DAGBLAD Japanners bezetten de Boekit Timah Duikbootoorlog: een tweesnijdend zwaard Organisatie van gespecialiseerde vrijwillige helpers f 250.000 voor W.H.N. DE EEMLANDER GEVECHTEN OP 9 K.M. VAN DE STAD SINGAPORE Bezette olievelden worden weer in orde gemaakt GEEN JAARBEURZEN IN DUITSCHLAND FRANKRIJK EISCHT SCHADELOOSSTELLING VOOR „NORMANDIE'' DE BOLSJEWISTISCHE OOGMERKEN TEGENOVER ENGELAND DE TECHNISCHE NOODHULP Verschroeide aarde' De dag der Duitsche politie Verdere mobilisatie in Australië Vandaag verduisteren j cm 18 45 w.er ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand f 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 l'ALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIES' 1—4 regels I.elke regel meer f 0 25. Sper. prijzen bij cpntr Liefdadigh adv. halve P..is. „KEITJES" bij vooruit bet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen f 1.20. WOENSDAG 11 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 190 TOKIO, 11 Febr (Domei). Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat Ja- pansche strijdkrachten die op het eiland Singapore opereeren, in de vroege ochtend' ur^n de Boekit Timah, het hoogste punt van het eiland, op slechts negen k.m. af stands van de stad Singapore hebben bestormd en bezet De Boekit Timah. die 177 meter hoog is, verschaft uitzicht op de stad. Het communiqué vermeldt verder, dat de Ja- pansche troepen voortgaan met den vijand voor zich uit te drijven. De Londensche nieuwsdienst meldt, dat in de stad Singapore reeds het knetteren der machinegeweren en het dreunen van de kanonnen te Itooren is. De toestand van de geallieerde troepen is ernstig. De Japanners hebben aan de Noordkust nieuwe lan dingen verricht. Aan de Noordkust woeden zware branden en de nachtelijke hemel WQidt hel verlicht door het opflikkeren van het vuur uit de kanonnen- United Press meldt, dat Japansrhe troepen van hpt westen uit optrpkken, het geen erop duidt dat ze ergens nieuwp landingen hehhen verricht. De corres pondent van Unitprl Press, Harold Quard. meldt: Ik heb nujn laatste bezoek aan het front gebracht en waargenomen hoe Britsche troepen in hun loopgraven zaten, terwijl enorme ketens Japansche vliegtuigen hen met bommen en machine- geweervuur bestookten De Japansche vliegtuigen maken voor de verdedigers van Singapore het leven tot een hel De in de stad verschijnende bladen hehhen. onomwonden toegegeven, dal het niet waarschijnlijk is, dat men de ïapansehe aanvallers, die voortdurend ver sterkingen krijgen, van het eiland kan verdrijven. F.lkéen geeft toe, dat de toe stand een zeer ernstig stadium is ingegaan. In kringen van de F.nsrelsch Amerikaansche verdediging van den Stillen Oceaan heerscht grnote bezorgdheid. Vooraanstaande kringen te Batavia ver helen niet, dat de capitulatie van Singapore de doodsteek voor Neder- landsch-lndië beteekerit De Australische regeering is langdurig in ver gadering bijeen geweest ten einde de gevolgen van een pvpntneplen val van Singapore op de positie van Australië in de verdediging van den Stillen Oceaan te hésprpken. Nu de vooruitgeschoven Japansche troepen, geleid door forma ties tanks, reeds de invalswegen van Singapore bereikt hebben, ver wacht men, naar in Tokio verluidt, den spoedigen val van de vesting Singapore. TOKIO, 11 Febr. (Dopiei). rDe mi nister van marine, Sjigptar.o Sjimada heeft voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden iedere ongerust heid vprworppn ten aanzien van de aag, of de vloot wel in staal vvae de ooiloffsmaterialèn en schepen aan te vullen, welke