DAGBLAD Land-verbinding met Singapore hersteld TUSSCHEN ILLUSIE EN WERKELIJKHEID Britsche critiek op Churchill Zweden en de oorlog DE EEMLANDER Economische gevolgen van den val der vesting DE SLAG IN HET KANAAL Gallapos-eilanden basis voor de V.S. BEKENDMAKING BRITSCH-INDIE EN DE BRITSCHE POLITIEK Salazar uit Sevilla vertrokken De Weensche troepen aan het Oostfront SINGAPORE ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENIIE.N: 1—4 regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadig!) adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 regels 60 et., elke regel meer 12 et., 3 maal plaatson 1.20 ZATERDAG 14 FEBRUARI 1942 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 193 Drie vijfde van het eiland iij Japansche handen JOIIORE BAHKÜE, li Febr. (Domei). De steenen dam. die het vasteland van het schiereiland Malakka met het eiland Singapore verbindt, en die door het vijandelijke vuur na net herstel door de Japanners op 10 Febr. opnieuw was beschadigd, is op den avond van 13 Febr. volledig hersteld waarna nieuwe Japansche strijdkrachten naar het eiland stroomden. De correspondent van de Nitsji Nitsji meldt van het front op Singapore: Het eiland Singapore bevindt zich thans voor diie vijfde in handen der Japan sche strijdkrachten. In de stad biedt de tegenstander een laatste hardnekkig verzet, daarbij gesteund door zware batterijen op de eilanden ten Zuiden van de stad Singapore en door de kusthatterijen van fort Tsjangi op de Oostkust. Boven inn hebben Britsche oorlogsschepen zich in den strijd gemengd. Van de stellingen op de hoogten bij den Boekit Timah hebben de Japanners mei vlakhaan- en krombaangeschuf zwaar vuur geopend, dat vooral gericht is op de vijandelijke eilandbattcrijen en oorlogsschepen. Het vijandelijke vuur heef 1 in de stad groote schade aangericht Vele gebouwen in de havenwijk cn ook olietanks branden. Buiten de stad duren de verbitterde gevechten bii Roekit-Timnh en 10 km naar bet Westen bij Simapar voort. SJANGHAI. 14 Febr (A.N P.) De val van Singapore laat met bijzondere duidelijkheid de geweldige veranderin gen uitkomen, welke door de militaire successen van Japan vooral ten aanzien van de verdeeling der belangrijke we- rcldgrondstoffengóbieden zijn ontstaan. Japan controleert plotseling eenige der voornaamste gronrlstoffengebieden. De Ver. Staten hadden zich als gevolg van hun eigen gunstige verzorgingspositie er aan gewond, in de verzorging met grondstoffen geen ernstige moeilijkhe den te zien. doch zeer veel sneller dan zelfs de grootste pessimisten in de Ver. Staten hadden durven gelooven. zijn thans de grondstofgebieden van Zuid- Oost Azië voor do Ver. Staten verloren geeaan. Hoe sterk de economische afhankelijk heid der Ver. Staten van deze grondstof fen geweest is. blijkt uit de ontwikkeling van don Amerikaanschcn buitenland se hen handel. In het tijdvak van 1926 tot 1930 was df invoer der Ver. Staten in het verkeer niet Oost-Azië bijna dubbel zoo groot als df Amei iknansche uitvoer derwaarts. Volgens de officieele cijfers werden in dien tijd jaarlijks gemiddeld goederen ter waarde van 980 millioen uit Oost- Azië geïmporteerd, terwijl de uitvoer der waarts slechts 505 millioen dollar be droeg. Om politieke redenen is toen deze sterke passieve handelsbalans der Ver. Stalen iets teruggeloopen. hetgeen ver band hield met de beperking van den invoer uit China. De Oost-Aziatische ge bieden bleven echter voor het bedrijfs leven der Ver. Staten van beslissende beteekenis. vooral ook voor de wapen industrie. Zoo hebben de Ver. Staten alleen uit Britsch Malakka, Nederlandse h- I n d i en de Philippijnen meer inge voerd dan uit het gehecle Zuid-Ameri- kaansche continent. Daarbij kwam van de Philippijnen nog het kleinste doel van de zg. strategisch belangrijke grond stoffen als manillahennep en chroom Daarentegen verzorgden Malakka en N e d.