AMERSFOORTSCH DAGBLAD Nieuwe luchtaanval op Port Darwin Op Java verwacht men elk oogenblik een aanval Mobilisatie op elk gebied Binnenkort debat in het Lagerhuis De nieuwe bons De militaire verdiensten der Nederlandsche „legionairs'' DE EEMLANDER Japansche landingen op Timor Sterke Japansche macht gereed? Japansche raad voor opbouw van Groot-Oost-Azië Schaduwen overliet Britsche rijk Distributie van vaste brandstoffen ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- I derlijke nummers 0.05; Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENT1EN1—4 regels I elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve prijs „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. VRIJDAG 20 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 198 STOCKHOLM. 20 Febr. (D.N.B.) In een door den Britschen nieuwsdienst verspreid communiqué van het Australische ministerie van luchtvaart wordt medegedeeld, dat Vrijdagochtend een nieuwe luchtaanval op Port Darwin heeft plaats gehad. Bijzonderheden daarover zijn nog niet beschikbaar. De „General Postmaster" van Australië heeft medegedeeld, dat het kabelsysteem, dat de verbinding met Port Darwin onderhoud, „tijdelijk vernield" is, en dat do ver binding op andere wijze onderhouden wordt. Omtrent de actie «elke de Japansche luchtmacht gisteren tegen Port Dar win heeft ondernomen deelt het communiqué van de Australische luchtstrijd krachten mede. dat Port Darwin eerst werd aangevallen om 10 uur plaatselijke tijd door 72 tweemotorige vliegtuigen, die door jagers beschermd werden. Deze formatie splitste zich in tweeën, waarvan dc eene haar aanvallen richtte op de havenwerken en schepen en de andere zich tot de stad zelf bepaalde. Verscheiden© schepen werden getroffen en do kaden werden beschadigd Bij den tweeden luchtaanval omstreeks het middaguur, werden voornamelijk de inrichtingen van de Australische luchtmacht door een formatie van 21 vijan delijke bommenwerpers aangevallen. Dc dienstgebouwen en vliegvelden werden met bommen en rnachinegeweervuur bestookt. De Australische minister-president Curtin heeft verklaard, dat dc regee ring deze „aanva! met dei; gróótst cn ernst beschouwt" Een zware slag heeft Australië getroffen Dit is de eerste slag op Australisch grondgebied. Curtin wees ten slotte er op. dat ook andere plaatsen van Australië dergelijke aanval len te verduren zouden kunnen krijgen. m Deze soldaten, die door de inzameling in het vaderland warme kleeding ont vingen, werden daarbij met de mede- deeling verrast, dat deze gave afkomstig was uit de nalatenschap van Von Hindenburg Hoffmann-Stapf STOCKHOLM. 20 Febr. (D.N.B.) Naar de P'i'sehe nieuwsdienst uit Syuney m.idl, heeft du Australische minis'er-p». si.lent Curtin. nieuwe bepalingen afgekondigd. om het plan der lotcie mobilisatie doeltref fend 'e maken. A'i" in AusliLÜe woneode personen zijn thans vernlicht, eiken van hen vei langden dienst e verrit.' ten en hun eigendom ter beschikking van dan slaat te stellen. De prijseommissuris iigi volmacht dc winst op hplccrd kapitaal tot vier procent te beperken L'.'.ke wiusi die hoven het gemiddelde percentage uitgaat, valt onder de belasting. Volgens berichten uit Canberra over weegt men daar de Australische goud productie tp staken Men acht dit nood zakelijk om arbeidskrachten beschik baar te krijgen voor het ontginnen van metalen, die voor de oorlogvoering van belang zijn. Met het oog op tic bezetting van Mn lakka en van deelen van Ned IndiÖ mag bovendien geen lijd verloren gaan om de eigen metaalproductie le bevor deren. In vakkringen betwijfelt men echter de mogelijkheid om in Australië aanzienlijk grooterc hoeveelheden tin en wolfram te produceeren, daar het land slechts over onheteekenendo hoevéelhe don van deze meialen beschikt. De goudproductie van dit dominion heeft daarentegen in 19-40 161") rnilliocr. ounce bedragen. TOKIO. 