AMERSFOORTSCH DAGBLAD De Amerikaansohe vloot Weer sabotage in Zuid-Afrika DE EEMLANDER Telegraaflijnen zijn verbroken De Diplo over Zuid - Amerika Tamelijk veel schade aangericht Betrekkingen met de as verbroken 15 millioen br. t. tot zinken gebracht DE ONGERUSTHEID IN AUSTRALIË Moeilijkheden op Cuba HetEngelsch-Joodsche oorlogsdoel De kabinetscrisis in Egypte De troepen der V.S. in Ierland EENVUURBRANDT Nieuwe namen voor straten, pleinen enz. Bonnen, die thans geldig zijn ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand ƒ0.68; per weck ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 /maanden 2.50. Afzon- /derlijke nummers 0.05. (Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN: \—A regels 1.elke regel meer 0.25 Spec, prijzen bij contr. L>efdadi?h adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 et., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. WOENSDAG 4 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 184 STOCKHOLM, 4 Febr. (D.N.B.). Volgens een bericht van United Press uit Kaapstad, dat gepubli ceerd is in Da gans Nyheter. zijn in Zuid-Afrika nieuwe daden van sa botage gepleegd. Volgens dit be richt zijn de bureaux \an het blad Bantu Worlds te Johannesburg door een zware dynamietontploffine jl. Zondag vernield, de telefoon- en telegraafverbindingen niet. Bloem fontein en Kimberley zijn als ge volg van sabotage op verscheidene plaatsen verbroken. De autoriteiten stellen in het,geheel© land c?n gebreid onderzoek in naar de da ders. Deze aanhoudende berichten over sa botage hebben, naar een V.P.B. cor respondent meldt, in Engeland een gevoel van onrust, verwekt. Men geeft toe. dat de samenzwering, die in de Zuid-Afrikaansche Unie is ontdekt, er op wijst, dat de bevolking over bet al- meen niet is ingenomen mei de plaats welke zij aan de zijde van Groot-Bnt- tannie-inneemt en dat zij bel niet eens is met den tegenwoordigen oorlog. De actie van de anti-Britsen© elementjan heeft, naar men te Londen verklaart, een scherp licht geworpen op rle inten siteit van de tegen de regeering ge richte beweging. Bij deze gelegenheid wijst de Lon- densche pers er op, dat Zuid-Afrika al tijd een weinig betrouwbare partner is gebleken. Reeds bet deel nemen'aan den oorlog beeft dit bewezen, want deze stap werd door bet Parlement genomen met slechts 88 tegen 67 stemmen. Na derhand- is er niet veel verandering ge komen in deze stemmenverhouding. na$r bleek bij verschillende stemmin gen die plaats vonden en betrekking hadden op den oorlog. Een jaar geleden, in Februari 1941, slaagde de vereenigde oppositie, onder leiding van dr. Malan. er zelfs in, de regeefingsmeerderheid nog verder te verzwakken. Het is alleen te danken aan de snelle tegenmaatregelen, die werden genomen door generaal Smuts, dat het niet kwam tot een uitroeping van de onafhankelijke Zuid-Afrikaan sche republiek en een zich afscheiden van het Britsche Rijk. Na heftige debat ten. die niet minder dan vier dagen duurden, werd dit plan verworpen. De JvOndensche pers weet verder me de te deelen, dat. de gearresteerde poli tiemannen het voornemen zouden heb ben gehad, de voornaamste oorlogs-in- dusirieën, de goudmijnen en de water voorziening ie verlammen. Dit voorne men is evenwel verijdeld door het in grijpen van Smuts. Men maakt, zich echter in Londen geen illusies over dé innerlijke gezindheid van de Zuid-Afri kaansche bevolking en over de het eeke nis! als symptoom, van de hierboven geschetste gebeurtenissen. Men ver klaart, dat. deze van te grooter psycho logische heteekenis zijn, omdat zij zich hebben afgespeeld «op e©n oogenblik, waarop het rijk onder sterken druk staat. