AMERSFOORTSCH DAGBLAD Japansche luchtactie boven Java Batavia wacht den Japanschen aanval De oorlog moet gewonnen worden door 'n slijtageproces Amerika's hulp voor China De oorlog begint pas! Huib Luns t DE EEMLANDER BEKENDMAKING Deze maand geen bons voor rijwielbanden Weer tankbooten getorpedeerd Oproep voor grootere vliegtuigproductie EUROPA WINT Vergunning vereischt WAARSCHUWING ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0 05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN: 1—4 regels 1.elke regel meer ƒ0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadig!), adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DINSDAG 24 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 201 MTRENT de actie der Japansche luchtmacht, Zaterdag en Zondag boven Java J ontplooid meldt het Japansche persagentschap Domei nader, dat Zaterdag bij len aanval op de vliegvelden van Kalidiati en Bandoeng zeventien groote en zes leine vliegtuigen op den grond werden gebombardeerd, waarvan er zeven in brand logen, evenals een deel van een militair gebouw. In de omgeving van Bandoeng bonden Japansche jachtvliegtuigen den strijd „an met veertien vijandelijke toestellen. Als gevolg van het slechte zicht waren Ie resultaten niet na te gaan. Wel hebben deze eenheden aan de uiterste Zuid- >unt van Sumatra in de omgeving van Tanrljoeng Karang een Blenheim neerge- ichoten Zondag verraste een Japansche formatie het vliegveld van Buitenzorg n schoot twee vijandelijke toestellen neer Andere vliegtuigen bombardeerden li? vliegveld, beschoten het met machinegeweren cn beschadigden zestien vlieg- ;uigen op den grond, waarvan er vier vlam vatten. Voorts wordt uit Tokio bericht, dat de Japansche strijdkrachten op Sumatra »iidens hun snellen opmarsch. die van Palembang in Zuidelijke richting ging. Zon- lanavond La hat. een strategisch belangrijk spoorwegknooppunl in het binnenland an Sumatra hebben bezet. Lahal ligt op ongeveer ISO km. afstand van Palembang 'T* IJDENS zijn oponthoud in de Australische stad Sydney heeft de Nederlandsch-Indische luitenant gouverneur-generaal Van Mook een energieke offensieve tactiek in Oost- Azië geëischt, zoo meldt het A.N.P. uit Sjanghai. Deze eisch van Van Mook wordt beschouwd als een symptoom van de steeds groot er wordende wrijvingen tusschen Ne derlandsch-Indische en Engelsche kringen in Oost-Azië. Tn Batavia wordt scherpe critiek geoe ftnd op het falen van de strategie van Het empire. Men wijt dit falen aan ge- ib -kkice voorbereiding door en gemis Inn initiatief bij de verantwoordelijke ■ersonen. Thans nu Batavia onmiddel- n aflik bedreigd wordt, eischt Nederlandsch- noe krachtiger dan voorheen een Som in het kapittel bij alle belangrijke beslissingen Van Mook oefende scherpe critiek op »t instellen van verschillende opper- immando's en oorlogsraden in Oost zië en in het gebied van den Stillen ceaan temper rlaar het werkingsgebied i rlo cnmncientie van deze 1 ichamen iiiteneew^n onduidelijk zijn omschre- >n Van Mook noemde het ongehoord at men in een oogenhlik van het groot e gevaar voor Nederlandsch-Tndië en ustralië zijn tijd moet verdoen met olijke strijdvragen. Volgens een radiohericht uit Batavia ai te Saigon is ongevangen, hebben de lilitaire autoriteiten in Nederlandsch idië uiting gegeven aan hun veront aardiging over dp vertraagde Ameri aansche hnln. vooral wat vliegtuigen treft Daar in hef Zuidwestelijke dee' an den Stillen Oceaan oen gpbrek aan cl^B,r'btstri'dkraehten bestaat, zijn de Ja nners in staaf ongestoord aanvallen te en op de geallieerde steunpunten in leze gebieden Dp Nederlandsch-Tndische uforiteiten hebben in de/p radio-uilzen |ing toegegeven, dat de laatste Japan- lie luchtaanvallen on Port Darwin niet leen een hevieen slag voor dit steun int dér geallieerdpn hpteekenen doch ovendipn ppn bedreiging vormen voor geallieerde verbindingswegen en de SJANGHAT. 