De Japanners bezetten Oostelijk front houdt onwrikbaar stand iff AMERSFOORTSCH DAGBLAD Bi vliegveld op Singapore De Lafayette (Normandie) in brand geraakt Dr. Goebbels: vertrouwen in eigen Val van de vesting kwestie van tijd JAPANNERS OVER DE SALWEIN Bommen op Batavia Dr. Tollenaere herdacht Tal van menschen gewond OORLOGSRAAD VOOR STILLEN OCEAAN De Noorsche belangen in Duitschland Duitsche beschouwing over de situatie derlijke fool DE EEMLANDER Postrekening 47910 V'ALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR I. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT it.. 3 maal plaatsen 11.20. DINSDAG 10 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 189 Helsinki ïrsburo Moskau lOundhurQ BrjdnsV LP-nhP'O ,w:rpmenf«itjiuqj 0nifö>opfi'o*5i UNGADN faganeoi: .'iMdjfwsV Cherson ^04rt}'0«ijs) TOKIO, 10 Febr. (Domei) Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat 'de Japansche strijdkrachten, na het verzet, van den vijand op het eiland Singa pore gebroken Ie hébben, op 9 Febr. volledig het vliegveld Tengah bezet hebben, een der vier militaire luchtsteunpunlen op het eiland. Naar Domei meldt hebben de Japanners, die op een punt ten Oosten van den dijk op het eiland waren geland, vasten voet kunnen vatten aan het Zuid-eind van den clijk, nadat zij vijandelijke kazematten onder den voet. hadden geloopen. Op grond van een officieel communiqué uit Singapore meldt de Londensche nieuwsdienst het volgende: De hevige Japansche aanval, die in aansluiting op de landing op het eiland geschiedde, werd door duikbommenwerpers, macbinegevveervuur en artillerie ondersteund. Dientengevolge, alsmede als gevolg van de vijandelijke infiltratie werd na hardnekkige gevechten overgegaan tot een verderen aftocht van de Britsche troepen. TOKIO, 10 Febr. (D.N.B.). Naar d* riéening der geheele Japansche pers is de val van Singapore nog slechts een kwestie van tijd. De eerste berichten wer de succesvolle landingen op het eiland Singapore hebben in Tokio een buitgewonen indruk gemaakt Men is pr van overtuigd, dat de Britsche troe pen zich niet lang zullen kunnen hand- ia ven. Volgens een bericht in de Tokio k s a h i S j i m b o e n hebben de Engel chen nog in de afgeloopen week nieu we stellingen aan de lot nu toe weinig verdedigde Westkust gemaakt en in al- erijl veel artillerie en machinegeweren aten aanrukken, die bet vuur concen- 'reerden op de oversteekpunten. Kleine fapanscbe afdeelingen vielen onmiddel- ijk de Engelsche versterkingen aan en braken in gevechten van man tegen nan door de voorste prikkeldraadver sperringen. Daarop trokken de Engel- chen terug in Oostelijke richting naar iet vliegveld Tenga. Naar het blad verder meldt zijn de Japansche troepen, die voor een deel in iel dichte oerwoud geland zijn, op ver schillende plaatsen van liet front ver- ichènen, waardoor de Engelsellen in de lank en in den rug werden bedreigd ">e gevechten naderen meer en meer len binnensten vestinggordel en onder vijl zijn nieuwe tank formaties op bet liland geland. Van militaire zijde wordt medege- leeld. dat het zwaartepunt der verde diging naar het Zuiden en Oosten, dus naar zee. is gericht. In het Westen be- innen reeds aan de uiterste Westelijke nint ongeveer twintig kilometer ten Vesten van Singapore uitgebreide ar- illeriestellingen met zeer zwaar mari- ïegeschut. die zich naar het Oosten voortzetten tot aan de Oostpunt van bet dand nabij fort Sjangi. Deze verdedi- ing aan de zeezijde wordt afgesloten loor de kleine eilandvesting Poel au [)ebin, aan het begin van de straat van