m AMERSFOORTSCH DAGBLAD SSI Singapore thans basis Feestelijke stemming in geheel Japan voor Japansche operaties Bizonderheden over den strijd bij Palernbang Olievelden reeds afgesneden Lagerhuisleden zullen wijziging in de regeering eischen Redevoering van Tojo Totale mobilisatie in Australië DE STRIJD ROND LENINGRAD maandeD ƒ2.50. Afzon- TAT? "DCA/fl A TvTTA'CD bij vooruitbet. v. 15 regels derlijke nummers ƒ0.05. JuirilVlLillN i-zJClv 60 et., elke regel meer 12 Postrekenipg 47910 VALKHOFF Co.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT 3 maal plaatsen 11.20 DINSDAG 17 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 195 TOKIO. 17 Febr (D N.B.). Majoor Nakajima, van de pérsafdeeling van hei Japansche leger, heeft in een radiotoe spraak Singapore de beste basis ge noemd voor de toekomstige Japansche operaties. Over de beteekenjs. die Sin gapore voor Engeland gehad heeft, zoi- de hij' Engeland beheerschte eens de zeven zeeën, en bezat een vijfde deel van de geheelc wereld, maar voor het grootste deel lagen de Brifsche bezittingen in Azië. Landen als Indië, Birma, Malakka en Australië vormden de grondslagen van de Britsche hegemonie in de we reld. Singapore was niet alleen het voot naamste steunpunt voor de beheer- sching van Azië, doch ook voor de ont plooiing der Britsche wereldpolitiek. Na een schildering van de moeilij-khe- dèn niet klimaat en terrein op Malakka. roemde majoor Nakajima het tempo van den Japanschen opmarsch. De troe pen hebben op Malakka hun opmarsch over duizend K.M. zonder pauze voort- gezet. De veldtocht toont vooral de flink heid van de Japansche gemotoriseerde eenheden aan. De sterke Japansche for maties. die als reserve in den veldtocht van Malakka zijn achtergehouden, kun nen thans in andere ge-bieden optreden, zoo besloot, majoor Nakajima. ..De slag om Malakka is met een to tale Japansche overwinning geëindigd en de slag om Nederlandscli-Indië, waar van zooveel afhangt, is met de bezetting van Palernbang begonnen", zoo schrijft Associated Pres? De Japanners zijn thans in staat, hun winsten snel te vermenigvuldigen en er moeten nieuwe, zware slagen verwacht worden. De vereenigde naties maken een crisis door, welke hun geheele be kwaamheid en besluitvaardigheid eischt. Tiet blad Philadelphia Record verklaart: terwijl de geallieerden zich achter de straat van Johore veilig waan den. evenals de Franschen achter hun Maginoll'inie, heeft Japan gewerkt. Wij hebben de kracht der Ja pannei's onder schat en on-ze paraatheid overschat De New York Sun schrijft, het heeft geen zin de Japansche overwin ning te kleineeren. ITet. verlies van Sin gapore beteekent méér dan het. verlies van een machtige vesting. De vereenig- dé naties moeten onmiddellijk hun oor logsprogramma herzien. Geheime kabinetszitting in Australië De Times-correspondent meldt uit Melbourne, dat hel Australische parle ment a.s. Vrijdag in geheime zitting hij een zal komen, voornamelijk om te be raadslagen over de militaire nederlagen in den Stillen Oceaan. Volgens een bericht in de D a i I y Mail uit Sydney kan verwacht wor den, dat minister-president Curlin op deze zitting „een zeer belangrijke ver klaring over een strict geheime kwes tie" zal afleggen. Het blad Melbourne Age schrijft, dat de Vustraliërs terecht ontstemd zijn over hel feil. dat de militaire situatie in den Stillen Oceaan zich dusdanig in het nadeel der geallieerden heeft ontwik keld. In Australië heeft men geen ver trouwen meer in de mannen, die aan den kant. der bondgenoot en den oorlog leiden, want aan hun leiding is het te wijten, dat de eene tragedie op de an dere volgt en dat. alle vroegere bewerin gen over de voorbereidingen voor de verdediging bluf en nog eens bluf zijn gebleken. