AMERSFOORTSCH DAGBLAD „Geen reden voor optimisme, noch voor pessimisme" Marine-basis op Sumatra door Japanners bezet De Parijzenaar hongert naar goede kunst Japansche lucht actie DE EEMLANDER ONS LAATSTE NUMMER! Zeepbcn verlengd INTERVIEW MET VAN KLEFFENS Daladier werpt verantwoordelijkheid van zich af LEUGENAARS VLIEGVELD VAN TJILILITAN GEBOMBARDEERD ABONNEMENTEN per 3 maanden voor Amersfoort 2.05 per maand 0.68 per week 16 Binnen land franco per post per 3 maanden f 2.50 Afzon derlijke nummers ƒ0 05. Postrekening 47910 VAI.KHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a ZATERDAG 28 FEBRUARI 1942 TELEFOON «HO DIRECTEUR I. VALK.HOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIEN: 1—J regels 1.—elke regel meer 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadig!) adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbet v. 15 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. 6 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 205 i_| ET Amersfoorsch Dagblad zal I I met ingang van den eersten Maart 1942 niet mee! kunnen ver schijnen. In verband met de huidige papierschaarschte heeft men het noodzakelijk gevonden de uitgave van ons blad te staken. Bijna veertig jaren hebben wij in Amersfoort een dienende en voor lichtende functie vervuld. Steeds heb ben wij ons werk met animo kunnen verrichten, geschraagd als wij ons wisten door de sympathie van een trouwe lezersschare, die prijs stelde op de wijze van voorlichting, die wij ons als norm hadden gesteld en die een beschaafden vorm en het ver mijden van sensatie als kenmerk had Gaarne hadden wij ons werk voortgezet; nu wij onze taak moeten beëindigen, willen v/ij niet nalaten de velen te danken, die ons door hun steun en voorlichting het werk aan genaam en licht hebben gemaakt GENERAAL TERPOORTEN OVER DEN Ter afdoening van loopende zaken zijn onze kantoren a.s. Maandag en Dinsdag, 2 en 3 Maart geopend van 9—12 uur. Kwartaalabonné's kunnen aan ons bureau, hoewel wij volgens de vi geerende bepalingen hiertoe niet verplicht zijn, op vertoon van giro strookje of tegen afgifte van kwitantie het bedrag over Maart 1942, f 0.50, terugontvangen op Dinsdoc, 10 Maart en Vrijdag 13 A(aart, van 912 en van 25 uur. Wij verzoeken wissel geld mede te t.emen. Allen, die ons auton.atisch het abonnementsgela gireerden, verzoe ken wij de machtiging bij de post cheque en girodienst in te trekken. -VGRAVENIIAGE. 28_Febr. -^.De secretaris-generaal van het departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de geldigheidsduur van bon 211 van de bonkaart algemeen en van den met „zeep G" gemerkten bon. beide recht gevende op bet koopen van een rantsoen zeep. is verlengd t/m 31 Maart a.s. Prof. Goedewaagen bij den Dag van den Ned. Omroep 's-GRAVEMIAGË, 27 Febr. Ier ge legenheid van den dag van den Neder landscHen Omroep te Hilversum op Zon dagmiddag a.s zal de Secretaris-Gene raai van bet Departement van Volks voorlichlin en Kunsten. Prof. Dr. T Goedewaagert persoonlijk aanwezig zijn cn op de feestelijke bijeenkomst een in leidend woord spreken. De toepassing van het liquidatiebesluit AMSTERDAM, 28 Febr. Krachtens artikel 4. lid 1, van het liauidatiebesluit 1941 znn leveringen en diensten, door de naamlooze vennootschap terzake van baar vereffening verricht aan of jegens de firma van omzetbelasting vrijgesteld voor zoover zii vóór 1 Maart 1052 plaats vinden. Krachtens lid 2 van artikel 4 is geen evenredig