AMERSFOORTSCH DAGBLAD 177 vliegtuigen verloren door aanvallen op Java HET PROCES TE RIOM Schijn of werkelijkheid? De Canarische eilanden geen Duitsche basis Moeilijkheden in Uruguay DE EEMLANDER Britsch-Indische troepen naar Indië terug Toestand in Australië kritiek geacht Speculaties door joodsch bankier in Frankrijk 90 pet. der Indische oliebronnen in Japansche handen Britsche vliegtuigen boven Duitschland Britsche troepen in New-York Britsche scheepvaart in moeilijkheden DE AANSLAG OP VON PAPEN DE AMERIKAANSCHE SOLDATEN IN IERLAND VERPLICHTE DIFNST AAN DEN STAAT IN ITALIË BEKENDMAKING Zware verliezen der bolsjewisten DE ONDERGANG VAN DE STROEMA ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2 05 per maand 0.68; per weck ƒ0.16 Binnen- land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTtEN; t—4 regels Ielke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Licfdadigh. adv. halve priis. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. DONDERDAG 26 FEBRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 203 TOKIO. 26 Febr. (D.N.B.). Militaire waarnemers verklaren naar aanleiding van het zesde bombardement op Java van Woensdag i 1.. waardoor het totale aantal vernielde vliegtuigen oo hei eiland lot 177 is geslegen hel volgende* „Pit is een zware slag voor de geallieer den. daar thans hiina de helft der viian deJijke luchtmacht op Java vernield is en er weinig mogelijkheden bestaan voor een toereikende versterking". Dezelfde kringen schatten rial de ee adieerde luchtmacht op Java bii het he gin der vijandelijkheden ongeveer 330 vljegtuiffen sterk was waaronder 100 jagers. SO hommenwerners- 20 verken rjingsvliegtnigen en 120 andere tvpen Pit aantal is inmiddels waarschijnlijk door Oroot-P.rittannie en de Yereeniede Staten tot in totaal 450 toestellen ver hoogd. Pe rommandeerende generaal der .Australische strijdkrachten on Malnkk-» generaal-maioor Gordon Bennett. is vol gens den Britsehen hciohtendionst in Balnvia aangekomen. Sinds rle eaniln lalie van Singapore was van Reimetl niets riieer vernomen TOKIO. 26 Febr. (P N B.) Pe keizer liike vloot zal hij het uitvoeren van nieuwe operaties in overvloedige mate gebruik maken van het nieuwe steun punt Singapore, zoo verklaarde luite- nant-lpr-7.ee 1e klasse Tasjiro in een overzicht over de oorlogsgebeurtenissen na dp bezetting van Singapore op de vandaag gehouden zitting van de cen trale commissie tot steun aan den kei zerlijken troon Naar Tasjiro verder verklaarde, heb ben dp Japanners hij den verderen op marsrh naar 'I Zuiden groote successen behaald en konden zii talrijke vijande lijke vliegtuigen vernietigen. Gelijktijdig joeg de .Tapansche vloot de ilit Singa pore gevluchte vijandelijke eenheden achterna en vernietigde cleze. Met den grooten aanval van dp lucht macht der marine op 20 Februari op port Parwin en het h'ogin van de opera raties op dien zelfden dag legen Bali, zoo verklaarde Tasjiro. werd de Groot- Oost-Aziatische zeeslag geopend. Met betrekking tot den strijd tusscben twee .Tapansche torpedojagers en een gecombineerd Nederlandsch-Indische- Amerikaansch eskader die zooals be kend met zware verliezen voor den vij and eindigde, wees Tasjiro in verband met het feit. dat de Japanners tijdens dezen zeeslag numeriek in de minder heid waren, op het hooge peil van de opleiding der Japansche marine sinds de vlootconfercntic van Washington. Poe verrassend de aanval op Port Par win werd ondernomen, zoo verklaarde Tsjiro, hewi|st wel de vernietiging en beschadiging van alle vijandelijke vlieg tuigen, alsmede het tol zinken brengen van de vijandelijke schepen. Tn dit ver band merkte Tasjiro op. dat het in de haven van Port Parwin liggende hospi taaischip door de Japanners is ontzien, in tegenstelling tot een vijandelijk staf kwartier en talrijke militaire en haven installaties. welke zwaar getroffen wer den. BANGKOK, 26 FpIii- (D N.B.) Dn minister van landsverdediging heeft Dinsdag in den Imdischen staats raad medegedeeld, naar uit New Delhi wordt gemeld, dat reeds maatregelen genomen zijn om de buiten Britsch-In- diê strijdende troepen naar Indië terug te ro'epen. LISSABON. 