AMERSFOORTSCH DAGBLAD Weer zes schepen voor de kust der V.S. vernietigd Derde luchtaanval op de basis Soerabaja Ook de „Tromp" geraakt. Ain El Gazala is bereikt Vreemdsoortige explosie in Tanger Japansche landing op het eiland Singapore De „Sumatra" niet gezonken? Invoering van gaslooze uren Zeer hevig Japansch spervuur Felle gevechten aan het Oostfront De verliezen op Java en Bali Treinongeluk tusschën Amsterdam-Utrecht Staat vari beleg in deel van de stad Dr. Totjt verongelukt ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16 Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50 Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE FOORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEpNKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIE»: 1—4 regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke rergel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. MAANDAG 9 FEBRUARI 1942 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 188 Tankat'deelingen, zoo meldt Domei, breiden in het woédende vijandelijke vuur haar terreinwinst uit STOCKHOLM. 9 Februari, (D.N.B.) De Britsehè niêuA-sdienst maakt melding van een officieel communiqué uit Singapore, volgens hetwelk Japansche troepen geland zijn op het Westelijk deel van het eiland Singapore. Het Reuterbericht uit Singapore luidt: Singa pore meldt officieel dat de Japanners met sterke strijdkrachten in den afgeloopen nacht zijn geland op de Westkust van het eiland Singapore. De strijd duurt voort. Het Japansche persagentschap Domei meldt hieromtrent uit Johore-Baltroe, dat Japansche troepen Maandagochtend op het eiland Singapore geland zijn. na de Straat van Johore te zijn over gestoken. Domei ^meldt voorts uit Saigon, dat van het front op Malakka wordt vernomen, dat terstond na de eerste golf Japansche- troepen, die vanochtend op het eiland Singapore zijn geland, Japan sche tankafdeelingen onder dekking der artillerie de zeestraat van Johore zijn overgestoken en thans in het woedende vijandelijke vuur haar terreinwinst uitbreiden. fi FF Japansche hoofdkwartier maakt zens een Domei-bericht uit Tokio be kend: Ondanks het verzet van den vijand zijn Japansche strijdkrachten erin geslaagd de straat van johore over ie steken en een aanval te openen op de vesting Singa pore. Dc Britsche nieuwsdienst meldt uit Sin gapore, volgens een D.N.B.-bericht uit Stockholm, dat de Japanners een krachti ge en onafgebroken versperring van artil lerievuur liebhen gelegd om hun landing aan de kust van het eiland Singapore mo gelijk te maken. Het vuur was bijzonder hevig op Zondag en op den Maandagoch tend. De Britsche vooruitgeschoven stellin gen cn verdedigingslinies waren aan de zware artillerie-beschieting blootgesteld. Het spervuur hield twee uur lang zonder ophouden aan en begon Maandagochtend met groote hevigheid opnieuw. De Japan ners vuurden voortdurend granaten uit mortieren en kanonnen en Japansche bom menwerpers droegen het hunne er toe bij om den regen van staal" te vergrootcn. Het Ëngelsche Persbureau Exchange Telegraph meldt, volgens een Stefani- bericht uit Bern, dat Singapore als vloot- basis heeft afgedaan. De opslagplaatsen van pëfroleum en materiaal zijn ver woest. Het groote drijvende dok. dat pantserschepen van 35.000 ton kan op nemen, is tol zinken gebracht en ligt thans op den bodem van de zee Gene raai Percival. de commandant van de vesting, heeft dit officieel aan hef gar nizoen medegedeeld met de volgende woorden: „Singapore, de basis van de Britsche vloot in Oost-Azie,( bestaat niet meer. Singapore is thans een belegerde vesting, die tot het einde foe verdedigd moet worden," Het eiland Palau Oehin, waarop vijan delijke patrouilles aan land zijn gegaan, liet aan den