20 Febr. (Domei) Het keizerlijke hoofdkwartier heeft om 13 uur medegedeeld, dat strijdkrach ten van lger en vloot in nauwe sa menwerking lieden bij het aanbre ken van den dag landingen hebben uitgevoerd op niet nader aangedui de punten in de nabijheid van Dilli en Koepang, de hoofdsteden van resp. Portugeesch en Nederlandsch Timor. Het bueau voor inlichtingen heeft hedenmiddag om 12 uur bekend ge maakt, dat de Japansche regeering, gt dreven door overwegingen van zelf verdediging, besloten heeft maatrege len te nemen om de Britsche en Neder- landsche troepen, die op 17 December 1941 de controle in banden hebben ge nomen over Portugeesch Timor zonder de toestemming van de Portugeescbe autoriteiten, te verdrijven. Hieraan wordt echter toegevoegd, dat dc regeering het voornemen heeft de territoriale integriteit van de Portugce- sr.he bezitting in Oost-Azië te waarbor gen en de Japansche strijdkrachten te rijg te trekken .zoodra hun doel is be reikt en zoolang Portugal een politiek van neutraliteit aanhangt. De tekst van de mededeclrng luidt: ..Op 17 Dec. i 1. zijn Britsche en Ne- derlandschc troepen Portugeesch Timor binnengedrongen, ondanks het protest van den Portugeeschen gouverneur-ge neraal en hebben genoemd Portugeesch gebied bezet. Sindsdien zijn onderhan delingen gevoerd tusschen Groot-Brit tannië en Portugal betreffende het te rugtrekken van uprioemde troepen De Portugeescbe regeering heeft, naar het schijnt, gestreefd naar een verbetering van dei toestand, die echter lot dusver zonder eenige verbetering is gebleven Met de vordering van de Japansche ope ra tres op Nederlandsch Timor zijn de Japansche Iroepen Ihans komen te staan voorde noodzakelijkheid om uit zelfver dediging de Britsche en Nederlandsche troepen, die Portugeesch Timoi bezet ten, te verdrijven. „De Japansche regeering heeft volle waardeering voor de positie .van Portu gal, dat onderworpen is geworden aar ernstige moeilijkheden door daden, die gepleegd zijn door Groot-Briftannië en Nederland met miskenning van het in ternationale vertrouwen, en verklaart hierbij, dat zii bereid is de territoriale integriteit van Potfugeesch Timor te verzekeren en dat zij dc Japansche troe pen van genoemd gebied zal terugtrek ken na het bereiken van het doel, dat BERLIJN,20 Febr. (V.P.B.). Volgens een bericht uit Batavia beeft de regeeiing van Nederlandsch Oost-lndic in een ra diorede de bevolking gewezen op de ernst der situatie Speciaal dc bewoners van Java werden op de hoogte gebracht van hel feit, dat dc Japansche troepen na Pa- lembang bezet tc hebben, nu voor de poorten van Java staan. De bevolking van Java, dat van Zuid- Sumalia slechts door de twintig mijlen brecde Soendastraat wordt, gescheiden, is op het ergste voorbereid. Vooral voor de burgerbevolking zal dc strijd zwaar zijn en de kracht der militaire verdediging is voor een deel afhankcklijk van de hulp, welke Amerika alsnog zal sturen. In verband hiermede deelt dc Uniled Press mede. dal sterke Japansche strijd krachten gereed staan voor den aanval, nadat deze eerst hij Palembang een. mi litair steunpunt heliben