26 Febr (A.N.P.). Naai de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft de Australische minister van builen landsche zaken. dr. Evatt ,in het par Jement verklaard* „Australië bevindt zich in het meest kritieke gevechts gebied van de wereldgeschiedenis Pc enorme productiecijfers der geallieerden slaan uitsluitend op papier. Pit „pa pieren argument" mag de bevolking et* niet 1oe verleiden, zich aan een ver metel vertrouwen over te geven. De ge allieerden kunnen den oorloc alleen winnen, wanneer zij tot het offensief overgaan Pe Australiërs beschouwen de bolsjewisten als hun hond genoot er- Pe Sovjet-Unie zal stellig na den oorlog een „beslissende rol" spelen in het gt- bied van den Stillen Oceaan". VICHY, 26 Febr. (D.N.B.) Op last van den minister van binncnlandsche zaken, Pucheu. is de Joodsche bankier Rafael Worms, firmant van de ban kiersfirma Worms, wegens uitgebreide speculaties gearresleei fl. Worms con troleerde voor en tijdens den oorlog een groot deel van de Franscho schoenen industrie. Bovendien was hij eiganaar van de ophitsende bladen Lp Petit Bleu en Le Cri de Paris, die inmiddels zijn opgeheven. Worms heeft de laatste maanden op zijn kasteel te Pan in de. Pyreliecen in weelde geleefd. Zijn kol ders lagen vol levensmiddelen en brandstoffen uit den sluikhandel HAITI EN DE OORLOG BUENOS AIRES. 26 Febr. (D.N.fl}.). - Naftr uit Fort au Prince gemeld wordt, heeft de regeering van I-Iaiti de grond wet voor den duur van den oorlog hui len werking gesteld. Voorts heeft zij Iqst gegeven tot mobilisatie v^n ^Ue man nen van IS tot 40 jaar. BERLIJN, 26 Febr. (V.P.B.) De speciale verslaggever van de Manchester Guardian te Batavia schildert uitvoerig hoe de Ned. Indische troepen bij hun te rugtocht op Sumatra het systeem der verschroeide aarde hebben toegepast. Van alle Ned. Indisclie oliebronnen zijn, volgens dit be richt, de Japanners reeds 90 in handen gevallen. Wanneer zij mo menteel bruikbaar waren, zou Ja pan's oorlogsbehoefte aan olie vol komen gedekt zijn. Van de in Ned. Indië gewonnen olie kwam 60 °'o van Sumatra- Daarom is het verlies van Falcmbang, het groot ste oliecentrum van Ned. Oost- Indic zeer ernstig. De correspon dent beweert, dat de Nederlan ders op Sumatra bijna alle olie bronnen hebben opgeblazen Door de verrassende actie van de Ja pansche parachutisten in de omge ving van Palembang, kwamen deze echter ook in het bezit van oliebronnen, welke nauwelijks be schadigd warén. BERLIJN. 26 Febr. (D.N.B.) Brit sche vliegtuigen hebben, naar liet D.N.B. verneemt, in den afgeloopcn nacht brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in liet Duitsche kustgebied neergeworpen, o.a. ook op woonwijken in Kiel. Op geen enkele plaats werd militaire schade aangericht. Verwacht kan worden, dat enkele Britsche bommenwerpers zijn neerge schoten. Hierover zijn nog geen bijzon derheden ontvangen. De jongste Duitsche marine-operaties in het Kanaal. Tijdens de vaar| ö®r oorlogsbodems houdt het zware afweergeschut van de „Prinz Eugen de Britsche bommenwerpers op een afstand en dwingt hen terug te keeren Atlantic-Holland-P. K. Schöppe LISSABON, 26 Febr- (A.N.P.) Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washington meldt, heeft het de partement van oorlog Woensdag bekend gemaakt, dat een kleine afdeeling Kngclsche troepen in het stadsgebied van New York is in gekwartierd. Er werd niet gemeld, uit welke troependeclen deze af deeling bestaat en hoe lang zij ver moedelijk in New York zal blij ven, of waarheen zij definitief zal vertrekken. BRITSCH TANKSCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT STOCKHOLM, 26 Febr. (A.N.P.) Naar Radio'-Londen mededeelt, is giste ren in de buurt, van Portorico het Brit sche tankschip „La Carrière", metende 5600 Ion, tot zinken gebracht. Een deel der bemanning werd gered. DRIE BRITSCHE BOMMENWERPERS BOVEN DUITSCHLAND NEERGESCHOTEN BERLIJN, 26 Febr. (D.N.B.). Een gering aantal Britsche vliegtuigen is in den afgeloopen nacht naar de Duit sche Bocht gevlogen. Voor zoover thans bekend, werden drie Britschhe bom men werpers door de Duitsche afweer neergeschoten. V.P.B. geeft de volgende beschou wing over het proces te Rion: Frankrijk voert „het grootste pro ces aller tijden". Te Riom, op gedin gen afstand van Vichy, staan de mannen, die voor de nederlaag ver ent «voordel ijk gesteld zijn, terecht. Na zoovele andere plaatsjes. Com- piègne, Monloire en Saint Florentin, zal ook Riom een rol spelen in Frankrijk's jongste geschiedenis. Een rol. die liet onderwerp van ve lerlei discussies vormt. Zal hier ein delijk het vooze verleden onbarm hartig ontleed worden of gaat het slechts om een herhaling van die beruchte processen, waar enkele mannen voor de fouten van een ge heel systeem moeien boeten? N den historischen zomer van 1910 Lioodigrlc de Fransche volksvertegen woordiging, voor de laatste maal bij eengekomen, de regeering-Pétain uit om hen le bestraffen, „die verantwoor delijk zijn voor. het ontslaan van den oorlog, de ontoereikendheid der midde len, de leiding dpr operatief» en de om standigheden, waaronder de vijande lijklieden geëindigd zijn". En in het constitutioneele decreet, waarmede Pé- tai.n vervolgens een opperste gerechts hof instelde, was sprake von een onder zoek naar de verantwoordelijkheid voor den overgang van den vredes- naar den -v.rlogstoeetand. Overeenkomstig deze formuleering scheen het. overwonnen Frankrijk van zin* hot gehecle staatsbeleid der laat ste jaren, dat tenslotte tot den oorlog en de nederlaag gevoerd had. aan een grondig onderzoek te onderwerpen Reeds in de nadere instructies voor bel Hof werd echter gezegd, dat degenen, die bij dien overgang fouten of misdrij ven hebben .begaan of zich aan plichts verzuim schuldig maakten, berecht 7.ou den worden. Daarmede was feitelijk aangeduid, dat het niet om het oordeel over een svsteem. maar over de leiden de nersonen van dat svsteem eine. Na de arrestatie van verschillende prominente figuren van het „ancièn régime" geraakte het proces tijdelijk op den achtergrond. Interne moeilijkhe den in de regeering deden een politiek proces, dat cïe toch reeds zoo verhitte gemoederen zou opwinden, minder ge- wenschl schijnen. Anderzijds kon het proces, dat a's duidelijk bewijs van een grondigen ommekeer in hel staatsbestel kon gelden, bezwaarlijk geheel en al uitgesteld worden. Onder die omstan digheden kende Pélain zich in het be gin van 1941 rechterlijke volmacht toe en werd bepaald, dat minister en hoo- ge ambtenaren met terugwerkende kracht van tien jaar het, staatshoofd persoonlijk verantwoordelijk zijn. Op grond van deze volmacht werden Daladier, Blum en Gamelin, die als de voornaamste schuldigen worden be