DAGBLAD Soerabaja en Koepang gebombardeerd Australië opgeschrikt Een tweede Birma-weg? na aanvallen op Port Darwin Amerikanen vragen om betere kustverdediging Rangoon reeds opgegeven Sluikhandel maakt het leven in Frankrijk duur Ruim baan voor de politie DE EEMLANDER De strijdkrachten op Java Radioverbindingen zijn verbroken Levensmiddelen „dessous la table" Zeventien schepen vernietigd ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per weck ƒ0.16 Binnen land' franco per post per 3 maanden ƒ2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT. AMERSFOORT ADVERTENTIEN 1—4 regels 1.elke regel 'meer ƒ0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefcladigh. adv. halve prijs. „KEITJES" b\j vooruitbeL v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20 ZATERDAG 21 FEBRUARI 1942 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 199 TOKIO, 21 Febr. (D.N.B.) Het keizerlijk hoofdkwartier maakt bekend. Vliegtuigen van de Japansche marine hebben op 18 Februari een massalen aanval gedaan op Soerabaja, waarbij 13 Amcrikaansclie vliegtuigen werden neergeschoten en vijf torpedojagers in de haven zeer zware schade opliepen. Eenheden van de marineluchtmacht vernielden op 17 Febr. bij een aanval op Koepang (Timor) twintig militaire gebouwen. Een koopvaardijschip van 3000 ton» werd tot zinken gebracht. Japansche vloolcenlieden brachten bij ope raties in de wateren rond Sumatra een vijandelijk marinevaartuig tot zinken en maakten een F.ngelschcn duikbootjager, een mijnenveger, alsmede-een Eri- gclsch en een Nedoi landsch koopvaardijschip buit. Volgens een Domoibericht hebben de Japansche valschermtroepen, die in de omgeving van Palembang zijn neergekomen, de ten Westen van Palembang ge legen olieraffinaderij geheel bezet Zij hehhen thans het contact met de Japan sche luchtlandingstroepen hersteld. De olieraffinaderij in het Oosteijke deei staat in lichterlaaie, daar de terugtrekkende vijand deze klaarblijkelijk in brand heeft gestoken. Bolsjewistische strafgevangenen aan het front BERLIJN, 21 Fcbr. (D.N.B.)-— Bij eer. plaatselijken aanval in het Noorden van het Oostelijk'front, hebben Duitsche in fanteristen een door de.bolsjewisten be zet plaatsje ingenomen en de bezetting vrijwel volkomen in de pan gehakt. De binnengebrachte gevangenen behoorden tot een uitsluitend uit 'strafgevangenen beslaande eenheid. Naar de gevangenen verklaarden, waren zij wegens diefstal, doodslag en andere zware vergrijpen tot hooge straffen veroordeeld. Als zij zich aan het. front onderscheidden, zou hun de slraf worden kwijtgescholden. Naar een der weinige nog achtergebleven in vvoners van het plaatsje verklaarde, heb ben de voormalige gevangenisboeven de bewoners van de laatste levensmiddelen beroofd en zich op schandelijke wijze aan vrouwen en meisjes vergrepen. BERLIJN. 21 Febr. (V.P.B.) Het Ne- derlandsch Indische leger is grooten- dcels op Java geconcentreerd. De Engel sche propaganda kent dit leger een sterkte van een millioen man toe. Bij deze millioen man zijn echter alle pas in December van het vorige jaar opge roepen lichtingen gerekend, die bijna uitsluitend uit inlanders bestaan. Hei spreekt vanzelf, dat men hier zelfs niet van volwaardige troepen zou kunnen spreken, indien het een volk met een militaire traditie en moderne oorlogser varing betrof. Bovendien is geen kader beschikbaar om deze lichtingen te oefe nen. terwijl moderne wapenen hun 'cn «enenmale ontbreken. Indien men het plan van generaal Be renschot terstond in plaats van in den loop van enkele jaren had kunnen uit voeren. zou de Engelsche propaganda dus kunnen beweren, dat het Ned Indi sche leger 5 millioen man telt! Gelijk men zich herinnert, had de inmiddels verongelukte commandant van het In disVhe leger een systeem uitgewerkt, waarmede