-I n d i de Ver. Staten tot het laatste oogenblik toe met de absoluut en betrekkelijk grootste hoeveelheid grondstoffen, die voor de oorlogvoering van belang zijn, waarbij rubber de eer ste plaats innam en soms de helft van den gehcelen invoer der Ver. Staten uit Oost-Azië uitmaakte. Zoo brengt de val van Singapore met zijn ongewoon gloote politieke gevolgen ook in economisch opzicht met zich mede, dat Engeland een zijner belang rijkste. waarschijnlijk zelfs de groot ste bron van financiën en deviezen ver loren heeft, terwijl voor de Ver. Staten hun belangrijkste overzeesche bron van grondstoffen raakt uitgedroogd. De rechtstreeksche bedreiging van Australië door de Japanners heeft de Australische regeering tot de scherpste maatregelen in het economische leven genoopt, t.w. beperking op de kapitaal winsten, de rentetarieven en beursvrij- heid. De dividenden moeten beperkt blij ven tot 4 procent. De Commonwealth Bank (centrale bank) zal ook de rente tarieven voor investeeringen vaststellen, waarbij de opbrengst van staatsfondsen als maatstaf genomen wordt. Bijzondere maatregelen zijn tegen de speculatie in voorbereiding, waartoe elke verkoop van geldswaardige papieren aanvooraf gaande goedkeuring onderworpen zal worden. ROME. 14 Febr. (D.NB.) Met be trekking tot den zeeslag in liet Kanaal schrijft de diplomatieke medewerker van Stefani: alleen het feit, dat een eskader het onderneemt om onder de oogon van de Engelsclie vloot en lucht macht het Kanaal te passeeren, is op zich zelf reeds zeer kenmerkend. Ook het hooge cijfer van 43 verloren vlieg tuigen weerlegt in vollen omvang de superioriteit die Churchill aan de Engel sche luchtmacht heeft toegedicht. De hecle wereld is ei* nu van over tuigd dat Engeland de heerschappij ter zee in den Stillen Oceaan, op de Middel landsche Zee en ook op den Atlanti schen Oceaan verloren heeft. De wereld heeft geloofd, dat Groot Brittannië op zijn minst de heerschappij ter zee aan zijn eigen kusten en onge twijfeld dc controle over het Kanaal zou behouden. De daad van het Duitsche eskader bewijst, dat Engeland zelfs de heerscbannij in zijn eigen wateren ver loren heeft. liet Turijnsche blad Stampa schrijft: Deze zeeslag, die in een nieuwe Duitsche overwinning is geëindigd heeft bevos tigd. dat de Bi^Kche vloot liever opnieuw een smadelijke nederlaag leed dan haar groote eenheden in gevaar te brengen. De Corriere del la Sera merkt op: Hel nieuwe órhec voor de Britsche vloot en luchtmacht zal niet nalaten moreele ge volgen tewce*br te brengen onder de Bril sche openbare meening. Voor het eerst in den oorlog beginnen de F.ngelschc bladen openlijk toe te geven, dat Enge land dezen striirl wel eens kan \prliezen Deze 'erkenning verdient dc volle aan dacht. ANTONES~OE IN HET HOOFDKWARTIER HOOFDKWARTIER VAN DEN FIJKH RER, 14 Febr. (D.N B.) Op uitnoodi ging van den Fuehrer heeft de Roe meensche condueator. maarschalk Auto nescoe den 11 den Februari een bezoek gebracht aan den Fuehrer in diens hoofdkwartier Tijdens het verblijf van Antonescoe in hef hoofdkwartier vonden tussclien hem en den Fuehrer hesprekin gen over den politiekcn en militairen toestand plaats waaraan ook werd deel genomen floor dpn Duitsclien minister van builenianrlsche zaken, von Ribbon trop en den chef van het opperbevel dor weermacht generaal veldmaarschalk Keitel. Vervolgens bracht Antonescoe een bezoek aan von Rihhcntrop en maarschalk Goering. STOCKHOLM. 