Jsimtcnïaubscïte BcHgtim» Als ccne zeer ernstige zaak beschouwt men (le oorlogzuch tige gezindheid van Sardinië; want men vreest, dat Frankrijk bij de hervatting der vijandelijkheden tusschen Karei Albert en Ra- detsky zich vérpligl zal gevoelen, de Alpen over te trekken en Europa weder in onrust te storten. L. Napoleon was zeer verwonderdtoen de Kolonel Rebillos die bestemd is om Prefect van politie te worden, hem werd voor geleiden bij in hem den Kapitein der Gendarmerie herkende, die hem in 1840 van Parijs naar het fort Ham bad ovcr- gebragt. De Heer Mallevilledie den Kolonel voorsteldeheeft destijds als ondersecretaris het bevel tot vervoering van Bona parte gecontrasigneerd. In de Nationale Vergadering te Parijs zcide men beden, dat men eene manifestatie zou organiseren ten einde te vragen dat men den President der Republiek, den zelfden dag zijner benoeming tot Keizer zoude uitroepen. Lotlewijk Napoleon wendt al het mogelijke aan, om deze manifestatie te verhinderen en zoo men zegtwordt er iederen morgen een raad bij L. Napoleon Bonaparte gehouden van meer dan 50 volksvertegenwoordigers en van de toekomstige Ministersten einde deze onvoorziglige demonstratie te verhinderen. Alexander Dumas, die in lang niets heeft geschreven heeft de pen weder opgevat, en in het blad Vévénement een adres aan Bonaparte gerigt van den volgenden inhoud: Het is regt- matig, dat de Graaf van Chambord de poorten van Frankrijk, na tien jaren van verbanning, voor zich zal openstellen; het is billijk, dat de vier jonge Prinsen door tl worden terug geroepen het is reglmatigdat de Hertog van Aumale op nieuw lot Gou verneur van Algiers benoemd worde; 't is billijk, dat de jonge Prins van Joinville in het bevel over de zeemagt hersteld worde 't is billijk dat de man die ons van regeringloosheid heeft gered en het roode vaandel verscheurde, dat de Lumarline tot Vice-President worde; 't is billijk, dat Gavaignac tot Maarschalk van Frankrijk verbeven worde. NB. Lodewijk Napoleon is tot President van Frankrijk be noemd met eene overgroote meerderheid van stemmen. 5,434,226 waren op hem uitgebragt, terwijl Cavaignac 1,448,107, Ledru- Rollin 370,119, Raspail 36,920, Lamarline 17,910, Changar- nier 4,788 bekwamen. Hij heeft den eed reeds afgelegd terwijl bet Ministerie is zamengesteld als volgt: Odillon-Barrot, Président van den Raad en Minister van Justitie Dronin de LhuisBuiten!. Zaken; Leon de Malleville, Binnenl. Zaken; Leon FaucherPublieke Werken; H. Passy, FinantiënBixio Koophandel en Landbouw; De FallouxOnderwijs; Balhières Oorlog; De FracyMarine. Amersfoort. Den 14. December beeft de Hooglccraar Rooijuards des avonds, in bet Leesmuseum alhier eene rede voering gehouden over het historisch karakter der drie Ncder- landsehe Universiteiten, waarin werd aangetoond, hoe zij in de hooge oudheid uit den eigenlijken volksgeest ontsproten, door den volksgeest gevoed en ondersteund zijnen hoe der halve ook de volksgeest de opheffing of vernietiging om het woord der Ministers te gebruiken dier instellingen onmogelijk maakt. Wij gelooven met hem, dat de vraag: of deakademiën of cene, of twee van dezelve, zullen opgeheven worden, welke ook de drang der tijden zijn moge, niet beantwoord kan wor den, zoo als de vraag omtrent cene staatsinstelling, die met veranderde vormen staat of valt. Als de Akademiën ccncn bistorischen grond hebben, zoo als niet te betwijfelen valt, dan zijn zij te zeker gevestigdom zoo op eens met eene penncstrcek te worden vernietigd. De Minis ters kunnen de opheffing van niet ccne onzer drie instellingen ernstig meenen; zij brengen die wel ligt maar ter sprake, opdat de Natie doe blijken, of zij zich die instellingen aantrekt; en dat zal zijdat zullen die der voorstanders en der zonen van de Alma Mater te Leijdente Utrecht en te Groningen doen, die den boom aan zijne vruchten hebben lecren kennenof die zclven zijne vruchten geplukt, en zich in zijne schaduw gekoes terd hebben. Voorzeker, de redenaars op het spreekgestoelte en de leeraren op den kansel, zij houden met regt de onmogelijk heid van eene opheffing vol, die van teruggang en van bar- baarschheid zou getuigenop een' tijddat een ieder den mond van vooruitgang en van algemeene verspreiding van verlichting en beschaving vol heeft. Mogen maar onze universiteiten zich. zclven niet ongetrouw worden, dan zal de Natie en haar achtf baar Hoofd ze blijven handhaven! Dc Utrechtse he Stads Courant deelde dezer dagen ccrlp vergelijking mede van het geld, dat voor het onderwijs in België-, en dat daarvoor in Nederland besteed wordt, ten bewijze, dat