US! AMERSFOORTSCH DAGBLAD SÜ Felle straatgevechten te Singapore Tsjang Kai Sjeks bezoek aan New Delhi Matte stemming te Londen Versterkte betrekkingen tusschen Madrid en Lissabon De nieuwe bons Verdere opmarsch in Birma Fransche verklaring over de Normandië Rede van Beaverbrook maanden ƒ2.50 Afzon- TAT? pCJfl AMFfCD - bij vóomithet v. 1—5 regels derlijke nummers ƒ0 05. Lr JE. JjrljiVlL/llN L^JEJtV 60 rt rlkc regel meer 12 Postrekening 57910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON *620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOrPREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT ci.. 3 'maal plaatsen 1 20. VRIJDAG 13 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 192 DE JAPANSCHE LUCHTAANVALLEN OP BATAVIA TOKIO, 13 Febr. (D.N.B.) Volgens de jongste berichten van het front, bevin den zich in de stad Singapore en vooral in de Oostelijke deelen der voorsteden ongeveer 20.000 man Britsche troepen, die in straten en huizen zeer hevig verzei bieden. Japansche troepen hebben enkele stadsdeelen afgesloten, waardoor talrijke nesten van verzet tol. overgave gedwongen werden. Herhaalde malen werd waar genomen, dal. enkele schepen uit de haven probeerden te ontkomen, hetgeen echter door Japansche vliegers verhinderd werd. Omtrent de luchtaanvallen op Batavia wordt van Japansche zijde het. volgende gemeld: Toen het vliegveld bij Batavia gebombardeerd werd. viel er geen Neder landse!! vliegtuig te bekennen. Bij den aanval op een ander vliegveld verscheen er plotseling een eskader Buffalo- en Blenheim-machines en jagers, die probeerden de Japanners tegen te houden. In een hevig luchtgevecht schoten de Japanners in tien minuten tijds zeven Buffalo's, een jager en drie Blenheim-bommenwerpers neer Een ander Japansch luchteskader viel de haven van Batavia aan en bombar deerde een kruiser en een koopvaarder. STOCKHOLM, 13 Febr. (A.N.P.. In een commentaar „van toonaangevende zijde", dat door den Britschen berichten dienst verspreid wordt wordt onder meer gezegd: „in het Verre Oosten lij den de geallieerden een nederlaag, wel ke die van Duinkerken evenaart. De Ja panners oogsten thans de vruchten van een geweldigen voorsprong op het gebied van materieele en moreele oorlogsvoor bereiding en verstoren' zoo de droomen der geallieerden". De geheele Londensche pers wordt door een groote matheid gekenmerkt. Men is er zich van bewust, dat liet na het verlies van Singapore moeilijk zal zijn Sumatra en Java te behouden. De Daily Mail schrijft: „de mach tige bouwwerken van staal en cement ebben bewezen machteloos te zijn, zoo als verouderde volken onmachtig zijn tegenover superieure snelheid en be weeglijkheid. Singapore valt omdat on ze vloot de heerschappij verloor en die ging op haar beurt verloren omdat wij nooit een luchtmacht bezaten gelijk waardig aan die der Japanners". De D a i 1 y Mail verklaart verder, dat zoowel het Britsche rijk als de de mocratische wereld tegenover een „groo te oorlogsramp" staan. Te Londen heerscht de overtuiging, dat vele fouten 7.iin gemaakt, waarnaar volstrekt een onderzoek dient te worden ingesteld. De D a i I v Express schrijft: „de hoofdfout, die thans de verdediging van Ned.-Indië en Birma oneindig bemoei lijkt en den Japanschen schepen den weg naar den Indischen Oceaan en de Golf van Bengalen opent, is weer eens de verwaarloosde kracht van het lucht- wapen. De Japanners versterken stelsel matig hun heerschappij over de zeewe gen naar den Stillen Oceaan. De Da i 1 v M a i 1 en de N ewsC h r o- n iele houden nog rekening met dë mo gelijkheid. dat de troepen uit Singapore wegtrekken, hoewel rlit een „risquante manoeuvre" vormt. De D a i 1 y Telegraph publiceert een „laatste, melancholieke artikel uit de eenmaal zoo echoone bloeiende stad, waar thans tientallen groote branden woeden. De vloot basis Singapore is thans verwoest. Over het geheel zijn de verwoestingen sedert het begin van den Japanschen aanval bepaald ongeloof lijk." TOKIO. 