schouwd, to| vestingstraf veroordeeld. Evenz.oo geschiedde dit met Raynaud en Mandei, die bij het proces overigens slechts als getuigen optreden en zich later le verantwoorden zullen hebben. Voor den vroegereii luchtvaart minister Guy la Cambrc en den secretaris generaal van het defensieministerie Ja- comet bleef de bestaande hechtenis van kracht, In zijn motivcering van deze uitspraak repte ook liet Fransche slaalshoofd niet meer \an een broede ren grondslag van de aanklacht, maar slechts-van gebrekkige- oorlogsvoorbe reiding. MET deze aanklacht als basis lieofl hel opperslr» gerechtshof zijn laak aanvaard. I11 vergelijking mei den oor- spronkcltjken opzet is deze taak dus zeer beperkt. Het besluit tot den oorlog blijft buiten beschouwing en slechts de oorzaken van dc nederlaag, toen de oorlog eenmaal een feit was geworden, vormen liet onderwerp der beschouwin gen. Een omstandigheid, waarvan merk waardigcrw ijz.e de verdedigers profijt hekken om het Hof een willekeurige beiicrking te verwijten. In het kader der Duitsch-Fransche samenwerking trekl hel proces ook 11 Duitschland de aandacht. Althans aan vankelijk, toen men in de ilhcbn el rasse op grond van de le Monloire in geslagen koers an Riom een algeheel- loutering van Frankrijk verwachtte. Nu dit niet hel geval blijkt te zijn, acht men de halfheid, waarvan Vichv uiting goefl, niet bevordelijk voor een verdere toenadering tusscben beide landen. „Het grootste proces, aller tijden" blijkt aldus toch niet de verstrekkende gevolgen Ie zullen hebben, die op grond van vroegere gebeurtenissen verwacht konden worden. Door een hard oordee over de vroegere leiders kunnen de f.0u ten van een verderfelijk gebleken sy steem niet ongedaan gemaakt worden want daartoe is een algeheele ommekeer in hart en Imofd noodzakelijk. (Nadruk Verboden) MADRID, 26 Febr. (D.N.B.) In het Spa-ansche departement van buitenland- sche zaken werd gisteravond een nota van den volgenden inhoud overhan digd aan de buitenlandsche journalis ten: „Ter gelegenheid van het optreden van Duitsche duikbooten in het gebied van de Antillen, beweert de pers van eenige Ame- rikaansche landen, dat de Canarische eilan den als Duitsche dulkboofcbasls gebruikt worden. De Spaansche regeering ziet zich genoodzaakt, dergelijke veronderstellingen op dc meest besliste wijze tegen te spreken en alle moeilijkheden te voorkomen, die het gevolg van dergelijke valsche berichten kunnen zijn. Spanje bevindt zich in het volledige bezit va-s zijn souvereinitelt. Geen zijner havens dient den oorlogvoerenden landen als steunpunt. De militaire bezettin gen in deze havens zijn uitsluitend Soaansch. Bovendien moet elkeen die ook maar ecnig denkbeeld heeft van de moge lijkheden tot opereeren van duikbooten weten, dat deze de Amerikaansche kust kunnen bereiken zonder op de eilanden in den Atlantischen Oceaan te zijn aange wezen. Reeds in den eersten wereldoorlog torpedeerden Duitsche duikbooten vele schepen'iu Noord-Amerikaansche wateren Dientengevolge mag ook thans niemand de aanwezigheid van Duitsche duikbooten in deze wateren verbazen. temeer daar Duitschland door het bezit van de Fran sche en Noorsche kusten dichter naar de Ver. Staten is opgeschoven De tegen Spanje uitgebrachte beschuldigingen zijn even dwaas als valsch. Het Spaansche de partement van buitenlandsche zaken stelt den correspondenten der buitenlandsche ners voorr. de Canarische eilanden zelf te bezoeken, teneinde zich van den waren stand van zaken te overtuigen." GENEVE. 