registratierecht en waardevermeerderingsbelasting verschil 1 digd. indien als gevolg van de in artikel 1, lid 1. onder 3. bedoelde overdracht, vóór 1 Maart 1042 onroerende zaken door do firma worden verkregen Blijkens een door de Kamer van Koop handel en fabrieken voor Amsterdam van den waarnemend secretaris-generaal van het departement van Financiën ont vangen mededceline worden in alle ge vallen. waarin de termijn voor liet ne men van het bc«luit tol ontbinding van dc-naamlooze vennootschap werd ver lengd. de termijnen gesteld in artikel i. lid 1 en 2. van het linuidatiehcslnit 1051 met een geluk tijdsverloop verlengd. RADIOREPORTAGE DER NEDER- LANDSCÏIE P.X. HILVERSUM. 27 Febr. (V.RB.). - Op geregelde tijden zal de Ned. Omroep on der den titel „Necrlands stem van liet Oostfront", reportageberiehten uitzen den, welke door Neclerlandsche P.K. ver slaggevers in bef Oosten zijn vastgelegd Een drietal van deze berichten zullen óp Zondag 1 Maart te beluisteren zijn in hel programma van Hilversum 1 van 11.30 tot 12 uur. over de volgende onder werpen: 1. „Van een gipsen standbeeld en nog iets": 2 ..Een babbeltje met een collega": 3. ..Iets beleven". KOMENDEN SLAG OM JA VA P\E opperbevelhebber van het Nederlandsch-Indisch leger, generaal Terpoorten heeft Donderdagavond, naar de Brilschc nieuwsdienst uit Bandoeng meldt, voor de radio verklaard, dal „duizenden Rritsche. Australische en Amerikaansche troepen" zich op Java bevinden. Voorts verklaarde hij. dat de toestand ernstig is en er geen aanleiding bestaat tot een lichtzinnig optimisme ..Evenwel." zoo meende Terpoorten. „bestaat er ook gcciv aanleiding voor pessimisme. De ko mende slag om Java zal zich volgens de gestolde plannen afspelen". Na zijn terugkeer uit Amerika heeft de plaatsvervangend gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indio, dr. van Mook. een gesprek gehad met den hekenden \mi.rikaanschen journalist Knickerbocker. Dr van Mook drong er sterk op aan dat Amerika die vliegtuigen, die Nederlandsch-Indië gekocht en betaald had. ook zou leveren. llit Sjanghai meldt het A.N.P. tenslotte nog. dat de regeering van Nederlandsch Indiö alle Noderlandsche soldaten, die zich-op het oogenblik in Engeland en in Canada bevinden, bevolen heeft onmiddellijk naar Nederlandsch Indié terug te gaar. om onder de wapenen te komen. Winterhulp wil in dezen nood graag nnet beide handen helpen. Zorgt gij, dat die handen niet ledig zijn. MTAAR het Japansche hoofdkwar tier bekend maakt, hebben de in de wateren van Nieuw-Guinea en Nederlandsch-Indië opereerende .Ta pansche marinevliegtuigen tusschen 18 en 25 Februari 99 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den beganen grond vernield. In de wateren van het eiland Timor hebben Japansche marincvlicgtuigen Zondag i.l. een vijandelijk vaartuig van 20.000 ton tot zinken gebracht en een Nedcrlandschen mijnonleeger van 3.000 ton in brand geschoten. Een ander vij andeliik schip werd eveneens door de Japansche bommen getroffen en vloog in brand Politiek der verbrande aarde in Australië Naar „Aftonhladet" uit Londen meldt, heeft de regeering in Nicuw-Zuid-Wales in Australië een commissie ingesteld die de verantwoording ervoor draagt dat de politiek van de „verbrande aai de" voor het geval een Japansche in va -de plaats vindt, voor de volle honderd procent wordt uitgevoerd. De commissie moet bijzondere vernielingspatrouilles opleiden, die de vernietiging van waar devolle installaties in bepaalde gebieden »ot taak hebben. Wat Percival dwong Singapore op te geven Naar de meening van den militairen correspondent van de Dailv Express moe ten de volgende beweegredenen gene raai Percival ertoe genoodzaakt hebben. Singanore op te geven: 1. De Britsche en emnire-troepen te land kregen niet de vereischte onder steuning uit de lucht. Singapore bezat in het laatste stadium der gevechtshan delingen nog slechts zes Hurricane-p jachtvliegtuigen. 