13 Febr (D.N'.B.). Ef» front- i.erirht van Domei uit Birma behelst hèt volgende: Japansche keurformaties. die 8 Fe bruari de rivier de Salwein overtrok ken en Martaban innamen, achtervolgen in razend tempo de wijkende overblijf selen der vijandelijke strijdkrachten. De Japanners hebben thans alle stel lingen langs de Salwein. die de Britten een „onneembare natuurlijk vesting noemden, volkomen in de hand. Terstond na dep overtocht der Japan ners over de Salwein waren de Britten ter sterkte van omstreeks 4000 man uit Martaban gevlucht met achterlating van slechts weinig infanterie, die de andere steunpunten in de omgeving van Mar taban moest dekken. DR. GOEBBELS OVER DEN OORLOG IN Das Reich schrijfft minister dr. 1 Goebbels onder het opschrift „een overzicht van den wereldtóestand, over de verwachtingen, die Churchill, Roose velt en Stalin bij het invallen van den winter ten aanzien van de militaire ope raties koesterden. Hij schrijft onder meer: „Churchill zal vermoedelijk op zekeren dag den pijnlijken plicht moe ten vervullen te verklaren, dat zijn voorspellingen niet ziin uitgekomen. Japan heeft niet gewacht lot Londen en Washington het de keel dicht druk- t°n, het heeft krachtige en soms ver- doovende slagen toegebracht. De reus achtige wapen- en munitievoorraden. waarmede Engeland en Amerika de spil wilden verstikken, moeten nog gepro duceerd worden. Hoe moeiliik dat is en hoeveel tijd dat kost. weten wii uit eigen ervaring. In Noord Afrika staan de Engelschen niet in Tunis, zooals hun Plan was, maar juist aan den anderen kant. Het Duitsche noch het Tfaliaan- sche moreel is nok maar in het minst geschokt maar in Londen doen zich op merkelijke crisisverschijnselen voor. Al leen de laatste, hoop, de Sovjet-Unie. bleef den vijanden van Duitsehland over. Zelfs Engelsche kranten moeten nu toegeven, dal door den zoo krachti- gen Duitschen tegenstand niet verwacht kan worden, dat de bolsjewisten binnen afzienbaren tijd successen behalen. Te I-onden is het triomfeeren over zooge naamde Sovjet overwinningen meer en meer verdrongen door de angsl voor het komende Duitsche offensief Met angst en vreeze gaat men aan de Theems de komende maanden tegemoet. Het erg ste deel van den winter hebben wii ach- ter den rug. Wij kunnen gerust erken nen. dat hii ons wat zorg berokkend heeft', doch hij heeft ons niet omver ge orpen. Integendeel, wij hebben ons weerstandsvermogen aan den winter be proefd en versterkt. Indien wij de positie der spilmogend heden in November 1941 vergelijken met die» van thans, moeten wij tot de slot som komen, dat zij versterkt is op een wijze, die alle verwachtingen voor dp komende lentë en zomermaanden recht vaardigt". VICHY, 13 Febr. (D.N.B,). De Fran sche admiraliteit maakt bekend:^ Om alle misverstand Ie vóórkomeii>n een einde Ie maken aan bepaalde ge ruchten. moet worden geconstateerd, dat het Fransche passagiersschip Norman die. dat sinds September 1039 in de ha ven van New-York lag gemeerd op 16 December 1941 door de Amerikaansche regeering gerequireerd is. De 'Fransche bemanning werd tevens zonder verde ren omslag uitgenoodigd het schip te verlaten. Zij werd door een Amerikaan sche bemanning vervangen. Noch de Fransche bemanning, noch de Compagnie Generale Transallantique noch de Fransche admiraliteit draagt de verantwoordelijkheid voor de thans voorgevallen catastrophe. De Fransche regeering verwacht, dat de Amerikaansche regeering zich uit omtrent de „wettige schadevergoeding", die zii had beloofd, toen zij bezit nam van het schip en het requireerde. Een nota der Fransche regeering van deze strekking is wellicht door den Fran schen ambassadeur te Washington. Henry Have, aan de regeering aldaar overhandigd of zal overhandigd worden. Vidkun Quisling te Berlijn BERLIJN. 