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt., heeft de seftaat met 18 tegen 7 stem/men het door generaal Smuts ingediende voorstel aangenomen, waarbij de oorlogsverklaring der Unie van Zuid-Afrika aan Japan. Hon garije, Roemenië, Bulgarije en Finland wordt goedgekeurd. Het door de oppositie ingediende voorstel, waarin de losscheuring van Zuid-Afrika uit het verband van het Britsche rijk en de uitroeping van de republiek w;ordt geëischt, werd met 20 tegen 5 stemmen verworpen. BERLIJN, 4 Fe/br (D.N.B.). T.pn aanzien van de gevolgen der conferentie van Rio constateert de D e n t s c h e Di plomatise h-P o 1 i t j s c h e Kor. respondenz het volgende. Hoewel er nooit, twistpunten van politieken, ter ritorial en of ecónomischen aard tiis- schen Duifschland en de Spaanso'h-Ame- rikaa.nsche landen ontstaan zijn, "heeft de meerderheid dezer staten het. noodig geacht, zich van de oude beproef de betrekkingen af te keeren en te gen Duitschland en zijn bondgenoot en stelling te nemen. Slechts twee staten, n.l. Argentinië en Chili hebben het erfdeel van Bolivar be waard en zich niet geschikt in een dic taat, rJat. de belangen en de onafhanke lijk der natie in gevaar brengt.. Niet alleen afpersingen van den meest uiteen loopenden aard. doch ook politie ke en materieele vpordeelen hebben tot de meegaandheid van Brazilië, Uruguay, Paraguay. Bolivia. Ecuador en Peru te genover de Ver. Staten geleid. Deze Zuid-Amerikaansche staten heb ben dus door hun houding mede de ver antwoordelijkheid op zich genomen voor het gestook van president Roosevelt. Duitschland en zijn bondgenooten zul len stellig eens bii. machte zijn vast te stellen, wat er in den tijd der verbroken betrekkingen met hun belangen is ge beurd, en boe bun rechten en die zijner burgers zijn geëerbiedigd. Elet is recht vaardig en billiik. wanneer de verhon den mogendheden al hetgeen er thans in deze staten gebeurt, zorgvuldig regis treren en daaruit te zijner tijd de noo- dig'e politieke en economische gevolg trekkingen maken. DE AANVAL OP SOERABAJA STOCKHOLM, 4 Febr. (A.N.P.). Bij den reeds gemelden eersten luchtaanval der Japanners op Soe- rabaja i6, naar de Britsche berich tendienst uit Batavia meldt, tame lijk veel schade aangericht. In de nabijheid van het vliegveld zijn per sonen gedood en gewond. Volgens berichten uit Batavia heerscht aldaar groote ongerustheid over het lot van Singapore. Men vreest, dat de En- gelschen de vesting zullen opgeven. Naar de meening van militaire kringen te Batavia zou hierdoor de geheole oor log in den Stillen Oceaan een voor Ja pan gunstige, beslissende wending ne men. In Nederlandsch-Indische kringen is men om deze reden beslist tegen een terugtocht naar Australië, want, zoo verklaart men te Batavia, rle Japanners zijn uit de eenmaal ingenomen gebie den moeilijk weer te verdrijven. De Canadeesche minister van defen sie Ralston heeft, naar de Britsche be richtendienst uit Ottawa meldt, in hel Lagerhuis medegedeeld, dat volgens een Maandag ontvangen mededeeling. '1e totale verliezen van de Britten te Hong kong met inbegrip van de. Canadeesche verliezen bijna 4.000 dooden en gewon den bedragen. Volgens een bericht uit Rangoon heb ben Japansche vliegers Dinsdag twee maal de vliegvelden in het centrale deel van Birma aangevallen. BERLIJN. 3 Febr. (D.NB.). Krachtens de besluiten der conferentie van Rio de Janeiro hebben onder den druk der Noord-Amerlkaansche regee ring de regeeringen van Brazilië. Uruguay. Paraguay. Bolivia. Ecuador en Peru de diplomatieke betrekkingen met Duitschland.