2. De in ailcrhaast op Ma'akka inge richte stellingen voor dp verdediging te land waren niet zorgvuldig gebouwd. Zii werden in het verdere verloop der ge vechtshandelingen door de Japanners veroverd. 3. De Britsche opslagplaatsen van le vensmiddelen en munitie waren te on gunstig over het schiereiland Malakka en het eiland Singapore verdeeld. De Ja panners zijn erin geslaagd, verscheidene mslacolaatscn te veroveren en daardoor de weerstandskracht der Engelschen te verzwakken. 4. Reeds op den vierden dag der go vechten op het eiland Singapore hebben de Japanners de hoofdmacht der verde diging van Singapore bedwongen en de waterreservoirs der stad bezet 5. Het hoofdbestanddeel van de Brit sche en empire-troepen. die Singapore verdedigden, hadden de gevechten op den aftocht van Malakka meegemaakt en waren daardoor bii den eigenlijken strijd om Singapore uitgeput. Bovendien waren de troepen door de voortdurende nederlagen op Malakka in hun moreel verzwakt. 6. De burgerbevolking is gebleken anti-Engclsch te ziin Dc inlanders heb ben „den verdedigers in geen enkel od- iclit hulp geboden". Hori contra Churchill en Roosevelt ...„Voor het jammerlijke optreden var, staatslieden als Roosevelt en Churchill moeten niet alleen do Anglo-Anierikaan- sche landen, doch ook de volken, die zich aangesloten hebben Iii bet z.g. anti- sni Imogen <1 heden-blok gedurende vele generaties lijden" zoo verklaarde de woordvoerder der Japansche regeering Hori vandaag voor vertegenwoordigers der buitenlandsche pers. De woordvoer der wees erop. dat Churchill drie dagen geleden in hel Lagerhuis een beroep heeft moeten doen op de offervaardig heid en de aandacht heeft moeten vesti gen op dc groote moeilijkheden die in verband met dc Janansche heerschappij in de lucht en ter zee een herstel van de vroegere Britsche positie in den wee slaan. Deze bekentenis van Churchill noemde Hori een krasse tegenspraak van ziin eertijds afgelegde chauvinist! sche verklaringen. Wanneer er ook ehau vinisten in alle landen zijn zoo bewaren, naar Hori opmerkte, toch staatslieden niet ruimen blik hun geestelijk evenwicht hij het besturen van het schip van staat, zonder rekening te houden met dergelii ko scherpslijpers Churchill en Roosevelt hebben daarentegen als vaandeldragers van het chauvinisme in hun eigen lan Ion alle wèlten van verstandig staat- manschap geschonden. Zii ziin het. die door het ontketenen van den oorlog met Japan niet te verontschuldigen fouten ebben gemaakt. Hpt bestuur van de beweging tot on dersteuning van den Japanschen keizers troon heeft een tweedaogsche conferen tie gehouden, waarna de volgende reso lutie werd aangenomen: ..Met den val van belangrijke Anglo-Amerikaansche steunpunten, van waaruit Engeland en de Vereenigde Staten Oost-Azié tracht ten Ie ovcrheerschen. is de hoeksteen ge lepjd voor de nieuwe orde in Groot-Oost- Azic, Dit hebben wij te danken aan de verheven eigenschappen van den keizer en aan de heldhaftige inspanning van