EU AMERSFOORTSCH DAGBLAD IS! Thans ook een landing bij Palembang Churchill bespreekt de Britsche verliezen Leger van Singapore capituleert Ook Japanners op Java? Jaarbeurs gaat niet door Slechts weinig Britten konden uit Singapore ontsnappen Benoemingen bij het persgilde „Een ongunstige tijd ligt voor ons" maanden 2.50. Afzon- TNT? CCA/fl A "\TT\"D"D bij vooruitbet v. 15 regels Jderlijke nummers f 0.05. J-JJA JC/Ja. 60 ct., elke regel meer 12 Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEURR. LEENKNEGT. AMERSFOORT 3 ma.,1 plaWn >120. MAANDAG 16 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 194 SJANGHAI, 16 Febr. (D.N.B.) Denzelfden dag, waarop de veldtocht van Malakka met dc capitulatie van Singapore werd besloten, openden de Japan ners, zooals reeds gemeld, een grootcn aanval op Sumatra. Palembang in Midden-Sumatra. dal met 50 procent van de heele Neder- landsch-Indische petroleumproductie een der belangrijkste oliecentra is en bij zondere belcekenis had voor cle verzorging van de vijandelijke vloot, is bet hoofddoel van den aanval der Japansche luchtmacht en der Japanschc vloot. Nadat Zaterdag, naar uit Batavia gemeld wordt, uit naar raming honderd vliegtuigen ecnige honderden manschappen valschermtrocpen in de nabijheid van Palembang geland waren, en daar volgens Japansche frontbcricliten, het vliegveld, alsmede andere belangrijke militaire punten bezet hadden, kwam Zondagmorgen ten Oosten van Palembang de Japansche transportvloot aan en ging /ooals ook het legerbericht van Batavia toegeeft, tot een grootschecpschc landing over De Tapansehe landingstroepen hebben toen in clen loop van Zondag een he vige» aanval geopend op Palembang. Voorts vielen Japansche vliegtuigen, zoo als reeds gemeld, ook liet vliegveld Papan Baroe in Midden-Sumatra aan, waar vijf vijandelijke vliegtuigen op den beganen grond vernield werden. In cle buurt van het eiland Banka werden in een luchtgevecht nog tien Lockheed-IIudson bonimen werpers n eergesch oten E Berlijnsche Maandagochtend bladen ontleenen aan het Ita- liaansche blad Corriera del la Sera, dat Japansche troepen ge land zouden zijn op Java. De zware bombardementen, die de vliegvel den op Java de laatste dagen heb ben ondergaan, zouden tot voorbe reiding van deze landing hebben gediend. Een V.P B.-correspondent schrijft over den toestand in Nederlandsch Iridic, dat met het toenemen van cle spanning ook de -stemmen luider worden, die ernetig criliek oefenen op de Anglo-Amerikaan- scho strategie. Het instellen van ver schillende c ppercommando's met den daaruitvoorlvioeienden strijd der com petenties vervult de openbare meening in Tndië met evenveel bitterheid als on rust. Zoo schrij ft de .lavabo d e: „Zelfs een eminente generaal als Wavell kon onmogelijk een oorlog winnen, als hij zoo in zijn vrijheid van beweging wordt geremd door een dusdanig gecompli ceerd mechanisme" Ilel bericht, dat Amcrikaansche troe pen op Nieuw-Zeeland zijn geland, wórdt thans bevestigd. Van Japansche zijde twijfelt men er nog steeds aan of hier sprake kan zijn van een expeditie corps van 10.000 man en geloofl men eerder. dat hel hier een eerste cöntin gent van een dergelijk expeditiecorps betreft In Vustralië is men intusschen in koortsachtige haast bezig de 7 mil lioen inwoners te mobiliscercn, die waarschijnlijk zonder eenige hulp van buiten, dit werelddeel zuilen moeten verdedigen, wanneer dc gevreesde Ja pansche aanval begint. De Australische troepen, die nog binnenlands verblijven, worden versterkt door een burgerwacht welke onder het commando komt te staan van jeugdige Australische officie ren. die uit hel naburige Oosten terug gezonden worden, nadat zij dc noodige frontervariner hebben opgedaan. Capitulatie-voorwaarden onderteekend TOKIO, 16 Febr. (D.N.B.). De Japansche voorwaarden voor de capi tulatie van Singapore waren de vol gende: 1 De Britsche troepen slaken hun vuup Zondagavond om 10 uur. 7. De Britsche troepen worden ter stond in hun stellingen ontwapend. 