21 Febr. (A.N.P.) Volgens hier uit Batavia ontvangen berichten blijkt, dat de hoofdstad van Nederlandsch-Tndië de Japan sche aanval gelaten afwacht. Hoe dicht deze aanval voor de deur staat, bleek de bevolking reeds Zon dagmorgen om half twaalf, toen de sirenes loeiden en verscheidene eskaders Japansche bommenwer pers over de stad vlogen en de voor steden bombardeerden. en| Ih militaire kringen t,e Batavia ver mei ijkt men den toestand, die door de 1 jlapansche landingen op Bali en de ver- Rverjng van Palembang is ontstaan, met Me situatie, waarin Frankrijk zich be- _ond. nadat de Duitschers de Sommc en Aisne waren overgetrokken. Zelfs is lezp situatie noer bedenkelijker, omdat Ta na nners thans met land vliegtuigen an Bali'uit ieder transport uit Austra- kunncn verhinderen. r> \Q «f Besprekingen fusschen Aus tralië en Nieuw Zeeland De Australische regeering heeft vol 'Pns een bericht uit Sydney een Nieuw eelandsche delegatie ontvangen tpr he- nreking van vraagstukken der toekom- lige gezameniiike oorlogvoering. De euw-Zcelandsche delegatie, die uil den ninister voor handel en industrie SilÜ an. pn leidende nersonnliikheden van Ie Nieuw-Zeelandsrhe luchtmacht be tond. wees op dp noodzakeliikheid van ensgezind handelen door Australië en ^ieuw-Zeeland. teneinde de tegen woor- Iiere ernsiirre crisis hef hoofd te bieden )e delegatie nam depl aan een bijeen komst van den Australischen oorlogs aad. De bedreiging van Rangoon Verwacht kan worden, dat Ran goon zal vallen zoo meldt Exchange Telegraph uit die stad. De geallieer den trekken zich thans onder zware bloedige achterhoede-gevechten te rug on de stellingen van de rivier de Sittang. die de laatste verdedi gingslinie voor Rangoon vormt. Za terdagavond is het tof een verbitter den slag op ongeveer 100 km ten N.O van Rangoon gpkomen dip van beidé zijde met uiterste krachtsin spanning gevoerd wordt. De regceringsauforiteiten zijn uit Rangoon geëvacueerd, zoo meldt Ex change-Telegraph verder uit Manrialay. Duizenden burgers, mannen en vrouwen zijn naar in het bericht gezegd wordt, sedert Vrijdag op bevel der autoriteiten naar Mandalav onderweg. Tn Rangoon zullen in het geheel geen burgers achter mogen blijven, doch alleen nog maar mi litairen en vernietigingsnloegen. Te oor- deelen naar de voorbereidingen, zal te Rangoon de tactiek van de „verschroei de aarde" stelselmatig en grondig wor den toegepast. De bezorgdheid in Tndië voor even- tueele aanvallen van de Japansche vloot neemt volgens radio-Delhi nog meer toe Nadat reeds maatregelen tot evacuatie van de steden Calcutta. Colombo. Madras en Karafsii ziin genomen, heeft nu ook de gouverneur van de provincie Bom hav. Roger Lumlev. de meer dan 2 mil- 'iopn zielen tellende bevolking van Bombav aangeraden de stad indien mo- "eliik te verlaten. Ook Gandhi schrijft in zijn tijdschrift „Harvad" dat het voor de bevolking van de groote Tndische ste den het beste is. wanneer zii zich in de dorpen terugtrekt om een algemeene pa niek in de steden bij aanvallen te ver mijden. De Tndische wetgevende verga dering te Delhi, zal naar gemeld wordt, a s. Vrijdag in geheime zitting bijeenko men, om den oorlogstoestand te bespre ken. Ook het Tnd)«che Hoogerhuis zal in "pheime zitting hiieenkomen. Een datum hiervoor is