HU. AMERSFOORTSCH DAGBLAD gag Bizonderheden over den aanval op Java Algemeen offensief op Singapore geopend De artillerie in actie „Hulp der V.S. aan Tsjoengking heeft geen practische waarde" Canadeesch verzet tegen dienstplicht 238 slachtoffers in Soerabaja PAAN IN BIRMA GENOMEN VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Diphterie-epidemie in Noord-Brabant DE GEVECHTEN OP DE KRIM Vandaag verduisteren om 18.34 uur derlgko fs:DE EEMLANDER Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF, HOOFDREDACTEURR. LEENKNEGT, AMERSFOORT et, 3'maal plaatsen 1.20. DONDERDAG 5 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 185 TOKIO, 5 Febr. (A.N.P.) Omtr&it den eersten Japanschen aanval op ver scheidene plaatsen in Oost-Java waarvan op 3 Februari in een bericht uit Batavia melding i§ gemaakt meldt thans het Japansche keizerlijke hoofd kwartier volgens een bericht van Domei, dat de Japansche luchtmacht, die opereert over het Zuid-Westelijfte gebied van den Stillen Oceaan, op 3 Februari een massalen aanval heeft gedaan op de vlootbases van .Soerabaja en de lucht basis van Malang op Java. In totaal werden 85 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den be- ganen grond vernield. Omtrent zes vijandelijke toestellen is de vernietiging nog niet bevestigd. Naar verluidt, heeft de Japansche luchtactie tot de feitelijkePver- nietiging van de geheele vijandelijke luchtmacht geleid. Drie Japansche vlieg tuigen worden vermist, terwijl een machine binnen de vijandelijke stellingen Is neergestort. Het communiqué voegt hieraan toe, dat de Japansche luchtmacht gedurende drie dagen van patrouilleeren in het Westelijke deel van de Javazee, dus op 1, 2 en 3 Februari, met bommen een vijandelijk schip van 6000, een van 3000 en een van 2000 ton tot zinken heeft gebracht. GENEVE, 5 Febr. (D.N.B.). De Ti mes verneemt omtrent het Canadee- sche regëeringsvoorstel tot invoering \an den algemeenen dienstplicht uit Ottawa, dat in den staat Quebec het grootste verzet hiertegen aan den dag treedt De Fransche Canadeezen, die een deel der liberale meerderheid i:i het parle ment vormen, koesteren tegenzin in den algemeenen dienstplicht, daar zij weigeren te gelooven, dat de vrijheid van Canada floor een nederlaag van Engeland in dezen wereldoorlog in de zelfde mate zou verloren gaan als door een feitelijke vijandelijke invasie in Canada zelf. Bovendien hebben zij in 1914-' 18 onaangename ervaringen met den dienstplicht, opgedaan. Zij hebben hun bijzondere geaardheid lief en vreezen. dat deze te lijden zou hebben onder den dienstplicht en voor al door uitzending van hun soldaten naar elders. Maar ook andere Cana- deezen dan de Franschen uit Quebec wijzen den algemeenen dienstplicht af. STOCKHOLM. 5 Febr. (D.N.B.) Uit een bericht van United Press uit Batavia blijkt, dat bij den Ja panschen luchtaanval op Soerabaja 238 personen in de nabijheid van de* marinebasis gedood of gewond zijn. Soerabaja is niet alleen het militaire centrum van Nederlandsch Oost-Indië maar ook de voornaamste handelsstad van onze overzeesche gewesten met 342.000 inwoners w.o. 26.000 Europeanen slechts 100.000 inwoners minder dan Ba tavia. De gunstige ligging aan een veilige reede en de bevaarbare Kali Mas hebben industrie en handel dn de „sui- kerstad" een hooge vlucht doen ne men. Reeds in de negentiende' eeuw werd de monding van de Solo verlegd om aanslibbing der reede te verminde ren, terwijl later voor een bedrag van 75 millioen gulden havenwerken zijn