DAGBLAD Sensationeele onthulling door documentenvondst Nationale gedenkdag in Japan De W.A. in dienst der gemeenschap DE EEMLANDER Van Klef fens rol bij bemiddelingspogingen tusschen geallieerden „Uitschakeling" RAADHUIS TE EDE IN BRAND ABONNEMENTEN per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- I derlijko nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN1-4 regels 1elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" hij vooruitbet. v. 15 regels 60 et., elke regel meer 12 et., 3 maal plaatsen f 1.20. DONDERDAG 19 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 197 /^VNDER de papieren van den vroegeren Franschen minister-presi- La dent Daladier is een rapport gevonden van den Franschen gezant te 's-Gravenhage. De Vitrolles, dat het authentieke bewijs levert, dat 'dc vroegere Nederlandsche regeering met een weergalooze misdaad de kroon wilde zetten op haar schending der neutraliteit en haar huur- lingenpolitiek, zoo meldt Jiet D.N.B. uit Berlijn. Het rapport van den Franschen gezant, dat deze op 12 October 1939 per koerier naar Daladier stuurde, brengt het feit aan het licht, dat de vroegere Nederlandsche minister van buitenlandsche zaken, Van Klcffens. plannen koesterde om een aanslag te plegen op den Führcr en op den Duitschen minister van buitenlandsche zaken en dat hij trachtte de Duitsche regeering omver te werpen. Om het plan voor deze aanslagen, waarachter de Engelsche regee- ring en haar Intelligence Service stond, in samenwerking met 'alle vijanden van Duitschland uit te voeren, probeerde Van Kleffens zich te verzekeren van de hulp van de Fransche regeering. De medeplich tigheid en de hulp van president Roosevelt achtte hij hierbij vanzelf sprekend schreven aan tee kenihg draagt: „Ontvan gen te Parijs 14 October des avonds". De Vitrolles werd naar Parijs onlbo den. waar hij op 18 October door den minister-president werd ontvangen. In zijn rapport beroept De Vitrolles zich op een onderhoud met den Ncderlandschcn minister van buitenlandsche zaken. Van Kleffens, die hem „zoojuist zijn bezorgd heid had doen weten over bolsjcwisee ring van Duitschland". Alle inlichtingen, die Van Kleffens nil^ Duitschland heeft ontvangen, zoo schrijft De Vitrolles in zijn rapport verder, ver klaren eensluidend, dal men rekening moet houden met hef gevaar van het uit breken van een ernstige crisis in hel Duitsche rijk. indien de oorlog niet snel tot een einde wordt gebracht en indien het niet aan een autoritaire regccring zou gelukken de huidige Duitsche regee ring op te volgen Deze opvatting klopt, naar Van Klef fens volgens het rapport van den Fran schen gezant verklaarde, met die van „verschillende nat ionaal-socialistische persoonlijkheden, die met toenemendo bezorgdheid de crisis, die zich aankon diet, tegemoet zien". In het rapport wordt letterlijk het volgende gezegd: „Ik bracht hem vervolgens tot de er kenning. dat hii persoonlijke betrekkin gen met de genoemde vooraanstaande persoonlijkheden van het nafiönaal-so rialisme onderhoudt, dat hii zich ge noodzaakt heeft gezien u zijn diensten aan le bieden en dat hii een antwoord van u verwacht. Vertrouwd met den ge- dachtengang van zijn zegslieden, gelooft hij. dat de onderhandelingen ongeveer op de volgende basis gevoerd zonden kunnen worden, zonder dat hii echter alvorens nauwkeurige inlichtingen hier over zijn verkregen, een definitieve toe zegging kan doen: van den Fuehrer en van Von Ribbsntrop beoogd f T IT het document blijkt, dat er ver- band hestaai tusschen de plannen van den Nederlandschen minister van buitenlandsche. zaken en het bekende incident Ie Vcnlo. waardoor destijds de kuiperijen van de te 's-Gravenhage ge stationneerde centrale van den Brit schen intelligence service voor West- Europa onthuld werden Deze centrale trachtte zooals bekend in Duitschland