^Italië en Japan ver broken. De meeste Zuid-Amerikaansohe regeerin gen hebben de diplomatieke -betrekkingen meto, de staten van het driemogendbeden- pact verbroken. In bevoegde Duitsche krin gen hecht men aan dezen stap de beteeke- nis van een feeg gebaar zonder meer, dat op de oorlogsvoering nauwelijks invloed kan hebben. De in het drielandenpact ver bonden staten zullen echter niet kunnen nalaten, zoo verklaart men in dit verband, zich te zijner tijd de toegevende houding van de Zuid-Amerikaansohe regeeringen te herinneren en de dienovereenkomstige con sequenties uit deze houding weten te trek ken. De politieke correspondent van de As sociated Press, aldus wordt uit New York gemeld, noemt den nieuwen president» van Chili een exponent van een volkomen sa menwerking met de Ver. Staten. UITWISSELING DIPLOMATEN TJit New York wordt gfóteld: het staats- «lepartement heeft bekend gemaakt, dat een principieele overeenstemming fe bereikt over de uitwisseling der Amerikaansche en spil diplomaten. Als plaats van uitwisseling is Lissabon gekozen. Dé uitwisseling der Ja pansche en Amerikaansohe diplomaten zal in Lourenzo Marquez geschieden. BERLIJN, 4 Febr. (D.NJ3.). Nadat eind vorig jaar in totaal usds 14.702.053 t. vijandelijke scheepsruim te. tot zinken was gebracht, is dit getal door de aan vallen van de Duitsche marine en lucht macht in rle afgeloopen maand gestegen tot 15.103.653 t. Hieronder zijn de scheeps- verliezen der bolsjewisten en de Italiaan sche de Japansche sucessen niet begre pen. Bovendien moet in aanmerking wor den genomen, dat nog een groot aantal vijandelijke koopvaardij- en transport-, scheperrzwaar beschadigd en voor len gen tijd onbruikbaar is. Dit geldt gedu rende Januari alleen reeds voor 25 koop vaarders van den vijand. Herstellingen zijn. thans.te moeilijker, daar.d.e werven door het steeds toenemend aantal be schadigde schepen overbelast zijn. Tot nog toe werden vele Erigelsohe schepen in Amerika gerepareerd, maar dit kan nu niet meer, daar de Amerikanen hun werven zelf noodig hebben. Het bedrag van ruim 15 millioen brt. vernietigde vijandelijke koopvaardij- scheepsruimte noemt de Duitsche pers het doorslaggevende bewijs voor de zwa re en onvervangbare verliezen, welke de Duitsche strijdkrachten hebben toege bracht en nog toebrengen. De. bladen steilpn vast, dat in deze 15 /millioen brt. niet begrepen zijn de tot zinken gebrach te Sovjet-schepen. De door Churchill en Roosevelt ontketende wereldoorlog, zoo schrijft het 12-U h r-B 1 a 11 berokkent de vijandelijke scheepvaart, zulke zware verliezen, dat de scheepsbouw van den vijand daarmede geen gelijken tred kan houden. Intussehen gaani de aan/vallen voort. De Britsche nieuwsdienst meldt hit Washington, dat volgens een officieele mededeeling van het Amerika an sche departement marine, opnieuw een Ame rlkaansche tankboot tot. zinken is ge bracht, en wel het tankschip van de Amerikaansohe marine, Ne oh,es. van .^lOO brt., dat door een duikboot, getorpe deerd, is. 56 leden der bemanning van deze tankboot worden nog vermist. Van Duitsche militaire zijde wordt verder meegedeeld: Duitsche gevechts vliegtuigen hebben den 2en Februari een convooi aan de Z.O. kust van het Britsche eiland in scheen'lucht niet bommen bestookt. Na den aanval hingen zware rookwol ken boven het convooi. Nadat deze wa ren opgetrokken, waren 3 koopvaardij schepen van tezamen 10.000 >bi4. een be wakingsvaartuig door de Duitsche bom men tot zinkeu gebracht. Drie andere schepen schenen beschadigd te zijn. FINLAND'S WEDEROPBOUW HELSINKI. 4 Febr. (V.P.B). Het Sai- maa-kanaal, dat groote beteekenis bezit, voor de Finsche binnenscheepvaart zal In het. voorjaar weer hersteld zijn en'voor het verkeer geopend worden. Het kanaal, dat door de Sovjets bij hun terugtocht ver woest werd. is vooral van groote beteeke nis voor de opkomende industrie ten Z.O. van het Saimaameer en voor den weder opbouw van Karei)Voor den oorlog be droeg het jaarlijksche verkeer naar zee 700.000 ton. De herstellingswerkzaamheden worden met behulp van Russische krijgs gevangenen uitgevoerd JAPAN'S BEZETTE GEBIED TOKIO. 4 Februari (D.N.B.)'