AMERSFOORTSCH DAGBLAD Bali is reeds geheel in Japansche handen De oorlog nadert Java Mislukte aanslag op V on Papen te Ankara De Birma-route bedreigd Ook nu biedt Parijs het oude, vertrouwde beeld Geen contact tusschen Java en Sumatra I Batavia is thans een doode stad HET PROCES TE RIOM OP EEN KEERPUNT? DE EEMLANDER Gevaarlijk precedent in de ziekte van Daladier geacht ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.6S per week ƒ0.16 Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN4 regels 1.elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. WOENSDAG 25 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 202T Officieele mededeeling van den Gouverneur- Generaal van Ned.-Indië De gouverneur-generaal van Ne- derlandsch-Indië, jhr. Van Star- kenborgh Stachouwer, zoo meldt de „D e u t s c h e Z t g. i. d. N i e- derl.", heeft Dinsdagmorgen te Batavia officieel bekend gemaakt, dat Bali geheel in handen der Ja panners is. Het oogenblik is thans nabij, waarop een algemeene aan val op Java moet worden gevreesd welks kusten zeer uitgestrekt zijn. De G.G. deed een beroep op volk en leger om tot het uiterste vol te houden. „Een zware strijd wacht ons, maar wij zullen dien strijd voeren met alle kracht, die in ons is." Naar de Engelsche correspondenten volgens Radio Mundial uil Batavia melden, opereeren de .Tapansclie oorlogs schepen, die troepen naar Bali bren gen, onder de beschutting van cc-n kunstmatigen nevel, zoodal het moeilijk is boijitreffers op deze schepen te con- stateeren. Generaal Wayèll heeft zich naar hel I front hegeven en gistermiddag de A m e r i k a a risdh e bommenwerpers van het type vliegende vestingen in den strijd geworpen. Te Lissabon is volgens Radio Mondial bekend gemaakt, dat de twee Portu- geesche transportschepen, die troepen versterkingen naar Timor brengen, ter hoogle van Nedcrlandsch-Indic zijn aangekomen. Java reeds omsingeld? HET oprukken der Japansche troepen in verschillende richtingen naar het Zuiden, heeft de Engelsche, Indische en Australische troepen genoodzaakt zich op Java terug te trekken, zoo meldt V.P.B. De daar beschikbare havens, in de eerste plaats die van Socrabaja, worden zoo snel mogelijk in verdediging gebrachl of militair ver sterkt. Hiermede is Java, volgens op vatting in Duitsche militaire klingen, de laatste toevluchtsmogelijkheid voor Australië geworden De Japanners waren reeds vóór de verovering van Singapore hiervan op de hoogte, zoodat zij hun maatregelen in dit opzicht konden nemen. Volgens een bericht uit Tokio in de E s s e n e r National Z e it u n g. is Java reeds thans nog a oor liet zich tegen vijandelijke aanvallen heeft te verdedigen omsingeld. Borneo en Celebes zijn door de Japansche troepen bezet. Vervolgens werd op Timor en Bali geland en thans is ook Ranka in Japansche handen gevallen. De situatie van Java kan op een lijn worden ge steld met die van Singapore in midden Januari. Er beslaat geen militair con tact meer tusschen Sumatra en Java. daar de Japanners Palembang in hun bezit hebben on van hieruit verdere aanvallen kunnen ondernemen. De militaire concentratie der Ned.