complotten le smeden en aanslagen te organisccren en probeerde hiertoe in contact te komen met zoogenaamde in werkelijkheid niet bestaande revo- lutionnaire organisaties. De omwentelingsplannen van den En gelschen Intelligence Sprvice te 's-Gra venhage immers waren de Duitsche re geering natuurlijk bekend Om alle hii zonderheden dezer plannen te weten te komen, kregen destijds ambtenaren van den veiligheidsdienst der SS opdracht zich uit- te govern als leden van revolu tionnaire organisaties in Duitschland en op deze wijze contact te verkrijgen met de Britsche terreur- en revolutie-centrale te 's-Gravenhage. Deze opdracht had. zooals men zien herinnert, tot gevolg, dat de Britsche In telligence Service in dc opgestelde val liep en dat zijn chef en consorten, ook de hem vergezellende officier van den Nederlandschen generalcn staf, aan de Duitsch-Nedcrlandsche grens hii A cnlo gearresteerd konden worden. Van Klcffen's rol HET rapport van De Vitrolles aan Daladier. dat door het ministe rie van buitenlandsche zaken thans aan de openbaarheid wordt prijsge geven. bewijst opnieuw de moord plannen van den Intelligence Ser vice. doch toont tevens aan, dat deze plannen door den toenmaligen Ne derlandschen minister van buiten landsche zaken persoonlijk op zeer nadrukkelijke wijze werden bevor derd en uitgevoerd. Van Kleffens liet den Franschen ge zant weten, dat hii naar hij meende betrekkingen onderhield met voor aanstaande nat ionaal-sociali>tischck rin gen, dien hij zijn „goede «diensten" had aangeboden. In werkelijkheid waren deze „vooraanstaande nalionaal-socialis- tische kringen" de gevolmachtigden van den Duitschen veiligheidsdienst, die, om deze Haagsche centrale onschadelijk te maken, daarmee contact hadden verkre gen, welke centrale op haar beurt zeer nauw samenwerkte met toonaangevende Nederlandsche kringen, en naar thans blijkt ook met den toenmaligen Nederlandschen minister van buiten landsche zaken. Van Kleffens knoopte aan het denk beeld van een toekomstige „samenwer king" met Duitschland de voorwaarde vast, dat „rijkskanselier Hitler en Von Ribhentrop op de een of andere wijze niet meer aan de macht waren." Van Kleffens stelde den Franschen gezant ei verder van in kennis, dat hij reeds en kele hem bekende Fransche persoonlijk heden van ziin plannen tot het plegen van een aanslag on de hoogte had ge steld en dat hij deze ook reeds aan de Belgische regeering ter kennis had ge bracht. Toen de Fransche gezant de opmerking maakte, dat een vrede met elk nationaal-so- cialistische regime moeilijk was. daar de Fuehrer en zijn minister van buitenlandsche zaken later toch weer aan de macht zouden kunnen komen, maakte Van Kleffens, naar uit het rapport verder blijkt, enkele ondub belzinnige toespelingen, „als zou deze uit schakeling definitief" kunnen zijn. Deze woorden zijn niet anders dan een alleszins doorzichtige omschrijving voor een in Engelsche opdracht voorgenomen politie- ken moord met voorbedachten rade, waar aan de Fransche en Belgische regeering hand in hand met den voornaamsten schul dige aan den oorlog, Roosevelt, actieve me deplichtigen wilden zijn. De Vitrolles rapport IHANS volgt een afschrift van het -*■ document, dat de toenmalige Fran sche gezant in den Haag. De Vitrolles. per koerier op 12 October 1939 aan Dala dier heeft gestuurd, en dat onder het op schrift „geheim", de met de hand ge- Staking der vijandelijkheden en ontwapening van de tegenover el kaar staande partijen, onderhande lingen tusschen de vroegere vijan den en de belanghebbende neutralen op voet van volledige rechtsgelijk heid, zbodra rijkskanselier Hi tier en Von Ribhentrop op de een of andere wijze uitgeschakeld zouden zijn; handhaving van het r»ationaal-socia- listische regime, dat alleen in staat is de massa bijeen te houden, doch een nationaal-socialistisch