AMERSFOORTSCH DAGBLAD Japansche vorderingen op Bali en Timor Het vermogen van bedrijfs organisaties Java of Burma? Levensmiddelen voor Griekenland Duitsch antwoord op uitlating van Van Sittard Australië vraagt hulp in de Sovjet-Unie Nieuwe aartsbisschop van Canterbury leahy opnieuw bij maarschalk petain Rede van Griekschen minister-president Rede van Rosenberg WEER WIJZIGING IN BRITSCHE KABINET ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand ƒ0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon- derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 l'ALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a DE EEMLANDER TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTF.NTIF.N: 1—4 regels 1cllce regel meer ƒ0.25. Spec, prijzen bij' contr. Licfdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. MAANDAG 23 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 200 Amerika kan geen wapens aan Nederlandsch- Oost-Indië leveren TOKIO, 23 Febr. (Domei). Het hoofdkwartier heeft vanmiddag bekend ge maakt. dat Japansche legervliegtuigen tijdens uitvoerige operaties boven Java en Birma Zaterdag en Zondag in totaal 39 vijandelijke toestellen hebben neer geschoten of op den grond vernield. Een Japansch vliegtuig werd zwaar be schadigd. terwijl een ander nog vermist wordt. Volgens het communiqué strekten deze operaties zich uit tot de vliegvelden van Buitenzorg. Kalidjati en Bandoeng op Java en die van Toengoon en Bas- sein in Birma. Verder heefl liet hoofdkwartier gemeld, dat Japansche zee- on landstrijd krachten in nauwe samenwerking Donderdag Denpasar geheel hebben bezet, epn strategisch punt in het Zuiden van Bali. De Japansche strijdkrachten, die Vrijdag bij Dilli, de hoofdstad v an Portugecsch Timor, zijn geland, hebben dienzclfdcn dag liet vliegveld daar volledig bezet, na de Australische en Nederlandse h-I n d i s c h e strijdkrachten terug gesla gen te hebben. Intusschen verluidt, dat de Japanners, die Vrijdag geland zijn in de nabijheid van Koepang, dc hoofdstad van Nederlandsch Timor, deze stad insluiten. Het hoofdkwarlier bevestigt voorts dat Palembang 17 Februari geheel is bezel. BERLIJN, 23 Febr. (V.P.B.). Nadat eerst de luitenant-gouverneur-gcneraal dr. van Mook, naar Washington was vertrokken, waar hij met Roosevelt on derhandelde over de Amei ikaansche hulp (in de eersie plaats over wapen leveranties aan Ncderlandsche Oost-ln- die) en vervolgens eenige leidende mili taire persoonlijkheden zich van Java naar de Y.S. hadden begeven om daar de technische détails uit te werken van de meer diplomatieke en politieke be sprekingen van Van Mook, is thans de minister van Iniitenlandschc Zaken van liPt Xederlandsehe emigranten-comité t° Londen, van Kleffens, naar Washing ton gereisd om te elfder ure een beroep te doen op het Witte Huis om Indië niet in den steek te laten. Van Kleffens heeft echter nul op het request gekregen. In een telegram dat hij aan Batavia richt te. wordt zonder veel omhaal van woorden gezegd, dat de V.S. mo menteel niet in staat zijn om de wapenen, waaraan Indië zoo zeer behoefte heeft te leveren. Terzelfder tijd meldt Unitecl-press uit Batavia, dat de evacuatie der Ned. In dische troepen van Sumatra naar Java is begonnen. Te Merak op West-Java zijn reetls tien transportschepen aange komen. Daar volgens berichten uit andere bronnen de Japanners van Palembang uit. reeds tot het uiterste Zuiden van Sumatra zijn doorgedrongen, worden zij nog slechts door de Soenda-straat, die slechts 25 km breed is van Java ge scheiden. Volgens Engelsche berichten spreekt men in militaire kringen