r. 12. Zaturdag6. Januari;. NIEUWS- ADVERTENTIE-BLAD AMERSFOORT RHENEN WIJK BIJ DUURSTEDE. Biuucnl.iubschc ÖcHgtctn DEK EN Semper idem). Dit Blad verschijnt geregeld om de 8 dagen, en wel des Zaturdagstegen ƒ3,60 per jaar.Advertentiën van 1-6 regels worden geplaatst tegen ƒ0,60; elke regel daarboven 10 Cents, behalve 0,35 Zegelregt bij elke plaatsing. Stukken ter plaatsing moeten ingezonden worden te Amersfoort bij (den Uitgever, te IVijk bij Duurstede bij W. F. STRAMROOD te Rhenen bij GEUR. TAATS, Adres C. G. J. WOUTERS, te Utrecht bij J. H. S1DDRE, en aan het Postkantoor te Amersfoort. Amersfoort. Naar wij vernemen beeft de Directeur van liet Postkantoor te Amersfoort ter kennis van de belangheb benden gebragt, dat met den 1. Januarij, 1849, de volgende verandering in het vertrek en aankomen der posten op het kan toor zal plaats hebben 1». Dat de brieven van Deventer en Apeldoorn in plaats van des avondsdes nachts ten 2 ure aankomenen eerst den vol genden morgen met de gewone brieven worden bezorgd. 2°. Dat voor de tweede verzending der brieven voor Utrecht Arnhem, Haarlem, Leijden'sHage, Rotterdam, enz. de brieven tot 2 uren des nachts in de bus kunnen geworpen worden. Gefrankeerde en aangeteckende brieven kunnen tot 1 ure des nachts worden aangenomen. 3°. Dat bet vertrek en aankomst der overige posten op dezefde tijden zal plaats hebben. 4". Het kantoor zal geopend zijn gedurende de winter: des morgens van 8 lot 9 ure middags 12 2 avonds 5 7 11 2 Des Zomers, des morgens van 7'/> tot 8'/j ure ll1/» l'/j 1. Januarij. Heden avond werden de inwoners alhier op eene allezins aangename wijze verrast. Den waardigen aftre dende Burgemeesterden Heer van Assenraad werd eene Serenade gebragt door de Leden van de alhier bestaande Liedertafel, begeleid door het korps Muzikanten van het rege- menl Rijdende Artillerie, alhier in garnizoen, daaraan bereid willig deelnemende. De aanzienlijke menigte, waarmede de trein omstuwd was, getuigde van de algemeene deelneming. Nadat 2 stukken gezongen en 2 geblazen warenen de achtbare grijs aard den Leden hartelijk dank gezegd, en hun eenige verver- schingen aangeboden had, zette de trein zich op nieuw in beweging en ging, voorafgegaan door de Muzikanten, begeleid door fakkellicht, onder het spelen van eene goed uitgevoerde Marschnaar de woning van den nieuw benoemden Burgemees ter, den Edel Achtb. Heer A. D. Methorst. Even als bij den afge- tredenenwerden hier eenige Zang en Muziekstukken uitgevoerd, na alloop van welke de Leden der Liedertafel gul onthaald werden. Eenige HH. Officieren traden mede bij Z. E. A. inen bragten namens het korps hunne beste wenscben uit, onder een driemaal herhaald lloerah. Meerdere toasten werden uitgebragt, welke allen door den Burgemeester op eene minzame wijze werden beantwoord. Lang zal die dag bij de Leden dier Vereeniging en gewis ook bij alleIngezetenen in aandenken blijven. De Liedertafel mag zich tevens verheugen dat het Honoraire Lid maatschap hetwelk den afgetredencn Burgemeester werd aan geboden door Z. Edel Achtbare is aangenomenen dat zij mogen bogen op den nieuw benoemden als hunnen Beschermheer Gedurende het afgeloopen jaar 1848, zijn te Amersfoort uit wettige huwelijken geboren: 148 kinderen van het manne lijke en 147 van het vrouwelijke geslacht; en in onechte 21 van het mannelijke cn 21 van het vrouwelijke geslacht. Te zamen 337. Voorts zijn overleden: 168 personen van het mannelijke en 171 van het vrouwelijke geslacht. Te zamen 339. Onder dit totaal zijn echter niet begrepen de levenloos aangegeven of dood geboren kinderen waarvan 14 jongens cn 9 meisjes zijn inge schreven. Van de overledenen zijn ingeschreven Van liet Van het Manncl. Ciest. Vrouwcl. Geal. Totaal. - ben eden de 2 jaren 43 37 80 van 2 r» O CO 9 14 26 40 8 9 14 7 5 12 14 9 20 9 3 6 9 20 9 30 9 13 5 18 30 40 9 16 6 22 40 50 9 15 18 33 50 9 59 9 9 12 21 D 59 9 65 9 11 7 18 65 9 69 9 7 9 16 69 9 75 9 i 11 18 75 9 79 9 8 11 19 79 9 83 9 10 8 18 83 9 85 9 1 6 7 85 9 87 9 1 0 1 87 9 89 9 3 0 3 89 9 0 1 1 90 9 0 1 1 91 9 0 1 1 95 9 0 1 1 339 Wijders zijn er 85 Huwelijken voltrokken; cn hebben er gecne echtscheidingen plaats gehad. De Minister van Finanliën heeft ter kennis gebragt, dat de Rente betaling op de Schatkistbiljetten na de respectieve verschijndagen in 1849op den gebruikclijken voet zal plaats hebben, bij de Betaalmeesters in de hoofdplaatsen. Ilct (Staatsblad N». 93), bevat een Besluit van 22. Dec. 1848, houdende afschaffing van restitutien ten behoeve van de algemeene burgerlijke Begraafplaatsen voor lijken, welke niet op dezelve maar elders worden ter aarde besteld. De Minister van Finantiën ontwarende dat, ten aanzien van de buiten koers gestelde muntbillettenhet misbruik plaats heeft, dat dezelve voor minder dan de nominale som worden overgenomenheeft bekend gemaaktdat die billetten eerst twee jaren na den lot de intrekking vastgestelden termijn, zijn verjaard en mitsdien, niettegenstaande derzelver buiten koers stelling, gedurende dat tijdvak steeds bij de Ned. Bank worden overgenomen, te weten: de billetten van f20,00 tot 1. Junij 1849; de billetten van ƒ500, en ƒ100, tot 1. Julij 1850 en de billetten van ƒ10, en f 5, tot 31. Dcc. 1850; wordende deze

Historische kranten - Archief Eemland

Arrondissementsbode van Amersfoort | 1849 | | pagina 1