gebouwd. In den huldigen oorlog speelt Soera baja, nu Singapore practisch uitgescha keld is. een belangrijke rol als vloot- en luchtsteunpunt in het Z.W. deel van den Stillen Oceaan. Hoewel hier reeds vóór den oorlog de grootste vlootbasis van Ned. Indië gevestigd was. is deze vooral na 1939 haastig uitgebreid. Dit geldt in het. bijzonder voor het vliegterrein Mo- rokrembangan ten W. van de stad au het marine-établissement, aan de mon ding der rivier. De oorlogsvoorbereidingen zijn door <5e beperkte levering van bet. benoodig- de materiaal uit de Ver. Staten telkens vertraagd. Zoo zou de in 1941 voorgeno men uitbreiding der marinewerkplaat' een volgens de berichten geruim en tijd eischen. Ook de aanbouw van oorlogs schepen had met materiaalgebrek te kampen; weliswaar hebben de werven hun productie kunnen opvoeren, maar slechts kleine eenheden als mijnenleg- gers, mijnenvegers en motortorpedoboO" ten konden op stapel worden gezet De luchtmacht, die voor een belangrijk dee te Soerabaja is geconcentreerd, schijnt met Amerikaansch materiaal vrij aan zienlijk te zijn versterkt. De toegang tot Soerabaja is voor slag; schepen wegens de vele ondiepten vrij bezwaarlijk. De commissie tot kostenbe rekening van het. slagkruiserplan achtte derhalve een nieuwe vlootbasis nood zakelijk voor dergelijke oorlogsschepen^ In hoeverre men dit euvel door uit die- pen der vaargeulen heeft kunnen weg nemen. is onbekend. Soerabaja bescni bovendien niet over dokken voor slag schepen. JAPANSCHE BASIS, 5 Febr. (Do- mej), De Japansche troepen die langs de Salwien-rivifr optrekken, hebben de Britsche strijdkrachten op den avond van 3 Februari ver dreven en de stad Paan, gelegen aan de rivier de Salwien, 50 kilometer ten Noorden van Moelmein dat zich eveneens in Japansche handen bevindt bezet. Voorzorgsmaatregelen in Argentinië BUENOS AIBES, 5 Febr. (D.N.B.). Het Argentijnsche kabinet heelt giste ren vergaderd. Na afloop verklaarde vice-president Castillo ten overstaan van persvertegenwoordigers, dat beraad slaagd is over beschermende maatrege len om opgewassen te zijn tegen de te yerwachten militaire situatie. De reserve-officieren van de beide laatste lichtingen, zullen terstond wor den opgeroepen, aldus Castillo. Voorts wordt de lichting, die eigenlijk in Maart met groot verlof zou gaan lot het eind van het jaar onder de wapenen gehou den om de nieuwe lichting te ontlas ten. Ten slotte is ook besloten tot ver sterkte kustbewaking. De minister van binnenlandsche zaken heeft de politie opdrarht gegeven de publieke bedrijven en industneele instal laties ter verhindering van sabotage- pogingen scherper te bewaken. Tevens heeft deze minister hij circu laire de politiechefs der provincies opge roepen voor een vergadering van 6 tot 8 Maart te Mendoza, de Jioofdstad der gelijknamige provincie Daar zullen bijzondere voorzorgsmaatregelen tegen „anti-Argentiinsch optreden" worden be sproken. Deze conferentie was aanvankelijk uit geschreven voor Augustus, maar met. het oog, op de politieke situatie is zij vervroegd. Voor Leningrad. Een afdeeHrtg ven een infanterie-divisie op marseh naar haar stettingen. Munitie en voorraden voor man schappen en paarden worden meegevoerd Hoffmarw-Stapf-P. K. Schmidt TOKIO, 5 Febr. (D.N.B.). Het algemeen offensief op Singapore is Woensdagavond om 6 uur ge opend. De Japanners hebben het alge- meene offensief ingezet met een schrikwekkend bombardement van dezware Japansche artillerie, die haar granaten afschiet over de 2 