RTSCH DAGBLAD Muntok en Palembang gebombardeerd Voorjaarsbeurs uitgesteld Het Arabische vraagstuk De zeeslag bij Java DE EEMLANDER Aardappelhandel op Zondag Weigeren van abonnementen in rijwielstallingen Een goede gedachte Het orkest van den Führer in Nederland C. DE LORM t De rede van Ryti Regeeringswij ziging in Roemenië De stemming in de V.S. WEER EEN TANKBOOT GETORPEDEERD WINTERHULP Stemmen uit Berlijn en Londen t Distributie van boter, margarine en vet Verlenging van boter en vet-bons MACHTELOOS QUISLING VOERT JEUGDDIENST IN ABONNEMENTENpel 3 maanden voor Amersfoort 2.05per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- I dcrlijke nummcn 0.05. 'postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTVVAL 2a TELEFOON 1020 ZATERDAG 7 FEBRUARI 1942 AU\' EK 1 EN 1 1-1 regels 1.elke r-gcl meer 0.25. Spec, prij/cn bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs „KEITJES" bij vooruitbct. v. 1 5 regels 60 ct., elke regel meer 1? DIRECTEUR I. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R LEENKNEGT, AMERSFOORT 3 maal plaatsen l .20 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 187 JAPANSCHE BASIS OP MALAKKA, 7 Fcbr. (Domei). Bommenwerpers van het Japansche leger hebben op 6 Februari een aanval ondernomen op het vliegveld van Muntok gelegen op de Westelijke punt van het eiland Banka. De hangars," startbanen en gebouwen van het vliegveld werden zwaar getroffen. Alle Japansche vliegtuigen keerden behouden op hun basis terug. Voorts hebben bommenwerpers van het Japansche leger een aanval gedaan op het vliegveld van Palembang op Sumatra, evenals op 6 Februari. Hierbij werden 28 vijandelijke machines ofwel neergeschoten ofwel op den beganen grond ver nield. Het verlies van vier dezer toestellen is nog onbevestigd. De in luchtgevechten neergeschoten vijandelijke machines omvatten acht Hurricanes. Vier Blenheims en één van een ander tvpe, terwijl de 15 andere toestellen op den grond vernield wer den door de uitwerking van bommen en machinegeweervuur. BERLIJN, 7 Febr. (V.P.B.). De „zee slag ter hoogte van Java", zooals de of- ficieele Japansche benaming voor den slag .tusschen de Nederlandseh Indische \Ioot en Japansche marincvliegtuigen hij het eiland Kangean in de Javazee luidt, heeft in Duitschland sterk de aan dacht getrokken. Men wijst erop, dat na den aanval op Pearl Harbour en de ver nietiging van de slagschepen „Prince of Wales" en „Repulse", dit de derde grootsch opgezette en geslaagde onder neming der zware luchtstrijdkrachten van de Japansche marine is. Men noemt deze actie een duidelijk antwoord op de Anglo-Amerikaansche agitatie naar aan leiding van een z.g. vernietigen van een Japansch convooi in de Straat van Ma kassar, waarbij de Geallieerde strijd krachten meer dan 100 Japansche trans portschepen vernietigd zouden hebben. Uit dit Duitsche commentaar valt af te leiden, dat men er niet aan twijfelt, of Japansche vliegkamp schepen hebben kans gezien om zware bommenwerpers en torpedo vliegtuigen tot in het hartje van den Nederlandsch-Indischcn Archipel tc brengen. Nog dezer dagen verscheen dc Daily Mail met het opschrift „Blitz" (sinds de bombardementen op Londen heeft dit Duitsche woord zijn intrede in de Engel- sche taal gedaan) op de Javaanschc steunpunten begint". Hieruit blijkt de grootc onrust, welke ten aanzien van Java in het geallieerde kamp heerscht. Na het verlies van „De Ruyter" en nog een tweede kruiser, die vermoedelijk de „Java" of de „Sumatra" zal blijken te zijn, bestaat de vloot van N.O.I. daar de twee kruisers die zich in bouw bevonden, klaarblijkelijk nog niet in de vaart zijn nog uit écn krui ser. naar schatting circa 50 torpedoja gers, een aantal onderzeeërs, dat sedert het uitbreken der vijandelijkheden niet meer geprecisiecrd kan worden en ver der talrijke kleinere eenheden die uit sluitend bewakingsdiensten kunnen ver richten en op het verder verloop van den oorlog weinig invloed kunnen uitoefe nen. 