Oostelijk en ingang van de straat van Johore. Het die h is f'bij gelegen punt listen ofugeveer driekwart mijl af stand van het eiland Singapore'. PalembSng Het Japanschp hoofdkwartier maald bekend, dat de hij de Japansche lucht aanvallen van 7 Pn 3 Februari op Pa- lembang en andere vijandelijke steun punten op Sumatra. In totaal 67 vlieg tuigen werden neergeschoten of op den beganen grond vernield-. Daarmede is aan de Britsche, resp. aan de Neder- landsoh-Indische luchtstrijd krach teh een zware slag toegebracht. Bovendien werdgn bij een luchtaanval op het Bir ma arische vliegveld Mingaladon op 7 Februari elf vijandelijke machines ver nield. De militaire deskundige van de Daily Express schrijft, volgens den Britschen nieuwsdienst, omtrent de Japansche luchtactie tegen Ned.-Indie, dat de Ned.- Indische luchtmacht de vorige week zware verliezen geleden heeft. De ver liezen aan vliegtuigen in luchtgevech ten en op den beganen grond bedragen meer dan honderd. t De hevige bomaanvallen op de vijan delijke steunpunten aan hel front in Birma duren voort, zoo meldt Domei uit Tokio. Terwijl Rangoon en omgeving den laatsten tijd het. hoofddoel van der gelijke aanvallen „waren, hebben vrij sterke afdeeelingen gistermiddag'de ha venstad Mavtaban tegenover Moelmfm aangevallen en daarbij twee vrachtboo; ten in den grond gehoord. De havenin stallaties werden levens zwaar bescha digd Op de terugreis ontdekten de Ja pansche vliegers ten Noorden van Mar- tahan een troepentrein. die terstond aangevallen, met hommen bestookt en vernietigd werd DU1TSCHE WEERMACHTSBERICHTEN HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 8 Febr. (D.N.B Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In het Oosten duren de gevechten hij groote koude en sileeuwstörmen voort. .In den centralen frontsector werden sterke deelen van twee bols jewistische divisies ingesloten en ver slagen. Daarbij vielen ons 15 kanon nen. alsmede 41 machinegeweren en granaatwerpers in handen. Bij de ge vechten der laatste twee weken wer den alleen al in den sector van één leger 80 pantserwagens, meer dan 300 kanonnen. 1 000 machinegeweren en granaatwerpers, alsmede meer dan 400 automobielen en 350 sleden buitgemaakt of vernield. De ^ijand verloor behalve talrijke gevangenen meer dan 18 000 dooden. In den Noordelijken front sector brachten de Dui'sche troepen den vij and'b^j verscheidene arlies van stoot troënen zware bloedige verliezen toe en vernielden pen groot aantal vijan delijke stellingen. Aan hpf Ka'*elisclie front hebhen Duitsche en Finsche luchtstrijdkrachten met sucees spoor- wegwerken van de Moerrpansklijn alsmede ba'-nkkenkamnen van den vijand bestookt Vrijdag werden zonder eigen ver liezen 34 bolsiewisli r'ie vliegtuigen in luchtgeve'Men neergehaald of on den beganen grond vernield. In het zeegebied rond Engeland brachten gevechtsvliegtuigen twee vijandelijke koopvaardijschepen van 10.000 brt. in totaal tot zinken. Ver der zijn nog vijf groote vrachtsche pen door hommen ten deele zwaar be schadigd Ten Westen van Engeland heeft een duikboot een Britsche tor nedoiage.r tot zinken gebracht. Aan de Oostkust van Noord- Am e'ik a brachten Dnitsche dtiik boote.n zes vijandelijke koopvaar dijsrhenen van 38 000 brt in to taal tot zinken. Daarbv heeft rle duikboot van den luitenant ter zee eerste klasse Rasch zich hij zonder onderscheiden. In Noord-Afrika is bij het ver der opdringen naar het Oosten, Ain El Gazala bereikt. Duitsche gevechtsvliegtuigen steunden de achtervolgingsgevechten van de verbonden troepen en bombar deerden materiaal dépots ten Westen van Marsa Matroek.1 Een Duitsche duikboot heeft voor Cyrenaica een Britsch eonvooi aange vallen en een torpedotreffer ge plaatst.'Op het eiland