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Sydney meldt, heeft Curtin bekend gemaakt, dat de ministerraad aan het oorlogskabinet heeft opgedra gen, de noodige maatregelen te ne men om de heele bevolking en alle hulpbronnen des lands, zoowel de menschelijke als de malerieele, voor de verdediging te mobiliseeren. Curtin voegde hieraan toe: ..dat wil dil zeggen, dat elk menschelijk wezen in dit land. of het wil of niet, zich thans in dienst, der regeering bevindt om voor de verdediging van Australië te wer ken". Verder heeft de Australische minister voor munitie, Ma kin. een beroep gedaan op de arbeiders om de productie te ver- grooten. Australië heeft na den terug tocht uit Duin-kerken, zoo zeide de mi nister, zijn geheele reservevoorraad ge* weren naar Engeland gestuurd, zoodat het. vrijwillige verdedigingscorps en de militie gedwongen waren met bezem stelen te exerceeïen. EEN NIEUWE NAAM VOOR SINGAPORE TOKIO, 17 Febr. (D.N B.) Het kei zerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dat Singapore voortaan een nieuwen naam zal dragen. De vroegere Britsche vesling zal van nu af aan heeten Sjo- nan (Zuidcrlicht). GELUKWENSCHEN VOOR TOKIO TOKIO, 17 Febr. (D.N.B.). In een onafgebroken stroom hebben gezanten en militaire attache's der verbonden staten bezoeken gebracht aan de Ja pansche hoofdkwartieren van leger e.n vloot, om hun gelukwenschen aan te bieden bij den val van Singapore. De ambassadeurs van Duitschland, Italië. Mandsjoekwo en Nanking en de gèzanlen der mogendheden van het pact van drie maakten hun opwachting bij den chef van den staf van hét leper, generaal Soegijama, terwijl de militaire attache's hun geluk wenschen. op het mi nisterie van marine aanboden. Zuitl-Afrikaansche hulp voor Australië SJANGHAI, 17 Febr. (A.N.P.) Uit Melbourne wordt bericht, dat het Australische oorlogskabinet reeds eeni- gen tijd geleden het plan heeft opgevat aan de Zuid Afrikaansche regeering het zenden van troepen voor de verdediging van Australië te vragen. Reeds zouden stappen te Kaapstad daartoe zijn on dernomen, De weigering van Smuts om in den Volksraad een verklaring af te leggen, dat de Zuid Afrkaansche troe pen niet builen Afrika zullen worden ingezet heeft in Australië de verwach ting versterkt, dal Smuts het verzonk van Curlin zal inwilligen. Darlan's bouwprogramma voor de koopvaardij PARIJS, 17 Febr. (D.X.B.). Arimi- raai Darlan heeft zoo juist een nieuw bouwprogram voor de Fransche koop vaardij opgesteld, 7.00 meldt de Matin uit Vichy. Volgens dit plan zal een deel der, in Fransche havens gezonken schepen ge licht worden en züllen voorts snelle vrachtbooten, twee groote vrachtsche pen, K°elscheppn, tankbooten en vis- schersvaartuigen op stapel gezet wor den. Frank rijks totale verliezen aan koop vaar dijtonnage gedurende den oorlog en tijdens den wapenstilstand door-de E11- gelschen zijn als volgt: lot zinken ge bracht tijdens den oorlog 285.000 ton. De Kngelschen namen in beslag tot 0 Nov. 10il ongeveer 025.00(1 jon en brachten tol zinken 73.000 Ion aan Fransche koop- va a rd ijsc h eepsn 1 i m I e. Als gevolg vein sabotage en andere gebeurtenissen gingen 27.000 ton verlo ren. daar komen nog bij de door de Ver. Staten in beslag genomen „Normandie" met. 83.000 ton en twee schepen van 10.000 Ion die in de Middellandsche Zee tijdens een storm zijn vergaan. In kleine loopgraven en kuilen verbergen de Dnilsche voorposten aan het Oost front zichom steeds in staat te zijn de aanvallen van de bolsjewisten af te slaan (P K. Sasian - Scherl m.) BERLIJN, 17 Febr (Y.P.B.). Om trent de landing van Japansche para chutisten bij Palernbang op Sumatra ver neemt men te Berlijn uit Japansche bron de volgende interessante bijzonderhe den: De Japansche parachutisten landl den in de omgeving van het vliegveld. De bezetting van hel vliegveld bood hardnekkig