kilometer breede straat van Jo- hore. Toekomstplannen voor Oost- Azië De bekende Japansche econoom Tomo Aboero Tagaki ontvouwt in het finan cieel e orgaan T s j o e g a i s i o g y o uit gebreide plannen voor de toekomstige indeeling van het gebied van Oost-Azie, dat men in verscheidene zoo sterk mo gelijk autarkische gebieden wil indee- len. Voorloopig kan men drie van der gelijke gebieden onderscheiden n.l.: 1. Mansjoekwo en Noord-China, 2. Zuid-China. Indochina. Thailand, Ned. Indië en de Philippijnen, 3. Het Japansche rijk met inbegrip van Korea, Formosa en de overige be zittingen in de Stille Zuidzee. In deze gebieden zal de productie uni form ten behoeve van de geheele groot- Oost-Aziatische ruimte dienen te geschie den. Zoo zal de Noordelijke continentale zone de verzorging van het geheele ge bied op zich moeten nemen wat betreft het. belangrijke voedingsmiddel soyaboo- nen. terwijl de rijstoverschotten' van Tndo-China. Thailand en Birma aan de resleerende gebieden ten goede moeten komen. Japan zelf zal ook in de toekomst 89 procent van zijn behoeften aan voedings middelen zelf nroduceeren, hetgeen be- teekenf, dal 40 procent; der bevolking in den landbouw werkzaam blijft De geleide onderverdeeling van den land bouw zal niet. zooals tot dusver, geba seerd blijden'op monocultuur (liet ver bouwen van een on hetzelfde product in een bepaald gebied) ten deele zal ge streefd worden naar een betere verdee ling der bebouwde oppervlakte in ver schillende cultures, teneinde landbouw producten. waaraan men in bet gebied van Groof-Oost-Azie tot dusver een tekort, had, te bevorderen on den land bouw tevens beter tegen crisis bestand te maken. Bovendien zal wórden ge streefd naar een ver strekkende indus trialisatie van dp nieuwe gebieden in dp groot-Oost Aziatische ruimte Wat de valuta betreft zoo zal de ven de basis vormen voor bel geheele onder linge handelsverkeer. Er zal een vaste verhouding tusschen de yen en de af zonderlijke landsvaluta's worden vast gesteld, zooals in Mandsjoekwoen Noord-China reeds gebeurd is. Ook met Thailand is reeds een vaste koers over eengekomen. De handhaving van de eenmaal vastgestelde wisselkoersen acht Tagaki een der belangriikste.^dftch te vens een der moeilijkste 'problemen. I<n dit verband wijst hij er vooral op, hoe belangrijk het zal zijn te verhinde ren, dat ondanks de economische ont wikkeling der bezette lauden met be hulp van militaire „kasbiljettcn", er geen onbeteugelde inflatie en.ontwrich ting van den levensstandaard voor de. plaatselijke bevolking ontstaat. Daarom gaat hij van het beginsel uit, dat de Jap.ansche bevolking ook tijdens den oorlog haar eigen verbruik aan indu strieproducten tot het uiterste beperkt om het mogelijk te maken, dat het equl-, valent van de in de bezette, gebieden uitgegeven ..kasbiljetten" of van de voor ontwikkelingsdoeleinden in de plaatselijke valuta's verstrekte credie- len. in den vorm van Japansche fabri katen naar andere landen kan worden uil gevoerd, zonder de Japansche oorlogs industrie te schaden. Een nieuwe golf van arrestaties wordt in Syrië door de Britsche en gaullistische autoriteiten verricht. Talrykc leden van de, „Nationale Arabische Groep", die voor de Arabische eenheid strydt, zjjn in hechtenis genomen. Om te voorzien in het gebrek aan scheepsruimte is het Portugeesche ministe rie van marine Dinsdag h>\i 'decreet van de regeering gemachtigd al zy'n transportsche pen in het 'oelang van de nationale volkshuis houding ter beschikking