Japans leger en vloot. Wij strijders aan het binnenlandsche front verhinden ons hierbij, het uiterste te doen om Oost- A/ië een blijvenden vrede te verschaffen door de vernietiging van de Vereenigde Staten en Engeland". Waarschuwing aan de V.S. WASHINGTON 27 Febr. (A.N.P.). De minister van buitenlandsche za ken in dc Nederlandsche emigran- tenregeering. van KI effens, heeft de Amerikanen gewaarschuwd, dat zij den oorlog zouden verliezen wan neer de Ver. Staten niet terstond al hun strijdkrachten mobiliseerden. Van Klcffens legde deze verklaring af in een belangrijk interview, waarin hij verder een samenvatting gaf van zijn waarnemingen tijdens zijn werk in de Ver. Staten. Hij zeide „dat het Ameri kaansche volk een tragische fout zou maken, wanneer het.de kracht van de sp;ImogendhcdétiVondcfSch91te of wan neer het dacht, dat bet nog fljfl bad om zijn voorbereidingen voor een beslisson- rlcn slag te kunnen beëindigen. Wan neer de zaicen op de Stille Zuidzee voortgaan als thans, zullen de Ver. Sta ten den oorlog verliezen. Het is thans geen tijd om de gebieden, die opgegeven zijn te ontzien, want het zal moeilijk zijn verloren gebied te heroveren, wan neer de vijand zich daar eerst eenmaal heeft genesteld. Het zal veel menschcnlc- vens kosten om het verlorene te herove ren. Onderschat den vijand niet. Wij moeten hef onaangename feit erkennen, dat wij allen het te licht hebben opgevat. Wij hebben de fout gemaakt te denken dat, aangezien wij ons verheugen in een beschaafde levenswijze, die levenswijs ook eeuwig zou blijven". Van Klcffens sprak in zijn eerste in terview ook over de kwestie van een grootcre politieke vrijheid voor ^Neder landsch-Indië na clcn oorlog Hij zcide. Jat hij voorstander is van een grootcre autonomie der eilanden, maar niet van een volstrekte onafhankelijkheid. Uit de woorden van Van Klcffens komt, evenals ook reeds bij monde van anderen is geschied, de overtuiging tol uiting dat de geallieerden de kracht van dc spilmogendhed.cn, laatstelijk weer van Japan, hebben onderschat en van die politiek thans de wrange vruch ten plukken. Zijn verklaring impliceert tevens een opnieuw aandringen 9P de toegezegde maar nog uitgebleven Ame rikaansche hulp. gelijk dit. zij het in nog luidelijker bewoordingen, is uitgespro ken door den plaatsven angenden gou- verneur-gcneraal van Ned. Indië Aan Mook. wiens uitlating men elders op de ze pagina aantreft. Het proces te Riom VICHY. 28 Febr. (D.N.B.). Na dc hervatting der zitting in liet proces te Riom, heeft de beklaagde Daladier. zijn verdedigingsrede voortgezet, waarbij hij den vroegcren Franschcn gcneralen staf voor de gebreken in dc uitrusting en op leiding van het leger vcranlwoordelijk stelde. President Caous noemde nieuwe getallen, die de gebrekkige uitrusting tijdens de ambtsperiode van Daladier moesten aantooncn. Daladier bestreed de juistheid van een reeks naar voren ge brachte cijfers Hij kon niet toestaan, dat men zich heriep op de verklaringen van zekere militaire persoonlijkheden, terwijl een deel van de authentieke ge tallen den Duitschers bij de ontdekking der documenten bij La Cliarite in den loop van den veldtocht legen Frankrijk in handen waren gevallen. Ilii Daladier is er niet verantwoordelijk voor. wan neer de opdrachten door de fabrieken 011 bedrijven niet uitgevoerd konden wor den door omstandigheden, die hern niet bekend waren en waarvoor de technici verantwoordelijk zijn. Hij verklaarde Ie