tegenstand; desondanks slaagden de Japanners erin, dit belang rijke strategische punt Ie bezetten. De uit. de vliegtuigen geworpen machi negeweren werden zóó opgesteld dal er langs dén toegangsweg lot het vliegveld, die dwars door de rimboe loopt, van den tegenstander geen verrassingen meer te wachten waren. Na eenigen tijd kwam er langs den weg een vrachtauto aanrijden. Een paar schoten waren voldoende om den chauf feur in de rimboe te doen verdwijnen De auto was volgeladen niet levensmidde len. die den Japanners zeer te pas kwa men. F.en der Japansche parachutisten kwam boven op een inlandsehe woning terecht en zak Ie door liet dak heen. De inlandsehe soldaten, die zich in deze hut bevonden waren 7.00 verrast toen zij plotseling een paar beenen naar heneden zagen komen, dat zij vergaten te schie ten. De Japanner had tijd genoeg om zijn machinepistool te trekken, waarop de verblufte soldaten z.irh overgaven. Op liet vliegveld van Palernbang vonden de Japanners een aanlal door bommen ver nietigde Vliegtuigen. Palernbang, mei zijn ruim 100.000 in woners. waaronder 1000 Europeanen, ligt aan de Moesi die met haar vele zijrivieren hel. grootste gedeelte der re sidentie Palernbang afwatert. I-Ioewel de stad op vrij groolen afstand van de monding ligt, is zij voor groote zeesche pen bereikbaar. Door deze omstandig heid en door de cultures en mijnbouw in wijden omtrek heeft Palernbang zich lot een belangrijke handelsstad met uit voer van rubber, koffie, steenkool en olieproducten ontw ikkeld. Daartoe werkt ook de spoorwegver binding mei de olie- en steenkoolvind plaatsen mede. terwijl Palernbang door het vliegveld bij Talangbetoetoe in het luchtverkeer was opgenomen. De oliewinning geschiedt o.m. bij Moeara-Enim en Lahat. eenige honder den kilometers ten \V. van Palernbang gelegen, en de ruwe olip wordt in pijp leidingen naar Palernbang vervoerd. De exploitatie is in handen van de Bataaf- schc en de Nederlandeche Koloniale Petroleum Maatschappij. Bovendien gaat de olie uit het Djam- hi-gebied, waar de Ned. Indische Aard olie Maatschappij werkzaam is, in een ondergrondsche leiding van 268 kilome ter lengte naar Palernbang. Totaal wordt op Sumatra ruim V/o millioèn ton olie, d.w.z. ruim de helft der Ned. Indische productie gewonnen. De raffinaderijen bevinden zich enke le kilometers ten Oosten van de stad aan de Moesi. Zij zijn de grootste van Ned. Indië. De installaties van de Ba- taafschè bij Pladjoe hebben een capaci teit van 2.35 millioèn ton jaarlijks, ter wijl dip van de N.K.P.M, nog een iets grooterè capaciteit hehjBën De Britsche nieuwsdienst noemt het verlies van Palernbang „een zwaren slag". De dienst meldt verder, dat het groot ste deel van Sumatra vooral de olie velden in het Noouden. reeds i* afge sneden. Den geallieerden blijven mits dien nog-slechts de petroleumvelden van Java over. die echter, naar de Brit sche nieuwsdienst constateert, niet toe rei kénd 7(ijn om hun behoeften Ie dek ken. BERLIJN, 17 Febr. (D.N.B.) Van be voegde zijde wordt aan het D.N.B ge meld: Terwijl op verscheidene plaatsen van den Noordelijken sector van het Oostelijke front plaatselijke bolsjewisti sche aanvallen, die zonder, uitwerking bleven, den Helen Februari werden et- geslagen, hebben ook voor Leningrad Duitsche troepen een poging tot door braak der bolsjewisten, die mei sterke infanterie-strijdkrachten werd onderno men, verijdeld. Ofschoon deze aanval door vijandelij ke artillerie en enkele pantserwagens werd gesteund, gelukte het den bolsje wisten, die in breede en dicht opeenvol gende eolvpn opereerden, nergens in de Duitsche linies door. te dringen. Het goed geplaatste afweervuur.. van Duit sche infanterie en artillerie sloeg de bolsjewistische formaties, die voor den aanval gereed .Honden, reeds vóór de Duitsche stellingen onder zoo groote verliezen uiteen, dat de bolsjewisten zich na eenigen tijd reeds weer moesten terugtrekken. Desondanks herhaalde de vijand in den loop van den dag zijn aanvallen op dezelfde plaats nog eenige malen zon der zijn doel Ie bereiken. Des avonds van den 14en Februari werden op het slagveld ongeveer 800 gesneuvelde bols jewisten geteld. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De Japansche regeering heeft besloten den onderminister van Binnenlandsclie Za ken. Joezawa, tot minister op dien post, te benoemen als opvolger van den premier, Tojo die tevens minister van oorlog is. Naar de Amerikaansche zender Shenec- tady meldt, is Stalin in een b\jeenkomH van alle Indianenstammen tot indianenhoofdman \an de stammen uit de Ver. Staten, Mexico. Canada en Midden-Amerika benoemd. Hü wordt door de Indianen erkend als „voortref felijk krügei-". De Britsche berichtendienst meldt, dat Duff Cooper en zu'n echtgenonte uit Oost- A-ië te Londen zun aangekomen GENERAAL CAVALLERO ONDER SCHEIDEN BERLIJN, 17 Febr. (D.N.B.). De Fuehrer heeft den chef van den genc- 1 alen staf der Italiaanscbe weermacht, generaal Cavallero, wegens zijn groote verdiensten inzake de succesvolle ge meenschappelijke leiding der weer macht het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. De onderscheiding werd hem door den Duitschen generaal hij het hoofdkwartier der Italiaansche weermacht overhandigd. Churchill „de doodgraver van een imperium" GEN'EVF,. 17 Febr. (DNB) De En- gelsche admiraal, Sir Roger Keyes, heeft, volgens den Britschen berichten dienst, in een te Gosport gehouden rede onder meer verklaard dat hij et- van wilde afzien commentaar te leveren op het onderzoek, dal op hel ©ogenblik wordt ingesteld naar tie bel reu reus* waardige gebeurtenissen bij Singapore en in de Engelse he wateren. Hij zou echter wel willen verklaren, dat de viool vrij moet zijn om de luchtmacht der marine te ontwikkelen, te verbete ren en Ie controleeren. Eén ding is echter volkomen zeker, zoo zeide hij ten slotle, de oorlogsma chinerie in dit land moet grondig wor den nagezien, anders moei het volk met zijn leven hiervoor betalen, terwijl liet ftp de overwinning wacht. De politieke correspondent, van de Evening Stand a r d meldt, dat Churchill in de koniendp zitting van liet Lagerhuis nadere bijzonderheden over den val van Singapore, alsmede over het zeegevecht in Het Kanaal zal verstrekken. Dezelfde correspondent schrijft, dat een aantal afgevaardigden tij dens deze zitting opnieuw de vor ming van een klein oorlogskabinet zullen eischen. Verder wordt hel instellen van pen zelfstandig verdedigingsminislerié, een reorganisatie van de regeering, liet. vaststellen van de voor den afloop van liet gevecht in Het Kanaal verantwoor delijke instanties en de mededneling van nadere bijzonderheden over de ver dediging van Singapore geëischt. Voorts meldt de correspondent, dat de adviseurs van Churchill zich ditmaal verzet hebben tegen het stpllen van een motie van vertrouwen. Ook al zouden de voorstellen om de debatten in een geheime zitting te honden, van de hand zijn gewezen. Duitsche opinie De diplomatieke correspondent van hef DNB schrijft: Dp radiorede van Churchill is méér dan een bewust, pas toraal gehouden overzicht van den toe stand. Dil overzicht is een „mea culpa" en een bekentenis van de „va banque" speler, die. gewaarschuwd als hij is voor den chaos, die 11a hem komt, zich nog een laatste kans verschaft en. door het dreigen met drastische, in hijbel- sche woorden vervatte maatregelen, rle oppositie in eigen buis den mond wil snoeren Hef i.e. niet onze laak ons bezig Ie bonden met de eventueel® uitwerking van C.burcbills gerlacbtengang op de breede massa van bef Britsche volk, doch hel is wèl de moeite waard, aan r|e