's-GRAVENHAGE. Dc moeilijkheden, die zich meer en meer in ons vervoersap- paraat doen gevoekn, hebben een groot en invloed op het levcnsmiddclcnvervocr. Vooral ten aanzien van de aardappclvoor- zienning zijn thans bijzondere maatregelen geboden. Het spreekt vanzelf, dal van de zijde van de overheid alles is gedaan om dit vervoer zoo vlot mogelijk tc doen ver- loopen, doch zonder medewerking van al len, die ccnig aandeel hebben in dc voed selvoorziening zal dit niet wel mogelijk zijn. Het is een gebiedende eisch. dat ook Zondag a-s. aardappelen afgeleverd, gvla den, gelost en afgenomen kunnen worden De directeur-generaal van de voedselvoorziening heeft daarom de V.B.N.A, de in de voedselvoor ziening ingeschakelde organisatie van den aardappelgroothandel, op gedragen, Zondag met de werk zaamheden voort te gaan. Het is echter niet voldoende, wanneer slechts één schakel in de keten zijn medewerking verleent. Daar om doet de directeur-generaal een dringend beroep op de telers, om ook op Zondag af te leveren en op den kleinhandel, om op Zondag aardappelen af tc nemen bij dc plaatselijke kantoren van de V.B N.A. 's-GRAVENHAGE, 7 Fcbr. Reeds meermalen heeft den gemachtigde voor de prijzen dc klacht bereikt, dat in rij wielstallingen en in andere bedrijven, waar vroeger tegen abonnementstarief diensten werden verricht, de abonne menten thans „uitverkocht" heeten en dat alleen nog maar losse kaarten ver krijgbaar zijn of tegen gewoon tarief wordt gewerkt. Het spreekt vanzelf, dat ondernemingen, die vroeger gewoon wa ren hun vaste klanten tegen het geredu ceerde tarief van een abonnement of een knipkaart te bedienen en dezen dienst thans slechts tegen gewoon tarief of dag tarief willen verleenen, zich schuldig maken aan een verkapte prijsverhoo- ging en dus aan een overtreding van de prijzenbeschikking 1940 no. I. Een waarschuwing tegen deze practii- ken moge er toe bijdragen, dat voor het J verleenen van diensten de tot op heden gebruikelijke voorwaarden worden ge handhaafd. Wanneer desondanks mocht blijken, dat abonnementen in bepaalde inrichtingen, waar zij gebruikelijk *ziin worden geweigerd, dan kan bestraffing niet uitblijven. 17 EN goede gedachte was het van de firma K. te U. toen zij besloot maan delijks een vast bedrag te storten op de giro van de Nederlandsche ambulance. ..Wij zijn", zoo schreef zij, ..er van over tuigd dat een ieder moet medewerken aan het tot stand komen en het blijven steu nen van deze hulpexpeditie. Immers ook ons belang is het dat Nederland van het bolsjewisme verschoond blijft. Daarom willen wij de mannen die zich ingezet hebben om dit gevaar te bestrijden niet in den steek laten Een inderdaad goede gedachte, want heeft men er wel eens over nagedacht wat het worden zou als het bolsjewisme hier zich zou vestigen Honderden Nederlanders hebben zich vrijwillig ingezet om dit gevaar te keeren. Zorgt u er voor dat het hun aan niets ontbreekt als zij in den strijd gewond raken. Stort uw bijdrage voor de ambulance op gironummer 8 7 6 0 0 Noderlandsche Ambulance». Koninginne gracht 22. 