te stellen van an dere autoriteiten of van Portugeesche ree- derjjen. De voormalige partijleiders van de ont- honden Grieksche politieke partyen hebben ty'dens een bespreking besloten den trrug- keer van ex-koning George II van Grieken land na afloop van den oorlog onder alle om standigheden te verhinderen. Ook de aan deze bespreking deelnemende leden van de royalistische party hebben de resolutie aan genomen. De militaire autoriteiten hebben mede gedeeld. dat. het hospitaalschip „Mattan", dat op 13 Januari met 200 gewonde Amerikaan- sche soldaten aan boord te Sydney is aan gekomen. van de Japansche regecring toe stemming heeft gekregen zyn reis ongehin derd voort te zetten. De voormalige Amerikaansche ambas sadeur William Bullitt, die dezer dagen van eerf speciale missie in het nabije Oosten is teruggekeerd, heeft vandaag rapport, uitge bracht. aaa 'den minister van buitenlandsche zaken. Cordell Huil. De Britsche nieuwsdienst meldt uit Washington, dat marine-officieren voor de marinecommissie van den Senaat hebben ver klaard. dat 1292 officieren en manschappen der Amerikaansche marine in gevangenschap geraakt of by gevechten als vermist gemeld zyn. De Engelsche admiraliteit heeft bekend gemaakt, da-t. twee groots Engelsche treilers tot zinken zyn gebracht. Er vallen geen menschenlevens te betreuren. BERLIJN. 5 Febr. IV.P.B.), In com mentaren op de redevoering van minister Knox geeft men in toonaangevende krin gen te Berlijn te verstaan, dat het voor iemand, die van huls uit krantenuitgever is. niet zoo eenvoudig is om als minister van marine op te treden. Det een gevoel van onbehagen schijnt minister Knox «vastgesteld tc hebben, dat de militaire si tuatie er onder de gegeven omstandighe den op beide Oceanen verre van roos kleurig uitziet. Het Amerikaansche con gres st^at dan ook voor het feit. dat ge weldige sommen voor uitbreiding van de vloot bewilligd moeten worden. Hoe gevoeliger de slagpn. des te hooger het crediet, schijnt de leuze van minister Knox te luiden. Ter motiveering van zijn enorme eischen. zeide hij; ..Tot nu toe hebben wij geprobeerd om den oorlog op twee Oceanen te voeren, met een marine, die slechts voor één Oceaan was berekend. Wij hebben tijd noodig. om kracht te win nen en kuftnen dus niet op een spoedig succes rekenen". Te Berlijn stelt men tegenover deze pes simistische uitlatingen van den Ameri- kaanschen minister het feit. dat deze zich op 3 Octobr 1941 te Indianapolis heel an ders over hetzelfde thema heeft uitgela ten. HÜ zcidc toen. dat volgens den wensch van heel de beschaafde wereld, de heer schappij ter zee in handen zou blijven van Amerika en Engeland. Minister Knox schijnt al evenzeer zijn voorspelling vergeten te hebben, dat de zee binnen 90 dagen van Japanners „ge zuiverd" zou zijn. Thans uitte hij zich n.l. als volgt: .,In den loop van onze geschiede nis. hebben wij steeds hier of daar in de verschillende werelddeelen in moeilijkhe den verkeerd. In het algemeen zijn wij echter steeds aan een catastrofe ontko men. daar wij de heerschappij ter zee be hielden. Heden bevindt zich de heerschap pij ter zee in het Z.W. van den Stillen Oceaan in de handen der Japanners". Naar aanleiding van het zeegevecht bij de Marshalleilanden noemde Knox het de dubbele taak der Amerikaansche vloot den vijand effectief in zijn bewegingen te stoo- ren en bij te dragen tot de veiligheid van de V.S. Van Duitsche zijde meent men. dat door deze woorden de zeeslag bij de Marshalleilanden, waarvan de