opgericht. Dil militaire steunpunt ligt slechts enkele uren vliegens van Batavia verwijderd. Het oppercommando der vcreenigde strijdkrachten onder generaal Wavell en het Ned. Indische oppercommando hou den er rekening mede, dat de aanval ieder nogenhlik/.al beginnen. In een ander bericht wordt medege deeld, dal Zuid.Sumatra na de verove ring van Palembang ernstig gevaar loopt om in de handen der Japanners tc val len, terwijl het overige deel van Sumatra geïsoleerd is. Men verklaarde woordelijk: „Wij moeten er mede rekenen dat de vuist van Japan weldra op onze deur slaat". De val van Singapore was hef begin van het'einde van liet Britsche wereld rijk in zijn tegenwoordigen vorm, /oo schrijft de le Batavi.i verschijnende f a v a -B o d e. De capitulatie van deze eiland vesting moet voor ons allen pen waarschuwing zijn, dat wij ons nooit moeten verlaten op hulp van anderen, aldus het blad. Luchtaanval op vliegveld van Buitenzorg Het keizerlijke hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat Japansche legend U- tuigen, di boven Sumatra en Jave ope reren. gisteren het vliegveld \an Buiten zorg hebben aangevallen. Zéven en twintig Amerikaanschc en Nederland- sche vliegtuigen werden neergeschoten of op'den grond vernield. Dp Japansche vliegtuigen leden geen enkel verlies. Britsche scheepsverliezen LISSABON. 20 Febr. A X.P.) De Britsche admiraliteit heeft te Londen medegedeeld, dat de torpedojager Gurkha tot zinken is gebracht. De naaste familieleden zijn op de hoogte gesteld. De Gurkha is in 1937 gebouwd en mat 1870, resp. 2100 ton. De bemanning bestond uit 210 kloppen. Dit. is reeds hei tweede schip van dien naam, dat in de/en oorlog is verloren ge gaan Het eerste was een torpedojager van de Tribal-klasse, die vernietigd werd tijdens den Noorschen veldtocht en welks verlies de eerste lord der Admiraliteit op 11 April 1940 in het Lagerhuis bekend maakte. Naar Associated Press uit Ottawa meldt, heeft de Canadeesche minister van marine MacDonakl medegedeeld, dat een Canadeesch korvet tot zinken is ge bracht. VREEMDE ONTPLOFFINGEN TE GIBRALTAR ALGECIRAS 20 Febr. (D.N.B.). In Gibraltar heeft zich gisteren aan boord van een patrouillevaartuig een ontplof fing voorgedaan. Een andere ontploffing deed zich in den afgeloopen nacht voor op een koopvaardijschip ln verschei dene kruitmagazijnen en op verschei dene andere plaatsen kwamen eveneens ontploffingen voor. In vier dagen zijn hoven Gibraltar vijf vliegtuigen „door onbekende oorzaak" neergestort. uit zelfverdediging wordt nagestreefd, zoolang de Portugeescbe regeering een neutrale houding handhaafd, aangezien Japan geen bedoelingen heeft jegens Portugal. TOKIO. 20 Februari (A.N.P.) - De Japansche regeering heeft besloten lot de oprichting van een raad voor den ophouw van Groot Oost-Azië, welke als adviseerend orgaan' van dn regecring dc plannen moet opstellen voor den op houw van Oost-Azië op het gebied van het bestuur, dc economie en dc cultuur. Tot dusver zijn 37, vooraanstaande personen uit politiek, weermacht en be drijfsleven aangezocht om in den raad zitting te nemen. Zij zullen eerlang bij keizerlijk decreet tot leden van den raad benoemd worden. Het voorzitter schap zal berusten bij den minister president generaal To.jo, terw ijl de voor zitter van het bureau voor dc plannen, generaal Soeaoekï.