AMERSFOORTSCH DAGBLAD Geen afzonderlijke Ned. weermacht meer Japansche marine in de De Wilhelmstrasse geeft Churchill antwoord haven van Singapore Zes punten Nieuwe boterbon De Duitsche duikbootactie in de Amerikaansche wateren DE EEMLANDER „In de toekomst zal de Nederlandsehe soldaat deel uitmaken van de groote Germaansche weermacht" GEEN FRANSCHE HULP VOOR ROMMEL Zware aanvallen op Oost-Indië Diverse bons verlengd Oproep aan alle Indiërs Een onderzeeër was vlak bij New York Rookerskaarten te Bilthoven ABONNEMENTEN per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- I derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT AüVER 1 LN HEN 1-4 regels 1.elke regel meer 0.25 Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. WOENSDAG 18 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 196 Ir. MUSSERT SPREEKT VOOR HET KADER VAN DENNED. ARBEIDSDIENST 's-GRAVENHAGE, 18 Febr. In de rijk versierde zaal van Pulchri Studio sprak hedenmiddag ir. Mus sert, de leider der N.S.B.. voor het kader van den Nederlandschen Ar- beidsdienst. Aanwezig waren, be halve het hooger en midden kader van den Arbeidsdienst, zoowel voor mannen als meisjes, o.m. een aantal functionarissen van het hoofdkwar tier der N.S.B. Ir. Mussert begon zijn rede met in hei geheugen terug te roepen den tijd van meer dan tien jaar geleden, den tijd be kend als het begin van de ineenstorting der welvaart, maar tevens als het hoog tepunt van dc geestelijke verwildering, de tijd, die den opmarsch van het com munisme voorbereidde. Hoe ver het daarmede raecls stond blijkt uit het door de Christelijke re geerders toegelaten anti-godsdienstige geschrijf van de Tribune, uit het ge beurde met de Zeven Provinciën, uit de wijze waarop een man van formaat als generaal Snijders, onianks zijn onver- moeiden strijd tegen den gpest des tijds en de afbraak van alle geestelijke en moreele waarden, over boord werd ge zet. In dezen tijd. waarin de leuzen op geld deden: „liever bloojan dan doojan" „lhver lui dan moe", „godsdienst is opium voor het volk", „proletariërs heb ben geen vaderland", werd voor het eerst het woord arbeidsdienst temidden van het Nederlandsehe volk geworpen als een gebiedende eisch voor de her nieuwing van dat volk. nl. op li Decem ber 1031 in het program der N.S.B Zelf voortdurend naast zijn schoolopleiding geoefend in handenarbeid, heeft spreker grondige minacht ine- voor labzwansen, ligt hem de arbeidsdienst, wiens eerste en meest ijverige propagandist hij is hem zeer na aan het hart. De leider der N.S.B. zette vervolgen.- de beteekenis 'uiteen van de revolutie welke zich in Europa voltrekt, niet al leen als reactie op de zgn. Fransche revolutie maar als nieuw tijdvak in het leven der volkeren. Een tijdvak, waarin klassenstrijd en klassenwaan worden uitgeroeid om tö komen tot de noodza kelijke volkseenheid een tijdvak, waar in elk volk weer wordt erkend als werk gemeenschap, gebaseerd op den arbeid en op het besef dat arbeid de grond slag is van 's menschen bestaan. Be re volutie van heden heeft mede ten doel de eer van den arbeid te herstellen, en een van de middelen daartoe is de ar beidsdienst, waar 't trotsche devies „lek dien" komt, in plaats van het: ik moe' verdienen. De beteekenis van den Arbeidsdienst Voorts behandelde ir. Mussert de be teekenis van den arbeidsdienst als scha kel in de opvoeding Van den modernen jongen mensch, niet alleen voor den werklooze of voor de zonen van Jan boe zeroen, met vrijstelling van de. vaders- zoontjes. maar voor het gansche- volk. Ten eerste door het bijbrengen van orde, tucht en discipline, door de opvoeding tot netheid en frischbeirl, ten tweede door de ontwikkeling van den eerbied voor den arbeid, het uitdrijven van de luiheid, de vrees voor het vuil maken van de handen, tenslotte door de ont wikkeling tot gemeenschapsmensch, tot sociaal voelend wezen, tot zoon of doch ter van ons volk. waardoor men leert, zijn aangeboren egoistische instincten