. De Japansche regeering heeft medege deeld, dat Nagata, oud minister van ovèrzeesche aangelegenheden, Moerata, oud-minister van verkeer, Soenaga, vroeger lid van de kamer van afge vaardigden, en markies Tokoègawa naar het bezatte gebied zijn gezonden, waar zij belangrijke functies zullen be kleed en. DE FRANSCH-ITALIAANSCHE GRENS ROME, 3 Febr. (D.N.B). Tot aan de definitieve afbakening van de westelijke grenzen van Italië tegenover Frankrijk zul len. naar een in de staatscourant gepubli ceerde verordening inhoudt, acht voorloo- pige douanekantoren worden ingericht aan de afbaken ingslijn van het wapenstllstainds- vprdra.g, n.l. In Mentone en Piena en in Modane. Font-ano, Seez, Vramans, Mongi- nevra, Bessans. De verordening wordt 1 Maart van kracht. TOKIO, 4 Febr. (V.P.B.). Het Japan sche tijdschrift Contemporary Ja pan heeft onlangs twijfel uitgesproken over het feit, of het in het leven roepen van een twee-oceanen-vloot voor de V.S. wel zoo gemakkelijk zou zijn. Het blad is van mee ning dat een zoodanige vloot, zelfs wanneer zij geheel gereed isrmoolt het overwicht zou kunnen behalen op de vereenigde vloten van Japan, Italië en Duitschland en dat is toch de bedoeling. Het driemogendheden- verdrag heeft de- V.S, in een weinig benij denswaardige positie gedrongen. De bewe gingsvrijheid van Groot-Brjttannië is voor een groot deel verhinderd. De spanning, die op den Atlantlsohen Oceaan heerschte, is thans overgeslagen op den Stillen Oceaan Het Japansche tijdschrift voert aan, dat Amerika geen vloot uit den grond kan stampen, die het kan opnemen tegen de vereenigde vloten van de drie mogendhe den. Bij deze bewering laat Contemporary Japan de Britsche vloot geheel buiten be schouwing. Het voornemen van de V.S. om het tem po van den vlootibouw te versnellen en de vloot enorm uit te breiden moet natuurlijk leiden tot een ongehoorden bewapenings- wedstrfjd. Contemporary Japan is overi gens van meening dat de soep nooit zoo heet Een Duitsche luchtafweerstelling in de woestijn van Hoord-Afrika. (P.K. Kriegsberichler Doege, Scherl m.) SJANGHAI. 3 Febr. (V.P.B.). De uit gebreide actie ter zee van de Japansche strijdmacht heeft in Australië een beroe ring te weeg gebracht. Men houdt thans rekening met de mogelijkheid, met de waarschijnlijkheid zelfs, da^ de Japanners in afzienbaren tijd 'n aanval zullen onder nemen op de Oostelijke provincies van Australië. Deze gedachte heeft natuurlijk een verre van aangenamen indruk ge maakt in het. geheele land In bepaalde kringen had men zich ln "slaap gewiegd met de gedachte, dat Aus tralië geen enkel gevaar dreigde als gfe- volg van de door Amerika toegezegde hulp. Men stelde zich zelfs voor. dat de aankomst van Amerikaansohe troepen slechts een kwestie van betrekkelijk korten ti)d zou zijn. De werkelijkheid ziet er even wel op het oogenblik geheel anders uit en van de Amerikaansohe troepenmacht is nog niets te bespeuren. De onrust van de bevolking is begrijpe lijk. wanneer men bedenkt hoe klein het Australische leger is in verhouding tot het geweldig groote gebied, dat het te verde digen heeft. Daarbij is het ook geen vroo- lijke gedachte, dat de beste Australische troepen zich in .verre gewesten bevinden. In Sydney geeft mén onomwonden toe. dat de enorme kustlijn van Australië nooit voldoende te verdedigen is met een zoo be- perkte troepenmacht. De Australische pers eischt thans van de regeering de in voering van den militairen dienstplicht voor alle mannen. De regeeringskringen te Canberra schijnen door dezelfde onrust te worden aangetast als de bevolking. In de kustdistricten van het Noorden van Aus tralië is de alarmtoestand afgekondigd De Australische steden in het Noorden en Oosten zijn verduisterd. Men overweegt eveneens het aanleggen van schuilkelders voor de bevolking. Óok wordt er over eva cuatie gesproken: doch de vraag rust. waarheen de geëvacueerden zich moeten begeven, want in de groote steden is wei- nig of geen plaat-s. Wel is waar zijn er on afzienbare landstreken beschikbaar. doYi deze leenen zich allerminst voor het onder brengen van een stadsbevolking, die voor *het- grootste deel bestaat uit vrouwen en kinderen. Volgens de jongste berichten uit Sidney heeft de Australische directeur generaal der posterijen medegedeeld, dat alle lucht post van Australië tot nader order is ge staakt. Redenen werden niet opgegeven. De mededeeling heeft de ongerustheid nog vergroot, daar thans elke verbinding met de Australische soldaten in Singapore en in het nabije Oosten verbroken is. MADRID. 