rohore. ongeveer twintig kilometer ten Dosten van Johore Bahroe De geheele Zuidkust tusschen Pasi' Pandjang en Siangi wordt beschermd loor sterke mijn versperringen, vooral de haven van Singapore, die bovendien nog door er voor liggende eilanden wordt beschermd. Volgens mededeeling van militaire zijde liggen de zwaarste versterkingen van liet eiland ten Noorden van het plaa'sje Boekit Timah (ten Nooidwes- ten van Singapore) waar ook de staf van het opperbevel is gevestigd. De bui tensté vestinggordel, waarom op het oogenblik wordt gestreden, strekt zich op een afstand van ongeveer vijf kilo meter van de kust langs het geheele Noordelijke deel van liet eiland uit en wordt in het Westen beschermd dooi sterke artilleriestellingen van Pasir Pandjang en in het Oosten door ver sterkingen nabii Siangi. Daar de vooruitgeschoven verdedi- Cingsstellingen op liet schiereiland Ma- lakka, tegen de verwachtingen der En gelsclien in, geen stand hebben kunnen houden tegen den Japanschen aanval, is het ook niet te verwachten, naar van militaire zijde wordt verklaard, dat de ongeveer twintigduizend Engelschen. die in èen kleine ruimte samengeperst zijn, langen tijd weerstand zullen bie den. Volgens den Britschen nieuwsdienst heeft het. departement van buitenland- sehe zaken te Washington medegedeeld êen telegram ontvangen te hébben van den Amerikaanschen consul-generaal te Singapore, volgens hetwelk liet Ameri- haansehe consulaat aldaar door een born beschadigd is. Onder de Amerikanen zijn geen slachtoffers gevallen Daar den Ameri kaanschen burgers voldoende mogelijk heden gegeven waren om Singapore te verlaten, bevinden zich daar op liet oogenblik nog slechts 2-i personen van Noord-Amerikaansche nationaliteit. STOCKHOLM. 10 Febr. (D.N B De Britsche nieuwsdienst verspreidt het volgende bericht uit. New Delhi: Tsjang Kai Sjek bevindt zich op liet oogenblik in Britsch-Indië. waar hij met den Brit sche'n opperbevelhebber aangelegenhe den van gemeenschappelijk belang be spreekt. SJANGHAI, 10 Febr. (D.N.B.). —De Japansche troepen zijn na hevig ar tillerievuur de rivier de Salwein overgestoken en ondanks feilen Britschen tegenstand den opmairsch naar Rangoon begonnen, naar Do mei meldt uit Moelmein. AMERIKAANSCHE AMBASSADEUR TE MOSKOU STOCKHOLM. 10 Febr. (A N P President. Roosevelt heeft admiraal Wil liam Harrison Standley benoemd tol Amerikaanschen ambassadeur in de Sovjet-linie, zoo meldt de Britsche be richtendienst. SAIGON, 9 Febr. (Domei). ïviar uit Batavia wordt vernomen, srordt in het Nederlandsch-Indi sche weermachtbericht medege deeld, dat Japansche vliegtuigen voor het eerst Batavia hebben aan gevallen. Ook Palembang op Su matra is door Japansche bommen werpers aangevallen. De Japan sche troepen, die de bezetting van Balikpapan op Borneo hebben vol tooid, rukken thans naar het Zui den op. Een opname van de stad cn de haven van Singapore, waar op het oogenblik de geconcentreerde Japansche aanvallen op gericht zijn. (Scherl-tn J ONDER den titel„Vértrouwen in I eisen kracht" publiceert de Duitsche minister, Goebbels. een artikel in D a s Reich, waarin hu zich bezig houdt met „de e enige kans, die de vijandelijke staten hebben om Duitschland er onder le krijgen". De tegenstanders kunnen Duitschland militair, noch économisch overwinnen. Zij hebben het ook in den eersten wereldoorlog niet gekund. De iiitaire en economische .neenstorting van toen nas slechts het gevolg van de moreel e ineenstorting van liet Duitsche volk. De te/enstander weet dit maar al te goed en probeert ook ditmaal de na