13 Febr. (D.N.B De Noorsche minister-president, Vidkun Quisling, leider der Nasjonal Samling, is gistermiddag, vergezeld van de minis ters Ilagelin en Fuglesang voor epn be zoek van enkele dagen te Berlijn aange komen. Ook de Rijkscommissaris voor de bezette Noorsche gebieden, Terboven, bevond zich in zijn gezelschap. Ter be groeting was onder meer op het station aanwezig rijksminister dr. Lammers. Quisling inspecteerde de eerecompagnie der Waffen SS. waarna liii zich naar ho tel Ad Ion begaf. Zooals men weet zal Quisling tijdens zijn verblijf in Duitsehland een officieel bezoek aan den Fuehrer brengen. VEEL NIEUWS IN WEINIG W OORDEN De krijgsraad van Bizerta heeft 13 com munisten wegens staatsvijandige woelin gen tot levenslangen dwangarbeid ver oordeeld De militaire bevelhebber in Frankrijk heeft bepaald, dat joden zich voortaan na 's avonds acht uur nipt buiten hun woning mogen bevinden. Voorts mogen zij met verhuizen buiten hun huidige woonplaats Volgens den Engelschen nieuwsdienst zfjn bil een spoorwegongeluk op het sla- tion Beighton in Derbyshire tien soldaten om het leven gekomen. 42 personen wei den gewond. Het ongeluk overkwam aan een trein die troepen vervoerde. DE AGENTIJNSCHE DEFENSIE BUENOS AIRES. 13 Febr. (D N B Naar aanleiding van het decreet, op grond waarvan het. Argehtijnsche leger tot ongeveer 100.000 man versterkt zal worden, heeft vice-president Castillo in een interview met de Na cion ver klaard dat er geen pnkele reden tol be zorgdheid bestaat. De internationale toe Mand .maakt, echter zekere voorzorgs maatregelen noodig, vooral met het oog op de lange kustlijn. In „Pulchri Studio" te 's Gravenhage is Woensdagmiddag de Nederlandsche Kultuurraad in een plechtige zitting door den Rijkscommissaris, dr. Seyss Inquart, geïnstalleerd. Een overzicht tijdens de rede van den Rijkscommissaris (Polygoon-Zejjlemaker, Pax m.) BERLIJN, 13 Febr. (V P B.) In Ber- lijnsche politieke kringen kent men wei nig beteekeüis toe aan de reis van Tsjang-Kai-Sjek naar New-Delhi, Nog steeds is men van meening, dat de leider der Tsjoengking-regeering zich in de eer ste plaats tot, den vice-onder-koning van Britsch-Indië, Lord Linlithgow, heeft ge wend, ten einde diens bemiddeling in te roepen voor een meer effectieven steun \an Engeland en Amerika. Lord Linlithgow deed duidelijke toe zeggingen omtrent de belooning, welke Tsjoengking in geval van een geallieer de overwinning ten deel zou vallen. Uit Anglo-A mer i kaansche pe rsberi cht en blijkt, dat Tsjang-Kai-Sjek zoowel met Gandhi als met Pandit Neroe besprekin gen heeft gevoerd. Van geallieerde zijde tracht men de zaak nu zóó voor te stellen, alsof Tsjang- Kai-Sjek' ten .eerste hu Gandhi en ten 1 vs rl'e r.ïi 11 h pVKnohlüVëh fin' dit Nerpp bemiddelend wil optreden, ten- eindé ep?i betere verstandhouding tus schen Engeland en Britsch-Indië te be vorderen In de Wilhelmstrasse merkt men op, dat ook dit laatste tol de moge lijkheden behoort; in welk geval dan echter de eerste veronderstelling geens zins als weerlegd mag worden bschoüvvd. Omtrent, het crediel van vijfhonderd millioen dollar, dat de V S. de vorige week aan Tsjoengking-China hebben toe gestaan, bevat de'N e vv York Times nadere bij zonderheden. Tsjang-Kai-Sjek had rlit geld noodig om de Tsjoengking- doilar te coiiSolideeren, Zijn Ohineesche leveranciers koesteren n.l steeds minder vertrouwen in het door hem uitgegeven