Malta troffen bommen van zwaar kali her wederom duikboot ligplaatsen en. havenwerken te La Valetta. Andere luchtaanvallen waren ge richt op het vliegveld Halfar. In luchtgevechten boven het eiland ver- looi- de vijand vier vliegtuigen. Het vveermachthericht van Zondag uidt: Aan het Oostelijk front duren de zware afweergevechten voort. Ver scheidene groepen der vijandelijke strijdkrachten werden door tegenaan vallen vernietigd. In den strijd tegen een vele malen sterkeren vijand heert de 269ste divisie infanterie uit Noord-West Duitschland zich bijzon der onderscheiden. Tn vipr weken lieert zij meer dan 120 vijandelijke aanvallen afgeslagen en in talrijke tegenaanvallen sterke vijandelijke strijd Krach ten vernietigd. V an 31 Januari tot 6 Februari heeft de Sovjet-luchtmacht 2-39 vliegtuigen verloren. Daarvan werden er 117 bij luchtgevechten en 1S door afweerge schut neergeschoten. De rest werd on den grond vernietigd. Tn dezelfde pe riode gingen aan het Oostelijk front 13 Duitsche vliegtuigen verlopen. In Noord-Afrika verkenningsbedrij- vierheid aan weerskanten. Boven de Duitsche Bocht hebben .iagers Zaterdag vijf vliegtuigen van een afdepling Ëngelsche bommenwer pers neergeschoten zonder zelf verlie zen te lijden". SAIGON, 8 Febr. (Domei) - Het Nederlandsch-Indische hoofd kwartier te Batavia meldt, dat de Japansche luchtmacht een derde aanval hee£t gedaan op de basis Soerabaja, waar installaties 4er marine werden gebombardeerd- Andere aar^vallen werden gedaan op Palembang, een eiland aan def Oostelijke kust van Sumatra, waar branden ontstonden en op plaat sen op Nieuw-Guinea, Ook zijn Japansche verkenningsvliegtuigen waargenomen boven de Oostelijke kust van Ja-va. Hel Japansche keizerlijke hoofdkwar lier heeft heden bekend gemaakt, dat op 5 Februari, toen de Japansche mari ne-vliegtuigen hun tweeden aanval op Soerabaja cn hun eersten aanval op het vliegveld Djimbaran op Bali nnderna- nen. 34 vliegtuigen van den tegenstan der werden neergeschoten of op den grond vernield. Bij den aanval on Soe rabaja vernielden de Japanners in to taal 26 vliegtuigen van den tegenstan der. n.l 11 Amerikèansche en 15 Ne derlandse h-T n d i s c h e Andere for maties Japansche niarinevliee'uiven die ct vliegveld Diimharan op Bali aan vielen schoten 8 vliegtuigen van hun te genstander '"tl id ens luchtgevechten neer of vernielden ze op den grond. Militaire deskundigen hebben, naar Domei meldt, erop gewezen, dat de Ja pansche activiteit in de lucht gericht is geweest tegen een van de berip steun nunten der vijandelijke euerilla-activi- teit en tevens op de liin van de gealli eerde stellingen, welke Australië. Neder landsch-Indië en Singapore verbindt. Men legt er den nadruk op. dat de Ja- nansche militaire vliegtuigen die de Ne- derlandscb-Indische steunpunten aan de Straat van ^Makassar, in de Molukken Zee. in de Floras Zpe en in de Banda Zee jhebhen verield thans hun activiteit boven de Java Zee ontplooien Djimharan op het eiland Bali is tege lijk met d£ belangrijkste vliegvelden op Java aangevallen en is wegen? zijn lig ging. halverwege Singapore. Port Dar win een bijzonder belangrijke steunpunt in de lijn der geallieerde frontstellingen tusschën Australië Nederlandsch-Tndië en Singapore. Daarenboven kan de be- teekenis als strategisch uitgangspunt voor operaties in den Tndischen Oceaan 'en Zuiden van de Java Zee en ten Noor den cn t.en Oosten van de Flores-Zee niet over het hoofd worden gezien DE KABINETSWIJZIGING IN ENGELAND GENEVE. 8 Febr. (D.N.B De ver anderingen in het Britsche kabinet zijn in Engelland met gemengde gevoelens begroet, zoo verklaart de politieke cor respondent van de Sunday T t. i rn e s. Diegenen, zoo schrijft hij verder, die groote' veranderingen hebben verwacht, kunnen zich troosten met het feit.' dat nieuwe wijzigingen in het kabinet te verwachten zijn. Japansche besprekingen met Moskou TOKIO. 