J. M. Son, 31 PERCELEN ZWARE EIKENROOMEN, 34 MMM11 VOOR 40 CENTEN BELANGRIJK BERIGT TOT NUT AAN HET ALGEMEEN, DE SCHAATSENRIJDER, BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT. BURGERLIJKE STAND VAN RHENEN. BURGERLIJKE STAND VAN WIJK BIJ DUURSTEDE. BEURSPRIJZEN DER EFFECTEN. Te Amersfoort, bij W. J, VAN BOMMEL VAN VLOTEN. het zal riu tijd worden, dat wij beginnen, en daar er niemand aan het hoofd staat of spreekt, zal ik maar beginnen, en vraag u of gij er vóór of tegen zijt, waarop alle de aanwezigen riepen: «icy zijn er vóór!» Een ambtenaar uit het dorp, die geen Kiezer was en geene eigendommen bezat, had de merkwaardige ver gadering afgeluisterd en trad nu binnen. Daar hij verder niemand meer het woord hoorde voerensprak hij Gij lieden hebt nu de tweede Kamer afgehandeld, nu dienen wij tot de eerste Kamer over te gaanen hiertoe moeten wij verkiezen een man, die het goed met het vaderland meent, want van deze vergadering hangt alles af; daar ik nu niemand weet, die al de vereischten bezit, zoo stel ik mij zei ven hiertoe voor: heeft iemand hier ook iets tegen En allen schreeuwdenneen En toen scheidde men. {TielscheSt. en Arr. Bode.) Gevaar van het gebruik van met Rattenkruid behandeld vee. De Hoogleeraar Hertwig, aan de vee-artsenijschool te Berlijn, heeft onlangs, door proeven op honden paarden en konijnen, bevonden: 1) dat rattenkruid (arseiiikzuur) onbetwistbaar in alle dierlijke weefsels overgaat; 2) dat deze overgang in het bloed en in de af- en uit- geseheidene stoffen soms zeer spoedig geschiedt, zelfs reeds binnen 8 uren3) dat rattenkruid nog lang na het ingeven in het ligehaam aanwezig blijft, en eerst langzaam wordt uitgescheiden. Bij eenige voorwerpen toonde de melk, na het ingeven van 5 greinen arseni cum na 5 dagen hetzelve nog te bevattenen in één geval deed zich het metaal zelfs 21 dagen na het laatste ingeven nog kennen. Als eind-resultaten meent Jlertwig uit de genomene proeven te mogen aannemen: 1) dat door de genees kundige behandeling van tot slagling bestemde dieren met groote, ja zelfs met matige giften van arsenicum het vleesch en de melk vergiftigd ^worden2) dat deze vergiftiging spoedig na de aanwending van het arsenicum begint en zich tot een' nog niet uitgemaakteu tijd, dien men echter zeker op 3 weken mag stellen, uitstrekt; 3) dat door het nuttigen van zoodanig vergiftigd vleesch en der melk bij den menscli waar schijnlijk hevige toevallen en zelfs vergiftigingen kunnen worden voortgebragt. Van den 15. lot en met den 21. Dcc., zijn GEBOREN: 3 kinderen van het Mannelijk en 2 van het Vrou welijk geslachtte zamcn 5. OVERLEDEN: 15. Dcc. Betjc Abraham Stroom ruim 5G j., huisvrouw van Samuel Salmon. Jan Mater ruim 59 j. we duwnaar van Dirkje van Niekerk. Arnoldus van den Hooff, 21 j. 17. Dcc. Hendrikus Butselaar4 w. Johanna Catrina van den Hooff, 73 j., weduwe van Jan Willem Bolder- dijk. 19. Dcc. Dina Geels, 7 j. Te zamcn G. ONDERTROUWD: Herbert Holtman, 34j., met Jannetje van dc Veer 35 j. GEHUWDCornelis van Socrcn31 j. met Sophia van Groningen circa 23 j. Van den 10. tot en met den 16. Dec., zijn GEBOREN Vier kinderen van het vrouwelijk geslacht. OVERLEDEN: G. van Laar, 4 w. T. den Hertog, 59 j., Weduwe van C. van den Oosterkamp. ONDERTROUWD Gcenc. GEHUWD: Geene. Van den 14. tot cn met den 21. Dec., zijn GEBOREN Vier kinderen van het mannelijk geslacht. OVERLEDENGcenc. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Gccnc. Marktberict van Amersfoort 22. Dec., en Utrecht 1G. Dec. 1848 (De Cursief gedrukte artikelen, als Tarwe, enz., zijn volgens de Utrechtsche Markt genoteerd; van de overige, met gewone Romeinschc letter, als Boekweit enz., is dc Amersfoortsche prijs gegeven.) Tarwe van f 7,00 tot f 7,50. Rogge van f 4,70. Garst van 3,00 lot 4,00. Boekweit van 4,80 tot ƒ5,10. Haver van 2,50 lot 3,25. If'itte Eoonen van 8,00 tot f 10.00. Groene Erwten van f 7.50 tot J 10,00. Graanwe Erwten en Ca/iuc. van /~8,00 tot 11,00. Aardappelen van f 1,50 tot 1,80. Boter f 0,60 bet Ned. pond. Kaas van f 11,00 tot f 14,00 de 100 pond. Eijeren 0,30 het dozijn, liundvl. 55 c. Kalfsvl. 60 c. Varkensvl. 70 c. het Ned. pond. Marktberigt van Rhenen, 21. December, 1848. Tarwe f 6,50 lot f 8,50. Rogge f 4,75 tot f 5.00. Boekweit ƒ4,75. Kroon Erwten j 10,00. if'itte Boonen f 7,00 lot ƒ8,00. Donderdag, 21. Dcc. Nederland 2'/2 pCt. 48'/i,. 3 pCt. 574 pCt. 74"/ie.. Spanje, Ardoin a 510 p. St. lO'/ic. Binnenl. 3 pCt. 19'/,. Rusland 5 pCt. 100. Ooslenr. Melall. 5 pCt. 723/,. 2'/a pCt. 37'/,. A DVERTENTIEN. (35) Ouders en Voogden worden weder in de gelegenheid gesteld, dat hunne Kinderen aan geene mis vorming der TANDEN kunnen worden blootgesteld, terwijl men er vele ziet, wier dubbele en scheefstaande Tanden de schoonste aangezigten misvormen. TANDMEESTER TE UTRECHT, genoegzaam door het geheele Koningrijk bekend, Abon neert weder voor de CIVIELE PRIJS van 12, per Jaar een geheel Huisgezin ten einde de scheef staande Tanden der Kinderen te arangeren. Ook is Hij dagelijks te spreken over het vervaardigen en inzetten van KUNSTTANDEN van EEN tot GEHEELE GEBITTEN en verder over alle Gebreken en Ziekten van den mond. Lange Viesteeg, N°. 182, te Utrecht. NB. Ook is Hij alle Vrijdagen te Amersfoort bij den Heer AAItTS Koffijluiis DE KROON, op den Hof, van 9 lot 2 ure te spreken en te ontbieden. (36) De Notaris COLENBRANDERte Nijkerk zal, ten verzoeke van de Hoog WelGeb. Vrouwe Douairière Scuimmelpenninck van der Oije Geboren Baronnesse van Lijnden, op Woensdag, den 27. Decem ber, 1848, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van den Kastelein Jon. van der I1ART, te Hoevelaken, in 't Openbaar aan de meestbiedenden OP DAG ArERK00PEN: Geschikt tot BERGllOEDEN, POMPEN en ander TIMMERWERK, en UJ3" Alles uilgebaakt in de Gemeente Hoevelaken-, en van welke Percelen aanwijzing is te bekomen bij den Heer H. van der KIEFT, aldaar. (37) Bij de Boekhandelaars GEBR. TAATS te Amersfoortis alom verkrijgbaar gesteld: of zekere HANDLEIDING, om in korten tijd, zonder gevaarfraai te leeren Schaatsenrijden k door v. AA» MET AFBEELDINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1848 | | pagina 4