noodig zijn voor den oor I Met klem verklaarde hij: „Dp vloot orjlt wel voorzien en heeft geen tekort aan vitale oorlogsmaterialen" Tpn aan zien van dit probleem, zoo zeide hii ver der, kan het Japansche volk volkomen gèrijs'f zijn. sprekende over de bevoorrading met ,oIie van de vloot, zeide Sjimada. dat -nplle vorderingen worden gemaakt in h- herstel van de veroverde en hescha digde olievelden op Bntsch Borneo en df Xederlandéch-Tndische eilanden. „De vloot zal geen tekort krijgen. temeer daar de productie van synthetische olie in het binnenland bevredigende vorde ringen maakt" Een V.P.B, correspondent geeft inHis- schen nog enkele bizonderheden over de bestrijding van branden op petro leumvelden. De correspondent schrijft: ..Op Borneo en in de andere petro- leumgebieden, welkp de Japanners heb ben bezet, nadat zij voor het meeren deel door-de voormalige bezitters zoo veel mogelijk vernietigd en in brand ge pinken waren, ontwikkelt zich een nieu we oorlog: de netroleumoortog. Deze pptroleumonrlog is de strijd, dien de Japanners hebben aangebonden tegen hpf vuur. dat hun de vruchten van bun overwinning dreigt te ontrooven. De petroleumhronnen van Sera wak branden reeds dagen lang; zij brandden reeds, toen de Engelschen inzagen dat zij het. terrein onmogelijk zouden kun nen houden. Zware rookwolken stiigen ten hemel: zij verduisteren het azuur en nemen fantastische vormen aan. Aan den'voet v^n elke rookwolk, in het van p-troleum doortrokken oliik dat z.elf o*>k rookt, brandt en ziprlt. ziet men spookachtige, geheimzinnige wezens rondspringen. Zij zijn bekleed nipt een hard en stijf omhulsel, dat hen volkomen omsluit en aan al hun bewegingen een eigpnaar dige stijfheid geeft. Deze mannen, die er uitzien als mannen uit een andere Spookachtige wereld, zijn leden van de Japansche pgtroleumbrigade Het zijp de „vuurduikers". zooals de volksmond hpn heeft genoemd. Hun kleeding. die hen Je-ren de vlam men en den rook moet beschutten hééft vpel gemeen met dp uitrusting van een dippzeeduiker. Hef hoofd* wordt beschut door een stalen helm. beveiligd door as best; een smalle spleet, voorzien van e?n kijkglas, veroorlooft den drager r'e omgeving op te nemen Aan den helm bevindt zich ook e?n huis. in den vorm van een troropet: het ademhalingsap paraat. Om het ynur te bestrijden, dat om hen been laait- en dat hen dreigt tp vprni° been, bedienen zii zich van eigenaar dige. smallp spuities waaruit een schui ménde massa vloertZonder zich een oogenblik te bedenken storten zii zich telkens opnieuw in den vuurgloedon vprsaagd en onvenmoeiliaar zeMpn 7ü den Afrijd tegen het 'vernielende ele ment voort. Inderdaad schijnt hpf den Japanners bi de meeste Afvallen gelukt te ziin. de vlammen te dooven. Onmiddelliik ic mén daarop aan den arbeid getogen, om trachten de nglrolëumbronneh weer te doen vloeien. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, liin z^ven personen, ondér wie de be*!-' ir- dfr. nm net leven gekomen, toen een BritSch •'ipgtuig in den nacht van Dinsdag op Woens dag' in ë?n Londensche stadswijk op een liuiè n<jcrstoi;'itg. Zes andere ogrs^nen werqen ee- ^'ond. van wie zich drie in een ziekenhuis be- viiJÜen. Van dc bewoners van hqt huis kwa men v\jf personen om tiet leven. BERLIJN, 11 Febr. (D.N.B.). De Duitsche rijksminister voor volksvoor lichting en propaganda heeft in over eenstemming met den rijksminister van economische zaken beschikt, dat in 1042 alle Duitsche Jaarbeurzen vervallen, Alle krachten van hel Duitsche be drijfsleven en het Duitsche verkeers wezen