te Batavia over niets anders meer. dan over den komenden aanval op Java. De afweer- maatregelen zijn in vollen gang. In ver hand met de Japansche landing op Ti- mor en vooral op Bali houdt men er ter dege rekening mede. dat de Indische strijdkrachten op Java zich aan twee fronten moeien verdedigen. Men acht de beschikbare vlootstrijd- krachten klaarblijkelijk te gering om daar nog eenige hoop op te bouwen. Er wordt vrijwel uitsluitend gesproken over de kwestie, of-men over voldoende jachtvliegtuigen beschikt. Om weer stand te kunnen bieden. De al gem een e stemming te Batavia, hier intusschen het best gekarakteri seerd door de herhaaldelijke verzeke ring dat alles gereed is om op Java de grootst mogelijke verwoestingen aan technische installaties, voorraden, enz. aan te richten. Java of Birma? Via Tokio verneemt men te Berlijn, dat leidende kringen te Londen op het standpunt staan, dat men zal moeten kiezen of tl eel en ten aanzien van Java en Birma. Men meent te Londen, dat men ofwel Birma ofwel Java zal moeten opgeven, teneinde met beide te verlie zen. De vraag Birma of Java is voor gelegd aan de militaire conferentie voor den Stillen Oceaan, die daarover onmid dellijk zal moeten beslissen. Het verlies van Birma staat uiteraard gelijk met het opgeven der hulpverleening aan Tsjoenking-China, met een ernstige be dreiging voor Britsch-Tndic en met het overlaten van den Indischen Oceaan aan de Japanners. Het verlies van den Stillen Oceaan brengt op zijn beurt geallieerde posities in Voor- en Midden-Azië in ernstig ge vaar. Het is echter niet mogelijk mo menteel een vloot samen te stpllen. die sterk genoeg is. om de Japanners buiten den Indischen Oceaan te houden. Voorloopig schijnt men te Londen van meening te zijn, dal het verlies van Java nog zwaarder zou wegen, omdat daardoor elke transportmogeli ikheid tusschen de V.S. en Voor en Middcn- Azië zal wegvallen. Australië zou dan definitief geïsoleerd zijn. De Japanners zouden in het bezit geraken van al de geweldige voorraden grondstoffen van Nederlandsch Oost-Indië en bovendien zouden de geallieerden definitief versto ken zijn van alle mogelijkheden om ter zee een tegenaanval op Japan te onder nemen. SOVJET-UNIE EN ZUIDAFRIKA STOCKHOLM. 23 Febr. (D.N.B.) De Sovjet-berichtendienst meldt, dat diplo matieke betrekkingen zijn gevestigd tusschen de Sovjet-Unie en de Zuid- Af rikaansche Unie. MAX BLOKZIJL SPREEKT VGRAVENHAGE. 23 Febr. Heden avond van 10.15—20.00 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II in zijn politiek weekpraatje over het on derwerp: „Het briefje was echt". Vlaamsche en Rexistische betoogingen tegen het communisme BRUSSEL, 23 Februari. (D.N.B.). In het Paleis der Schoone Kunsten is een betooging gehouden van de Vlaamsche eenheidsbeweging. In het middelpunt daarvan stond een rede van Staf de Clercq onder hel motto „Met Europa te gen het communisme", waarin hij o.a. het volgende opmerkte: De belooging te Brussel is lv-t begin van een breed opgezette campagne in geheel Vlaanderen voor den strijd tegen het bolsjewisme. Finland, Italië, Frank rijk, Walonië, Nederland, enz. nemen thans reed6 deel aan. den strijd tegen het communisme. Ook de Zuid-Afrikaan- ders zouden in deze gelederen staan, als zij zich konden vrijmaken. De deelneming van al deze landen be wijst, dat geheel Europa aan de zijde van Duitschland .staat in den strijd te gen het bolsjewisme. Zonder de Duit- sche weermacht, zonder haar genialen aanvoerder, zou dc cultuur van het avondland reeds lang tot den ondergang ziin gebracht. Spreker stelde vervolgens zijn toehoor ders ae