3. Ter handhaving van dc orde Ie Singapore kunnen duizend gewapende Britsche politiebeambten in dienst blij ven. Generaal Percival beeft deze voor waarden zonder verdere discussie on derteekend. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Beide huizen van den Japanschen Rijksdag zijn na voltooiing van het ar- hpidsprogram. op reces gegaan tot^25 Maart om op dien dag formeel de 79c zitting van den keizerlijken Rijksdag te sluiten. De koning-keizer van Italië heeft den chef der Kroatische weermacht, ge neraal Kwaternik. in audiëntie ontvan gen. Op uilnoodiging van den Duilschen minister voor rijksopvoeding. Rust. komt zijn Italiaansche collega voor een bezoek van verscheidene dagen naar Berlijn. De Kroatische minister van econo mische zaken. dr. Toth, is mei zijn ge volg uit Berlijn Ie Agram teruggekeerd. Radio New Vork meldt, dat de Ver. Staten hel voornemen hebben om in April een vliegdienst zonder lusschen- landing over den Atlantischen Oceaan naar Noord-Ierlahd in te richten. IIet traject zou wekelijks driemaal gevlogen worden. Dc vroegere Italiaansche ambassa deur Ie Parijs. Quariglio is tol opvolger benoemd van den overleden ambassa deur bij den Heiligen Stoel. Atlolico. In Argentinië zjin twee ernstige spoor wegongelukken gebeurd. De sneltrein naar Cordova is in aanrijding gekomen met^ een anderen trein Hierbii werden twee reizigers gedood en 32 gewond. In de provincie Jujuy is een trein ontspoord, waarbij een reizige» werd gedood en 17 gewond. De vroegere president van Brazilië, Epitacio Pes«oa. is te Correias in Brazilië overleden ITii was president van 1920 tot 1922 en was Braziliaansch vertegenwoordi ger op de conferentie van Versailles. 's-GRAVENHAGE, 14 Febr. In aansluiting aan de beslissing, welke is genomen tot het doen vervallen van de in 1942 in het Duitsche Rijk te houden jaarbeur zen, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied het gewenscht geoordeeld, dat ook de Nederlandsche jaar beurs, welke van 14 tot 23 April a.s. zou worden gehouden, rjiet zal plaats vinden. Mitsdien zal de a.s. voorjaarsbeurs niet worden ge houden. Militaire maatregelen in Chili SANTIAGO DE CHILI* 16 Februari. (ÜNB) Dc nationale Chileensche Vver- dedigingsraad heeft in een zitting een reeks besluiten genomen. Voor de vloot werd bepaald: 1. Onmiddellijke versterking van de havens, waardoor de export van de voor de vastelandsdefensie belangrijke pro ducten geschiedt. 2. Dc aanvulling van deze versler- kingswerken door beschermingsmaat regelen van luchtwapen en luchtaf weer. 3. Reorganisatie van de zeestrijd- krachten in overeenstemming met de hierboven genoemde maatregelen ten einde een beweeglijke verdedigings macht aan de kusten van Chili te krij gen. •4. Den Vicepresidcnt van de repu bliek wordt voorgesteld ln?t. huidige ac tieve contingent hij marine en kustver dediging tot nader order in dienst te houden en reservctrocpen op te roepen tot een sterkte als noodig zal blijken. Voor het leger werd bepaald: 1. I-Iel ontslag van dc thans in dienst zijnde troepcncontingentcn wordt tot nader or der uitgesteld, ongeacht het oproepen van de lichting, die dit jaar zou moe ten opkomen. 