zullen onbeperkt voor de over winning der Duitsche wapens worden gebruikt VICHY, 11 Febr. (D N B.) De Fransche regeering zal. naar men Dinsdagavond van bevoegde zijde vernam, van de Vereenigde Staten een schadeloosstelling voor de Nor- mandië eischen. Waarschijnlijk zul len noch over het bedrag van de schadeloósstelling noch over den vorm bijzonderheden worden mede gedeeld. Daarentegen blijft, de kwestie van een schadeloosstelling voor acht Fransche koopvaardijschepen, die enkele dagen geleden in beslag zijn genomen, nog steeds hangende. In welingelichte klin gen alhier wordt hierover gezegd, dat de Normandië door de Amerikaansche regeering gevorderd is en dat in dit ge val tiet volkenrecht voorziet in het ver strekken van een compensatie Volgens een bericht van den Engel schen nieuwsdienst uit New York zou de toestand van alle personen, die hij den brand van de .Normandië' gewond zijn geraakt een honderdtal bevredi gend zijn Ongeveer 70 aan een verhoor onderworpen getuigen hehhen eenslui dend verklaard.-dat de brand ontstaan is door de vlam van pen lasscher. waar door halen kannk in brand geraakten. Met haar heide stuurboordschroeven hoog in de lucht en rle hèlft van haar •breedc kiel buiten water stekend, biedt de eens zoo trotsche Oreaanstoomer thans een .trèurigen aanblik'. Warmte uit het vaderland. Trotsch en vroolijk passen de Duitsche soldaten de kostelijke pelsmantels en mutsen, die hun landgenooten voor hen ter beschikking stelden Orbis-Holland P. K. Wiesebach ANKARA, ll Felii-, (ANP) De ver- tegenwoordigei's'der bolsjew istische vak vereenigingen hébben, naar men alhier verneemt, hun eerste rapport omtrent dë inspectiereis door Engeland naar huis gezondeiv Het is .niet zeer optimistisch. De kapitalistische clique tezamen met de orthodoxe yagvereenigingsleidèrs in Engeland hebben nog sleecis niet begre pen, waarom hef gaat. Zn zijn nog niet in staat rle Fnpelsche arbeidersmassa's te brengen tot de noodzakelijke rcvolu fionnaire inspanning van alle krachten. Vaak stuit men op wantrouwen, in vele kringen zelfs op de meening, dat men een voldoende verzwakking van de macht der Sovjets niet ongaarne zou zién, al juicht men hen ook in liet open baar toe De vakvéreentgingsIeiders zijn klein burgerlijke bonzén. die pogen zoo veel mogelijk voordeplen op binrienlandseh politiek gebied te halen uit eten toe stand van het land; Wil men zich op Engeland kunnen verlaten, dan moet men met alle middelen trachten in vloed op de massa te krijgen. Daartoe kunnen in de eerste plaats de oorlogschibs dienen, die gebleken zijn geschikte cellen fe vormen voor liet doordrenken van vakverenigingen en gezinnen met radicale opvattingen. Men moet dezen groepen den noodigen steun vcrleenen en hen in aanraking brengen met de moeilijk toegankelijke klingen der intelligente en universiteitsjeugd, die aangetrokken worden door de ideeën der Sovjets. Veel kan men ook van Cripps in dit opzicht verwachten. Het doel moet ziiii een actieve machtige groep te vormen, waarop men zich kan verlaten, ook in dien moeilijke tijden voor de Sovjet unie en Engeland aanbreken. De in vloed van den oorlog op de ontbinding van de Britsche democratie hebben h°t terrein voor pen radicalen koers reeds voorbereid De naam van Cripps wordt in deze dagen vaak genoemd, ook in de Engel- sche pers. In een commentaar op de rede van Cripps, karakteristiek voor dp stemming in die kringen, schrijft de News Cliron iel e. dat het na ppii overwinning dér Sovjet Unie te laat 'zal zijn om over vredesdoeleinden te spre ken en eischl