kunnen aantooncn lat liet aanwezige materiaal door den gcneralen staf deels in hol geheel niet ge bruikt is. en dat liet op die wijze op hel beslissende oogenblik aan het front ont broken heeft. Vervolgens stelde Daladier opnieuw den gcneralen staf verantwoor delijk voor het niet onstcllen van pant serdivisies, waarbij hij wees op dc mee nifijgsversehillcn, die ontstaan waren over het gebruik van het tankwapen bij de bevoegde militaire bevelvoerende in stanties. Meeningsvérschillen die voor een belangrijk deel er toe hebben bijge dragen. dat de opstelling van pantser divisies werden verhjnderd. Daar komt bij, dat de pantserdivisies als zelfstan dig wapen niet in overeenstemming waren met de Franscho oorlogsdoctrinc. U en ik, wij allen, hebben een afkeer van den man die bewust liegt, die tracht loor zijn leugens verwarring te stichten en van deze verwarring te profiteeren 0111 doeleinden te bereiken, die in strijd zijn met bet belang van hen, die door hem belogen worden. Tegen dergelijke leugenaars strijden nu de Europeesche volkeren. Deze heb ben ingezien dat de verwarring die aartsleugenaars als Stalin, Churchill en Roosevelt trachten te stichten, de onder :ang van hun vaderland zou beteekenen. Leugen, bedrog en misdaad, dat zijn o.a. ook de middelen waarmede het bols jewisme werkt en onze beschaving, godsdienst en cultuur tracht te vernieti gen. Landgenoot, het is onze plicht dit gevaar te bestrijden. Duizenden grepen reeds naar dc wapenen en vormden ons eigen legioen in het Oosten. Uw plaats in de geleden is nog open Meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen „Neder land" Koninginnegracht 22 te 's Graven- ha ge. Vandaaa verduisteren om 19.17 uur Vandaag. Zaterdag, gaat dc zon op om 8.31 uur, onder om 19.17 uur. Zondag gaat de zon op om 8.29 uur, j onder om 19.19 uur. Luchtalarm op Long Island CENF.VF.. 2S Febr. (D.N.B.). - Vol- gens een bericht uit de New York Times van Donderdag, is de luchldoelai tilleric op Long Island in den nacht van 24 op 25 dezer voor het eerst na het uitbreken van don oorlog in werking getreden. Van 's nachts twee tot zeven was er lucht alarm. Naderhand bleek, dat het een valseh alarm was geweest. Kabinet van Iran treedt af ISTANBOEL. 2S Febr fSlofani). - Uit Teheran wordt gemeld, dat alle Iraanscho ministers hun ontslag bij den premier hebben ingediend. Men kent de reden van dit collectieve ontslag niet. maar waarschijnlijk is deze gelegen in nieuwe mëeningsverschillèn tusschen dc réeeering en de Engclsch-bolsjewistische militaire autoriteiten. Dr. van Mook wil tot dun aanval overgaan TOKIO, 28 Febr. (D.N.B.) Naar het keizerlijke hoofdkwar tier van Japan bekend maakt, heb ben op Zuid-Sumatra opereerende legereenheden op 23 Februari een belangrijke marincbasis aan de Samangka-baai geheel bezet. Voorts wordt bekend gemaakt, dat Japansche marinevliegtuigen boven Batavia vier Spitfires van den tegenstander hebben neerge schoten. Tegelijkertijd is het vlieg veld Tjililitan, buiten Batavia, ge bombardeerd, waarbij twee zware vijandelijke machines op den grond werden vernield. De Japan sche vliegtuigen leden geen ver liezen. In een blik terne op don op 11 Januari begonnen veldtocht tegen Nederlandsch- Indië. hebben Japansche militaire des kundigen verklaard, dat de luchtstrijd krachten van den tegenstander in hot Zuidwesten van den Stillen Oceaan zóó zwaar verslagen ziin, dat zij „niet veel ronden meer kunnen doorstaan". Ruim 5G0 Engelsche. Amerikaansche en Neder landsche vliegtuigen zijn in de zeven weken sedert het begin van dit offensief vernield. Ofschoon dc Japansche lucht strijdkrachten op tegenstand stieten, hebben zii toch ongetwijfeld de superio riteit in de lucht boven bet gcheeie ge bied van Ncd.