-Indische strijdkrachten en hun bondgmiooten op Java toont volgens het blad aan, dat men den ernst der situatie erkent en er klaarblijkelijk niet meer op rekent el* ders nog met succe« militairen tegen stand te kunnen bieden. BERLIJN, 25 Febr. V.P.B.)De hoofdstad van Java, Batavia, is groo- temlecls ontruimd. De groote hotels, die de vorige weck voornamelijk nog onder invloed van den onafgebroken stroom van vluchtelingen uit Singapore overvol waren, staan nu zoo goed als leeg. Niet alleen cle Europeeeche. maar ook de in- landsche bevolking wordt den raad ge geven naar het meer centraal gelegen deel van Java te evacueeren. De gou- i erneur-gencraal heeft een radiorede ehouden, teneinde een beroep te doen op de bevolking, zich te beheerschen en zich niet over le geven aan een paniek stemming. H.j móest echter terzelfder- tijd toegeven, dat de Javaanscho kust te (uitgestrekt is om ze overal even nauw keurig te bewaken en eientueel doel treffend te verdedigen. liet gevaar voor een Tapanschen aanval is zeer groot en iedereen moet zich op het ergste voor bereiden. Verschillende corresponden ten van Engelsche bladen op Java la- (h-n doorschemeren dat generaal Wa ved dit eiland het allerliefst zou opge K'en om alle beschikbare strhdkrachten lever u> brengen naar Australië. Momenteel zijn de Japansche strijd- •lehfen, die Java omsingelen, zoo heet" ct erder in deze berichten, vermoede- ijk nog niet sterk genoeg, om een eva- natie op groote schaal van Java naar i-tralie te verhinderen. Bovendien zijn te»1). '1p 'avaansche havens op het oogen- v'iik ruimschoots voldoende transport- liepen geconcentreerd om een derge- 193«l!ke onderneming te kunnen wagen. De ven! ilitaire en burgerlijke autoriteiten r i^'aan tegenover deze plannen absoluut fiv ijzend. Ook al erkent men dat Java ten zeer- te bedreigd wordt en dat de verdedi- ing van het belangrijkste, maar tevens 'Ok laatste steunpunt een hachelijke laak zal zijn toch weigert men ook maar Jn overweging te nemen Java zonder vaiÉlag of sloot over (e geven. Het diplomatiek offensief, dat in ustralië is ondernomen teneinde te Jprkrijgcn dat de Australische 6trijd- j^flTachten ter beschikking wor.den ge- tpIrl voor de verdediging van Java, lujnt op een mislukking te zijn uitge lopen. ofschoon nog niet bekend is ge- aakt. dat dr. Van Mook zijn hespre- ingen te Camlierra heeft afgebroken of •*jR.|'Cëindigd. dl ^°l^ens de'1 correspondent van United Pres? te. Sydney, verklaarde 'n spreker min" ier Australische regeering, dat de re pute operatips der Japanners het gevaar oor Australië aanzienlijk hebben ver- oogd en dat het dientengevolge als uit floten beschouwd moet worden, dat kkeifi,strain- troepen en vliegtuigen ter ver- lediging van Java zou kunnen afstaan. Volgens berichten uit Batavia is de efinitieve bezetting van Bali door de apanners pen feit. Tiet keizerlijk hoofd- A-artier te Tokio heeft dienaangaande og niets medegedeeld. Wèl meldt eldctfokjo. dat e Japansche parachutisten 1 de omgeving van Koepang, de hoofd- tarl van Ned. Timor zijn geland en er i geslaagd ziin de Ned. Tmlische strijd- raehten lenig te drijven. Koppang zelf ordi nog verdedigd. tiers JcCei het be éden kg. correspondent der DAZ te Sjane hai wiidl een beschouwing aan de ermoedelijke houding der inlandsche evolking van Ned. lndië ten aanzien an-het conflict met Japan. Evenals het nationalisme in Birma, zoo stelt hii vast, is dat in Insulinde minder ontwik keld, dan in Bntsch-Indië. Dit ver schijnsel heeft verschillende oorzaken. De economische penetratie en industria- liseering van Ned. Indië door de Neder landers begon eerst omstreeks 1900 en voor dien tijd kwam het niet tot een ernstige botsing met de inlanders. Ter wijl de hoogerc Wcsterschc cultuur op de Philip pijnen drie eeuwen geleden door de Spanjaarden en in Britsch-Indic honderd jaar geleden door de Engel- schen werd ingevoerd, deden dc Neder landers in dit opzicht weinig, liet per centage analphabcten in Ned. Indië en Britsch-Indië is vrijwel gelijk, maar toch treft men in laatst genoemd land veel meer Westersch gevormde leiders aan dan in Ned. Indië. De goede be handeling der halfbloeden in Ned. Indië die tot de Europeanen worden gerekend en