Engelsch Amerikaansche pers zoo veel ophef heeft gemaakt, tot zijn juiste proporties is te ruggebracht. Te Berlijn verbaast men zich er niet over. dat Knox zich in pathetische be woordingen tot het Chineesche volk heeft gericht. Uiteraard verstaat hij onder het Chineesche volk uitsluitend de regeering van Tsjoengking en met name. Tsjang Kai Sjek. Het lijdt geen twijfel of te Tsjoeng king volgt men met toenemende bezorgd heid den Japanschen opmarsch In Birma, waardoor de vermaarde Birmawcg. die de eenige verbinding vormt, waarlangs Ame rika Tsjang Kai Sjek van oorlogsmateriaal kan voorzien, reeds ernstig wordt bedreigd. Het ligt voor de hand. dat Tsjang Kai Sjek, die vroeger onverwaardelijk op zijn machtige - bondgenooten. Engeland en Amerika, vertrouwde, thans wel wat meer aandacht zal schenken aan de talrijke Ja pansche aanbiedingen om vrede te slui ten. Om blijk te geven van hun goeden wil. hebben Engeland en Amerika elk Tsjang Kai Sjek een crediet toegestaan van res pectievelijk 50 millioen pond en van 500 millioen dollar. Zoolang zij echter zelf over „te weinig wapenen beschikken, en het steeds meer een open vraag wordt, of zij in staat zijn hun leveranties ook werkelijk' op de plaats van bestemming af te leve ren. is deze gulheid niet veel meer dan een leeg gebaar. Dit is in overeenstemming met de pers stemmen uit Tokio. Ook de Japansche bladen hechten aan de nieuwe Amerikaan sche leening aan Tsjoengking niet de minste practische beteekenis. Engeland en de Ver. Staten zijn niet in staat Tsjoeng king practische hulp te verleenen. Thans trachten deze mogendheden de desertie van Tsjoengking-China uit het democra tische kamp te verhinderen door het be schikbaar stellen van ruime geldmiddelen. Het is echter niet geld. wat Tsjoengking noodig heeft, doch uitsluitend oorlogsma teriaal. De Tokio Asahi Sjimboen schrijft, dat de Anglo-Amerikaansche lan den met hun bereidheid tot. eredietverlee ning slechts trachten te verhinderen, dat Tsjoengking zich terugtrekt uit het anti- Japansche kamp. Het is de ironie van het noodlot, dat de Vereenigde Staten en En geland. die vroeger Tsjoengking beloofd hadden in geval van ernst hulp met men- schen en materiaal te zullen verleenen. na het uitbreken van den oorlog in Oost- Azië. Tsjoengking hebben verzocht troepen te zenden ter verdediging van Hongkong. Birma en Malakka. BULGAARSCHE STRIJD TEGEN HET COMMUNISME SOFIA. 5 Febr. (D.N.B.)Voor den krijgsraad te Plofdif hebben zich 22 com munisten uit Karlowo wegens commu nistische woelingen te verantwoorden gehad. Zij hadden een organisatie ge vormd, die volgens.de acte van beschul diging was gericht op omverwerping van de beslaande staatsmacht. Vier beklaagden werden ter dood ver oordeeld, twee tot. 15 jaar tuchthuis, tien tot 12 jaar en de rest tot tuchthuis straffen van korieren duur. AMERIKAANSCHE AMBASSADEUR TE MADRID TERUGGEROEPEN STOCKHOLM. 5 Febr. (D.N.B.). United Press meldt uit Madrid, dat de Amerikaansche ambassadeur aldaar, Alexander W. Wedell, voor het plegen van overleg naar Washington is terug geroepen. De Amerikaansche ambassade te Madrid deelt in dit verband mede, dat Wedell weldra per vliegtuig naar Washington zal vertrekken. De datum is echter nog niet bepaald. BRAZILIË STELT NATAL TER BE SCHIKKING VAN WASHINGTON LISSABON. 