bankpapier. Hij wendde zich hierop 1ot rle V.S. en Engeland-dat hem even eens zooals hekend epn crediel van vijf tig millioen pond heeft toegestaan om een leening en hood als garantie bepaal de grondstoffen a n. Het Uitte Huis achtte deze garantie onvoldoende en in overleg nipt Morgen- thau eischte Roosevelt, dat Tsjang-Kai- Sjek in ruil voor deze leening het. Tsjoengking-Chineesche leger aan de V.S. zou overdragen. Ook Tsjang-Kai- Sjek begreep, wat. hiervan de bedoeling was. Het Tsjoengking-Chineesche leger zou 'hiermee uitsluitend tot. kanonnen- vleesch voor de Noord-Amerikaansche belangen worden. Dr, Soong, die inmiddels door Tsjang Kai Sjek tot minister van BuHenland- sche Zaken is benoemd, en die op dat tijdstip als gedelegeerde der Tsjoeng king-Chineesche regeering te Washing- tong vertoefde, gaf natuurlijk Roosevel-ts eisc.h aan den maarschalk door, maar zal daarbij niet. zuinig geweest zijn met zijn commentaar! Op de persconferentie voor Amerikaansche journalisten verklaarde hij n.l. verontwaardigd, dat er omstan digheden zouden kunnen zijn, welke Tsjoengking konden dwingen, een afzon derlijken vrede met Japan te sjuiten. Daarop kwam de commissie voor Bui- tenlandsrhe Zaken van lift Amerikaan sche Congres in geheime zitting hijeen om kennis te nemen van dp rapporten van vijf leden der Amerikaansche regee ring over de militaire, economische en politieke waarde \an Tsjoengking-China voor de. Anglo-Amerikaansche bondge- nopten. Het, resultaat dezer zitting was flat zon der verdere beraadslagingen het gevraag de, crediet. onvoorwaardelijk werd ver leend. In tusschen had Ts jang Kai Sjek liet Witte Huis al laten weten, dat Roosevelts eisch van de hand gewezen was. Onmiddellijk kwamen Roosevelt en Churchill tof overeenstemming inzake de 'toekenning van het opperbevel van. Tsjang Kai Sjek over alle niet-Chinee- sche strijdkrachten binnen het hereik van de Tsjoengki ng-regeéring. De Duitsche pérs neemt aan, dat Tsjang Kai Sjek zich ook tot de hoog ste Britsche instantie, die hij betrekke lijk gemakkelijk kon bereiken, heeft wil len wenden oni iets naders te vernemen omtrent de Britsche plannen in Öost- Azië. Dp Engelschen zijn den laatster) tijd nipf. karig niet lof voor de Tsjoeng king-Chineesche legers, waarvan zij niet alleen verwachten, dat zij de Japansche legers in China en Birma zullen binden, maar op wier hulp zij bovendien rekenen voor hef offensief tegen Thailand, waar over momenteel zoo druk gesproken wordt Als men rekening houdt mef het geen den laatsten tijd voornamelijk in de pers van Tsjoengking-China tot uiting kwam. dan lijkt hpf niet onmoge- 1Mk dat Tsjang Kai Sjek den Britschen onderkoning te kennen zal geven, dal hij zijn troepen, niet zonder meer ter be schikking kan stellen, doch ook precies wenscht te weten, wat de Engelschen hem na een gemeenschappelijke overwin ning kunnen aanbieden. 16 Britsche vliegtuigen verloren BERM IN, 13 Febr (D.N.B.). Naar hef D.N.B. van militaire zijde verneemt, naderde in den middag van den 12den Februari een formatie Britsche torpedo- vliegtuigen van hel type Swnrdfish', sterk beschermd door jachtvliegtuigen en beschut door laaghangende wolken, rle Fransch Belgische kust. Duitsche ja gers hielden de formatie legen voor zij de kust had bereikt en dreven haar in de richting der zee. Zij scholen daarbij zeven lorpedovliegtuigen neer. die in zee vielen.- Op een andere plaats verloor dp vij and tijdens luchtgevechten zes jacht vliegtuigen en drie bommenwerpers, zoodat het totale verlies volgens de tot nu toe ontvangen berichten zestien vliegtuigen bedraagt. GEEN BREUK TUSSCHEN FRANKRIJK EN AMERIKA VICHY, 13 Febr. (D.N.B.) Het van Britsche en gaullistische zijde herhaal delijk verspreide hericht, dat de Ver. Staten de diplomatieke betrekkingen mei Frankrijk hebben afgebroken, wordt in welingelichte Fransche kringen voor zien van den commentaar, dat te Vichy daarvan niets bekend is. Plaatsvervanging van den Hongaarschen rijksbestuurder BOEDAPEST. 