toestanden in Rusland voor oogen, de onderdrukking van de boeren, de onderdrukking van het gezin en de onderdrukking van den godsdienst. Daar Churchill weet, dat Engeland den oorlog verliest en op het vasteland geen vasten voet meer kan krijgen, wil hij Europa aan dit bolsjewisme uitleveren. Vóór 10 Mei 1910 was geheel België eensgezind in de afwijzing van het com munisme. De katholieken maakten zelfs aanspraak op een monopolie van anti communistische gezindheid. Maar waar blijft thans de actie? Voor hoeveel pries ter» en katholieken woont thans de Paus niet te Rome, maar in het Witte Huis? In Spanje heeft het politieke katholi cisme ook hoogtij gevierd. Zonder, poli tiek katholicisme zou er geen commu nisme in Spanje zijn geweest. Het Vlaamsch Nationaal Verbond heeft zich evenwel voor honderd procent gespan nen voor den oorlog tegen het bolsjewis me. De anti communistische actie moet een totala ectie zijn. Ieder beeft zijn deel in de vernietiging van het bolsjewisme te dragen. Ook de Rexistische Beweging heeft in hetzelfde gebouw een betooging gehou den tegen het bolsjewisme. Luitenant Vermeire. die in 'plaats van den leider dor Rexisten. Leon Degrelle, voor korten tijd van het Oostelijke front naar België is teruggekeerd om hier 300 nieuwe le den voor het vrijwilligerslegioen ..Wal lonië" te werven, las in het begin van de betooging een oproep voor van De grelle aan zijn kameraden, die tevens een krachtige uitspraak voor den strijd tegen het bolsjewisme vormde. In het middelpunt van de betooging Mond de rede van den plaatsvervangen- den leider der Rexistische beweging, Victor Matthys. Hij gaf een overzicht over de geschiedenis van de Rexistische beweging, die nooit tijdens haar strijd een compromis had gesloten. Thans, zoo zeide hij, staan de rexisten aan den kant van dc jeugd van geheel Europa. Een Adolf Hitler heefl Europa voor het bolsjewisme behoed. „Laten wij als nationalisten den fuehrer dank zeg gen". zoo zeide Matthys. BERLIJN. 23 Febr. (VP.B.) Nadat het Australische hulpgeroep zelfs niet ten gevolge heeft gehad, dat de Engelschen tenminste de Australische strijdkrachten In Engeland zelf en ln Noord-Afrika naar het moederland terugzenden en nadat men ook alle tot Washington gerichte verzoeken om hulp had opgegeven, heeft de regeering van Camberra thans besloten, zich tot de Sov jet-Unie te wenden. Volgens den Engelschen berichtendienst heeft de Australische minister van Buiten- landsche Zaken. Efatt verklaard, dat er onderhandelingen zijn ingeleid voor een ontmoeting tusschen Australsche cn Sovjet- Russische gevolmachtigen. Waar deze ont moeting eventueel zal plaats vinden is niet bekend. De Australische regeering heeft of ficieel medegedeeld, dat alle leden van het Ausralische luchtwapen uit het buitenland moeten terugkeeren naar het moederland. Nadrukkelijk wordt gezegd, dat de Austra lische vliegers in Engeland niet onder deze bepaling vallen, in verband met de be staande „transportmoeilijkheden". STOCKHOLM. 23 Febr. (A.N.P.) Offi cieel is te Londen bekend gemaakt, dat dr. William Temple is benoemd tot aarts bisschop van Canterbury. Dr. Temple, tot dusver aartsbisschop van York. wordt op gevolgd door dr Cyril Forster Garbett, 66 jaar oud. Temple is 61. PONCET LEGT ZIJN FUNCTIE NEER BERLIJN, 23 Febr. (V P B.) De vroegere ambassadeur te Berlijn en te Rome, Francois Poncet, die zich on langs tijdelijk uit den diplomatiekcn dienst had teruggetrokken om zich aan dc journalistiek te wijdon en die kort daarop door maarschalk Pctnin word benoemd tot algemeen gedelegeerde voor do pers in liet ombozetle deel van Frankrijk bij het departement van voor lichting te Vichy, heeft deze functie neergelegd, VICHY. 