-ïndië. mot inbegrip van Java, Bali, Florcs. Timor, de kleine Soenda eilanden en Nieuw-Guinea. bin non enkele dagen veroverd. Omtrent de activiteit van de marinevliegtuigen in de negen dagen van 18 tot 27 Februari, verklaarden de deskundigen dat 44 vliegtuigen van den tegenstander zijn neergeschoten en 55 op den grond ver nield, waarbij zich nieuwe Engelsche en Amerikaansche modellen bevonden, zoo dat aangenomen kan worden, dat het grootste deel van de luchtvloot van den tegenstander is vernield. V.P.B. meldt dat in Engeland en Amerika veel te doen is over „den slag tusschen de vulkanen", zooals men den te verwachten aanval der Japanners op Java heeft gedoopt. Generaal Wavcll heeft liet opperbevel over de verdediging van Java, zooals hekend. afgestaan aan den Nedcrlandschen opperbevelhebber Ter Poorten. Of dit besluit in verband staat met dc nog niet bevestigde berich ten over een vliegtuig-ongeluk, waarbij generaal Wavell een paar ribben zou hebben gebroken, valt uiteraard niet na te gaan. Do luitenant gouverneur-generaal van Ncd. Indië, dr. van Mook, heeft in een radiorede verklaard, dat dc tijd van vernielen en terugtrekken ten einde is. Thans komt het er op aan, tegenstand te bieden cn zelfs tot den aanval over te gaan. De hoofdmacht van het Nedcrlnndsch- Indisclio leger op Java heeft zich. vol gens de laatste berichten, geconcen treerd tusschen dc groote vulkanen van het eiland. De vloot en hot lucht- wapen hebben zicli eveneens geconcen treerd, om dc strijdkrachten te land te ondersteunen. De elfhonderd km lange Javaanscbe kust is verdeeld in een groot aantal sectoren, welke bij eve.n- ttiecle landingen der Japanners zelf standig den tegenstand moeien organi seeren .wanneer zij eventueel geïsoleerd worden. De voornaamste versterkingen van Java liggen in een wijden kring rondom de bergen. Zii strekken zich uit in de rimboe en verder over de koffic- en rubborplantages. Bandoeng is de kern van bet defen sieve systeem. Hier zijn alle beschik bare wapens samengetrokken en ook bet hoofdkwartier schijnt hier gevestigd te zijn. Voorts hebben de Japansche troepen op 20 Februari Telok Belong aan de Lampnng haai bezet, terwijl op dcnzclf- den dag ook Tandjong Ka rang word ingenomen. De Japansche strijdkrachten hebben op 23 Februari Kola Agoeng bezel, de Nederlandsch Indische vioolbasis aan de Semangka-baai in het uiterste Zui den van Sumatra. I'loofontmoeting bij Java Strijdkrachten der Japansche marine, die in do wateren van Java operccrcn, zijn gistermiddag tegen zes uur in con tact gekomen met dc hoofdmacht der in deze gebieden opereerende gecombi neerde vijandelijke vloot. Bij de gevechten die ontstonden, wer den een kruiser en drie torpedojagers van den vijand in don grond geboord. Het overige deel der vijandelijke strijd krachten wordt thans achtervolgd. 