-tovenS"secretaris van het nieuwe lichaam wordt. Omtrent de taak van de .Bank voor dc ontwikkeling der Zuidzee-gebieden' schrijven de Japansche bladen, dat de ze instelling voor hot noodige kapitaal zal moeten zorgen ter ontwikkeling van dc rijke bronnen van grondstoffen en tevens voor het noodige circulatiegeld. Dc bank zal credieten op langen en korten termijn verlcenen en zal zoo elastisch worden georganiseerd, dat zij samenwerken met dc filialen der Yoko hama Bank, der Formosa Bank en an dere bankinstellingen. Particuliere ondernemingen kunnen zoowel direct als door bemiddeling van derde banken van de nieuwe bank cre dieten krijgen. De bank zal haar mid delen zooveel mogelijk putten uit dc in de bezette gebieden aanwezige cen trale banken, of ook door dc uitgifte van obligaties. Daar echter mecrendecls weinig ka pitaal ter plaatse aanwezig zal zijn, zal de bank over het algemeen de be- noodigde gelden ontleenen aan hel bij zondere Japansche conto voor oorlogs kosten en deze in den vorm van mili taire kasbiljctten ter beschikking stel len. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Het Fransche staatsarchief, dat na het uitbreken van den oorlog naar elders was overgebracht, wordt in den loop van deze maand wederom naar Parjis verplaatst. Engelsche vliegtuigen hebben drie Fran sche visschersbootcn tot zinken gebracht. De vaartuigen werden Maandagmiddag in de Golf van Biscaye aangevallen. HERDERLIJKE BRIEF VAN AARTS BISSCHOP VAN LUCK EN KOWEL De Oekranische aartsbisschop van Luck en Kowel heeft zich in een her derlijken brief gewend tot de geeste lijkheid en ile geloovigen. Hierin wordt verklaard, dat de bolsjewisten de zie len der nienschen geterroriseerd en ver woest, de kerken ontcerd en ontheiligd, de nationale en religieuze heiligdom men vernietigd, de inaterieele en gees telijke goederen in ruïnes veranderd hebben. De oplossing, zoo verklaart de aarts bisschop verder, is verkregen door dc niacin van de onoverwinlijke Duitsche weermacht. De muren, die hel Oe'krai- r.ische volk van de oveige we're dl ge seheiden hielden, zijn thans omverge haald en den ketenen, waarin liet gesla gen was, zijn geslaakt. In den brief wordt voorts nog mede gedeeld, dat de bolsjewistische aanbie dingen vaii sociale rechtvaardigheid en van materieeléü welstand uilsluitend holle frases .van een leugenachtig systeem zijn geweest. Ten slotte worden alle geestelijken en geloovigen opgeroe pen mede le werken aan het groote op bouwwerk. DE KOSTEN VAN LEVENSONDER HOUD IN DE VEREENIGDE STATEN GENEVE, 20 Febr. (D.X B.) Naar het ministerie van arbeid hekend maakt, zijn de kosten van levensonder houd in de Y. S. de vorige maand met 1.3% en de prijzen der lévensmiddelen met 2.7% gestegen. LISSABON, 20 Febr. A.N.P.)De Lord-zegelbewaarder Attlee heeft giste ren, volgens den Brilschcn berichten dienst, in het Lagerhuis medegedeeld, dat in de eerstvolgende zitting een debat zal worden gevoerd over den oorlogstoe stand met name in Oost-Azië. Om vol ledige bijzonderheden over den toestand in Oost Azië te kunnen mededeelciv'zóü 't noodzakelijk kunnen zijn 'n geheime zitting tc houden. Attlee beloofde de voor stellen om gedurende drie dagen debat ten te voeren aan Churchill voor te leg gen. Verder heeft in hot Lagerhuis de mi nister van oorlog, Margesson, rapport uit- gehrarhuover den toestand op de oorlogs- tooneelen. Hierbij verklaarde hij, dal hij niet voornemens was verklaringen af tc leggen over de „ernstige tegenslagen van onze wapens en ons prestige", die „door onze nederlaag en den hierop volgenden val van Singapore zijn ontstaan." Margesson verklaarde, dat hij den om vang van de