4 Febr. (D.N.B.)Naar uit Havanna wordt gemeld, is door het aftre den van den minièter van openbare ge zondheid. Carcia Naruz. een tijdelijke ka binetscrisis op Cuba ontstaan. De minister van defensie1. Ramos, is overgegaan naar het departement van openbare gezondheid, terwijl de minister president, Sal^drigas. de Portefeuille van defensie heeft aanvaard. Volgens andere berichten heeft het heele personeel van de Cubaan^che koopvaardij vloot het werk neergelegd. Het eischt loonsverhooglng en bescherming tegen het duikbootgevaar. Als gevolg van de staking ligt in de haven van Havanna alles stil. STOCKHOLM, 4 Febr. (D.N.B.). Naar de Manchester Guardian meldt., heeft de Britsche minister van lucht vaart, sir Archibald Sinclair, zich in een rede op het jaarcongres van de zi onistische Vereen iging van Groot-Brit- tannië en Ierland duidelijk uitgespro- Jten over hel gemeenschappelijke En- gelsch-jooelfiche oorlogsdoel. Thans staat en valt het toekomstige welzijn van het wereld jodendom met de overwinning der onder aanvoering van Engeland staande volkeren, zoo betoogde hij. De voorzitter der politie ke commissie van de zionistische ver een iging, Paul Godman, verklaarde: „het herstel van de positie der Joden in het bedrijfsleven van het Europee- sclic continent moet, evenzeer tot de oorlogsdoelen van de Britsche re gee- ring en haar bondgenooten belmoren als de kolonisatie van heel Palestina piet Joden". ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK GEEISCHT MADRID, 3 Febr. (D.N.B.) Volgens een hier ontvangen bericht uit Kaapstad heeft senator Vaneijl in den Zuid-Afri ka anschen senaat een wetsontwerp inge diend, waarin het oprichten van een Zuid- Afrikaansche republiek wordt geëischt. De debatten over dit wetsontwerp zijn ver- LISSABON, 3 Febr. (A.N.P.) Door Rueter verspreide Londensche pers stemmen vermelden, dat achter het altreden van het Egyptische >kabinet de geschiedenis van meeningsverschil- len ligt tusschen Koning Faroek en zijn ministers. Zooals de bladen mel den, heeft de Egyptische regeering de betrekkingen met Vichy verbroken, om den nadruk te leggen op de vriend schap met Engeland. De jonge Koning evenwel eischte' van den ministerpre sident het. aftreden van den minister van buitenlandsch'e zaken. Daarop is de ministerpresident met zijn regee ring afgetreden. Naar de Londensche bladen verder melden, kan men moeilijk» inzien boe koning Faroek een nieuwe regeering kan vormen, die het vertrouwen van het parlement bezit. Het bericht, van deze regeeringscri- sis komt. in Londen, waar de diensten van den ministerpresident voor de En- gelsch-Egyptische betrekkingen „zeer gewaardeerd" worden, zeer ongelegen. In Londen worden verder gemeld, da? koning Faroek den voorzitter van den senaat. Mohammed Bey, verzocht heeft een nieuw kabinet te vormen. LISSABON, 4 Febr. (A.N.P.)Naar de Brit-sche nieuwsdienst uit Cairo meldt, heeft «koning Faroek, die niet de besprekin gen tot samenstelling van fpn nieuwe re geering begonnen is. Dinsdag den leider der Wafd-partij, Nahas Pasja, in audiëntie ontvangen. Vernon Bartlett schrijft in de News Chronicle: de berichten aangaande de Egyptische regeeringsérisis zijn te Lon den ongunstig beoordeeld, pp aftreden de ministerpresident heeft het vertrou wen der regeering te Londen genoten. De nieuwe crisis zal in elk geVal weder de kwestie naar voren brengen of (ie sterkste partij van het land, de Wafd partij mans tot de regeering zal toet re den. De Wafd-partij weigert dit zoolang gpen verkiezingen zijn gehouden. DE FRANSCHE NATIONALE REVOLUTIE VICHY. 