23 Febr. (D.N.B.-) In tegen woordigheid van den plaatsvervangenden premier, Darlan. heeft maarschalk Pétain opnieuw den Amerikaanschen ambassa deur. Leahy ontvangen. Van geloofwaardi ge zijde verneemt men, dat Leahy een nota heeft overhandigd, welke betrekking heeft op de Engelsch-Amerikaansche bewerin gen. als zouden leveranties voor de strijd krachten der spil in Noord-Afrika over Fransch gebied geleid zijn. Zooals bekend is zijn deze beweringen reeds meermalen door de Fransche regeering en de spil- mogendheden onwaar genoemd. Verder heeft maarschalk Pétain den secretaris generaal bij het gouvernement in Fransch West Afrika. Chapoulie, ont vangen De minister van binnenlandsche zaken, Pucheu. Is Zondagmiddag met verscheidene hooge ambtenaren van zijn ministerie voor een inspectiebezoek in Algiers aangekomen. Hij brengt de bevolking van Algiers een persoonlijke boodschap van den maarschalk en zal ter plaatse wegen en middelen be- studecren om de huidige economische moei lijkheden op te heffen. De reis naar Algiers zal aangevuld worden met een bezoek aan Marokko en Tunis. Bij deze gelegenheid zal Pucheu een boodschap van den plaatsver- vangenden minister president. Darlan, aan den Sultan van Marokko en den Bey van Tunis overhandigen. Tweemaal per week zullen dc Bilthovcn- sche rookers voor taan, indien zij in het bezit van een rookerskaart zijn, de hun voor die week toegewezen hoeveelheid rookar tikelen ontvangen. Deze maatregel gaat een dezer dagen in en is. georganiseerd door de gezamenlij ke sig arenwinkeliers, teneinde hun klan ten een redelijke verdeeling te waar borgen. Onze foto geeft zoo'n rookers kaart weer, waarop voor iedere week twee bonnen voorko men. De plaatselijke politie zal op nale ving van deze rege ling, waarbij iedere ingeschreven rooker zijn deel ontvangt, controle houden (Foto: A. Ph. de Keijzer). |7GT| ROOJ^ I; •ldcr.tMiv ÏÏÏN HTÓ VAN DE BUT M.-i 24—27 U—17 JuM b—a M' 27—29 17—19 - 0—11 M.i At-.l 26—3* Aprt A pil! jCIS 20—22 Mo Mn 7—9 jiia Sin |MI 38—30 i— 3 tax.. 1»— z« 22—27 Jail 9—U 13—IS J»« Av#. W-a. 3U—I 20—22 24—"U. VUn lUui 12-11 16 -I» 19—2» 1 iVnJ 1 3-1 1~x Af4>' Ap.4 M«; 1 Zi-2S 21- -29 3d—t Mo M«4 l li— Ui W-20 t»—» 1 la. - K-. 1»- 1 1-4 K_|0 11—VS 1 Jan. JaM |uh NU 1 ZS—21 ïtt-l 2-» 1 |ab l-ii NU 1 l&— is 20-22 2?—15 1 CH ,Vuv»~»«o 1 SIN-U 1* 1 Aojauit A^j.Napi. Stp4«oA«' l 27—29 31-2 1 N.il rw M „„-„.„v.* ***».«►'<«- c-v. va vpdaf A. Icvvrono-r hjAjw tm»,.. ZO N I» K 8 KA A O Ul'T SI KT V F. K KOCHT. [,K 1'RUT BEOKA.WT TWEB CENT 1ST AN BOEL, 23 Febr. (D.N.B.). Het voor hulp aan Griekenland beschikbaar gestelde 6chip „Doemloepinar" is met 20Ö0 ton levensmiddelen aan boord uit gevaren voor zijn eerste rei» naar den 1'iran.eus. Dit feit is het resulta,at van een lang durige procedure, welke tot doel had de Brilsche hongerblokkude tegen Europa,, niet name voor Griekenland te verbreken, omdat de voedingstoestand daar, tengevolge van de Britsche maat regelen dermate was geworden, dat in grijpen dringend noodzakelijk was. l3e bezettende macht heeft reed» voed selvoorraden beschikbaar gesteld, daar mede de beweringen van de Engelsche propaganda, dat het voedselgebrek in Griekenland door de bezetting in de hand gewerkt wordt, logenstraf lend. De maatregelen van de bezettings autoriteiten bleek uit een bekendma king in de Atheurische bladen van den volgenden inhoud: „De ravitailleering van de Grieksche burgerbevolking heeft in den afgeloo- pen tijd opnieuw groote moeilijkheden ondervonden, daar