5 Febr. (D.N.B/). In En gelsche kringen alhier verluidt, dat de regeering van Brazilië de Vereenigde Staten heeft toegestaan om de Brazil i- aansche haven Natal militair Ie verster ken ten met Amerikaansche strijdkrach ten te bezetten. DE RADIOZENDER VAN DEN VOLKENBOND BERN. 5 Febr. «A.N.P.) De radio zender van den Volkenbond is thans in het bezit van den Zwitserschen radio- omroep overgegaan* Een internationale commissie van deskundigen heeft de con dities voor de overneming vastgesteld. NAHAS PASJA ZAL NIEUW EGYPTISCH KABINET VORMEN STOCKHOLM, 5 Febr. (D.N.B.). Koning Faroek van Egypte heeft na zijn besprekingen van de beide laat ste dagen met de partijleiders en met den vroegeren ministerpresident den leider van de Wafd-partij. Na- has Pasja, opdracht gegeven een nieuw minieterie te vormen, zoo meldt de Britsche nieuwsdienst uit Cairo. Xahas Pasja, zoo wordt verder in het Britsche bericht gezegd, bezit een groote populariteit en zal thans zijn tweede kabinet vormen. Dè eerste maal was hij ministerpresident in het jaar 1936 na den dood van koning Foead. Hij voerde to°n de onderhandelingen over het En- gelsch-Egyptische verdrag. De Wafd-partij is op het oogenblik in het parlement slechts zwak vertegen woordigd. Het is nog niet bekend, of er nieuwe verkiezingen zullen worden uit geschreven. Men neemt aan. zoo besluit de Brit sche nieuwsdienst ziin bericht, dat Na- lias Pasja morgen den koning op de hoogte zal brengen van het resultaat zij ner pogingen om een nieuw kabinet te vormen. In een commentaar op den ongunstigen economischen toestand in Egypte schrijft een V.P.B.-correspondent: De noodtoestand, die op hefc oogenblik in Egypte heerscht. Is voor memand meer een geheim. Thans heeft de Egyptische regeering zich gedwongen gezien, om op nieuw door middel van drastische maat regelen den aanpldnt van katoen te be perken. ten einde het aldus vrij komende land voor den graanbouw te bestemmen. Volgens een nieuwe verordening moet niet alleen in Opper-Egypte, doch ook in de provincies Menoefia en Galobia de aan plant van katoen geheel en al worden ge staakt; in alle overige provincies wordt de aanbouw van katoen beperkt tot 25 van het vorige kwantum, waardoor mén hqppt een belangrijk hoogeren graanoogst te verkrijgen. Deze maatregelen zijn een logisch ge volg van de ontwikkeling van den toe stand sedert het uitbreken van den oor log Deze Is in de hand gewerkt door het optreden van de Engelschen. Egypte kon zich er op beroemen, dat het niet alleen in zpn katoenplantages een ruggegraat voor zijn economischen toestand bezat, doch dat het tevens in staat was. zijn be volking geheel te voeden uit de opbrengst van de oogsten van eigen bodem. De Engelsche mflitaïre autoriteiten acht ten het evenwel noodig. beslag te leggen op een groot deel van den graanoogst"en van den voorraad andere levensmiddelen, zonder daarlbij in voldoende mate reke ning te houden met de belangen van het Egyptische volk. Deze regeeringsmaatregelen zijn des te meer te betreuren, omdat al mogen zij dan een zeker resultaat afwerpen dè toekomst zal uitwijzen, dat Egypte zich daardoor een onberekenbare schade op den hals haalt. De andere landen in het gebied van de Middellandsche Zee streven er alle naar, den aanplant van katoen te bevor deren en uit te breiden, zoodat zij de Egyptische maatregelen met voldoening zullen gadeslaan. Deze toch zullen het hun gemakkelijke* maken, den vroegeren concurrent van zijn pjaats te dringen en als het eenigszins mogelijk is diens plaats in te nemen. Geschenk van Zweedsche vrouwen in Finland BERLIJN, 5 Febr. (D.N.B.) Een de legatie van Zweedsche vrouwen in Fin land heeft den Führer een geschenk in geld doen toekomen ten