in den loon van enkele jaren een Indische militie van n millioen man kon worden ongeleid. Zonder eenigen twijfel tel'en-de werkelijk geoefende In dische strijdkrachten hoogstens 100.009 man. waarvan ongeveer een derde deel uit Europeanen bestaat. Hoe sterk de deejen van dit leger zijn, die op Borneo, Celebes. Sumatra#en Ambon geïsoleerd of verslagen zijn, valt uiteraard niet na te gaan. maar men kan wel aannemen, dat de hoofdmacht zich op Java bevindt Luchtaanvallen op Kalidjati Het keizerlijke hoofdkwartier maakt bekend, dal 27 vijandelijke vliegtuigen brandend zijn neergeschoten of op dpn beganerr grond vernield werden, toen bommenwerpers van liet Japansche le ger op 20 Februari e°n aanval onder namen op het vliegveld Kalidjati, 160 KM. ten Oosten van Batavia, en véle tonnen brisantbommen omlaag wier pen. In de militaire deelen werden groote verwoestingen aangericht en ont stonden zware branden. Geert berichten ven Timor I De Australische minister van oorlog, Forde, heeft Zaterdagochtend verklaard, naar de Britsche nieuwsdienst uit Can berra meldt, dat er van Timor geen be richten ontvangen zijn. Dit duidt erop. aldus de minister, dat de verbindingen verbroken zijn. Japansche oorlogsschepen in Golf van Bengalen SJANGHAI, 21 Febr. (D.N.B.) Volgens een bericht uit Delhi heeft de woordvoerder van hel Britsché commando in Britsch Indië ver klaard: het is geen geheim, dat er reeds Japansche oorlogsschepen in de golf van Bengalen opereeren. Hij zei de voorts, dat men van de Ja pansche overwinningen ernstige gevol gen voor Indië moot vreezen en dat de Indische Oceaan door de Japanners be dreigd zou worsen, wanneer Birma in hun handen zou vallen. Moeilijk da gen staan ons nog te wachten, aldus dc woordvoerder. L Brazilië bewapent zijn koopvaardijschepen BUENOS AIRES, 21 Febr. (D.N.B.). Naar uit Rio de Janeiro gemeld wordt, heeft de regeering van Brazilië last gegeven tot de bewapening van de koopvaardij schepen- De voorzitter van de commissie voor de Braziliaansche koopvaardij heeft verklaard, dat de bestaande scheeps verbindingen met de V.S. gestagneerd rijn. Naar Associated Press uit Rio de Ja neiro meldt, heeft bet Braziliaansche ministerie van builenlandsche zaken bt-kend gemaakt, dat bet Braziliaan sche schip" Olinda" op 18 Februari tot zinken is gebracht. De uit -16 koppen bestaande bemanning werd gered. SUIKER EEN CENT DUURDER 's-GRAVENHAGE, 21 Fcbr. De cc- machtigde voor de prijzen deelt mede, dat in verband met een verhooging van den suikerbietenprijs ook een verhoo ging van den suikerprijs noodzakelijk is geworden. Deze verhooging zal echter voor het meerendcel door de industrie worden gedragen, waardoor de verhooging. die voor rekening van den consument komt met één cent per K.G. beperkt is. Zij gaat 22 Februari in. STOCKHOLM, 21 Febr. (A.N.P.). Naar de Britsche berichtendienst uit Canberra meldt, heeft minister-president Curtin medegedeeld, dat de verliezen, die in de haven van Port Darwin tijdens den luchtaanval van gisteren zijn te weeggebracht, op de daar liggende sche pen zijn ont6taan. Volgens een officieele mededeeling van den Australischcn minister van ver keer, Ashley, heeft het Australische oor logskabinet besloten alle telefoon- en •adioverbindingen met de Ver. Stoten <Vn Ned. Indië van Zaterdag af stop te zei ten. Naar verluidt is deze maatregel ge baseerd op de nationale veiligheid van Australië. Slechts in zeer dringende ge vallen kan een officieelè vergunning voor bet doorzenden van radioberichten worden verleend. Volgens den Brilschen berichtendienst hebben de beide Japansche luchtaanval len op Port Darwin de openbare mee ning in Australië opgeschrikt. Zij stel len elk ander nieuws in de schaduw. Het gevoel van ongerustheid wordt nog versterkt dopr de publicaties van den