regime, dat verbeterd en mcnscheïïjker is. De latere onderhandelingen zouden, naar zijn meening. de volgende punten betreffen: Herstel van Polen zonder de door de Russen geannexeerde en door Wit-Russcn cn Oekrainers bewoonde ge bieden. die Polen in 1920 gekregen heeft; inlijving van Dantzig cn de „door den avonturier Korfantii in Silezië verover de gebieden" hij het Duitsche riik; een volksstemming onder internationale con tröle zal over het lot.van Tsjeclio-Slo wakije cn Oostenrijk heslissen. Bovendien moet overwogen worden dat dergelijke perspectieven, hoe onze ker zii ook zijn. toch door hun karakter hii verschillende neutralen den wensch doen opkomen om de ontwikkeling van het huidige conflict in den geest van een politiek compromis te vergemakke lijken Door een dergeliikerf wensch he zield. zouden deze neutralen ertoe ver leid worden zonder twijfel te goeder trouw verschillende intrigues te bevor deren, waarvan dc draden niet allemaal aan den anderen kant bijeenkomen. De minister besloot met de mededee- ling, dat hij aan verschillende Fransche persoonlijkheden, mot wie hii persoon lijke betrekkingen onderhoudt, hiervan mededeeling heeft gedaan. Ilii lieeft ook de medewerking van de Belgische regeering hij de gemeenschapne'iike doorzending van het door hem uil Bel lijn verwachte antwoord verzocht. Dit antwoord heeft betrekking on (voorstel len. waarin hii in zekeren zin dc ge zichtspunten van ziin zegslieden heeft geconcretiseerd cn hun ter goedkeuring heeft voorgelegd Hii gelooft ook. als hel zoover komt. op de medewerking van president Roosevell te mogen rekenen die „met liet oog on zijn ver verwijder de afstamming op het oogenblik werke lijk sympathie voor Nederland koestert" Dc onlangs door Uwe Excellentie ge houden radiotoespraak tot het Fransche volk heeft overigens 's ministers leven dige goedkeuring weggedragen. In over eenstemming echter met hetgeen ex ministerpresident Colijn in het in rniin telegram no. 301 genoemde artikel heeft gezegd, wees Van Kleffens met nadruk op het belang iets naders te vernemen' over den concreten aard der garanties, Reparatie aan het Oostfront. De ketting van een pantserwagen wordt in de sneeuw hersteld P.B.Z.-v. Evsden-P. K. Henisch EDE, 19 Febr. Vanochtend kort na negen uur is brand uitgebroken in het gemeentehuis van Ede. De bovenverdieping en de kap van dit in 1864 gebouwde gemeentehuis, stond na korten tijd in volle vlam. Dc onmiddellijk gewaarschuwde brandweer ondervond bij het blus- schingswerk groote moeilijkheden. Zij was slechts in staat met een straal op de waterleiding water te geven! Naar het zich laat aanzien, is het gebouw niet te redden. Het is echter gelukt, een gedeelte van de inventaris, w.o. de archieven, in veiligheid te brengen. Voor de om liggende pcrceelen bestaat geen ge vaar. Het gebouw, dat geringe architectoni schc waarde heeft, was bestemd om tc worden verbouwd en te worden inge richt voor politiebureau. Juist gisteren heeft de aanbesteding voor deze verbou wing plaats gehad. TOKIO, 19 Febr. (D.N.B.) Terwijl in Singapore de Japansche strijdkrach ten staan aangetreden voor den plechtigen intocht in dc veroverde stad, zijn tezelfdertijd te Tokio vele tienduizenden naar het groot plein van het Ilibiya- park samengestroomd. Overeenkomstig de groote historische gebeurtenis viert het Japansche volk van Sachalin in het Noorden tot in het Zuiden, in de tro pische gebieden van Nedcrlandsch-Indiè en overal, waar thans de Japansche vlag waait, met trots dezen nationalen gedenkdag van den val van de Engel sclie cilandvcsling Singapore. Sedert de vroege morgenuren trokken uit alle declcn der stad groote op tochten met vlaggen en reusachtige transparanten naar het centrum der stad, om zich tc verzamelen op het Hibiyaplein. Feestelijk uitgedoste ruitercolonncs omringen groote colonnes