2. Uitbreiding der oproepingen voor dit jaar tot een door den chefcomman dant van het leger noodig geachte sterkte. Voor het luchtwapen werd be paald, dat. ontslag van het thans in dienst zijnde contingent zal worden uit gesteld. De Argenliinschc minister van hui- tenlandsche zaken ad interim, Rothe, heeft zich in gezelschap van den chef de protocol met een miliiair vliegtuig naar liet gebied van Rarilncbe, aan de grens van Chili, begeven. Daar bevindt zich ook reeds de minister van buitcn- landsche zaken, Ruiz Guinazu, tot her stel van gezondheid. Aangezien ook de nieuwe Chileénsche president, Rios. met gevolg op het oogenblik in het Zuiden van Chili vei toeft, brengt men deze reizen politiek met elkander in ver band. WEER VERKLARINGEN VAN CRIPPS STOCKHOLM, 16 Febr. (A.N.P.). In éen boodschap aan de „Conferentie voor een Engelsch-Sovjet-Russische Unie", zet dc vroegere Britsche ambassadeur in Moskou. Sir Stafford Cripps, uiteen, zoo meldt de Londensche berichten dienst: „Alles, wat den aard van do Engelsch-.Sovjol-Russische betrekkingen hechter on duurzamer maakt, moet aan gemoedigd worden. Wanneer wij uit on ze samenwerking met de Sovjet-Unie na den oorlog het volle profijt willen trekken, hebben wij een hechter en om vangrij'Kcr fundament noodig. Wij moe ten ons accoord verklaren met de stra tegische behoeften voor de toekomstige veiligheid van de Sovjet-Unie". Tn Westminster verzamelden zich. naar dc Britsche berichtendienst meldt, talrijke Engelsche militairen en arbei ders om den Sovjet-ambassadeur Maiskv hun groeien lo brengen Tweeduizend menschen woonden de plechtigheid bii Toon Maiskv on hel nodium verscheen weerklonken fanfares Alle aanwezigen stonden toen op om de voorlezing aan te hooren van een plechtige verklaring, vyaarin o.a. ge/eed wordt: „Wii vertegenwoordigers der ver- eeniede naties, hebben ons verplicht liet Hitlerdom Ie vernietigen, zij aan zij Ie vechten en te arbeiden, on wel in eigen land en in andore landen, on de boerderijen en in de fabrieken, Ie land. ter zee en in de lucht." Vervolgens zongen de aanwezigen En gelsche en bolsjewistische liederen. Amerikaansche stemmen over slag in Kanaal GENEVE, 16 Febr. (D.N.B.Uit New York wordt gemeld: Het ontkomen van dc Duitsche slagschepen ncernt een eer ste plaats in in do hoofdartikelen der Amerikaansche dagbladen. De N' e w Yo r k Times schrijft: „De doorbraak van dc viool is inderdaad een Duitsche overwinning". De N e w York Herald T ribu ue schrijft: De Brillen hebben méér vlieg tuigen en méér prestige verloren dan zij zich op het oogenblik kunnen per- milteeren. Dc Baltimore Sun: schrijft: om het ontkomen van deze schepen is waarlijk een geheimzinnigheid gewe ven. Verscheidene bladen wijzen op de ge weldige kracht van de hereenigde Duit sche slag vloot. Dc Philadelphia Record vreest, dat de hereenigde Duit sche slagvloot mogelijk greater is dan alles, wat de Britsche en Amerikaan sche vloot in afzienbaren tijd kunnen bijeenbrengen. 's-GRAVENIIAGE. 16 Febr. Naar het departement van volksvoorlichting en kunsten bekend maakt zijn bij liet persgilde van de Nederlandsche Kul tuurkamer benoemd: Met ingang van 28 Januari 1942 tot gildcleidcr Mn>J Blokzijl Ie Wassenaar, mot ingang van 5 Februari 1912 tot plv. gildcleider mr. J Iluyts te Rotterdam; to leider van den vakgroep cle Neder landsche dagbladpers C. E. W. Krediet te 's-Gravenhage. tot leider van den vakgroep de provinciale cn periodieke peis II. T. Kerkmeester Ie Bussunv. tot bestuurder van den vakgroep De Neder landsche Dagbladpers A. J. van Dijk te Amsterdam en tof bestuurder van den vakgroep de provinciale en periodieke pers J. van Nes te Utrecht. Als leider, resp. bestuurder van den vakgroep Het. Verbond van Nederland sche journalisten treden op P. I. van Mcgchelen, algemeen voorzitter