AMERSFÖORTSCH DAGBLAD DE INDISCHE OCEAAN ONDER BEREIK DER JAPANSCHE VLOOT VAL VAN RANGOON NOG DEZE WEEK VERWACHT Autoverkeer verder beperkt Critiek op de samenwerking tusschen de Britsche luchtmacht en marine P.T.T. in nat. soc. banen Nieuwe bonnen De distributie van boter en vet DE EEMLANDER EEN KOFFER VAN MANDEL GEVONDEN Britsche Koopvaardij werd verwaarloosd Extra brandstof in bijzondere gevallen INTREKKING VAN VERGUNNINGEN V oorzicningsf onds leerkrachten De Sovjetduikbooten bij Turksche wateren Strenge straffen voor luisteren naar verboden zenders DOODSTRAF VOOR ABONNEMENTEN: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68; per week ƒ0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers f 0 05. Postrekening 47910 VALKHOFF Co.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON 4620 DIRECTEUR T. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIE»: 1—4 regels 1.elke regèl meer 0.25. Spec. prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prjjs. „KEITJES" bij vooruitbet. v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. VRIJDAG 27 FEPRUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 204 BERLIJN, 27 Febr. (V.P.B.), Toen dr. van Mook onlangs od de terugreis van zijn verblijf in Washington te Syd ney vertoefde gaf hij als zijn meening te kennen, dat rnen nu eindelijk moest ophouden met „de tactiek der terug tochten van de eene Verdedigingslinie naar de andere, want met deze tactiek kan «den oorlog slechts w orden verloren". Van Duitsche zijde wordt in verband met deze uitlating vastgesteld dal men zich Ie Londen inderdaad met verbluf fende snelheid naar de omstandigheden weel te schikken. Over Hongkong wordt niet meer gesproken, de val van Singa pore vormde slechts aanleiding voor een nieuwe kabinetsuitbreiding. Rangoon, de Birmaweg en Ned. Indië worden als verloren beschouwd en men schenkt in deskundige kringen zijn aandacht reeds aan nieuwe problemen Zoo stelt de marine-medewerker van de Daily Mail aan de hand van een kaartje vast. dat de nieuwe actieradius der Japansrhe oorlogsvloot een door- snede van 2500 mijlen heeft, zoodat Cev- ]on aan strategische betcekenis heeft ge wonnen. Mocht dit eiland in Japansche handen vallen, of als uitgangspunt voor aanvallen tegen de verbindingslijnen om de Kaap. naar het Midden-Oosten en de Perzische Golf. Van Duitsche zijde wordt hieraan toegevoegd, dat deze gevolgtrek kingen ongetwijfeld den Amerikaan- schen generaal Wheeler zullen interes seeren, die volgens een mededeeling van de Dailv Mail, voornemens is vanuit Bagdad in Centraal Azië een „enorme Arnerikaansrhe militaire basis" te orga- niseeren. Volgens dit bericht, zijn de Amerikanen in samenwerking met En geland en de Sovjet-Unie van plan in lïvm en Irak spoorlijnen en wegen te bou wen om het transport naar Moskou te bevorderen. Zelfs schijnen er nieuwe ha vens en dokken op hel. programma te staan, terwijl voorts nog de mogelijkheid ge-schapen zal worden om gemotoriseer de transportmiddelen die onderweg be- schvüed werden, te repaïeeren. ZEESLAG TER HOOGTE VAN BALI TOKIO. 27 Februari (DNB) Het Japansche hoofdkwartier maakt be- k< <1 dat tijdens een zeeslag ter hoogte v:-n het eiland Bali, twee Amerikaan- srhe en twee Nederlandsche torpedo- j f.'ers door Japansche strijdkrachten tnr zinken zijn gebracht, terwijl twee kniispi's en een torpedojager zwaar be- s« kadigd werden. Deze mededeeling van h- hoofdkwartier is een aanvulling op e n officieel bericht van 21 Februari waarin reeds over don slag ter hoogte wc. P.h'i cèmeld werd. PARIJS. 