vrachtauto's en fietsers, groepen studenten, scmi- militaire organisaties cn nationale vereenigingen marcheeren, formaties vlieg tuigen kruisen boven de stad. Voor het keizerlij'ke paleis staan de reservisten opgesteld, om hier aan den Tenno hun eerbied te betuigen. Tegen den middag was de opmarsch naar hel Hibiyaplein geëindigd. Een onoverzienbare men- schenmerugte stond hier opgesteld. Op de eerctribune zag men minister-presi dent Tojo en de leden van het kabinet, hooge officieren van het leger, de ma rine, en de luchtmacht, de ambassadeurs van Duitschland, Italië, China, Mandsjoekwo, Thailand en talrijke andere diplomaten. Toen bij het begin der groote demonstratie nogmaals de keizerlijke boodschap van 8 December werd voorgelezen over de oorlogsverklaring aan Engeland cn de Vereenigde .Staten, heerschte er een plechtige stilte. Nadat verscheidene toespraken waren gehou den. werd de demonstratie besloten met een spontaan drievoudig „Banzai" op den Tenno. en het volk. Bij de demonstraties in het Hi- byapark heeft de woordvoerder van dc marine, kapitein Hiraide ver klaard, dat de beheersching van den Indischen Oceaan door Japan een absolute voorwaarde vormt voor het voeren van den groot-Azia- tischen oorlog. De vervulling van dezen wensch zal niet lang meer op zich laten wachten. Dan zal Japan in staat zijn om zijn operaties ook tot andere gebieden uit te strekken om den vijand definitief te ver slaan. In dezen oorlog zijn er geen compromissen. Japan zal zich dooi de huidige non-activiteit van den vijand niet. van de wijs laten bren gen. De atmospheer in de hoofdstad van Java is, volgens berichten uit Batavia, sinds den val van Singapore, plotse ling totaal veranderd. Troepen en oor logsmateriaal worden in groote hoeveel heden door dc straten der stad gevoerd terwijl ook de oefeningen van dc lucht macht aanzienlijk zijn uitgebreid. Bijna iedere inwoner draagt thans het een of andere militaire of hulpdienstuniform, Dc stad zelf, die nog kort geleden zoo ver van den oorlog verwijderd lag. neemt meer en meer een frontkarakter aan. die de Fransche en Engelsche regeering in overeenstemming met elkaar van Duitschland willen eischen. voordat zii eenigerlei onderhandelingen willen be ginnen. Hij voegde hieraan toe,, dat hij in ge val deze garanties niet openbaar behan deld kunnen worden, in staat was deze streng vertrouwelijk aan ziin Duitsche zegslieden over te brengen. Toen ik hem tenslotte vertelde van het wantrouwen dat door het voteren van onderhandelin gen met de vooraanstaande persoonlijk heden van het nationaal-socialisme te allen tijde gewekt wordt, daar hii voortbestaan van het nationaal-socialis- tische regime Hitler en ziin ministei van buitenlandsche zaken, slechts tijde- lijk van de machten uitgeschakeld, latei- weer aan de macht zouden kunnen ko men, verklaarde Van Kleffens mij, dat hij niet wist hoe deze uitschakeling ver kregen moest worden en hii scheen te gelooven, dat zij definitief zou kunnen zijn. Tenslotte wijst de Fransche gezant er op. dat liet boven weergegeven onder hond in het kader van de wekelijksche audiëntie van den minister heeft plaats gehad. De Vitrolles noemt het ongewoon lat de chef der diplomatie van een tra ditionecl zoo voorzichtieen staat geloofd heeft ook maar op indirecte wijze te moeten afgaan op voelhorens, waarvan het resultaat -wanneer het al niet al leen comediespel zou zijn toch min stens in een paleisrevolutie in Duitsch land tot uitdrukking zou komen Tenslotte verklaart De Vitrolles letterlijk het volgendeEen dergelijke vermetelheid zou. voor het geval geruchten hierover ter oorc zouden komen aan ongewenschte per soonlijkheden, niet alleen den Nederland schen minister of zijn regeering, doch ook het geheele land duur te staan komen. Dot de heer Van Kleffens ook maar de mogelijk heid van een dergelijke