derhalve hun belangen verdedigen, was verder een rem voor het nationa lisme. Bovendien ontbreekt in Ned. In dië een leidersfiguur als Gandhi of Nehru, die in staat zou zijn geweest aan de versplinterde beweging eenheid te geven. Nationalisten onder politietoezicht Pp VENALS in Britech-Indie de onder- linge tegenstellingen van ras, taal en godsdienst, ten gevolge der maatre gelen der Europeesche lieerschers wor den overbrugd, ontstond ook hier een gemeenschapsgevoel. Ofschoon het Ned. Indische nationalisme nooit zulke strijd vaardige vormen aannam als de Britsch-Indische Congrespartij, was de onderdrukking door de Nederlanders toch hard. De tegenwoordige gouver neur-generaal wordt als een liberaal be schouwd, maa,r in kwesties, die de in- heemsche bevolking betreffen, ie hij uiterst reactionair. De nationalistische kringen staan onder voortdurend poli tietoezicht en spionnage en het dagblad „De Javabode" schreef eens: „Neder- landsch-Indië is een slaat geworden waarin de bevolking onder politietoe-' zicht leeft. Menigmaal schijnt het, dat de uitvoerende macht meer bij het openbaar ministerie dan bij den Volks raad berust". In Nieuw Guinea ligt het concentratiekamp Digoel, waar duizend arrestanten wegens nationalistische ac tiviteit zijn opgesloten. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat. de inlanders voor den strijd tegen Japan nauwelijks eenige sympathie zul len koesteren. Veeleer, valt er op te re kenen zoo besluit de correspondent zün relaas dat zij hoogstens, evenals de bevolking van Malakka. onverschil lig zal toezien bij de ineenstorting der vreemde overheersching, waaronder, zij tot nu toe heeft geleefd." De aanval op Californië TOKIO. 25 Febr. (D.N.B.) Het Ja- pansche hoofdkwartier heeft vandaag bevestigd, dat Japansche duikbooten gisteren militaire installaties aan de kust van Californië met gunstig resul taat hebben gebombardeerd. Naar de zender Schenectady meldt; heeft oen communiqué van liet depar tement van marine bekend gemaakt, dat een redhtstreeksche treffer is geplaatst op een oliebron. Volgens verhalen van ooggetuigen, werd de beschieting door een duikboot ondernomen. In totaal werden 12 schoten geteld. Duitsche infanterie grijpt in. De ring om Sebastopol wordt nauwer. Vijandelijk artillerie-vuur dwingt de manschappen terzijde van den weg dekking te zoeken Transatlantic-Recla-P. K. Weber ANKARA 25 Febr. (D.N.B.)Het agentschap Anatolie publiceert het vol gende communique: Gisteren, op 2-4 Februari, om 10.10 uur is op den Bulevanl Ataturk tusschen de pleinen Kavaklidere en Emniyet, een bom ontploft, waarbij een man in stuk ken werd gereten. Op het genoemde tijd stip heeft men een man dc plaats van de ontploffing zien passeeren. Hii droeg een in een stuk stof gewikkeld voor werp in zijn armen. Deze man werd in stukken gereten en men gelooft, dat het door hem vervoerde voorwerp een bom was. Twee voorbijgaande jonge meisjes liepen verschillende verwondingen op en de Duitsche ambassadeur, Von Papen met zijn echtgcnoote, die uit de tegenovergestelde richting kwamen en die zich, naar is vast gesteld op 17 meter afstand van dc plaats bevonden waar de bom ont plofte, werden door.den Juchldruk op den grond geworpen. De ambas sadeur en zijn echtgenootc stonden ongedeeld op en zetten 'hun wande ling naar de ambassade voort. De minister van binnenlandsche za ken. de stadhouder van Ankara, het parket en de politie begaven zich on middellijk naar dc plaats des onheils, waar zij een onderzoek instelden. De president der republiek zond den chef van zijn kabinet naar den ambassadeur om, zich op de hoogle te stellen van den gezondheidstoestand van den ambassa deur en diens