tionale eenheid van Duitschland te on dermijnen en hierdoor het Rijk ten val te brengen. Wie haar aantast, of wie haar zelfs maar tracht aan te tasten, is een vijand, want hij bedreigt Duitsch land in zijn zekere kansen op de over winning. Het is daarbij volkomen on verschillig door welke motieven hij daartoe word't geleid, want. de Engel schen zijn in hun o n d erm ij n fhgs pr o pa - ganda niet kieskeurig in het aanvoeren ven argumenten. Tegenover de arbei ders doen zij zich voor als waren zij d? mëëst ras-echte socialisten, doch tege- lijke-tijd wenden zij zich tot dc hertel' gesitueerde kringen, die zij voorhouden, dat zij de eenige bescherming vormen tegen een verschuiving der eigendoms verhoudingen. Dit alles is natuurlijk misleiding, de bekentenis van eenige Amerikaansche bladen, zoo gaat de minister verder, waarin tot uitdrukking komt, dat. men de hoop op een ineenstorting van het Duitsche moreel definitief moet laten varen moet worden beschouwd als een verheugend verschijnsel, daar mpn zoo langzamerhand in het vijandelijke kamp begint in te zien, dat het Duit sche volk van heden veel bewonderens waardiger is dan b.v. gedurende het of fensief tegen Frankrijk. Wanneer de radio ieder uur een nieuw extra-bericht bréngt, dan is het geen kunst om vast aan de overwinning Ie gelooven. Dat zelfde echter te doen, wanneer een ge wonnen terrein rnet taaie dapperheid moet worden verdedigd en hel staatsbe stuur, zoowel als de legerleiding dage lijks voor nieuwe moeilijkheden komen te staan, dat eiseht een houding en het Duitsche volk toont deze houding. Deze houding wordt er ook niet door beïnvloed, dat iedereen zoo nu en dan behoefte beeft om over de koude, aard appelen of den kolennood, de overvolle treinen, lief Oostelijke front of den oor log in Noord-Afrika te mopperen. Het groote verschil tusschen 1917 en nu bestaat hierin, dat bet geheele Duit sche volk alleen een vrede wenscht, die het gevolg is van zijn overwinningen. Iedere Engelschman en iedere Ameri kaan, die iets anders gelooft, geeft zich over aan een gevaarlijke vergissing, die hij vroeg of laat zal moeten opgeven. Ten slotte, zegt dr. Goebbels: „Het ge heele Duitsche volk zal overwinnen Maar niet allen weten hoe zij precies* zullen overwinnen. Hoe wij zouden ver liezen, dat weten allen. Daarom treden wij de problemen van deze wintermaanden met souvereine ze kerheid tegemoet. Zn zullen ons niet omverwerpen, maar alleen sterker ma ken. want in tegenstelling tot vroeger hébben wij, Duitschers, iri dezen oorlog een deugd geleerd, die ons orioverwin nelijk maakt: Het vertrouwen in eigen kracht" BRUSSEL, 10 Febr. (AN.P.). In het paleis voor schoont kunsten alhier is een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor den aan het Oostelijk front gesneu velden propagandaleider van het Ylaamsch Nationaal Verbond, dr. Tol lenaere. Vele Duitsche autoriteiten, de heele staf van het. Ylaamsch Nationaal Ver bond en vertegenwoordigers der Fiasco en der Rexisten-beweging woonden de plechtigheid bij. De vice-chef van bet. militaire be tuur, dr. von Craushaar, zeide dat Tol lenaere den moed tot. den daad en de grootheid voor bet offer had gehad. Hij is gevallen in de gelederen van het YTaamsclié Legioen en daarmede in de gelederen van het Duitsche leger. Ook de leider van het V.N.V., Staf de Clcrcq. hield een rede, waarin hij o.a zeide: wij bobben in ons de zekerheid, dal het. offer van zijn stralend leven niet tevergeefs werd gebracht. Zijn kinde ren zullen een heerlijke toekomst zien die hij niet alleen voor hem, maar voor alle kinderen van zijn volk wilde ver overen. In zijn geest zullen wij strijdèn en overwinnen. ROOSEVELT VRAAGT CREDIET STOCKHOLM. 