in toom te houden. Het vinden van geschikte werkobjec- ten voor den Arbeidsdienst zal moeilijk heden geven. Men mag daarbij den ge wonen arbeid wiet beconcurreeren noch het natuurschoon aantasten. Zeker zal de arbeidsdienst nog objecten kunnen vinden in lamdontginning, en droogma king, maar meer nog in verhooging van natuur- en stedenschoon, in behoud van monumenten, waardoor tevens de liefde tot den bodem en voor de schoonheid van ons vaderland wordt aangewakkerd. In de opvoeding van den moder nen jongen mensch is de Arbeids dienst slechts een schakel. Na de op voeding aanvankelijk door de moe- der alleen, daarna door de ouders, in de scholen, waar ouders en kérk hun natuurlijken en rechtvaardigen invloed hebben, maar waarbij de jeugdstorm liet volksbindende ele ment zal vormen, en vervolgens in den arbeidsdienst, komt als sluit stuk de militaire dienst. In het nieuwe Europa zal er een streng onderscheid zijn tusschen dege nen, die al of niet de wapenen mogen dragen, en het Nederlandsehe volk als Germaansch volk zal dit recht stellig ontvangen: In hel komende Europa zul len dc Germaansche volkeren, als zijnde van éónen bloede, lofsverbonden op le ven en 'dood,' schouder aan schoudei naast elkander staan. Velen verstaan dit nog niet, maar het is pen historische noodzakelijkheid en het Nederlandsehe volk worde zich van deze roeping be wust. De dagen van 1014 Mei hebben getoond, dat. een afzonderlijke Ne derlandsehe weermacht geen reden van bestaan heeft. In de toekomst zal de Nederlandsehe soldaat deel uitmaken van de groote Germaan sche weermacht om zijn vaderland te verdedigen, waar dit behoort te geschieden, n.l. aan de grenzen van Europa. Zooals in Rusland gebeurd is, zal hij toonen een even goed sob daat te zijn als de Duitsdhe. Aldus den jeugdstorm doorloopen hebbend, in den Arbeidsdienst ge schoold, deugdelijk militair opgeleid, grootgebracht in godsvertrouwen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid, zal straks de jonge Neder lander op zijn 21sle jaar plechtig en feestelijk worden opgenomen als vol waardig staatsburger in de Nederland sehe volksgemeenschap. In Qrooten nood 0n6 volk komt in grooten nood te ver- keeren. Het in de 16de en 17de eeuw met groot doorzettingsvermogen en on gekende kracht tot stand gebrachte net van handelsnederzettingen over de gc- heele wereld is in den loop der eeuwen geleidelijk verloren gegaan, waarbij steeds Albion erfde. En nu het Engel sche imperium ten gronde gaat, zal, door de wijze, waarop wij ons koloniaal bezit aan Engelsche garanties hebben ge bonden. mogelijk ook de laatste rest ver loren gaan. Arm en berooid zullen wij dus uit de zen oorlog komen en van den grond af aan moeten herbeginnen. Resoluut zal men daartoe de banden uit de mouwen moeten steken en aanpakken, steunend op het eenige wat ons gebleven is, onze. vaderlandsche bodem, en de volkskracht van 0 millioen menschen, met als ccnig kapitaal de goede eigenschappen van hand en hoofd en hart van ons volk. Maar de Arbeidsdienst zal onze jonge mannen en meisjes moeten lecrcn, dat wij voor ons volk opnieuw een weg moeten hanen en hen daarvoor geschikt moeten maken. Aan het slot van zijn rede sprak ir. Mussert een woord van dank tot den General-arbeitsfuehrer Bethman, die zooveel moeite geeft om het instituut van den Arbeidsdienst ook hier te ma- kei tot een voorheeldig opvoedingsin stituut, voor al zijn moeite en zorgen. Hij snrak de verwachting uit, dat deze iri zijn later leven met voldoening zal kunnen terugzien op zijn arbeid in de lage landen aan de zee. Japansche marine in opleiding. - Een marine-soldaat oefent met den schaar- verrekijker, om de positie van een vijandelijk machinegeweernest vast te stellen Orbis-Holland PARIJS, 18 Febr. (D.N.B.