mm AMERSFOORTSCH DAGBLAD SSI De tweede aanval op Soerabaja Luchtaanval op Ned-Indische vloot in de Java-Zee Het aardappelen-run tsoen tijdelijk gehalveerd Zuid-Amerikaansche maatregelen na de conferentie van Rio De nieuwe bons Twee kruisers verloren gegaan en één ernstig beschadigd AANVULLING MET PEULVRUCHTEN De duikboot-actie De Valera over Ier lands houding De Londensche pers over Singapore De invloed van Sumner Welles Moeilijkheden in Irak en Syrië J)E DROEVE LIJST Bezwaren tegen scheuren van grasland maanden ƒ2.50. Afzon- r\"C T?"D\ri A \TTVE"D bij vooruitbet. v. 15 regels i derlijko nummers ƒ0.05. .L/JEi 1» ■L/JZSJla. 60 ct., elke regel meer 12 Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT ct.. 3 maal plaatsen 11.20. FRIJDAG 6 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 186 TOKIO, 6 Febr. (Domei). Het keizerlijk hoofdkwartier maakt bekend: Vliegtuigen van de Japansche marine ontdekten 4 Februari op 30 mijl ten Zuiden van het eiland Kangean in de Java-zee een vijande lijke vlootformatie. De vliegtuigen brachten een Nederlandsche krui ser van het type Java tot zinken, beschadigden ernstig een anderen Nederlandschen kruiser van 6450 ton, vernietigden een Nederland- schen kruiser van het type Java, alsmede een Amerikaanschen krui ser van het type Marblehead van 7050 ton, en brachten voorts een schip van 5.000 ton tot zinken. In dezen zeeslag werd de Nederland sche ooilogsvloot bijna in haar geheel vernietigd. Eén Japansch vlieg tuig ging verloren. Dc kruisers van de .lava-klasse, de „Java" en de „Sumatra", ziin 6670 tot groot- De ...lava" is in 1925 in dienst gesteld en de „Sumatra" in 1926. De snelheid bedraagt 31 mijl. De bewapening bestaat uit tien kanonnen van 15 c m., benevens het noodige lichtert* geschut. Aan boord bevinden zicli twee vliegtuigen. De normale bemanning bestaat uit 525 koppen. Met den kruiser van 6450 ton is waarschijnlijk bedoeld de ..De Ruyter". die in 1936 in dienst is gesteld. Dit schip, dat een snelheid heelt van 32 mul. is bewapend met zeven kanonnen van 15 c.m. De normale bemanning bestaat uit 43a koppen. De Amertkaansclie kruisers van het type Marblehead ziin bewapend met tien stukken van 15 c.m., benevens luchtdoelartillerie en lichter geschut en *es tor- peaolanceerbmzen. Zii voeren twee vliegtuigen mee. (Red.) 's-GR AVENH'AGE, 0 Febr. De se cretaris-generaal van liet departement van landbouw en visscherii maakt het volgende bekend met. betrekking tof de distributie van aardappelen en peul vruchten: Bij de stopzetting van de particuliere winterbevoorrading niet aardappelen is medegedeeld, dat, bij de bevolkings centra voldoende reserve-voorraden lardappelen lagen opgeslagen, om daarmede den winter in te gaan. Thans is reeds gedurende vifcr of vijf weken uit dien voorraad geput en nog zal met de aardappelvoorziening onder de Jieer.sc hen de zeer moeilijke omstandig heden op deze wijze hog eenigen tijd kunnen, worden doorgegaan. Hef. i6 ecliter onzeker, hoe lang nog uit de voorraden geput zal moeten worden, zoódat de overheid gedwongen is tot een voorzichtige verbruikspolitiek. Daarom is besloten tot het volgende: Gedurende het tijdvak van 8 Februari tot en met 21 Februari s. derhalve gedurende twee weL ken, zal elk der met 08a genum merde bonnen van de aardappel- kaart recht geven op het koopen van l3/4 kg. aardappelen. Volle