13 Febr (D.N.B.) Personen uit de omgeving van den Amerikaan schei» minister van buiten- lajidsch zaken. Cordell Huil. hpbbcn verklaard, dat hii sinds het uitbreken van den oorlog moedeloos en vbrmooid is en daarom thans gedurende verschei dene weken in het Zuiden met verlof zal gaan. De Japansche aanval en de zware nederlaag der V.S. op Pearl Harbor. hebben Hull bijzonder ernstig getroffen, BUENOS AIRES, 14 Febr. (A.N.P.). - La Ra zon meldt uit Quito, dat Ecua dor dc Vcreenigde Staten steunpunten /al afstaan voor de verdediging van hei Panama-kanaal. Het betreft hier de Gal lapngos-eilanden cn het schiereiland Sai- nas. Naar wordt gemeld, heeft Brazilië alle drukwerken in het Duitsch verboden, met inbegrip van godsdienstige publi caties. Nadat onlangs reeds een reeks katholieke en protostantsche bladen was verboden, is nu ook de verkoop van gebedenboeken, katholieke catechismus sen en de Bijhelsche geschiedenis voor katholieke scholen verboden. Niet slechts het publiek in het algemeen, maar ook de schoolkinderen, die Duitsch spreken, worden daardoor getroffen. De Duitsche jaarbeurzen BERLIJN, 14 Febr. (V.P.B.). De in ,elieel Duitschland gebruikelijke jaar beurzen, in de eerste plaats de wereld beroemde Leipziger Mcsse, hebben onder invloed van den huidigen oorlog een grondige wijziging ondergaan. Door hei afbreken der relaties met de overzeesche gebieden had het internationaal karak ter ongetwijfeld te lijden, hoewel ander zijds de continentale ruilhandel aan be teekenis won. Reeds op de z.g. Reichsrnessc te Lcip z.ig, maar evenzeer op de jaarmarkten te Koningsbergen. Breslau en Weenen, is het aantal Europeesche exposanten sedert 1939 opvallend sterk gestegen. Dit is des te merkwaardiger, indien men be denkt dat de rijke verscheidenheid der Duitsche productie door den voorrang der b<yv a peningsind ustri e natuurlijk sterk geleden heeft. Derhalve was het verklaarbaar, dat op dc voorjaarsbeurs te I eipzig zoowel de enorme technische afdeeling als de Ban mcsse geen toonaangevende rol meei konden spelen. Niettemin wordt van be voegde zijde verklaard, flat Duitschland ook sedert het uitbreken van den huiclï gen oorlog in staal is gesveest om aan de overige landen van bet vasteland machi nes. verkeersmateriaal en andere lech nische producten te leveren. Met nadruk wordt hieraan toegevoegd, dat dit ook verder zoo zal blijven. Van officieelp zijde is medegedeeld flat niet slechts de. met de gebruikelijke reclame aangekondigde. Leipziger Voor- jaarsbeurs 1912. maar ook alle andere Duitsche jaarbeurzen zijn afgezegd. Het ligt voor de hand. dat naar de reden van dezen ingrijpenden maatregel wordt gevraagd. De officieele verklaring luidt kort en bondig: alle krachten voor de Duitsche industrie en het verkeerswezen moeten in vollen omvang voor de over winning van de Duitsche Weermacht worden gebruikt. Geen achteruitgang, maar concentratie van de industriecle productie geven in dezen den doorslag Hiermede is de vijandelijke hewering, dat Duitschland zijn exportmogelijk heden onder invloed van den huidigen oorlog nagenoeg verspeeld zou hebben, voldoende -weerlegd. 's-GRAVENHAGE. 13 Februari. - Het bureau van den weermachtsbe- velhebbcr in Nederland deelt mede: Een Duitsche-krijgsraad heeft twee Nederlanders wegens spionnage en twee andere wegens begunstiging van den vijand cn verboden wa penbezit ter dood veroordeeld De vonnissen zijn met den kogel voltrokken. STOCKHOLM. 