}. De verwijten, welke den laatsten tijd van Anglo-Amerikaansche zijde ge richt zijn tot de Fransche regeering inzake een beweerde ondersteuning van het leger van generaloberst Rommel, werden gisteravond door ambassadeur de Brinon. den alge meen gevolmachtigde der Fransche regeering in het bezette gebied, te genover journalisten weerlegd. Op de vraag, wat het doel was van de jongste slappen van admiraal Leahy bij dc Fransche regeering, antwoordde dc ambassadeur, dat de Anglo-Amerikaan- scllc campagne in pers cn radio beoogt de wereld wijs te maken, dat dc over winning van generaloberst Rommel ver gemakkei ijkt is door een ondersteuning van Fransche zijde met wapens en oor logsmateriaal. Uit deze ophitsende campagne kan men opmaken dat de ambassadeur van de Ver. Staten opdracht ontvangen had dienovereenkomstige stappen te onder nemen. Hierop kan slechts geantwoord wor den, dat dc spoorwegen van Tunis vol strekt ontoereikend zijn om den Duit- schen en Ilaliaanschen troepen ook maar een onderdeel van dc versterkin gen Ie doen toekomen, welke zij noodig hadden en die zij langs andere wegen gekregen hebben. Tevens schijnt de Anglo-Amerikaansche propaganda-ma uoeuvrc ten doel te hebben de h oogst- pijnlijke situatie 1c verdoezelen, dat de Britsche vloot niet meer, zooals steeds beweerd, de controle bezit over dc Mid- dellandsche Zee cn dat de door de Ita- liaansclie marine beschermde convooien daar aankwamen, waarheen zij gestuurd werden. Daarom beweert men, dat de Fransche regeering Rommel geholpen heeft. Op een andere vraag van een der jour- nalisten, of maarschalk Pétain zich cate In zes punten heeft de Wilhelmstrasse een antwoord geformuleerd op de jongste radio-rede van Churchill: 1. Gij waart, mijnheer Churchill, reeds een der hoofdschuldigen aan het uitbreken van den laatsten wereldoorlog en uw mi litaire onbekwaamheid bleek reeds toen door uw nederlaag van Gallopoli Reeds door den eersten wereldoorlog hebt gij voor Engeland de alleenheerschappij over de zeeën en daarmede zijn onbestreden wereldheerschappij verloren. 2. Wat waren de gevolgen van uw oor logspolitiek? Militair gezien: de grootste militaire ne derlagen der Engelsche geschiedenis Andalsness. Duinkerken. Griekenland, Kreta. Libye. Singapore. Politiek gezien: Engeland heeft al zijn vrienden op het continent verloren. Thans is de Engelsche invloed geheel uit Europa gebannen en Europa is vereenigd tegen Engeland. 3. Nadat gij door uw fouten de Euro- peesche volken als bondgenooten verloren had. hebt gij de grootste misdaad van uw. leven begaan doordat gij u met het bolsje wistische Moskou verbond. Het Duitsche leger met zijn bondgenooten Italië. Hon garije. Slowakije cn de vrijwilligerscóptin- genten uit Spanje. Kroatië. Nederland. België Denemarken Noorwegen, Frank-, rijk. alsmede het Finsche leger, hebben de invasie der bolsjewisten in Europa verhin derd en hen tot voor de poorten van Mos kou teruggeworpen. Het winteroffensief van Stalin tegen het Duit-sche leger is reeds thans volkomen mislukt. Stalin zal niet in staat zijn zijn verliezen aan menschen en materiaal te vervangen. Het Duitsche leger met zijn bondgenooten. welker verliezen in tegenstelling met den wereldoorlog binnen bescheiden grenzen blijven, zal bij het aanbreken van het wanne jaargetijde de nog aanwezige bolsjewistische strijdkrach ten aanvallen. Gij hebt Eden naar Moskou gezonden om den bolsjewistischen massamoordenaar Stalin voor zijn oorlogsdiensten en voor de voortzetting van zyn bloedoffers de uitle vering van Europa aan het bolsjewisme te beloven In Engeland zelf moest gij de bolsjewistische agenten de vrije hand la ten voor hun propaganda onder de Engel sche arbeiders. 