3 Febr. (D.N.B.). Aan de eerste voltallige vergadering van den nat ionalen raad van het. Fra'nsche le gioen van frontstrijders en van de vrij williger^ voor dp nationalp revolutie zul len alle leden der regeering, voor zoo- verre zij in Vióhv zijn niet aan lipt hoofd maarschalk Pétain en.de plaats vervan geilde minister-president admiraal Dar lan deelnemen. Deze vergadering zal op 1 Februari 1e Vichy worden gehouden Pétain zal aan de legionnairs in Frank rijk, in de Fransche koloniën en in het buitenland eèn persoonlijke boodschap richten. wordt gegeten, als rij van het vuur komt. Al kan men dit standpunt deelen, zoo moet men tooh niet uit het oog verliezen, dat de Amerikanen zoowel uit technisch-weten schappelijk als uit technlsch-practisch oog punt een opmerkelijk hoogen graad van ontwikkeling hebben bereikt en dat zij bo vendien, als bewoners van een rijk, welva rend, ten volle toegerust en tot dusver voor oorlogservaringen gespaard land, over ar beidsmogelijkheden beschikken, die nog niet geheel zijn te overzien. Toch blijft er plaats voor twijfel, gerechtvaardigden twij fel zelfs, of het vlootbouwprogram aan gene zijde van den Oecaan zoo glad van stapel zal loopen, als men zou wensehen. Het Japansche blad wijst er in dit ver band op. dat sedert Juni 1940 niet minder dan anderhalf millioen dollar is uitgetrok ken voor de uit/breiding van <de regeerings- en andere fabrieken, die voor de bewape ning werken. In de eerste plaats Is deze reusachtige som gebruikt om de mogelijk heid te scheppen, zware pantserplaten te fabriceeren. Zelfs in de V.S. rekent men, dat de voorbereidingen voor de fabricage dezer platen in het groot 2 jaar zullen du ren. zoodat men er zeker niet voor begin volgend jaar mede zal kunnen beginnen. Dit is. volgens het Japansche blad. mede een van de redenen, waarom men niet da delijk heeft kunnen beginnen met den bouw van het slagschip „Illinois" van 55 000 ton. Contemporary Japan voert een tweede voorbeeld aan. waaruit de moei lijke positie van de V.S. blijkt. De Ameri kanen beschikken namelijk wel over 16 dokken voor schepen van maximaal 45.000 ton. Nu echter denkt men er ernstig aan. nog veel grootere schepen op stapel te zetten. Volgens een mededeeling*van den New Yorkschen correspondent van de Times van den 20sten Maart v^n het vorige jaar heeft de afgevaardigde Maas, deel uitmakend van de commissie voor ma rine-aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden, zich er over uitgelaten dat de nieuwe slagschepen van de V.S. een waterverplaatsing zouden krijgen van 60 000 tot 65.000 ton. Z»l zouden de gToot- te oorlogsschepen ter wereld worden. De vraag is nu: waar moeten deze schepen gedokt worden? Het mag worden betwij feld, of men dit probleem tijdig onder het oog heeft gezien in de V.S. Evenmin als men een vloot uit den grond kan stampen, is het kinderspel om er een goede bemanning voor te vinden. Reeds tientallen jaren vormt het personeels vraagstuk een van de hoofdzorgen van de Amerikaansohe marine. Tengevolge van de hooge loon©n in Amerika en een gemakke lijk leven houdt de Amerikaan over het algemeen niet bijzonder veel van varen. Terwijl men in andere landen op de koop vaardijvloot steunt om een goed reserve- personeel te vormen, volgt men aan de overzijde van den Oceaan juist een tegen overgesteld systeem. Hier rust op de marl- ne de plicht, om personeel voor de koop vaardijvloot te vormen. Ten slotte nog een enkel woord over het bouwprogram voor de koopvaardij, ten einde de ontstane bressen te dichten Een bericht van de