vermetelheid onder oogen heeft gezien, veroorlooft ons den grood van ongerustheid te peilen, die hier door de gevaren voor een totale omwente ling ontstaan is, welke een eveneens to tale oorlog met zich zou mede brengen De Engelsche radiocommentator Tho mas Woodroff heeft gesproken over de beteekenis van den val van Singapore Malakka en Singapore zijn gevallen, zoo zeide hij, omdat de Japanners do alge- hecle heerschappij ter zee hadden. Go heel onverschillig op welke linie wij ons op Malakka terugtrokken, de Japanners konden ons door steeds nieuwe Inndin gen in de flank en den rug aanvallen. De toestand is ernstig, zoo hesloot Wood roff. Door den val van Singapore 'P Japan thans in het bezit van de poort die van den Indischen Oceaan naar den Stillen Oceaan leidt. Japan is midden in het hart van het A.B.C.D.-gcbied on kan in alle richtingen slaan. De eerste lord der Britsche admiral! teit, Alexander, heeft in een radiorede met betrekking tot den toestand in Oost-Azië verklaard, dat het geen zin heeft den ernst van de bedreiging door de Japanners te onderschatten. Japan heeft liet voordeel veroverd, nieuwe go bieden en steunpunten in te nemen Tengevolge van den Japanschen „blik semaanval uit helderen hemel" op Pearl Harbour cn het verlies van de Prince of Wales en de Repulse is Ja pan. naar Alexander verder verklaarde, in staat zich te bedienen van zijn ma rine en koopvaardijvloot, die een groote vrijheid van beweging genieten. De Britsche opperbevelhebber in In dië, sir Alan Hartley, heeft, naar de Britsche berichtendienst uit Ncw-Dcllii meldt, ten aanzien van de capitulatie van Singapore het volgende verklaard. „Het is onwaarschijnlijk, dat eeniger lei gesloten eenheden ontkomen zijn Misschien zijn kleine groepen ontsnapt. Veel hoop heb ik echter niet." Voorts zeide sir Allan Hartley: Men moet zich voorbereiden zoowel „op aan vallen op de Britsche scheepvaart als ook op luchtaanvallen op Indie en op beschietingen uit zee. Om de geleden verliezen aan te vullen moeten nog vele uitrustingsstukken aangeschaft worden Hij richtte derhalve tot alle arbeiders in de fabrieken en werkplaatsen de ver maning te werken „als nog nooit te vo ren". HET ZEEGEVECHT IN HET KANAAL GENEVE. IS Febr. (D.N.B.) De Times publiceert uittreksels uit de redevoeringen van Engelsche per soonlijkheden, die in het afgeloopen weekeinde gesproken hebben over het jongste zeegevecht in het Ka naal. Zoo heeft de roégere Britsche minis ter van oorlog, Ilore Belisha in Dcvon- pórt onder meer verklaard: „Het feit, dat de Scharnhorst. Gneisenau en de Prinz Eugen onbeschadigd langs de krijtrotsen van Dover voorbijvaren en i:i het vaderland ziin aangekomen, is de meest kenmerkende gebeurtenis in de zen huidigen oorlog. Men weet thans in Engeland, dat de wateren rondom de eigen kusten niet meer onkwetsbaar zijn en dat de traditioneele Britsche heer schappij ter zee op voelbare wijze is aan getast. Admiraal Sir Roger Keyes verklaarde in Buckingham: De samenwerking van de Duitsche oorlogsschepen met de Duik sche vliegtuigen hij het gexecht in het Kanaal is „bijna wonderlijk" geweest. De heide betreffende Britsche weer- machtonderdeelen moeten nog zeer veel van de Duitschers in dit opzicht leeren. Strijd tegen sabotage der voedselvoorziening 's-GRAVENHAGE, 10 Febr. Do heerbanleider der W.A., J. E. Fcen- stra, heeft het volgende medege deeld ovr zijn bevindingen bij hat inzetten van de Haagsche W.A. bij de bijzondere omstandigheden in de laa.tste weken. ..De weerafdeeling der N.S.B. bestaat uit politieke soldaten, die zich In dienst van het algemeen belang willen stellen, die willen dienen cn offeren. Zij willen het volksbewustzijn wakker maken met betrek, king tot de begrippen en daarmede samen hangende vraagstukken van den nieuwen tijd Om dit te bereiken zijn zij te allen tijde bereid zich