Britsche verliezen nog niet kende. Groot-Brit tannië moet zich voor- loopig schikken in de „handicap", welke veroorzaakt is door het feit, dat de Brit sche troepen op Duilsche soldaten zijn geslooten, die 21/-» jaar oorlogservaring hebben, alsmede door dc „geharde Japan sche soldaten", die over een ervaring van meer dan 4 jaar beschikken in een oor logsvoering, waaraan de Engelschen in het geheel niet gewend waren. In dc afgeloopen twaalf maanden heb ben dc Britten, zoo zcide Margesson ver der, „enkele zware nederlagen en ont goochelingen" beleefd. Sprekende over Irak en Iran verklnar- le Margesson, dat de Engelschen „ten minste voorloopig dc zekerheid van de belangrijke olieleveranties uit Iran en Irak hebben gewaarborgd". Met betrekking lot de gevechten in Noord-Afrika zeide Margesson dat .hij met kon zeggen, in hoeverre „deze tegen slagen veroorzaakt zijn door tactische overwegingen" Vervolgens probeerde hij de bewering tc ontzenuwen, die „thans ook dikwijls in Amerikaanschc hinden voorkomt, na- nel ijk da» Engeland wèl steeds bereid is geweest van iedereen wapens en uitrus tingen in ontvangst te nemen, dpch dat het aan den anderen kant niet van plan is zijn soldaten hiermede in den oorlog te sturen". Ten slotte verklaarde Margesson, dat terwijl wat betreft de uitrusting en orga nisatie een „voortdurende vooruitgang" valt te bespeuren, de prestaties van liet leger in liet afgeloopen jaar „reden tot teleurstelling, tot ontmoediging, ja zelfs tot neerslachtigheid" hebben gegeven. „Wij hebben zware nederlagen geleden", zoo zeide Margesson, „wij staan voor 'n groot,gevaar. Beteekent dit het einde of is hel liet begin van een nieuwe periqdé van invloed en roem? Het kan licht het eerste zijn. wanneer wij. aap onze tradi ties en plichten ontrouw worden! I-lef zal het laatste zijn. wanneer wij het verdie nen". jV/T INISTER dr. Gocbhels houdt zich in een artikel „Schaduwen over het Britsche rijk" in D asReic h bozig niet dc moeilijke positie, waarin Engeland zich overal ter wereld bevindt. Natuurlijk, aldus dr. Gocbhels heeft Churchill gelijk, wanneer hij zegt, dat Engeland niel vandaag ondergaat, omdat het gisteren Singapore verloor, maar het gaat om de Duilsche stelling, dat zich hel Britsche rijk gedurende den geheelen oorlog op liet hellend vlak van een voort durenden terugtocht bevindt, dat het de eene machtspositie na de andere opgeeft en men niet eenige zekerheid kan voor spellen, dat dc dag zal komen, waarop bet een onmisbare voorwaarde voor zijn bestaan zal verliezen. In dit verband somt de minister eenige factoren op, dip naar zijn mcening den oorlogstoestand thans in het bijzonder ka rak-teriseeren zooals het feit, dat de Sov jet-Unie niet. meer de kracht lieefi om dc krijgsfortuin te doen keéren, hel feit, dat de Engelsche zeewegen overal be dreigd worden en liet feit, dat het Brit sche rijk in Oost-Azië steunpunten ver liest. flie het zelf de vóórnaamste voor waarden voor zijn macht en zijn rijkdom heeft genoemd Engeland leeft op het oogenblik van het nationale prestige, dat het in ver scheidene eeuwen heeft verworven en zijn wereldrijk bestaal voor een deel nog slechts op papier. Alles wijst er op, dat de lijd, dien Churchill altijd als bond genoot voor Engeland opeischtc, meer voor het kamp der spilmogendheden begint te gevoelen Goebbels besluit met de woorden: ..Af gezien van het feit dat liet verval van liet Britsche rijk, zoolang (.hurchill en zijnsgelijken le I.onden aan hel roer zijn, de