K°. 10. Zal ut'flag23. December. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT) Vl'v R11 E N E N WIJK RIJ DUURSTEDE. lauilcitlauböcïic EcHgfctn 'if DE IDIIini VI EN SER EJi (Semper idem). Dit Blad verscbijnt geregeld om de 8 dagen, en wél des Zaturdagslegen ƒ3,60 per jaar.Advertcntiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden t"c Amersfoort bij den Uitgever, te Wijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD, te Rhenen bij GEBR. TAATS, Adres C. G. J. WOLTERS, te Utrecht bij J. II. SIDDRE, en aan bet Postkantoor te Amersfoort. Duitschland. De subcommissie van 't comité der Consti tutie zal naar men verneemtten aanzien van het definitieve Rijksbestuur (want tot dus verre was toch alles nog slechts voorloopig) een Erfelijk Keizerschap voorstellen, met regt van eerstgeboorte en cene civile lijst. Een Rijksraad waartoe iedere Staat van Duitschland een lid benoemten de 4 vrije steden te zamen een, zullen de regtcn der afzonderlijke Staten tegenover de verantwoordelijke Ministers des Keizers moeten opbonden. Over oorlog en vrede heeft uitsluitend de Keizer te beschikken. Of de Keizer in Frankfortof in Erfurt zal resideeren daarover is de commissie_bet__nog_oneens. Om nu lot een einde te komen zal men zich in Duitschland zulk een erfelijk Keizer wel laten welgevallen ook zelfs als men dien bij Oostenrijks afkeer van de Duitscbc zaak alleen in den behccrscher van Pruisen moest zoeken. Het departement van Marine van het Rijksministerie heeft zich tot den president der Vcrecnigde Staten jjerigtmet ver zoek om aan hetzelve een Commodore der Amerik. Zeemagt toe te zenden aan wien bet oppertoezigt en de leiding bij bet bouwen en uitrusten ecner Duitsche vloot zal worden opgedragen. Men vleit zich dus tegen den aanstaanden zomer over ccne sterke flotille kanonneerbooten en oorlogschepen te kunnen beschikken waarmede men in staat zal zijn, de Duitsche kusten en havens tegen de Deenen te beschermen. De toestand van Wcenen is allerbedroevendst alleen de krijgswet is in staat, orde en rust te handhaven. Door de revolutie is weelde en welvaart verbannen nijvere en gegoede inwoners zijn verdreven en alleen vagebonden en dieven woelen nog rond in de eertijds zoo aanzienlijke en welvarende stad. Een bataillon van het 25ste regement Pruisen dat in Frankfort eenigen tijd bij de burgers gelegen hadweigerde eenc nieuw gebouwde kazerne te betrekken onder voorwendseldat dezelve nog niet droog en dus een ongezond verblijf was. De omstandigheid dat aan het eergisteren alhier teruggekeerde linie- hataillon eene ruimere kazerne werd aangewezen vermeerderde de ontevredenheid der Pruisen zoodat het al spoedig tusschen de beide bataillons tot eene vechtpartij kwam. De Pruisen, door hunne officieren genoodzaakt, zich naar de hun aange wezene kazerne sum Gruben te begevenbegonnen aldaar alles kort en klein te slaan en de reeds gcslotene buitenste deuren open te breken om den nacht op straat of iu de berbergen door te brengen. De officieren, die zulks wilden ver hinderen werden uitgejouwd en liepen gevaar van nedergesa- beld te worden. Geen beter gevolg had bet verschijnen van den Majoor, die met eene hagelbui van steencn werd begroet, *n hunne kreten: Leve Jlecl. er.' leve de Republiek!» duurden tot dat het eindelijk den Kolonel, die bij hen zeer bemind was, gelukte hen tot bedaren en voor het oogenblik lot orde te brengen. Het regement zal naar Luxemburg verlegd worden. In het groot hertogdom Baden schijnt men gcenerlci vrees meer te koesteren voor cenen inval van Duitsche vlugtclingen. Een gedeelte der rijkstroepen, aldaar geconcentreerd keert naar hun garnizoen terug. De Rijksminister v. Schmerling en de vice-Sccrctaris v. Wurlh hebben aan den rijksbestuurder hun ontslag ingediend die dit heeft aangenomenzij zijn de eenigste Oostenrijksche leden van het Rijksministerie. De lieer v. Gag er n zalnaar men zegt zich met eene portefueille en te gelijk met het Voorzitterschap van liet Ministerie belasten doch deze laatste beeft zijne waardigheid als President nedergelegd. In de clubs droomt men weder van eenen Duitschen Keizer te verkiezen. De verstandigen zijn tegen zulk ccne dwaasheid. Te Berlijn is door de goede politie de rust eindelijk hersteld "'-fêTüaCÜte_persunen~éfr^iê^eêiUTra,»L vêrb'itji' 'Yic'bïien' irióe'Ecn de stad verlaten. In de gevangenissen bevinden zich de volks leiders slechts weinigen van deze hebben zich aan de waak zaamheid der politie kunnen onttrekken. het gewigtigste vraagstuk voor Duitschland, de verkiezing van een Rijksopperhoofdzal thans beslist worden sedert het schijnt uitgemaakt te zijndat de meerderheid der Nationale Vergadering te Frankfort zich voor eene Monarchale Staatsrege ling vertegenwoordigd in den persoon van cenen erfelijken Keizerverklaard heeftdoch de Koning van Pruisen zal zoo lang wachten met de aanneming der keizerskroon tot dat zijn kabinet in staat is eene overeenkomst met de andere Duitsche Regeringen daaromtrent te treffen. Italië. De berigten zijn heden van eenen aller gewig- tigsten aard. De Kamer der Gedeputeerden beeft den Paus te Roine vervallen verklaard van zijn wereldlijk gezag en eene provisionele regering benoemd. De Minister Sarbini heeft aan het Volk te kennen gegevendat Z. II. naar Rome kan terug keeren, doch alleen onder den titel van Bisschop; aan alle Prelaten en Kardinalen zou het verblijf te Rome geweigerd worden. Het Volk doorkruiste de straten onder het schreeuwen van Dood aan den Paus! Dood aan de Kardinalen! Frankrijk. In de clubs gaat het onstuimig toe. In de club Batignolle zeide een der sprekersVrienden twee din gen moeten dit oogenblik vooral in onze gedachten worden ge prent. Vooreerstmoeten de rijken zich gereed maken om de millioenen terug te geven die zij aan het volk ontstolen heb ben en ten anderebetzij Napoleon of Cavaignac het presidentschap erlangtwij moeten onze dolken slijpen want wij konden zc noodig hebben om ons van een' tiran te be vrijden.» Daverend gejuich.) In de club van Areóle heeft de president deze woorden doen hooren«Het is duidelijk, dat er gewigtige gebeurtenissen op handen zijn. Zij zijn onvermijdelijk. Dat de socialisten zich aaneensluiten, maar vooral, dat zij zich wachten, aan den wor stelstrijd deel te nemen tenzij hoogere bevelen 2ulks gelasten. Wij moeten de reactionnairen elkander onderling laten vernic- lcn. Er is een twist tusschen Cavaignacquisten en Ronapartisten- 'Dat zij elkander om het leven brengen onze overwinning zal Ides te zekerder zijn.»

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1848 | | pagina 1