Tc Uavenstcin en Ie Arnhem heeft men insgelijks sehnkken ■van aardbeving gevoeld, Men is thans te 's Gravcnhage aan de Ministeriel) druk bezin inct het zamcnstellcn van verschillende voordragten van wettenten einde gevolg te geven aan de ontwerpen van bezuiniging. De Staatsraad Gouverneur der Provincie Utrecht brengt ter kennisse van belanghebbenden dat ten gevolge der door Z. M. verleende magtiging, ter zake van de voorgenomene ont eigening ten behoeve van liet doen van verbeteringen aan de vestingwerkingen van Wiemcrsluis onder de gemeente Loenen de Commissie van lleeren Gedeputeerde Staten, vergezeld van den eersten kapiteineerst aanwezend Ingenieur te Naarden des morgens om 11 uur, in het Regthuis te Loenen, zich zal bevinden, ten einde aan verschillende eigenaren, die bij de voorgenomene onteigening zijn betrokken in hun belang de noodige inlichtingen te geven. Het uittreksel der plattegrond- teckening met den slaat der teckening, waarop zijn aangewezen de gedeelten van de perceclenwelke onteigend moeten wor den, za! van Maandag 18. Dec. 1818 af, op het Raadhuis der Gemeente van Loenen voorliggen. Het ontwerp van wet over de Emancipatie der slaven in onze Ncderlandsche bezittingen is met meerderheid van stemmen verworpen. De Stedelijke Regering van Arnhem heeft doen aankon digen dat op Woensdag 27. December nog eene beestenmarkt zal gehouden worden. Sthcnen 21. Dcc. Ons Bestuur blijft niet achterlijkom goed te doen waar 't mogelijk is. Ten einde de hulpbehoe vende inwoners op eene eerlijke wijze aan den kost te helpen wordt de stadsmuur huiten de west-barrière geslecht, en die ruimte tot plantsoen aangelegd. Hierdoor wordt de reeds aan- gevangene verfraaijing der stad belangrijk uitgebreid. Heden middag werd door den feilen wind een der bogt- aken van de veerpont onbruikbaar gemaakten daar heden nacht nog twee aken zijn gezonken, is de passage voor korten tijd voor rijtuigen gestremd. Se vlugt van den Paus. Het zijn nu 414 jaren geleden, sedert voor het laatst een Paus voor de Romeinen zeiven uit Rome moest vlug ten. Het was Eugenius IV., aan wien de oppositie van het Concilie van Bazel meer zorg baarde, dan de staat kundige verwikkelingen in Italië. De laatste Visconti van Milaan, die evenmin zonder wijd vertakte intrigues leven kon als zonder brood, hitste door middel van zijne bezoldigde dienaien de Romeinen tegen Eugenius op, en deze ontkwam op den 18. Mei, 1434, in eene bark uit de stad, zakte den Tiber af naar Ostia en van daar naar Livorno, eene toenmaals onbeduidende haven der Florentijners. Negen jaren verstreken, eer de Paus, die zich ondertusschen te Florence, waar hij zeer goed ontvangen werd, te Bologna, Ferrara en Siena had opgehouden, in zijne Hoofdstad kou terugkeeren, welke spoedig hare dwaling inzag, en, nadat onderscheidene partijhoofden elkander binnen hare wallen bekampt, en dan eens de eendan weder de ander het kasteel van St. Angelo veroverd hadden, onder de strenge regering van den Kardinaal Vitellesci tijd had gekregen, om door schade wijs te worden. Vele Pausen in de middeleeuwen hadden voor de rustelooze iuwoners van Rome de vlugt moeten nemen men telt onder hen als de beroemdste Gregorius VII. en Innocentius III., van welke de eerste, na de cata strophe van den inval der Noormannenbij Robert Guiscard, te Salerno eene toevlugt vond; de laalste echter in den strijd met Orsininaar Ferentino en Anagni de wijk nam. Doch, gelijk gezegd is, Paus Eugenius was de laatste, cn niemand had wel gedacht, dat zulk een slap, zulk een uiterst middel voor een' zijner opvolgers nog eens noodzakelijk worden zou. Se dert dezen Paus hebben verscheidene andere Rome voor korteren of langeren tijd verlaten; sommigen, om een krijgstogt te ondernemen, zoo als Aeneas, Sylvius Piccolomini, Pius II.toen