27 Febr. (D.N.B.). Naar de „Pariser Z e i t u ng" meldt, is in een hotel in Algiers, rloor toeval een handkoffer ontdekt, die heeft toebe hoord aan den vroegcrcn Franschen mi nister van binnenlandsche zaken. Man del. Na den wapenstilstand is Mandel. zooals hekend. in Marokko gearres teerd. juist toen hij met Duff Cooper on derhandelingen wilde voeren over de vorming van een Fransche emigranten regeering. Hoewel Mandel onder politie toezicht door Algiers gebracht werd, ge lukte het hem toch om in een hotel de zen handkoffer ongemerkt, te deponee- ren. Daar de koffer inmiddels niet werci afgehaald, is hij thans geopend, temeer daar hij wegens zijn hooge gewicht ver denking wekte. In het koffertje bevon den zich vijf staven goud. elk 17 kilo gram zwaar en bovendien duizend Louis d'Or in een groote envelop. Een der gou den slaven draagt hel stempel van de bank van Engeland. Dit bedrag moest blijkbaar de financieele basis vormen van de Fransche emigrantenregeering in Marokko. GENEVE. 27 Februari (DNB) Uit Londen wordt gemeld: Omtrent den toestand der Engelsche koopvaardij schrijft de Daily Tele graph. „dat thans de straf volgt op het feit. dat men na den wereldoorlog van 19111918 de beteekenis van een sterke koopvaardijvloot voor Engeland heeft vergeten en het lot der Engelsche zeelieden niet heeft verbeterd. Een ster ke koopvaardijvloot geeft steeds de ha- sis der veiligheid van Groot-Briltali nie. In 1939 echter was Engeland in dit opzicht zwakker dan in 1911 den oorlog ingegaan. Engeland hepft steeds nog niet het grootste gevaar, dat het be dreigt door het gebrek aan koopvaardij- ruimtc, overwonnen. Integendeel, door het toetreden van Japan tot den oorlog is dit gevaar nog groot er geworden. Wanneer na een groote militaire cata strophe in het openhaar gevraagd wordt naar de oorzaak, kan men in ieder ge val als antwoord wijzen op de schaarschte van handelsschepen. Wanneer Engeland den oorlog wil winnen, moet alles in het werk worden gesteld om nieuwe koopvaardijschepen te bouwen." GENEVE, 27 Febr. (D.N.B.). De mi litaire correspondent van de Daily Express schrijft omtrent den militai ren toestand in Birma o.a., dat Rangoon, (ie belangrijkste haven van Birma, thans gevaar loopt in den allernaasten tijd door de Japanners bezet te worden. Voor het einde van deze week kan verwacht vorden, dat Rangoon zich in handen van den vijand bevindt. De openbare meeping in Engeland vergèet onwillekeurig het verlies van Singapore om zich geheel te concentree ën op de gevaren, die Rangoon bedrei- gpn. „Met de Japanners voor de poor- lpn van Rangoon en den dreigenden aanval van Japanschp hommen werpers en oorlogsschepen, is het, zooals men in paniekstemming slpeds heter beseft, ab- sohiut noodzakelijk gewordpn te be werkstelligen. dat de bevolking van Rritsch-Indië bereidwillig aan den oor log deelneemt", aldus vat een Zweed- he correspondent te Londen de hui- ge situatie samen. De moeilijkheid be aat hierin, dat men den Britsch-In diërs zoo weinig mogelijk wil aanbie den. terwijl men zoo veel mogelijk van hen gedaan wenscht te krijgen. Overi gens staat zoowel de openbare meening als een deel der regeeringskringen gun stiger dan ooit tegenover de kwestie om aan Britsch-Indië zekere concessies te doen. Zeer groote beteekenis wordt gehecht aan liet feit. dat Churchill in zijn laat ste rede Britsch-Indië heeft