hand van enkele van deze gedach ten Ie toonen met welk een driestheid Winston Churchill zijn volk, de open- bare meening der wereld en misschien zelfs zich zelf zand in de oogen zou willen strooien. De Brifsche minister-president nro beert zich pr op |p beroepen, rlaf bij al les gedaan beeft om de deelneming van Japan aan den oorlog en zoodöènde de rafasfronhen zooals die van Singanore fp vermijden. Tevens echter beeft bij de deelneming van de Vei'penigde Stalen aan den oorlog als pen bijzonder, ja als bel grootste door hem behaalde succes gevierd. TT1 i zegt onder meer: „Hiervan bpb ik gedroomd, hierpaar' bpb ik gestreefd, hiervoor heb il\ gestreden en thans is dit alles werkelijkheid geworden." TTier mede bevestigt- hij. dat hij de uitbrei ding van den oorlog ook in den Stillen Oceaan nastreefde en via dpn omweg over Japan de Vereenigde Staten het snelste in den oorlog wist te sleepen. Hiervoor pleit ook het feit, dat de onderhandelingen van den specialen Japanschen ambassadeur Koeroesoe te Washington, als gevolg van den Brit schen invloed op het Witte Huis zijn mislukt. Zoodoende past hel Churchill niet, te weeklagen over de verwoesting van schoone landstreken in Oost-Azië. Dil is zijn schuld. Het verrassingsmoméjnfwaarvan hij niet liet oog op hef vastberaden han- delen van Japan gewag maakte, gaat niet op. daar hem de verplichtingen, voortvloeiende uit het driemogendbe- dcnpact niet onbekend waren. Kortzich tigheid, illusies en struisvogelpolitiek zijn in elk geval nooit de kenmerken van een groot staatsman geweest. Kenmerkend voor Churchill en daar mede voor lief Brifsche dérilken is, thans: hel heil van builen te verwach ten, in dit geval van China en de Sovjet-Unie, waarop hij zijn laatste hoop stelt. Vermeld dient nog ie worden, flat plotseling voor Churchill nok Indië en Birma niet meer tot gehoorzaamheid verplichte koloniën zijn, doch toege sproken worden als „loyale vrienden". Hel appel van Churchill lol ftp Sovjet unie krijgt eveneens een bijzondere be- heleekenis door bet feil. dal vele krin gen. mei Cripns aan bel hoofd, op het zelfde oogen hl ik de Russische erfopvol ging van de Britsche vastelandstradific proclnmeeren, nadat reeds nnfiere krin gen zich verzopnr] hebben inel de erf opvolgingsplannen der Vereenigde Sta len in dp overzeesclip bezittingen van Groot Rritlannië. Ook boven déze laatste rede van Churchill staat het motto: „De dood graver van een imperium". HOOGE ONDERSCHEIDING VOOR ANTONESCOE HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH RER, 17 Fehr. (D.X.B.). De Fuehrer heeft den Roemeenschen staatsleider maarschalk Anfonescoe naar aanleiding van zijn bezoek in het hoofdkwartier van den Fuehrer, het grootkruis van den Duitschen adelaar in goud overhan digd. WEENSCHE KUNSTPRIJZEN De Weensche beeldhouwer Josef Müllner kreeg den oereprijs van de stad Wecnen, terwijl de prijs ter eere van lil jubileum van bet Weensche „Kunst- luns'' werd verleend aan den wand- schilder R. H. Eisenmenger, den gra veur H. Ranzoni Jr en den beeldhouwer K. Slemolak. Belastingverhooging in V.S. GENèVE. 17 Febr. (D.N.B.) Naar uit New York wordt gemeld, heeft do president van bel federal reserve system, Kcelcs in overleg niet president Roosevelt, die de helft van de oorlogs kosten door directe belastingen wil fi nancieren. bet dringende voorstel ge daan tot een zeer aanzienlijke verhoo ging van de belastingen. Volgens gegevens van de industrial conference board is do index der kosten van levensonderhoud in do Vereenigde Staten in Januari van dit. jaar vergele ken met December gestegen met 1.4 pro cent en vergeleken met Januari 1011 met 9.0 procent. Val van Singapore zal op 18 Februari officieel herdacht worden TOKIO, 16 Febr. (D.N.B.). Sinds de vroege ochtenduren zijn Tokio en alle andere Japansche