's-Gravenhage. ENGELSCHEN BRENGEN PORTUGEESCH SCHIP OP LISSABON. 6 Febr. (A.N.P.) Door overvallen op neutrale schepen trachten dc Engelschen hun gebrek aan staal te verminderen, zoo meldt een Woensdag van de Azoren ontvangen bericht. Op 19 Januari was het Portugeesche zeil schip Nossa Senhora dos Anjos van de Azoren uitgeloopen met een lading staal. Waarschijnlijk waren de Engelschen reeds via Lissabon op de hoogte ge bracht van de waardevolle lading, want het Portugeesche zeilschip werd door een Britsclien mijnenveger voor de Por tugeesche kust aangehouden en naar Gibraltar gebracht, waar het staal ge lost is. FRANKRIJK EN HET COMMUNISME VICHY. 6 Febr. (D.N.B.) De buiten gewone kamer van den krijgsraad te Cler mont Ferrand heeft het proces behandeld tegen een aantal communisten, die ondanks het verbod van de communistische partij en van communistische activiteit hun on- dergrondsch gewroet hadden voortgezet. Een verdachte werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid, een ander tot 10 en drie tot 5 jaar, een reeks verdachten kreeg ge vangenisstraffen van 1 tot 4 jaar. COMMUNISTEN IN ZWEDEN VEROORDEELD STOCKHOLM, 6 Febr. (D.N.B.) Tn een proces tegen den joodschcn leider van een communistische sabotage-orga nisatie, die ook beschikte over een ge heimen zender, werd deze tot 7*/s jaar tuchthuis veroordeeld. Zijn medeplich tigen. die o.a. op illegale wijze ontplof hare stoffen hadden vervoerd, kregen tuchthuisstraffen van 31/» jaar tot zes tien maanden. Op Zondag 15 Februari a.s. zal het na tionaal socialistische symphonie orkest, het symphonie orkest van den Führer, onder leiding van zijn dirigent, General Musikdircktor Franz Adam, te 's-Gra venhage in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een concert geven. Dit concert is georganiseerd floor de af- deeling Kraft durch Freude van het Deutsche Arbeitsfront in het Arbeitsbe- rcich der N.S.D.A.P. in Nederland. Het nationaal socialistisch symphonie orkest bestaat thans tien jaar. liet eer ste concert werd gegeven op 10 Januari 1932 in het circus Krone te München cn sedertdien heeft het 1500 concerten gegeven. Te Epe (G.) is, zoo meldt Het Vader land, in den ouderdom van 66 jaar over leden de heer Cornelis de Lorrn. oud-re ferendaris van de P.T.T. Geboren 28 Juli 1S75 in den Haag is hij in 1900 in dienst gekomen bii het Hoofdbestuur der P.T.T. In 1902 werd hij op verzoek ontslagen, maar 1 Mei 1904 werd hij daar herplaatst. Hij door liep verschillende rangen en werd 1 Ja nuari 1923 referendaris. Op 1 Januari 1927 werd hij op verzoek eervol ontsla gen in verband met zijn benoeming tot referendaris bii het Centraal bureau van voorbereiding voor Ambtenaarszaken. Behalve ambtenaar was De Lorm ook kunstrib'vere. Als ambtenaar van dc P.T.T. heeft hii voor dc wachtkamers \an \jat lichaam de hordies ontworpen. Zelf heeft hij voor de Plateelbakkerij Zuid-Holland, waaraan hij in 1925 verbon den werd, een thee- en een eetservies ontworpen, dat graag gekocht werd. Het was sierlijk en eenvoudig van vorm, hoewel het als massaproduct in den han del werd gebracht. Bovendien had De Lorm in dc Razar- straat te Den Haag een Kunsthandel en expositielokaal, dat den naam droeg van Do Zonnebloem. Evenals vroeger Arts and Crafts op den Kneuterdijk was De Zonnebloem in de Bazarstraat een stuk kunstgeschiede nis van den Haag geworden. PLAATSVERVANGEND SECRETARIS FASCISTISCHE PARTIJ ROME 6 Febr. (D N.B.l. De Duce heeft op voorstel