digheidshalve wordt hierbij opge merkt, dat de normale verbruiker over twee aardappelkaarten, der halve over twee met 08a genum merde bonnen beschikt. Voorts geeft gedurende genoemd tijdvak bon 08b van de'aardappelkaart recht op het koopen van een '/2 kg. lardappelen. Teneinde de gevolgen van deze lijdelijke halteering van hèt rant soen op te vangen, is bepaald, dat gedurende het tijdvak van 15 Fe bruari tot en met 28 Februari a.s. een nader aan te wijzen bon van de aardappe'.kaart recht zal geven op het .koopen van 750 gram peul- ■ruchten. Daarnaast zal van 8 tot en met 21 Februari bon 212 van de bonkaart algemeen recht geven tot aankoop van 250 gram peul- 'ruchten. Re aandacht, wordt er op gevestigd, dat mén genoegen zal diénen fe nemen met de soort peulvruchten,, welke de winkelier voorradig heeft, mei andere ^oorden, men kan niet, en, zeker niet voor( alle bonnen, waarover men be schikt, één bepaalde soort peulvruchten Verlangen. Voorts: is, teneinde te waarborgen, dat VEEL NIEUWS IN WEINIG W OORDEN Amerika en Engeland zün overeenge- -onien, dat de Amerikaansche troepen op Enpelsch gebied of in de nabijheid van En gland gebruik zullen maken van Engelsche hrhttoestellen en bommenwerpers. Omge^ «cerd zullen de Engelschen in de nabijheid *an de Ver. Staten van Amerikaansche wa. tena gebruik maken. Het Japansche tijdschrift „Gendai" stelt "nor om in hét internationale diplomatieke verkeer in den vervolge slechts Japansch en buitsch te gebruikèn. daar Engèlsch en Dansch uit den tijd z\jn. ieder op de thans geldige bonnen van de aardappel kaart tén vólle zijn rant soen zal kunnen bètrekken, bepaald, dat de geldigheidsduur van bon 07 a en 07 b van d£ aardappelkaart. welke zou eindigen op Zaterdag 7 Februari wordt verlengd tot en met Zaterdag 11 Februari a.s. Centrale keukens Na,ar aanleiding van de tijdelijke wij ziging in de aardappeldistributie, waar aan een aanvullende peulvruchtendis tributie is verbonden, dienen de perso nen, die van de centrale keukens hun maaltijden betrekken, een half aardap pelrantsoen, namelijk een der num mers 08a vhn de aardappelkaarten, in Ie leveren vnor de periode 8 Februari tot en niet 22 Februari, alsmede een halve p'eulvruchtenbon, waarvan het nummer nog zal worden bekkend ge maakt, ter 'waarde van 375 gram peul vruchten. De gewone peul vruchten bon 212 moet op normale wijze door de cen trale. keukens worden ingenomen. BERLIJN. 6 Febr. (D.N.B.) Met het in het weermachtbericht van gisteren genoemde vierde succes van de Duitsche onderzeebooten, die voor de Amerikaan sche kust opereeren is het aantal tot .zinken gebrachte vijandelijke schepen tot 49, de voor den tegenstander verloren ge-gane tonnage tot 349.000 brt. geste gen. Het Amerikaansche ministerie van marine maakt bijna dagelijks namen van tot. zinken gebrachte schepen be kend. Gisteren werden de volgende zes schepap genoemd, die. tot zinken zijn ge bracht: de stoomschepen Americaland (15.355 brt). Empire Wildebeest (5631 brt.), Rochester (6836 brÜ, Traweller, Tacomastar (7927 brt.) en het tank schip Tronfolite (7718 brt.). 