13 Febr. (D.N.B.). De Londensche correspondent van dc .,G o e- t e b o r g s II a n de 1 s och S i o e- f a r t s T i d n i n g" citeert de „Daily Mail", die zich zee. scherp tegen Churchill richt. Het bericht van den correspondent zegt onder meer. dat het optimisme, dat bii dc jaarwisseling nog te Londen heerschtc. thans plotse ling verdwenen is. Er wordt thans te Londen ook onverbloemde critiek op Churchill uitgeoefend. De „Dailv Mail" schrijft: „Toen het kabinet Churchill de rcgcering overnam, geloofden wii aan een nieuwen staat. Geen regcering heeft tot nu toe een zoo volkomen vertrouwen genoten van het parlement, de pers en liet Engelsche volk als dc regeering- Churchill. Dit vertrouwen heeft Duin kerken. Griekenland. Kreta en de succes sen van generaal Rommel in Lvbic over leefd. Waarom'? Omdat alle nederlagen van het jaar 1940-1941 als een erfenis werden beschouwd, overgenomen van de vroegere kortzichtige en ongeschikte regeeringen. Doch thans hebben wii het jaar 1942 en het is wederom dezelfde geschiedenis. De schuld aan de catastro phe van Singapore draagt niemand an ders dan Churchill. Deze moet naar raad luisteren en de regeering hervor men. Een oorlogskabinct van vijf zes personen zonder portefeuille, niet be zwaard door velerlei details, moet wor den gevormd. Wii zouden den minister president erop opmerkzaam willen ma ken. dat het land op deze verandering slaat en van mecning is. dat zij zonder prestige-verlies voor den premier kan worden uitgevoerd." Naar de „Gocteborgs Handels och Sjoefarts Tidning" meldt, is het Engel sche volk het vele zinlooze gepraat van hoogerhand moede. Het wil klare wijn geschonken hebben.- De „Daily Herald" schrijft:,, wij winnen den oorlog door ar beid en niet door woorden". De minister van koloniën. Lord Moy- ne. heeft Donderdag per radio een bood schap gezonden naar Malakka, waarin bij tot de mannen, vrouwen en kinderen der verschillende rassen op Malakka zeide. dat de Engelschen voortdurend aan hen denken. „Dergelijke banaliteiten van staats lieden. zoo zegt het Engelsche blad, moe ten in de toekomst beperkt worden en Engeland moet deze volken door daden en niet met woorden imponceren en op monteren. BERLIJN, 13 Febr. (A.N.P.) Het Britsche communique, volgens hetwelk maatregelen getroffen zijn voor dc ver tegenwoordiging van Britsch Indië in 'iet oorlogskgbinet, waarmede Indië een soortgelijk recht krijgt als de Britsche dominions, is, naar men Ie Berlijn aan neemt, klaarblijkelijk onder den druk Ier militaire ontwikkeling in Oost-Azië uitgegeven. Het gaat bier zoo verklaart men, om een doorzichtige manoeuvre ter nisleiding \an het Indische volk, dat men aan het lijntje wil houden en door ion dergelijke schijnconcessie tracht te icwegcn tot het ter beschikking stellen van groote massa's menschen als „ka non nenvleesch". De uifnoodiging van Londen aan Britsch-Indic. vertegenwoordigers voor een oorlogskabinet en den oorlogsraad in den Stillen Oceaan te benoemen, vatten oolitieke kringen te Tokio op als een wanhopige poging van Engeland om, met het oog op den toestand te Singapore, het verval van het ejnpire op het laatste oogenblik te verhinderen. Terwijl men van Britsche zijde Indië grootmoedig le/e gurist bewijst, probeert Engeland 'iet Indische volk actief hij den oorlog in den Stillen Oceaan te betrekken. Wan neer Indië zoo naief zou zijn aan deze elfzuchtige Britsche wenschen gevolg 'e geven, zal het de znndebok van Enge land worden. In een commentaar op het bezoek van Tsjanc Kai Sjek aan New Dehli heeft de woordvoerder der Japansche regeering. Mori, voor de buitenlandsche pers ge zegd, dat het eenige resultaat van het bezoek waarschijnlijk slechts een „be minnelijke uitwisseling van complimen ten" zal zijn. Tsjane Ivai Sjek, zoo voeg de Hori hieraan toe, zal waarschijnlijk op zijn hoogst de Tpdische leiders con- loleeren met. de reeks nederlagen van Britsche en Amerikaansc'he. strijdkrach ten in den oorlog in Oost-Azië cn medc- ij den met zich zelf wekken Ten aanzien van den toestand in In dië verklaarde Hori. dat het gebaar van den vice-koning. dip den Congresleiders kahinetsposten aanbiedt weinig belang heeft. Dit aanbod is niets anders dan een leece belofte. 