steden veranderd in een zee van vlaggen, nadat de radio gister avond het bericht over de onvoorwaardelijke Britsche capitulatie van Singapore had verspreid. Terwijl op het oogenhlik de sneeuw hoog in de straten van Tokio ligJ. melden de Tapansche correspondenten uit Singapore, dat daar thans een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius heerscht, en dat de Japansche sol daten zich in de tropische hitte nauwelijks kunnen voorstellen, dat het in hun vaderland sneeuwt. Voor het keizerlijke paleis en op vele pleinen der slad verzamelden zich, sinds de vroege ochtenduren tienduizenden geestdriftige Japanners. De officieele feesten ter gelegenheid van den val van Singapore, zullen in heel Japan plaats vinden op 1S Februari a.s. De Ten no heeft gisteravond met de grootste voldoening hel verslag van het hoofdkwartier over de capitulatie van Singapore aangehoord. Vanochtend heeft de Tenno officieren van den generaion staf van het leger en de marine ontvangen en bij deze gelegenheid den opperbevelhebber van hel ge heele front in het Zuiden der Stille Zuidzee, graaf Terautsji. benevens don bevel hebber van alle Japansche marinestrijdkrachten, admiraal Yamamoto onderschei den in hel volgende keizerlijke decreet: „Met legeren de marine in het gebied van Malakka hebben in de nauwste samenwerking en ondanks talrijke moeilijkheden transporten, convnoien en succesvolle landingen ten uitvoer gelegd Vóórts hebben de Japansche strijdkrachten ondanks de grootste hitte in tic* meest verschillende gevechtsseoloren vijandelijke strijdkrachten vernietigd en den val van Singapore met groote snelheid bereikt, waarmede de voornaamste basis van Engeland in Oost-Azië is gevallen. Voor deze verdienstelijke prestaties spreken wij onze groot ste vvaardcering uit." grijpen en zich niet onder pressie van \merika en Engeland genoopt zullen zien voor deze landen de kastanjes uit het vuur te halen. Overigens mag de val van Singapore, aldus eindierdé Tojo, niet leiden lot ver slapping van hét möreel van het Ja pansche volk of tot aanmatiging. Japan /.al nog nauwer samenwerken met zijn bondeenooten en de militaire operaties krachtig voortzetten om de vernieti gendste slagen toe te brengen aan clo Ver. Staten, Groot-Brittannië en hun sa tellieten. De rede van Tojo werd steeds weer door bijvalsbetuigingen onderbroken Als minister van ooi-log hield Tojo zich ook bezig met de militaire betcekcnis van den val van Singapore, waarna de minister van marine rapport uitbracht over de successen der vloot. Hij deelde mede, dat de Japanners se- dert het uitbreken van den oorlog roet Engeland en de Ver. Staten in totaal 33 vijandelijke duikbooten tot zinken heb ben gebracht. Reeds tijdens den veldtocht op Malak ka opereerden Japansche duikbooten in ile Indische wateren. Zij belemmerden daar het vijandelijke handelsverkeer en de étappe-verbindingen van den vijand. Door den val van Singapore is Japan in Haat. zijn controle ter zee en in de lucht ook tot den Indischen Oceaan uit te strekken. Prins Tokoegawa las daarna het dankadres van den Senaat, gericht tot de geheele weermacht, voor. Later las de voorzitter der Kamer een dankadres voor. Ook de geheele Japansche pers uit baar vreugde over de capitulatie van Singapore en bestempelt den loden Fe bruari als „den dag. waarop de wereld geschiedenis een beslissende wending nam". De befeekenis van deze gebeurte nis, zoo schrijft de Tokio Asahi Sjimboen. wordt duidelijk als men bedenkt, dat eensklaps het Britsche im- nerium in Oost Nz.ië zijn einde heeft ge vonden en nractisch heeft opgehouden ie bestaan Singapore zal thans een der sterkste steunpunten van Japan worden voor de voortzetting van zijn oorlog tc- eer. Engeland en de Ver. Staten. TOKIO, 16 Febr. (D.N.B). De premier. Tojo, heeft in een