1 De Engelsche admiraliteit heeft gister avond bekend gemaakt, dat de duikboót Triumph over tijd is en verloren geacht moet WQrden. De Triumph heeft een waterverplaat sing van 1090 resp. 1575 t.. en werd in 1937 gebouwd. De Engelsche openbare meening wordt, naar het A.N.P. meldt, in een officieuze mededeeling voorbereid op nieuwe zware tonnageverliezen. Er wordt verklaard, dat de Duitschers den laatsten tijd hun beste duikbootbemènningen naar de Middellandsche Zee hebben gezonden. Daaruit laat zich ook verklaren, aldus het bericht, dat. generaal Rommel zulke belangrijke versterkingen heeft ontvan gen. Men moet verder niet vergeten dat de Duitschers den laatsten tijd veelvul dig torpedojagers en kruisers als trans portschepen hebben gebruikt. Deze kun nen moeilijk worden opgevangen, daar zii het traject tusschen Sicilië en Tripolis bijna in eén nacht afleggen. DUBLIN, 6 Febr. (D.N.B.). - In een rede, welke de Iersche minister-presi dent, De Valera, te Naas heeft gehou den, verklaarde hij o.a., dat er nog vóór den nieuwen oogst een zeer gevoelige schaarschte aan brood zal ontstaan. De boeren moeten daarom den verbouw van graan bevorderen. De oorlog, zoo ver volgde De Valera, wordt, steeds heviggr en de moeilijkheden worden van dag tot dag en van uur tot uur grooter. Het ge vaar voor een aanval op^Eire neemt toe. Elke Ier. moet daarom een grondige mi litaire opleiding krijgen. Zou Eire door een der oorlogvoerende mogendheden worden aangevallen, dan kan met stel ligheid erop gerekend worden, dat ook andere staten niet werkeloos zullen toezien. Eire zelf wil daarbij vooral een woordje meespreken. NIEUW CREDIET VOOR DE AMERIKAANSCHE MARINE GENÈVE, 5 Febr. (D.N.B.) Het Huis van Afgevaardigden heeft de door den Senaat goedgekeurde vèrhóoging van het crediet voor de Aimerikaansche vloot tot in totaal 56,5 millard dollar, ingewilligd. SJANGHAI, 6 Februari. (D.N.B.) Het te Batavia gepubliceerde legerbe- richt der Nedèrlandsch-Indische strijdkrachten bevestigt den hernieuwden Ja- pa nschsn bomaanval van gistermorgen op Soerabaja. Er zijn verscheiden bran den in de luchthaven der marine uitgebroken en eenige schade is aangericht Voorts meldt het legerbericht ook levendige activiteit, der Japansche lucht macht boven andere deelen van Nederlandsch-Indië en verklaart, dat de mij- nenlegger Prins van Oranje niet geslaagd is in zijn vluchtpoging van Tarakan, waar hij ten tijde van den Tapanschen aanval was gestationneerd. Omtrent den tweeden luchtaanval op Soerabaja meldt de Britsche nieuws dienst. dat drie geallieerde vliegtuigen verloren gingen. LISSABON, 6 Febr. (b.N.BDe luchtvaartcorrespondent van de T i m e s schrijft, dat het voor de Britsche lucht macht als gevolg van de, bezetting van het schiereiland Malakka door de Ja panners onmogelijk geworden is. Sin gapore met gevechtsvliegtuigen te ver dedigen De enkele vliegvelden op het eiland Singapore zullen niet alleen door de Japansche luchtmacht, .maar ook door( de Japansche artillerie van bet schiereiland Malakka uit gebombar deerd worden. In die omstandigheden is het uitgesloten, dat de Engelschen van hun gevechtsvliegtuigen gebruik kunnen maken. De grondtoon van alle beschouwin gen in de Londensche pers is. .dat de verdedigingswerken van Singapore aan den verkeerden kant zijn aangelegd. Waarom hebben de Japanners de ves ting niet aangevallen van de Zuidzijde, van den zeekant? Hierop was men,in Singapore zoowel als in Engeland voor bereid en had men zijn maatregelen genomen. Doch nu komen de Japanners van de landzijde! De zware forten zijn alle aan de zee zijde aangelegd. Zij bestrijken