genoemd als een der groote mogendheden, die ge roepen zijn den gemeenschappolijken vijand te vernietigen. Men verlangt van Britsch-Tndië „dat liet Indische volk zijn productiecapaciteit en zijn werk krachten ten volle in de weegschaal werpt". Wal men het daarvoor aan wil bieden is voorloopig nog Iheorie en zweeft tussclien zelfstandigheid en zelf- estuur. Overigens j<; men het er alge- ineen over eens. dat., geliik dp D a i 1 v Mail formuleert. ..een dergelijk staat- undig experiment gedurende den oor log uiteraard onmogelijk is". Chineesche iroepen naar Birma In het Lagerhuis heeft volgens den Britschen berichtendienst de mi nister van koloniën en plaatsvervan gende premier. Attlee gisteren ver klaard: „Hel aanbod van de Chinee- •"he regeering om troepen naar "rma te zénden, teneinde daar zij >n zij met de geallieerde troepen te strijden, is in dank aanvaard". Chineesche troepen zijn rèeds Bir ma binnengerukt en, naar ver klaard wordt, hebben eenige hunner reeds den vuurdoop ondergaan. De in Londen ontvangen berichten wij zen er duidelijk op. dat het door den Britschen opperbevelhebber, generaal Hutton opgestelde plan voor den af tocht. mislukt is. In ieder geval is hij er niet in geslaagd, den .Tapanschen op- marsch tegen te houden. De geallieerden beschikken bij de verdediging van Bir ma nog slechts over uitgeputte en afge matte troepen. Birma is de eerste verde digingslinie van Britschlndië geworden. De Japansche aanvallen zijn thans ook gericht, op Prome in het Noorcten van Birma, hetgeen het gevaar mee brengt. dat Britsch-Indië van de 280 mijl lange olieleiding wordt afgesneden. De correspondent besluit zijn verslag met de opmerking, dat Japan bij ziln strijd in Birma een veel grootere mili taire macht, ontwikkeld heeft, dan men aan Britsche zijde voorzien had. V.PB. geeft eenige bijzonderheden over Rangoon, de hoofdstad van Birma. Rangoon, aldus V.P.B., gelegen aan de Golf van Pegu, was de belangrijkste in- en ui-tvoerhaven van Birma en Tsjoeng- king China. Ruim SO van den Birmee- schen handel liep over Rangoon, dat over goede havenwerken en verbindin gen met het achterland beschikt. Bo vendien kwam tol voor korten tijd het voor China bestemde materiaal in Ran goon aan om per spoor naar Lashio aan de Chineesche grens gebracht tc worden, waar de eigenlijke Birn^aweg begint. De artsen, die China in ruil voor de wapen- leveranties aan Engeland en de Ver. Sla- ten leverde, werden op dezelfde wijze vervoerd. Het voornaamste uitvoerproduot van Birma is rijst, waarvan jaarlijks meer dan 2 millioen ton werd verscheept, voornamelijk naar Britsch-Indië en Cey lon. Verder werden hout. plantenolie en tabak uitgevoerd Door den mijnbouw in Birma, die wolfram, tin en lood op levert. heeft Rangnon naast Tavoy en Moei main ook eenige beteekenis gekre gen als uit veerhaven van ertsen. Het loeigebied, dat zich ten noorden van Rangoon aan weerszijden van de be vaarbare Irawadi uitstrekt, is door een pijpleiding met de haven verhonden. De jaarlijksche productie van 1.1 millioen ton wordt in de omgeving van Rangoon geraffineerd. De raffinaderijen van de British Burmah Petroleum Company hebben een capaciteit van 2500 vaten per dag én die van de Burmah Oil Com- panv van 29.000 per dag. De smeerolie en benzine die door een hoog octaange halte zéér geschikt is voor vliegtuigen, ging gróotendeels naar Britsch-Indië. 