nog r!rtt bepaald. De positie van Indië Radio New York meldt op grond van een bericht van Associated Press uit Londen, dat de Britsche re- geering bereid is aan Tndië meer politieke rechten te verleenen dan tot dusver. Een lid van het Britsche ka binet zal binnenkort naar-'Trrdië- vertrekken. Waarschijnlijk zal de ge volmachtigde van dp Britsche regee ring sir Archibald Sinclair zijn. De aan Indië te verleenen rechten zou den bestaan in de vorming van een nationaal bestuur onder leiding van Nehroe. In een interview met Domei heeft ^le groot-moefti van Jeruzalem, naar Domei uit Rome meldt verklaard, dat alle mo hammedanen op de wereld gebruik moe ren maken van de gelegenheid, welke de verovering van Singapore door de Ja- nanners biedt. Zii moeten mot Japan sa menwerken om de eeuwenoude Anglo- \merikaansche ketenen af te schudden. De val van Singapore doet de hoop der \ziatische volken on vrijheid en onaf hankelijkheid geweldig toenemen. Na de opzienbarende Japan«che overwinningen Ie land. ter zee en in de lucht zijn de onderdrukte volken er frotsch op, Azia ten te zijn. aldus de moefti. ONTRUIMING VAN ARUBA STOCKHOLM, 23 Febr. (D N B.) Naai* de Britsche nieuwsdienst meldt, moeten op last van de Ame- rikaanscJhe militaire instanties op de Nederlandsche bezittingen in de Caribische zee de burgers bet eiland Aruba ontruimen. Reeds zijn 150 personen per vliegtuig naar Maracaibo in Venezuela gebracht. 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. Door het SS- en politiegerecht in Ne derland zijn drie Nederlandsche staatsburgers, waaronder een half- jood, wegens bet vervaardigen en verspreiden van verboden drukwer ken. waarin wordt aangespoord tot sabolagehandelingen tegen Duitsche belangen, ter dood veroordeeld. Het vonnis is "door middel van den kogel voltrokken. 's-GRAVENHAGE. 23 Febr. De secretaris-generaal van het departe ment van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de distributiediensten gedurende de maand Februari epen bons voor rij wielbanden afgeven. Alle aanvragen welke voor de maand Februari ziin ingediend zijn vervallen verklaard, zoodat betrokkenen in Maart weder om hii de distributiediensteh een nieuw aanvraagformulier moeten in- diepen. Aan het Oostfront. - Onophoudelijk rollen de wagens met voorraden door de straten van Charkow op weg naar de voorste stellingen Scherl-Fellinga-P. K. Hahle RADIOREDE VAN ROOSEVELT STOCKHOLM, 24 Febr. (D.N.B.) President Roosevelt, heeft Maandag avond in een radiorede, naar de Brit sche nieuwsdienst uit Washington meldt, o.m. gezegd: „Voordat ons de voortdurende stroom van ons hewapc- ningsmateriaal een duidelijke superio riteit heeft, gegeven, moeten wij er aan vast houden onze vijanden te allen tijde en overal te verslaan, waar wij ze aan treffen, ook al moeten wij wellicht een zekeren tijd terrein opgeven. Op het oogenhlik, aldus Roosevelt, eischcn wij een zware schatting van onze vijanden." De president zeide vervolgens: „Wij en niet onze vijand zullen het of fensief in dezen oorlog uitvoeren. Wij zullen de laatste slagen winnen en de finitief vrede maken". Tn zijn verdere rede zei de de presi dent o.m. nog: „Wanneer wij, zooals ge vraagd is, onze oorlogsschepen, onze vliegtuigen en onze koopvaarders naar de vaderlandsche wateren zouden bren gen cn ons uitsluitend zouden concern treeren op de laatste verdedigingsloop graven. zouden onze groote krachtbron nen van elkander, worden ^i [gespeel en De Vereenig9e Staten zouden dniï 'gee nerlei hulp meer kunnen zenden naar China, Engeland Rusland, naar'de Mid- dellandsche Zee en de