'HISTOIRE se répète" zegt de n*-* Franseliman en uit deze korte en kernachtige spreuk put hij liet geduld en de noodige dosis optimisme om dc dagelijksche zorgen te overwinnen. Zor geloos allerminst, maar wat luchtharti ger en gemakkelijker dan wij Neder landers. stapt de Parijzenaar over de steeds varieerende moeilijkheden heen waarmede men in oorlogstijd nu een maal le kampen heeft. „Gardons le sourire": laten wij onze glimlach niet verliezen, is maar niet 'n holle phrase doch een volkomen realiteit. Wie men ook ontmoet, zakehmenschen. kunste naars, werklui of zij die het misschien het moeilijkst hebben, de huismoeders, zij allen beginnen weliswaar met te mop peren over de kleine verdrietelijkheden des levens, maar hun geklaag is nooit van langen duur, want al spoedig ont dekken zij op vaak geniale wijze de vele zonzijden die liet leven ook in dezen lijd hen schenkt De een zegt „wii zijn het verlies van 1870 ook wel te boven geko men." Een ander geeft als zijn meening te kennen ..ziet eens naar het inspiree- rende voorbeeld door onze kunstenaars gegeven, welke een rriocite en arbeid zii zich getroosten orn den Franschen geest levend te houden!" Een oude boekhandelaar, meer philo- soof dan zakenman, snuffelt hij mijn bezoek eens tusschen dc vergeelde band jes op de stoffige boekenplanken. „ITIistoire se répète. zie zelf inaar eens" en hij legt me enkele zinnen voor die op.fraparite wijze min of meer 't heden- daagsch Parijs beschrijven. „Damals gab es noch das al te Bequeme, man konnte fast sagen, gegen hcutc provin- vielle Paris. Noch hörte mpn das Klap- pern der Pferdehufe auf dem Pflaster, noch konnte man spazieren gehen und die Stndt ungcfardct zu Fusz durch- streifen." Deze woorden van Ernst Decscv datee ren uit 1885 en door een wonderlijke spe ling van het lot zou men het heden- daagsch Parijs niet beier kunnen uit beelden. Ja zelfs dc klepperende paar denhoeven vormen een zoo typische noot in de svmphonie van geluiden eener we reldstad. dat ge de eerste nachten er van wakker schrikt wanneer het zooveelsfe rijtuigje late feeslgangcrs uit Mont- rnartre of uit do cabarets uit de omge ving der Charnps-Elvsées veilig naar huis brengt. „Een toevallige samenloop van om standigheden" zegt Nurks, maar wat te denken van de volgende phrase? ,Aber langsam fiillte sieh dieses Paris mil ciner neuen künstlerische Atmosphare, es war ein Umbaii von innen heraus." Hier is weer een punt van vergelijking met liet verleden. Deze „Umbau", deze nieuwe opleving, slaat op het tijdperk van Debussy, Monet, Mallarmé etc., wanneer de toenmaals levende kunste naars. Frankrijks artistiek leven een ge heel nieuwe gestalte geven. Het is niet te veel gezegd dat de eens profetische woorden van Decsce.v vóór een tweede maal in vervulling gaan. jP\E Parijzenaar. ernstiger en meer ver- langend naar geestelijk voedsel dan in de laatste jaren vóór den oorlog, legt op dit oogenblik een belangstelling voor dc kunst aan den dag die een buitenlan der te denken geelt. Honger naar ver beven muziek, honger naar goed tooneel, schilderijen en literatuur, zóó is de ac- tueele geestesgesteldheid van het Fran- sche volk en wat meer zegt, dc Fransche kunstenaars kunnen aan deze groeiende vraag ten volle voldoen. Met koortsachtige haast wordt er ge werkt. in het atelier, in de studio, op de planken en het concertpodium, bewust van de verantwoordelijkheid en de grootsc-he taak die de kunstenaars op den schouders is gelegd. Dat de voorstellingen van dc tooneel- st ukken als Bourdet's „Hymenée", Ilaguet's „Une jeune fille savait" en Puget's „Echec a Don Juaiï" de eerste weken avond aan avond uitverkocht waren, dat dc eerste uitvoeringen van moderne muziek en Zondagmiddagfesti vals gewijd aan Honeggcr, Florent Schmitt en jongere Fransche componis