echtgenootc. Ook de mi nister-president zond zijn kabinetschef. De minister van buitenlandsche zaken en de secretaris-generaal van het mini sterie van buitenlandsche zaken bega ven zich persoonlijk naar den ambassa deur. Het feit, dat de boni tijdens het pas seeren van den ambassadeur en diens echtgenoote tot ontploffing kwam, geeft liet parket ernstige aanleiding te den ken aan de waarschijnlijkheid, dat deze kwaadwillige daad gericht was tegen den persoon van den ambassadeur. Het onderzoek wordt voortgezet. AMERIKAANSCH TANK SCHIP GETORPEDEERD STOCKHOLM, 25 Febr. (D N B.) Naar uit Washington gemeld wordt, heeft het departement van marine be kend gemaak, dat het tankschip Re public door een vijandelijk schip aan de Atlantische kust is getorpedeerd. De Republic, groot 52S7 brt. behoorde lot de Petroleum Navigation Company. De overlevenden zijn in een Atlanti sche haven aan land gebracht Ten aanzien van liet verlies van e n Amerikaanschcn torpcedobootjagcr en een Amerikaansch vrachtschip voor New Foundlanc;, heeft het departe ment van marine medegedeeld, dat het den torpedobootjagcr Fruxlon en het vrachtschip Pollux betrof. Ondanks de grootste inspanning was het aantal menschenlevcns op heide sche pen, dat verloren ging, tengevolge van den op den Atlantischcn Oceaan heer- schenden storm groot. De schepen bra ken terstond, nadat zij aan den grond waren gcloopen, in stukken. Aan boord van de Truxton kwamen 7 officieren en 90 man om; aan boord van de Pol lux één officier en 92 man JAPANNERS OP EILAND TEN N.O. VAN TSJANGI Japansche troepen, die het eiland Singapore van uiteengeslagen resten an" Britsche troepen zuiveren, hebben Dinsdag 600 Britten op een eiland ten N.O. van Tsjangi gevangen genomen Tegelijkertijd zijn resten van vijande lijke troepen in het Z.O. van Johore ge vangen. PARIJS, 25 Febr. (D.N.B De verdaging, van het proces wan Rioni tot Vrijdag', heeft te Vichy verras sing gebaard volgens den special en verslaggever van Afip. De omstan digheid, dat men wegens ziekte van een der beklaagden het proces uit stelt, is een precedent, aldus de Afip, want het hof had zich even goed op het standpunt kunnen stel len, dat Daladier len volle wordt vertegenwoordigd door zijn advo caat. In zekere kringen te Vichy neemt men derhalve aan, dat het proces zich op een keerpunt bevindt. Verscheidene rechters zijn steeds meer van meening, dat het uitgangspunt der aanklacht ver keerd is geko/.en en dat het moeilijk, zoo al niet volkomen onmogelijk is, een aanklacht wegéns onvoldoende voorbe- rciding van den oorlog in te dienen, zonder tevens de schuldvraag omtrent de verantwoordelijkheid aan den gchee- len oorlog a an te snijden. Onder deze omstandigheden, aldus vervolgt Afip, verwacht men dat de ko mende zittingen den tweespalt in de de batten nog slechts zullen verscherpen en dat men tot een nieuw stadium van liet proces overgaat, waarvan wellicht liet voorspel wordt gevormd door een behandeling met gesloten deuren. Of do eerste zitting overigens Vrijdag kan worden gehouden, hangt af van. den gezondheidstoestand van Daladier, die gisteravond moei- koorts zou hebben gehad. Volgens program zou Daladier op den komenden zittingsdag geduren de ten minste vier uur worden ver hoord. Turksch en Bulgaarsch schip aangevallen ISTANBOEL 25 Tebr iD N B Het Turksche motorschip Ts jan hays, groot 300 bN. zou op weg van Boergas naar Istanboel door een Sovjet-duikboot zijn aangevallen cn met geschutvuur tol zin ken zijn, gebracht. Naar gezegd wordt, is nog niet bekend of het schip binnen of buiten de Turksche territoriale wate ren is aangevallen. Een officieele beves tiging van het bericht is nog niet uit gegeven. Het Bulgaarsche schip Stroema. dat met 800 joden aan boord sedeit maan den in de haven van Istanboel lag, is, naar 111 Istanboel verluidt, in den nacht van Maandag op Dinsdag door een Turksch sleepschip door den Bosporus naar'de Zwarte Zee gebracht. Het schip zou. naar verder bekend wordt buiten de Turksche territoriale wateren door een onbekend oorlogsschip getorpedeerd zijn. Alle aan boord zijnde personen zou den zijn verdronken. Ook voor dit be richt is nog geen officieele bevestiging ontvangen. LANDING OP TIMOR TOKIO. 