13 Febr. (D.N.B.). P» Kamer van afgevaardigden heeft hét wetsontwerp over de plaatsvervanging van den rijksbestuurder in tweede en derde lezing aangenomen. De leider van den nationaal-socièlisti- schen vernieuw ingshond. op voormalige minister-president Imredy, heeft in het Huis van afgevaardigden critiek gele verd op dit wetsvoorstel. Hij motiveerde zijn houding met te wijzen op het feit. dat de beweegredenen, waardoor in rle geschiedenis van Hongarije een plaats vervanger van het staatshoofd noodza kelijk werd. thans niet meer bestaan. Dp woordvoerder der Pijlkruisers ver wierp het voorstel eveneens en eischte tevens de ontbinding van hel parlement en liet uitschrijven van nieuwe verkie zingen. STOCKHOLM 13 Febr. (ANP! De Britsche minister van oorlogsproductie. Lord Beaverbrook. hééft in een verklaring voor het Hoogerhuis beweerd, dat in het afgeloopen jaar bijna 10.000 vliegtuigen uit het Vereenigd Konnkrijk naar oorlogstoo- neelen elders ziin gezonden en daarentegen slechts ruim duizend toestellen naar de Britsche eilanden zijn gekomen. In dezelfde periode werden 3000 tanks naar elders 'gezonden, tegenover 280. die in het Ver. Koninkrijk aankwamen. Volgens spreker was zijn voornaamste plicht als minsiter te rezen, om rle produ centen in de Vereenlgde Staten. Canada en alle andere landen er toe te brengen, hun productieprogranvma's aan te passen aan de geallieerde behoeften op alle strijdtoo- neelen overal ter wereld. De minister behandelde voorts twee pro- ductlecrises. die liet uithoudingsvermogen van Engeland op de zwaarste proef hadden gesteld, te weten den slag om Groot-Brit- tannië en den slag bij Moskou. Groot-Rrit- tannië moet de Sovjetunie in de allernaas te toekomst „ontzaglijk veel grootere hoe- véelheden" tanks en vliegtuigen zenden. Beaverbrook besprak daarop .,de twee Britsche problemen rubber en tin" en wees op de noodzaak tot productie van syntheti sche rubber als gevolg van de gebeurtenis sen in Oost-Azië. Ten slotte betoogdè hil. dat Engeland niet mag verwachten veel werktuigmachinies uit de Ver. Staten te ontvangen wegens de bestaande schaarseh- te aldaar op dit gebied. FRANSCHE KINDEREN NAAR ZWEDEN STOCKHOLM. 13 Febr. (A.N.P.), De Zweedsche actie tot hulpverleenitrg aan kinderen, welke zich tot dusver beeft, be- paald tot kinderen uit Finland. Noor wegen ril België, ral than- kinderen worden uitgestrekt. Prins Karei, die leider is van het Zweed sche Roode Kruis, heeft zijn volledige in stemming met het plan betuigd. Daartoe Is thans een beroep gedaan op Zweedsche families om een of meer Fransche kin deren zoolang de oorlog duurt bij zich aan huls te nemen. De Fransche regeering heeft aan het Fransche Roode Kruis opgedragen om in de provincies van Noord Frankrijk, die het zwaarst onder den oorlog geleden hebben, alsmede in de kustdistricten en de Ar dennen, kinderen van zes tot dertien jaar daartoe uit te kiezen en wel in de eerste plaats kinderen, wier vader in don oorlog gesneuveld is Een groep van 300 kinderen staat thans gereed om de réis naar Zweden te aanvaarden, SEYTLLLA 13 Febr. (D.N.B.) De Portugeesche ministerpresident, Sala- zar, heeft zich Woensdagavond in ge zeischap van den Spaanschen minister van huitenlandsche zaken, Serrano Suner, naar het Alcazar begeven om zijn opwachting te maken bij generaal Franco Donderdag begaven zich Salazar en Serrano Suner, de Portugeesche ambas sadeur te Madrid en de Spaa.nsr.be am bassadeur te T-issabon en de chef