persoonlijk met daden in te zetten. Zij doen dit met volkomen weg cüferen van persoon, van eigen ik. Ons volk was en is nog in breede lagen politiek onmondig. Het verzet zich tegen de opdringende woorden en begrippen van den nieuwen tijd Onze taak is het om het op veelzijdige manier den wil tot medewer king te geven. Onze taak is het. door het geven van een voorbeeld, door het zich 6teeds weer in dienst stellen van de volks gemeenschap, dit volk de oogen te openen voor den nieuwen tijd. Vele duizenden marcheeren reeds mede in onze gelederen als zwarte soldaten, ge dragen door den W.A.-geest, gedragen door hun idealen, als stryders en voorvechters van een nieuwen tijd Voor hen geldt al leen. met uitsluiting van alle persoonlijke doeleinden, het bevorderen van het volks belang. het zich geheel belangeloos in dienst stellen van de volksgemeenschap. In tegenstelling hiermede doet de negatieve houding van verschillende lichamen en or ganen, die uit hoofde van het door hen bekleede gezag en het in hen gestelde ver trouwen, belast zijn met de belangen dei- gemeenschap. zeer onaangenaam aan. Niet alleen worden de aan hen toevertrouwde belangen niet, of onvoldoende door hen be hartigd. maar zij schromen zelfs niet doo: hun negatieve cn afwijzende houding een gevaar op te leveren voor de volksgemeen schap. Onder hen bevinden zich Heden, die uit politieke vooringenomenheid niet alleen weigeren mede te werken met de WA. in ht belang der volksgemeenschap, maar die, wanneer zij van de zijde der W A. op hun tekortkomingen worden gewezen, wanneer hun aangetoond wordt, dat zij in hun eigen arbeid te kort zyn geschoten, blijven vol harden in hun afwijzende houding er daardoor een misdaad begaan aan ons volk en zijn toekomst. Opgedane ervaringen Ik ben in de afgeloopen weken in de ge legenheid geweest deze ernstige tekortko mingen vast te kunnen stellen en heb hier bij de volgende ervaringen opgedaan: Eenige weken geleden schakelde ik hon derden mijner weermannen ten bate van dè volksgemeenschap in om te helpen de moeilijkheden te overwinnen, welke zijr> ontstaan door de verkeersstremmingen tengevolge van de bijzondere omstandig heden van de laatste weken. Z(j hebben onmiddellijk daadwerkelijk hulp verleend zoowel bij alle voorkomende transport moeilijkheden, als bij het opheffen van tramstoornissen, het helpen van zwakker en ouden van dagen cn het vervoer van brandstoffen. Aangezien de aardappelenvoorziening geheele dreigde mis te loopen, bij gebrek aan voldoende transportmiddelen eener zij ds en door gebrek aan organisatie-in zicht van de V.B.N.A., het lichaam dat in het geheele land den opslag der aardappe len in de steden in verschillende depóts en de verdeeling van hieruit aan de win keliers regelt, anderzijds, stelde ik mij in verbinding met den heer van Zaanen. se cretaris der V.B.N.A.. wien ik mijn hulp aanbood in den vorm van het beschikbaar stellen van vrachtauto's en eenige honder den weermannen. Deze hulp werd gewei gerd onder de mededeeling, dat alles voor treffelijk fuctioneerde en dat men over vol doende transportmiddelen beschikte. Dit was weer een treffend voorbeeld van poli tieke vooringenomenheid, waarbij een ver- antwoordelijke instantie liever het volks belang schaadde dan hulp van de W.A. aan te nemen. Nadat ik persoonlijk een onderzoek bij enkele depóts had ingesteld, bleek dat alles bij het oude was gebleven. Er waren geen auto's aanwezig en het tempo van uitgifte was veel te langzaam. De kleine winke lier. die zijn rantsoen aardappelen aan de depóts moest halen, werd door dezen gang van zaken ernstig gedupeerd. Hij kon de zware vracht niet alleen door de sneeuw trekken en had geen geld beschikbaar voor dure hulpkrachten. Bovendien moest hij vaak uren wachten eer hij geholpen werd. Ik heb toen onmiddellijk ingegrepen, weermannen als