10 Febr. (A N P.). De Britsche berichtendienst meldt uit Wash ington, dat Roósevélt van het congres dringend bizondere goedkeuringen hééft geéischt voor een bedrag van in totaal 22.889.000.000 dollar voor verschillende afdeelingen der weermacht, Bovendien heeft Roosevelt een crediet gevraagd van 1.502 000.000 dollar voor den bouw van schepen door de marinecommissie. STOCKHOLM, 10 Febr. (A.N. P.) Op den grooten oceaanstoo- mer „Lafayette 'eertijds geheeten „Normandië"), die in de haven van New York ligt, is, volgens den Britschen berichtendienst, brand uitgebroken- Toen de brand ontstond bevonden zich 2500 arbeiders aan boord. De meeste hunner hebben zich kunnen redden. De brand is om 18.00 uur m.e.t uitge broken Het vuur ontstond op het pro menadedek en sloeg binnen een half uur op bet geheele hoofddek over. Spoedig daarop stond ook het bovenste dek in lichter laaie Boven de havenwijk van New-York hingen dichte rookwolken. Drijvende brandspuiten, politiemotorboo ten. afdeelingen van den hulpdienst en ambulances waren onmiddellijk ter plaatse! De brand w as over de rivier de Hudson tot zelf? in Jersey te zien Later werd gemeld, dat 200 man bene- dendeks waren ingesloten. Een aantal personen werd in een noodziekenhuis in de buurt van de haven gebracht, waar hun brandwonden werden behandeld. Zeven kwartier later was men den brand klaarblijkelijk meester. Er vielen geen vlammen meer te zien wel stegen nog steeds dikke, zwarte rookwolken orh- hoog. Enkele minuten kreeg het schip lichte slagzu naar bakboord, waarop de arbeiders last kregen de haven pier te verlaten. Om 21.00 uur woedde de brand op de Lafayette nog steeds hevig, zoo meldt de Britsche berichtendienst. Leden van de marine verklaren, dat zich 300 man van de kuetwacht cn 1500 burgers aan boord bevonden toen de brand uitbrak. De meesten zijn echter ontkomen. Naar de commissaris van politie Le wis Valentine beeft medegedeeld, wer den 72 personen, die aan boord verwon dingen hadden opgeloopen, naar het ziekenhuis overgebracht. 93 personen werden wegens geringe kwetsuren te- plaatee behandeld. Voorts wordt gemeld, dat als gevel.? van den brand de ele.ctrische verlich ting defect raakte, waardoor het voor ae mannen die meer beneden aan hst werk waren moeilijk was den iuisten weg te vinden en zoo te ontsnappen. Schout bij-nacht Andrews van hei - derde marinedistrict gaf na een in spectie als» zijn meening te kennen, dat de brand niet te wijten was aan sabotage. Hij verklaarde voorts, dat hij niet geloofde, dat er personen benedendeks ingesloten waren, zoo als men aanvankelijk vreesde. Een marine-officier zou als zijn mee ning te kennen hebben gegeven, dat het ecliip als gevolg van de, geweldige hoe veelheden water die ter bestrijding van den brand naa,r binnen zijn gespoten wel eens zou kunnen omslaan. Deze officier heeft daarom den brand weerlieden bevel gegeven, openingen te snijden in de scheepswand boven de wa terlinie, opdat het water kan wegstroo- men. Pater MacDonald van de St. Paulus- kerk verklaarde, dat hij reeds aau min stens veertig slachtoffers van den brand de laatsle Heilige Sacramenten bad toegediend. De inrichtingen voor eerste hulp bij ongelukken in de naaste omge ving van de haven behandelen talrijke politiebeamenten, arbeiders en brand weerlieden, die door den rook be dwelmd of brandwonden hebben opge loopen. Hel schip is volkomen in rook gehuld waardoor het werk