het blad in overeenstem ming mei Cripps hel onmiddellijk uit werken daarvan in het kader van een nog nauwere samenwerking met dp Sovjet-Unie. Het blad schrijft verder, dat pi' nog zeer invloedrijke kringen zijn, dip dp toenadering tot de Sovjet- Unie stelselmatig dwatfsboomen en sa- hoteeren en streven naar ppii sterk Europa na den oorlog met een sterk Diiilschland als bolwerk tegen hel Bolsjewisme. Dit zou echter, aldus het blad. slechts tot oen nieuwen nog ergeren oorlog leiden en daarmede tot ppii defi nitieve vernietiging van alle bescha ving. 's-GRAVENHAGE. 11 Februari. Enge land en Amerika trachten hun oorlogsdoel de vernietiging van het Duitsche Rijk te verwezenlijken, door Duitschland van zijn grondstoffen'bronnen af te sluiten en het daardoor zoo te verzwakken, dat zij zelf met kans van slagen een militaire ope ratie kunnen uitvoeren. Zij begrijpen maar al te goed. dat de voorsprong, welke het Duitsche leger heeft, op geen andere wijze in te halen zou zijn. Was vóór het uitibreken van den oorlog hot net dicht oan Duitschland heen gewe ven. na de overwinningen van het Duitsche leger is het zeer wpd en los geworden. Het plan bestaat om geheel Europa te blokkee- ren Een dergelijke blokkade zou dan loopen over de Noordkust van Afrika van Tan- ger tot Suez over Palestina. Irak. Iran den Kaukasus, over Sovjet-Rusland naar de Noordelijke IJszee, terwijl in het Westen de blokkade voltooid zou worden door de Engelsche en lAmerikaansche vloot, n\et IJsland, Ierland en de Britsche eilanden als steunpunten. Mede om deze blokkade te sluiten. Is de strijd in Cyrenaica uitgebroken; het. plan was. om van Egypte uit oóiukkend Tripolis, Tunis, Algerië en Marokko te bezetten Het bondgenootschap met Rusland zou dan de blokkade in het Oosten verzekeren, Het is duidelijk, dat deze blokkada-op- grooten-afstand voor de geallieerden met eróote moeilijkheden gepaard gaat en het gevaar is lang niet denkbeeldig, dat hun materiaalslijtagè zulk een grooten omvang aanneemt, dat de blokkade zich tegen de blckkecrenden zelf richt Want dóór de he vige slagen, die Rusland ontvangen heeft, is het sterk afhankelijk geworden van de wapenleveranties der Anglo-Amerikanen De oorlog in den Pacific heeft den toevoer- weg naar Oost-Siberië afgesloten Via Britsóh-Indië of de Zwarte Zee gaat het ook niet. zoodat alleen de weg over Archan gel overblijft Het Engelsche front in Egyp te moet verzorgd worden, terwijl Engeland zelf ze?r veel aanvoer noodig heeft, vooral levensmiddelen en olie. Tenslotte heeft ook Amerika grooten aanvoer noodig van wol, rubber, koper en suiker. Al deze aanvo?rwcgen zijn lang. En hier in ligt het groote gevaar voor de Anglo- Amerikaanschen aanvoer. Want het. Duit sche dü'ikbootwapen laat de transporten op dezen weg geen uur met rust. Overal dui ken zij op..van de Amerika,ansch-Canadee- sche kust tot Archangel en Alexandrië Reeds zijn voor de Oostkust van Noord- Amerika ruim -100.000 ton scheepsruim te tot zinken gebracht. De gevolgen ondervindt Amerika reeds, de suiker uit Cuba ge importeerd is 'gerantsoeneerd en het tot zinken brengen van tankschepen brengt de bewapeningsindustrie in gevaar, daar de olie aan de Westkust wordt gewonnen en via het Panama-kanaal naar de Oostkust verscheept wordt. Elk schip, dat tot zinken gebracht wordt, vermindert dus de leve ranties voor de steunpunten, het blokkade systeem komt hierdoor tot wankelen, ter wijl Engeland'? kracht steeds meer ver zwakt en Rusland een fractie krijgt van wat het noodig heeft. 