het vervoer als ge volg van sneeuwstormen en andere in vloeden niet op tijd kon plaats hebben. Om de broodvoorziening voor de eerst komende dagen te waarborgen, hebben dc Duitsche en Itaïiaans.che weermacht uit haar voorraad meel en graan ter beschikking gesteld. Dp spilmogendhe- den doen alles om groote hoeveelheden graa.n voor Athene, de provincies cn de e'ilandcn aan te voeren." De Griekeche minister-president heeft deze situatie nader toegelicht in écu rede voor een vergadering van arbei ders te Athene. Daarin zeide hij o.a.: - „Ook onb land moest de verschrikkin gen van den thans woedenden ooi log ondergaan. Degenen, die voor. dit onheil verantwoordelijk zijn, zullen eens voor het volk verantwoording afleggen Thans kunnen wij ons echter niet met- hen bezighouden. De strijd, die wij thans voeren is een heilige strijd om onze generatie van den hongerdood te redden. Velen beweren, dat dc bezettingsauto- ritcitcn zich daarom niet bei:o;nine en, doch dat is een vergissing. Zij hebben steeds volledig begrip en groote belang stelling voor bet Grieksche volk ge toond. Dc moeilijkheden zijn bijna on overkomelijk, ecnerzijds door de blok kade', anderzijds door het gebrek aan transportmiddelen. Ook hebben velen beweerd, dat wij niet mét alle ons ter beschikking staan de middelen de belangen van het land verzorgen en dat wij onzen plicht ver zuimen, alleen om onze positie Ie behou den en den vreemdeling welgevallig te zijn. Geen regeering zou hebben kunnen doen, wat wij voor het volk hebben ge daan.- De regeering heeft zich sedert den herfst enorme inspanningen getroost en niet opgehouden zich moeite te geven. Daarbij komt, dat zij zich ook voortdu rend tot de andere zijde heeft gewend, opdat het graan uit Australië zou wor den gezonden» dat met het zweet van het Grieksche volk is betaald en alleen dat, volk toebehoort. Een waardevollen bemiddelaar had den wij ook in den aartsbisschop van Athene, die zich richtte tot de bezet tingsautoriteiten en de Engelsche regee ring. Op dezelfde wijze hebben fatsoen lijke Grieksche patriotten, die met het land meevoelden, zich gericht tot de zich op eigen gezag zoo noemende Griek sche regeering te Londen, opdat deze zich bewust zou worden van den toe stand en zich haar verplichting jegens het Grieksche volk zou herinner.cn. De bezetlingsautoriteitèn hebben grootmoedig toegestemd in de levering van het graan uit Alexandria en toege staan, dat stoomschepen naar Alexan dria zouden traan om het te halen. De Engelsche regeering en de Grieken te Londen hebben dit voorstel van de hand gewezen. Eenige dagen geleden werd gemeld, dat de Engelschen een herziening van hun onmenschelijk besluit overwogen en zich menschelijk zouden willen toon en tegenover het Grieksche volk. Den dag daarop sprak Tsoedoeros vqor, de radio, maar hij maakte met geen woord mel ding van dit vitale probleem van onze ravitailleering. Daarmede heeft hij on dubbelzinnig cn duidelijk bewezen, dat het hem weinig kan schelen of het Grieksche volk sterft of niet." BERLIJN. 23 Febr. (D.N.B.) Ter her denking van de afkondiging van het partij programma door Hitler, 22 jaar geleden, is een plechtigheid gehouden, waar een rede van minister Alfred Rosenberg over de vrijheid in het middelpunt stond. De minister betoogde, dat het aloude Duitsche vrijheidsbegrip, zooals het nat.- socialisme dit heeft- hersteld in scherpe on derscheiding van het marxistisch-bolsje- wistische. geen vernietiging, maar het te gendeel van tyrannic en willekeur inhoudt De vrijheid is voor het Duitsche volk dan ook meer verbonden met plichten dan met rechten en deze natie rekent het zich t-ot een schoonen plicht de kleine volken, die onder bescherming van het Groot-Duitsche rijk staan, deel te laten nemen aan alles, wat behoort tot de inwendige vormgeving van het oude Europecsche continent. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Naar Radio-Lyon meldt, hebben Brit- sche vliegers twee Fransche visschersboot.cn aange\allen en tot zinken gebracht. Naar het Zweedsche telegraafagent- schap meldt, is de Zweedsche kroonprins naar Noord-Zweden vertrokken, ter. einde deel te nemen aan manoeuvres. Te Washington wordt het „vrijwillige" aftreden van den chef der veldartillerie, gc- ncraal-majnor Adams, en z(jn adjudant be kend gemaakt. Dit aftreden wordt in verband gebracht met berichten over plannen tot een giondigc reorganisatie van het militaire be stuursapparaat. Uit Belem do Para wordt gemeld, dat aan boord van het s.s. Astrea de geredde be manning is aangekomen van het Britsche schip Scottish Star van de Blue Star lijn. Het 7200 ton metende Britsche schip is Vrij dagochtend getorpedeerd. 's-GRAVENHAGE, '23 Febr. Ter toelichting van de beschikking, houdende verbod om over het ver mogen van bedrijfsorganisaties te beschikken, stelt de organisatie commissie voor het bedrijfsleven er prijs op het volgende te berichten: In artikel 2 van het eerste uitvoe ringsbesluit van den secretaris-generaal van liet departement van Handel, Nij verheid cn Scheepvaart betreffende den opboüw van een zelfstandige organisa tie ter ontwikkeling van liet bedrijfs leven, is aan de organisatiecommissie onder meer tot taak gesteld om, waar noodig, bestaande organisaties of ver- ecnigingen van ondernemers te ontbin den of le vereenigen cn voorschriften omtrent het beheer en het gebruik van haar vermogen te geven. Nu de nieuwe organisatie van het be drijfsleven gereed begint te komen (drie van de zes hoofdgroepen werken reeds, eén vierde en vijfde zullen zeer spoe dig volgen), is .liet. noodig. dat, de orga nisatie-commissie ook de hierboven ver melde taak ter hand neemt. Zij zal moeten onderzoeken welke or ganisaties of verêenigingen zullen kun nen blijven bestaan, b.v. omdat, zij be halve een economisch ook nog een an der (sociaal) doel hebben en welke zul len moeten worden ontbonden of over- geleid in de overeenkomstige bedrijfs organisatie. Het is de bedoeling, dat in het laatste geval het vermogen van een organisatie of vereeniging wordt overgebracht naar de bedrijfs- of vakgroep, waartoe de bedrijfsgenoo- ten van de ontljonden organisatie of vereeniging behooren, zoodat de gelden ook beschikbaar blijven voor de bevordering van de algemeene belangen van die groep en van haar leden. De controle op de besteding van deze gelden zal berusten hij de hoogere organisaties van het be drijfsleven. Teneinde doorvoering van den hier« boven bedoelden maatregel over de ge- lieele linie mogelijk te maken, heeft de organisatiecommissie in haar beschik king van lieden bepaald, dat over het vermogen van bestaande organisaties en vereenigingen van organisaties, wel ke de behartiging van de bedrijfsbelan gen van ondernemers en ondernemin gen tot laak hebben, Inict meer mag worden beschikt behalve voor zoover zulks voor de voortzetting van de loo- pendc werkzaamheden noodig is. De bestuurders der organisaties cn ver- eenigingon van organisaties blijven echler gehouden liet hun toevertrouwde vermogen als goede bestuurders te be- hecrcn. BERLIJN. 