van de brandweer lieden. zoowel van de landziide als van de drijvende brandspuiten af sterk be lemmerd wordt. Van tientallen drijven de brandspuiten en sleepbooten werden zonder ophouden stroomen water over het brandende schip uitgestort. De Normandië was eigendom van dc Compagnie Generale Transailantique te Le HavreZij was 'in 1934 van stapel geloo pen. Met S3.423 brt. was zij het op een M Zorg voor de gezondheid der troepen aan het Oostfront. Een primitieve bron in het sovjet-gebied staat onder voortdurende hygiënische controle en wordt eerst na nauwkeurig bacteriologisch onderzoek voor de soldaten vrijgegeven Eko-Recla na grootste schip ter wereld. Zij kon 1973 passagiers meevoeren. Haar maximum snelheid bedroeg 28.5 knoop en). l:it nadere berichten uit New York blijkt, dat. bet schip Maandagavond 7 uur New Yorksche tijd ongeveer 25 procent slagzij maakte. Het blus- schingswerk werd door de groote hoog te van bet schip en door de zware rookontwikkeling bijzonder zwaar be lemmerd. Voor zoover thans bekend zou slechts één arbeider zijn omgekomen, hoewel zich bijna 2200 man personeel aan boord bevond, toen liet vuur zich ver toonde. Ten minste 110 menschen liggen in liet ziokenhhuis, en omstreeks een zelf de aantal is wegens zware brandwon den en kwetsuren in behandeling. Zes leden der bemanning zijn naar het ma rinelazaret gebracht. De commandant van het derde ma rinedistrict. schout-bij-nacht Andrews, verklaarde dat de vrees, dat 200 arbei ders in het schip zijn opgesloten, on gegrond is. STOCKHOLM, 10 Febr. (A N P.). Naar dc Britsche berichtendienst meldt, is te Londen een oorlogsraad voor den Stillen Oceaan gevormd. Deze raad zal Dinsdag bijeenkomen. Australië, Groot-Brittannië, N e d e r- a n d s c h-I n d i en Nieuw Zee land zullen hierin vertegenwoor digd zijn. BERLIJN, 10 Febr. (V.P.B.). In ver- band met de 'Noorsche kabinetsformatie onder leiding van ministerpresident Quisling heeft het ministerie van bui* tenlandsche zaken aan het Zweedsche gezantschap aldaar medegedeeld, dat de behartiging der belangen van Noor sche staatsburger en Noorse li eigendom niet langer de laak is van Zweden. Of deze laak in liet vervolg direct uit Oslo of in overleg niet de Noorsche regeering door Duitsche instanties vervuld zal worden, wordt in dit offieieele commu niqué niet bekend gemaakt. De Kö 11 nis che Zeitung wijdt een beschouwing aan de situatie op het Oosteliiko front. Hieraan is het volgende ontleend SINDS November—December, vorig jaar hebben de zware gevechtshen- delingen aan liet. Oostelijk fronl. een an der karakter aangenomen. Terwijl hij de Duitsche offensieven in de maanden van den zomer en den herfst steeds groot ere successen werden behaald, liet pene Sovjet-leger na het andere in groo te omsingelingsslagen werd vernietigd, de Westelijke Oekraïne veroverd, groote deelen van het Donetz-bekken bezet, Moskou bedreigd en Leningrad van de landzijde ingesloten werden, maakt liet oppercommando der weermacht sinds weken melding van zware afweerge- vechteu en Duitsche tegenaanvallen Het aantal gemaakte gevangenen en de buit is belangrijk leruggeloopen. Desondanks is de hardheid van den strijd niet afgeno men, door de ijzige koude en de sneeuw zijn de gevechten veeleer nog harder geworden. Wat de Duitsche troepen in de laatste weken en maanden in het Oos ten hebben gepres teerd is bijna boven- menschelijk. Het vaderland, zoo gaat de Köllni- sclie Zeitung voort, is dag en nacht bij zijn solda ten. Het draagt de oorlogszorgen rnet n trotsch hart en werkt, ondanks alle ontberingen