Perzische Golf." „Wanneer de Ver. Staten met een zoodanige eenvoudige politiek zouden ophouden, n.l. de Noord-Atlantische ra- vitailleeringslijnen naar Engeland en Rusland te beschermen, aldus Roose velt, dan zouden zij er toe bijdragen „het schitterende Russische tegenoffen sief" tegen de Duitschers kreupel te doen worden.' Zij zouden Engeland be- rooven van een belangrijk deel van zijn aanvoer van levensmiddelen cn oorlogs tuig. Ondanks den grooten afstand en de. moeilijke transportomstandigheden staat thans reeds, aldus de president, een groot aantal bommenwerpers en andere vliegtuigen der Ver. Staten met Amerikaansche bemanningen in dage- ijlksch gevechtsennfact met den vijand in het Zuidwesten van den Stillen Oceaan. Duizenden mannen Amerikaan sche troepen bevinden zich thans in dit gebied. De oorlog tegen Japan moet ge wonnen worden door een slijtageproces. De laatste twee maanden is er niets ge beurd, dat den Ver. Staten aanleiding zou mepten geven om deze fimdamen- teelp strategie aan een herziening te on derwerpen." Roosevelt beweerde vervolgens, dat He consequenties van den aanval op Pearl Harbour al waren ze „ernstig genoeg" sterk overdreven zijn. Het aantal der in Pearl Harbour op 7 De cember gednorie officieren en manschap pen bedroeg 2310 en liet aantal gewon den Hifi. Va ij alle in Pearl Harbour ge- stationneerde schepen zijn volgens de gegevens van Roosevelt, slechts drie buiten dienst gesteld. Tenslotte verklaarde Roosevelt „nooit tevoren hebben wii zoo weinigtijd ge had, waarin zooveel te doen is." STOCKHOLM, 24 Febr. (A.N.P.) Volgens den Britschen nieuwsdienst zou weer een Amerikaansche tankboot van 8000 brt, bij de Nederlandsch West- Indische eilanden getorpedeerd zijn, op 100 mijl van Aruba. Het laatst, waren drie booten met opvarenden gezien. Een bericht uit Willemstad (Curacao) meldt, dat, de Panameesche tankboot Thailand, in dc nabijheid van het eiland Moncos tegenover Aruba is getorpe deerd. Drie reddingbooten met de be manning zijn een 50 mijl van Moncos gesignaleerd. Te Rio is gisterochtend een S.O.S.-sein pn een boodschap in het Engelsch van de Jupiter opgevangen, dat. dit schip in de Caratbisrhe zee door een duikboot is getorpedeerd. AMERIKAANSCHE CRITIEK OP ROOSEVELT GENEVE. 24 Febr. (D.NB.). - De „Times" meldt uit. Washington, dat Roosevelt thans net zoo wordt aangeval len als Churchill. De critiek op de Ame rikaansche oorlogvoering neemt, tegen woordig in de Vereenigde Staten den indirecten vorm aan van een aanval op de principes der New Deal. waarvan Roosevelt, zooals bekend, liet symbool is. TOKIO, 24 Febr. (D.N.B). Naar Domei te Hongkong langs geloofwaardi ge» weg uit Tsjoengking verneemt, beeft de leider der Chineesche economi sche missie in Amerika, dr. Soeng, 10 Febr. den minister van buitenlandsche zaken, Cordell Hull, om meer hulp voor Tsjoengking verzocht. In zijn antwoord wees Huil even wel op den onmogelijkheid om den weg door Birma te gebruiken en stelde voor materieel via Iran en Sinkiang te sturen. Politieke kringen te Tsjoengking, al dus verneemt Domei voorts, kennen aan deze besprekingen- echter geen .praoti- sche beteekéïiis toe, daar bet twijfelach tig lijkt, of de Soviet-Unie die zelf is aangewezen op den toevoer van mate rieel, geneigd is transporlgelegcnheid voor dit traject beschikbaar te stellen. Sjosa zegt: TOKIO, 24 Febr. (A.N.P.). In een interview met. den correspondent van de Hotsji Sjimboen, heeft de gepensionneer- de schout hij nacht Sjosa, vandaag dc mogelijkheden voor het succes van een Japanschen aanval op Australië bespro ken. T>e besté