25 Febr. (D.N.B.). De bij Koepang op Timor gelande Japansche troepen hebben, volgens Domei, op 21 Februari om 2 uur des middags een be langrijk vliegveld op 15 K.M. ten Zuid oosten van Koepang bezet. Volgens den Britschen nieuwsdienst zouden bij liet eiland Timor sterke Ja pansche zeesti ïjdkracliten zijn gesigna leerd. KEITEL UIT PRESSBURG VERTROKKEN PRESSBURG, 25 Febr. (D.N.B.), Na een verblijf van twee dagen, is dc chef van het opperbevel der Duitsche weer macht, gencraal-veldmaarschalk Keitel, gisteravond uit Pressburg vertrokken. STOCKHOLM, 25 Febr. (A.N.P.) In het communiqué van het hoofd kwartier der Britsche strijdkrach ten te Rangoon, wordt gezegd, zoo meldt dc Engelsche nieuwsdienst: Na verscheiden dagen van zware ge vechten aan de. Bilin-linie hebben onze troepen zich 20 Februari teruggetrok ken. Den 226tcn cn in den nanacht van 22 op 23 werden onze troepen, die het bruggehoofd aan den Oostelijkcn oever van de rivier dc Sittang bezet hielden om den terugtocht van onze troepen te dekken, door versclic vijandelijke strijd krachten in dc flank aangevallen. Na felle gevechten leden wij zware verlie zen. Onze troepen hebben thans goede stellingen achter do Sittang betrokken. Men vraagt zich in Londen af, aldus V.P.B., of de catastrophe van liet Malak- ka-schicreiland cn Singapore niet zou kunnen leiden lot een terugslag bij liet Chinëesclic volk. Men geeft zjeh zelf reeds moeite om de sterk bedreigde Birma-route te vervangen door andere wegen, waarlangs men Tsjang Kai Sjek van het noodig'e zou kunnen voorzien. Als eerste van deze routes wordt ge noemd de oude, z.g „zijdestraat", die door Noord-China loopt en dan op Sow- jet Russisch gebied via den door do bolsjewisten aangclegdcn Toerksib- spoorweg den Transsiberisehen spoor weg bereikt. Een schaduwzijde van het geval is echter, dat deze route niet min der dan 2000 mijl lang is; in vergelij king daarmede is de Birma-route nog kort. Deze is „slechts" 772 mijl lang. Buitendien verkeert deze weg volgens deskundigen, in een jammerlijken toe stand, terwijl hij door buitengewoon slechte streken loopt, zoodat er niet meer dan 700 S00 ton per maand over zou kunnen worden vervoerd. Over de Birma-route kunnen daarentegen vol gens Amcrikaanschc deskundigen per maand 3000 ton worden getransporteerd. Ook vcrlicze men niet uit het oog dat dc bolsjewisten, die vroeger de Chince- zen langs dezen weg van oorlogsmate- rieel voorzagen, zelf alles noodig heb ben wat zij kunnen produceeren. De tweede route, die eventueel in aanmerking zou komen loopt ten Zui den van Tibet door Assam naar Indië. Op deze route hadden de Chineezen zelf do aandacht gevestigd, onmiddel lijk nadat dc Japanners Indo-China waren binnengerukt. Doch bij nadere beschouwing is gebleken dat hier enor me technische moeilijkheden rijzen; en, indien deze niet onoverwinnelijk zijn, zou het toch nog zeer lang duren, voor dat men van deze route gebruik kon maken. Kortom: de Birma-route is en blijft wat men haar wel eens heeft genoemd: de „levenslijn van China". Wanneer zij werd geblokkeerd, zou dit op liet oogen blik nog catastrophaler zijn omdat de magazijnen