vr.oegeren correspondent van de Times in Singapore, die de resultaten heeft geopenbaard van een onderzoek naar den val van Singapore. Na het uitbreken vaji de vijandelijk heden met Japan, zoo schrijft hij, zijn weliswaar versterkingen naar Singa pore gezonden, doch nooit in voldoende mate. Afgezien van de groote superiori teit in de lucht van de Japanners is ook de gevechtskracht van de Japansche ar tillerie grooter geweest dan die van dc Engelsehen. Verder heeft het Brit sche troepenleiding aan de noodige dy- namiek ontbroken en hetzelfde is het geval bij het Engelsche burgerlijke be stuur op Malakka. De Britsche autoriteiten hebben zoo goed als in het geheel geen contact met het volk gehad. Het streven van dat volk was uitsluitend en alleen om zoo nel mogelijk uit de eigenlijke gevechts zones te komen. Deze denkwijze der in boorlingen heeft in de laatste uren van Singapore tot een geweldige schaarschte aan arbeidskrachten geleid". Twee conclusies, zoo schrijft de correspondent, moet men uit het ver lies van Singapore trekken, name lijk: „zoo lang de geallieerden in den Stillen Oceaan niet over méér vliegtuigen beschikken, zal het uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn de Japanners tot staan te bren gen. Bovendien moeten dc Engel- schen de „eigenschappen van hard heid en onharrnhartigheid, waardoor zij in hel verleden groot zijn gewor den, ook weer in vollen omvang aan den dag leggen". Dit bericht heeft in Australië groot op zien gebaard. De Sydney Morning Herald noemt het artikel een „vlammende aan klacht tegen de Britsche oorlogvoering op Malakka". Het blad merkt dan voorts op, dat geen Australiër zich mag, ver beelden, dat hij onschuldig is en dat de ze aanklacht niet tegen hein gericht is. Australië moet hieruit de les trekken, den defensieven geest afleggen en tot het offensief overgaan. De nood, waarin wij thans yerkeeren, eischt een nieuw en versterkt plichtsgevoel van alle Australiërs en niet stilzitten en afwach ten tot de vijand komt. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Canberra meldt, heeft de Australische minister van binnenlandsche zaken, Collins, bekend gemaakt, dat in Port Darwin de uitzonderingstoestand is af gekondigd. Alle personen, die voor eva cuatie in aanmerking komen,Tnocten de stad verlaten. Van de vrouwen blij ven alleen de verpleegsters achter. MASSAVERTREK VAN STUDENTEN DER 3RUSSELSCHE UNIVERSITEIT De moeilijkheden, die aanleiding wa ren tot het opschorten van de colleges aan de Vrije Universiteit in Brussel, zijn nog met opgelost, zoo meldt de N.R.Ct. Er zijn verschillende pogingen gedaan die alle mislukt zijn. Zoo stelde de secre taris-generaal van het departement van Openbaar Onderwijs, de heer Nijns, voor, om voor den duur van den oorlog de Vrije Universiteit tot een Rijksuniversi teit te maken. Dit voorstel vond instem ming, behalve bij de hoogleeraren. Het wachten moe, hebben nu 600 studenten besloten naar de Fransche afdeeling van de Vrije (R.K.) Universiteit te Leuven over te gaan. 300 te Brussel studeerende Vlamingen zouden tot het rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent. waar het Xederlandsch de algemeene onderwijs taal is, het verzoek hebben gericht, daar hun studies te mogen voortzetten. Japansche oorlogsschepen voor kust van Birma STOCKHOLM. 