's-GRAVENHAGE, 11 Febr. Aan flen Kl9.tt.eweg no. 1 in Den Haag is se dert eenigen tijd een eenvoudig bureau gevestigd. Klein begonnen met slechts een staf van drie man, die kort na de oorlogsdagen waar noodig de hulp aan boden van een organisatie, dié in Duitschland bergen nuttig werk heeft verzet, werd van hieruit de afgelonpon maanden voetje voor voetje een organi satie uitgebouwd, die thans reeds haar vertakkingen heeft over heel het land en afdeelingen in tal van plaatsen. Een organisatie van gespeciali seerde helpers, die zioh vrijwillig beschikbaar hebben gesteld om des kundige technische hulp te verlee Den bij staking, bombardement branden, dijkdoorbraak, mijninstor- ting en andere rampen. Hier en daar kwam dp naam „tech nische noodhulp" reeds over de lippen zonder dat'een juist begrip omtrent het doel daarvan aanwezig was. Het A.N P was dezer dagen in de gelegenheid daar over iets meer te vernemen in een on derhoud met dr. Fr. Beek. Hauptbe reitsch a fts fuehrer en leider van de Rpfehlslelle Niëderlande der Technische Nofchilfe. De gedachte, die aan de ..technische noodhulp" ten grondslag ligt aldu dr. Beek is voor Nederland waarlijk niet nieuw. Aan het eind van den vori- gen wereldoorlog, in 1910. toen sociaa democratische en communistische woe lingen dreigden, werd onder minister jhr. Ruys de Beerenbrouck een gelijk namige organisatie opgericht, die zich ten doel stelde de voor het land vitale bedrijven te beschermen tegen de even tueelè gevolgen daarvan. Later werf haar taak gedeeltelijk overgenomen door den door generaal Duvmaer van Twist opgerichten vri.jwilligen land storm pn door dp burgerwachten. Naarmate het gevaar voor troebelen afnam, werd de behoefte aan preven fieve maatregelen echter minder ge voeld en langzaam aan is men elders en ook hier ingeslapen. Totdat de ge beurtenissen vorig jaar in Amsterdam liet nut daarvan voor Nederland op nieuw hebben aangetoond. Men kan dergelijke ondoordachte handelingen nu wel den kop indrukken mei den mitrail leur of door het afkondigen van den staal van beleg, maar dat alles kost bloed en bloed is kostbaar. Daarom hecht de Duitsche over heid meer waarde aan n\aatregelen tegen politieke staking, waardoor de betrokkenen tot het inzicht ko men dat resultaat van hun optre den bij voorbaat uitgesloten is. Me de hierin ligt de reden, dat de „technische noodhulp" tot nieuw te ven is gewekt. Bovendien wordt daardoor de gemeen schap gediend, want hij een normaal functionêeren van water-, gas-, en eler triciteitsbedrijven hebben zoowel de overheid als het transportwezen, de voedselvoorziening en de huisvrouw be lang. Preventieve werking Bepalen wij ons voorloógSig toj de ge geven omstandigheden, dan ligt de pre vèntieve werking van de technische noodhulp vooral hierin, dat deze organi satie over een groot aantal vrijwillige» beschikt, die uit hoofde van hun werk kring en verdere instructie in slaat zijn Ie opengevallen plaatsen önmiddellij in te nemen en storingen op te heffen Het zijn meerendeels technische wei- kers uit de vrije beroepen en uil do groote fabrieken: bankwerkers, lood gieters smeden, electriciens, timmerüp dpn, metselaars, grondwerkers enz. Ook in ander opzicht heeft de tech nische noodhulp thans nog een belang rijke bijzondere taak en wel nipt hel oog op eventueele luchthombardemeii ten Bij dergelijke bombardementen worden gehouwen en machines vernielo en menschen gedood, ofwel er Ireflen storingen op, arbeiders worden gewon»! of krijgen pen zenuwschok. De lecli nische noodhulp zorgt in dergelij'ke ge vallen direct voor breek- en herstel werk