te Rangoon volgepropt zijn met Amerikaansch materiaal voor Chi na. Men moet derhalve wel tot de slot som komen: wanneer de. Birma-route geblokkeerd wordt, moet China alle ge dachten aan een grootsch opgezet, offen sief laten varen, tot tijd cn wijle deze route weder open is. PERMANENTE RAAD VAN DRIE- MOGENDHEDENPACT BIJEEN BERLIJN, 25 Febr.. (D.N.B.) Onder voorzitterschap van den rijksminister, van buitenlandsche zaken, Von Ribben, trop, is gisteren dc permanente raad van de landen van het driemogend- liedenpact te Berlijn voor een speciale conferentie bijeengekomen. Aan de conferentie werd deelgenomen door ambassadeur Dino Alfieri als ver tegenwoordiger van de Italiaansche re geering, Osjima als vertegenwoordiger van dc Japansche regeering. Met de ver tegenwoordigers van dc drie règeeringerf waren ook de leiders der verschillende commissies van het driemogendheden- pact aanwezig. EEN vlijmscherpe Noordenwind jaagt over het nagenoeg geheel verlaten perron. Dc en'kele reizigers voor de express „AmsterdamParijs" hebben hun kraag hoog opgezet; hun hoed zoo diep mogelijk in de oogen getrokken biedt nochtans weinig beschutting tegen dc gestadig neerdwarrelende sneeuw vlokken. Maar dc felle koude- verjaagt ons niet van onize post! Trouw als 'n schildwacht of als 'n hoopvolle minnaar in afwachting van zijn uitverkorene, wachten wij op den trein die op deze nagenoeg koudslen dag van het jaar zelfs Roosendaal niet schijnt te kunnen bereiken. Maar ons geduld wordt beloond. Traag als 'n locaaltje glijdt de zware machine mot een eindelooze sleep wagens achter zich aan 't station binnen. De express blijkt gedegradeerd tot boemel, geheel België en Frankrijk door. Ja soms roept z'n slakkengang herinneringen wakker aan de roman- tieke dagen van dc postkoets, even kil, traag en ophoudelijk stilstaand. Maar ook die oude koets had z'n voor deden. Menig kostelijk Vlaamsch of Waalsch vvintertafreeltje, een Breughel of Gustaaf de Smet waardig, zouden wij anders gemist hebben en zoo draagt ten slotte ieder graag de moderne reisonge- makken orn met des te grooter verlan gen liet einddoel te verbeiden. Het Garg du Nord ziet er wel heel on gewoon uit met de dikke wollen deken op zijn overkapping en de hooge sneeuwhoopen, hier en daar vluchtig bijcengeveegd. In het toch al stille mid dernachtelijke Parijs smoort de dikke sneeuwlaag zelfs het zwakste geluid. De wereldstad schijnt welhaast uitgestor ven, zoo niét blauwe en groene lampen en de lichtende omtrekken van slecht verduisterde vensters op eenig mensche- lijk leven duiden. Maar deze nacht heerscht er alom een geheimzinnige stilte en de eerste leven de Parij'zenaar, die ik ontmoet is de in een dikke winterjas gehulde hotelpor tier, die z'n koude ledematen bij een minuscuul electrisch kacheltje tracht te verwarmen. Bloedrood gaat de zon op, een rose gloed tooverend over de besneeuwde daken. Tegen den strak-blauwen hemel verheft zich het Onstersch' silhouet van de „Sacré Coeur". Slechts enkele palmen ontbreken om de illusie van het Heilige land te verwezenlijken, zooals ik dit eens op mijn eerste catechisatielessen zag uitgeheeld! Is Parijs dan zoo ver anderd"? De eerste schreden op straat brengen mij tot de werkelijkheid terug. De scherpe kreten der krantenverkoopsters, de ondefinieerbare geur die uit ieder metrostation opstijgt, ja zelfs een bloe- menstalletje met donkere boschviooltje?, mimosa en Violettes de Parme,, bewij zen maar al te duidelijk dat Parijs nog altijd tot de werkelijkheden behoort. Voor de „Zinc", de glimmende toon bank, verdringt zich al een dichte menigte om 'n glas dampende Café Na tional of men moet er weer even aan wennen warme of