23 Febr. (A.N.P.). Lord Robert van Sittard, de vroegere onder staatssecretaris van het Foreign Office, thans diplomatiek adviseur van het Brit sche kabinet, sinds tientallen jar.cn de man, die dc voornaamste hand heeft gehad in dc Britsche buitenlandsche po litiek, heefl onlangs een redevoering ge houden. waarin hij zijn denkbeelden verkondigd heeft, wat Groot-Brittannië, „wanneer het eenmaal dc overwinning zal hebben behaald", met Duitschland denkt te zullen doen. Naar zijn inecning moet Duitschland voor den duur van minstens oen gene ratie volkomen ontwapend worden. Dc opvoeding van de Duitsche jeugd zal door Groot-Brittannië en zijn bondgc- nooten, d. w. z. de bolsjewieken en de Amerikanen, geleid moeten worden. Het grondgebied van bet Duitsche Rijk zal voor geruimen tijd moeten worden be zet en de Duitsche industrie zal met den grond moeien worden gelijkgemaakt. De Deutsche Diplomatisch. P o 1 i t i 6 c h e Korrcspondenz ant woordt hierop het volgende: Uit den mond van Van Sittard zijn dergelijke uitlatingen niets nieuws. Zij vormen de opvatting van een wijdver takte kliek in Engeland, die van den vorigen oorlog en van dc ontwikkeling van dezen oorlog niets geleerd heeft, cn die Britsche nederlagen als die van Sin gapore blijkbaar een geschikte aanlei ding acht. om weer eens van haar on verdraaglijke arrogantie te demonstree- ren. Van Sittard kan de vertegenwoordiger genoemd worden van een bijzondere groep van denkbeelden, die in Engeland school gemaakt, hebben. In tegenstelling tot andere Britsche politici, haat hij niet alleen dc „Nazi's", doch kortweg de Duitschers. Uit zijn pen, die door het schrijven van lichte salonstukken uit de Londensche cn Parijsche „society" bekend geworden is, zijn eenige der wildste beleedigingen gevloeid, die ooit aan het adres van het Duitsche volk ge richt zijn. Evenals Sir Austin Chamberlain bemint Van Sittard Frankrijk als een vrouw, terwijl hij in eiken Duitscher een voorwerp van aanstoot ziet. Deze hysterische denkbeelden vorm den den grondslag van zijn buitenland sche politiek. Zii bepaalden bovendien de regelen, volgens w elke Van Sittard gchcelc generatie Britsche diploma ten heeft opgeleid. Ook Eden, hoewel ja renlang zijn superieur, is eigenlijk voort gekomen uit de school van Van Sittard. Zijn denkbeelden zijn het, die Groot- Brittannië tol den ondergang gebracht hebben, en waarvoor het dezer dagen met den val van Singapore een nieuwe quitantie aangeboden heeft gekregen. Van Sittard behoort tot de Engelschen, die met blindheid geslagen werdén on waardoor Groot-Brittannië aan den rand van den afgrond werd gebracht. Zijn wereld, dc wereld van Versailles, is sinds lang ineengestort. Desondanks zou Van Sittard gaarne nog eens het huis van de Britsche politiek op het zelfde zand houwen cn in Europa een supcr-Vcrsailles willen oprichten. Ter onderscheiding van het Versailles van gisteren, moet liet nieuwe Versail les niet door Frankrijk, maar door de Sovjet-Unie gegarandeerd worden. Do bolsjewisten cn het Spyjët-legcr zijn in de oogen van Van Sittard en Eden. van Churchill en Cripns ertoe bestemd, de rol van den Britschen degen op het Europeesche vasteland over te nemen. Het woord van Lenin „Het commu nisme heeft voor zijn overwinning de vernietiging van het Britsche wercld- riik noodig" staat dezen lieden niet voor den geest. Zij hebben in het verleden gehandeld als blinden en zijn voorne mens, wanneer men hen slechts hun gang zou laten gaan, zulks ook in de toekomst le doen. In Duitschland, zoo besluit de Kor rcspondenz, heeft men voor den nieuwen i.ilval van haat van Van Sittard slechts belangstelling als medisch verschijnsel Men micht hef toe, dat juist op dit oogenblik een der hoofdschuldigen aan dezen oorlog, een der lieden, die