er waarlijk weinig grond bestaat, om daaromtrent voor Neder land nog verdere bekrimpingen voor te stellen. Door de Nederlandsch Indische regering is bekend gemaakt cene missive van den Minister van Marine en Koloniën ad in terim van 21. Aug. 1848, te kennen gevende, dat dc mededee- lingcn over de gebeurtenissen te Batavia in dc maand Mei 1848 cencn pijnlijken indruk bij Z. M. den Koning hebben te weeg gebragt vooral door dat die, welke door anrbtspligtcn geroepen waren, om een goed voorbeeld te geven, zich op cene roekelooze wijze op de voorgrond hebben gesteld tot het voortbrengen van grieven, in strijd met de bestaande orde van zaken en met hunne pligtcn als ambtenaren en ingezetenen aldaar, en dal dergelijke ge vaarlijke handelwijze het hoogste ongenoegen des Konings beeft gaande gemaakt, zoodat er zelfs termen bestaan, hen van hunne ambten te ontzetten en te verwijderen doch dat Z. M. aan den Gouverneur Generaal overlaat om ernstige maatregelen te nemen; dat als men grieven beeft uit te brengen men zich dan wende tot den Gouverneur Generaal, 's Konings vertegenwoordigerdie het vertrouwen van Z. M. bezit en wiens handelingen Z. M. goed keurt; terwijl dc Gouverneur Generaal nadere berigten heeft afgezondengetuigende van den goeden geest en den wcnsch van Z. M. onderdanen in deze gewesten, om zich te onderschei den door behartiging van 's lands belangen en door trouwe mede werking, om algemeene orde en eensgezindheid aan te kweeken. De directie der postcrij in Engeland heeft bekend ge maakt dat van den 1. Januarij af aan alle geldhandeling bij hare bureaux in geheel Engeland en Wallis wordt afgeschaft. Ilet ware te wcnschen dat die ook in Nederland wierd verboden Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot ridders der orde van den Nederl. Leeuw de heeren Mr. J. C. Vsorduijn raadsheer, en Mr. B. C. J. Visschcrprocureur-generaal bij het prof. geregtshof in Utrecht. Den 19. Dec. overleed te 's Gravenhage in 78jarigcn ouderdom Adam Frans Baron van der Duijn van Maasdam, Oppcr-IIofmaarschalk van Z. M.oud Gouverneur der provincie Zuid-Holland en Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Fan der Palm brengt in zijn Gedenkschrift van Nederlands her stelling in 1813, een olfer van nationa'e dankbaarheid aan den m.-n die met van Hoogendarn zicii in het hagchclijkst oogc.n- blik aan het hoofd van 's lands Bestuur plaatste. De Nedcrlandsche krijgsmagt te Batavia onderhoudt ccne strenge blokkade, ten einde den invoer van opium te wecren en de Insurgcntcn des te eerder tot onderwerping te brenger.. Dc Balinezen bereiden zich tegen de hervatting der vijandelijk heden voor. Bij den Herbergier Krol, te Putten op de Veluwe, heeft onlangs ccne brand gewoed, welke zoo lievig toenam, dat men bet schijnsel der vlammen in de nabijheid dezer stad heeft kunnen waarnemen. Men schrijft uit Londen: Mellernichdien de Parijsche bla den als magleloos en in ongenade vervallenzonder invloed voorstellenis nog de voorname leider der Oostcnrijkschc aan gelegenheden. Lord Pahnerston houdt conferentie met hemhij dineert dikwijls bij Robert Peel of bij Wellington. De Prins van Schwartzenberg, aan wicn het bestuur der zaken is toebetrouwd, is een kwcekeling van Mellernich. De Aarts-Hertogin Sophia, wier roemrijke rol door Mellernich voorspeld werd, heeft den Aarts-Hertog, thans Keizer, opgevoed. Deze is een vriend van den Prins van Schwartzenberg. De Aarts-Hertogin beeft ridder lijke gevoelens opgewekt in Jellachichs boezem, en zelfs Windisch- griitz en den ouden Radesky in geestdrift ontstoken. Metternich voorspeltdat Oostenrijk sterker dan ooit uit zijne jongste be proevingen te voorschijn zal treden want en de Keizer en de Prins van Schwartzenberg zullen met kracht kampen tegen den geest van oproer, die de vijand der vrijheid is. De Engclschen maken zich gereed, om Tanger en alle havens van Marokko te blokkeren. Regtstrccksche verkiezing schijnt een besmettelijke ziekte te zijndie even als dc cbolera de wereld rond reist. Ook op New-Foundland heeft men er zich mede bezig gehouden. In den laatstcn tijd zijn er te Bcilen (Prov. Drenthe) eenige baldadigheden gepleegd, welke zich bepaalden tot het inwerpen van glazen bij den Rijks ontvangerbij den schatter van het slagtvee en bij den schoolonderwijzer van Cleef: de schuldigen zijn nog niet ontdekt. Uit 's Hertogenbosch meldt men, dat aldaar op den 16. Dec. ongeveer te 2 ure een vrij hevige schok van aardbeving gevoeld is. Ook te Oorschot heeft zich ccne aardbeving doen gevoelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1848 | | pagina 2