het hypotheekbank- bedrijf in 1941 hebben wjj hiermede weer- gegevèn. Aan" de hand van gegevens, welke een redacteur van het A.X.P. v3n bevoegde zijde heeft ontvangen, gaan wij onderstaand nader in op de ontwikkeling in 1941. De vraag naar onroerend goed was in 1941 grooter dan in vorige jaren, terwjil d3ar te genover het aanbod vrij gering was. Het ge volg hiervan was, dat de prijzen zijn geste gen. Dit geldt voorèl voor woonhuizen en in beduidend minderê mate vo--r bouwterrei nen en winkelhuizen. In het ^'cmeen kan men zéggen, dat door deze priis^tiiging de dekking van de hypotheken 'oe'er is gewor den. Deze ontwikkeling is dus ten goede ge komen aan de financieele positie van de hy potheekbanken Tegelijkertijd zagen deze instellingen haar arbeidsterrein echter inkrimpen. Door de grootere liquiditeit van de verschillende la gen van de bevolking gingen koopers er in sterkere' mate dan voorheen toe over het nieuw verworven onroerend goed geheel of voor een grooter gedeelte met eigen micde- len te financieren. Daardoor werd het voor de hypotheekbanken moeilijker geld op hy^ potheek uit te zetten, terwijl daarnaast de aflossingen in vele gevallen grooter waren dan normaal. Voorzoover de hypotheekban ken reeds gegevens hebben gepubliceerd over de uitstaande bedragen aan hypotheken en pandbrieven op het einde van 1941, blijkt hierui* vrij algemeen, dat deze bedragen in vergelijking met einde 1940 zyn gedaald.. tegenover deze geringere beleggingsmoge- Hikheid deed zich voor de hypotheekbanken hét verschijnsel voor. dat de gelegenheid om pandbrieven te plaatsen gunstig was. zelfs op gunstiger voorwaarden. Hiervan zai in doorsnee slechts heel weinig gebruik zyn ge maakt. gezien de geringe vraag naar*hypo theken. Evenals andere bedrijfstakken kun nen de hypotheekbanken zich thans „verheu gen" in een groote liquiditeit, welke vooral bevorderd is door 'de sterkere aflossingen an de hypotheken, welke in den loop van het jaar plaats vonden. Zooals gezegd, heeft de dalende rentevoet tot gevolg gehad, dat zoowel de pandbrief- renté als de hypotheekrente practisch het geheelé jaar in langzaam tempo naar bene den zyn gegaan In de maand December werd errkele artikelen van de zijde van den diénst van den gemachtigde voor de prijzen angekondigd. dat de bevordering van een snéllere daling van de hypotheekrente tot een redelijk peil in 'de naaste toekomst een der voornaamste punten vormt van overheid» zorg met betrekking tot de onroerende goe deren. Als de daling van de hypotheekrente 'tot een redelijk te achten peil niet zonder overheidsinmenging tot stand komt. zal de overheid te dien aanzien met dwingende voorschriften ingrijpen, aldus luidde de waar schuwing, zulks als gevolg van de verdere daling der pandbriefrente. In de maand De cember ging de daling van de hypotheekrente volgens deze uitlatingen blijkbaar nog niet in een tempo, dat in overeenstemming was met dé Uiding van de pandbricfrente. Op andere wyze hebbèn overheidsmaatre gelen hun terugslag gehad op het uitoefenen van het bedrijf door de hypotheekbanken. In den loop van. 1941 is de waardevermeerde ringsbelasting van kracht geworden. Men mag veilig aannemen, dat het aanbod van on roerend goed hierdoor is ingekrompen, even als 'dat misschien het geval zal zyn van de kortelings afgekondigde verhooging van het régistratierecht. Het verstrekken van nieuwe hypotheken wordt hierdoor uiteraard belem merd. De beperkende bepalingen ten aanzien van den verkoop van landelijke eigendommen zullen minder uitwerking op het bedrijf van de hypotheekbanken hebben gehad, aange zien dezé zwh vrijwel n;et ocupeeren met het verstrekken van hypothecaire leeningen in die richting. Over dé naaste toekomst valt uiteraard weinig te voorspellen. Overheidrtoepalingcn, mogelijke prijsregelingen vo~r onroerend goed, groote liquiditeit én geringe belcg- gingsmogelykhëden zullen échter bezwaarlijk kunnen bijdragen tot een groote opleving van het hypotheekbedrijf.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1