's-C. R A V EN 11 AG E, 27 Febr. De secre tarisgeneraal van het, departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt het volgende bekend inzake de distributie van vaste brandstoffen. Om de meest ernstige gevolgen van de huidige brands lof fennopd te voorkomen^ is, in overleg met den geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid besloten,, ten behoeve van huisgezinnen met een zuigeling van zes maanden of jonger één eenheid brandstoffen extra ter beschikking le stellen. De zeer zorgelijke koleiipósitie maakt het helaas onmogelijk, ook voor andere groepen der bevolking extra bonnen ter beschikking te stellen of thans bonnen geldig te verklaren, daar de daarvoor benoocfigde kolen niet aanwezig zijn. De bovengenoemde leeftijdsgrens van zes maanden is dan ook mede met liet oog op de beschikbare hoeveelheid be paald. Om de in aanmerking komende ge zinnen zoo spoedig mogelijk in het be zit. van kolen Ie stellen, kan op 2 en 3 Maart a s. op vertoon van de distribu tie-stamkaart „hoofd" en de stamkaart van de zuigeling, die na 31 Augustus Ml geboren is. een bon voor één eenheid vaste brandstoffen hij den plaatselijken diSjtribuliedienst worden afgehaald. Tevens zal die dienst dan een bewijs van voorrangslevering afgeven. Ieder han.delaar is, indien hij over voorraad beschikt, verplicht om. tegen inneming van den bon en dit bewijs, hij voorrang te leveren, ook al is de klant niet bij hem ingeschreven. 's-GRAVENHAGE. 26 Febr. De secretaris-generaal van het departe ment van Waterstaat maakt het vol gende bekend: Teneinde het gebruik van perso nenauto's zooveel mogelijk te doen geschieden ten algemeenen nutte en ten behoeve van gewichtige belan gen moeten verdere beperkingen worden ingevoerd. Personenauto's zullen, zoowel in den openbaren dienst als in liet economisch leven en het overige verkeer, slechts mo gen worden gebruikt ter wille van vita le belangen. Tijdsbesparing alleen recht vaardigt het gebruik van een personen auto niet. Dit geldt, in het bijzonder ook voor rit ten over groote afstanden. Ritten, welke slechts ten doel hebben, op meer gemak kelijke o[ meer aangename wijze te rei zen, zijn ten ecnenmale ontoelaatbaar. Het ligt in het vornemen alle vergunningen voor personenauto's, welke verleend zltn op grond van het eerste uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het de partement van Waterstaat betref- STOCKHOLM. 27 Febr. (D.N.B.) De eerste lord der britsche admiraliteit, Alexander, heeft volgens Reuter ver klaard, dat de Britsche verliezen op ernstige wijze beïnvloed zijn door de concentratie van Duitsche duikbooten voor de Oostkust van Amerika. I-Iij gaf riet Lagerhuis de verzekering, dat, men van den kant van Engeland en de Ver. Staten alles doet wat men kan, om de verliezen op den Atlantischen Oceaan zoo laag mogelijk te houden. Rij de Lagerhuisdebatten heeft de afgevaardigde Amnion van Labour na de verklaringen van den eersten lord der admiraliteit gevraagd, welke maat regelen men wil nemen om een hetere samenwerking, tusschen do Engelsche marine en het luchtwapen te. verkrijgen. De bewering van Churchill, dat de door vaart van de Dnitsclie slagschepen door het kanaal een voordeel voor Engeland is, noemde Amnion zeer verrassend. Iij verklaarde, dat dergelijke opvattingen niet gepast, zijn. Het volk heeft daar ook zeer slecht op gereageerd. Een andere afgevaardigde wenschte, dal een speciaal onderzoek zou worden ingesteld naar de Engelsche slagsche pen verliezen. Weer een andere afgevaar digde zeide, dat Engelsche marine-offi