voorwaarde voor onze overwinning is slaan wij het proces der geleidelijke uit holling van dat wereldrijk inet de koele gelatenheid van een historisch criticus gade. Maar indien w ij burgers van dat rijk waren, zouden w ij in den tegenwoor digen wercldtoestand symptomen van pen toenemende ziekte van Engeland zien, welke ons met de grootste bezorgd heid zouden vervullen. Wij overdrijven nipt, wanneer wij zeggen, dat boven liet Britsche rijk donkere schaduwen zwe ven." DE „INTERNATIONALE" IN ENGELAND STOCKHOLM, 20 Februari (D.N.B.) - De echlgenoote van den Engelschen componist Sir Granville Bantock heeft een kleine wijziging aangebracht in den Engelschen tekst van de „Interna tionale". De Engelsche vertaling luidde vroe ger: Rijst op gij verhongerden uit uw honger, rijst, op, misdadigers uit nood". De gewijzigde tekst luidde: Ontwaakt gij slapers uil den droom, verheft uw hunkerenden blik". De gewijzigde tekst kon echter geen genade vinden in de oogen van den SoVjet-Russischen ambassadeur, Mais- ky. De ambassade heeft de pers Woens dag medegedeeld slechts de traditio neels Sovjetversie te kunnen goedkeu ren. CHURCHILLS KABINET GEWIJZIGD Stafford Crips en Attlee er in opgenomen STOCKHOLM, 20 Febr. (A X P.). Te Londen is de volgende officieele verkla ring verstrekt over de wijziging in het kabinet „De koning heeft den aangonamen plicht de volgende benoemingen goed tc keuren: Minister-president, eerste lord van de schatkist en minister van verde diging: Winston Churchill. Minister voor de dominions: Clement Attlee. LomI ze gelbewaarder cn voorzitter van liet La gerhuis: Sir Stafford Cripps. Voorzitter van den staatsraad: Sir John Anderson. Minister van b.uilcnlandsche zaken: An thony Eden Minister van slaat: Oliver Lytlleton. Minister van arbeid cn natio nale dienst Ernest Bevin. Attlee zal ook fungeeren als vertegen woordiger van den minister-president. Bovengenoemde ministers vormen teza men hef oorlogskabinet". Volgens den Britschen berichtendienst was ook Lord Boaverbrook verzocht deel uit te maken van het nieuwe oorlogska binet. Boaverbrook heeft dit verzoek om „gezondheidsredenen" niet ingewilligd. Mij zal binnenkort naar de Vcreenigde Staten vertrekken waar hij het reeds door hem begonnen werk, namelijk hel in een „pool" bijeenbrengen van de hulpbron nen van de Vereenigdc Staten, wil voort zetten. Bovendien zal hij zich met andere bijzondere taken belasten, die lieni van tijd tot tijd zullen worden opgedragen. De dagbladpers in de V.S. bedreigd door den oorlog? GENEVE, 20 Febr. (D.N.B.) Uit New York wordt, gemeld: Vertegenwoor digers der dagblad-uitgeverijen hebben het bureau voor de oorlogsproductie een verklaring doen toekomen, waarin wordt gezegd, dat het oorlogsprogram der Ver. Staten door zijn beperking van verbruiksgoederen het bestaan van het advertontiewezen bedreigt en daarmede do toekomst van het Amerikaanschc krantcmyezen in gevaar brengt. Do ver tegenwoordigers der daghladuitgevcnj- en deden een beroep op tic rcgcering om stappen te dóen. opdat dc stroom van Icrbruiksgoedcrcn niet zou worden on derbroken. Wanneer dc zakelijke recla me verdwijnt, zoo wordt in de verkla ring verder gezegd, worden de grond slagen van dc pers bedreigd. De ver zwakking der bladen beteekent' echtèr ook een verzwakking der natie. Voor dc wckelijksche en de vierwekelijksche periode 's-GRAVENHAGE. 