van den partij-secretaris, minis ter Vidussoni, den consul der militie, En- nio Barberini, benoemd tot plaatsvervan gend secretaris der fascistische partij Barberini, een oude strijder der fascis tische beweging, nam deel aan den we reldoorlog, den strijd in Abessinië en den Spaanschen veldtocht, waar hij meermalen werd gewond. HU is thans bevelhebber van het tweede legioen zwarthemden aan het Noord-Afrikaansche front. „Generaloberst" Rommel, de aanvoer der van de Duitsch—Italiaansche legers in Noord-Afrika, tijdens een bespreking met den ftuliaanschcn generaal Na- varini. P.K- Moosmiillcr - Scherl m) HELSINKI. 7 Febr. (A.N.P.)De woorden van den Finschen staatspresident over de wapenbroederschap tusschen Duitschland en Finland en over de weder- keerige ciiltureele en economische betrek kingen vinden in geheel Finland de harte- lükste instemming, zoo schrijft het Fin- sche blad Uusi Suomi. De banden, die ontstaan zyn door het gemeenschappelijke vergoten bloed, zijn dc machtigste factoren bij de betrekkingen tusschen de volken en kunnen voor de toe komst van de allergrootste beteekenis zijn. Tezamen met Duitschland en zyn bondge nooten en met de offervaardigheid en den strijdwil van Finland zelf zal deze oorlog tot een zegevierend einde worden gevoerd. De rede van den president heeft uitdruk king gegeven aan den gemeenschappelij- ken, door niets te verbreken wil van het Fmsche volk. zoo constateert het blad. STAD VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Naar Reuter meldt, is dc Engelsche re geering voornemens binnenkort de maritie me situatie in een geheime zitting van het Lagerhuis te bespreken. Het Portugeesche stoomschip Quansa is met een contingent Portugeesche troe pen aan boord in de hoofdstad van Por- tugeesch Angola, aan de Westkust van Afrika aangekomen. SOVJET-RUSSISCHE EN DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN BERLIJN. 7 Febr (V.PE.). Radio Moskou heeft in het kader van een serie gruwelverhalen over de behandeling der Sovjet-Russische krijgsgevangenen in Duitschland meegedeeld, dat het Kremlin tevergeefs heeft geprobeerd langs diploma- tieken weg of vla het Internationale Roode Kruis van Duitschland nadere mededee- lingen te ontvangen omtrent de Sovjet- Russische krUgsgevangenen. Van bevoegde Duitsche zijde Vernemen iWij dienaangaande, dat het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn geen en kel verzoek, van deze strekking heeft ont vangen. Daarentegen weet men in Duitsch land. terwijl over het lot der Sovjet-Rus sische krug:gevangenen genoeg is gepubli ceerd. nog absoluut niets over de Duitsche krijgsgevangenen in de Sovjet-Unie. Langs diplomatieker! weg geeft het Kremlin geen antwoord, terwijl de voorzitter van het In ternationale Roode Kruis, die voor deze kwestie speciaal naar Londen was gereisd, om de bemiddeling der Engelsche regee ring in te roepen, eveneens nul op het rekest heeft gekregen. Thans van 14 tot 23 April E bijzondere omstandigheden hebben tot gevolg gehad dat dit jaar de Utrcchtsche Voorjaarsbeurs niet, zooals aan vankelijk was bepaald van 10 tot 19 Maart, doch ruim een maand later, en wel van 14 tot 23 April zal worden gehouden. De groote moeilijkheden die voor de deelnemers zouden ontslaan, indien de zen reeds op 10 Maart hun inzendingen welke dikwijls van zeer ver moeten worden aangevoerd op dc Jaarbeurs in gereedheid moesten hebben, zijn tot dit besluit, dat gistermiddag in een verga dering van den Raad van Beheer is genomen, aanleiding