cieren en scheepsbemanningen zich vaak geërgerd hebben over het door hen zelf waargenomen langzame arbeid s- tempo op de werven. De onafhankelijke afgevaardigde Tópkinson zeide, 4dat er nog te weinig torpedo-vliegtuigen zijn en dal het zeer moeilijk is samenwer ken tusschen de jacht- en bommenwer persformaties eenerzijds en de marine anderzijds. Tijdens de debatten in het Engelsche Hoogerhuis heeft admiraal Lord Chat- field verklaard: „Wanneer het. nood zakelijk was de Prince of Wales en de Repulse zonder heschermend geleide uit te zenden, hadden zij even goed in de haven kunnen blijven, waar zij niet. aan gevaar zouden zijn blootgesteld. Het zou volstrekt mogelijk zijn geweest admiraal Phillips hel bevel Ie geven onder geen omstandigheden deze schepen op het spel te zetten." Luchtmaarschalk lord Trenchard gaf uitdrukking aan de meening, dat het bomhardeeren van Duitschland niet vol doende intensief en vastberaden werd uitgevoerd. Terwijl Duitschland aan den eenen kant nier hel Sovjet-leger bezig was, moest het naar zijn meening door de Britsche bommenwerpers zonder onderbreking in den fug worden aange vallen. Er zijn vele redenen voor, aan te nemen, zoo beweerde hij, dat hier door de overwinning tenslotte zou kun nen worden behaald. Antwoordende op een vraag tijdens de debatten, zeide lord kanselier .Simon dat er langdurige en harde inspanning noo- dig zou zijn om alles te overtreffen, wat tot. dusver gepresteerd is, voor de toe stand verbeteren kon. Duitsche persstem De rede van den eersten lord der Brit sche admiraliteit, alsmede de vernieti ging van zeven vijandelijke schepen met een totalen inhoud van 52.000 ton door Duitsche duikbooten, noemt de Duitsche pers een nieuw bewijs voor de steeds moeilijker wordende positie van Enge land. De VÖlki s c he r R eob ach t er herinnert eraan, dat hel Britsche rijk in 1939 over 21.2 en de V-S. over 9.3 mil lioen brt. beschikten en schrijft, vervol gens: „de slag op den Atlantischen Oceaan bewijst thans nog duidelijker, dat de Engelsche zeevaart nergens vei lig is en dat ook de versterkte bescher ming van blijkbaar hoogst, belangrijke convooien de Duitsche duikbootsucces sen niet kan verhinderen." VGRAVEMIAGE, 27 Febr. Prof. dl*. R. van Genechle-n. hoofd van het Opvoedersgilde, heeft een stichting in het leven geroepen, die zich ten doel stelt op ruime schaal voorzieningen te treffen voor Nederlandsche onderwijzers en leeraren, die. zich in moeilijke om standigheden bevinden. Deze stichting, het algemeen voorzie ningsfonds voor leeraren en onderwij zers in Nederland (AVLON). stelt zich onder meer den doel de uitkeering van het salaris, wanneer dit door ziekte niet meer of slechts gedeeltelijk wordt uit betaald. het vergoeden van een gedeelte der kosten bij operatie van de leden, hun echtgenoote en bun minderjarige kinde ren. het geven van een uitkeering bij be valling van de echtgenoote der leden, het verstrekken van voorschotten en git ten aan leden, het geven van rechtskun digen bijstand, enz. Tot het A.V.L.O.N. kunnen toetreden alle Nederlandsche leerkrachten. De contributie bedraagt een half procent van het salaris. Zij. die lid wenschen te worden of nadere inlichtingen wenschen te ont vangen. kunnen ®ich wenden tot het bureau van hef A.V.L.O.N., Jozef Israels laan 46, te 's-Gravenhage. ANKARA. 