0\er het aftreden van den Amerikaan chen admiraal Hart verklaarde Hori, dat de gezondheidstoestand van Hart on getwijfeld slechts een voorwendsel is ge weest om hem af te lossen. SALOMON-EILANDEN GEBOMBAR DEERD STOCKHOLM. 13 Febr. (D.N.B.)- De Australische minister van lucht vaart heeft naar de Britsche berich tendienst uit Melbourne meldt, me degedeeld. dat Japansche vliegtui gen Toelagi op de Salomon-eilanden hebben gebombardeerd. Een foto van de Japansche twee persoons-duikboot. welk nieuwe wapen in dcri oorlog ter zee veel bekendheid heeft gekregen door de resultaten der jongste krijgsverrichtingen in den Pa cific. (T ransatlanlic-Recla) MADRID, 14 Febr. (D.N.B.) Do Portugcesche premier, Salazar, is gisterochtend uit Sevilla vertrokken. Daarvóór had hij afscheid van Franco genomen en kort vooï zijn vertrek ontving hij nogmaals een bezoek van den Spaanschen minis ter van buitenlandsche zaken, met wien hij een kort onderhoud had. Hij inspecteerde twee afdeclingcn der Phalanx, die voor zijn hotel stonden opgesteld en beantwoordde den Pha- ianx-groot met opgeheven arm. In grooten opmaak publiceeren dc bla den het communique over dc samen komst tusschen Franco en Salazar te Sevilla. De Diario de Noticias schrijft, dat de sa mén Lamst de logische voortzetting beteekent van dc politiek van toenadering cn vriendschap, welke Span ie en Portugal verbindt. De plechti ge bekrachtiging dezer politiek is van Europeesche beteekenis. De D i a r i o d a M a n h a zegt dat men bezield was door den wensc'h, in een plechtig document do oprechte vriendschap tusschen beide landen, wel ke berust op gelijkheid cn op geografi sche en historische werkelijkheid;:tc be krachtigen De onbedreigde vrede op het Pyreneesche schiereiland is voor de ge hecle wereld een krachtig hoop op beter daeen. aldus het blad. Bij zijn terugkeer in Lissabon ver klaarde dc Portugcesche premier op een vraag van journalisten slechts: „Wij zijn tevreden, meer kan ik niet zeggen". BERLIJN. 14 Febr. (D.N.B.). - Troe pen van een Weensche divisie hebben de afgeloopen vier weken ten Zuidoos ten van Charkof de hevigste bolsjewis tische aanvallen afgeslagen De stellingen van deze divisie werden tusschen 1 en 7 Februari door de for maties van zes bolsjewistische divisies infanterie. twGc pantserbrigades cn ver scheiden ski-afdeelingqn stee ls weer be stormd in 142 aanvallen, zonder dat de nolsjew'ieken kans zagen tot op een diepte van eenige beteekenis in de stel lingen der Meensche divisie door te dringen. In ijzige koude en terwijl de sneeuw hier en daar twee meter hoog lag op gewaaid, behielden de Weencrs hun stel lingen en verijdelden zoodoende het 'Sovjet-plan. door meedoogenlooze opof fering van infanterie, tanks cn artille rie door te breken naar Charkof. Waar tijdens de gevechten afzonder lijken bolsjewistische afdeelingon als ge volg van hun plaatselijke numerieke superioriteit kans zagen de Duitsche stellingen binnen te brengen, werden zij Lij succesvolle tegenaanvallen weer teruggeslagen. De bloedige verliezen, die de bolsje wieken door het onwrikbare volhouden Ie»- Duitsche soldaten leden, zijn huiten- gewoon hoog. Er ziin al meer dan 6600 gesneuvelde bolsjewisten geteld Boven dien maakte dc Weensche divisie 1300 gevangenen en maakte buit of vernie ligfle in deze vier weken 27 tanks. 