van het protocol naar liet Alcazar, waar in de feestelijk versierde „Arabische zaal" de eerste bespreking werd gehouden Tijdens het noenmaal, dat. generaal Franco ter eere van den Porlugeeschen minister-president in het Alcazar aan bood, werden toasts uitgebracht op de Spaansch-Portugeesche vriendschap. De minister van oorlog, generaal Va rela, heeft Donderdagochtend Madrid verlaten en zich naar Sevilla hegeven, waar hij zich ter beschikking zal hou den van generaal Franco. De besprekingen tusschen Franco en Salazar, zijn Donderdagavond na een duur van vier en een half uur beëin digd. Er verluidt, dat Salazar heden naar Portugal terugkeert. Officieel communiqué De chef van het Spaansche diploma tieke kabinet, Ximenéz de Sandoval, heeft te Seviila den iourhalifctëii eén nlfirjeele nota van den volgenden in houd overhandigd: „In vervolg op het vriendschap^- en niet-aanvalspacf- van 17 Maart 1939 en de aanvullende overeenkomst, welke de regeeringen van Spanje en Portugal ondei teekend hebben, waarin tot een rechtsfreeksehe gedachtemvisseling tus schen heide regeeringen besloten wordt, hebben hel hoofd van den Spaanschen slaat de generalissirnris Franco, alsme de de minister van buitenlands.che za ken van Spanje, Serrano Suner. en de ministerpresident en minister van hui tenlandsehe zaken van Portugal, Oli- veira Salazar. Donderdag te Sevilla een ontmoeting gehad. Bij deze ontmoeting wer.den in den geest van vriendschap en gelijkvormigheid, welke de betrek kingen der beide landen van het Iberi sche schiereiland kenmerkt, zoowel de algemeen© politieke en economische vraagstukken besproken, die een gevolg zijn van den toestand waaiin de wereld op het oogenblik verkeert, alsook de in terne aangelegenheden der heide sta- tPii. Men besloot in de toekomst een zoo nauw mogelijk contact te onderhou den. ter bescherming van de gemeen schappelijke belangen en wel in den geest van dp gesloten overeenkomsten. De conferentie werd brjgewoon floor den Spaanschen ambassadeur in -Portugal, Nicolas Franco en den Portugeeschen ambassadeur in Spanje, Theodonia Pe- reira." Een nota van denzelfden inhoud is tegelijkertijd door het Portugeesche se cretariaat voor de propaganda gepubli ceerd. In een commentaar op rle besprekin gen meldt het. D.N.B. uit Madrid: In Spanje heeft men met groote span ning de ontmoeting verwacht tusschen generaal Franco en de Portugëesché staatslieden In den loop van het vorige jaar is herhaalde malen het plan van een bijeenkomst van Franco met Car- mona en Salazar opgevat, maar telkens weer om verschillende redenen uitge steld. Met het, oog op de conferentie van Amerikaansche ministers van bui ten landsehe zaken in Rio, hel gunstige re sultaat. van de Portugeesche presidents verkiezingen en zeer in het algemeen den internationalen toestand, scheen hpf huidige tijdstip voor een dusdanige Spaansch-Portugeesche bijeenkomst liet best geschikt Tn politieke kringen is men van mee- ning dal de ontmoeting van de staats lieden der heide bevriende landen in de eerste plaats ten doel zal hebben eén verdieping van de wederziidsche samen werking. Men smeekt in het bijzonder van hu manitaire inrichtingen, dip ter léniging van den door den oorlog veroorzaakten nood der oorlogvoerende landen op het Ihersche schiereiland ter beschikking zullen worden gesteld. Men wijst op de positie van Zwitserland gedurende den wereldoorlog en verklaart, dat de grond slag voor een dergerlijke humanitaire houding reeds door de oprichting van liet „Centrale Beschermingsbureau" (Oficina Central de Protecciones) in liet leven is geroepen, welk bureau door den Spaanschen minister van buifenland- sche zaken belast is met de behartiging van buitenlandsche diplomatieke belan gen van oorlogvoerende landen. Aardappclenbon 09 geldig tot 28 Februari 's GRAVENHAGE, 13 Febr. Vnor de volgende week zijn ter verkrij ging van de gebruikelijke rantsoe nen brood en v 1 e e 6 c h aan gewezen de bons 09 van de daartoe bestemde kaarten. Ook voor a a r d a p p e 1 e n is bon 09 aangewezen, doch deze bon zal geldig zijn tot 28 Februari. Noodweer in Argentinië BUENOS AIRES. 