geweest. Het feit, dat de bouw van de nieu we tusschenhal stopgezet moest wor den, waardoor thans nog de parterre van het derde gebouw en de zgn. „ma chinehal" openliggen, heeft uiteraard bij het nemen van dit besluit ook een rol gespeeld. Slechts met groote kosten immers zou men er wellicht nog in heb ben kunnen slagen de tusschenhal vóór 10 Maart afgebouwd te krijgen. Door het radicale besluit de beurs uit te stellen heeft men dus zoowel de moeilijkheden voor de deelnemers als voor de organisatoren aanmerkelijk ver minderd. Intusschen is het een verheugend feit, dat deze 46c beurs ondanks dit uitstel, toch een voortreffelijk begin van het tiende lustrum zal zijn. Het aantal in zendingen immers is grooter dan ooit en zoowel de gebouwen als het Vreeburg- terrein zijn nagenoeg geheel volgeboekt. BOEKAREST. 7 Febr. (A.N.P.). Naar verluidt, zal de basis der Roe- meensche regeering binnenkort een uitbreiding ondergaan door het opne men van vertegenwoordigers van na tionale Roemeensche kringen, welke op het oogenblik niet in dè regeering vertegenwoordigd zijn. In dit verband zullen de tegenwoordige Roemeensche ministers van arbeid, justitie en econo mische zaken hun portefeuilles ter beschikking stellen. BUENOS AIRES. 7 Febr. (D.N.B.). Uit een pamflet, dat in 'vele duizenden exemplaren in de Vereenigde Staten is verspreid, en dat in het blad Pampero gepubliceerd wordt, blijkt, dat een be langrijk gedeelte der bevolking het wei nig eens is met de oorlogspolitiek van Roosevelt. Het pamflet, dat door reizi gers uit de V. S. bekend is geworden, luidt .woordelijk: „Roosevelt is mijn herder. Hem dank ik mijn bitteren nood. Ilij laat mij op banken in het park overnachten en voor de gesloten fabriekspoort staan. Ter wille van zijn partij beeft hij mij in el lende gestort. Ik zwerf door het donkere dal der moedeloosheid cn vind geen uit weg uit mijn ellende, want hij is met mij. Hij laat mijn salaris korten cn door belastingen heiligt 'hij mijn karig inko men. Mijn uitgaven worden grooter. werkloosheid en zorg zijn mijn schadu wen cn mijn huis wordt met hypotheken belast tot in alle eeuwigheid." STOCKHOLM, 7 Febr (A.N.P Hel Amerikaansche departement van marine heeft bekend gemaakt, dat de tankboot India Arrow aan de Atlantische kust is getorpedeerd door een vijandelijke duik boot. Twaalf overlevenden zijn in een haven aan de Amerikaansche Oostkust aange komen. Zij deelden mee, dat 26 leden der bemanning worden vermist. Deensch schip verloren De reederij J. Lauritzen, Kopenhagen, deelt mede. dat haar s.s. Erna, dat in April 1940 door de Engelsehen in beslag is genomen, verloren is gegaan. De Erna had een inhoud van 1590 brt. Het schip was in 1030 in Ilclsingoer van stapel ge- loopen en was bestemd voor het tran sport van vruchten. „Liefdadigheid is een oud-vuder- landsche deugd. Ons volk heeft deze deugd steeds betracht Moge het er ook thans van doordrongen blijven dat geven zaliger is dan ontvangen Mr. dr R H baron de Vos van Steenwijk. Gironummer van de W.H.N.5553. Voorkom hst bederf van uw levensmiddelen, zoo waarschuwt het voorlichtings bureau van den Voedingsraad. Gebruik geregeld de oudste artikelen en bewaar de nieuw gekochte. Schrijf daarom op elk daarvan den datum van aankoop Pax Holland-De Haan m BERLIJN, 7 Febr. (A.N.P). In ver- band met de binnenlandsch-politieke ge beurtenissen in Egypte werd in de buiten landsche persconferentie te Bcrlyn ge vraagd naar het standpunt van de as-mo gendheden ten aanzien van het