met hun vuur zoowel het Weèten van de Straal van Malakka als de zich in het Oosten daarbij aansluitende Straat van Singa pore, die naar de Zuid-Chineesche Zee voert. Op het Zuid-Westelijke uiteinde van het eiland Singapore richten zich de loopen van de vuurmonden dreigend naar het Westen en het Zuiden; op het eiland Sikar. dat er vóór ligt, bevinden zich de zware batterijen, bewapend met ver dragend geschut en met de bèscher ming van de stad, de werven, aanleg plaatsen en reeden van Singapore zijn de ih het Zuid-Oosten en Oosten van het eiland en op de Zuidelijke punt van Blakang-Mali gebouwde forten van Siglap en Changi belast. Singapore is het typische vóorbeeld van een eenzijdig verdedigde zeevesting, waarbij men geen rekening heeft ge hoonden met de mogelijkheid van een aanval van de landzijde. In het Noor den van 'het eiland, waarop de vesting is gebouwd. vindt men geen vestingwer ken van eenige beteekenis. Die, welke er zijn, werden in den allerlaafsten tijd aahgelegd en kunnen nooit een rol van beteekenis spelen bij de verdediging. Hoogstens kunnen zij gedurende korten tijd den opmarsch van den tegenstander ophouden. Men heeft^blijkbaar bij Sin gapore dezelfde fout "begaan als bij Pe nang. Ook hier waren de kanonnen ge* richt op de Straat van Malakka; en toen de Japanners de stad in den rug aanvielen, was het te laat. om het vuur op dén aanvaller te richten. Dei oliebronnen van Borneo Financieels bladen in Sjanghai ko men in beschouwingen over de beteeke nis der oliebronnen van Borneo tot de conclusie, dat daardoor Japans behoef te aan petroleum in vredestijd kan worden gedekt. Voor bet uitbreken van den oorlog in Oost-Azië bedroeg de olieproductie van Borneo 2.7 millioen ton. Dp Jayyische verwachtingen jn zake een promlctie van 3 millioen ton na herstel van de installaties zijn dus ge rechtvaardigd. Mèt inbegrip van 290.000 ton eigen productie, van nog 200.000 ton uit de Japansche concessie in Noord-Sachalin en van 500.000 ton in Mandsjóekwo, kan dus de Japansche behoefte aan petroleum in vredestijd nl. van rond 4 millioen ton, sinds de ver overing der petroleumgebieden van Borneo worden gedekt. Van de reeds veroverde' oliebronnen op Borneo zijn die te Balikpapan van bijzondere waarde. Hier had de Shell- trust door het bézit van déze olievel den eqn leidende rol in ,de vervaardi ging van trinitrotoluol (een ontplofbare stof). BUÉNOS AIRES, 6 Febr. (D.N.B.). De UruguaysCbe minister van defence, Roletti, heeft volgens een bericht van United Press uit Montevideo bekend ge maakt, dat de V.S. drie lichte oorlogs schepen gullen zenden ter bewaking en bescherming van de kust en de territo riale wateren van Uruguay Bovendien zullen zij binnenkort opleidings-, tran sport- en gevechtsvliegtuigen sturen. Roletti deelde Voorts mee, dat plannen voor een luchtbasis bij Carrasco. een badplaats bij Montevideo, ziin voltooid. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor een luchtbasis bij Laguna Negra zullen binnenkort gereed zijn. Na het verstrekken van een crediet van 25 millioen dollar aan Bolivia door de Ver. Staten, heeft thans Venezuela een vijfjarenplan aangekondigd voor een bedrag van 100 millioen dollar, waartoe dc vereischte credieten door de Ver. Staten zullen worden verleend. Voorts' wordt gemeld, dat de gezant van Paraguay te Washington een be zoek heeft, gebracht aan Sumner Welles om hem de wenschen van Paraguay kenbaar te maken ten aanzien van het betrekkon van machines voor den land bouw en voor den wegenaanleg tot eén bedrag van 1 millioeft dollar. Gezien het feit, dat de Ameri kaansche industrie radicaal op de productie van oorlogsmateriaal is omgezet en het civiele verbruik van grondstoffen aan Ijeperking onderhevig is, acht men hét' in deskundige kringen zeer twijfelachtig, of aan dezen wensch van Paraguay gevolg gegeven kan wor den. Volgens een bericht aan Buenos Aires is tusschen Argentinië en de Ver. Sta ten een overeenkomst gesloten, volgens welke Argentinië 300.000 ton bevroren vleesch aan de marine der Ver. Staten zal leveren. De Argentijnsche politie heeft huiszoe kingen gedaan in de gebouwen van de communistische bladen „La Hora" „Oriehtacion" en „Avanzada". De com munistische uitgeverij „Editorial pro- blema" werd gesloten. De Spaansche en ook de Portugee» sclie pers gaan iiitusschen voort, inte ressante bijzonderheden te publiceeren over de conferentie te Rio de Janeiro, waarhij vooral een helder licht wordt geworpen op de activiteit welke Sumner Welles als afgezant van het dollar- imperialisme achter de coulissen heeft ontwikkeld. Op den dag van zijn aankomst te Rio de Jgneiro zat Roosevelts onderstaats secretaris van Buitenlandschd1 Zaken aan bij een maaltijd, waaraan alle op de conferentie vertegenwoordigde Zuid- Amerikaansche ministers van buiten- landsche zaken deelnamen. Reeds bij deze gelegenheid verklaarde Sumner Welles onverbloemd, dat. Roosevcft een collectieve oorlogsverklaring aan de .mogendheden van de Spil verwachtte. Dit dictatoriaal aanmatigend optreden stuitte op tegenstand van Chileensche zijde, waar men niet zonder meer naar dë pijpen van het Witte Huis wenscht te dansen. Sumner Welles zond•24' uur later den Mextcaanschen minister van Buiten- la ndsche Zaken naar zijn Chileenschen collega. Hierbij werd na langdurig onderhoud een lange lijst van opdrach ten aan de industrie, en aanbiedingen van dollarleeningeii aan de regèering overhandigd, met het. verzoek, deze lijst aandachtig te bestudeer.cn. alvo rens Chill's houding definitief te be palen. Denzelfden dag had ook Sumner Welles persoonlijk een onderhoud met den Chileenschen minister van buiten- landsche zaken, hetwelk echfer niets opleverde, 's Avonds verscheen weer de Mexicaansche minister van Buitenland- sche Zaken om de lijst, af te. balen. Met Aranha, „den Braziliaanschen minister van Buitenlandsche Zaken had Sumner Welles zoowel op politiek als econo misch gebied, een veel makkelijker spel. Roosevelts afgezant opperde daarom meteen maar het plan een gemeen schappelijk Amerikaansch-Braziliaanscli leger op de been te.brengen, natuurlijk onder Amerikaansch opperbevel. Aranha durfde dit. niet aan, omdat hij van de vo ren wist, dat hij in Braziliaansche mili taire kringen met een dergelijk voorstel niet behoefde aan te kómen. Sumner Welles wijzigde, zijn plan toen in zoover re. dat hu Aranha toestemming vroeg voor het zenden van een Amerikaansch expeditiecorps van 30.000 man naar Por to Natal, waarbij Brazilië zich zou vér- plichten om een Braziliaansche haven stad eveneens een expeditiecorps van' de zelfde stérkte te leveren ter verdediging van de gemeenschappelijke belangen op het Westelijk halfrond. Over dit voorstel is