26 Februari (D.N.B.) Op de jaarlijksche vergadering van de Lamport and Holt reederij te Londen, heeft, volgens de Times de, president der maatschappij gewezen op de moei lijkheden, waaronder de Britsche scheepvaart op het oogenblik gebukt gaat. Iiel is een vraagstuk, zoo zcide hij, hoe de Britsche scheepvaart maatschap pijen haar scheepsverliczen willen com penseeren niPt de middelen, welke dooi den staat hiervoor ter beschikking worden gesteld. Alle koopvaardijsche pen, die door den staal in beslag zijn genom.en, worden mei het oog op het veelvuldige gebruik voor transporten veel sneller onbruikbaar dan in nor male tijden. Bovendien verinent de staat voor de schepen, welke als gevolg van vijandelijke acties of op normale wijze verloren gaan, geen overeenkomstige schadevergoeding. Pe scheepvaartmaat schappijen zijn derhalve ook niet in slaat in voldoenden omvang gelden le rcservëeren, waarmede zij bij het ein de van den oorolog haar meer dan nor maal versleten schepen zouden kunnen laten herstellen of de ontstane verhe zen door nieuwe schepen te vervangen. Verder zijn de kosten voor nieuw te houwen schepen tijdens dezen oorlog deels tweemaal zoo hoog en bovendien stijgen de prijzen nog steeds. Het door de regeering opgestelde scheepsvcrzek<u*ingss\steem is in zoo verre ontoereikend, dat het den eige naars der schepen niet veroorlooft alle in beslag genomen schepen voor hun volledige waarde le verzekeren. Als (roost voor deze moeilijke positie, geeft de regeering vage beloften, God alleen kan weten, wat al deze beloften in wer kelijkheid heteekenen, want na den oorlog zullen alle brandkasten hoogst waarschijnlijk leeg zijn en wat kan dan de regeering doen om de scheepvaart van het land weer op. de been te hel pen? OPHEFFING VAN 8-URIGEN WERKDAG IN AMERIKA? GENEVE, 26 Febr. (D.N.B.). Volgens een bericht uil Washingtoon is aan de bevoegde commissie van het Huis van afgevaardigden een wetsontwerp voor gelegd. waarbij, zoolang de oorlog duurt, de wet inzake den achturigen werkdag, dc 40-urige werkweek en de uitbetaling van overuren van l1-, tot tweemaal het loon, wordt opgeheven. BERLIJN, 26 Febr. (D.N.B.) De Deutsche Diplomatise li-P 0- 1 i t i s c h e Korrespondenz be- spreekt. dc poging tot een aanslag op den Duitschen ambassadeur le Ankara, Von Papen, en herinnert er daarbij aan dat moordaanslagen en daden van sabotage sinds lang lot de politieke wapenrusting van de Engelschen en bolsjewieken belmo ren. Neutrale, vreemde bodem, zoo schrijft de Korrespondenz. is voor hen bij die plannen geen belemme ring. Ambassadeur von Papen wordt reeds geruimen lijd door Engelschen en bol sjewicken beschouwd als een lastige hindernis voor de uitvoering van hun politieke plannen. Hij was bun een on aangenaam tegenspeler hij bun streven om Turkije hij den oorlog te betrekken Tn bom zagen zij den succosvnllrn di plnmaat. die aandeel beeft gehad in le totstandkoming van bet Puilsrh Turk- sche pact van Vriendschap en die de Puilsrh-Turk sche handel.sliet rekkingen heeft versterkt Hij vooral was bet. die Turkije gewezen heeft on de gevaarlijke aanspraken van de Sovjet-Unie, met ,OP stemming van Engeland, op Turkse li rechtsgebied en Turksche souvereine rechten. Pe Knrrespondenz verwijst dan naar een uiting van den radiospreker der National Broadcasting Company, vol gens wien na den homaanslag op Von Papen een Duitsch-Turksch conflict verwacht kan worden, en de Dnitschers op een aanleiding lot ingriinen al lang gewacht zouden hebben. Wie in wer kelijkheid er op wachtte niet alleen maar een dergelijk incident probeerde uil le lokken, bewijst rlozc hoogst be langwekkende erkenning. Het bondgenootschap, dal bet Britsche 'rijk op zoo „gelukkige wijze" met bel bolsjewistische Rusland verbindt heefl thans ook den weg gewezen aan de ee meenscbappeliike „actie van den Geneoe en den Secret Service", aldus de Piplo Zij mogen zonder visum de grens niet meer over schrijden BERLIJN. 