4 Gij hebt -reeds ten tijde van Cham berlain met Roosevelt tegen uw eigen mi nisterpresident samengespannen en u tot werktuig van Roosevelt by de oorlogsop hitsing tegen Duitschland gemaakt. Roo sevelt heeft indertijd ook belet, dat Enge land het vredesaanbod van den FUhrer na de ineenstorting van Frankrijk aanvaard de en gij waart hierbij zijn handlanger. Sedertdien zijt gy. gedreven door uw mislukkingen geheel afhankelijk geworden van Roosevelt, den hoofdschuldige aan den oorlog. Onvoorwaardelijk en in de vage hoop op latere' hulpverleening met de wapens, hebt gij meegedaan aan het Yankee-imperialisme van Roosevelt. Roosevelt daarentegen heeft zich voor de beloften van hulp aan Engeland met zware Engelsche offers laten betalen. Roo sevelt wil het Britsche wereldrijk geleide lyk in Amerikaansch bezit doen overgaan en daarmede erfgenaam van Engeland worden. Dit is sedert lang het plan van Roosevelt en gij. mijnheer Churchill, van geboorte half Amerikaan, zijt hierbij zijn handlanger Gij tracht thans de Engelschen; tot een laatste krachtsinspanning te bewegen door een ontzaggelyk Amerikaansch oor logspotentieel voor te spiegelen. Gij weet heel goed, dat de bewapeningscyfers van Roosevelt mets anders zijn dan de grootste van alle Amerikaansche opschepperijen. Voor de Amerikaansche hulp aan Enge land gold en geldt nog steeds het woord: Too late and too little". De Amerikaansche troepenlandingen in Engeland zijn voor Roosevelt slechts een middel om Engeland onderworpen te hou den. Het betreft hier niets anders dan de eerste Amenkaansclte politie-agenten op de Engelsche eilanden, die er voor dienen te zorgen, dat de Engelschman den oorlog voor Amerika ook verder voert en de laat ste penny aflevert. 5. De oorlog tusschen Engeland en Ja pan is uitsluitend uw schuld. Daar de En gelsche politiek door uw toedoen volkomen afhankelijk van de Vereenigdc Staten was geworden, moest gij noodgedwongen aan de uitdagende politiek van Roosevelt te genover Japan meedoen. De nederlagen in het Zuidzeegebicd en in Oost-Azie zijn daarom een rechtstreeksch gevolg van het gebrek aan een vooruitzienden geest uwer zijds. De materieele verliezen van de Engel schen in de door de Japanners veroverde gebieden gaan reeds thans de duizend mil lioen pond sterling verre te boven. Reeds de eerste weken van den oorlog met Ja pan hebben den Engelschen derhalve enor me materieele schade toegebracht. Dit is echter pas het begin. 6. Uw oorlog heeft reeds tot algemeene verarming van Engeland geleid. Thans reeds hongeren in Engeland millioenen, die zoo door uw falemeen gemakkelijken TOKIO. 17 Febr. (D.N.B.) Dins dagochtend vroeg is een onbekend aantal eenheden der Japansche ma rine de haven van Singapore bin- nengeloopcn. Uit de. tot dusver nogal magere En- gelsche commentaren op de val van Singapore blijkt duidelijk, dat het de bedoeling is geweest, om de Britsch- Australischc en Indische troepen naar Sumatra en Java te evacueereli. om op die manier een zegenrijke terugtocht te creeeren. Deze tactiek is volkomen mis lukt. vermoedelijk in de eerste plaats, doordat vice-admiraal I-Ielfrieh had ge weigerd. epn door oorlogsbodems be schermde transportviool Nan Java naar Singapore te sturen. Ook de evacuatie van vrouwen cn kinderen heeft veel te wenschèn over gelaten, zooals blijkt uit een telegram van den Times-correspondent te Singa pore, die inmiddels te Batavia is aan gekomen. Hij seint, dat de laatste vrou wen en kinderen de vorige week Dins dag uit Singapore zijn vertrokken. Toen zij 's middags om drie uur aan de pier verschenen, bleek dat niemand hij deze evacuatie de leiding had. Kort achtereen ondernamen de Japan ners twee bomaanvallen, welke de alcro meene verwarring nog verhoogden. La ter kwam men tot dc ontdekking, dat men zich op een heel ander punt van de haven moest verzamelen, om daar op een schip naar Nederlandsch Oost-Indie te wachten. Dc Times-correspondent slaagde erin een plaatsje te vinden op een kleine vrachtboot, die koers zette naar Java. Van al zijn bagage, kon hij slechts wol len kleeding, een beetje tabak een flesch water en een banddoek meenemen. Uren achtereen kon hij de geweldige rook wol ken gadeslaan, welke boven Singapore hingen, en die veroorzaakt werden door de geweldige vuurzee, die de enorme voorraden stookolie en benzine van Fn- gelands machtigste steunpunt in het Verre Oosten verteerde. Tn een artikel, dal als opschrift draagt ,,Na