21 Febr. (D.N.B.). De Britsche nieuwsdienst meldt, dat verscheidene Japansche oorlogs schepen voor de kust van Birma zijn waargenomen. Naar Britsche opvatting behoeft op de mogelijk heid van een Japansche landing niet gerekend te worden. GENEVE, 21 Febr. (D.N.B.). Uit Washington wordt gemeld: Blijkbaar onder invloed van Roooevelts verkla ring. dat New York of Detroit wel eens zou kunnen worden aangevallen, heb ben drie invloedrijke senatoren het ver langen te kennen gegeven, dat passen de maatregelen genomen zullen worden tér verdediging der kusten van tie Ver eenigde Staten. Zij verlangen deze bescherming in weerwil van de verklaring van den mi nister van oorlog, dat een versnippering van krachten* ter bestrijding van vijan delijke aanvallen op de kusten een of feneief elders zou kunnen vertragen. De Washington Post schrijft, dat de uitgebreide vorm van dezen oor log alle nationale grenzen heeft uitge- wischt en principieel geworden is. En toch kan de psychologie del* verdediging die aan onze grens is vastgesteld onbe wust door de uitlatingen van 'den pre siclent verdiept worden. „Onder zekere omstandigheden is het mogelijk, dat ook ons land gebom'nar deerd of zelfs bezet wordt". Ongetwijfeld zullen vele schroomvallige lieden zich vol angst vastklampen aan deze uitla- ling en reeds wordt, de eisch om meer vliegtuigen en echepcn in het land te houden, vernomen. Dinsdag verklaarde Senator David Walsh, dat wij „in een bijna weerloozc positie" verkeerden en „dat de dag zal komen, waarop wij uil alle hoeken dèr wereld onze uitgeputte zcesfrijdkrachten als ruggesteun voor onze verdediging md.etcn terugroepen." Deze soort redevoering is gelijk to stellen met een overdreven defaitisme. Zij ie ontstaan uit ons gevoel van voor zichtighcid, door onze ledigheid, sinds de aard van dit conflict door onze lei ders gekenschetst werd als een alge meene aanval op de „plutodcmocratic"' met als uiteindelijk doel de opheffing van het Amcrikaansclie regime. Wij moeten IJians echter vooral dn politiek terzijde stellen, dio meer dan al het andere verantwoordelijk gesteld moet worden voor de Japanscii-Duitsche veroveringen van groote deelen van on ze wereld. Er behoeft geen vermetele politiek, geen roekcloozc politiek ge voerd te worden, doch slechts een poli1 1iek van het* gezonde mcnschcnvcr- •stand. In een wereld, die egheel en al m den oorlog gestort i6, is er slechts één .grenslijn en dat is dé gcvechtslijn. De maand loopt ten einde De maand loopt teil einde. Dat wil zeggen, dat het tijd wordt om na te gaan, welk bedrag straks op den acht en twin tigsten zal worden overgeschreven op het gironummer van de Ncdcrlandsche ambulance. Tal van groote firma's doen dit reeds. Maandelijks schrijven zij een bijdrngo over voor de hulpexpeditie aan het Oost front. Uw firma blijft daarbij toch niet ach ter? Zorgt dat ook uw firmanaam op do eerelijst vermeld wordt. Stort een maan- delijksche bijdrage op gironummer 87600 Nederlandsche ambulance,, Ko ninginnegracht 22, 's-Gravenhage. JAPANSCHE GEZANT CONFEREERT MET SALAZAR LISSABON, 21 Fcbr. (Stefani). Nrfar gemeld wordt, heeft de gezant van Ja pan gisteren een bespreking gehad met den Portugceschon ministerpresident, Salazar. De gezant van Duitschland is per vliegtuig naar Berlijn vertrokken. De strenge koude aan het Oostfront geeft de gemotoriseerde Duitsche colonnes bijzondere zorgen, lederen ochtend moeten de motoren vooroewarmd worden Orbis-Holland-P. K. Sehürer (Van onzen correspondent) PARIJS.' Februari. ALS er niet voor een ieder voldoende is gaat men gewoonlijk over tot een ver- deelin-g. Dat noemt men dé distributie. Op een rechtvaardige distributie is niets aan te merken, men verdeelt den aanwezigen voorraad naar recht en billijkheid. Meer kan er van een mensch niet worden ge vergd en niet van den Staat. Niemand heeft gegronde reden tot mopperen en murmereeren. over de duurte bijvoorbee ieder schikt zich in de huidige omstandig heden met de hoop op beter tijden, die eens moeten aanbreken. Dat is de theorie; de practijk zou gelijk zijn en gelijkvormig als alle menschen maar wijs waren en naar den wensch van den goeden Camphuysen „wilden daarbij wel". En als het geld voor velen niet tot een afgod was geworden. Maar de mensch- heid