27 Febr. (D.N B In Turksche kringen heerscht zichtbare ontstemming over het. opnieuw opdui ken van SovjétVduikboolen in de nabij heid der Turksche kustwateren bij den ingang van den Bosporus. Door deze duikbooten is, zooals men weet, de Strocma, die 800 joodsche emigranten uit Roemenië aan boord bad, tot. zinken gebracht, waarbij sléchts één man gered werd. Zijn verklaringen kwamen hierop neer, dat het schip door een Sovjet-duik boot in den grond is geboord. Ongeveer tezelfdertijd werd de Tsjang- kaja door geschutvuur van een Sovjet duikboot bij den ingang van den Bos porus tot zinken gebracht. Dit laatste geval is volgens Turksche opvatting veel ernstiger en heeft, naar bekend wordt, geleid tot. een diplomatiekcn stap van Turkije. Een reeds eerder ondernomen stap in een soortgelijke aangelegenheid is door de Sovjet-régeering van de hand gewezen. Van Sovjet-zijde werd loen ver klaard, dat de Sovjet-marine ieder regel matig verkeer, ook onder Turksche vlag, tusschen Turkije en Bulgaarsche of Roe- meensche havens zou trachten tegen te gaan, zonder acht te slaan op eventueele Turksche bezwaren. Arabische nationalisten gearresteerd ADANA, 27 Febr (D.N.B.). In de onder Engelsche heerschappij staande landen van het naburige Oosten, is een nieuwe golf van arrestaties begonnen, welke 'hoofdzakelijk gericht is tegen na tionalisten uit Palestina. In Aleppo zijn de laatste dagen acht personen met Pa- lestijnsChe passen gearresteerd, die vroeger in Irak woonden en na de in eenstorting van den opstand van Kaila- ni, naar Noord-Syrië gevlucht waren. Ook in Bagdad is de terreur tegen de daar nog wonende Arabische nationalis ten uit de dagen van den Palestijnsclien opstand weer begonnen. Talrijke Arabi sche nationalisten zijn op instigatie van de Britsche overheid gearresteerd. Bij zonderheden zijn nog niet bekend. MINISTER PUCHEU IN CASABLANCA VICHY, 27 Febr. (D.N.B Dc mi nister van binnenlandsche zaken, Pu- cheu, is Donderdagmiddag in Casablan ca aangekomen. Na een krans te hebben neergelegd bij het gedenktéekén van ge neraal Lyautey, hield hij een toespraak tot de verzamelde legionnairs. Hij spoor de hen aan tot trouw aan maarschalk Pétain en herinnerde ben aan hét „groo te voorbeeld van generaal Lyautey", fende het vervoer van personen, met ingang van 1 April 1942 in te trek ken en te overwegen, in hoeverre een nieuwe vergunning kan worden verleend. Voor zoover nieuwe vergunningen ge geven worden, zal dit geschieden onder nadere aan de vergunning te verbinden voorwaarden. Deze voorwaarden zullen inhouden, dat geen personenauto's zullen mogen worden gebruikt voor: a. Ritten op Zaterdag na 18 uur of op Zon- en feestdagen; b. Ritten over meer dan 75 km. van de standplaats (hemelsbreedte geme ten). c. Ritten binnen stedelijk gebied, voor zoover openbare vervoermiddelen kunnen worden gebezigd; d. Ritten tot bet bezoek van theaters, concerten, bioscopen. lezingen, vergade ringen. café's restaurants e.d.; e. Rillen uitsluitend tusschen woon huis en plaats van werkzaamheid. Deze voorwaarden gelden ook voor liet gebruik van personenauto's in dep openbaren dienst, voor zoover niet met betrekking tot de ritten, bedoeld onder a en h. Nadere dienstvoorschriften worden gegeven. De voorwaarden onder a. c en e gel den niet voor artsen, en veeartspn. mits zij op de voorruit het gebruikelijke ken- teeken voeren, vroedvrouwen, verplegers en vepleegsters. in de uiloefening van hun beroep. Voorts kunnen door den Rijksinspec teur van het verkeer op verzoek uitzon deringen op de voorwaarden onder a. b. c en c worden toegestaan. Er wordt in