desbetreffende commissie van de eerste week in Maart 1941 ver meldt dat er een begin is gemaakt met den bouw van 6-nieuwe wen-en-en met de .uit breiding van een zevende, reeds bestaande werf. Voor deze zeven werven is tot dus verre o millioen dollar uitgegeven voor kranen, het aanleggen van hellingen, dok ken. werkplaatsen, machines, enz. Men krijgt evenwel niet den indruk, dat men ver gevorderd is met den bouw van nood hulpschepen. althans niet in grooten om vang. Den 4den Juni 1941 meldde de New York Telegram: „President Roose velt bevindt zich in een moeilijke positie. De V.S. zijn nog minder voorbereid voor een oorlog, dan Engeland en Frankrijk het waren. Voor een optreden op één Oceaan is de- vloot onder de sterren en strepen ge reed echter niet. om op te treden op twéé Oceanen". En zoo schijnt het op dit oogenblik nog te zijn GENEVE. 3 Febr. (D.N.B Ten aan zien van het aan land zetten van Ameri kaansohe troepen in Ierland schrijft de New York Sun het volgende: Door het aan land zetten van onze troe pen hebben wij ons in een wespennest ge stoken. Thans stellen wij ons de vraag, of het inderdaad voor de Vereëmgede Staten onmogelijk is geweest een andere plaats op de Britsche eilanden te vinden, waar wij onze troepen hadden kunnen brengen zon der ons in een dergelijk dispuut te verwik kelen. Het kan zijn, dat de groot? strategie de aanwezigheid van Amerikaansohe troe pen in Ulster en niet in Schotland of En geland noodig maakt. In dit geval had een weg gevonden kunnen worden cm de kwes tie met zoo min mogelijk hinder voor alle betrokkenen te regelen. De Washington Post schrijft o.a: De Va lera sohijnt bij zijn weigering om Iersche steunpunten af te staan, jegens de Ver eenigde Staten precies zoo halsstarig te zijn als jegens Engeland. Tevens heeft- zijn regjeerlng formeel med#ede©ld, dat wan neer E-ire door een oorlogvoerende partij wordt aangevallen, onmiddellijk de hulp van de andere oorlogvoerenden zal worden ingeroepen. Er schijnt zoo schrijft het blad verder, een zeer eenvoudige oplossing te be s«aan. Een „Atlantische federatie", die de Vereenigde Staten Groot-Brittannië en Ierland omvat, zal zeker na den oorlog tot stand komen. De total* on ongeschikte soe vereiniteit van kleiriè staten zal in een ver standige wereldconstructie onmogelijk zitn. Waarom niet den status van een souverel- nen staat in onztn eigen federalen staat.? Tenslotte ziin er in de Vereenigde Staten veel meer Ieren dan in Ierland en zij zijn er zeer med? tevreden mede burgers der Ver. Staten te zijn. Li ET is koud, maar in deze koude brandt een vuur, een vuur van naas tenliefde en volle verbondenheid, hel vuur van het schoone werk van Winterhulp. Het is nog wel zeen gróót vuur. maar het verwarmt en het zendt zijn warme stra len alom in de sloppen van de armsten onzer volksgenooten. daar waar veel gele den en ontbeerd wordt, daar waar vaak geen geld is om kolen ie knopen, waar geen warme maaltijd op tafel staat en zelfs veelal de noodig e kleeding en dek king ontbreekt. Landgenooten. dat vuur van Winterhulp moet blijven branden. Dezer dagen komen ze weer hij u. de collectanten. Door koude en sneeuw gaan rustig hun weg. want in hun hart dra- een ze het verlangen om door hun werk nl deze ellende mede te helpen opheffenEn als ze straks ook aan uw deur kloppen, stuur ze don niet weg. maar ontvang hen met een begrijpenden zlimlach. - geef hun mede. wat bii te missen hebt. doe hen bc- griipen. dat gif iets ziit gaan verstaan van volkverbondenheid en gemeenschap. Mede door uw gave zal he dan moge- Hik zijn. dat straks weer in honderden ge zinnen de kachel kan snorren, warm eten tafel staat en ook de noodige dekking niet ontbreekt. De dankbare vreugde op het gelaat van de armst en uwer volksgenooten zal uw grootste belooning ziin. Ter vervanging van namen van levende leden van