8 Febr. (Domei). De mi nister van huitenlandsche zaken. Togo. heeft in hel parlement verklaard dat de regeering maatregelen denkt le nemen ter officieele bevestiging van het Sovjet- Japansche handelsverdrag, dat in Juni j.l voorloopig cloor heide regèeringené werd onderteekend. De onderhandelingen omtrent een vis scherijovereenkomst. met de Sovjet-Unie. die bij het uitbreken van den Puilsch- hnïsjevvistischen oorlog op het rloode punt stonden, zijn in December hervat, aldus de bewindsman, maar vooreerst is het streven hoofdzakelijk op een voor- loopjge overeenkomst gericht. De. Japansche olieondernerqingen op Noord-Saehalin, die. maanden geleden den arbeid hebben gestaakt, worden thans weer in bedrijf gesteld, ofschoon er nog vele bezwaren zijn. LOEXEN. 8 Febr. Op het baan vak Amsterdam-Utrecht van de Ne- derlandsche Spoorwegen deed zich dezer dagen een treinongeluk voor, dat. naar omstandigheden bijzonder goed is afgeloopen. Een personen trein kwam in botsing met een goe derentrein, waarhij gelukkig nie mand werd gewond. Omstreeks vier uur kwam'uit de rich ting Amsterdam' het electrische treinstel Amsterdam-Ui recht-Den Bosch-Eind ho'- ven gereden Even buiten het slations- emplacement Nieuwersluis-Lolfenen was men bezig met het rangeeren van een goederentrein, waarbij enkele wagens van den goederentrein op het baanvak Amsterdam—Utrecht kwamen. Dienten gevolge had de seinhuiswachter het sein voor den uit Amsterdam komenden elec- trischen trein op onveilig gezet.. De wagen voerder van den elèctrischen trein wilde zijn trein voor hel. op onvei lig staande sein tot stilstand brengen. De rails waren echter spiegelglad gewor den ten gevolge van het feit, dat het even te voren geregend had, waardoor de electrische trein doorgleed en in hot sing kwam met enkele wagons van den goederentrein. Een wagon van den goe derentrein kantelde, terw ijl twee andere wagons aanzienlijke schade opliepen. Het voorbalcon van den electriscnen treijo bewees bij deze botsing zijn hech te constructie dat 'l slechts licht werd beschadigd. Aangezien de electrische met zeer matige snelheid op dep goede rentrein inreed, hebben de in den eleclri- schen trein gezeten passagiers van het ongeluk niets bemerkt, dan dat zij daar het haanvak versperd was moes ten overstappen in een ter plaatse gere ept ireerd treinstel Uit Utrecht ariveerde spoedig een werktrein en met man'en macht begon men het. baanvak-weer vrij te maken. Het treinverkeer tusschën Amsterdam en Utrecht werd over enkel spoor geleid zoodat dit eenige vertraging ondervond TOKIO, 8 Febr. (Domei). Om trent den zwaren aanval op de Ne- cferlandsch-Tndische vloot in de Java-zee ten Zuiden van het eiland Kangean cloor vliegtuigen van de Japansche marine riiaakt het Japansche keizerlijke hoofdkwartier nog bekend, dat volgens in Tokio ontvangen inlichtingen tijdens den zelfden zeeslag ook de Neder- 1 a n d-I n d i s c h e lichte kruiser „Tromp" zwaar schade heeft gekre gen. (De Tromp", een flottielje-leider van 3350 ton, is in 1936 te Amsterdam op stapel gezet. Het schip dat 32Vz mijl loopt, is be wapend met zes kanonnen van 15 em. en een aantal mitrailleurs, benevens zes torpe dokanonnen. De bemanning bestaat uit 295 koppen). Het Japansche blad Tokio N i ts j i- Nitsji bevat nog eenige bijzonderhe- den omtrent den zwaren aanbal van Ja pansche vliegtuigen op de Ned.