Australische troepen be vinden zich op het oogenhlik in Noord- Afrika cn de in Australië achter geble ven strijdkrachten zijn niet zeer sterk. Indien men bedenkt, dat Australië ver zoekt om Amerikaansche tanks te stu ren, moet zijn militaire paraatheid zeer twijfelachtig worden geacht. Was Singa pore nog in Britsche handen, dan zou Port Darwin, evenals Australië, in zijn geheel misschien alleen als ravitailleer ringsbasis kunnen dienen. Daar de Philippijnen, Borneo, Celehes en Soera- ba ja door de Japansche luchtmacht he- heerscht worden, zullen de geallieerde vlootstrijdkrachten zich van Soera ha ja naar Port Darwin als laatste, toevluchts oord moeten terugtrekken. Daar boven dien sterke Japansche lucht- en vloot strijdkrachten in den Bismarckarchipel zijn aangekomen, zal de tegenstander niet land in Port Darwin stand kunnen houden. Kortom. Australië is blootge steld aan den Japanschen aanval. Over het gehecle land verspreide Australische luchtstrijdkrachten bedragen oogen- schijnlijk niet meer dan 3 a 4000 machi nes. De werkelijke oorlog togen Enge land en Amerika, aldus Sjosa tenslotte, begint eerst thans. Het is zooals Adolf Hitler omtrent den duur van den oorlog verklaarde: „Engeland en Amerika verarmen vooral wat materiaal voorziening be treft in dezelfde mate als de spiï- mogendheden rijker worden." Boodschap van Churchill aan Stalin STOCKHOLM. 24 Fjbr. (A.N.P.) De Britsche premier, Churchill, heelt, naar de Britsche nieuwsdienst uit Lon den meldt, ter gelegenheid van den 2i-sten verjaardag der oprichting van het bolsjewistische leger, een boodschap aan Stalin gezonden. Daarin brengt hij Stalin, als voorzitter van do verdedi gingscommissie der Sovjet Unie voor de bolsjewistische strijdkrachten ziin uitdrukking van „bewondering en dank baarheid" waarmede „de volken van het Britsche Rijk" rle. daden der bolsje wieken hebben waargenomen. „Enge land, zoo wordt tenslotte in Church ill's boodschap gezegd, vertrouwt op het ze gevierende einde van den strijd, dien wij gemeenschappelijk tegen onzen ge- meenschappelijken vijand "voeren"* AMSTERDAM, 24 Februari. In den ouderdom van 60 jaar is overleden de heer ld. M. Luns, hoogleeraar aan de Technische Ioogeschool, ridder in dc orde van den \'cd. Leeuw en Officier in de Orde van Oranje Nassau. Met Huib Luns is een zeer bekend kunste naar. die zich zoowel als schilder, graficus en beeldhouwer onderscheidde, heengegaan. Na de H.B.S. te Amsterdam doorloopen te hebben, studeerde hU aan de Rijksnormaal school voor tcckenleeraren aldaar, en ver volgens aan de Brusselsche Academie. Van 1908 tot 1918 was hij hoofdleeraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Tech nische Wetenschappen tc Rotterdam en vervolgens behoorde hjj tot de oprichters van de Koninklijke School voor Kunst, Techniek cn Ambacht te Den Bosch, als wier eerste dircctur hij tevens optrad tot het Jaar 1923, Na gedurende acht Jaar HUIB LUNS t (Foto Archief-m) belast te zjjn geweest met de leiding van het Rijksinstituut voor Teckenlceraren (Rijksmuseum te Amsterdam), zag hij zich in 1931 benoemd tot hooglecraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, om on derwijs te geven in het handteekenen en de geschiedenis der schilder- en beeldhouw kunst. Huib Luns was voorts docent aan versohillende volksuniversiteiten. STOCKHOLM. 