en J. Lcarburch, zakelijk leider van dat ver bond. heiden tc 's-Gravenhage. Generaal-oberst Rommel helpt mede. - De auto van den opperbevelhebber van het Duitsche Alrikacorps is in het woestijnzand blijven steken. De legerchet helpt zelf mede, om den wagen weer vlot te krijgen Transatlanlic-Recla-P. K. Valtingen STOCKHOLM. Ui Febr. (ANP.). Volgens den Britschen berichtendienst heeft Churchill Zondagavond een radio rede gehouden, waarin hij mededeelde; dat Singapore was gevallen. Terwijl hij zich richtte tot „dc gclieelc Britsche wereld, lot onze 1 róuwe vrienden in Brilsch-Indie en Birma, tol onze bond genooten in Rusland cn toj onze stam verwanten in de Vcreenigdc Staten", zeidc hij: „Ik spreek tot u allen in de schaduw van een zware militaire neder laag van grootte belcekenis. Het is een nederlaag voor Engeland en voor het Britsche rijk. Singapore is gevallen. Het gcheele Maleische schiereiland is onder den voet geloopen. Andere gevaren om ringen ons." Churchill herinnerde aan zijn toe spraak in Augustus 1941, na zijn samen komst mej Roosevelt. „Bij deze samenkomst'", aldus zeide hij, „speelde ik de rol van den zeer in het nauw gcbrochlen krijger, die een ontmoeting heeft met een machtigen vriend, die overigens niet, meer en niet minder dan een welwillende neutrale was." Na de verklaring, dat de Sovjet-Unie zich „toen" in den grootsten nood be vond. zeide Churchill onder meer: „on ze eigen mogelijkheden waren vrijwel geheel uitgeput. Wij hadden een heel jaar allen tegen Hitler en Mussolini go. vochten. Wij haddon Egypte, de Nijldel- la en Suez (e verdedigen, wij moesten er voor zorgen, dat er levensmiddelen en grondstoffen over den Atlantischen Oceaan wérden aangevoerd, terwijl Duitsche en Italiaansche duikhootcn onze schepen bedreigden. En deze toe stand duurt thans :iog voort. In Augustus was liet onze plicht, Rus land zooveel mogelijk te steunen cn dat hebben wij ook gedaan, ofschoon het bitter weinig was in vergelijking tot hetgeen de Sovjet-Unie zelf heeft ge prestéérd. Op ons zelf aangewezen, kon den wij niet met succes een oorlog te gen Japan voeren. Dat was de toestand, die zich aan mij voordeed aan boord van de Prince of Wales, die thans op den bodem der zee ligt. En niettemin, zoo beweerde Chur chill, was de positie \an Engeland in Augustus 1941 beier dan in 1940". Churchill sprak vervolgens over den tegenwoordigen toestand, waarbij hij wees op de Amerikaansche deelneming aan den oorlog, terwijl hij trachtte de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie als een voor Engeland gunstiger factor voor te stellen. Daartegenover echter, zoo zeide hij, slaat hei feit, dat Japan aan den oorlog ging deelnemen. Engeland zou nooit in slaat geweest zijn alleen de Zuidzee en bel Vérre Oosten te verde digen, terwijl het in de Middellandse lie Zee en op den Atlantischen Oceaan moest vechten. Wij kruiden ternauwernood hei hoofd boven water houden en ternauwer nood de vereischte hoeveelheden le vensmiddelen en materiaal aanvoeren. De Middellandsche Zee was gesloten en onze transporten moésten om de kaap geleid worden, zoodat elk schip maar drie reizen kon afleggen. Wij moesten in Libye hard vechten. Wij moesten zonder ophouden troepen naar liet Verre Oosten zenden. Voorts moes ten wij ons uiterste best doen om de Sovjet-Unie te steunen. Hoe hadden wij het verre Oosten moeten verdedi gen en hoe hadden wij ons tc weer moeten stellen tegen den ijzer- en sïaalhagel der Japanners? Er bestond 'voor óns slechts één hoop: dal de Vcr- ecnigde Staten ons als bondgeiió.Oten terzijde zouden slaan, wanneer Japan werkelijk aan den oorlog ging deelne men. Churchill