-Indische vlopt in de Javazee. Het blad meldt het volgende: bij het naderen van de Japansche luchtmacht probeerde de vijandelijke vloot met een snelHeid van 30 knoopen te ontkomen. Zij kon haar lot echter niet meer ont gaan. Een der beide lot zinken ee bra ch ip kruisers werd in nog geen minuut tiids naar# den bodem van de zee ge jaagd. De beschadigde kruisers „Sumatra" en ..Marblehead" zullen geruim en tijd noo- dig hebben om eereparperd te worden. Daar Soerabaja. als eenige haven van Ned. Indië die voor herstelwerkzaamhe den voldoende Is toegerust, door dp .Ta- oansche luchtmacht beheerscht wordt, zou alleen Port Darwin in Australië daarvoor in aanmerking komen. t (Uit bovenstaand bericht zou. men kunnen opmaken, dat cIp kruiser Suma tra dus niet tot zinken gebracht is). Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat een Japansche duikboot tij dens operaties in de Javazee op 5 Febru ari een groofen vijandel Ifken torpedo jager tot zinken heeft gebracht. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt voorts bekend, dat de Japansche vloot- en luchtmacht, sinds het uitbreken van* den oorlog in groot-Oost-Azie op 8 De cember 1941. 29 vijandelijke duikbooten en 52. koopvaardijschepen van ee*i tota len inhoild van 310.000 ton tot zinken heeft gebracht Vorderingen op Borneo Onderdeelen van het Japansche leger hebben 31 Januari hij verras sing Tanahgrogot ingenomen, gele gen 100 km, ten Zuidwesten van Ba- likpapan Radio-Batavia heeft de algeheele bezetting van Ponfianak erkend en gemeld dat de Japansche luchtmacht haar operaties voortzet. De Japansche strijdkrachten* hebben volgens een bericht van Domei, de hoofdstad Lahat Dato aan de haai vad Darvel (Oostkust, van Britsch Borneo) bezet. Ambon In het te Batavia uitgegeven weer- machtberichf wordt verder gezegd dat het grootste deel van hei eiland Ambon door de Japansche troepen bezet is. Slechts onn klem gedeelte der Neder- landsch-Indisch strijdkrachten heeft kunnen vluchten. Australië De'versterkte Japansche luchtactie in het gebied ten Zuiden van Timor wordt te Londen opgevat als het begin Tan een JapSnsche poging tot verovering van Port Darwin, de oorlogshaven op het Australische continent. Uit Melbourne wordt gemeld. da| bok de veelvuldige Japansche. luchtaanvallen on de haven Port Moresbv (Nieuw-Guinea) als voor bereiding voor een landing worden be schouwd. welke den Japanners de ver overing van nieuwe steunpunten tegen Australië moet mogelijk maken. ROME. 8 Febr (Stefani). Het hoofd kwartier van de Italiaansche weermacht maakt hekend. Voornilgeschövën eenheden hereik- ten Vrijdag Ain El Gazala. In de Libische Sahara werd de oase Dzja- lo weer bezet Italiaansche en Duit sche vliegtuigen vielen vijandelijke concentraties voertuigen aan. zetten •eenige in brand en beschadigden ze. Een Hurricane werd in een lucht gevecht neergeschoten. Op hët eiland Malta bestookten Ita liaansche en Duitsche formaties fabrie ken der ooriogsproductie, werven en vlootsteunpunten met talrijke hommen van middelbaar en van liet zwaarste ka liher. Er ontstonden lievige branden. Oorlogsschepen werden getroffen. In rre vechten met iagers verloren de Engel- schen vier vliegtuigen. Een van onze machines keerde niet terug. Nachtelijke aanvallen op Tripolis en Benghasi veroorzaakten den dood van acht inlanders. Eenige anderen werden gewond. De gemelde schade is niet groot Onze zeestriidkrachten brachten een groote vijandelijke duikboot tot. zinken. Een Italiaansche duikboot is niet op haar basis teruggekeerd Het Zondag uitgegeven 647e commu niqué van het Italiaansche hoofdkwar tier luidt: „Aan het front in Cyrenaica bedrij vigheid van verkenningsgroepen in het gebied van To.broek, Badia en Marsa Ma troeh hebben Duitsche luchtstrijdkrach ten concentraties van voertuigen, kam pementen en opslagplaatsen hevig be stookt met hommen en machinegeweer- vuur. Zii troffen troepen, vernielden ma teriaal en deden talrijke branden