ten tot de laatste plaats bezet waren, is op zich zelf een zeer verheugend toeken. Van nog meer waarde is echter de kwa liteit van het spel. dc volledige overgave en intens medeleven van dc optredende kunstenaars. Ook oude, welhaast klassieke stukken zijn weer \oor den dag gehaald zooals het immer actueele „Topazc" en het ont roerende „Marius" van Pagnol, waarin de oorspronkelijke scheppers van dit on sterfelijk werk. Raimu cn Orane Demazis wederom de hoofdrol vertolken. Waarin ligt het actueele. het met een nieuwen tijd verbondene, zult ge u mis schien afvragen? Wel, bewust of onbe wust is bet Fransche tooneel de spiegel van de hedendaagsche geesteshouding (zooals het ook behoort le zijn). Herinnert go u een voorstelling in het Palais Royal te hebben bijgewoond het theater met meestal vrij scabreuze kIlichten, waaraan, volgens 'n Parijn' ge zegde „provincialen en buitenlanders de trouwste bezoekers waren"? In het Palais Roval vermaakt men zich ookjieden uitstekend, maar de tal- looze moppen en dwaze situaties zijn van een andere geestigheid dan voor heen. Een ander voorbeeld? Echec ft Don Juan, inderdaad het echec van de legen darische verleider, die ditmaal in plaats van aan zijn tallooze veroveringen een nieuw succes loc te voegen, leelijk de kous op den kop krijgt. Arme Don Juan, in een meer moreele samenleving is er voor jou geen plaats meer. Niet met ieder kan hij naar hartelust spelen want de laatste schoone waar hij zijn zinnen op gezet heeft, kruist met hem den degen en zoo sterft Juan (André Luguet) een smadelijken dood in een duel met zijn niet te veroveren geliefde Dona Fabia (Alice Cocéa). Ook de veertiger „Thomme de quaran- te ans", eens de held van menig roman tisch aangelegd jong meisje, kan in 't nieuwe Frankrijk (althans op het too neel) geen goed moer doen. Bij Bourdet ziet, de zelfbewuste en van zijn succes verzekerde veertiger zijn snoode plan nen om een gelukkig huwelijk te doen mislukken op teleurstelling en geknakte zelflrots uitloopen. Bij ..une jeune fille savoit" is het de overwinning van een zuivere ongerepte liefde tusschen twee jonge mensehen, in spijt van de cynische cn amorcele raad gevingen die een „rnan van ervaring" de jeugd meent te moeten voorhouden. En zoo is er veel, heel veel te vertellen, over de prachtige costumes, de verzorg de décors van Don Juan en de wonder lijk Spaansche sfeer gesuggereerd door de fijnzinnige tooneelmuzick van Ro land Manuel en Roger Désormièrc. Maar helaas, ook de papierschaarschte is aan dc orde van den dag. W. v. BEUNINGEN Jr. Technische Hoogeschool heropend DELFT, 28 Febr. De Technische Hooge School, die in verband met de scbaarschte aan brandstoffen, geduren de 3 weken gesloten is geweest, wordt Dinsdag a.s. heropend. Het rooster van dc colleges is echter sterk gewijzigd. AMERIKAANSCHE SCHEPEN GETORPEDEERD STOCKHOLM. 28 Febr. D.N.B.Dc Britsche admiraliteit maakt, volgens den LondensChen berichtendienst, he kend dut de vroegere Amerikaansche torpëdóbootjagcr Belmont, die thans on der Britsche vlag voer, getorpedeerd is. In Washington is door hei ministerie van marine hekend gemaakt, dat dc tankboot R Presor, groot 7.451 brt., van de Standard Oil Company, Donderdag avond voor de Atlantische kust is getor pedeerd. Het Amerikaansche ministerie van marine maakt bekend, dat de tankboot W. I). Anderson (10.227 t.) aan de Atlan tische kust is getorpedeerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1