het bijzonder op ge wezen, dat. deze voorwaarden ook gelden voor personenauto's, die op gas of op vaste brandstof rijden. Teneinde de bovengenoemde voor waarden reeds voor de uitgifte van de nieuwe vergunningen in toepassing te doen brengen, worden zij door dezen als aanwijzing ingevolge dc verordening nr. 15 1910. betreffende het. vervoer van per sonen en goederen bekend gemaakt.. De aandacht wordt er op gevestigd, dat overtreding van déze aanwijzing er toe kan leiden, dat geen nieuwe vergun ning wordt verleend. De naleving van bovengenoemde voorwaarden zal door verscherpt politietoezicht worden gecon troleerd. 's-GRAVENHAGE. 26 Febr. Het Duitsche Landesgëricht beeft dén Ne derlander I. B. P. uit Amsterdam we gens bet luisteren naar en bet versprei den van radioberichten van den vijand tot twee jaar tuchthuisstraf veroor deeld. Hetzelfde gerechtshof legde aan den Nederlander P. de Gr. uit Den Haag. die herhaaldelijk, ondanks het Verbod geluisterd beeft naar het uitzenden van vijandelijke radioberichten, en zich bo vendien aan anti-Duitsche uitlatingen beeft schuldig gemaakt een gevangenis straf «op van 41/2 jaar. Dè heer J. de Kloet met deze taak belast 's-GRAVENHAGE, 27 Febr. (Y.P.B). De heer J. dé Kloet, voormalig hoofd dér afdeeling Radio en Film bij het departement van Volksvoorlichting en Kunsten, is met ingang van 1 Fe bruari opnieuw benoemd in bet hoofd bestuur der P.T.T. als inspecteur in al gemeenen dienst. De heer de Kloet is reeds vroeger aan P T.T. verbonden ge weest en was aanvankelijk bestemd om in 1941 adjunct-directeur van het Am sterdamse he Postkantoor te worden. Op verzoek van het departement, van Volksvoorlichting en Kunsten nam hij echter bij de P T.T. ontslag en werd hoofd van de afdeeling Radio en Film bii dit departement. Toen echter korten tijd geleden ir. van der -Vegte benoemd werd tot directeur- generaal der P.T.T., verzocht deze den heer de Kloet naar P.T.T. terug te kee- ren. De heer de Kloet zal thans o.m. lot taak hebben het belangrijke staatsbedrijf der P.T.T. op te bouwen in nationaal-so- cialistischen zin. Daartoe werd een a pare afdeeling gevormd, welke de nog bestaande tegenstellingen zal trachten weg te nemen, om de grondslagen te kunnen leggen voor den nieuwen geest, welke in dit belangrijke bedrijf zal moe ten heérschen. De leiding van deze ar- deeling is in handen gelegd van dén heer de Kloet. (Nadruk Verboden) j Vandaag verduisteren j om 19.15 uur j Vandaag, Vrijdag, gaat dr zon op om 8.32 uur, onder om 19.Id uur. j Zaterdag gaat de zon op om 8.31 i uuronder om 19.17 uur. gewelddadig optreden tegen Duitschers 's-GRAVENHAGE. 2G Febr. Een Nederlander beeft op den ochtend van 25 dezer in Den Haag twee Duitsche ambtenaren bij de recht- matige uitoefening van hun functie handtastelijk aangevallen en door vuistslagen aanmerkelijk gewond. De dader moest zich nog denzelf den dag voor het Duitsche gerechts hof verantwoorden, dat hem wegens misdrijf volgens art. 1 der verorde ning tot bescherming van de orde (gewelddadig optreden tegen Duit schers) ter dood veroordeelde. 's-GRAVENHAGE, 27 Febr. De ge bruikelijke rantsoenen brood, vleesch en aardappelen zijn de volgende week ver krijgbaar op de bonnen 11 van de daar voor bestemde kaarten. Voorts is voor het koopen van boter (voor houders van vetkaarten boter, margarine of vet) aangewezen bon 11 van de boterkaart. Deze bon gaat Za terdag 28 Februari in en loopt tot en met Zondag 7 Maart, dus over een periode van 8 dagen. Tenslotte geeft gedurende de maand Maart bon 228 van de bonkaart algemeen recht op bet koopen van een raptsoen zeep, terwijl eveneens zeep, resp. toilet zeep, verkrijgbaar is op den H-lion van de kaarten voor zeep en toiletzeep. 