bijdroe gen tot het verlies van Duinkerken en Singapore, zijn stem verheft. Van Sit tard's stem gelijkt op den roep van een geest, die niet tof rust komt, omdat de geschiedenis hem vervloekt heeft. Fi E stem van Van Sittard is ook dczelf- dc, die via bepaalde radio-zenders naar de bezette gebieden uitgezonden wordt cn daar een stemming van verzet tegen dc bezettende macht poogt te ver wekken als een verlengstuk van de anti'Duitschc stemming, welke voor het uitbreken van den ooi log in deze gebieden pi acht te hcerschen. Het is de stem. die beloften en garanties aankondigde, maar die overstemd werd door de taal van de leiten. Die feiten hebben geleerd, dat over al waar Britsche beloften en garanties, vricndschaps en vrlihcidsbetuigingcn zijn gehoord, spoedig een moreel of feitelijk „Duinkerken" volgde. In een hcele reeks landen heeft deze stem geklonken: Polen, Noorwegen. Ne derland. België, Frankrijk, Griekenland. Joego-Slavië. Overal heeft dc bittere er varing de werkelijke beteckenis onthuld van wat haar woorden verborgen en bet ziet er naar uit. dat de reeks nog niet af gesloten js en onder andere Nederlandsch- Indië zal een van de gebieden zijn, die haar verlengen. Wat Van Siltards aanvallen op Duitsch land betreft ze doen denken aan de denkbeelden van den Amerikaan, die een gruwelijk plan had uitgedacht om de Duitsche bevolking te stcrllisperenMen vraagt zich af hoe dezelfde stem in staat is om de idealen van menschelühheid en vrijheid als dc hoogste doelstellingen van de Britsche oorlogsvoering aan te kondi gen. STOCKHOLM. 23 Febr. (ANP) BU verdere wijzigingen in de Britsche re geering zijn 5 leden van het kabinet, o.m. de minister van oorlog. Margesson, af getreden, zoo meldt de- Britsche nieuws dienst. Behalve Margesson zijn nog de volgende ministers uit het kabinet-Chur- chill getreden: de minister zonder porte feuille Greenwood, de minister voor open bare werken en vroegere chef van de B.B.C.. Lord Reith, de minister van ko lomen. Lord Moyne en de minister voor de productie. Mooie Brabazon. Downingstrect heeft daarna het vol gende communiqué uitgegeven: ..De koning heeft goedkeuring gehecht aan de volgende benoemingen: tot minis ter van kolomen Viscount Granborne. tot minister van oorlog: Sir James Grigg. tot minister van handel: Hugh Dalton, tot minister voor openbare werken en eersten commissaris voor openbare werken: Lord Portal, tot mi nister voor de vliegtuigproductie J J. Llewellin en tot minister voor den cconomischen oorlog Viscount Wolmer. Volgens den Engelschen berichtendienst is de verrassing bij de nieuwe benoemin gen die van Griggs tot. minister van oorlog ala opvolger van Margesson. Dit is de eerste maal, dat een civiel ambtenaar, die een functie als regeeringsambtenaar bekleedde, tot minister is benoemd. Lord Cranborne. die benoemd is tot mi nister van koloniën, zal ook leider van het Hoogerhuis zijn. De nieuwe minister voor openbare weaken en eersie commissaris voor openbare werken. Lord Portal, was tot dusver parlementair secretaris in het ministerie voor de voorziening. De premier, zoo meldt de Engelsche nieuwsdienst verder, zal omtrent deze en de vroeger medegedeelde wijzigingen een verklaring afleggen, wanneer hij binnen kort in het Lagerhuis den oorlogstoestand zal bespreken. Vandaag verduisteren om 19.08 uur Vandaag, Maandag, gaat de zon op om 8.40 uur, onder om 19.08 uur. Dc maan gaat onder om 3.00 uur en komt op om 12.28 uur. Dinsdag gaat de zon op om 8.38 uur, onder om 19.09 uur. De maan gaat onder om 3.57 uur en komt op om 13.05 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1