Singapore", schrijft de Times het volgende: „De Japansche overwinning brengt niet alleen de veiligheid van Aus tralië. ïndië en nog directer van Neder 1 a ndsc h-I n diin gevaar, doch ook het zenuwstelsel van de gehee- Ie alliantie. De aanval op het groote oliecentrum Palembang is door den aan voer over zee van strijdkrachten ver sterkt. Deze positie bevindt zich thans in handen wan den vijand, die met zijn ge- heele kracht en snelheid waarover hij beschikt, ernaar streeft, de barrière van de Maleische archipel te doorbreken en do waterwegen te boheerschen» die niet alleen naar Australië, doch ook naar den Indisch en Oceaan leiden. Dit gebied is van de allergrootste beteekenis voor de geallieerden, want de Indische Oceaan is voor het empire een nog belangrijkere levensader dan de Middcilandsche Zee". Het artikel in de Times wordt besloten met het uiten van de vrees dat de vijand in het zoo belangrijke gebied van den Stillen Oceaan den omvang van zijn aan vallen in de naaste toekomst waarschijn lijk nog wel zal vergroot en. De verovering van Pelembang is vol gens dc Corriera d e 11 a S e r a voor namelijk toe te schrijven aan dc samen werking der Japansche parachutisten met de landingstroepen, die aan heide oevers van de Moesi aan land zijn ge zet. Door duikvluchten slaagden Japan sche bommenwerpers er in, den tegen stand op den grond te breken. Zij on dernamen zware luchtaanvallen op de stad en wisten door een bommenhagcl elk verzet onmogelijk Ie maken. Volgens het Italiaansche blad worden de vijandelijke aanvallen op de vliegvelden cn havens van Java cn op bepaalde militaire steunpunten voortgezet. Deze aanvallen strekken zich ook uit tot dc Z O. kust van Nieuw Gui nea, speciaal tegen het gebied van Papoea. In verband met deze om standigheden is dc civiele gouver neur in dit gebied door een mili tairen commandant vervangen. 's-GRAVENHAGE. IS Febr. Do secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Donderdag 19 Februari tot en met Vrijdag 27 Februari 1942 elk der met „09" genummerde bon nen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter of 100 gram rund vet. Dit laatste kan uitsluitend worden betrokken door hen, die in dc periode van 2 tot en met 5 Februari j.l. bon 09 bij hun slager hebben ingeleverd. Gedurende het tijdvak van 19 tot en met 27 Februari a s. geeft voorts elk der met „09" genummerde bonnen van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter zonder reductie of margarine. Voorts wordt de geldigheidsduur dei- met „07" en „08" genummerde bons van de boterkaart en van de vetkaart ver lengd tot en met Vrijdag 27 Febr. 1912. De geldighedsduur der met „204" tot en met „208" genummerde bonnen van de bonkaart algemeen, welke tot en met 21 Februari a.s. elk recht geven op het koopen van 100 gram kaas. wordt verlengd tot en met Zaterdag 2S Febr. 1912. Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat de bon van de bonkaart algemeen, welke gewoonlijk wordt aan gewezen voor het koopen naar keuze van havermout of peulvruchten, gedu rende hel vierwekelijksche tijdvak, bct-_ welk op Zondag 22 Februari a..s. begint, uitsluitend recht zal geven op bet koopen van peul vruchten. DE DIENSTPLICHT IN DE VER. STATEN GENEVE, 18 Febr. (I) N B.) - Men hecfft in de Vereenigdc Staten de eischen voor den militairen dienst verlaagd om een grooter percentage te kunnen recru- teeren. Zoo zijn duizenden, die aanvan kelijk ongeschikt waren bevonden, bij het leger ingelijfd. Tegelijkertijd wordt er melding go- maakt van een strooming tot dc in schrijving van vrouwen, die als motief aanvoert, dat men een overzicht moet hebben van de vrouwelijke arbeids krachten voor bet nationale belang. gorisch tegen het bolsjewisme keert, ant woordde de Brinon: Maarschalk Pétain verandert in dat opzicht zijn meening niet. Hij houdt het bolsjewisme voor liet grootste gevaar. Daarom ook heeft hij don secretaris-generaal in het ministerie van voorlichting gemachtigd, de