's-GRAVENHAGE, 27 Febr. De secrtaris-gèneraal van bet departe ment van landbouw en Wsscherij maakt bekend, dat in verband met de huidige seizoensomstandigheden de volgende maatregelen zijn geno men met betrekking tot de distribu tie van boter, margarine en bak- en braadvet. In plaats van één bon voor de distri butiepériode van 28 Februari tot en met 7 Maart a.s. pii ëén bon van de clistribu- tieperiode van S Maait tot en mét 16 MaArt a.s worden ditmaal voor het tijd vak van 28 Februari tol ën met 16 Maart a.s. twee bonnen van de boter- cn vet kaar t tegelijk aangewezen. Gedurende genoemd tijdvak van 28 Februari tot en met Maandag 16 Maart a.s. geeft bon 11 zoowel van de boter kaart, als van de vetkaai't naar keuze recht op het koopen van het normale rantsoen boter, zonder reductie, of mar garine, of vet. Gedurende genoemd tijd vak geeft voorts bon 12 zoowel van de boterkaart als van de vetkaai't naar keu ze recht op het koopen van het normale rantsoen margarine of vet. Boter is der halve, voor wat bon112 betreft, noch op de boterkaart. noch op de vetkaai't ver krijgbaar. De bonnen 08 en 09 van de boterkaart cn vkn de vetkiiart, welker geldigheids duur wordt verlengd tot en met 16 Maart, geven met. ingang van Zaterdag 28 Fe bruari naar keuze recht op het koopen van het normale rantsoen boter zonder reductie, of margarine, of vet. De aandacht wordt -er op gevestigd, dat het naar keuze beschikbaar stellen van meer artikelen op bovengenoemde bonnen niet bcteékent. dat men nu ook op alle bonnen, waarover men beschikt, het artikel zal kunnen verkrijgen, waar aan men eventueel de voorkeur geeft. De bovenbedoelde omstandigheden zijn oorzaak, dat men voorshands ge noegen zal moeten nemen met dat arti kel. waarover de winkelier beschikt. Ten slotte wordt medegedeeld, dat bon 10 van de boterkaart cn van de vetkaart niét zal worden geldig verklaard en derhalve kan worden vernietigd. Tijdelijke prijsstijging van gefileerde schar s-GRAVENHAGF.. 26 Febr. De dienst van den gemachtigde voor de prijzen deelt mede: Het blijkt bii het publiek verwonde ring te hebben gewekt, dat gedurende de afgëloopen weken de prijs voor de schar- filet niet onbelangrijk is gestegen. Veel al is deze prijsstijging den winkelier ver welen, die echter den fileerder aanspra kelijk stelde. De oorzaak moet echter worden gezocht in de moeilijke weers omstandigheden. waardoor de vischaan- voer is teruggeloopen en de nog vrije zeevischprijzen zijn gestegen. Worden de weersomstandigheden beter en neemt de aanvoer weer toe. dan zal ook dn prijs van gefileerde schar weer tot het oude peil dalen. TURKSCH SCHIP MET LEVENS MIDDELEN VOOR GRIEKENLAND ATHENE, 27 Febr. (D VB) Het Turksche s.s. Dumlupinar is Woensdag den Piraeus binncn.geloopen. liet -had een groote lading levensmiddelen aan boord, bestemd voor de ziekenlhuiizen en de volksgaarkeukens in Griekenland. ZWEEDSCHE VEERBOOT GEZONKEN STOCKHOLM. 27 Febr. (D.N.B.). Naar het Zweedsche telegraafagent- schap méldt, deelt.de directie van de Zweëd§ché spoorwegen mede. dat de veerboot „Starke" door den druk van het iis is lek geslagen en gezonken. Alle opvarenden konden gered worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1