hij de Christelijke volken tegen de Osmannen ten strijd wilde voeren, en de tweede Julius die het pantsicr aangordde en het zwaard in de hand vatte; andere om staatkundige beweegredenen, gelijk Leo X. en Paulus III.; nog^andere,'door dat een magtig vijand hen verdreef, zoo als Clemens VII. na de bestorming van Rome door denjconnetable; of dat zij door vreemde magt gevankelijk weggevoerd werden zoo als J'ius VI. en VII. Toen Koning Murat,'gedurende de hon derd dagen, den Kerkelijken Staat bezette, zeide de zevende Pius in een profetischen geest tot den Franschen gezant, die hem vergezelde: «Het is een onweder, dat drie maanden duren zal.Doch nadat eens een troepje Romeinsche Republikeinen met vrijheidsboomen en car magnole, consuls en aediles, brutusbuslen en Phrygische mutsen, hun moed gekoeld hadden, bleven de Romeinen ook in de moeijelijkste tijden getrouw aan Pins VII.; tegen Pius IX. planten zij kanonnen op den Monto Cavallo en beschieten de muren van zijn paleis. De burgergarde, die hij hun geschonken en die hem trouw gezworen had, vereenigt zich met de troepen tegen haren gebieder, die slechts in één opzigt mistastte, namelijk, dat hij niet wist, welke krachten hij ontke tende, en dat hij waande ze te kunnen leiden en be teugelen, toen ze zijne eigene magt reeds ondermijnd hadden. Pius IX. vlugt, en in Rome heerschen leden van clubs, terwijl een hunner orakels de Prins van Canino is! Weinige gebeurtenissen hebben zoo vele tegenstrijdige gevoelens in het leven geroepen. Alle hartstogten zijn gaande gemaakt; meer dan ooit staan de oude, vijandige elementen tegen elkander over. De mannen der berg- partij juichen over den val der wereldlijke heerschappij van het pausdom, en zien reeds in hunne gedachten de republiek, die, van Rome uitgaande, overal in Italië zal gehuldigd worden; den val van al het bestaande dooi de hier en daar nog tegengehouden wateren van het democratische materialismus, die in Toscane het eerst den dam hebben doorgebroken en thans ook den Ker kelijken Staat beginnen te overstroomen. Dat deze fraetre die den stichter der christelijke godsdienst en Robespierre voor weldoeners der menschheid verklaart, welke het zelfde regt op vereering hebben, de drukpers, sedert anderhalf jaar in Italië eene kweekschool van de meest schaaratelooze onzedelijkheid, misbruikt, is bekend. En toch zou niemand geloofd hebben, dat men eene taal zou durven voeren, zoo als zeker veel gelezen Tos- caansch dagblad, 11 Popolano, ten opzigte van Pius IX. bezigt. Vlugtzegt dit schandblad onder andere vlugt, ongelukkige paus, symbool der slavernij, voor de ontkiemende vrijheid; vlugtontwijk het land, dat gij verraden, het volk, dat gij bedrogen hebt, den zetel van het Katholicismus, dien gij tot bedrog en in trigues wildet misbruiken, tot redding van vallende of reeds gevallen troonenvlugt naar de holen van den Koning der Lombardenof van den beul van Weenen of onder de hoede van de sombere en trouwelooze koop vrouw der Theems! Windt u allen digt ineen gij tirannen als een boa constrictor, die van den Kaukasus reikt tot aan den Etna: zoo veel te ligter zal de jager u ver nielen. Ziedaar eene proef van hetgene tegenwoordig in Italië vrijheid van drukpers genoemd wordt. Pr. G. C. Eene Kiezersvergadering gehouden In het district li Geen roman). Eenige boeren uit het district D. meenden dat het tijd werd, dat zij ook, gelijk in andere dorpen, bij elkander kwamenom eens ernstig over het kiezen van nieuwe leden voor de Kamers te spreken, en be paalden den tijd, dat men hiertoe in de herberg bijeen ^zoude komen. Daar gekomen zijnde, sprak men over vette koeijen enz.doch niemand sprak over het doel dhr bijeenkomst; eindelijk zeide een boer, mij dunkt,

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1848 | | pagina 3