Arabische vraagstuk. In de Wilhelmstrasse werd ge wezen op het bekende Duitsche en Italiaan- sche standpunt, dat het streven der Ara bische volken naar onafhankelijkheid vol komen begrepen wordt en dat men er de grootste sympathie voor voelt. De in dit verband gestelde vraag betreffende de ac. tiviteit van den Groot-Moefti van Jeruza lem en den vroegeren Irakschen minister president Rasjid Ali El Kailani werd in dien zin beantwoord, dat hun actie voor de vrijheid der Arabische volken voldoen de bekend is. Inmiddels meldt het D.N.B., dat de lei der der Iraksche nationalisten. Rasjld Ali el Kailani te Rome verwacht wordt. Met hem komt de Groot-Moefti van Jeruzalem, Amin el Hoesseini aan. Minister-president Kailani is. naar medegedeeld werd, de gast van de Italiaansche regeering. De Londensche Times houdt zich ln een artikel bezig met de betrekkingen van Groot-Brittanruê tot de Arabische staten. Het blad schrijft, dat het Japansche optre- den in het verre Oosten de verwarde Brlt- sche positie In Indie scherper naar voren heeft gebracht en dat ook verder n3ar het Westen, overal waar legers van het empire op Arabische bodem staan, de zelfde consequenties zich hebben voorge daan. In het tegenwoordige stadium van dezen oorlog, aldus het blad. nu de strydkrach- ten der .-pilmogendheden stormloopen op de Oostelüke en Westelijke verdedigings linies van Engeland in Azië, is de houding der volken achter de frontlinies voor Groot-Brittannië echter van zeer groote beteekenis. In Irak zijn nog steeds groepen, die een afwijzende houding aannemen jegens de mandaatregeeringen in Palestina en Sy rië. In Palestina moet geconstateerd wor den, dat het aantal Arabische vrijwilligers in het Britsche leger bepaald onbeteeke- nend is. Dit houdt verband met het feit. dat de jonge, voor den militairen dienst geschikte. Arabieren zich strijders tégen de mandaatregeering voelen en daarom niet aan haar zijde wenschen te vechten. Men moet het feit onder de oogen zien. dat niet alleen in Palestina en in Irak, doch in alle Arabische landen een Brit- sche nederlaag in dezen oorlog gevolgd zal worden door golven van haat. In Egyp te wordt de laatste regeering verweten de belangen van het land te hebben verwaar loosd en te veel onderworpenheid aan de Engelschen aan den dag te hebben gelegd Deze bezwaren, alsmede de door dertEgyp- tischen koning zorgvuldig beschermde voorrechten van de kroon, speelden bij de tegenwoordige politieke crisis in Cairo een groote rol. Beslissend is ook by de Arabische volken in het nabije Oosten en het front der Kas pische zee de angst voor een hongersnood, wegens de herinnering aan de hongersnood van 19141918 waarbij 300.000 menschen om het leven zijn gekomen. Onvoldoende bekwaamheid en tekort aan scheepsruimte hebben ook thans reeds tot een duidelijk merkbare schaarschte aan levensmiddelen in deze landen geleid. Daardoor is ook een stUging van de kosten van levensonder houd veroorzaakt. Het blad merkt tenslotte op. dat deze toestanden in de Arabische landen voor Engeland niet vleiend kunnen worden genoemd. ARGENTINIË EN HET COMMUNISME BUENOS AIRES, 7 Febr. (A.N.P.). De politie heeft huiszoeking gedaan in het bedrijf der communistische organen La Hora. Orietacion en A Vanzada. Te vens is de communistischeuitgeverij Editorial Problema gesloten. Zooals men weet, was de regeering reeds geruimen tijd genoodzaakt tegen communistische elementen op te treden VROUW ONTHOOFT TE PARIJS PARIJS, 7 Fcbr. (B.N.D.). Voor het eerst