24 Febr. (D.N B). De nfehwe'Britsche minister voor He vlieg tuigproductie. kol. J. K. Llewcllin. heeft volgensden Britschen nieuwsdienst, de arbeiders van dc luchtvaartindustrie on geroepen den houw van vliegtuigen te bespoedigen. De „tweede slag om Groot- Brittannië". zoo zeide hii. kan ieder oogenhlik en in nog grooteren omvang beginnen". Onze Russische geallieerden" zoo ging rle minister verder." moeten ieder vliegtuig, dat wij hun kunnen ge ven, tot hun beschikking kriigen. Xerler- landsch-Indië, Australië, Nieuw Zee land, Britsch Indië en Birma roepen in het uur van het nieuwe gevaar om de producten van uw fabrieken". Kustplaats in Californië gebombardeerd STOCKHOLM, 24 Febr. (A N P.) Dh Britsche nieuwsdienst publiceert bet be richt. dat een kustplaats in California is gebombardeerd. Er zouden ten minste 25 granaten zijn afgevuurd. LANGZAAM maar zeker konit het eincle van dezen winter in zicht, langzaam maar zeker zullen de weers omstandigheden zich verbeteren en zullen de groote offensieven die door het Duilsphe leger en rle daarmede ver bonden legers en legioenen zijn voorbe reid, een aanvang nemen. De komende maanden zullen ons de nlgeheele vernietiging van de legers van Stalin brengen, want Europa wint de zen strijd tegen liet bolsjewisme. Europa wint, omdat de Europeesche volkeren een nieuwe toekomst willen boirwen, een gelukkige toekomst in een herboren Europa. Europa wint en aan deze overwinning zullen ook Nederlanders deelhebben Ook deze strijders maken zich nu ge reed voor den eindstrijd. Landgenoot wacht niet langer, zorgt dat. gij er bij zijl als straks in het Oosten de beslis sing valt. Meldt u nu aan bij het vrij willigerslegioen „Nederland", Koningin negraebt 22. 's-Grave.nhage. DE HERRERA VERLAAT URUGUAY NIET BUENOS AIRES. 24 Febr. (D.N.B.). De leider der Uruguaansche nationa listen, Alberto de I-Ierrera, heeft ten overstaan van United Press bet gerucht gedementeerd, als zou hij voornemens zijn het land te verlaten. Op dit oogen hlik van onzekerheid kan hij land noch partij verlaten. Voorts kwalificeerde hij het optreden van president Baldomir als onteerend voor de Uruguaansche geschiedenis. VOORZITTER BRITSCHE CONSERVA TIEVE PARTIJ TREEDT AF GJSNè.VE, 24 Febr. (D.N.B.) Naar uit Londen wordt gemeld, heeft de voor zifter der Britsche conservatieve partij, sir Douglas Hacking, Churchill verwit tigd, dat hij afstand doet van zijn ambt. Churchill heeft van dit ontslag met leedwezen kennis genomen. voor zweminrichtingen 's-GRAVENHAGE, 24 Febr. De se cretarisgeneraal van hei departement van Sociale Zaken heeft hii uitvoerings besluit een reeks van voorschriften ge geven ten aanzien van openbare zwem inrichtingen, onverschillig of zii voor het publiek in het algemeen dan wel alleen voor leden van vereenigingen toe gankelijk zijn. Krachtons dit besluit, dat onmid- delijk in werking treedt, is de op richting of voor het gebruik open stellen van een zweminrichting voortaan slechts toegelaten na ver kregen vergunning. Deze moet, wanneer het een niet-ge meentelijke instelling betreft, bij rlen burgemeester worden aangevraagd. Ook gemeenten dienen zich in hel bezit cener vergunning te stellen, waarvoor fle com missaris hunner provincie de aangewe zen instantie is. Een uitzondering hierop vormen dc gemeenten Den Ilaag, Am sterdam en Rotterdam, die de ook voor hen vcreisrhlc vergunning hii den secre taris-generaal van Binnenlandschë Za ken kunnen aanvragen. De thans reeds bestaande zweminrichtingen mogen, in afwachting van de door hen aan tc vra gen vergunning nog gedurende ten hoog ste zes maanden hun bedrijf zonder ver gunning voortzetten. Dc secretaris generaal van Sociale Za ken zal voor het verleenen van vergun ningen nadere voorschriften vaststellen. Aan een vergunning kunnen, in het be lang van den hvgicnischen toestand van de