zaamheden en kan oen hoeveelheid per soDcel inzetten 0111 hel bedrijf gaande te houden Vanzelfsprekend wordt deze hulp slechts verleend zoolang dat nood zakelijk is en wordt hel vrije bedrijf geen concurrentie aangedaan, noch ge treden in de bevoegdheid van andere diensten. Dit in te zetten personeel kan deels afkomstig zijn uit bedrijven groote industrieën beschikken middels hun plocgenslelsel over een reserve an derdeels bestaat het uit de vrijwilligers flip zich hij de organisatie hebben aan gesloten. Deze manschappen worden gcregelu geoefend en zijn uitgerust met modern gereedschap: lasch- en snij apparaten, zuurstofcylinrjers, gasmaskers, automa tische zagen, kortom alle mogelijke ma teriaal voor metaal- ph houtbewerking grondwerk enz. Dit gereedschap is van uniform model, zoodat hulnverleenine overal kan plaats hebben. Bij ogfening en prftrtisch werk dragen de mannen pionierkleeding. De plaatselijke groepen zullen beslaan uit een afdeeling. die in de plaats zelve optreedt en een tweede afdeeling. die als mobiele colonne binnsn de eigen provincie, hoogstens daarbuiten binnen de landsgrenzen, kan worden ingezet In verband daarmee zijn wij, aldus spreker, van plan alle afdeelingpn uit te rusten met vrachtauto's voor het ver voer van menschen en materieel. Zeventig plaatselijke afdeelingen Op de vraag, hoever men met de or ganisatie gevórderd is, antwoordde dr Beek: De technische noodhulp telt thans reeds 70 plaatselijke afdeelin gen. Deze loopen al aardig. Eènige weken geleden werden dp districts leiders en hun medewerkers ge ïnstrueerd. Vooral melden zich ve len en dat is merkwaardig uit rlpii kring der vroegere burgerwach ten Wel een bewijs, dat. men de waarde inziet van dit instituut. Politieke voorwaarden zijn aan toe treding niet verbonden, integendeel, iedere politiek wordt geweerd Daar fte organisatie geheel uit vrijwilligers be staat, wordt in het algemeen voor hulp- verleening niet betaald. Alleen indien er sprake is van veriét b.v. bij rampen van ratastrophalen omvang wordt het ge derfde loon vergoed. Degenen, die toe treden, betalen naar draagkracht een kleine bijdrage, een werkman ongeveer een kwartje per maand. Plaatselijk worden gtpepshuizen in gericht; De onkostPu worden verder be streden uit bijdragen van staat, gemeen ten en alleen-contrihueereride leden De manschappen zijn volledig verzekerd tegen ongevallen en de gevolgen daar van. liet is de bedoeling aldus besloot dr Beek bet onderhoud dat de tech nische noodhulp een zuiver N'pderland- sche vereen icing is, waarvan de leiding bij de plaatselijke groepen nu reecis in Nederlandsche handen ligt. Hetgeen dr. Beek zeide over de. groote heteekenis van dit instituut in vrede? tijd, zul'len wij in een tweede artikel weergeven!. ft STEEDS dichter wordt de halve cir kel, die de NederJ^ndsch-Indische archipel omsluit. De val van Singapore kan binnen af^ienharen tijd tegemoet worden gezien en afgezien daarv'nn heeft de vesting, die een laatste kramp achtige pogipg doet pm zich te verdedi. gen, toch haar beleekenis als steunpunt voor de geallieerde strijdmachten verlo ren Qp Borneo maken de Japansche hop pen gestadig vorderingen. Celphes wordt steeds verder bezet, Arnbon is verloren, nok naar Niemv Guinea reikt de arm van dp Japansche omsingeling reeds Bombardementen op rle voornaamste plaatsen van Java bewijzen, flat hei niet bij een bezetting van dp buitenge westen zal blijven. Een invasie op Su matra en Java hoort niet langer tot de waarschijnlijkheden, maar reeds tot de feilen, waarmee in de toekomst