behoeve van de Duitsche soldaten, die tijdens den veld tocht in Finland gewond ziin. In een begeleidend schrijven wordt o.a. het volgende gezegd: In weerwil van de bepalingen van het "vredesverdrag, had het bolsjewis me arglistig een nieuwen en beslissen- den overval op Finland voorbereid. Zijn doel was de volledige vernietiging van onzen staat en van ons volk. Er leek ons geen andere weg meer open te staan dan een eervolle ondergang. Op dat allernoodlottigst oogenblik van onze geschiedenis hebt gii. mijnheer de rijkskanselier, met sterke hand inge grepen en daardoor ons volk zijn vrij heid en zijn geloof in de toekomst terug gegeven. Sinds meer dan vijf maanden strijden de soldaten van Finland en Duitschland schouder aan schouder voor de bevrij ding der menschheid van de pest van het bolsjewisme. In trouwe wapenbroe derschap ziin de soldaten der beide lan den vereenigd door banden, die altijd bewaard zullen blijven. 0 Wij, die zelf moeders, vrouwen of fa milieleden van soldaten van het strij dende Finsche leger zijn. voelen innig de draagwijdte der verplichtingen van deze wapen broederschap, Als uitdrukking van onze dankbaar heid voor uw werk en als teelten van onze bewondering voor de militaire eigenschappen van don Duitschen sol daat, overhandigen wii u dit geschenk in geld met het verzoek, dit te beste den voor hei herstel der Duitsche solda ten. die tijdens dezën veldtocht in Fin land gewond zijn geraakt. De Führer heeft den Zweedschen vrouwen in een telegram op hartelijke wijze zijn dank betuigd. DAGMAR FR5IWALD De vermaarde altzangerès Dagmar Freiwald zal in de maand Februari on der auspiciën der Nederlandsch-Duit- sche Kuituurgemeenschap een tournee door ons land maken. In Utrecht zal dè kunstenares een lieder-avond geven op Donderdag 12 Februari a s. in de kleine zaal van den Stadsschouwburg. Marinus FJipse zal ziin medewerking verleènèn. ROOSENDAAL. 5 Febr Verschil lende gemeenten in West-Brabant wor den reeds geruiroen tijd geplaagd door een hardnekkige diphterie-epidemie, waarop tot dusver alle bestrijdingspo- giiigèn van overheidswege zijn afge stuit. Vooral te Eften-Leur en omgeving schijnt deze epidemie zich te hebben vastgezet. Inenting en herinënting der schoolkinderen heeft de ziekte niet kunnen verjagen, zoodat in den loop der laatste weken weer verschillende personen, oudere zoowel als jongere, naar de barakken van Breda en Ouden- boech moesten worden overgebracht. In die gemeente, zoomede in de dorpen Sprundel en St. Willebrord. hebben zich verschillende gevallen met doodelijken afloop voorgedaan. De ziekte heeft ook te Baarle-Nassau en te Baarle-Hertog verontrustende af metingen aangenomen. Nadat daar de scholen wegens de vele gevallen van diphterie waren gesloten, heeft de epi demie zich intusschen nog uitgebreid. Reeds een vijftal kinderen i6 eraan be zweken. BERLIJN. 5«Febr. (D.N.B.) Aan het omsingehngefront van Sebastopol heb ben op 1 Februari, naar verluidt, ar tillerie van het Duitsche leger en andere zware wapens de doeltreffende bestrij ding van bolsjewistische stellingen, schuilplaatsen en troepenconcentraties voortgezet. Wederom leed de vijand door het Duitsche artillerievuur verliezen. Ook verloor hij door voltreffers talrijke afgebouwde stellingen. Voor den sector van een hier strijden de Duitsche infanteriedivisie werden bolsjewistische aanval6voorbereidingen waargenomen en door de artillerie der divisie zoo doeltreffend onder vuur ge nomen, dat de aanval niet tot ontwikke ling