zweminrichting en tor wille van de veiligheid bij bet zwemmen voorwaar den worden verbonden. Ook kan de ver gunning op ieder tijdstip worden inge trokken. Ken vergunning wordt eerst verleend nadat de pharmaceutische in specteur der volksgezondheid advies heeft uitgebracht over liet oprichtiugs- plan. of. wanneer liet een reeds bestaan de inrichting liet reft, over den toestand waarin deze zich bevindt. Indien de hvgiënischo toestand van een zweminrichting te wense.hen over laat, kan de burgemeester of. indien het een gemeentelijke inrichting geldt, het toezicht houdende hoogerc orgaan, het treffen van een of meer maatregelen voorschrijven. Ziin deze maatregelen binnen den daarvoor aangegeven tijd niet uitgevoerd, dan mag in de betrok ken inrichting geen gelegenheid worden geboden tot zwemmen voordat het hier toe bevoegd orgaan ter zake vergunning verleent Ken inrichting kan door bet bevoegd gezag voor bepaalden of on be paalden lijd worden gesloten, indien de phnrmacrulisclip inspecteur der volks gezondheid verklaart, dat dit in het be lang van den hvgicnischen toestand in de inrichting dan wel ter wille van de veiligheid bii het zwemmen, wenscheliik Tegen de op grond van dezer bepalin gen genomen beslissingen staat gedu rende 30 dagen beroep open. Overtreders ktinen met een geldboete worden ge straft. Het departement van Financiën waarschuwt hel publiek, om geldstuk ken, welke door inkervingen of anders zins verminkt of veranderd zijn niet aan te nemen, daar men zich bij het in het bezit hebben van zulke waardclooze geldstukken, aan ernstige moeilijkhe den blootstelt. ARGENTIJNSCH PARACHUTE SPRINGER VERONGELUKT BUENOS AIRES. 24 Febr. (D.N.B De ook builen de Argontijnsche grenzen bekende parachutespringer, Picasso, is tijdens een demonstratie om het leven gekomen. Daar hij tijdens het dalen oenige propagandaw oorden voor de na tionale democratische partij wilde spre ken. had hii een klein zendapparaat meegenomen. Ilij dreef af naar dc La Plata rivier en kwam in het water tererht. Daarbij geraakte ziin hals in do draad van liet zendapparaat verwikkeld, zoodat bij reeds half gestikt was alvo rens een reddingsboot hem uit het wa ter haalde Onmiddellijke doktershulp mocht niet meer baten. GEEN SABOTAGE OP DE NORMANDIE STOCKHOLM. 24 Febr. (A.N.P.). De commandant der New Yorksche brandweer beeft officieel bekend ge maakt. dat bii den brand op de Norman die geen sabotage is gepleegd. HET JODENSTATUUT IN FRANKRIJK Y1CHY, 24 Febr. (D.N.B). Naar men van gewoon lit k welingelichte zijde verneemt, zal binnenkort de wet. die ten grondslag ligt aan het in het onbe zette deel van Frankrijk sedert October van liet vorig jaar ingevoerde iodensta- tuut en die een nauwkeurige definitie der personen geeft, die als jood worden beschouwd en onder de uitzonderings wetten vallen, worden gewijzigd. Gold tot mi toe de godsdienst, als grondslag om vast Ie stellen of men jood was. in rle toekomst zal uitsluitend het rassen- principe worden toegepast. Een desbe treffend wetsontwerp, .dat door den mi nisterraad moet worden goedgekeurd, is in voorbereiding. LORD BEAVERBROOK IS ZIEK STOCKHOLM. 24 Febr. (A.N.P). Lord Beavcrbróok is door een zwaren aanval van asthma gedwongen het bed te houden, zoo meldt de Britsche nieuw sdienst. Vandaag verduisteren om 10X9 uur Vandoog Dinsdag, gaat dc. zon op om S.3S aar, onder om 10.09 uur. De maan gaat onder om 3.57 uur en komt op om 13.05. Woensdag gaal dc zon op om 8.36 uuronder om 10 II uur. De maan gaat onder om 4.50 uur en komt op om 13 49 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1