heeft niet naar Camphuysen en an dere profeten geluisterd, de menschen zijn niet alle wijs en willen nog steeds niet welhet geld speelt helaas de eerste viool in het maatschappelijk concert, hier al thans. yanwege den aangenamen klank naar het schijnt. -Daarom zijn theorie en practijk twee begrippen die elkander niet dekken, het zijn soms tegenstellingen in plaats van synoniemen. In theorie heeft ieder, met de schakee ring van zijn behoeften, een gelijk aantal bons. een aantal punten voor textiel, een overeenkomstig aantal broodkaarten en an dere distributiebescheiden. Men heeft z'n tickets voor twintig sigaretten per vijf da gen of voor een beetje tabak, naar belie ven. en de vrpe keus van een restaurant der categorie A of B of C. al naar den prijs dien men wil besteden. Daar begint echter al de onbillijkheid, want wie zijn eigen potje kookt, heeft zelfs voor een si naasappel een bon te betalen, een vrucht, die hij in een restaurant tot dessert krijgt zonder bon. Met den wijn is het eender, met de kleeding. want men kan tegen in levering van twee gedragen kleedingstuk- ken een nieuw habijt bekomen; wie dus goed in zijn spullen steekt heeft van de restricties weinig te vreezerf. Ook in de eethuizen is men voor vleesch een bon verschuldigd, maar men kan de moeilijk heid omzeilen door kip te nemen of ko nijn. die nog zonder kaart zijn te verkrij gen. Als men ze maar wil betalen. Op de markt zijn geen kippen of konijnen te be komen of het moest de marché noir zijn, de zwarte markt, de sluikhandel. DAAR boort men eerst recht de bron van alle ellende aan. Er zou zeker de helft meer zijn te verdeelen, indien de sluikhandel niet- bestond en het liberté, égalité et fraternité. het vrijheid, gelijk heid en broederschap meer was dan een holle fraze. In het afgeloopen jaar heeft de Parijsche politie voor tweehonderd mil lioen francs aan smokkelwaar in beslag ge nomen. Alleen de textielgoederen. 15.000 meter vstoffen. 600 kilogram' wol. 1400 zak doeken. 1200 servetten. 300 pullovers en de rest. vertegenwoordigen een waarde van meer dan een millioen. Binnen vijf maan den werd in het departement van de Sei ne de hand gelegd op voor negentig mil lioen aan smokkelwaar, er werden 16175 processen-verbaal opgemaakt en aan boe ten is door' de gezamenlijke boosdoeners meer dan vijftig millioen franken betaald, plus duizend jaar gevangenisstraf. Dat lijkt veel. dat heeft iets van een mil- lioenen dans, doch als men het aantal ar restaties cp een tiende van het aantal smokkelaars stelt, is men nog aan den vei- ligen kant. Hetgeen bcteekent dat er in 1941 alleen te Parijs reeds voor een waarde van een milliard aan smokkelwaar werd verhandeld. De sluikhandel beschikt dan nog over een voorraad van achthonderd millioen, een voorraad die eiken dag hei melijk wordt aangevuld. Een groot deel van het aantal processen-verbaal heeft boven dien betrekking op minder ernstige delic ten. het smokkelen van een paar kippen of konijnen, van eenige ponden boter en aard appelen. op valsche aangifte bij de doua ne. een kalf dat bij nadere beschouwing een koe bleek te zijn. een gans die zich ge durende de reis merkwaardigerwijs tot een koppel- had vermenigvuldigd, en dergelijke vergissingen. HET geld is de ziel van de negotie, de sluikhandel bloeit als geen ander be drijf. Menigeen, die 'boos zou zijn als men hem een misdadiger noemde, maakt er ge bruik van. niet uit bittere noodzaak maar uit bravoure: juvat inconcessa voluptas, verboden genot smaakt zoet. blijkbaar. De practijk kent al restaurants „hors classe", de restaurants der speciale categorie, die zich aan de restricties weinig storen en van geen distributie schijnen te weten. Heimelijke eethuizen voorzien zich van le vensmiddelen „dessous <Je table"', zelfs op de Parijsche