anti- bolsjewistische tentoonstelling te openen die de volgende maand in Parijs zal worden gehouden. TOKIO, 18 Febr. (D.N.B.) Boosc, leider der Voor-Indische onafhankelijk heidsbeweging in Japan, heeft alle In diërs in Japan, Thailand Mandsjoekwo, China en elders in Gróot-Oost-Azie opge roepen tot deelneming aan een massale bijeenkomst, die binnenkort tc Tokio zal worden gehouden Op deze bijeenkomst, aldus zegt de oproep, zal beraadslaagd worden over maatregelen om liet in nood verkeerende vaderland te helpen cn het Britsche juk af te schudden. Boose heeft verdér een oproep gericht tot zijn landgenootcn in Brifsch-Indië, waarin hij hen aanspoort de gelegenheid niet ongebruikt te laten, welke door den heiligen oorlog van Japan aan Indié wordt geboden tot het verkrijgen van zijn onafhankelijkheid. „Breekt met het Britsche verleden", aldus deze oproep. „De hemel zendt deze hulp". Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft koning Faroek een decreet ondertee kend, dat bepaalt, dat in Egypte op 24 Maart algemeene verkiezingen zullen worden ge houden. Uit de Ohineesche provincie Honan wordt vernomen, 'dat de Italiaansche missio naris, pater Carlo Osnaghi op 1 Februari door Chineesche bandieten is vermoord. prooi voor de bolsjewistische propaganda worden. De bolsjewistische kuiperijen kun nen zich des te ongestoorder ontwikkelen, daar de leiding er van in handen is van den bolsjewistischen ambassadeur te Lon den. Maisky. dien gij uit vrees voor een niet langer meedoen van de Sovjet-Unie de vrije hand hebt moeten laten. Terwijl het Duitsche volk zijn revolutie reeds achter zich heeft en door de nieuwe sociale orde van Adolf Hitler immuun ge worden is voor alle buitenlandsche revolu- tionnaire propaganda, heeft het Engelsche volk zijn revolutie nog vóór zich. De oorlog van Churchill liquideert de de mocratie in Engeland Het einde kan slechts de algemeene verarming zijn en dc overwinning van het bolsjewisme in En geland. Q AMENVATTING: Gy hebt derhalve sedert het uitbreken van den oorlog de eene nederlaag na de andere geleden- en de eene stelling na de andere verloren. Gij hebt den oorlog met Duitschland en Italië ontketend cn daarmede uw invloed in ge heel Europa verloren. Gij hebt den oorlog met Japan ontke tend en daarmede uw heerschappij en uw geheele bezit in Oost-Azi.ë verloren. Gij hebt de kern van het empire. Indië. op het spel gezet. Gij zijt met uw politiek van de haat en het onverstand volkomen af hankelijk van Roosevelt geworden en thans zijt gij bezig nog meer belangrijke bezit, tingen van het Britsche ryk aan de Ver- eenigde Staten uit te leveren. Uw politiek leidt naar de bolsjewiseering van Engeland. Gij zijt een militair ama teur. een politicus zonder moraal en daar enboven een pechvogel, dien alles mislukt wat hij onderneemt. De rampzalige zinspreuk in het wapen van uw voorvaderen ..vol vertrouwen, doch ongelukkig'' is in anderen zin dan men in dertijd gewild heeft, tot waarheid gewor den: gy zijt de doodgraver van het Brit sche imperium, (We komen op deze zes punten nog na der terug). BUENOS AIRES, IS Febr. (D.N.B.) Het optreden van de Duitsche duikboo- ten in de Caraibische Zee vormt voor de bladen van dc Argentijnschc hoofdstad de sensatie van den dag. In hun des betreffende verslagen .en commentaren wijzen de bladen er op. dat zich op de Nederlandsehe, door Amerikaan sche troepen bezette eilanden Aruba cn Curacao, dc grootste olieraffinaderijen ter wereld bevinden. Het blad Razon schrijft „Het bericht heeft vooral daarom sterken indrujc ge maakt, omdat het de eerste oorlogshan deling der Duitschers is aan de kust van Spaansch-Amerika. Er dient echter geconstateerd te worden, dat geen Zuid- Amerikaansche staat werd aangeval len. doch een Nederlandsehe be zitting, welker vroegere regeering zich in slaat van oorlog met Duitschland be vindt. Bovendien is het eiland door Amerikaansche troepen bezet, dus door een land, dat eveneens sinds maanden in staat