breedvoerig be raadslaagd, totdat president Vargas het definitief van de hand wees, omdat hem tijdens besprekingen mét den chef van den Braziliaansche generale staf. den inmiddels omgekomen generaal Monteiro, was gebleken, dat het op onovèrwinnelijken tegénstand van de zijde der Braziliaansche legerleiding zou stuiten. .Intusschen heeft ooH deze tegenstand niet kunnen verhinderen, dat er thans eenheden van de Amerikaansche marine gestationneerd zijn te Rezive. Het ligt vooj- de hand, dat dit weinig uitstaande heeft met „de bedreigde veiligheid van Brazilië", gelijk het officieel heet. doch dat Washington voort gaat, uitgangs punten te verwerven voor eventueele Amerikaansche expedities naar Afrika. BLIJDE GEBEURTENIS IN ANNAM VICHY, 6 Febr. (D.N.B.) Naar uit Hanoi wordt gemeld, is de keizerin van An- nam, Nam-Phoeóng. vanmiddag bevallen von een dochter. Dit princesjè van hét kei zerlijk paar is hét vierde kind en de derdè dochter. De toestand der keizerin is bevre digend. ANKARA, 6 Febr. (V.P.B.). Er gaan hier op het oogenblik allerlei geruchten over den toestand in hèt Nabije Oosten, welke over het algemeen moeilijk te controleeren zijn. Zoo hoort men mom pelen, dat in Irak de minister-president Noeri Said en zijn geheele kabinet zich door de Engelschen hebben laten omkoo- pen. Hoewel Noeri Skid beschikt over een lijfwacht van 100 man, zou hij er de voorkeur aan geven, nooit zijn ver blijfplaats bekend tc maken. Ook de moefti "van den Libanon zou niet geheel vrij uitgaan; van dezen hoogwaardig- heidsbekleeder beweert men eveneens, dat hij voor het Engelsche goud is ge zwicht. Wat Irak betreft is het een feit, dat honderden notabelen zich in Engelsche gevangenschap bevinden. Men noemt de namen van Emin el Omari, veldmaar schalk, van den gewezen directeur-gene raal in het ministerie van Buitenland sche Zaken Rasjid el Hos ja, van den opperpresident van Bagdad, Abde Braz- zak, den directeur van de politie Abdoel Brazzak el Fazli, van den hoogen rech ter van Bagdad, I-Iikmet el Zahawi, den Consul-Generaal in Jeruzalem, Talib Muchtak en van liet hoofd van den ravi- tailleeringsdiènst Kolonel Hakki Abdoel Kariih. Onder bet. voorwendsel, dat men een controle op de levensmiddelen wil uitvoeren, zoekt mén in alle huizen naar anti-Engelsche propaganda-lectuur. De regeering in Syrië heeft zich twee zetels voorbehouden in het kabinet van de stad Aleppo. Niemand heeft zich echter bereid verklaard om deze zetels in te nemen. In Damascus zouden de winkels reeds tweemaal tot sluiting zijn overgegaan om te protesteeren tegen het feit, dat Britsche soldaten Moham- medaansche vrouwen hadden lastig ge vallen. In Deir el Zoor zou het tot een oproer zijn gekomen, bij de onderdruk king waarvan dooden en gewonden zou den zijn gevallen. Ook in Dzjezire zou den onlusten zijn*voorgevallen, bij Aboe Kamal. Verder maakt radio-Bagdad nog mel ding van een nieuwe verscherping van de brood- en graan crisis in Irak. De kleine staten na den oorlog BERLIJN. 