14 -Tukken geschut. 82 granaatwerpers en machinegeweren. 2 vliegtuigen en een Ton te hoeveelheid ander soviet-oorlogs tuig. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De president-generaal van Marokko, generaal Nogues, is in Vichy aangekomen om met de bevoegde regeeringsinstanties een reeks aangelegenheden omtrent het pro tectoraat Marokko tc bespreken. 17 Fransche krijgsgevangenen ziin we gens dapper gedrag in het kamp, door de Duitsche overheid uit gevangenschap vrijge laten. Om stroom te sparen zullen in Bern Zondags geen trams meer riiden. Duitsche jagers hebben gisterochtend, toen enkele afzonderlijke Britsche vliegers trachtten het Nederlandschc kustge bied te naderen, een Hudson neergeschoten. De krijgsraad van Bizerta heeft 13 com munisten wegens staats vijandige woelin gen tot levenslangen dwangarbeid ver oordeel d De militaire bevelhebber in Frankrijk heeft bepaald, dat joden zich voortaan na 's avonds acht uur niet buiten hun woning mogen jje,vinden. Voorts mogen zij niet verhuizen buiten hun huidige woonplaats. STOCKHOLM. Februari S TOCKHOLM is een zeer schoone stad. Zonder vasten opzet, speelsch bijna, schijnt de huizenzee tusschen nieren cn bosschcn ingegroeid te ziin. De straten glooien cn maken onverwachte wendingen als de harde granietbodem tot uitwijken dwingt. En de kleuren, die de Noordelijke ■zon op de Qiide huizen cn massieve nieuw bouw toovert, zijn licht cn vloeiend Een o uwe zenlij ken indruk maakt Stockholm en ook zijn bewoners. Dc oorlog schijnt ver weg cn het dagelijlischc leven kent nog wei nig beperkingen. Er ziin films cn couran ten uit de gehecle wereld, men leeft nog in rijke cn verslappende verscheidenheid Ligt Stockholm eigenlijk nog in Euro pa? In een Europa, waar een strijd op leven en dood gestreden wordt cn Zwe den een der weinige neutrale landen is? Geografisch wèl en ook in politiek opzicht wil Zweden althans bij monde van zijn rcgecring, het oog niet voor dc werkelijkheid sluiten. Zoo betoogde dc minister van buitenlandsche zaken Günther enkele maanden geleden voor den Rijksdag: zijn positie als buiten staander wil Zweden weliswaar hand haven, maar tevens met de eischcn der werkelijkheid rekening houden. Boven dien verklaarde de minister, dat hel land zijn plaats in Europa moet behou den cn zich niet afzijdig kan verklaren ten aanzien van de huidige omwente ling. De positie van een neutraal land is in dezen oorlog, die een ommekeer op alle gebieden des levens beteekent,'uiterst moeilijk. En vooral geldt dit voor Zwe den. gelegen aan de belangrijke Oosi-. zee cn rijk aan delfstoffen cn hout De strijd tegen dc Sovjet-Unie, begeerig haar invloed naar het Westen uit te breiden, de verhouding tot het natio- naal-socialistische Noorwegen. Engel sche invasieplannen in Noord-Europa, het zijn even zoovele problemen. En in het land zelf begint men de gevolgen van den oorlog langzamerhand aan den lijve tc voelen. NEUTRALITEIT wordt tot uitdruk king gebracht door den vastbera den wil zich te verdedigen. Zweden heeft zijn bewapening de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid en na het uitbreken van don oorlog gemo bilisccrd. Aan de grenzen sthan sterke troepen met een speciale leiding en nog steeds wordt de militaire weerkracht vergroot. Het staatsbudget is zoodoen de zwaar belast en de mobilisatie heeft vele mannen uit hun werk gebaald. Het