26 Febr. (V.P.B.) Om zijn neutraliteit zoo krachtig moge lijk fe verdedigen, beeft de. Iersche Vrijstaat de Amerikaansche strijd krachten in Noord-Ierland thans uit drukkelijk verboden de grenzen van Eire te overschrijden. Deze bepaling geldt onder alle omstandigheden. Ook wanneer zij in burgerkleeding zijn, blijft rle scherp bewaakte grens tusscben Ulster en Eire voor hen ge sloten. De Iersche grensbewaking beeft strikte aanwijzingen om de naleving van dezen maatregel met alle middelen le handhaven. De commandant der Noord Ameri kaansche troepen beeft op zijn beurt alle officieren en manschappen van bet Amerikaansche expeditiecorps een der gelijke grensoverschrijding verboden Nadat een aantal Noord - Amerikaansche journalisten dp gastvrijheid van den lerschen Vrijstaat bad misbruikt, door na bun terugkeer in Ulster van bun be zoek in Eire sensationeeln berichten in den geesl fier Anglo-Amerikaansche pro paganda over den Oceaan te kabelen, is lp persccnsuiir aanzienlijk verscherpt. Door de regeering van Dublin wordt voortaan nog slechts een visum ver strekt aan Noord-Amerikaansche- pd Engelschp iournM'sten. wiet: loyaliteit boven allen twijfel verbeven is. Pe Noord-Amerikaansche en Britsche jour nalisten te Dublin mogen geen berichten meer aan de bladert zenden, welke niet °ersf gecontroleerd zijn floor dc Iersche '•ensuur. Overtreding van dit verbod wordt gestraft met onmiddellijke uit- ui'*/ine. Pe Britsche blokkade beeft |en«ovolgp "ehnd, dat de regeering van F,ire. op nieuw moocf overgaan Int ecu verscher- '•inn- Per distrihnHoV,ennljp'»*p»i. Dq meel fabrieken mogen b'»n k|;»nipn oor» «'echts SO net. leveren v,°n ,]p j1 1041 vers'rekte hoeveelheden. 7Te' uitmaal- oprvent-ogp voor fecvn is on 1f|0 ncf. go «teld. Tn totaal korpt men 100.000 ton toq,-, inkortovpreenkomt met een behoefte voor 100 dagtpi. ROME 26 Febr. (D.N B.) In een nieu we cbor den koning-keizer ondertekende wet wordt bepaald, dat voortaan alle man nen van 18 tot 55 jaar kunnen worden verplicht tot bet verrichten van bepaalde werkzaamheden in dienst van den staat D? fascistische partij zorgt voor de uit voering van d°ze nieuwe wet. Het geheel staat onder leiding van het ministerie voor de cornoraties. D? Itahaansche bladen maken uitvoerig van deze nieuwe wet gewag, welke, naar zij schrijven, een samenvoeging beoogt van alle krachten van het Italiaansche volk ten be hoeve van de eindoverwinning. Deze dienst verlening door de burgers bestaat uit een ontplooiing van activiteit door intellectuee- len en arbeiders bil de openbare lichamen en andere organisaties, voor zoover zulks noodig is voor het land in oorlogstijd Bur gers en soldaten zullen aldus tezamen gen groot leger vormen. Ook de vrouwen zal een taak zijn weggelegd. '«-GR A V EN H AGE, 25 Febr. Door liet bureau van den weer machtsbevel hebber in Nederland wordt medegedeeld: Vier Nederlanders zijn bij dn po ging om zich aan te sluiten bij het Nederlandsche koloniale leger om daar oorlogsdiensten te verrichten legen de spil mogendheden, buiten Nederland gearresteerd. Zij werden door oen Pu it sche n krijgsraad we gens begunstiging van den vijand ter dood veroordeeld. Het vonnis is door middel van den kogel vol trokken. ROME, 26 Febr. (D.N.B.) De leider der nationalisten in Uruguay, dr. Her- rèra, is uilgewezen, zoo verneemt do Giornale d'Italia uit Montevideo. Vóór- loopig is lui naar