uitbre ken. Bij een Engelsehen luchtaanval op Syrte zijn zes slachtoffers gevallen. Er is lichte schade aangericht. Bij .hevige aanvallen, overdag en des nachts op Malta ondernomen, hebben afdeelingen vliegtuigen der snilmogend- heden vliegvelden en vlootbases be stookt. Een duikboot, getroffen door hommen van Jiel zwaarste kaliher. door Duitsche vliegtuigen uitgeworpen, is zeker ver nietigd; een kruiser is getroffen. Tiidens gevechten hoven het eiland zijn drie Bristol-Blenheims door Duit sche jagers neergeschoten. Bii den aanval, op 1 Februari op Pa lermo gedaan, is een derde vijandelijke bommenwerper hij Palazzoaclriano neer gestort. Een onzer convooien werd in den af geloopen nacht door torpedovliegtuigen aangevallen. Het schoot er een neer en vervolgde onbeschadigd zijn weg." ^MADRID. 8 Febr (D.N.B.). Naar het, S.paansche blad „Es pa na", dat in Tanger verschijnt, meldt is in Tanger een aantal kisten ontploft die door de Ëngelsche sleepboot „Rescue" van Gi braltar naar Tanger waren overgebracht Na het lossen van de lading ondernam de sleepboot onmiddellijk de terugreis. De Spaansche postboot, die tuschen Al- geciras en Gibraltar vaart, en in de na- hijheid van de kisten had aangelegd, leed gelukkig geen schade. De sensationeele ontdekking van den Engelschen wapensmokkel naar Tanger. aldus meldt D.N.B. verder uit Madrid, heeft niet alleen in heel Spaansch Ma rokko, doch ook in de Spaansche hoofd stad opwinding veroorzaakt. Zoowel on der de bevolking als in regeeringskrin- gen wijst men in dit verhand op dp her haalde aanvallen van Britsche vliegtui gen en oorlogsschepen op de Spaansche neutraliteit en aan de zoo dikwijls ge bleken inmenging der Britsche propa ganda in Spaansche binnenlandsche aangelegenheden. Hel fpif, dat een Engelsch schip in groote hoeveelheden oorlogs- en propa gandamateriaal de. Spaansche haven heeft trachten binnen te smokkelen, wordt ook in officieele kringen be schouwd ais een bewijs dat de Engel schen de .Spaansche souvereinifeit in Tanger niet alleen minachten, doch ook heimelijk en systematisch wapenmale- riaal in deze trategLSch belangrijke stad verzamelen om er qp een^gegeven mo- ment. gebruik van le'maken. Men neemt mot stelligheid aan. dat de Ëngelsche sleepboot „Rescue", die in Tanger een hekend schip is. reeds vele dergelijke gevaarlijke ladingen daar heen gebracht heeiL-Nabij de plaats van het ongeluk werd o.a. de koerierszak voor hef Britsche consulaat gewonden, die met de wapenen uit Gibraltar was gekomen Naar uit Tanger wordt gemeld, is het aantal dooden. dat gevallen is tengevol ge van de ontploffing van Brilsch'e ge smokkelde munitie gestegen tot 11. Ver wacht kan worden dat nog verscheide ne zwaargewonden zullen overlijden. De Spaansche autoriteiten hebhen, gezien de groote verontwaardiging die het in cident gewekt heeft onder dp bevolking en ter vermijding van excessen, den staat van oorlog afgekondigd in de be trekken stadswijk. Het vice-secretariaat van volksopvoe ding heeft later de pers de volgende me- dedeeling verslrekl: „Onder de passagiers, die Vrijdag met dp postboot uit Gibraltar te Tanger aan kwamen. bevond zich een Engelschman met diplomatieke koeriersbagage. Op de kade stond een Spanjaard, Sixto ^ilv%. tp wachten, die hulp verleende bij Iip| overbrengen van de koeriersbagage in een taxi. Bij het overbrengen ont plofte een stuk der bagage. Na de ont ploffing was de omgeving van de auto bedekt niet Engplsch propagandamate riaal. Elf menschen kwamen om hef le ien '36 werden gewond. Tot de doodeh hehooren zes inheemschen. Van de vijf omgekomen Europeanen waren .er drie in dienst van het Britsche consulaat. Ook Sixto Silva kwam om het leven. Het incident hppff onder de bevolking groote