reke ning gehouden moet worden Beta ïcr.jkp punten gingen al verlo ren Batik l'apan. liet oliecentrum is een van de bekendste. Het ging niet al leen verloren door de bezetting, maar IipI was Ie voren reeds volkomen on bruikbaar gemaakt veranderd in ersóhroeide aarde", zona Is een bloem rijke Óostersche uitdrukking zegt. I minder bloemrijke, maar nog dui delijker woorden beeft, de .correspon dent van ile Amerikaansche Columbia Radio van de vernietigingen verteld. „Vörgelekon met dp vernietiging van r|p Nederlandsche oliehaven Batik Pa pan" zon vertélde bij ..zinkt alles wal to| dusver in het Zuidelijke deel van dpn Grooten Oceaan is gebéurd, in liet niet Dit kan slechts vergeleken vyórden met de vernietiging van dp machtige werken aan den Dnjppr, wel ke rle Soviets flen vori gén zomer heb ben uitgevoerd." [ie commentator Vvpes er verder op. dat «"anneer andere olievelden bedreigd zouden worden, ook dip vernield zou den worden F, 1 men kan veilig aanim men, dat liPtzelfde lot beschoren zal zijn aan alle belangrijke werken en cul tures, d,je in deze gewesten te vinden zijn. \\'a( jaren en eeuwen va:i kolo niaal beheer hebben ongebouwd, gaat zoo verloren. Alle Nederlandsche ar beid. alle Nederlandsche kapitaal en toekomstmogelijkheden gaan te niet. Dit is het wat de Nederlanders 1 Londen bereikt hebben, toen ze dp con sequenties moesten trekken uit hun houding tijdens de Mei-dagen van 1-Hf) Hadden zij andere consequenties aan vaard. dan ware dp sit nat ig IippI anders geweest. Maar zij verlieten ons land en wezen de gevolgen van een verloren oorlog af. Ze wezen daarna de pogingen af. lie Tokio deed om. nipt ppii beroep op hei gezonde Nederlandsche verstand, pen nieuwe economische regeling in Oost Azië Ie treffen. I-Iacjden de Nederland sche regeerders \vèl de consequenties aanvaard van den verloren oorlog, dan hadden de Nederlandsclip imperiale be langen van Japansche z.:|de een andere vvaardppring ondervonden. De regeling inzake. Fraiiscli Indo China wijst in de lichting, waarin die andere houding ge zocht moet worden. De houding, die Ta pan aanvankelijk legpnover Neder landsch Oost Indië a/innam, door z.i.di met onze gewesten niet in onrlo tp bp schouwen, is een andere aanwijzing. Maar de Londensche Nederlanders hebben bei niet zoo ppwild en hebben geluisterd naar hun gastheeren. Ze heb ben de verantwoordelijkheid aanvaard voor de vernietiging v?n een kolonina' rijk en rle schuld op zich geladen van een heiIIoozp't oorlog die vermeden ha:l kunnen worden. Welk antwoord moftpn deze regeer ders dan wel geven op de vraag \vat z j gedaan hebben om onze in den oorlog toch al zoo gehavende Nederlandsche belangen, te bevorderen? 's-GRAV F.NHAGE, 11 Febr. - Re zer dagen konden wij opnieuw enkel^ groote bedragen melden, welke Win terhulp Nederland ter beschikking waren gesteld. Ook de Unilever heeft een dergelijke vermeldenswaardige daad van gemeenschapszin verrient. Zij dped i.iterhirlp ppii bedrag va'rt 250.000 toekomen. Ook door deze som 7aI de W.H.N. weer in de gele genheid zijn in vele gezinnen een» lichtstraaltje te brengen. ARNHEM. 