de hoofdstad overge bracht. Alle leidende personen der nationalistische partij worden strong be waakt', onder hen bevinden zich de voor zitter van den senaat, verscheidene senatoren en de vice-president der repu bliek UrugUcty. dr. Charlonn. De staatsgreep van 'president Baldo- mir wordt toegeschreven aan vrees voor den tegein andidaat voor het president schap, clr. Maniui. Na aftreden van den chef van den generalen staf. generaal Pedro Sicca, zoo vervolgt bet bericht, zijn er volksverzamelingen ontslaan voor bet rogeeringsgebouw. waarbij 30 personen gekwetst werden. Tijdens do demonstraties werd betoogd voor de onafhankelijkheid van Urugav en legen fle Ver. Staten. Een poging om de redactie te bestormen van bet regee- ringshlad „El Pueblo" werd door mili tairen verijdeld. In rle kringen der aan hangers van Herrera werden talrijke arrestaties verricht, waarbij twee sena toren gewond werden. Pas tegen den avond werd tie rust in Montevideo her steld. Behalve de nationalistische partij eischl thans ook fle socialistische partij het aftreden van president Baldomir, wiens lijfwacht van 200 tot 300 man ver sterkt is Baldomir, die alle politieke organisaties ontbonden heeft ontmoet bii de oprichting van den door hém ge- wilden raad van state groote moeilijk heden. Pe onafhankelijke partij beeft haar medewerking geweigerd en gft- eisebt, dat op 20 Maart de in de grond wet bepaalde presidentsverkiezingen go- houden zullen worden.—Baldomir beeft dezen eisrh van de band gewezen. Op bel oogenblik. zoo besluit de Giornale d'Italia. beslaat de regeering van Uru guay uit den minister van buitenland sche zaken en den president, die terzijde wordt gestaan door den ambassadeur der Vereenigde Staten. BERLIJN. 26 Febr. (D.N.BNaar van militaire zijde verluidt, hebben Duitsche troepen in het gebied ten Zuid oosten van bet Ilmenmeer tijdens een strip! van meer dan vier weken 387 aan vallen van sterke Sovjet-strijdkrachten} ten deele in succesvolle tegenaanvallen, afgeslagen. Pe bolsjewisten verloren be halve vele wapens en oorlogsmateriaal, meer clan 14.000 doodcri en een veelvoud aan gewonden Talrijke pantserwagens, stukken geschut, machinegeweren, gra naatwerpers. vlammenwerpers, ski's en ander materiaal vielen den Duitschen troepen in handen. ISTANBOEL, 26 Febr. (Slefani). Aan den ingang van den Bosporus wor den do nasporingen vooortgezel. naar cventiieele geredden der opvarenden van het Bulgaarsche s.s. Slroema. dat ten gevolge van een ontploffing is gezon ken. Aan boord bevonden zieli eenige honderden uitgeweken Rócmecnsche joden. Men gelooft thans, dat de móes ten flor ruim zevenhonderd passagiers en leden fier bemanning zijn omgeko men. Tol dusver beeft men slechts een zestal schipbreukelingen teruggevonden. In Bulgaarsche politieke kringen merkt men op, dat bot schip onder rle vlag van Panama voer on bijna precies op dezelfde plaats op 0011 mijn gcloopen of getorpedeerd is als bot Turksche mo torschip Tsjangkgvn. Men gelooft, dat bier een Sovjolduikboot in actie is ge weest. GESCHENK VAN DEN FUEHRER AAN DEN POGLAVNIK AGRAM. 26 Febr. (D.N.B.) De Fuehrer hooft rlcn leider van den Kroa- tischen stc\at, dr. Pawelitsj, ten leeken van zijn waanleering voor fle dappen- hcid fier Kroatische vrijwilligers aan bet Oostelijk front, een Mcrcedcs-auip geschonken, die een nauwkeurige copie vormt van don wagen, die door den Fuehrer wordt gebruikt. Vandana verduisteren om 19.13 uur Vandaag Donderdag, gaai dc zon op om 8.34 uur, onder om 19.13 uur. Vrijdag gaal dr zon op om 8.32 uur, onder om 19.15 uur. i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1