kwam. In den loop der gevechten, die in het oostelijke deel van de Krim voortduren, hebben Duitsche troepen op 1 Februari met succes de aanvallen van twee bols jewistische compagnieën afgeslagen. Een tweede aanval, die door den vijand in een naburigen sector met troepen ter sterkte van een bataillon werd uitge voerd, is door Duitsche artillerie tot staan gebracht. Nadat deze aanval was afgeweerd, namen de Duitsche batte rijen nieuwe concentraties en troepen bewegingen van de bolsjewieken en vijandelijke artilleriestellingen met suc ces onder vuur. Een succesvolle Duitsche tegenaanval heeft op 1 Februari in het Zuidelijke deel van het Oostelijke front een plaats en een station weer in Duitsche handen gebracht, welke den voorafgaan den nacht bij een aanval van numeriek veel sterkere bolsjewistisch^ strijdkrachten moest worden ontruimd. Stérke formaties Duitsche gevechts vliegtuigen en stuka's hebben Maandag in den centrallen sector van het Oostelijk front vijandelijke colonnes aangevallen en den vijand daarbij door bommen en met de boordwapens groote verliezen toegebracht. Bijzonder succesvol waren de. aanvallen op twee vliegvelden. In vermetele scheervludhten werden 18 vliegtuigen van den tegenstander op den grond zwaar beschadigd. Van de bolsje wistische vliegtuigen, die voor den af weer waren opgestegen, werden er drie in luchtgevechten neergeschoten, zonder dat Duitsche toestellen verloren gingen. De Sovjettroepen liepen 123 maal storm bij Leningrad BERLIJN, 5 Febr. (D.N.B.). Se dert wekén hebben, naar het D.N.B. van bevoegde zijde wordt gemeld. de bolsjewisten met sterke troepenmassa's getracht op te rukken teneinde de in Leningrad ingesloten bolsjewisten te ontlasten. De Duitsche afweer door Oldenburgsche en Holsteinsche troe pen heeft echter tot volledig succes geleid. Den bolsjewisten werd de mo gelijkheid ontnomen om het ingeslo ten Leningrad te ontlasten. De artillerie van het Duitsche leger zet de beschieting van voor den oorlog be langrijke doelen in de belegerde stad nog steeds voort. De troepenmassa's der bols jewisten hebben 123 maal in de afgeloo- pen weken storm geloopen op de Duitsche linies en zijn 123 maal met bebloede kop pen teruggeslagen. Bij een koude van vaak 30 graden onder nul deden de Duit sche infanteristen in zware gevechten van man tegen man de bolsjewistische aan valsgolven stranden. Het vuur van het Duitsche geschut verstikte elf andere aan vallen van den vijand reeds tijdens de voorbereiding. Bij de steeds weer her haalde bestormingen hebben vijf bols jewistische divisies en twee bolsjewistische brigades bijzonder zwaar geleden. Voor de Duitsche linies liggen 7000 doode bols jewisten. Er werden 979 gevangenen ge- maakt, terwijl de bolsjewisten 2100 ge wonden niet meer met zich mede konden nemen. De gevangenen deelden mede. dat het aantal bevrorenen enorm geweest moet zijn. daar de bolsjewisten zonder be schutting in de sneeuw en koude voor de Duitsche stellingen lagen. Aan materiaal verloren de bolsjewisten 33 pantserwagens. 121 stukken geschut, 23 granaatwerpers. 47 machinegeweren en een groot aantal andere infanteriewapens, die alleen in het gebied van een divisie in den tijd van vier weken werden buitgemaakt of vernietigd. Vandaag Donderdaggaat de zon on om 9.15 uur: onder om 18-34 uur. De maan gaat onder om 10.59 uur: op om 23-37 uur. Vriidag gaat de zon op om 914 uur: onder om 18-36 uur. De maan gaa onder om 11.25 uur. en op om

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1