11 Febr. Zooals gemeld zal op li en 15 Februari de „Dag der Duitsche politie" gehouden worden. Wat Arnhem etreft is het volgende programma voor de herdenking van dezen dag. dip in lipt teeken zal staan van het „Kriegsvvinlerhilfsvverk des deutschen Volk es", vastgesteld: Op Zaterdag 14 Febr. wordt de dag der Duitsche politie des molens te 8.30 uur geopend niet een groote reveille en pen plechtige vlaggen parade in de Sak- sen-Weimarkazcrne. gevolgd door een marsuh dooi het noordelijk gedeelte van de stad. Des midflags om 15 tot IR 30 uur maakt een afdeeling Duitsche politie ern propagandamarsch door de stad. on der meer door de straten van dp binnen stad waarbij op het Velperplein voor autoriteiten der Duitsche politie ge defileerd zal worden. In de Concertzaal Musis Sacrum vind des avonds van 20 tot 23 uur een bonte .avond plaats. Zondagmorgen 15 Febr. om 1112 uur zal op liet Velperplein wederom een oppivlucblconcprt plaats vinden. Na den middag zal aan 500 behoeftige kinderen ppii maaltijd worden aange boden. Deze maaltijd werd mogelijk ge maakt, doordat de manschappen der Duitsche politip Tuin rantsoen voor dien dag afstonden, terwijl de Waffen-SS af stand dPCfl van bet vleeschrantsoen voor dién dag. Het grootste deel der kinde ren zullen Nederlandsche. zijn, namelijk 120 tegen 80 Duitsche. De kinderen wor den door V inlerhulp Nederland en de N.S.V uit behoeftige gezinnen uit alle kringen der bevolking gezocht. Do maal tin! vindt in drie gedeelten plaats: om 12 uur eten 125 kinderen in de Menno- van-Coehoomkazerne, om 13 uur 250 kinderen in de Saksen-Weimarkazerno en om 14 uur wepr 125 kinderen in do Men no-va n Co e hoorn ka zerne Ook in Twente verschaft de Duitsche politie np 15 Februari pen maaltijd aan 500 arme kinderen, namelijk aan 250 kinderen te Hengein, aan 150 le En schedé en aan 100 kinderen te Almelo. SJANGHAI. 11 Febr. (D.N.B.) De Australische regeering hepft een bepa ling uitgevaardigd ter verdere verscher ping van de mobilisatie, aldus heeft de minister president, Cuitin. bekend ge maakt. De premier voegde hieraan top. dat dp7.P maatregel noodzakelijk geworden is als gevolg van dp omstandigheid, dat de toestand in den Stillen Oceaan slech ter wordt. roosevelt wenscht nog 5430 millioen doli.ar LISSABON. 11 Febr. (A.X.P.) De Britsche nieuwsdienst meldt uil Wash ington. dat president Roosgvelt het Con gres oi11 goedkeuring hpp.ft verzocht voor liet beschikbaar stellen van nog 5430 miliioen dollar voor hei programma van dè leen en pachtwet. Daardoor wordt tiet totalp bedrag der goedgekeurde of floor Roosevelt voorgestelde oorlog-uit gaven verhoogd tot meer dan 143.000 miliioen dollar. het prijsaanduidingsbesluit overtreden AMSTERDAM, 11 Febr. De Inspec teur voor de Prijsbeheersching treedt sedert eenigen lijd bijzonder streng op tegen overtreders van de bepalingen en voorschriften betreffende prijsaandui ding. Hij stelt zich op het standpunt, dat deze voorschriften genoegzaam bekend zijn en het niet naleven ervan een uiting van onwil of poging tot prijsop drijving is. hetgeen trouwens in de prac- tijk dagelijks wordt bewezen De Inspecteur voor de Prijsbeheer sching tp Amsterdam heeft in de afgc- loopcn dagen een viertal overtreders beboet niet f 50.m betaling der kos ten Nan de tegen hen gevoerde proce dure Hel waren de vischventer H v d R. te Bunschoten, dp koopman P. G. ie tracht, rle winkelier R. H V. Ie Am sterdam en de winkelier 1 AL te Aals meer. Negen en twintig anderen werdén lof lagere boeten veroordeeld. Naar eerst thans ui* Kin Je Janeiro wordt vernomen, is jl. ZaLrdas: on het vlieg veld van Natal een Amerikaansrhe bommen werper van het type „vliegend fort" neerge stort. Hierbii 7.jjn negen personen om het leven gekomen. Vandaag (Woensdag) gnot de zon op om 9.05 uur. onder on 18.45 uur De maan goat op om 5 39 uur, onder om hi 38 uur Donderdag gaat dc zon np om 9.03 uur, onder nm 18.47 uur De maan gaat op am 6.38 uur: onder om 15.39 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1