sedert 55 jaar is te Parijs een vrouw onthoofd Zij had tezamen met haar man haar vijfjarig dochtertje op beestachtige wijze vermoord. De echtgenoot wordt ook terechtgesteld. Tot de ongeschreven wetten der derde Fransche republiek behoorde het, dat de president der republiek, wien het vonnis voor de voltrekking moest worden voor gelegd. steeds gebruik maakte van bet recht van gratie, wanneer de veroordeel de een vrouw was. Het staatshoofd, maarschalk Pétain, die het gezin, naast arbeid en vaderlandsliefde tot een pijler van volk en staat heeft gemaakt, heeft geweigerd de kindermoordenares gratie te verleenen. 's-GRAVENHAGE. 7 Febr. De se- cretaris-generaal van het departement van Landbouw en VisscherU maakt bekend, dat de met „een rantsoen mar garine of vet" gemerkte bon, welke, zooals bekend, thans recht geeft op het koopen van boter met reductie, vanaf Maandag 9 Februari a^s. naar keuze recht zal geven op het koopen van boter zonder reductie of mar garine. 's~GRAVENIIAGE, 7 Febr. Dc secre taris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de bonnen „06" en „07" van de botérkaart en de vet kaart wordt verlengd tot en met Don derdag 18 Februari a.s. Tot cn met ge noemden datum kunnen houders van boterkaarten derhalve met genoemden bon nog 125 gram boter koopen. Dp hou ders van vel kaarten kunnen voorts nog tot en met 18 Februari op bon „06" 125 gram boter met reductie en op bon „07" naar keuze 125 gram margarine of 125 gram boter zonder reductie betrek ken. Daar staan wij nu, machteloos. Wij moeten aanzien, hoe ons Indië door een 6tel onverantwoordelijke elementen den oorlog is ingejaagd en voor ons voor goed verloren dreigt te gaan. Machte loos en verbeten staan wij bij de resul taten van het wanbeleid, dat daar ge voerd werd. Langzaam gaan ons de oogen open en begrijpen wij eindelijk, dat alleen inspanning van alle krach ten kan voorkomen, dat nog meer ramp spoed ons deel zal zijn. Onze Nederland- 6che nationaal-öocialisten zagen en be grepen dit alles reeds eerder. Daarom grepen zij naar de wapenen en rukten op tegen den vijand in het Oosten. Want ten opzichte vèri hetgeen daar gebeurt, staat gij niet machteloos, landgenoot. Dat bolsjewisme kunt gij, neen, moet gij helpen vernietigen. Het is uw Neder* landsche, maar ook uw Europcesche plicht u te melden bij het Vrijwilligers legioen „Nederland", Koninginnegracht 22 te 's Gravenhagc. OSLO, 7 Febr. (D.N.B.). Het depar- tem ent voor arbeidsdienst en sport heeft in overeenstemming met dat voor kerk en school bepaald, dat alle Noor- sehe jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar in do jeugdorganisatie van do Nasjonal Samling jeugddienst moeten verrrichten. Volgens het Noorsche telegraafbu reau heeft de leider van Nasjonal Samling en premier, Vidkun Quisling, bekend gemaakt, dat een wet, die af wijkt van de bepalingen der grondwet, mede onderteekend moet worden door het hoofd van het departement van justitie. De machtiging van den pre mier kunnen dde ministers voor hun ressort bepalingen op wetgevend ge bied uitvaardigen, die verordeningen worden genoemd en die evenals de wetten van den premier in het staats blad worden gepubliceerd. Vandaag verduisteren om 18.37 uur Vandaag (Zaterdag) gaut de zon j op om 9.12 uur, onder om tS-37 uur. De maan gaat op om 0.50 uur, onder i om 11.53 uur. Zondag gaat de zon op om 9.10 uuronder om 18-40 uur- De maan 5 gaat op om 2.06 uur; onder om 12-25 uur. i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1