20 Febr. Voor de volgende week zijn voor bet koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, vleesch en aardappelen aangewezen de bonnen 10 van de daarvoor bestemde kaarten. Voorts is in de vierwekelijksche periode van 22 Februari tot Zaterdag '21 Maart verkrijgbaar gesteld: 1 kilo suiker, op bon 213 van de bonkaart alge- meen. 290 gram koffiesurrogaat óp bon 214, 500 gram jam op bon 215. 100 gram kaas op elk van de bonnen 216, 217, 21$ en 219 cn 220. één rantsoen bloem, brood of gebak op elk van de bonnen 221. 222, 223 cn 224. 250 gram peulvruchten op bon 225. 250 gram gort op bon 226 en 100 gram vermicelli of maizena op bon 227, terwijl 50 gram cacao beschikbaar wordt gesteld op de bonnen 10c en d reserve, 250 gram rijst op elk der bonnen lid en 12d reserve en ten slotte 3V?. liter melk op elk der bonnen 10a, 11a, 12a en 13a van de molk kaart I en 1% liter melk op elk der bonnen 10b. 11b, 12b en 13b dezer melkkaart. Klantenbinding geldt niet voor bruinkoolbriketten 's-GRAVENHAGE, 26 Febr. De secretaris-generaal van het depare- ment van Ilandcl, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, daf het voorschrift, dat de verbruikers van brandstoffen uitsluitend mogen be trekken van den leverancier, bij wien zij als klant zijn ingeschreven, met ingang van heden niet meer van toepassing is op bruinkoolbri ketten. Evenals turf mogen bruinkoolbri ketten dus thans eveneens van een anderen handelaar dan van den- gene, wiens kol en nu miner op de distributiekaart, identiteitskaart of iiiècfrrijvingskaart is vermeld, wor den betrokken. BERLIJN, Februari LEGIONAIR, dit woord had jarenlang voor de meesten onzer een uitgespro ken ongunstigen klank. Wij dachten in dit verband onwillekeurig aan de beruchte Vreemdelingenlegioenen van voor den oor log. Bestaande toch uit een verzameling van mecrendecls aan lager wal geraakte individuen, die door hun daden beter ge zegd misdaden het daglicht van het openbare leven niet meer konden verdra gen en een veilige toevlucht zooliten en vonden in een Vreemdelingenlegioen. Ver der mensolien, die uit wanhoop het besluit namen zich voor 2. 4 of 6 jaren te verbin den. om het leed van een ongelukkige ot versmade liefde m dc heete zandwoestij nen van Noord-Afrika te vergeten. Men- schen, die van het leven in het geheel ge noeg hadden, met hun vroeger le- ven probeerden af te rekenen. Avonturiers. Zoo kan men doorgaan. Onder hen oc- vond zich geen. enkele, die voor een hooger Ideaal opkwam, waarmede in de eerste plaats de samenleving gediend zou zijh. Zuiver egoïstisch waren de motieven, liet probccren vergeten van het eigen i k. die hen ertoe brachten dienst tc nemen in een vreemde weermacht Sinds Juli 1941 bestaan er nieuwe legioe nen en wat ons Hollanders allereerst in teresseert, ook een legioen van Nederland sche vrijwilligers, beziel van een frisschen. gezonden geest. Zij hebben zich voor korto ren of langcren diensttijd verbonden om in het velband van dc Duitsche weer macht de belangen neen lezer niet a lie c n om de belangen van Duitschland, maar van gansch. Germaansoh Europa, dus ook van ons land. te helpen verdedigen te gen dc ontbindende, nihilistische mach ten van liet. commünsme, verpersoonlijkt in de Sovjet-Unie. Haar enorme legers waren het. die in den zomer van 194.1 gereed stonden voor den sprong naar Europa, om in ons conti nent de wereldrevolutie te ontketenen. In Europa moest ook het z.g. .paradijs van arbeiders en boeren" gevestigd worden. Hoe fel is echter de tegenstelling tus schen vreemdelingenlegioen van toen en vrijwilligerslegioen van heden, Nu be staande uit vastberaden