13 Febr. (D.N.B.) -- Na wéken van bijna tropische zonnegloed is plotseling in den nacht van Woensdag op Donderdag boven verschillende gebieden van Argentinië een hevig noodweer Ins. gebroken, dat gepaard ging met stórmen, die ten deele het karakter aannamen van een cycloon. In verscheidene plaatsen des lands hebben deze stormen groote schade aangericht. Zoo verwoestten zij in dc bekende stad der provincie Buenos Aire.., Bahia Blanca. de eiectrische kabels, stagneerde het tram verkeer en de telefoonverbinding en ont wortelde midden in de stad vele boomen. Van een aantal huizen werd het dak af gerukt. Zoo werd de gemeentelijke schouw burg geheel van haar dak beroofd Ver- scheidene kleine huizen stortten In puin. Een persoon is omgekomen, vijftien per sonen werden gekwetst. Ook de stad Buenos Aire werd door een wolkbreuk geteisterd, waardoor de straten veranderden in onbegaanbare stroomen. De thermometer daalde in en kele minuten tijds twaalf graden om daar na weer snel te stijgen. Verkeersregeling in de sneeuw. On danks den hëvigen sneeuwval heerscht er op de wegen naar het Oostfront zulk een druk verkeer, dat op belang rijke kruispunten speciale posten ge plaatst moeten worden P.B.Z.-v. Eysden-P. K. Hermann UITREIKING VAN DF.N KANT COPER NICUS PRIJS KONINGSBERGEN. 13 Febr. (ANP). Naar aanleiding van de viering van den jaarlijks weerkeerenden Kant-Co- perniciisdag der Albertus-unix ersiieit al hier, zijn twee Duitsche geleerden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben ge maakt op hun gebied, met een prijs uit reiking geëerd. Den Kant-prijs ontving de literatuur sistoricus prof. dr. Josef Nadler uit Weenen, terwijl de Coperni cus prijs werd toegekend aan prof. dr. Alfred Kuehn. directeur van het. Keizer Wilhelm Instituut voor biologie te Ber lijn Dahlem. In het kader van deze plechtigheden werd hel eerehurgerreeht der Albertus- universiteil verleend aan prof. dr. Mil- scherlich, den directeur van hel. tuin bouw inslifuut alhier, terwijl Leon hart von Post, hoogleeraar in de geologie ie Stockholm en pj*of. dr Hnrlgo Suolafbi uil Helsingfors helden tot eeredp'ctor werden benoemd. BRITSCHE AANVAL OP GRIEKEN LAND ATHENE, 13 Febr. (D.N.B). Brit sche vliegers hebben een vlurhtelingpn- kamp bij Athene aangevallen, dat kilo meters van ieder militair doel verwil derd ligt. Ook de woningen der aldaar gevestigde arme Griekscbe bevolking werdén nmt bommen bestookt Volgens de tot nog toe. ontvangen officieele Griekscbe gegevens werden lo personen gedood. 16 zwaar gewond en talrijke, licht. Dooi* de verwoesting van huizén zijn meer dan zestig gezinnen dakloos geworden. BRITSCH-INDIE IN HET OORLOGS KABINET? STOCKHOLM. 13 Febr. (A N.P.). De Britsche berichtendienst verneemt van bevoegde zijde, dat de Britsch-Indischè regeering uitgenoodigd is, voorbereidin gen tp treffen voor haar vertegenwoor diging in het oorlógskabinet en in de pacificraad. Hef is de bedoeling, aldus het bericht, dat Indif daardoor dezelfde mogelijkhe den krijgt als de dominions. Vandaag verduisteren om 18.49 uur Vandaag (Vrijdag) gaat dr zon op om 9.01 uur, onder om IS.49 uur. De maan gaat op om 7.30 uur, onder om 16.47 uur. Zaterdag gaat dr zon op om S.59 uur, onder om IS.51 uur. De maan gaat op om 8.12 uur, onder om 17.59 uui7.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1