economische leven ondervindt echter, niet alleen door de militaire maatrege len een terugslag, maar in veel sterker mate nog van de onderbreking der han delswegen. Na den wereldoorlog hebben industrie en handel in Zweden een lioogc vlucht genomen. Gegrondvest op den rijkdom aan hout. delfstoffen en veeteelt produc ten, heeft- dc industrie zich in tien jaren tijds vervijfvoudigd. Ze werkte groofendeels' voor liet buitenland, zoo dat ook de handel toenam. Veel cellu lose, metaal-waren, boter en spek ging naar de Ver. Staten cn Engeland, ook nu nog in zoo'n mate. dat bii het deel nemen der Ver. Staten aan dón oorlog de helft der Zwecdsche handelsvloot zich aan de andere ziide van den Oceaan bevond-. Deze uitvoer is aan zienlijk verminderd cn daarmede is de economische toestand slechter gewor den. Op politiek gebied is de strijd tegen de Sovjet-Unie hét groote probleem. Tij dens den winteroorlog .van 1910 heeft Zweden zijn huur Finland niet wapen- leveranties. graan en vele vrijwilligers, groolendecls zonder vergoeding, ge steund. Ditmaal echter zijn tot teleur stelling van Finland slechts enkele vrij willigers5 gekomen en de levering van graan moest wegens don slechten oogst stopgezet worden. Slechts op hot veilige terrein der humanitaire hulpverlee ning heeft Zweden Finland, dat in fei te voor het geheele Noorden striidt., ruimschoots willen helpen door Fin- schc kinderen op te nemen. Toch is Zweden bij don oorlog tegen de Sovjet-Unie er niet in geslaagd, alle klippen der neutraliteit te omzeilen. De doortocht van een Duitsche divisie ver wekte uit Londen heftige protesten, de weigering om door Duitsche onderda nen in Zweden verzameld bont eii wol uit te voeren, hooft anderzijds in Duitschland verwondering gebaard. Een verwondering, die ook in de onbelem merde communistische activteit in Zwe den voedsel vindt. Do houding van Zweden is bij een nassende aanleiding als de wolkwestio en hof vestigen van een afdeeling van den British Council tc Stockholm het onderwerp van beschouwing in de Duit sche on Ttaliaanschc pers geweest. Deze leggen uiteraard den nadruk op dc on mogelijkheid om nog altijd, een even wichtige positie tusschen het vasteland en Engeland in tc nemen. Zoo schreef een Duitsch blad onlangs, dat volkeren van zes millioen zielen zich niet meer volledig souveroin kunnen gedragen, d.w.z. e<jn politiek voeren, die geen in vloed ondergaat van de Europeesche ge meenschap". En ook Gay da betoogde enkele maanden geleden dat Zweden door in schijn boven den strijd te staan een gebrek aan Europecsch bewustzijn toont. Overigens zijn er in deze pers geen aanwijzingen dat men behalve door critiek Zweden tot een duidelijker houding wil brengen. DAN het aangename schijnbestaan buiten de werkelijkheid voortgezet worden? Veel wijst er op dat het land voorloopig zal trachten zijn neutrale houding ook in de toekomst tg handha ven. In elk geval echter zullen de eco nomische betrekkingen tot het door Duitschland beheerschto vasteland hechter moeten worden naar mate de overzeesche mogelijkheden verminde ren. Zoo zal misschien eerder op econo misch dan geestelijk gebied het contact met Europa gevonden worden. Want den noodzakciijkcn voortgang der ont wikkeling kan zelfs het schoone Stock holm waar het leven zoo rustig voort glijdt, niet tegenhouden. Alleen aanmaak- en bolster- turf zonder bon ■s-GRAVENHAGE, 11 Fcfir. He so- crelaris-gencraal van het departement van Handel, Nijverheid cn Scheepvaart maaJvt bekend, dat in den vervolge da- riekluilen, veenbonken, limmerturf en andere soortgelijke veenproduclcn, hoe deze ook worden genoemd, niet