uitvoeri ge verklaring in den Rijksdag zijn standpunt bepaald omtrent de situa tie in Oost-Azie na de capitulatie van Singapore. Toen hij in het parlement ver scheen, werd hii met spontaan ge juich verwelkomd Zei tien heeft hel parlement een zoo gedenkwaardige bijeenkomst gehouden. Beide huizen waren overvol evenals de diploma tenloges. De val van Singapore, zoo verklaarde Tojo, beteekent de bezetting van alle lie langrijke Britsche en Amerikaansche steunpunten in Oost-Azië door tie Japan sche troepen. De Japanners zullen voortdurend tie operaties in Birma voort zetten om de Britsche militaire steun punten te veroveren en om dezen Anglo- Arrierikaanschen ravitaill'eeringsweg voor Tsjoengking te hlokkeeren. De Japanners denken er in het minst niet aan de Birmeesche bevolking als hun vijand Ie hesrhouwen, Als deze be volking bereid is met Japan samen te werken bij de afschudding van de oude Britsche kluisters, zal Japan aan de be volking gaarne zijn positieve medewer king verleerién bij de vorming van een „Birma voor de Birmeezén". Tojo merkte voorts op. dal Voor-Indië thans de beste gelegenheid heeft om hel meedoogenlooze despotisme van Groot- Rritlannië af te schudden en deel ie ne men aan den opbouw van de 'Groot-Azi atische welstandssfeer. Japan venvacht, aldus de premier, dat Voor-Indië den status van „Indië voor de Indiërs", waar op liet land recht heeft, zal hersteilen en dat het bij de verleening van steun aan de patriottische inspanning der Indiërs niet schriel zal blijken. Tojo verzekerde voorts dat Japan ook de wenschen en de traditie der bevolking van Nederlandsch-Indië zal respecteeren, indien deze de be doelingen van Tapan begrijpt en be leid is aan den ophouw van een grooter Oost-Azië mee te werken. Met betrekking tot Australië en Nieuw-Zeeland verklaarde Tojo, dat deze landen een onnoodigén oorlog, waarbij zij zich op de Ver Stalen en Groot Brit- fannië zouden moeten verlaten, dienen ie vermijden. De toekomst van Australië zal ervan afhangen, of het tegenover .Ta pan een rechtvaardige en billlike hou ding aanneemt. Omtrent het. China van Tsjoengking merkte Tojo op. dat dit met hel oog op den voortdurende» opmarsch der Ja pansche troepen in Birma veroordeeld is binnenkort afgesneden Ie worden Het bewind van Tsjang Kai Sjck is geïso leerd en hulpeloos en Japan is voorne mens dit bewind met alle vastberaden heid den doodssteek toe te dienen. De staatsman gaf evenwel de verze kering. dat Japans sfan.rfpun-t jegens de bevolking van China dusdanig is dat bet streeft naar broederlijke aaneenslui tine mei haar. Want Japan is voorne mens den nieuwen opbouw van Oost Azië in samenwerking met de bevolking van China lot stand te brengen Nopens Zuid-Amerika en andere neu trale landen verklaarde Tojo, dat hij de vaste overtuiging koestert, dat zij de werkelijke bedoelingen van Japan be- JAPAN GEEFT SPECIALE POST ZEGEL UIT TOKIO, 17 Febr. (PNG) De Japan sche postkantoren zullen van vandaag af postzegels verkoopen met den op druk: „Ter herinnering aan den val van Singapore". De postzegels zullen inet een toeslag van één sen worden verkocht. GOOISCHE SCHILDERSVEREENI- GING IN KUNSTZAAL HAMDORFF Wederom zijn de deuren van de kunstzaal Hamdorff te Laren geopend voor een expositie van schilderijen, et sen e.d., ditmaal werken van leden van de Gooische schildersyereeniging, die bier in een extra tentoonstelling de vier wanden van de tentoonstellingszaal sieren. Deze tentoonstelling duurt tot 1 April a.s. Vandaag verduisteren om 18.57 uur Vandaag,, Dinsdag, gaal de zon op om 8.53 uur en onder om IS.57 uur. De maan gaat op om 9.46 uur, on der om 21.36 uur. Woensdag gaat de zon op om 8.51 uur, onder om 18 58 uur. De maan gaal op om 10.11 uur, onder om 22.46 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1