zeide, eigenlijk niet te heb ben geloofd dat Japan in den oorlog zou gaan. „Thans echter triomfeert Ja pan en wij zijn zeer in liet nauw ge bracht. De slagvloot in den Stillen Oceaan, „dit schild der zeemacht", zooals Cliurchill het uitdrukte, is „tij delijk ter aarde geworpen". „Wij staan thans bloot aar den aanval van een krijgshaftig ras, dat uitstekend gewa pend is. Terwijl wij in Europa onze vloot verkleinden, geschiedde in Japan bet tegendeel. Het is of één rivierdam bezweken is en de watermassa's on weerstaanbaar dóór dc bedding razeil. In geen geval mogen wij de Japan sche oorlogsmachinerie onderschatten. In de lucht, tor zee cn in den strijd van man tegen man zijn zij opmerke lijke en doodc-lijke strijders'gebleken. Zelfs wanneer «c beier voorbereid wa ren geweest, zouden we het "iet alleen tegen dc'Japanners hebben kunnen op nemen, terwijl wij de Duitschei's cn Italianen aan het lijf hadden". Na loftuitingen voor Tsjöengking en Tsjang-Kai-Sjeki vervolgde Churchill: „ik heb nooit beloofd, dat wij een ge makkelijker! tijd tegemoet gingen. Thans moet ik zeggen, dat een zeer ongunstige en moeilijke tijd voor ons ligt. Dat vele maanden zoo voort duren." Niettemin stelde Churchill zich op bet standpunt, dat de eigenschappen, die Engeland iri den zomer van 1940 gered hadden, liet ook door deze be procvingen heen zonden brengen. Er is maar één misdaad, aldus zeide hij. dat den. vereenigden landen en vooral Engeland „van de overwinning zou klinnen berooven", en dal is de mis daad van cle zwakheid en de onèenig- heid. Na nogmaals melding Ie hebben ge maakt van de gebeurtenissen van den winter in de Sovjet-Unie, maakte Chur chill een opmerkring op het terrein der binnenlandscbe politiek. „Wij heb ben zoo zeidc hij een vrij parle ment en een vrije pers Maar ons na tionale bestaan berust op een vasten grondslag en is er aan gewoon, door gezonde criliek in de goede baan te worden gehouden." Churchill eindigde zijn rede met de mederleeling van de „vreeselijke" ne derlaag in Singapore en op liet Malei sche schiereiland. „Wij moeten onze vastbeslotenheid toonen, die ons uit bet dal des verderfs zal brengen/' TOKIO, 15 Febr. (D.N.B.). Domei meldt uit Singapore, dat de Britsche strijdkrachten aldaar om 14 uur 30 het Japansche hoofdkwar tier hebben meegedeeld, dat het leger van Singapore bereid is zich over te geven. Dc strijdkrachten van de keizerlijke Japansche vloot waren inmid dels de Britsche vlootbasis Scletar op het eiland Singapore binnen gedrongen en hadden de basis bezet. Kort daarop heeft het Japansche hoofdkwartier bekend gemaakt, dat Singapore onvoorwaardelijk heeft gecapituleerd. capitulatie geschiedde Zondagavond om tien minuten voor acht na korte onderhandelingen tusschcn vertegenwoordigers van liet Japansche cn het Britsche opperbevel. Luitenant-generaal •Jamasjita, de opperbevelhebber «Ier .Tapansehe slrijclkrach- len op Malakka, cn 11.-gen. Percival, opperbevelhebber der Britsche strijdkrachten aldaar, hebben, volgens een bericht van Domei uit Singapore vanavond om zeven uur de documenten onderteekend waardoor liet stadium Malakka van den oorlog in de Stille Zuidzee wordt beëindigd. De vijandelijkheden zijn langs bet gehecle front, om tien uur geslaakt Dc onderteckening geschiedde voor een fabriek van Ford motoren aan den voet van den heuvel Roekit Timah. De chef van den Japanschen generaion staf. generaal Soegiyama, is vandaag dooi den keizer in gehoor ontvangen, om een uiteenzetting over den val van Sin gapore te geven. De Japanners hadden een stalen ring rondom dc stad Singapore gelegd, welke langzaam maar zeker steeds nauwer werd aangehaald. Van de Roekit Timah