koude wijn on danks het vroege morgenuur te bemach tigen. De Lichtetad is ontwaakt, het dage- lijksch raderwerk zet zich in beweging en onwillekeurig neemt men ook de snelle gang der Parijzcnaai's over, daar in 'een wereldstad, ook in dezen tijd, toch immers iedereen haast heeft. Zoowaar rijdt er weer zoo'n oude ver trouwde groene autobus. Alleen i* het nu of hij zich aan. het klimaat heeft willen aanpassen door een dikke ije- muts o\er zijn platte dak te trekken. De prozaïsche verklaring van deze me tamorphose is natuurlijk de artistieK gccainoufleerde bergruimte voor de gas* cylinders die hier meer in trek zijn dan onze bekende generatoraanhangwagenSi Allengs wordt het beeld van Parijs weer vertrouwder. Nog altijd zijn de schuttingen overdekt met kleurige re- ciamopapieren, do krantenkiosken zij li als van ouds van onder tot boven met bonte tijdschriften behangen cn do affi ches der „Lotcric Nationale" getuigen nog altijd van den weinigen smaak der officieele ontwerpers! Vr OOR de Ilnlles des Provisions, de groote levensmiddelenwinkels als Pot in, Diunoy cn Bardon, verdringt zich een dichte menigte. Wie bet eerst komt, 't eerst maalt, want langslapers komen in dezen lijd met leegc handen thuis, maar w ie er vroeg bij is en een gewel dige hoeveelheid geduld bezit, kan zijn huisgenootcn tenminste van liet "oo- digc voorzien. Mondjesmaat zeker, want de grootste concurrent van alle huismoeders vormen de restau rants. Wie liet kan betalen, en men behoeft waarlijk niet over veel 'geldmiddelen te beschikken, kan door eenmaal daags buitenshuis te eten, ruim zijn kostje ophalen. Beter en met veel meer varia tie zelfs dan verleden jaar, maar wie 't minimum van 25 francs (fooi en 'n glas wijn inbegrepen) niet kan uitgeven, is er moeilijker aan toe. De gaarkeukens der Winterhulp ,,Lo secours dTIiver du Maré'chal" doen het bijna onmogelijke, maar er zijn veel hongerige magen te vullen. Wie 'n eer ste rangs eetgelegenheid kan bekosti gen („catégone A") brengt daarvoor een verplicht offer van 10 francs voor hen die lijden. Aan het woord van Pétain „Gij die eet, 'gedenkt hen die hongeren", wordt dan ook met veel plichtsbesef gehoor gegeven! Toch heeft dc voedselvoorziening van Parijs ook haar lichtzijden, zoo zijn er artikelen te krijgen die ieder Nederlan der zullen doen watertanden. Een voor. beeld? Maandelijks een kleine hoeveel heid sinaasappels, mandarijnen en da dels op de bon. Citroenen, druiven oï* pompelmoezen zijn vrij, maar de laat ste kosten 20 tot 25 francs per stuk, evenals peren en appels van gigantische afmeting. Oesters daarentegen zijn er als van ouds in alle prijzen en hoeveelheden, zoodat dit aan vitaminenrijke voedsel, nagenoeg de gchcele bevolking ten goe de komt. Een enkele kreeft of langous- te wordt door de eerstkomende in de wacht gesleept, verder slakken en mos selen oii dan begint een zwaarderen strijd om groenten, vleesch en kaas. Maar al deze hegeerlijkheden heeft zelfs het eenvoudigste restaurant al lang vóór u veroverd. Tafelwijn is op de bon, maar weder om biedt u de eerste de beste Bistro deze godendrank zonder eenige restric tie! Wanneer de Parijzenaar bovendien nog op de koop toe daar gratis ver warmd wordt, is het dan verwonderlijk dat van liet goedkoopste tot het peper dure luxe restaurant tegen een uur alle plaatsen bezet zijn? W. v. BEUNINGEN Jr. Vandaag verduisteren om 1.9.11 uur Vandaag Woensdag, gaat de zon op om 8.36 uur, onder om 19.11 uur. De maan gaat onder om 4.50 uur en komt op om 13.49. Donderdag gaat de zon op om 8.34 uur. onder om 19.13 uur. De maan gaat onder om 5.38 uur en komt op om 14.39 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1