meer zonder bon mogen wordorf verkocht. Slechts aanmaakturf en bolstorturf mo gen zonder bon worden' verkocht. Op bonnen of toewijzingen mag per eenheid van deze producten ten hoogste 200 kg (Inchidroog) worden afgeleverd. De maximumprijs van één eenheid is gelijk aan die van één eenheid bagger- turf derde soort. Indien het product niet luchtdroog wordt afgeleverd, mag in geen geval deze maximumprijs worden gevraagd. Voor hpt vervoer van dcz.e veen produc ten golden dezelfde voorschriften als voor andere turfsnorten. d. w. z., dat liet vervoer (ook voor eigen verbruik) slechts mag plaats hebben, nadat daarvoor ver. gunning 19 verleend door of vanwege liet verkoopkantoor fabrickstuif X V te Assen. Voor bijzonderheden betreffende de inschrijving van producenten van bo vengenoemde veenproduclcn wordt ver-, wezen naar de officieele publicatie Het Engelsche bolwerk is gevallen. Singapore is in Japansche handen De nieuwe aclics in Oost-Azië zullen samen vallen met het Duitsche voorjaarsoffen sief. Dit offensief in het Oosten zal het einde béteekênen van de bolsjewistische' misdaden, zal dc benden van Stalin over de kling jagen. Als straks in 'I voorjaar de Duitsche legers cn hun bondgenootcn oprukken, dan marcheeren in die gele deren ook Onze Hollandsche mannen. Zij zullen hun aandeel leveren, de eer van ons land hooghouden, onze toekomst verzekeren. Dat zullen zij doen, daarvoor traden zij toe in de gelederen van het legioen cn maken zii zich nu gereed, de Moscovietcn den gcnadeslng toe tc bren gen. Landgenoot, dit voorjaarsoffensief zal heslissen over de toekomst van Europa. Zorgt dat u er hij bent als »fe aan val begint. Meldt 11 aan 1 vrijwil ligerslegioen Nederland I' ninginne- gracht 22 te 's-Grkvenhage Waar blijft uw storting De Nederlandschc ambulance ontving o.a. van de arbeiders werkzaam hij een vliegveld een storting op girorekening S7600, mevrouw K. te G. stortte vijf en twin tic gulden Karcltje'H. tc L. gaf een gulden uit zijp spaarpot. „Voor dc zieke soldaten" schreef hij er bij. Het personeel van het modemagazijn T. cn G. te LT. schrijft iedere maand een vast bedrag over-op de girorekening van de Nedcr- landsche ambulanceEn u? Waar blijft uw storting toch? Vindt u hef niet noodig mede tc helnen aan dc leniging van den nood in het veroverde Sovjet gebied? Vindt 11 het niet noodig, dat ge wonde soldaten van beide partijen ge holpen worden? Natuurlijk vindt u dat noodig. Maar waar blijft uw storting dan op girorekening 87600 Nederlandsche Ambulance, Koninginne gracht 22. 's-Gravcnhage. VERORDENINGENBLAD NEDERL. KULTUURKAMER 's-GR WENHAGE. 14 Febr. De Ne derlandsche Kultuurkamer, gevestigd 2de v. d. Boschstraat 44 te 's-Gravcnha ge, is ingevolge de verordening 211/1941 overgegaan tot het uitgeven van een ver ordeningenblad, waarin verordeningen en beschikkingen en soortgelijke voor schriften von den president der Neder landsche Kultuurkamer zijn opgenomen. MUSSOLINI ONTVANGT GENERAAL KWATERNIK ROME, 14 Febr. (D.N.B.). Mussolini heeft gisteren in tegenwoordigheid van den chef van den gene ral en staf, gene raal Cavallero, den chef van de Kroati sche weermacht, generaal Kwaternik en zijn gezelschap ontvangen. Vandaag verduisteren om 18.51 uur Vandaag (Zaterdag) gaat de zon op om 8.59 uur, onder om 18.51 uur. De maan gaat op om 8.12 uur, onder om 17.59 uur. Zondag gaat de zon op om 8.57 uur, onder nm 18.53 uur. De maan gaat op om 8.40 uur, onder om 19.13 uur. Maandag gaat de zon op om 8.55 uur en onder om 18.55 uur. Dc maan gaat op om 9 19 uur en onder om 20.26 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1