onver moeid om liet front te voorzien van alles wat, liet aan wapens, munitie en kleeding noodig heeft. De in zameling van bont en wollen goederen is een bewijs, dat het vaderland alles voor zijn soldaten doet. te vallen en strategische voordeelen te behalen, doch vooral of zij een groot strategisch plan operatief kunnen uit voeren. In elk geval is het den bolsjewisten tot dusver niet gelukt hun plan, het Duitsche fronl te doorbreken en een werkelijke zege te behalen, ten uitvoer te brengen. Dit feit is des Ie belangrijker daar de Duitsche troepen bij hun verde diging niet worden geholpen door ri vieren, moerassen enz., omdat deze thans dichtgevroren zijn en men er veel ge makkelijker over kan trekken dan in den zomer en den herfst. Al zijn ook, zoo besluit de „Klini sche Zeitung" de ver vooruitge schoven wiggen van hel diep in de Sov jet linie slaande front de laatste weken teruggenomen, de Sovjet-Fnie en haar bondgenooten kunnen niet bestrijden, dat het Duitsche Oosteliik front on wrikbaar stand houdt. Dit zullen wij doen tot den dag. waarop de Duitsche troepen door de veranderde weersom standigheden en toestand van liet. ter rein wederom het overwicht krijgen en zij samen niet hun bondgenooten den ommekeer tot stand zullen brengen. |~^E bolsjewistische propaganda brengt de successen van de tégenaènval- len barer troepen sterk naar voren, daarbij ijverig door Londen gesteund. Zij overdrijft daarbij de gemaakte terrein winst en trekt wis sels op de toekomst, die niet worden in gelost. Het zou niet militair zijn feiten over het hoofd te zien. De bolsjewisten brengen zonder acht te slaan op verliezen geweldige massa6 aan menschen en materiaal in den strijd. De winter heeft voor den te genstander zonder twijfel baten opge leverd. Bovenal heeft hij de voor den wintcrveldtocht bijzonder geschikte en bewapende Siberische en Kaukasische divisies naar voren gebracht, die, door dat zij aan de hardheid van dit jaarge tijde heter gewénd zijn dan de West- Europeanen beter tegen de moeilijkhe den opgewassen zijn. Deze troepen worden onophoudelijk in liet Duitsche vuur gezonden. Al is ook de Duitsche soldaat, verre superieur aan zijn tegenstander, toch brengt het roe keloos in den strijd werpen van massa's uiteraard plaatselijke successen. Ter reinwinst is echter niet alleen beslis send. Het komt er niet alleen op aan, aldus liet blad, of de bolsjewistische lei ding en haar troepen in staat zijn aan u/pponw U N IvO N kaart ontleend aan de Köllnische Zeitung) De democratie heeft afgedaan. De toe komst is aan het nationaal-soclafisme Geen woorden maar daden. Méldt u dus aan bij het vrijwilligerslegioen „Neder land". Koninginnegracht 22, Den Haag. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Door een beschikking van den minister van binnenlandsche zaken z'u'n openbare car navalsfeesten dit jaar in heel Spanje ver boden. De Engelsche koning heeft de benoe ming van generaal-majoor Sir Edward Louis Spears tot buitengewoon Britsche eezant in de republieken Syrië en Libanon goedge keurd. In deze functie zal Spears eveneena lid van den oorlogsraad voor het Midden- Oosten zjin. De Britsche minister van Staat, LytteF ton, is Maandagmiddag per vliegtuig uit Caïro in Teheran aangekomen. Vandaag verduisteren om 18.43 uur Vandaag (Dinsdag) gaat de zon op om 9 06 uur, endér om 18.43 uur. De maan gaat op om 4.32 uur, onder om 13 45 uur. Woensdag gaat de zon op om 9.05 uur, onder om 18.45 uur. De maan gaat óp om 5.30 uur; onder om 14.38 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1