het Huis Oranje-Nassau Van bevoegde zijde vernemen wij het volgende: De commissaris»-generaal voor bestuur en justitie heeft ondèr verwijzing naar de verordening van den commissaris- generaal .voor de veiligheid, resp. naar het verbod van het gebruik van namen van levende leden van het Huis Oranje- Nassau van 17 September 1941, per 3 Januari 1942 door het afkondigen van een besluit aan de secretarissen-gene raal in de Nederlandsche ministeries verordend, dat .straten, pleinen, parken en waterwegen, alsmede publiekrechte lijke lichamen, privaatrechtelijke licha men, waaraan een publiekrechtelijk li chaam verbonden is, of inrichtingen, dienende voor openbare doeleinden als scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor oud^n van dagen enri, voor welker ken merking de namen van levende leden van het Koninklijke huis gebruikt, zijn, een nieuwe benaming moeten krijgen. Ter uitvoering, van deze verordening zullen de bevoegde Nederlandsche dienstinst«anties in dén allernaast en tijd tot de noodige naamsverandering over gaan. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De hoofddirecteur van d? bekende Barclay Banlk-verèeniging - die tot dé vijf voornaamste Engels'rhe banken behoort heeft onlanz? medegedeeld, dat sedert het uitbreken vari den oorlog 470 filialen van de bank gesloten moesten worden.- Naar United Press njeldt, zijn in het Congres te Washington bedragen aange vraagd. oni de duizenden arbeiders. door de inschakeling 'der industrie en in het he- wapeningsprogramma werkloos geworden zijn, te ondersteunen. 's-GRAVENHAGE. 3 Februari. Om misverstand te voorkomenvestigen wij eens de aandacht- op het volgende: Voor brood, gebak, vleesoh, vleeschwaren en aardappelen is deze week geldig bon no. 7. Van de boterkaa-rt- eveneens bon 7. uit-? sluitend voor boter. Op bon 7 van de vet- kaart kan men naar verkiezing margarine koopen of boter zonder reductie. Bovendien zijn nog geldig: Bon 6 aardappelen; Bon 6 van de boterkaart voor boter en Bor» 6 van de vetkaart voor boter met reductie en bon 195 voor peulvruchten (Lm. 21 Februari) Houders van bo terkaar ten kunnen des- gewenscht. bon 9 van de boterkaart tot- en met Donderdag inleveren bij hun slager om daar in het t-iidvak van 19 tot- en met 27 Februari as. mndvet op te ontvangen. Zooals men zich zal herinneren, is er van officieele zijde in het najaar reeds op ge weren. dat ef* in den winter een ]5eriode zou komen, waarin minder vet in den vorm van boter beschikbaar kon worden gesteld. Opzettelijk spreken wij van vet in den vorm van boter omdat in dezen tijd hoofdzaak is. dat men een bepaalde hoeveelheid vet krijgt. Of dit in den vorm van boter, margarine of rundvet wordt genuttigd, is van ondergeschikt belaSlg. De voornaamste zorg voor de overheid is, dat iedereen, ondanks de moeilijkheden, die zich in de verschil lende jaargetijden voordoen, zijn deel krijgt. Daarom zijn houders van vetkaarten ge- ruimén tijd ln de gelegenheid gesteld, op hun vet-bonnen boter te koopen tegen ver minderden prijs. Thans is de tijd aange broken. dat de overheid met boter extra zuinig moet zijn. maar zooals indertijd ook reeds werd aangekondigd, kan nu margari ne beschikbaar worden gesteld, die daar voor achter de hand ts gehouden. Houders van vetkaarten kunnen echter, als zij dat willen, op bon. 7 van de vetkaart ook boter krijgen, doch zonder reductie. Dat hierop thans geen reducte wordt ver leend is billijk, want wat voedingswaarde betreft, doet margarine voor boter volstrekt niet onder. Vandaag verduisteren om 18.32 uur Vandaag f Woensdag) gaat de zon op om 9.17 uur; onder om IS.32 uur. De maan gaat onder om 10.32 uur en op om 22-24 uur. Donderdag gaat dc zon op om 9.15 uur; onder om 1S-34 Our. De maan gaat onder om 10.59 uur en op om 23.37 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1