mannen, geen avonturiers, geen door het loven lamge slagen menschen. geen egoïsten, maar mannen, die huis en haard ouders cn in vele gevallen vrouw en kinderen vrijwillig achtergelaten hebben, om aan de roepstem van het bedreigde Europa gevolg te geven. Nederlandsche legionairs. Men beweerde maar al te dikwijls, dat wij Hollanders geen soldaten in hart en nieren waren en nooit zouden worden De verplichte diensttijd werd door het mee- rendcel als een noodzakelijk kwaad aan vaard Wij bezitten echter goed soldaten bloed. Om dit te bewijzen behoeven wij niet te rug te grijpen tot den tijd van Mtchiel de Ruijter of den Spaanschen vrijheidsoorlog. Trokken niet altijd onze keurtroepen, ma riniers en koloniale reserve aller aandacht, waar zii verschenen, door hun voorbeeldige militaire houding en discipline? Waren het geen goede soldaten? Ook bij on£ Hollanders is door een goede en strenge opleiding datgene te bereiken. wat dc Duitsche soldaat onoverwinnelijk heeft gemaakt. Mits doordrongen van een goeden geest, den nationaal-socialistischen. Het meest recente bewijs voor onze goede militaire eigenschappen is wel de eervolle vermelding in het Duitsche legerbericht, van dc divisie ..Viking'", waarin de Hol landers. strijdende in het verband van de Waffen-SS. naast vrijwilligers uit andere Gcrmaansche landen, vertegenwoordigd zijn. Hoe dapper en heldhaftig hebben zij zich gedragen in verbitterde gevechten te gen een hardnekkigen cn taaien tegenstan der. Houden zij niet daar ver in Rusland de eer van ons kleine vaderland hoog? Nederlandsch legionair tc zijn. Zeker het was gemakkelijker geweest een betrekke lijk rustig burgerleven voort te zetten, dan zich vrijwillig tc onderwerpen aan strenge militaire opleiding en tucht, zich bloot te stellen aan de gevaren cn ontberingen aar> het Russische front. Aangenamer om 's avonds, gezeten in een comfortabelen stoel onder dc leeslamp, de dagelijksche berichten over het verloop van dezen gl- gantischen strijd te volgen en zich te ver heugen, dat de Sovjets steeds verder van Europa terug geslagen werden. Veiliger om thuis debatten te houden over den stand van den krijg. Het gevoel van verantwoordelijkheid, trots cn voldoening echter, dut men kent als men zelf erbij is. zelf met de wa pens in de vuist medehelpt aan de ver nietiging van den vijand onzer beschaving, het bolsjewisme, dat blijft den afzijdige, den thuisblijver, onbekend Maar later wil hij toch wel de vruchten medeplukken. van wat nu de Duitsche soldaten, hun bondgenootcn en daarnaast legionairs van alle Germaansche landen bevechten. De wil en het besef, ook een steen te le veren voor fundameitten van een nieuw en gelukkiger Europa, waarvan ook ons eigen volk en vaderland deel uitmaakt Ja, daarom ben ik legionair. GERARD VAN DAALEN. P K Ned. Legioen. KAILANI BIJ MUSSOLINI ROME. 20 Febr. (D.N.B.) Naar Ste- fani rnelch, heeft Mussolini in tegen woordigheid van Cïano, den nationalisti sche!) premier van Irak, Kailani, die het vorig jaar (len strijd tegen den Britschen overval leidde, ontvangen. In harfèlijken geest werden de toekomst van Irak en de Arabische belangen in het door de Engelschen bezette naburige Oosten be sproken. Vandaag verduisteren om 19.02 uur Vandaag, Vrijdag, gaat de zon op om 8 47 uur, onder om 19.02 uur. Dc maan gaat op om 11.— uur. Zaterdag gaal de zon op om 8 45 uur, onder om 19.04 uur. De maan gaal on der om 0.56 uur en komt op om 11.26 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1