trekkrachten ingescha keld en daardoor bereikt, dat op verschil lende punten der stad de in lange rijen wachtenden bediend konden worden. Den heer van Zaanen heb ik daarop in het belang der volksgemeenschap ver zocht. zich persoonlijk op de hoogte te stellen van het slechte functioneeren van zijn dienst en maatregelen te willen tref fen. cTat de aardappelvoorziening in een vlotter tempo geregeld werd. eensdeels door het inschakelen van meer transport middelen, waartoe ik mijn bemiddeling had verleend door mij in verbinding te stellen met het bureau van den rijksvoed selcommissaris. anderdeels door het tewerk stellen van meer personeel voor de distri butie. Dank zij dezen door de W.A. uitge oefenden druk. is in de aardappelvoorzie ning van de bevolking in de volgende da gen eenige verbetering gekomen. De groentenvoorziening Behalve de aardappelvoorziening dreigde ook de groentenvoorziening geheel mis te loopen. Ook hier drong ik, na van te voren advies te hebben ingewonnen bij ter zake bevoegden, op verbetering aan. Van de zijde van het gemeentebestuur is een ver gadering van groentenhandelaars bijeen- geroepen, uit welker midden een commis sie van samenwerking werd samengesteld. Toen o.m. in deze commis-ie een grossier zitting nam. die nationaal socialist was. weigerde een zekere Vogelaar (voorzitter binnenlandsch koopliedenverbond), daar toe ook aangezocht, hierin eveneens zit ting te nemen, omdat hij als ..man van eer" niet met een nationaal-socialist wenschte samen te werken. De houding van dezen Vogelaar heeft ten gevolge ge had. dat hierdoor in Den Haag de groen tenvoorziening voor twee dagen geheel ge stagneerd is geweest. Wederom een treffend voorbeeld van po litieke vooringenomenheid, dat temeer ver ontwaardiging wekt, omdat deze Vogelaar door zijn houding het volksbelang ten zeer ste heeft geschaad. Welke twijfelachtige individuen zich vaak in dergelijke omstan digheden het recht aanmatigen ruecksichts los als schender van het volksbelang op te treden, moge blijken uit het geval van den „man van eer" Vogelaar. Men wete, dat dit individu reeds vijfmaal is bestraft, o.a wegens diefstal, valschheid in geschrifte en „dood door schuld". Vogelaar is onmiddel lijk in arrest gesteld, niet om Zfln belee- digend optreden tegen de W A., welke door een dergelijk persoon niet bëleedigd kan worden, maar wegens het- schaden van het volksbelang. Ook in de grow- ..ivoorzienlng is, dank zij den door verscnillende organen hierop ultgeoefcnden druk, eenige verbetering ge komen. Het geval-Buurman Als laatste en meest frappante voorbeeld van iemand, die. met gezag en met ver antwoordelijkheid bekleed, totaal in gebre ke is gebleven de hem toevertrouwde be langen te behartigen, dlene het geval van den wethouder van Sociale Zaken van Den Haag, Buurman. Bijzondere vermelding verdient, dat Buurman als verantwoordelijk man bij de door de bijzondere omstandigheden gebo den tijdelijke vermindering van het melk- rantsoen, geen rekening heeft gehouden met de bijzondere belangen van een be paalde categorie personen, i.e. moeders met zuigelingen en kleuters, maar door ren zui ver schematische indeeling voor all?n het zelfde rantsoen heeft aangegeven Hierdoor liep de volksgezondheid ernstig gevaar. Dank zij tijdig ingrijpen van de zijde van den Beauftragte voor Zuid-Holland, kon erger worden voorkomen cn is opdracht verstrekt, dezen voor de volksgezondheid absoluut noodzakelijken maatregel onmid dellijk volledig ten uitvoer te brengen. 2e. Bepaalde categorieën arbeiders, die tot het invallen der vorst geregeld werk hadden, maar nu door bijzondere weers omstandigheden werkloos waren, heeft hij geweigerd te steunen en hun den raad la ten geven, maar aan de deuren te gaan bellen, te trachten hun diensten aan par ticulieren voor sneeuwopuimen aan te bie den en op deze wijze in hun kost te voor zien. Op deze w ij z e w e rd e n f a t- s o e n 1 ij k e arbeiders gedwongen te gaan bedelen. Een overtuigend be wijs dat deze oude bewindhebber van het overleefde democratische regime niet het minste begrip heeft, dat vcor den arbeider „een arbeidsfatsocn en ar be ids e e r" bestaat. 