ongerustheid* veroorzaakt Dp Spaansche autoriteiten -trachten zoo spoedig mogelijk opheldering te bren gen." Betooging voor hef Brit sche consulaat Naar Stefani uil Tanged meldt, is voor het Britsche consulaat-generaal en voor de lokalen van den Britschen geheimen dienst een groote volksmenigte samen geschoold om te protesleeren tegen den Britscheiv springstófaahslag. Nadat een poging om het gebouw in brand te ste ken was mislukt, rukte de menigte de naamfiordén af. wierp de vensters in en vernielde epnigp Britsche auto's. Ten slotte bestormde de volksmenigte, on danks het ingrijpen der politie, verschei dene andere Britsche huizen en zaken, en richtte tfaar groote scjiade aan. Duizenden Arabieren en Spanjaarden trokken met Marokkaanschp eti Spaan sche vlaggen door de straten der stad «n juichten voor generaal Franco en den Kalif en riepen „weg niet de Britsche da ders". Er werden groote transparanten meegedragen, dip opschriften droegen „Tanger protesteert tegen den gemeenen aanslag der Britten". Tn het gebouw van de Tanger-delegatie \an den hoogen commissaris werd den daar aanwezigen Spaanschen generaal Uruarte door een delegatie de eisch overhandigd, «dat de schuldigen ten strengste gestraft, zouden worden De generaal zeide dit toe. Ook voor Britsche zaken werd door sommi gen gedemonstreerd, waarbij sfeenen naar de ruiten werden geworpen en de politie moest optreden. Voor de gezinsle den der slachtoffers werd een collecte gehouden, die. het. gemeentebestuur opende met een bedrag van 5000 pesetas. Uit Tanger wordt nog gemeld, dat do Brit$che koeriersbagage niet allpen be stond uit verscheidene koffers, maar ook uit een aantal' kisten De ontploffing was zoo fel. dat. hef Spaansche douantv gebouw zwaar beschadigd werd. 's-GRAVENHAGE, 7 Febr. De transportmoeilijkheden, welke er thans zijn, maken het noodzakelijk, hij het electriciteits- en gasgebruik de grootst mogelijke zuinigheid in acht te nemen Ten einde de gas- voorziening zooveel mogelijk voort gang te doen vinden, is de invoe ring van zoogenaamde gaslooze uren noodzakelijk gebleken. Derhal ve is bepaald, dat van 15 1ot 17 uur en van 21 tot. 6 uur gee'n gas verstrekt zal worden. Deze maatre gel gaat in Zondagavond 8 Febru ari 1942. Hij geldt voor het geheel'e land. BERLIJN, 8 Febr. (D.N.B.). v Rijksminister dr.' Toflt is vandaag hij het vervullen van zijn soldaten- plicht tijdens een dienstreis als ge volg van, een vliegtuigongeluk doo- delijk verongelukt. De Fuehrer heeft opdracht gege ven. dat den Rijksminister een staatsbegrafenis zal worden gegev- ven. Het Groot-Duitse he rijk verliest in dr. Todt een van ziin markanste persoon lijkheden Zijn schitterende prestaties op ieder gebied, waarvan hij de leiding had als gevolg van het vertrouwen, dat de Fuehrer in hem stelde, bewijzen, dat hij een van de geniaalste organisators van dezen fnd was. Dp autowegen, de houw van den West wall, de houw van de versterkingen aan den Atlantischen Oceaan, drie reusachtige opgaven, die door hem werden opgelost, zullen ziin naanl voor altijd in de geschiedenis boekstaven. Ziin verdiensten op het ge- hied van de concentratie der Duitsche bewapening zulten pas in de toekomst ten volle worden bpseft WEER PORTUGEESCHE TROEPEN NAAR DE AZOREN LISSABON. S Febr (D.N.B.) Met het Pnrtugeesche s.«. Lima is v anmiddag een nieuw troepeneöritigent naar de Azo- ren vertrokken om de garnizoenen al daar te. versterken. I Vandaag verduisteren I om IS.39 uur j Vandaag (Maandag) gaat de zon on nm 9.03 ur, onder om 13.42 uur. De maan gaat op om 3 20 uur, onder j om 13 45 uur Dinsdag goot de zon op nm 9.06 j uur, onder om 13.43 uur. De maan gaat op om 4.32 uur; onder om 13 45 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1