6 Febr. (V.PB.) De rede, welke de Finsche staatspresident Ryti bij de, ófficieéle opening van het parle ment te Helsinki hield, wordt in Ber lijnsche politieke kringen uitvoerig be sproken. Ryti beperkte zich hierbij niet tot zijn eigen land, maar stelde ook ten opzichte van, de andere kleine Europeesche sta ten vast, dat dc hardnekkige handhaving dér zg. „neutraliteit" voor menigeen ca tastrofale gevolgen heeft gehad. De strijd, die thans tegen Sovjet-Rusland wordt, gevoerd, ié voTfcens Rvti een aan gelegenheid, waarbij heel Europa be trokken is. In totaal heeft Rusland 25 oorlogen gevoerd om het kleine Finland van zijn onafhankelijkheid te berooven; de laat ste drie oorlogen speelden zich tijdens een enkel menschenleven af. In den hui digen strijd vecht Finland tezamen met Duitschland voor hetzelfde doel. In verband hiermede citeerde men in de Wilhelmstrasse een artikel uit de Washington Post over de toe komst der kleine landen ua den oorlog: „Kléine staten, die niet bij machte zijn, hun onafhankelijkheid te handhaven; zullen in hel nieuwe Europa geen plaats meer innemen." Naar aanleiding van dit veelbeteeke nende citaat werd de vraag gesteld, hoe Duitschland zich de situatie van deze landen na den huidigen obrlog voor stelt; daarop kon voorshands geen ant woord worden gegeven. Men beperkte zich er toe, Slowakije als een bewijs te karakteriseeren van het feil, dat ook dé kleine landen, die bijtijds in samenwer king' met Duitschland en zijn sterke bondgenootcn het belang voor hun eigen toekomst hebben erkend, hun zelfslan- digheid kunnen behouden. Omtrent een programma" fe dien op zichte voor de thans bezette landen is nog niets naders bekend. Maar wanneer Duitschland en zijn bondgenootcn de de finifieve» overwinning behaald hébben, zal ook dit probleem ongetwijfeld voor alle partijen op een bevredigende wijze worden opgelost. Vs-GRAYF.NHAGE, 6 Febr. Voor de week van Zondag 8 tot Zaterdag 14 Februari zijn voor het koopen van brood en- vleesch aangêwezen de bonnen 08 van de daarvoor be stemde kaarten. Eierenbon verlengd De secrèfnris-generaal van het depar tement van Landbouw en VisSch«rij maakt bekend. da{ op de reeds eenigen lijd geleden bij den detaillist ingelever de bons 04b, Oic en 04d reserve, nog eieren mogen worden afgeleverd tot en met Zaterdag 14 Fvbruari 1942. De gel digheidsduur va:i genoemde bons wordt dus verlengd met één week. ENGELSCHEN BRENGEN PORTUGEESCH SCHIP OP LISSABON, 6 Febr. (A.N.P.) Door overvallèn op neutrale schepen trachten de Engelschen hun gebrek aan staal t<> verminderen, zoo meldt een Woensdag van cfe Azoren ontvangen bericht. Op 19 Januari was het Portugecsche zeil schip Nossa Sènhora dos Anjos van de Azorèn uitgeloopèn met een lading staal. Waarschijnlijk waren de Engelschen reeds via Lissabon op de hoogte ge bracht. van de waardevolle lading, want het Poi t€ïreesehp zeilschip werd door een Britschen mijnenveger voor de Por tugecsche kust aangehouden en naar Gibraltar gebracht, waar het staal ge lost is. FRANKRIJK EN HET COMMUNISME VICHY, #6 Febr. (D.N.B.) De buiten gewone kamer van den krijgsraad te Cler mont Ferrand heeft het proces behandeld tegen een aantal communisten, die ondanks het verbod van de communistische partij en van communistische activitèit hun on- dergrondscli gewroèt hadden voortgezet. Een verdachte wérd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid, een andèr tot 10 en drié tot 5 jaar, een reeks verdachten kreeg ge vangenisstraffen van 1 tot 4 jaar. \J AALGRIJS hingen de sneeuwwolken boven de Maasstad. Grauwwit was het kleed, dat straten en pleinen bedek te. Van over zee kwamen zii aanronken. Britsche machines. En van de hoogte uit wierpen zij bommen op