en andere punten af beschoten de Japanners de vijandelijke stellingen. Inmiddels werd het vuren van de Rrilsclie artillerie uit Tsjangi en andere forten in het. Noorden van liet eiland alsmede uit het eiland Brakang-Mati steeds zwakker, het geen erop duidde dat vele vijandelijke kanonnen buiten werking waren gesteld door do uitwerking van de Japansche vuurmonden. Het grootste deel der Engelsche vrouwen en kinderen was uit Singapore geëva cueerd. Den Chineezen was echter niet toegestaan de stad te verlaten Volgens op 14 Februari ontvangen berichten zouden de gouverneur-generaal van do Straits Settlements, Thomas, cn generaal Wavell, reeds op 1 Februari per vlieg tuig naar Batavia of Calcutta gevlogen zijn Ook Brilsclie. Maleische en Indische troepen hebben sedert 10 Februari voortdurend getracht .uit Singapore te ontkomen. TT ET Britsche aanbod tot over- -T gave van Singapore geschied de, naar te Tokio verluidt, op grond van dc omstandigheid, dat Singapore niet meer te houden was. De stad zelf was van de land zijde volkomen ingesloten cn lag onder het vuur van de Japanschc artillerie. Van bijzondere betcckcnis is voorts het feit, dat de Japanners niet slechts in het bezit waren van de belangrijkste versterkingen op het eiland, maar ook van dc drie vliegvelden, Tengah. Scmbawan cn Scletar. Men verneemt, dat onder meer be paald is dat ten hoogste 1000 gewa pende Britsche soldaten in de stad zullen blijven om de orde tc handha ven tot de Japansche troepen dc be zetting der stad voltooid hebben Op grond van de capitulatie van Sin gapore verwacht men in politieke krin gen alhier reeds tegen morgen de bijeen roeping van den rijksdag tof liet aanhoo- ren van belangrijke regeeringsverkla- ringen van den premier en vatl de beide wcnrmachtsministers Omtrent de situatie voor de eigenlijke capitulatie meldt Domei nog dal dc .Ta pansehe en Britsche militaire bevelheb bers een hyeenkomst hadden bepaald, om dc bijzonderheden der voorwaarden voor de overgave Ie ho«nreken. Om half drie 's iiibbb"** naderde een groep van vier R e officieren onder aanvoering van mai-Vn Wilde van don Britschen genei-alen -inf met een witte vlag het hoofdkwnr';er van hel Japan sclie lege; en verwiltierde dc Japansche autoriteiten van do- herridheid der Brit ten om zich over te seven. Do Japanners overhandigden namens hun opperbevelhebber op Malakka, lt.- gcncraal Jnmasjilc. de voorwaarden. De delegatie verliet bel Japansche hoofd kwartier om kwart over vier, nadat men de bespreking van do aanvoerders der beide legers omtrent, de voorwaarden van overgave had bepaald op lialfzes. SJANGHAI, 16 Febr. (D.N.B.). Vol gens de verklaringen van gewonde Brit sche soldaten, die in een niet-genoemde N c d c r 1 a n d s c li-I n d i s c b c haven zijn aangekomen, leek Singapore in zijn laatste uren op een laaiende hel. Terwijl dc stad in rook gehuld was, zag men daklooze burgers op straat cn in de par ken slapen naast uitgeputte soldaten cn officieren. "Door een vlucht, die aan Duinkerken deed denken, trachtten 'Ie Engelschen aan deze hel tc ontkomen, doch Japansche duikhootcn cn hommen werpers versperden hun den weg. Slechts enkelen wisten te ontsnappen. Ken klein Australisch oorlogsschip, dat uit Sydney kwam ham op 7 mijl van Singapore van een in brand slaand transportschip van 20.000 Ion 1334 sol daten op en haalde er 200 andere uil hel water. Een klein gedeelte der Aus- Iralische troepen is op Java aangeko men. Feu ander klein transportschip «lat gewoonlijk slechts 50 personen ver voert. bereikte Java met 500 vllichte lingen. \l deze menschen deden opge wonden verhalen over dc vreeselijke laatste uren in