van oorlog met Duitschland is. De oorlogshandeling heeft plaats ge vonden op 40 km. van de kust van In t Zuid-Amcrikaansche continent, dus niet in de territoriale wateren van Venezuela. Ten slotte wijst het blad op de presta ties van Duitsche duikbooten die een enormën afstand hebben moeten afleg gen om haar doel te bereiken. Het blad Noticias Grafkas daarente gen ziet in het optreden van de Duit sche duikbooten een .aanval oj) het Amerikaansche continent'. Naar de meening van het blad kunnen nog meer oorlogshandelingen in dc Caraibische zee verwacht worden. Intussclicn zijn ook bizonderheden bekend geworden over de andere ac ties, welke Duitsche duikbooten in dc Amerikaansche wateren ton uitvoer hebben gelegd. Van Duitsche militaire zijde verneemt het DNB namelijk liet volgende: In een Duitsche duikbootbasis aan de Atlantische kust is eenige dagen ge leden Kapitacnleutnant Ilardegcn, dc commandant van dc Duitsche duik boot, die voor de Amerikaansche kust lien schepen met een gezamenlijken in houd van 66.153 brt. lot zinken licel't gebracht, op enthousiaste wijze begroet. I-lij bracht den bevelhebber der duik booten, vice admiraal Doentz, rapport uit en deelde o.a. het volgende: „Op w eg naar de Amerikaansche kust kwam het eerste stoomschip voor onze lanceerbuizen. Bij het vallen van den avond werd liet tot zinken gebracht. Dat waren 9000 grt. Onze verdere jacht bracht ons tot dicht onder dc Amerikaansche'kust, waar wij bij betrekkelijk ondiepe zee het vijandelijke tankschip Norness van ongeveer 9.500 brt. verrasten. Daarvoor had ik verscheidene torpedo's noodig. Zoo ging het ook voor den ingang van New York. Mot verbazing keken wij naar tie millioencnstad. Wij zagen Long Island met zijn pieren, keken naar het jachtige verkeer der vele vaar tuigen in de haven 'cn verheugden ons reeds over (Ie volgende buit. Een groot, volgeladen tankschip van meer dan 10.000 brt. naderde niets ver moedend. De torpedo's werdén afge vuurd, troffen machinekamers cn bun kers en veroorzaakten een enorme vuurzuil, die 300 in. hoog was. Dc volgende nacht bracht het hoogte punt van onze jacht. Vijf stoomschepen kregen wij voor de lanceerbuizen, drie vrachtschepen van -4000 brt. een van on geveer 7.000 brt. en een tankschip van 8.000 brt. Op de terugreis brachten wij met on ze kanonnen twee vrachtschepen van tezamen 12.000 brt. lot zinken. Beide schepen waren goed voorzien van ge schut en de bemanningen poogden ook ons aan te vallen. Maar wij waren snel ler. Op dezen tocht werden al onze tor pedo's en al onze munitie verschoten. BILTHOVEN. De plaatselijke sigarenwinkeliers te Bilthoven heb ben in overleg met de daartoe be voegde instanties een regeling vast gesteld om tot een billijke distribu tie van de hun toegewezen rook artikelen tc komen. Hiertoe hebben zij besloten over tc gaan tot het uit reiken, van z.g. rookerskaar ten, waarop, ingaande Maandag 23 Februari, de houder twee maal per weck zijn voor die weck toegewezen hoeveelheid kan afhalen of doen af halen bij zijn tevoren gekozen leve rancier. Ieder kan slechts één kaart krijgen, daar alle namen bij den leverancier op een lijst komen, welke lijst door daar voor aangewezen buiten de sigaren- branche staande personen wordt ge controleerd, zoodat niemand in het be zit kan zijn van twee kaarten. De plaat selijke politic zal controle houden op een behoorlijk nakomen van de lot stand gekomen regeling. Deze regeling is getroffen om veld slagen in de diverse winkels voortaan te voorkomen en vooral ook om een bil lijke verdeeling te bevorderen. Na in voering van de kaarten zullen de win kels alleen op Woensdag en Zaterdag geopend zijn. Vandaag verduisteren om 18.58 uur Vandaag, Woensdag, gaat de zon op om 8.51 uur, onder om 18.58 uur. De maan gaat op om 10.11 uur, on der om 22.46 uur. Donderdag gaat de zon op om 8.19 uur, onder om 19.00 uur. De maan gaat op om 10.36 uur, onder om 23 52 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1