hallen; het is moeilijk, zoo niet onmogelijk, de menschen op heeter daad te betrappen. Controle? Natuurlijk is er controle; de zestienduizend processen-verbaal zijn om het te bewijzen. Er is zelfs een speciale dienst in het leven geroepen, welke over een corps van 350 inspecteurs beschikt. Die controleurs hebben driehonderdduizend handelaars te controleeren en vijf millioen Parijzenaars tegen den smokkelhandel te beschermen Met andere woorden, de controle is verre van toereikend, het leger moet hoog noodig worden uitgebreid. De sluikhandel draagt een deel der BERLIJN. 21 Febr. (V.P.B.). Uit Tokio wordt te Berlijn een opzienbarend bericht ontvangen, dat de Engelschen Rangoon practisch reeds hebben opge geven. In de haven ligt thans een trans- portvlöot ,gereed om de ambtenaren en zoo mogelijk de blanke bevolking over te brengen naar Britsch-Indie. Het schijnt in de bedoeling te liggen, ook de Engelsche trocpcn«.zooveel mogelijk te evacueeren en de verdediging van Noord Birma over te laten aan de strijdkrach ten van Tsjang Kai Tsjek. Dat de Engelschen nog op verdere te genslagen rekenen, blijkt duidelijk uit het feit, dat de regeering van Bengalen voorbereidende maatregelen treft om de bevolking van Calcutta en omliggende districten eveneens te evacueeren. Ook de bevolking van Madras wordt aange raden de stad te ontruimen. In officieele kringen wordt verklaard, dat de toe stand a)s zeer ernstig beschouwd moet worden. Nu het gevaar steeds grooter wordt dat de strijdkrachten der Japansche ma rine in den Indischen Oceaan gaan ope reeren heeft men cfe haven van Rangoon door zware versperringen afgesloten. De capaciteit van deze haven is daardoor belangrijk verminderd, wat uiteraard een hoogst nadeeligen invloed heeft op de wapenleveranties aan Tsjoengking. Intusschen is het nog maar een kwestie van tijd dat deze wapenleve ranties door de Japanners voor goed onmogelijk worden gemaakt. Deze mogelijkheid vormde een der punten van bespreking tusschen Tsjang Kai Tsjek en de Britsch In dische autoriteiten. Men heeft thans naar officieel bekend gemaakt werd besloten een tweeden Birmaweg aan te leggen. Deze weg wordt aangesloten op het Britsch-Indische SDOorwegnet in de pro vincie Assam en zal leiden haar Tsjang- toe,' de hoofdstad van de provincie Pets- joean. Honderdduizend ClTineesche koe lies en twintig, duizend steenhouwers zijn aan het werk gezet om dit plan bin nen den kortst mogelijken tijd te verwe zenlijken. De Britsche berichtendienst acht het inmiddels gewenscht om de openbare meening er op vpor te bereiden, dat de houw van dezen tweeden Birmaweg ge- ruimen tijd zal duren* In dit verband wijst men op de moeilijkheden, die nog belangrijk grooter zullen zijn dan bij den bouw van den eersten Birmaweg Ten decle zal de nieuwe weg 3000 me ter boven den zeespiegel door sneeuw en ijs moeten leiden. Op talrijke trajecten worden de werkzaamheden verzwaard door het voortdurende gevaar van snceuwlawines. schuld aan de stijging der kosten van het levensonderhoud. Die stijging is werkelijk schrikbarend. Ze bedroeg In October 1941 vergeleken met October 1939 voor kaas 20 procent, voor de verschillende soorten vleesch gemiddeld 30 procent, voor melk 50 procent, voor olie 70 procent, voor aard appelen 85 procent en voor boter 104 pro cent. En dat zijn dan de percentages der officieele prfjzen. niet die van den smok kelhandel. want het risico moet duur wor den betaald, de smokkelaars loopen immer de kans om te worden geknipt. Distributie is verdeeling met gelitke rechten voor armen en rijken. Meer dan aan levensmiddelen heerscht er in Frank rijk gebrek aan gemeenschapszin. Daar schuilt de wortel van het kwaad van den sluikhandel. Ieder voor zich is het devies zelfs na de débScle. Ook de Staat gaat in dezen niet