Singapore. Van liet uitbreken der vijandelijkheden af waren «lo Brilsclie troepen onafgebro ken blootgesteld aan diiikbonivliegtui gen en aan hel machinegowccrvuur der Japansche vliegers. Gedurende de oor file maand zijn hun nergens Brilsclie jagers tc hulp gekomen. Geen mensche- lijke moed is daar op den duur tegen bestand. Drie weken voor hei uitbreken van den oorlog ontdekte do Britsche mi litaire leiding dat men met kleine tanks en met Brenn-machinegcwcren uitge ruste vrachtauto's kon opcreereri in on der water staande rijstvelden. Deze ont dekking bracht een totale revolutie te weeg in in hel defensieve systeem, het welk er op gebaseerd w as de rimboe en de rijstvelden Ms flankdekking te ge bruiken. Niimmeriek waren de Fngelschen sterk in de minderheid cn daardoor kon den zij de Japansche menschonstrooin onmogelijk tot staan brengen. De poli liek dor verbrande aarde is gedurende de eerste vier weken practisch tan geen belcekenis geweest. Groote magazijnen vol levensmiddelen zijn den Japanners in handen gevallen. Sampans, harken cn zelfs stoomschepen lagen onbescha digd in dc haven. Op Penang bevalen «Ie Britsche auto ril ei (en de evacuatie zonder ruggc spraak met de régeering. Er werden al leen Europeanen ge«*vacueèrd, terwij! men Chineezen. Maleiers en Indiërs aan hun lot overliet. Hieruit zijn ernstige moeilijkheden met de bevolking van Malakka voortgesproten. Het vermogen der regeering op Pe nang ten bedrage van een kwért mil- lioen dollar heeft men rustig laten lig gen, Toen dc Japanners er binnenrukte*" konden zij meteen gebruik maken van het radiostation, dat volkomen intact was gebleven. Uidrukkelijk hebben de Engelsclipn gezegd, dat '/ij hot vliegveld van K wan tten g volkomen vernield hadden, alvo rens het tc ontruimen. Maar twee dagen later kregen Britsche bommenwerpers opdracht om dc hangars van dit vlieg veld ie bombardeer®». Do Japanners hadden hel onbescha digd overgenomen. De Britsche, kolo niale ambtenaren weten nog steeds ge verschil tc maken tusschen «Ie Japan ners als machtig vijandn en dc Cliice- z« ii als bondgeijooten. Prominente Chi neezen hebben zich hij bet uitbreken van den oorlog aanvankelijk vergeefs tot rle Engelschen gewend met het ver zoek ze te bewapenen. Eerst toen alles verloren was, begon men met de recru- tcoring van een Chinecsch bataljon. Korl na hot heleend worden van de ca pitulatie van Singapore heeft de woord voerder van het hoofdkwartier van het leger, kolonel Chira, een radiotoespraak gehouden, waarin hij zeide dat de oor- leg met onverminderde hevigheid voort duurt, Zoolang de Engclsch-Ainerikaan- schc invloed niet verdwenen is kan er neen vrede zijn. Deze oorlog moet de laatste wereldoorlog zijn. De Zuidzee cn «Ie Indische Oceaan, Australië, Indic en Birma staan praclisch récts onder Ja panschen invloed cn Japan wordt, on aantastbaar. Daarom is hot thans ook voop Tsjöengking do beste gelegenheid, zich van Engeland cn dc Yorcenigde •Slaton los te maken en mede te werken aan dén opbouw van Groot-Óostazië. JAPANSCHE MILITAIRE BENOEMINGEN TOKIO. 15 Febr. (D.N.B.) Het hoofdkwartier maakt bekend, flat gene raal Joetsji Teraulsji is benoemd tot opperbevelhebber «lei Japanache strijd krachten in bel Zuiden. levens ls de benoeming van lt.-gcn. Osamoe Tsjockada tot chef van den gcneralen staf dézer strijdkrachten be kend gemaakt. Vandaag verduisteren om 18.51 uur VandaagMaandag, gaat dc zon op om S.55 uur en onder om 18.55 uur. De maan gaat op om 9.19 uur cn onder om 20 26 uur. Dinsdag gaat de zon op om 8.53 uur en onder om 18.57 uur. De maan gaat op om 9.46 uur, onder om 21.36 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1