3. Hij is in gebreke gelbeven activiteit te ontwikkelen toen ernstige ontstemming on der de bij 't sneeuwruimen te werk gestelde arbeiders heerschte over het uitbetalen van 't loon. De voornaamste grief was. dat het departement van Sociale Zaken eenige da gen voor het ultkeeren van loon hart ge publiceerd. dat aan de bij het sneeuwop- rulmen tewerk gestelden 2 3 over hun „meerloonzou worden uitbetaald, waar aan door de gemeente D n Haag geen ge volg was gegeven Toen ik dit vernam sr.eMe Ik mU In ver binding met den heer Fuurman, wees hem op de m.i. gemotiveerd* k> -hten en ver zocht zijn medewerking Buurman ant woordde tijdens dit telefonisch onderhoud, waarbij hem oa. gevraagd werd of hij de gunstige bepaling, uitgevaardigd door het departement van Social* Zaken, niet in de krant had gelezen letterlijk: „dat hij nooit kranten las en nooit naar de radio luisterde" Hij verklaard? zich verder in competent stappen te ondernemen, waar mede dit onvruchtbare gesprek ten einde was. 4e. Hij heeft zich niet overtuigd, dat werkloozen bij het sneeuwruimen werden ingeschakeld, wier kleeding en schoeisel hen hiertoe niet in staat, stelde. Waar als gevolg van dit a-sociale i n van den wethouder van sociale 7a'"« do duiven- den gedupeerde arbeiders verbitte ring heerschte, dat neg r bil het veelal nijpend gebrek aan brandstoffen en het groote tekort aan aardam°len en groenten, was dit voor mij aanleiding, mij te wenden tot de Beauftragte voor Zuid- Holland en zfin medewerking in te roepen om een einde te maken aan bovengeschets te ontoelaatbare toestanden. Bijzonder verheugend voor de W.A. en een bewijs hoe de arbeidersbevolking na het stellen van onze daad vertrouwen in °ns kreeg, is, dat de klachten over de slechte uitkeering der sneeuwopruimers te mijner kennis gebracht werden door een aantel vrouwen, geen van allen lid der NSB die onafhankelijk van elkaar, zich den w A -tehuls aan het Spui vervocg- De door de WA. der N.S.B. gevoerde ac- JJo. waarby de W.A. zich steeds op het standpunt heeft gesteld als voorvechter „J*11 nieuwen tijd. zich volledig in dienst van het volk te stellen, heeft tot ge- dat' mcdc dank den tach tigen steun van de Duitsche autoriteiten, de aardappel- cn groentenvoorziening van WeLke. schceI dreigde spaak to loopen. thans beter is geworden en dat aan Is" re"1" v'"" 11 der arbeiders gevolg mef_nln" moest, op grond van ™ci T!?andï' de hccr buurman zoo sne moge Ijk verdwijnen als wethouder van mei» Z,tkOT' omdat hlJ als a-sociaal cle- m.nt volkomen in gebreke ls gebleven de volksbelangen te dienen, neen erger, zich fs voor 1, iiaLs icmand, die schadelijk ls voor het volksbelang" NA DEN BRAND OP DE NORMANDIE GENEVE, 18 Febr. (D.N.B.) Do ma rine commissie van den sonant hooft eenstemmig besloten een commissie \an onderzoek te benoemen voor den brand op de Normandie. Het ortderzoek, dat op last van minister Knox dooi de marine wordt ingesteld. js nog aan den gar- verklaard werd. dat de scna-n scorn mis sie zich niet wil mengen m het onder zoek, dat door dc autoriteiten wr.nlj in gesteld. Dc commissie wil slechts fei ten verzamelen en dc contracten con troleeren, op grond waarvan do Nor- mandie werd verbouwd on wie dc con troleercnde ambtenaren waren. Vandaag verduisteren om 19.00 uur Vandaag, Donderdag, gaat dc zon op om 8.49 uur, onder om 19.00 uur. De maan gaat op om 10 36 uur, onder om 23.52 uur. Vrijdag gaat de zon op om 8 47 uur, onder om 19.02 uur Dc maan gaat op om 11.uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1