Rotterdam. Vernielingen, dooden, gewonden. Mili taire doelen werdpn niet geraakt. Zeven tig burgers betaalden dezen lucht..aan val" met hun leven.. Cultuurgoederen van groote beteekenis gingen verloren en zeker zouden de verliezen nog grooter zijn geweest, als brandweer en hulp diensten niet actief en doeltreffend hadden ingegrepen. Droefenis en rouw in tal van gezinnen. Maar de oorlog is toch hard? Zeker, heel hard en hij vraagt zware offers. Maar zinloo?e, noo delooze offers behoeft hij niet te vergen. De offers, die de Rotterdamsdie burgerij onlangs Weer bracht, waren zinloos en noodeloosk Zeventig dooden en vele ge wonden. Grauw en vaal wordt het ons te moede als wij aan die noodeloos ge- offerden denken. 's-GRAVENHAGE, 6 Febr. In ver- band met de bezwaren van enkele zijden tegen de regeling van het, scheuren Van grasland ingebracht, zullen op verzoek van den directeur-generaal van den landbouw fouten, welke door de plaatse lijke voorzitters van de commissie dr. Posthuma worden geconstateerd, door den voorzitter der gen. commissie dr. Posthuma niet den productie-commissa ris worden behandeld. Dit betreft in de allereerste plaats fouten, welke even tueel hij het aanwijzen van verschillen de te schgpren perceelen zouden zijn ge maakt. Dit betreft dus zoowel gevallen, waarin verzuimd werd ten aanzien van uitstekend voor scheuren geschikte stukken gronds de verplichting op t© leggen, als de gevallen, waarin percee len aangewezen zijn, welke niet voor scheuren deugen. Natuurlijk kunnen alleen die ge-* vallen, waarin de onjuistheid be hoorlijk gedocumenteerd aangetoond kan worden, voor overleg met den productie-commissaris in aanmer king komen. Den plaatselijkrn voorzitters wordt ntf verzocht gevallen als hier bedoeld, voor zien van een degelijke toelichting ter kennis van den 'westelijken voorzitter te brengen. Jiv-'-v hand rnet de urgentie van deze aang/£„rYnheid is spoed ge- wenscht. De bettokkenen dienen inmid dels, met inachtneming van de dienaan gaande gestelde regelingen, in beroep te gaan bij den secretaris-generaal van landbouw en visscherii. In deze werd de gelegenheid tot hooger beroep openge steld, waarvan in deze gevallen uiter aard in de eerste plaats gebruik dient te worden gemaakt. WAFDÏSTENLEIDER OOK AAN BIN NEN- EN BUITENLANDSCHE ZAKEN?' LISSABON, 6 Febr. (A.N.P.). De Londensche nieuwsdienst meldt, dat gisteravond in Cairo is bekend gemaakt, dal rle leider'der Wafdistèn, Nahas Pas- ia. die van koning Faroek opdracht heeft ontvangen een nieuw kabinet te vor men, in zulk een onder zijn leiding staand ministerie ook de portefeuilles van binnenland€chc en buitenlandsche zaken zal beheeren. COMMUNISTEN IN ZWEDEN VEROORDEELD STOCKHOLM. 6 Febr. (D.N.B.)' In een procés tegen den joodschén leider van een communistische sabotage-orga* nisètie, die ook beschikte ovèr een ge heimen zender, werd deze tot 7V* jaar tuchthuis veroordeeld. Zijn medeplich tigen. die o.a. op illegale wijze ontplof bare stoffen hadden vervoerd, kregen tuchthuisstraffen van 3Va jaar tot zes tien maanden. Vandaag verduisteren om 18.36 uur Vandaag (Vrijdag) gaat de zon on op 9.11 uur; onder om IS.36 uur. De maan gaat onder om 11.25 uur, op om uur. Zaterdag gaat de zon op om 9.12 uur; onder om IS.37 uur. De maan gaat op om —50 uur; onder om 11.53 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1