vrij-uit. Hij bestraft wel, doch geeft boven gevangenisstraf voor§de schul digen de voorkeur aan hooge boeten, wijl die geld brengen in het laatje. Zoolang in hoogere regionen om het gouden kalf wordt gedanst kan men van den gewonen burger geen andere houding verwachten. En zoo lang zal de sluikhandel floreeren. ten spijt van brave lieden genre-Camphuysen ten onzent, en ten koste van den kleinen man. die zich niet realiseert, dat bij een stijging van de kosten van levensonderhoud met vijftig procent, zijn loon of salaris in wer kelijkheid met de helft in waarde is ver minderd. T. O. DUITSCHLAND WINT VOOR EUROPA Verdere actie in de Cari bische zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 21 Februari. (D.N.B.). Het, opperbevel der weermacht maakt bekend: Duitsche duikbooten hebben op den Atlantischcn Oceaan weder 17 schepen van 102.000 brt. in totaal tot zinken ge bracht. Daardoor wordt het resultaat, dat onze duikboolen tot dusver, voor de Amerikaanschc kust hebben behaald, vergroot tot 80 schepen van 532.900 brt. in totaal. Ter voortzetting van de operaties in de Caribische Zée is een onzer duikbooten de Golf van Paria, ten Westen van Trinidad, binnengedron gen en heeft op de reede van de Brit sche haven Port. o.f Spain, twee sche pen, waaronder een tankschip, tot zinken gebracht. 's-GRAVENHAGE, 21 Februari. De Duitsche politie in het bezette Nederland sche gebied deelt 't volgende mede met betrekking tot het politiesignaal. In bepaalde gevallen is het noodzake lijk. dat de politic zoo snel mogelijk door de straten rijdt. Dergelijke gevallen doen zich vooral voor, indien ergens 'n alge meen gevaar moet worden afgewend. Een snel vooruitkomen tijdens druk verkeer is slechts mogelijk, indien alle overige weggebruikers in dergelijke gevallen af stand doen van hun persoonlijke voor rechten en den rijweg onmiddellijk voor een ongehinderd snel passeeren van de politie vrijlaten, inziende dat hef. alge meen belang moet gaan voor het belang van den enkeling. De verplichting daar toe is vastgelegd in de Verordening voor het verkeer op den weg voor het. bezettë Nederlandsche gebied van 8 October 1941 in artikel 31 ten 3) pag. 831. In deze wettelijke bepaling, die klaarblijkelijk nog niet voldoende aan de bevolking bekend is. wordt duide lijk gezegd, dat ieder weggebruiker reeds bij de padering van 'n*politie voertuig. dat zich in het bovenge noemde geval door een bijzonder sig naal kenbaar maakt, onmiddellijk door sterk naar rechts uitwijken en stoppen tot het politievoertuig voorbij is, den rijweg moet vrijmaken. Ilct geluidsignaal dat gegeven wordt bestaat uit. een opeenvolging van enkele tonen (accoord) die zoo luid zijn, dat zij door een ieder gehoord moeten worden. Een uitvlucht, dat iemand dit. zeer luide signaal niet gehoord heeft, kan niet aan vaard worden. Er zij op gewezen, dat degene, die bij het klinken van het sig naal niet onmiddellijk den rijweg heeft vrijgemaakt, indien hij daardoor een on geluk krijgt, op geen schadevergoeding kan rekenen en bovendien nog wegens overtreding van de bestaande verkeers- verordening wordt gestraft. Alle politic ambtenaren in het bezette Nederland sche gebied hebben opdracht zeer nauw keurig toe te zien op de naleving van dit. in het algemeen'hclang gegeven voor schrift. De verplichting tot stoppen geldt vanzelfsprekend ook voor tramwagens. -J j Vandaag verduisteren i om 19.04 uur Vandaag, Zaterdag, gaat dc zon op s om 8.45 uur, onder om 19.04 uur. De z maan gaat onder om 0.56 uur en komt op om 11.26 uur. Zondag gaat de zon op I uur, onder om 10.06 uur. De paal. i onder om 2.00 uur en komt 11.55 uur. Maandag gaat de zon op om 8:40 uur, onder om 19.08 uur. De maan gaat on- der om 3.00 en komt op om 12.23 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1